Help and Acknowledgements


mat:3:1 en  de tais  hEmerais ekeinais paraginetai iOannEs ho  
baptistEs 
    heis de ho   hEmera  ekeinos paraginomai *PN*  ho  
baptistEs 
    P  C RA_DPF N_DPF  RD_DPF  V_PMI3S   N_NSM  RA_NSM N_NSM  


 kErussOn en  tE   erEmO tEs  ioudaias 
 kErussO heis ho   erEmos ho   *PN*   
 V_PAPNSM P  RA_DSF A_DSF RA_GSF N_GSF  

mat:3:2 [kai] legOn  metanoeite Eggiken gar hE   basileia tOn  ouranOn 
    kai  legO   metanoeO  eggizO gar ho   basileia ho   ouranos 
    C   V_PAPNSM V_PAD2P  V_XAI3S C  RA_NSF N_NSF  RA_GPM N_GPM  

mat:3:3 houtos gar estin  ho   rhEtheis dia Esaiou tou  prophEtou
legontos 
    houtos gar eimi  ho   legO   dia *PN*  ho   prophEtEs legO 
  
    RD_NSM C  V_PAI3S RA_NSM V_APPNSM P  N_GSM RA_GSM N_GSM  
V_PAPGSM 

 phOnE boOntos en  tE   erEmO hetoimasate tEn  hodon kuriou eutheias 
 phOnE boaO   heis ho   erEmos hetoimazO  ho   hodos kurios euthus  
 N_NSF V_PAPGSM P  RA_DSF A_DSF V_AAD2P   RA_ASF N_ASF N_GSM A_APF  

 poieite tas  tribous autou 
 poieO  ho   tribos autos 
 V_PAD2P RA_APF N_APF  RP_GSM 

mat:3:4 autos de ho   iOannEs eichen to   enduma autou apo trichOn 
    autos de ho   *PN*  echO  ho   enduma autos apo thrix  
    RP_NSM C RA_NSM N_NSM  V_IAI3S RA_ASN N_ASN RP_GSM P  N_GPF  

 kamElou kai zOnEn dermatinEn peri tEn  osphun autou hE   de trophE 
 kamElos kai zumE dermatinos peri ho   osphus autos ho   de trophE 
 N_GSF  C  N_ASF A_ASF   P  RA_ASF N_ASF RP_GSM RA_NSF C N_NSF 

 En   autou akrides kai meli agrion 
 eimi  autos akris  kai meli agrios 
 V_IAI3S RP_GSM N_NPF  C  N_NSN A_NSN 

mat:3:5 tote exeporeueto pros auton hierosoluma kai pasa hE   ioudaia
kai 
    tote ekporeuomai pros autos *PN*    kai pas  ho   *PN*  
kai 
    D  V_IMI3S   P  RP_ASM N_NPN    C  A_NSF RA_NSF N_NSF  C 


 pasa hE   perichOros tou  iordanou 
 pas  ho   perichOros ho   *PN*   
 A_NSF RA_NSF A_NSF   RA_GSM N_GSM  

mat:3:6 kai ebaptizonto en  tO   iordanE potamO hup autou 
exomologoumenoi 
    kai baptizO   heis ho   *PN*  potamos hupo autos exomologeO 
  
    C  V_IPI3P   P  RA_DSM N_DSM  N_DSM  P  RP_GSM V_PMPNPM  
  

 tas  hamartias autOn 
 ho   hamartia autos 
 RA_APF N_APF   RP_GPM 

mat:3:7 idOn   de pollous tOn  pharisaiOn kai saddoukaiOn erchomenous
epi 
    horaO  de polus  ho   *PN*    kai *PN*    erchomai  
epi 
    V_AAPNSM C A_APM  RA_GPM N_GPM   C  N_GPM    V_PMPAPM  P 


 to   baptisma autou eipen  autois gennEmata echidnOn tis  hupedeixen
 
 ho   baptisma autos legO  autos gennEma  echidna tis  
hupodeiknumi 
 RA_ASN N_ASN  RP_GSM V_AAI3S RP_DPM N_VPN   N_GPF  RI_NSM V_AAI3S  
 

 humin phugein apo tEs  mellousEs orgEs 
 su  pheugO apo ho   mellO   orgE 
 RP_DP V_AAN  P  RA_GSF V_PAPGSF N_GSF 

mat:3:8 poiEsate oun karpon axion tEs  metanoias 
    poieO  oun karpos axios ho   metanoia 
    V_AAD2P C  N_ASM A_ASM RA_GSF N_GSF   

mat:3:9 kai mE doxEte legein en  heautois patera echomen ton  abraam 
    kai mE dokeO  legO  heis heautou patEr echO  ho   *PN*  
    C  D V_AAS2P V_PAN P  RP_DPM  N_ASM V_PAI1P RA_ASM N_ASM 

 legO  gar humin hoti dunatai ho   theos ek tOn  lithOn toutOn
egeirai 
 legO  gar su  hoti dunamai ho   theos ek ho   lithos houtos egeirO

 V_PAI1S C  RP_DP C  V_PMI3S RA_NSM N_NSM P RA_GPM N_GPM RD_GPM V_AAN 


 tekna tO   abraam 
 teknon ho   *PN*  
 N_APN RA_DSM N_DSM 

mat:3:10 EdE de hE   axinE pros tEn  rhizan tOn  dendrOn keitai pan  
     EdE de ho   axinE pros ho   rhiza ho   dendron keimai pas  
     D  C RA_NSF N_NSF P  RA_ASF N_ASF RA_GPN N_GPN  V_PMI3S A_NSN 

 oun dendron mE poioun  karpon kalon ekkoptetai kai eis pur  balletai 
 oun dendron mE poieO  karpos kalos ekkoptO  kai heis pur  ballO  
 C  N_NSN  D V_PAPNSN N_ASM A_ASM V_PPI3S  C  P  N_ASN V_PPI3S 

mat:3:11 egO  men humas baptizO en  hudati eis metanoian ho   de opisO 
     egO  men su  baptizO heis hudOr heis metanoia ho   de opisO 
     RP_NS C  RP_AP V_PAI1S P  N_DSN P  N_ASF   RA_NSM C P   

 mou  erchomenos ischuroteros mou  estin  hou  ouk eimi  hikanos ta 
  
 egO  erchomai  ischuros   egO  eimi  hou  ou eimi  hikanos ho 
  
 RP_GS V_PMPNSM  A_NSMC    RP_GS V_PAI3S RR_GSM D  V_PAI1S A_NSM 
RA_APN 

 hupodEmata bastasai autos humas baptisei en  pneumati hagiO kai puri 
 hupodEma  bastazO autos su  baptizO heis pneuma  hagios kai pur  
 N_APN   V_AAN  RP_NSM RP_AP V_FAI3S P  N_DSN  A_DSN C  N_DSN 

mat:3:12 hou  to   ptuon en  tE   cheiri autou kai diakathariei tEn 
 
     hou  ho   ptuO heis ho   cheir autos kai diakatharizO ho 
 
     RR_GSM RA_NSN N_NSN P  RA_DSF N_DSF RP_GSM C  V_FAI3S   
RA_ASF 

 halOna autou kai sunaxei ton  siton autou eis tEn  apothEkEn to  
de 
 halOn autos kai sunagO ho   sitos autos heis ho   apothEkE ho  
de 
 N_ASF RP_GSM C  V_FAI3S RA_ASM N_ASM RP_GSM P  RA_ASF N_ASF   RA_ASN
C 

 achuron katakausei puri asbestO 
 achuron katakaiO  pur  asbestos 
 N_ASN  V_FAI3S  N_DSN A_DSN  

mat:3:13 tote paraginetai ho   iEsous apo tEs  galilaias epi ton  
     tote paraginomai ho   *PN*  apo ho   *PN*   epi ho   
     D  V_PMI3S   RA_NSM N_NSM P  RA_GSF N_GSF   P  RA_ASM 

 iordanEn pros ton  iOannEn tou  baptisthEnai hup autou 
 *PN*   pros ho   *PN*  ho   baptizO   hupo autos 
 N_ASM  P  RA_ASM N_ASM  RA_GSN V_APN    P  RP_GSM 

mat:3:14 ho   de iOannEs diekOluen auton legOn  egO  chreian echO  
hupo 
     ho   de *PN*  diakOluO autos legO   egO  chreia echO  
hupo 
     RA_NSM C N_NSM  V_IAI3S  RP_ASM V_PAPNSM RP_NS N_ASF  V_PAI1S P
  

 sou  baptisthEnai kai su  erchE  pros me  
 su  baptizO   kai su  erchomai pros egO  
 RP_GS V_APN    C  RP_NS V_PMI2S P  RP_AS 

mat:3:15 apokritheis de ho   iEsous eipen  pros auton aphes  arti
houtOs 
     apokrinomai de ho   *PN*  legO  pros autos aphiEmi arti houtO

     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM V_AAI3S P  RP_ASM V_AAD2S D  D  


 gar prepon  estin  hEmin plErOsai pasan dikaiosunEn tote aphiEsin auton 
 gar prepei  eimi  egO  plEroO  pas  dikaiosunE tote aphiEmi autos 
 C  V_PAPNSN V_PAI3S RP_DP V_AAN  A_ASF N_ASF    D  V_PAI3S RP_ASM 

mat:3:16 baptistheis de ho   iEsous euthus anebE  apo tou  hudatos kai 
     baptizO   de ho   *PN*  euthus anabainO apo ho   hudOr  kai 
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM A_NSM V_AAI3S P  RA_GSN N_GSN  C  

 idou EneOchthEsan [autO] hoi  ouranoi kai eiden  [to]  pneuma [tou] 
 idou anoigO    autos ho   ouranos kai horaO  ho   pneuma ho   
 X  V_API3P   RP_DSM RA_NPM N_NPM  C  V_AAI3S RA_ASN N_ASN RA_GSM 

 theou katabainon hOsei peristeran [kai] erchomenon ep auton 
 theos katabainO hOsei peristera kai  erchomai  epi autos 
 N_GSM V_PAPASN  C   N_ASF   C   V_PMPASN  P  RP_ASM 

mat:3:17 kai idou phOnE ek tOn  ouranOn legousa houtos estin  ho  
huios 
     kai idou phOnE ek ho   ouranos legO   houtos eimi  ho  
huios 
     C  X  N_NSF P RA_GPM N_GPM  V_PAPNSF RD_NSM V_PAI3S RA_NSM
N_NSM 

 mou  ho   agapEtos en  hO   eudokEsa 
 egO  ho   agapEtos heis hos  eudokeO 
 RP_GS RA_NSM A_NSM  P  RR_DSM V_AAI1S 


Help and Acknowledgements