Help and Acknowledgements


mat:2:1 tou  de iEsou gennEthentos en  bEthleem tEs  ioudaias en 

    ho   de *PN* gennaO    heis *PN*   ho   *PN*   heis 
    RA_GSM C N_GSM V_APPGSM   P  N_DSF  RA_GSF N_GSF  P  

 hEmerais hErOdou tou  basileOs idou magoi apo anatolOn paregenonto eis 
 hEmera  *PN*  ho   basileus idou magos apo anatolE paraginomai heis 
 N_DPF  N_GSM  RA_GSM N_GSM  X  N_NPM P  N_GPF  V_AMI3P   P  

 hierosoluma 
 *PN*    
 N_APN    

mat:2:2 legontes pou estin  ho   techtheis basileus tOn  ioudaiOn
eidomen 
    legO   pou eimi  ho   tiktO   basileus ho   *PN*   horaO
 
    V_PAPNPM D  V_PAI3S RA_NSM V_APPNSM N_NSM  RA_GPM A_GPM  
V_AAI1P 

 gar autou ton  astera en  tE   anatolE kai Elthomen proskunEsai autO
 
 gar autos ho   astEr heis ho   anatolE kai erchomai proskuneO 
autos 
 C  RP_GSM RA_ASM N_ASM P  RA_DSF N_DSF  C  V_AAI1P V_AAN   
RP_DSM 

mat:2:3 akousas de ho   basileus hErOdEs etarachthE kai pasa hierosoluma 
    akouO  de ho   basileus *PN*  tarassO  kai pas  *PN*    
    V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM  N_NSM  V_API3S  C  A_NSF N_NSF    

 met autou 
 meta autos 
 P  RP_GSM 

mat:2:4 kai sunagagOn pantas tous  archiereis kai grammateis tou  laou 
    kai sunagO  pas  ho   archiereus kai grammateus ho   laos 
    C  V_AAPNSM A_APM RA_APM N_APM   C  N_APM   RA_GSM N_GSM 

 epunthaneto par autOn pou ho   christos gennatai 
 punthanomai para autos pou ho   *PN*   gennaO  
 V_IMI3S   P  RP_GPM D  RA_NSM N_NSM  V_PPI3S 

mat:2:5 hoi  de eipan  autO  en  bEthleem tEs  ioudaias houtOs gar 
    ho   de legO  autos heis *PN*   ho   *PN*   houtO gar 
    RA_NPM C V_AAI3P RP_DSM P  N_DSF  RA_GSF N_GSF  D   C  

 gegraptai dia tou  prophEtou 
 graphO  dia ho   prophEtEs 
 V_XPI3S  P  RA_GSM N_GSM   

mat:2:6 kai su  bEthleem gE  iouda oudamOs elachistE ei   en  tois 

    kai su  *PN*   gE  *PN* oudamOs elachistos eimi  heis ho  

    C  RP_NS N_VSF  N_VSF N_GSM D    A_NSFS   V_PAI2S P  
RA_DPM 

 hEgemosin iouda ek sou  gar exeleusetai hEgoumenos hostis poimanei ton  
 hEgemOn  *PN* ek su  gar exerchomai hEgeomai  hostis poimainO ho   
 N_DPM   N_GSM P RP_GS C  V_FMI3S   V_PMPNSM  RR_NSM V_FAI3S RA_ASM 

 laon mou  ton  israEl 
 laos egO  ho   *PN*  
 N_ASM RP_GS RA_ASM N_ASM 

mat:2:7 tote hErOdEs lathra kalesas tous  magous EkribOsen par autOn ton
  
    tote *PN*  lathra kaleO  ho   magos akriboO  para autos ho 
  
    D  N_NSM  D   V_AAPNSM RA_APM N_APM V_AAI3S  P  RP_GPM
RA_ASM 

 chronon tou  phainomenou asteros 
 chronos ho   phainO   astEr  
 N_ASM  RA_GSM V_PMPGSM  N_GSM  

mat:2:8 kai pempsas autous eis bEthleem eipen  poreuthentes exetasate 
    kai pempO  heautou heis *PN*   legO  poreuomai  exetazO  
    C  V_AAPNSM RP_APM P  N_ASF  V_AAI3S V_APPNPM   V_AAD2P  

 akribOs peri tou  paidiou epan de heurEte apaggeilate moi  hopOs kagO 
 akribOs peri ho   paidion epan de heuriskO apaggellO  egO  hopOs kagO 
 D    P  RA_GSN N_GSN  C  C V_AAS2P V_AAD2P   RP_DS C   D  

 elthOn  proskunEsO autO  
 erchomai proskuneO autos 
 V_AAPNSM V_AAS1S  RP_DSM 

mat:2:9 hoi  de akousantes tou  basileOs eporeuthEsan kai idou ho  
astEr 
    ho   de akouO   ho   basileus poreuomai  kai idou ho  
astEr 
    RA_NPM C V_AAPNPM  RA_GSM N_GSM  V_API3P   C  X  RA_NSM
N_NSM 

 hon  eidon  en  tE   anatolE proEgen autous heOs elthOn  estathE 
 eimi  horaO  heis ho   anatolE proagO heautou heOs erchomai histEmi 
 RR_ASM V_AAI3P P  RA_DSF N_DSF  V_IAI3S RP_APM C  V_AAPNSM V_API3S 

 epanO hou En   to   paidion 
 epanO hou eimi  ho   paidion 
 P   D  V_IAI3S RA_NSN N_NSN  

mat:2:10 idontes de ton  astera echarEsan charan megalEn sphodra 
     horaO  de ho   astEr chairO  chara megas  sphodra 
     V_AAPNPM C RA_ASM N_ASM V_API3P  N_ASF A_ASF  D    

mat:2:11 kai elthontes eis tEn  oikian eidon  to   paidion meta marias 
     kai erchomai heis ho   oikia horaO  ho   paidion meta *PN*  
     C  V_AAPNPM P  RA_ASF N_ASF V_AAI3P RA_ASN N_ASN  P  N_GSF 

 tEs  mEtros autou kai pesontes prosekunEsan autO  kai anoixantes tous 

 ho   mEtEr autos kai piptO  proskuneO  autos kai anoigO   ho  

 RA_GSF N_GSF RP_GSM C  V_AAPNPM V_AAI3P   RP_DSM C  V_AAPNPM 
RA_APM 

 thEsaurous autOn prosEnegkan autO  dOra chruson kai libanon kai smurnan 
 thEsauros autos prospherO  autos dOron chrusos kai libanos kai smurna 
 N_APM   RP_GPM V_AAI3P   RP_DSM N_APN N_ASM  C  N_ASM  C  N_ASF  

mat:2:12 kai chrEmatisthentes kat onar mE anakampsai pros hErOdEn di 
allEs 
     kai chrEmatizO    kata onar mE anakamptO pros *PN*  dia
allos 
     C  V_APPNPM     P  N_ASN D V_AAN   P  N_ASM  P 
A_GSF 

 hodou anechOrEsan eis tEn  chOran autOn 
 hodos anachOreO  heis ho   chOra autos 
 N_GSF V_AAI3P   P  RA_ASF N_ASF RP_GPM 

mat:2:13 anachOrEsantOn de autOn idou aggelos kuriou phainetai kat onar 
     anachOreO   de autos idou aggelos kurios phainO  kata onar 
     V_AAPGPM    C RP_GPM X  N_NSM  N_GSM V_PMI3S  P  N_ASN 

 tO   iOsEph legOn  egertheis paralabe  to   paidion kai tEn  
mEtera 
 ho   *PN*  legO   egeirO  paralambanO ho   paidion kai ho  
mEtEr 
 RA_DSM N_DSM V_PAPNSM V_APPNSM V_AAD2S   RA_ASN N_ASN  C  RA_ASF
N_ASF 

 autou kai pheuge eis aigupton kai isthi  ekei heOs an eipO  soi  
 autos kai pheugO heis *PN*   kai oida  ekei heOs an legO  su  
 RP_GSM C  V_PAD2S P  N_ASF  C  V_PAD2S D  C  X V_AAS1S RP_DS 

 mellei gar hErOdEs zEtein to   paidion tou  apolesai auto  
 mellO  gar *PN*  zEteO ho   paidion ho   apollumi autos 
 V_PAI3S C  N_NSM  V_PAN RA_ASN N_ASN  RA_GSN V_AAN  RP_ASN 

mat:2:14 ho   de egertheis parelaben  to   paidion kai tEn  mEtera 
     ho   de egeirO  paralambanO ho   paidion kai ho   mEtEr 
     RA_NSM C V_APPNSM V_AAI3S   RA_ASN N_ASN  C  RA_ASF N_ASF 

 autou nuktos kai anechOrEsen eis aigupton 
 autos nux  kai anachOreO  heis *PN*   
 RP_GSM N_GSF C  V_AAI3S   P  N_ASF  

mat:2:15 kai En   ekei heOs tEs  teleutEs hErOdou hina plErOthE to   
     kai eimi  ekei heOs ho   teleutE *PN*  hina plEroO  ho   
     C  V_IAI3S D  P  RA_GSF N_GSF  N_GSM  C  V_APS3S RA_NSN 

 rhEthen hupo kuriou dia tou  prophEtou legontos ex aiguptou ekalesa 
 legO   hupo kurios dia ho   prophEtEs legO   hex *PN*   kaleO  
 V_APPNSN P  N_GSM P  RA_GSM N_GSM   V_PAPGSM P  N_GSF  V_AAI1S 

 ton  huion mou  
 ho   huios egO  
 RA_ASM N_ASM RP_GS 

mat:2:16 tote hErOdEs idOn   hoti enepaichthE hupo tOn  magOn ethumOthE 
     tote *PN*  horaO  hoti empaizO   hupo ho   magos thumoomai 
     D  N_NSM  V_AAPNSM C  V_API3S   P  RA_GPM N_GPM V_API3S  

 lian kai aposteilas aneilen pantas tous  paidas tous  en  bEthleem kai 
 lian kai apostellO anaireO pas  ho   pais  ho   heis *PN*   kai 
 D  C  V_AAPNSM  V_AAI3S A_APM RA_APM N_APM RA_APM P  N_DSF  C  

 en  pasi tois  horiois autEs apo dietous kai katOterO kata ton  
chronon 
 heis pas  ho   horion autos apo dietEs kai katOterO kata ho  
chronos 
 P  A_DPN RA_DPN N_DPN  RP_GSF P  A_GSM  C  D    P  RA_ASM
N_ASM  

 hon  EkribOsen para tOn  magOn 
 eimi  akriboO  para ho   magos 
 RR_ASM V_AAI3S  P  RA_GPM N_GPM 

mat:2:17 tote eplErOthE to   rhEthen dia ieremiou tou  prophEtou
legontos 
     tote plEroO  ho   legO   dia *PN*   ho   prophEtEs legO 
 
     D  V_API3S  RA_NSN V_APPNSN P  N_GSM  RA_GSM N_GSM  
V_PAPGSM 

mat:2:18 phOnE en  rhama EkousthE klauthmos kai odurmos polus rhachEl
klaiousa 
     phOnE heis *PN* akouO  klauthmos kai odurmos polus *PN*  klaiO
  
     N_NSF P  N_DSF V_API3S N_NSM   C  N_NSM  A_NSM N_NSF 
V_PAPNSF 

 ta   tekna autEs kai ouk Ethelen paraklEthEnai hoti ouk eisin  
 ho   teknon autos kai ou thelO  parakaleO   hoti ou eimi  
 RA_APN N_APN RP_GSF C  D  V_IAI3S V_APN     C  D  V_PAI3P 

mat:2:19 teleutEsantos de tou  hErOdou idou aggelos kuriou phainetai kat 
     teleutaO   de ho   *PN*  idou aggelos kurios phainO  kata 
     V_AAPGSM   C RA_GSM N_GSM  X  N_NSM  N_GSM V_PMI3S  P  

 onar tO   iOsEph en  aiguptO 
 onar ho   *PN*  heis *PN*  
 N_ASN RA_DSM N_DSM P  N_DSF  

mat:2:20 legOn  egertheis paralabe  to   paidion kai tEn  mEtera
autou 
     legO   egeirO  paralambanO ho   paidion kai ho   mEtEr 
autos 
     V_PAPNSM V_APPNSM V_AAD2S   RA_ASN N_ASN  C  RA_ASF N_ASF 
RP_GSM 

 kai poreuou  eis gEn  israEl tethnEkasin gar hoi  zEtountes tEn  
 kai poreuomai heis gE  *PN*  thnEskO   gar ho   zEteO   ho   
 C  V_PMD2S  P  N_ASF N_GSM V_XAI3P   C  RA_NPM V_PAPNPM RA_ASF 

 psuchEn tou  paidiou 
 psuchE ho   paidion 
 N_ASF  RA_GSN N_GSN  

mat:2:21 ho   de egertheis parelaben  to   paidion kai tEn  mEtera 
     ho   de egeirO  paralambanO ho   paidion kai ho   mEtEr 
     RA_NSM C V_APPNSM V_AAI3S   RA_ASN N_ASN  C  RA_ASF N_ASF 

 autou kai eisElthen  eis gEn  israEl 
 autos kai eiserchomai heis gE  *PN*  
 RP_GSM C  V_AAI3S   P  N_ASF N_GSM 

mat:2:22 akousas de hoti archelaos basileuei tEs  ioudaias anti tou  
     akouO  de hoti *PN*   basileuO ho   *PN*   anti ho   
     V_AAPNSM C C  N_NSM   V_PAI3S  RA_GSF N_GSF  P  RA_GSM 

 patros autou hErOdou ephobEthE ekei apelthein chrEmatistheis de kat 
onar 
 patEr autos *PN*  phobeomai ekei aperchomai chrEmatizO   de kata
onar 
 N_GSM RP_GSM N_GSM  V_API3S  D  V_AAN   V_APPNSM    C P  
N_ASN 

 anechOrEsen eis ta   merE tEs  galilaias 
 anachOreO  heis ho   meros ho   *PN*   
 V_AAI3S   P  RA_APN N_APN RA_GSF N_GSF   

mat:2:23 kai elthOn  katOkEsen eis polin legomenEn nazaret hopOs plErOthE 
     kai erchomai katoikeO heis polis legO   *PN*  hopOs plEroO  
     C  V_AAPNSM V_AAI3S  P  N_ASF V_PPPASF N_ASF  C   V_APS3S 

 to   rhEthen dia tOn  prophEtOn hoti nazOraios klEthEsetai 
 ho   legO   dia ho   prophEtEs hoti *PN*   kaleO    
 RA_NSN V_APPNSN P  RA_GPM N_GPM   D  N_NSM   V_FPI3S   


Help and Acknowledgements