Help and Acknowledgements


mat:28:1 opse de sabbatOn tE   epiphOskousE eis mian sabbatOn Elthen  
     opse de sabbaton ho   epiphOskO  heis heis sabbaton erchomai 
     P  C N_GPN  RA_DSF V_PAPDSF   P  A_ASF N_GPN  V_AAI3S 

 mariam hE   magdalEnE kai hE   allE maria theOrEsai ton  taphon 
 *PN*  ho   *PN*   kai ho   allos *PN* theOreO  ho   taphos 
 N_NSF RA_NSF N_NSF   C  RA_NSF A_NSF N_NSF V_AAN   RA_ASM N_ASM 

mat:28:2 kai idou seismos egeneto megas aggelos gar kuriou katabas  ex 
     kai idou seismos ginomai megas aggelos gar kurios katabainO hex 
     C  X  N_NSM  V_AMI3S A_NSM N_NSM  C  N_GSM V_AAPNSM P  

 ouranou kai proselthOn  apekulisen ton  lithon kai ekathEto epanO autou 
 ouranos kai proserchomai apokuliO  ho   lithos kai kathEmai epanO autos 
 N_GSM  C  V_AAPNSM   V_AAI3S  RA_ASM N_ASM C  V_IMI3S P   RP_GSM 

mat:28:3 En   de hE   eidea autou hOs astrapE kai to   enduma autou 
     eimi  de ho   eidea autos hOs astrapE kai ho   enduma autos 
     V_IAI3S C RA_NSF N_NSF RP_GSM C  N_NSF  C  RA_NSN N_NSN RP_GSM 

 leukon hOs chiOn 
 leukos hOs chiOn 
 A_NSN C  N_NSF 

mat:28:4 apo de tou  phobou  autou eseisthEsan hoi  tErountes kai 
     apo de ho   phobeomai autos seiO    ho   tEreO   kai 
     P  C RA_GSM N_GSM   RP_GSM V_API3P   RA_NPM V_PAPNPM C  

 egenEthEsan hOs nekroi 
 ginomai   hOs nekros 
 V_API3P   C  A_NPM 

mat:28:5 apokritheis de ho   aggelos eipen  tais  gunaixin mE phobeisthe 
     apokrinomai de ho   aggelos legO  ho   gunE   mE phobeomai 
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM  V_AAI3S RA_DPF N_DPF  D V_PMD2P  

 humeis oida  gar hoti iEsoun ton  estaurOmenon zEteite 
 su   oida  gar hoti *PN*  ho   stauroO   zEteO  
 RP_NP V_XAI1S C  C  N_ASM RA_ASM V_XPPASM   V_PAI2P 

mat:28:6 ouk estin  hOde EgerthE gar kathOs eipen  deute idete  ton  topon 
     ou eimi  hOde egeirO gar kathOs legO  deute horaO  ho   topos 
     D  V_PAI3S D  V_API3S C  C   V_AAI3S D   V_AAD2P RA_ASM N_ASM 

 hopou ekeito 
 hopou keimai 
 D   V_IMI3S 

mat:28:7 kai tachu poreutheisai eipate tois  mathEtais autou hoti EgerthE 
     kai tachus poreuomai  legO  ho   mathEtEs autos hoti egeirO 
     C  A_ASN V_APPNPF   V_AAD2P RA_DPM N_DPM   RP_GSM C  V_API3S 

 apo tOn  nekrOn kai idou proagei humas eis tEn  galilaian ekei auton 
 apo ho   nekros kai idou proagO su  heis ho   *PN*   ekei autos 
 P  RA_GPM A_GPM C  X  V_PAI3S RP_AP P  RA_ASF N_ASF   D  RP_ASM 

 opsesthe idou eipon  humin 
 horaO  idou legO  su  
 V_FMI2P X  V_AAI1S RP_DP 

mat:28:8 kai apelthousai tachu apo tou  mnEmeiou meta phobou  kai charas 
     kai aperchomai tachus apo ho   mnEmeion meta phobeomai kai chara 
     C  V_AAPNPF  A_ASN P  RA_GSN N_GSN  P  N_GSM   C  N_GSF 

 megalEs edramon apaggeilai tois  mathEtais autou 
 megas  trechO apaggellO ho   mathEtEs autos 
 A_GSF  V_AAI3P V_AAN   RA_DPM N_DPM   RP_GSM 

mat:28:9 kai idou iEsous hupEntEsen autais legOn  chairete hai  de 
     kai idou *PN*  hupantaO  autos legO   chairO  ho   de 
     C  X  N_NSM V_AAI3S  RP_DPF V_PAPNSM V_PAD2P RA_NPF C 

 proselthousai ekratEsan autou tous  podas kai prosekunEsan autO  
 proserchomai krateO  autos ho   pous kai proskuneO  autos 
 V_AAPNPF   V_AAI3P  RP_GSM RA_APM N_APM C  V_AAI3P   RP_DSM 

mat:28:10 tote legei  autais ho   iEsous mE phobeisthe hupagete apaggeilate 
     tote legO  autos ho   *PN*  mE phobeomai hupagO  apaggellO  
     D  V_PAI3S RP_DPF RA_NSM N_NSM D V_PMD2P  V_PAD2P V_AAD2P   

 tois  adelphois mou  hina apelthOsin eis tEn  galilaian kakei me  
 ho   adelphos egO  hina aperchomai heis ho   *PN*   kakei egO  
 RA_DPM N_DPM   RP_GS C  V_AAS3P  P  RA_ASF N_ASF   C   RP_AS 

 opsontai 
 horaO  
 V_FMI3P 

mat:28:11 poreuomenOn de autOn idou tines tEs  koustOdias elthontes eis 
     poreuomai  de autos idou tis  ho   koustOdia erchomai heis 
     V_PMPGPM  C RP_GPF I  RI_NPM RA_GSF N_GSF   V_AAPNPM P  

 tEn  polin apEggeilan tois  archiereusin hapanta ta   genomena 
 ho   polis apaggellO ho   archiereus  hapas  ho   ginomai 
 RA_ASF N_ASF V_AAI3P  RA_DPM N_DPM    A_APN  RA_APN V_AMPAPN 

mat:28:12 kai sunachthentes meta tOn  presbuterOn sumboulion te labontes 
     kai sunagO    meta ho   presbuteros sumboulion te lambanO 
     C  V_APPNPM   P  RA_GPM A_GPM    N_ASN   C V_AAPNPM 

 arguria hikana edOkan tois  stratiOtais 
 argurion hikanos didOmi ho   stratiOtEs 
 N_APN  A_APN  V_AAI3P RA_DPM N_DPM    

mat:28:13 legontes eipate hoti hoi  mathEtai autou nuktos elthontes 
     legO   legO  hoti ho   mathEtEs autos nux  erchomai 
     V_PAPNPM V_AAD2P C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM N_GSF V_AAPNPM 

 eklepsan auton hEmOn koimOmenOn 
 kleptO  autos egO  koimaomai 
 V_AAI3P RP_ASM RP_GP V_PMPGPM  

mat:28:14 kai ean akousthE touto epi tou  hEgemonos hEmeis peisomen [auton] 
     kai ean akouO  houtos epi ho   hEgemOn  egO  peithO  autos  
     C  C  V_APS3S RD_NSN P  RA_GSM N_GSM   RP_NP V_FAI1P RP_ASM 

 kai humas amerimnous poiEsomen 
 kai su  amerimnos poieO   
 C  RP_AP A_APM   V_FAI1P  

mat:28:15 hoi  de labontes ta   arguria epoiEsan hOs edidachthEsan kai 
     ho   de lambanO ho   argurion poieO  hOs didaskO    kai 
     RA_NPM C V_AAPNPM RA_APN N_APN  V_AAI3P C  V_API3P    C  

 diephEmisthE ho   logos houtos para ioudaiois mechri tEs  sEmeron 
 diaphEmizO  ho   logos houtos para *PN*   mechri ho   sEmeron 
 V_API3S   RA_NSM N_NSM RD_NSM P  A_DPM   P   RA_GSF D    

 [hEmeras] 
 hEmera  
 N_GSF   

mat:28:16 hoi  de hendeka mathEtai eporeuthEsan eis tEn  galilaian eis 
     ho   de hendeka mathEtEs poreuomai  heis ho   *PN*   heis 
     RA_NPM C A_NPM  N_NPM  V_API3P   P  RA_ASF N_ASF   P  

 to   oros hou etaxato autois ho   iEsous 
 ho   oros hou tassO  autos ho   *PN*  
 RA_ASN N_ASN D  V_AMI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM 

mat:28:17 kai idontes auton prosekunEsan hoi  de edistasan 
     kai horaO  autos proskuneO  ho   de distazO  
     C  V_AAPNPM RP_ASM V_AAI3P   RA_NPM C V_AAI3P  

mat:28:18 kai proselthOn  ho   iEsous elalEsen autois legOn  edothE moi  
     kai proserchomai ho   *PN*  laleO  autos legO   didOmi egO  
     C  V_AAPNSM   RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DPM V_PAPNSM V_API3S RP_DS 

 pasa exousia en  ouranO kai epi [tEs] gEs  
 pas  exousia heis ouranos kai epi ho   gE  
 A_NSF N_NSF  P  N_DSM  C  P  RA_GSF N_GSF 

mat:28:19 poreuthentes oun mathEteusate panta ta   ethnE baptizontes autous 
     poreuomai  oun mathEteuO  pas  ho   ethnos baptizO   heautou 
     V_APPNPM   C  V_AAD2P   A_APN RA_APN N_APN V_PAPNPM  RP_APM 

 eis to   onoma tou  patros kai tou  huiou kai tou  hagiou pneumatos 
 heis ho   onoma ho   patEr kai ho   huios kai ho   hagios pneuma  
 P  RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM C  RA_GSM N_GSM C  RA_GSN A_GSN N_GSN   

mat:28:20 didaskontes autous tErein panta hosa  eneteilamEn humin kai idou 
     didaskO   heautou tEreO pas  hosos entellomai su  kai idou 
     V_PAPNPM  RP_APM V_PAN A_APN RR_APN V_AMI1S   RP_DP C  X  

 egO  meth humOn eimi  pasas tas  hEmeras heOs tEs  sunteleias tou  
 egO  meta su  eimi  pas  ho   hEmera heOs ho   sunteleia ho   
 RP_NS P  RP_GP V_PAI1S A_APF RA_APF N_APF  P  RA_GSF N_GSF   RA_GSM 

 aiOnos 
 aiOn  
 N_GSM 


Help and Acknowledgements