Help and Acknowledgements


mat:27:1 prOias de genomenEs sumboulion elabon pantes hoi  archiereis kai 
     prOia de ginomai  sumboulion lambanO pas  ho   archiereus kai 
     N_GSF C V_AMPGSF N_ASN   V_AAI3P A_NPM RA_NPM N_NPM   C  

 hoi  presbuteroi tou  laou kata tou  iEsou hOste thanatOsai auton 
 ho   presbuteros ho   laos kata ho   *PN* hOste thanatoO  autos 
 RA_NPM A_NPM    RA_GSM N_GSM P  RA_GSM N_GSM C   V_AAN   RP_ASM 

mat:27:2 kai dEsantes auton apEgagon kai paredOkan pilatO tO   hEgemoni 
     kai deO   autos apagO  kai paradidOmi *PN*  ho   hEgemOn 
     C  V_AAPNPM RP_ASM V_AAI3P C  V_AAI3P  N_DSM RA_DSM N_DSM  

mat:27:3 tote idOn   ioudas ho   paradidous auton hoti katekrithE 
     tote horaO  *PN*  ho   paradidOmi autos hoti katakrinO 
     D  V_AAPNSM N_NSM RA_NSM V_PAPNSM  RP_ASM C  V_API3S  

 metamelEtheis estrepsen ta   triakonta arguria tois  archiereusin kai 
 metamelomai  strephO  ho   triakonta argurion ho   archiereus  kai 
 V_APPNSM   V_AAI3S  RA_APN A_APN   N_APN  RA_DPM N_DPM    C  

 presbuterois 
 presbuteros 
 A_DPM    

mat:27:4 legOn  hEmarton paradous  haima athOon hoi  de eipan  ti   
     legO   hamartanO paradidOmi haima athOos ho   de legO  tis  
     V_PAPNSM V_AAI1S  V_AAPNSM  N_ASN A_ASN RA_NPM C V_AAI3P RI_NSN 

 pros hEmas su  opsE  
 pros egO  su  horaO  
 P  RP_AP RP_NS V_FMI2S 

mat:27:5 kai rhipsas ta   arguria eis ton  naon anechOrEsen kai 
     kai rhiptO  ho   argurion heis ho   naos anachOreO  kai 
     C  V_AAPNSM RA_APN N_APN  P  RA_ASM N_ASM V_AAI3S   C  

 apelthOn  apEgxato  
 aperchomai apagchomai 
 V_AAPNSM  V_AMI3S  

mat:27:6 hoi  de archiereis labontes ta   arguria eipan  ouk exestin 
     ho   de archiereus lambanO ho   argurion legO  ou exesti 
     RA_NPM C N_NPM   V_AAPNPM RA_APN N_APN  V_AAI3P D  V_PAI3S 

 balein auta  eis ton  korbanan epei timE haimatos estin  
 ballO autos heis ho   korbanas epei timE haima  eimi  
 V_AAN RP_APN P  RA_ASM N_ASM  C  N_NSF N_GSN  V_PAI3S 

mat:27:7 sumboulion de labontes Egorasan ex autOn ton  agron tou  
     sumboulion de lambanO agorazO hex autos ho   agros ho   
     N_ASN   C V_AAPNPM V_AAI3P P  RP_GPN RA_ASM N_ASM RA_GSM 

 kerameOs eis taphEn tois  xenois 
 kerameus heis taphE ho   xenos 
 N_GSM  P  N_ASF RA_DPM A_DPM 

mat:27:8 dio eklEthE ho   agros ekeinos agros haimatos heOs tEs  sEmeron 
     dio kaleO  ho   agros ekeinos agros haima  heOs ho   sEmeron 
     C  V_API3S RA_NSM N_NSM RD_NSM N_NSM N_GSN  P  RA_GSF D    

mat:27:9 tote eplErOthE to   rhEthen dia ieremiou tou  prophEtou legontos 
     tote plEroO  ho   legO   dia *PN*   ho   prophEtEs legO   
     D  V_API3S  RA_NSN V_APPNSN P  N_GSM  RA_GSM N_GSM   V_PAPGSM 

 kai elabon ta   triakonta arguria tEn  timEn tou  tetimEmenou hon  
 kai lambanO ho   triakonta argurion ho   timE ho   timaO    eimi  
 C  V_AAI3P RA_APN A_APN   N_APN  RA_ASF N_ASF RA_GSM V_XPPGSM  RR_ASM 

 etimEsanto apo huiOn israEl 
 timaO   apo huios *PN*  
 V_AMI3P  P  N_GPM N_GSM 

mat:27:10 kai edOkan auta  eis ton  agron tou  kerameOs katha sunetaxen 
     kai didOmi autos heis ho   agros ho   kerameus katha suntassO 
     C  V_AAI3P RP_APN P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM  C   V_AAI3S  

 moi  kurios 
 egO  kurios 
 RP_DS N_NSM 

mat:27:11 ho   de iEsous estathE emprosthen tou  hEgemonos kai epErOtEsen 
     ho   de *PN*  histEmi emprosthen ho   hEgemOn  kai eperOtaO  
     RA_NSM C N_NSM V_API3S P     RA_GSM N_GSM   C  V_AAI3S  

 auton ho   hEgemOn legOn  su  ei   ho   basileus tOn  ioudaiOn 
 autos ho   hEgemOn legO   su  eimi  ho   basileus ho   *PN*   
 RP_ASM RA_NSM N_NSM  V_PAPNSM RP_NS V_PAI2S RA_NSM N_NSM  RA_GPM A_GPM  

 ho   de iEsous ephE  su  legeis 
 ho   de *PN*  phEmi  su  legO  
 RA_NSM C N_NSM V_IAI3S RP_NS V_PAI2S 

mat:27:12 kai en  tO   katEgoreisthai auton hupo tOn  archiereOn kai 
     kai heis ho   katEgoreO   autos hupo ho   archiereus kai 
     C  P  RA_DSN V_PPN     RP_ASM P  RA_GPM N_GPM   C  

 presbuterOn ouden apekrinato 
 presbuteros oudeis apokrinomai 
 A_GPM    A_ASN V_AMI3S   

mat:27:13 tote legei  autO  ho   pilatos ouk akoueis posa  sou  
     tote legO  autos ho   *PN*  ou akouO  posos su  
     D  V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM  D  V_PAI2S RI_APN RP_GS 

 katamarturousin 
 katamartureO  
 V_PAI3P     

mat:27:14 kai ouk apekrithE  autO  pros oude hen  rhEma hOste thaumazein 
     kai ou apokrinomai autos pros oude heis rhEma hOste thaumazO  
     C  D  V_API3S   RP_DSM P  D  A_ASN N_ASN C   V_PAN   

 ton  hEgemona lian 
 ho   hEgemOn lian 
 RA_ASM N_ASM  D  

mat:27:15 kata de heortEn eiOthei ho   hEgemOn apoluein hena tO   ochlO 
     kata de heortE eiOtha ho   hEgemOn apoluO  heis ho   ochlos 
     P  C N_ASF  V_YAI3S RA_NSM N_NSM  V_PAN  A_ASM RA_DSM N_DSM 

 desmion hon  Ethelon 
 desmios eimi  thelO  
 N_ASM  RR_ASM V_IAI3P 

mat:27:16 eichon de tote desmion episEmon legomenon [iEsoun] barabban 
     echO  de tote desmios episEmos legO   *PN*   *PN*   
     V_IAI3P C D  N_ASM  A_ASM  V_PPPASM N_ASM  N_ASM  

mat:27:17 sunEgmenOn oun autOn eipen  autois ho   pilatos tina  thelete 
     sunagO   oun autos legO  autos ho   *PN*  tis  thelO  
     V_XPPGPM  C  RP_GPM V_AAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM  RI_ASM V_PAI2P 

 apolusO humin [iEsoun ton]  barabban E iEsoun ton  legomenon christon 
 apoluO su  *PN*  ho   *PN*   E *PN*  ho   legO   *PN*   
 V_AAS1S RP_DP N_ASM  RA_ASM N_ASM  C N_ASM RA_ASM V_PPPASM N_ASM  

mat:27:18 Edei  gar hoti dia phthonon paredOkan auton 
     oida  gar hoti dia phthonos paradidOmi autos 
     V_YAI3S C  C  P  N_ASM  V_AAI3P  RP_ASM 

mat:27:19 kathEmenou de autou epi tou  bEmatos apesteilen pros auton hE   
     kathEmai  de autos epi ho   bEma  apostellO pros autos ho   
     V_PMPGSM  C RP_GSM P  RA_GSN N_GSN  V_AAI3S  P  RP_ASM RA_NSF 

 gunE autou legousa mEden soi  kai tO   dikaiO ekeinO polla gar 
 gunE autos legO   mEdeis su  kai ho   dikaios ekeinos polus gar 
 N_NSF RP_GSM V_PAPNSF A_NSN RP_DS C  RA_DSM A_DSM  RD_DSM A_APN C  

 epathon sEmeron kat onar di auton 
 paschO sEmeron kata onar dia autos 
 V_AAI1S D    P  N_ASN P  RP_ASM 

mat:27:20 hoi  de archiereis kai hoi  presbuteroi epeisan tous  ochlous 
     ho   de archiereus kai ho   presbuteros peithO ho   ochlos 
     RA_NPM C N_NPM   C  RA_NPM A_NPM    V_AAI3P RA_APM N_APM  

 hina aitEsOntai ton  barabban ton  de iEsoun apolesOsin 
 hina aiteO   ho   *PN*   ho   de *PN*  apollumi  
 C  V_AMS3P  RA_ASM N_ASM  RA_ASM C N_ASM V_AAS3P  

mat:27:21 apokritheis de ho   hEgemOn eipen  autois tina  thelete apo 
     apokrinomai de ho   hEgemOn legO  autos tis  thelO  apo 
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM  V_AAI3S RP_DPM RI_ASM V_PAI2P P  

 tOn  duo  apolusO humin hoi  de eipan  ton  barabban 
 ho   duo  apoluO su  ho   de legO  ho   *PN*   
 RA_GPM A_GPM V_AAS1S RP_DP RA_NPM C V_AAI3P RA_ASM N_ASM  

mat:27:22 legei  autois ho   pilatos ti   oun poiEsO iEsoun ton  
     legO  autos ho   *PN*  tis  oun poieO  *PN*  ho   
     V_PAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM  RI_ASN C  V_AAS1S N_ASM RA_ASM 

 legomenon christon legousin pantes staurOthEtO 
 legO   *PN*   legO   pas  stauroO   
 V_PPPASM N_ASM  V_PAI3P A_NPM V_APD3S   

mat:27:23 ho   de ephE  ti   gar kakon epoiEsen hoi  de perissOs 
     ho   de phEmi  tis  gar kakos poieO  ho   de perissOs 
     RA_NSM C V_IAI3S RI_ASN C  A_ASN V_AAI3S RA_NPM C D    

 ekrazon legontes staurOthEtO 
 krazO  legO   stauroO   
 V_IAI3P V_PAPNPM V_APD3S   

mat:27:24 idOn   de ho   pilatos hoti ouden Ophelei alla mallon thorubos 
     horaO  de ho   *PN*  hoti oudeis OpheleO alla mallon thorubos 
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM  C  A_ASN V_PAI3S C  D   N_NSM  

 ginetai labOn  hudOr apenipsato tas  cheiras apenanti tou  ochlou 
 ginomai lambanO hudOr aponiptO  ho   cheir  apenanti ho   ochlos 
 V_PMI3S V_AAPNSM N_ASN V_AMI3S  RA_APF N_APF  P    RA_GSM N_GSM 

 legOn  athOos eimi  apo tou  haimatos toutou humeis opsesthe 
 legO   athOos eimi  apo ho   haima  houtos su   horaO  
 V_PAPNSM A_NSM V_PAI1S P  RA_GSN N_GSN  RD_GSM RP_NP V_FMI2P 

mat:27:25 kai apokritheis pas  ho   laos eipen  to   haima autou eph 
     kai apokrinomai pas  ho   laos legO  ho   haima autos epi 
     C  V_APPNSM  A_NSM RA_NSM N_NSM V_AAI3S RA_NSN N_NSN RP_GSM P  

 hEmas kai epi ta   tekna hEmOn 
 egO  kai epi ho   teknon egO  
 RP_AP C  P  RA_APN N_APN RP_GP 

mat:27:26 tote apelusen autois ton  barabban ton  de iEsoun phragellOsas 
     tote apoluO  autos ho   *PN*   ho   de *PN*  phragelloO  
     D  V_AAI3S RP_DPM RA_ASM N_ASM  RA_ASM C N_ASM V_AAPNSM   

 paredOken hina staurOthE 
 paradidOmi hina stauroO  
 V_AAI3S  C  V_APS3S  

mat:27:27 tote hoi  stratiOtai tou  hEgemonos paralabontes ton  iEsoun 
     tote ho   stratiOtEs ho   hEgemOn  paralambanO ho   *PN*  
     D  RA_NPM N_NPM   RA_GSM N_GSM   V_AAPNPM   RA_ASM N_ASM 

 eis to   praitOrion sunEgagon ep auton holEn tEn  speiran 
 heis ho   praitOrion sunagO  epi autos holos ho   speira 
 P  RA_ASN N_ASN   V_AAI3P  P  RP_ASM A_ASF RA_ASF N_ASF  

mat:27:28 kai ekdusantes auton chlamuda kokkinEn periethEkan autO  
     kai ekduO   autos chlamus kokkinos peritithEmi autos 
     C  V_AAPNPM  RP_ASM N_ASF  A_ASF  V_AAI3P   RP_DSM 

mat:27:29 kai plexantes stephanon ex akanthOn epethEkan epi tEs  kephalEs 
     kai plekO   stephanos hex akantha epitithEmi epi ho   kephalE 
     C  V_AAPNPM N_ASM   P  N_GPF  V_AAI3P  P  RA_GSF N_GSF  

 autou kai kalamon en  tE   dexia autou kai gonupetEsantes emprosthen 
 autos kai kalamos heis ho   dexios autos kai gonupeteO   emprosthen 
 RP_GSM C  N_ASM  P  RA_DSF A_DSF RP_GSM C  V_AAPNPM    P     

 autou enepaixan autO  legontes chaire basileu tOn  ioudaiOn 
 autos empaizO  autos legO   chairO basileus ho   *PN*   
 RP_GSM V_AAI3P  RP_DSM V_PAPNPM V_PAD2S N_VSM  RA_GPM A_GPM  

mat:27:30 kai emptusantes eis auton elabon ton  kalamon kai etupton eis 
     kai emptuO   heis autos lambanO ho   kalamos kai tuptO  heis 
     C  V_AAPNPM  P  RP_ASM V_AAI3P RA_ASM N_ASM  C  V_IAI3P P  

 tEn  kephalEn autou 
 ho   kephalE autos 
 RA_ASF N_ASF  RP_GSM 

mat:27:31 kai hote enepaixan autO  exedusan auton tEn  chlamuda kai 
     kai hote empaizO  autos ekduO  autos ho   chlamus kai 
     C  C  V_AAI3P  RP_DSM V_AAI3P RP_ASM RA_ASF N_ASF  C  

 enedusan auton ta   himatia autou kai apEgagon auton eis to   
 enduO  autos ho   himation autos kai apagO  autos heis ho   
 V_AAI3P RP_ASM RA_APN N_APN  RP_GSM C  V_AAI3P RP_ASM P  RA_ASN 

 staurOsai 
 stauroO  
 V_AAN   

mat:27:32 exerchomenoi de heuron  anthrOpon kurEnaion onomati simOna touton 
     exerchomai  de heuriskO anthrOpos *PN*   onoma  *PN*  houtos 
     V_PMPNPM   C V_AAI3P N_ASM   N_ASM   N_DSN  N_ASM RD_ASM 

 Eggareusan hina arE   ton  stauron autou 
 aggareuO  hina airO  ho   stauros autos 
 V_AAI3P  C  V_AAS3S RA_ASM N_ASM  RP_GSM 

mat:27:33 kai elthontes eis topon legomenon golgotha ho   estin  kraniou 
     kai erchomai heis topos legO   *PN*   hos  eimi  kranion 
     C  V_AAPNPM P  N_ASM V_PPPASM N_ASF  RR_NSN V_PAI3S N_GSN  

 topos legomenos 
 topos legO   
 N_NSM V_PPPNSM 

mat:27:34 edOkan autO  piein oinon meta cholEs memigmenon kai geusamenos ouk 
     didOmi autos pinO oinos meta cholE mignumi  kai geuomai  ou 
     V_AAI3P RP_DSM V_AAN N_ASM P  N_GSF V_XPPASM  C  V_AMPNSM  D  

 EthelEsen piein 
 thelO   pinO 
 V_AAI3S  V_AAN 

mat:27:35 staurOsantes de auton diemerisanto ta   himatia autou ballontes 
     stauroO   de autos diamerizO  ho   himation autos ballO   
     V_AAPNPM   C RP_ASM V_AMI3P   RA_APN N_APN  RP_GSM V_PAPNPM 

 klEron 
 klEros 
 N_ASM 

mat:27:36 kai kathEmenoi etEroun auton ekei 
     kai kathEmai  tEreO  autos ekei 
     C  V_PMPNPM  V_IAI3P RP_ASM D  

mat:27:37 kai epethEkan epanO tEs  kephalEs autou tEn  aitian autou 
     kai epitithEmi epanO ho   kephalE autos ho   aitia autos 
     C  V_AAI3P  P   RA_GSF N_GSF  RP_GSM RA_ASF N_ASF RP_GSM 

 gegrammenEn houtos estin  iEsous ho   basileus tOn  ioudaiOn 
 graphO   houtos eimi  *PN*  ho   basileus ho   *PN*   
 V_XPPASF  RD_NSM V_PAI3S N_NSM RA_NSM N_NSM  RA_GPM A_GPM  

mat:27:38 tote staurountai sun autO  duo  lEstai heis ek dexiOn kai heis 
     tote stauroO   sun autos duo  lEstEs heis ek dexios kai heis 
     D  V_PPI3P   P  RP_DSM A_NPM N_NPM A_NSM P A_GPN C  A_NSM 

 ex euOnumOn 
 hex euOnumos 
 P  A_GPN  

mat:27:39 hoi  de paraporeuomenoi eblasphEmoun auton kinountes tas  
     ho   de paraporeuomai  blasphEmeO  autos kineO   ho   
     RA_NPM C V_PMPNPM    V_IAI3P   RP_ASM V_PAPNPM RA_APF 

 kephalas autOn 
 kephalE autos 
 N_APF  RP_GPM 

mat:27:40 kai legontes ho   kataluOn ton  naon kai en  trisin hEmerais 
     kai legO   ho   kataluO ho   naos kai heis treis hEmera  
     C  V_PAPNPM RA_VSM V_PAPVSM RA_ASM N_ASM C  P  A_DPF N_DPF  

 oikodomOn sOson  seauton ei huios ei   tou  theou [kai] katabEthi apo 
 oikodomos sOzO  seautou ei huios eimi  ho   theos kai  katabainO apo 
 V_PAPVSM V_AAD2S RP_ASM C N_NSM V_PAI2S RA_GSM N_GSM C   V_AAD2S  P  

 tou  staurou 
 ho   stauros 
 RA_GSM N_GSM  

mat:27:41 homoiOs kai hoi  archiereis empaizontes meta tOn  grammateOn kai 
     homoiOs kai ho   archiereus empaizO   meta ho   grammateus kai 
     D    D  RA_NPM N_NPM   V_PAPNPM  P  RA_GPM N_GPM   C  

 presbuterOn elegon 
 presbuteros legO  
 A_GPM    V_IAI3P 

mat:27:42 allous esOsen heauton ou dunatai sOsai basileus israEl estin  
     allos sOzO  heautou ou dunamai sOzO basileus *PN*  eimi  
     A_APM V_AAI3S RP_ASM D V_PMI3S V_AAN N_NSM  N_GSM V_PAI3S 

 katabatO nun apo tou  staurou kai pisteusomen ep auton 
 katabainO nun apo ho   stauros kai pisteuO   epi autos 
 V_AAD3S  D  P  RA_GSM N_GSM  C  V_FAI1P   P  RP_ASM 

mat:27:43 pepoithen epi ton  theon rhusasthO nun ei thelei auton eipen  
     peithO  epi ho   theos rhuomai  nun ei thelO  autos legO  
     V_XAI3S  P  RA_ASM N_ASM V_AMD3S  D  C V_PAI3S RP_ASM V_AAI3S 

 gar hoti theou eimi  huios 
 gar hoti theos eimi  huios 
 C  C  N_GSM V_PAI1S N_NSM 

mat:27:44 to   d auto kai hoi  lEstai hoi  sustaurOthentes sun autO  
     ho   de autos kai ho   lEstEs ho   sustauroomai  sun autos 
     RA_ASN C A_ASN D  RA_NPM N_NPM RA_NPM V_APPNPM    P  RP_DSM 

 Oneidizon auton 
 oneidizO autos 
 V_IAI3P  RP_ASM 

mat:27:45 apo de hektEs hOras skotos egeneto epi pasan tEn  gEn  heOs hOras 
     apo de hektos hOra skotos ginomai epi pas  ho   gE  heOs hOra 
     P  C A_GSF N_GSF N_NSN V_AMI3S P  A_ASF RA_ASF N_ASF P  N_GSF 

 enatEs 
 enatos 
 A_GSF 

mat:27:46 peri de tEn  enatEn hOran aneboEsen ho   iEsous phOnE megalE 
     peri de ho   enatos hOra anaboaO  ho   *PN*  phOnE megas 
     P  C RA_ASF A_ASF N_ASF V_AAI3S  RA_NSM N_NSM N_DSF A_DSF 

 legOn  Eli  Eli  lema sabachthani tout  estin  thee mou  thee mou  
 legO   *PN* *PN* lema sabachthani houtos eimi  theos egO  theos egO  
 V_PAPNSM N_VSM N_VSM D  V_AAI2S   RD_NSN V_PAI3S N_VSM RP_GS N_VSM RP_GS 

 hinati me  egkatelipes 
 hinati egO  egkataleipO 
 D   RP_AS V_AAI2S   

mat:27:47 tines de tOn  ekei hestEkotOn akousantes elegon hoti Elian 
     tis  de ho   ekei histEmi  akouO   legO  hoti *PN* 
     RI_NPM C RA_GPM D  V_XAPGPM  V_AAPNPM  V_IAI3P C  N_ASM 

 phOnei houtos 
 phOneO houtos 
 V_PAI3S RD_NSM 

mat:27:48 kai eutheOs dramOn  heis ex autOn kai labOn  spoggon plEsas  
     kai eutheOs trechO  heis hex autos kai lambanO spoggos pimplEmi 
     C  D    V_AAPNSM A_NSM P  RP_GPM C  V_AAPNSM N_ASM  V_AAPNSM 

 te oxous kai peritheis  kalamO epotizen auton 
 te oxos kai peritithEmi kalamos potizO  autos 
 C N_GSN C  V_AAPNSM  N_DSM  V_IAI3S RP_ASM 

mat:27:49 hoi  de loipoi elegon aphes  idOmen ei erchetai Elias sOsOn  
     ho   de loipos legO  aphiEmi horaO  ei erchomai *PN* sOzO   
     RA_NPM C A_NPM V_IAI3P V_AAD2S V_AAS1P X V_PMI3S N_NSM V_FAPNSM 

 auton 
 autos 
 RP_ASM 

mat:27:50 ho   de iEsous palin kraxas  phOnE megalE aphEken to   pneuma 
     ho   de *PN*  palin krazO  phOnE megas aphiEmi ho   pneuma 
     RA_NSM C N_NSM D   V_AAPNSM N_DSF A_DSF V_AAI3S RA_ASN N_ASN 

mat:27:51 kai idou to   katapetasma tou  naou eschisthE ap anOthen heOs 
     kai idou ho   katapetasma ho   naos schizO  apo anOthen heOs 
     C  X  RA_NSN N_NSN    RA_GSM N_GSM V_API3S  P  D    P  

 katO eis duo  kai hE   gE  eseisthE kai hai  petrai eschisthEsan 
 katO heis duo  kai ho   gE  seiO   kai ho   petra schizO    
 D  P  A_APN C  RA_NSF N_NSF V_API3S C  RA_NPF N_NPF V_API3P   

mat:27:52 kai ta   mnEmeia aneOchthEsan kai polla sOmata tOn  kekoimEmenOn 
     kai ho   mnEmeion anoigO    kai polus sOma  ho   koimaomai  
     C  RA_NPN N_NPN  V_API3P   C  A_NPN N_NPN RA_GPM V_XMPGPM   

 hagiOn EgerthEsan 
 hagios egeirO   
 A_GPM V_API3P  

mat:27:53 kai exelthontes ek tOn  mnEmeiOn meta tEn  egersin autou 
     kai exerchomai ek ho   mnEmeion meta ho   egersis autos 
     C  V_AAPNPM  P RA_GPN N_GPN  P  RA_ASF N_ASF  RP_GSM 

 eisElthon  eis tEn  hagian polin kai enephanisthEsan pollois 
 eiserchomai heis ho   hagios polis kai emphanizO    polus  
 V_AAI3P   P  RA_ASF A_ASF N_ASF C  V_API3P     A_DPM  

mat:27:54 ho   de hekatontarchos kai hoi  met autou tErountes ton  
     ho   de hekatontarchEs kai ho   meta autos tEreO   ho   
     RA_NSM C N_NSM     C  RA_NPM P  RP_GSM V_PAPNPM RA_ASM 

 iEsoun idontes ton  seismon kai ta   genomena ephobEthEsan sphodra 
 *PN*  horaO  ho   seismos kai ho   ginomai phobeomai  sphodra 
 N_ASM V_AAPNPM RA_ASM N_ASM  C  RA_APN V_AMPAPN V_API3P   D    

 legontes alEthOs theou huios En   houtos 
 legO   alEthOs theos huios eimi  houtos 
 V_PAPNPM D    N_GSM N_NSM V_IAI3S RD_NSM 

mat:27:55 Esan  de ekei gunaikes pollai apo makrothen theOrousai haitines 
     eimi  de ekei gunE   polus apo makrothen theOreO  hostis  
     V_IAI3P C D  N_NPF  A_NPF P  D     V_PAPNPF  RR_NPF  

 EkolouthEsan tO   iEsou apo tEs  galilaias diakonousai autO  
 akoloutheO  ho   *PN* apo ho   *PN*   diakoneO  autos 
 V_AAI3P   RA_DSM N_DSM P  RA_GSF N_GSF   V_PAPNPF  RP_DSM 

mat:27:56 en  hais  En   maria hE   magdalEnE kai maria hE   tou  
     heis hos  eimi  *PN* ho   *PN*   kai *PN* ho   ho   
     P  RR_DPF V_IAI3S N_NSF RA_NSF N_NSF   C  N_NSF RA_NSF RA_GSM 

 iakObou kai iOsEph mEtEr kai hE   mEtEr tOn  huiOn zebedaiou 
 *PN*  kai *PN*  mEtEr kai ho   mEtEr ho   huios *PN*   
 N_GSM  C  N_GSM N_NSF C  RA_NSF N_NSF RA_GPM N_GPM N_GSM   

mat:27:57 opsias de genomenEs Elthen  anthrOpos plousios apo harimathaias 
     opsia de ginomai  erchomai anthrOpos plousios apo *PN*     
     A_GSF C V_AMPGSF V_AAI3S N_NSM   A_NSM  P  N_GSF    

 tounoma iOsEph hos  kai autos emathEteuthE tO   iEsou 
 tounoma *PN*  hos  kai autos mathEteuO  ho   *PN* 
 RA_ASN N_NSM RR_NSM D  RP_NSM V_API3S   RA_DSM N_DSM 

mat:27:58 houtos proselthOn  tO   pilatO EtEsato to   sOma tou  iEsou 
     houtos proserchomai ho   *PN*  aiteO  ho   sOma ho   *PN* 
     RD_NSM V_AAPNSM   RA_DSM N_DSM V_AMI3S RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM 

 tote ho   pilatos ekeleusen apodothEnai 
 tote ho   *PN*  keleuO  apodidOmi  
 D  RA_NSM N_NSM  V_AAI3S  V_APN    

mat:27:59 kai labOn  to   sOma ho   iOsEph enetulixen auto  [en] 
     kai lambanO ho   sOma ho   *PN*  entulissO autos heis 
     C  V_AAPNSM RA_ASN N_ASN RA_NSM N_NSM V_AAI3S  RP_ASN P  

 sindoni kathara 
 sindOn katharos 
 N_DSF  A_DSF  

mat:27:60 kai ethEken auto  en  tO   kainO autou mnEmeiO ho   
     kai tithEmi autos heis ho   kainos autos mnEmeion hos  
     C  V_AAI3S RP_ASN P  RA_DSN A_DSN RP_GSM N_DSN  RR_ASN 

 elatomEsen en  tE   petra kai proskulisas lithon megan tE   thura tou  
 latomeO  heis ho   petra kai proskuliO  lithos megas ho   thura ho   
 V_AAI3S  P  RA_DSF N_DSF C  V_AAPNSM  N_ASM A_ASM RA_DSF N_DSF RA_GSN 

 mnEmeiou apElthen  
 mnEmeion aperchomai 
 N_GSN  V_AAI3S  

mat:27:61 En   de ekei mariam hE   magdalEnE kai hE   allE maria 
     eimi  de ekei *PN*  ho   *PN*   kai ho   allos *PN* 
     V_IAI3S C D  N_NSF RA_NSF N_NSF   C  RA_NSF A_NSF N_NSF 

 kathEmenai apenanti tou  taphou 
 kathEmai  apenanti ho   taphos 
 V_PMPNPF  P    RA_GSM N_GSM 

mat:27:62 tE   de epaurion hEtis estin  meta tEn  paraskeuEn sunEchthEsan 
     ho   de epaurion hostis eimi  meta ho   paraskeuE sunagO    
     RA_DSF C D    RR_NSF V_PAI3S P  RA_ASF N_ASF   V_API3P   

 hoi  archiereis kai hoi  pharisaioi pros pilaton 
 ho   archiereus kai ho   *PN*    pros *PN*  
 RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   P  N_ASM  

mat:27:63 legontes kurie emnEsthEmen hoti ekeinos ho   planos eipen  eti 
     legO   kurios mimnEskomai hoti ekeinos ho   planos legO  eti 
     V_PAPNPM N_VSM V_API1P   C  RD_NSM RA_NSM A_NSM V_AAI3S D  

 zOn   meta treis hEmeras egeiromai 
 zaO   meta treis hEmera egeirO  
 V_PAPNSM P  A_APF N_APF  V_PPI1S  

mat:27:64 keleuson oun asphalisthEnai ton  taphon heOs tEs  tritEs hEmeras 
     keleuO  oun asphalizO   ho   taphos heOs ho   tritos hEmera 
     V_AAD2S C  V_APN     RA_ASM N_ASM P  RA_GSF A_GSF N_GSF  

 mEpote elthontes hoi  mathEtai autou klepsOsin auton kai eipOsin tO   
 mEpote erchomai ho   mathEtEs autos kleptO  autos kai legO  ho   
 C   V_AAPNPM RA_NPM N_NPM  RP_GSM V_AAS3P  RP_ASM C  V_AAS3P RA_DSM 

 laO  EgerthE apo tOn  nekrOn kai estai  hE   eschatE planE cheirOn 
 laos egeirO apo ho   nekros kai eimi  ho   eschatos planE cheir  
 N_DSM V_API3S P  RA_GPM A_GPM C  V_FMI3S RA_NSF A_NSF  N_NSF A_NSFC 

 tEs  prOtEs 
 ho   prOtos 
 RA_GSF A_GSF 

mat:27:65 ephE  autois ho   pilatos echete koustOdian hupagete 
     phEmi  autos ho   *PN*  echO  koustOdia hupagO  
     V_IAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM  V_PAI2P N_ASF   V_PAD2P 

 asphalisasthe hOs oidate 
 asphalizO   hOs oida  
 V_AMD2P    C  V_XAI2P 

mat:27:66 hoi  de poreuthentes Esphalisanto ton  taphon sphragisantes 
     ho   de poreuomai  asphalizO  ho   taphos sphragizO   
     RA_NPM C V_APPNPM   V_AMI3P   RA_ASM N_ASM V_AAPNPM   

 ton  lithon meta tEs  koustOdias 
 ho   lithos meta ho   koustOdia 
 RA_ASM N_ASM P  RA_GSF N_GSF   


Help and Acknowledgements