Help and Acknowledgements


mat:26:1 kai egeneto hote etelesen ho   iEsous pantas tous  logous toutous 
     kai ginomai hote teleO  ho   *PN*  pas  ho   logos houtos 
     C  V_AMI3S C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM A_APM RA_APM N_APM RD_APM 

 eipen  tois  mathEtais autou 
 legO  ho   mathEtEs autos 
 V_AAI3S RA_DPM N_DPM   RP_GSM 

mat:26:2 oidate hoti meta duo  hEmeras to   pascha ginetai kai ho   huios 
     oida  hoti meta duo  hEmera ho   pascha ginomai kai ho   huios 
     V_XAI2P C  P  A_APF N_APF  RA_NSN N_NSN V_PMI3S C  RA_NSM N_NSM 

 tou  anthrOpou paradidotai eis to   staurOthEnai 
 ho   anthrOpos paradidOmi heis ho   stauroO   
 RA_GSM N_GSM   V_PPI3S   P  RA_ASN V_APN    

mat:26:3 tote sunEchthEsan hoi  archiereis kai hoi  presbuteroi tou  
     tote sunagO    ho   archiereus kai ho   presbuteros ho   
     D  V_API3P   RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM A_NPM    RA_GSM 

 laou eis tEn  aulEn tou  archiereOs tou  legomenou kaiapha 
 laos heis ho   aulE ho   archiereus ho   legO   *PN*  
 N_GSM P  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM   RA_GSM V_PPPGSM N_GSM  

mat:26:4 kai sunebouleusanto hina ton  iEsoun dolO kratEsOsin kai 
     kai sumbouleuO   hina ho   *PN*  dolos krateO   kai 
     C  V_AMI3P     C  RA_ASM N_ASM N_DSM V_AAS3P  C  

 apokteinOsin 
 apokteinO  
 V_AAS3P   

mat:26:5 elegon de mE en  tE   heortE hina mE thorubos genEtai en  tO   
     legO  de mE heis ho   heortE hina mE thorubos ginomai heis ho   
     V_IAI3P C D P  RA_DSF N_DSF C  D N_NSM  V_AMS3S P  RA_DSM 

 laO  
 laos 
 N_DSM 

mat:26:6 tou  de iEsou genomenou en  bEthania en  oikia simOnos tou  
     ho   de *PN* ginomai  heis *PN*   heis oikia *PN*  ho   
     RA_GSM C N_GSM V_AMPGSM P  N_DSF  P  N_DSF N_GSM  RA_GSM 

 leprou 
 lepros 
 A_GSM 

mat:26:7 prosElthen  autO  gunE echousa alabastron murou barutimou kai 
     proserchomai autos gunE echO   alabastron muron barutimos kai 
     V_AAI3S   RP_DSM N_NSF V_PAPNSF N_ASN   N_GSN A_GSN   C  

 katecheen epi tEs  kephalEs autou anakeimenou 
 katacheO epi ho   kephalE autos anakeimai  
 V_AAI3S  P  RA_GSF N_GSF  RP_GSM V_PMPGSM  

mat:26:8 idontes de hoi  mathEtai EganaktEsan legontes eis ti   hE   
     horaO  de ho   mathEtEs aganakteO  legO   heis tis  ho   
     V_AAPNPM C RA_NPM N_NPM  V_AAI3P   V_PAPNPM P  RI_ASN RA_NSF 

 apOleia hautE 
 apOleia autos 
 N_NSF  RD_NSF 

mat:26:9 edunato gar touto prathEnai pollou kai dothEnai ptOchois 
     dunamai gar houtos pipraskO polus kai didOmi  ptOchos 
     V_IMI3S C  RD_NSN V_APN   A_GSN C  V_APN  A_DPM  

mat:26:10 gnous  de ho   iEsous eipen  autois ti   kopous parechete 
     ginOskO de ho   *PN*  legO  autos tis  kopos parechO  
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DPM RI_ASN N_APM V_PAI2P  

 tE   gunaiki ergon gar kalon Ergasato eis eme  
 ho   gunE  ergon gar kalos ergazomai heis egO  
 RA_DSF N_DSF  N_ASN C  A_ASN V_AMI3S  P  RP_AS 

mat:26:11 pantote gar tous  ptOchous echete meth heautOn eme  de ou pantote 
     pantote gar ho   ptOchos echO  meta heautou egO  de ou pantote 
     D    C  RA_APM A_APM  V_PAI2P P  RP_GPM RP_AS C D D    

 echete 
 echO  
 V_PAI2P 

mat:26:12 balousa gar hautE to   muron touto epi tou  sOmatos mou  pros 
     ballO  gar autos ho   muron houtos epi ho   sOma  egO  pros 
     V_AAPNSF C  RD_NSF RA_ASN N_ASN RD_ASN P  RA_GSN N_GSN  RP_GS P  

 to   entaphiasai me  epoiEsen 
 ho   entaphiazO egO  poieO  
 RA_ASN V_AAN    RP_AS V_AAI3S 

mat:26:13 amEn legO  humin hopou ean kEruchthE to   euaggelion touto en  
     amEn legO  su  hopou ean kErussO  ho   euaggelion houtos heis 
     X  V_PAI1S RP_DP C   X  V_APS3S  RA_NSN N_NSN   RD_NSN P  

 holO tO   kosmO lalEthEsetai kai ho   epoiEsen hautE eis mnEmosunon 
 holos ho   kosmos laleO    kai hos  poieO  autos heis mnEmosunon 
 A_DSM RA_DSM N_DSM V_FPI3S   D  RR_ASN V_AAI3S RD_NSF P  N_ASN   

 autEs 
 autos 
 RP_GSF 

mat:26:14 tote poreutheis heis tOn  dOdeka ho   legomenos ioudas 
     tote poreuomai heis ho   dOdeka ho   legO   *PN*  
     D  V_APPNSM  A_NSM RA_GPM A_GPM RA_NSM V_PPPNSM N_NSM 

 iskariOtEs pros tous  archiereis 
 *PN*    pros ho   archiereus 
 N_NSM   P  RA_APM N_APM   

mat:26:15 eipen  ti   thelete moi  dounai kagO humin paradOsO  auton 
     legO  tis  thelO  egO  didOmi kagO su  paradidOmi autos 
     V_AAI3S RI_ASN V_PAI2P RP_DS V_AAN C  RP_DP V_FAI1S  RP_ASM 

 hoi  de estEsan autO  triakonta arguria 
 ho   de histEmi autos triakonta argurion 
 RA_NPM C V_AAI3P RP_DSM A_APN   N_APN  

mat:26:16 kai apo tote ezEtei eukairian hina auton paradO   
     kai apo tote zEteO  eukairia hina autos paradidOmi 
     C  P  D  V_IAI3S N_ASF   C  RP_ASM V_AAS3S  

mat:26:17 tE   de prOtE tOn  azumOn prosElthon  hoi  mathEtai tO   
     ho   de prOtos ho   azumos proserchomai ho   mathEtEs ho   
     RA_DSF C A_DSF RA_GPN A_GPN V_AAI3P   RA_NPM N_NPM  RA_DSM 

 iEsou legontes pou theleis hetoimasOmen soi  phagein to   pascha 
 *PN* legO   pou thelO  hetoimazO  su  esthiO ho   pascha 
 N_DSM V_PAPNPM D  V_PAI2S V_AAS1P   RP_DS V_AAN  RA_ASN N_ASN 

mat:26:18 ho   de eipen  hupagete eis tEn  polin pros ton  deina kai 
     ho   de legO  hupagO  heis ho   polis pros ho   deinos kai 
     RA_NSM C V_AAI3S V_PAD2P P  RA_ASF N_ASF P  RA_ASM N_ASM C  

 eipate autO  ho   didaskalos legei  ho   kairos mou  eggus estin  
 legO  autos ho   didaskalos legO  ho   kairos egO  eggus eimi  
 V_AAD2P RP_DSM RA_NSM N_NSM   V_PAI3S RA_NSM N_NSM RP_GS D   V_PAI3S 

 pros se  poiO  to   pascha meta tOn  mathEtOn mou  
 pros su  poieO  ho   pascha meta ho   mathEtEs egO  
 P  RP_AS V_PAI1S RA_ASN N_ASN P  RA_GPM N_GPM  RP_GS 

mat:26:19 kai epoiEsan hoi  mathEtai hOs sunetaxen autois ho   iEsous kai 
     kai poieO  ho   mathEtEs hOs suntassO autos ho   *PN*  kai 
     C  V_AAI3P RA_NPM N_NPM  C  V_AAI3S  RP_DPM RA_NSM N_NSM C  

 hEtoimasan to   pascha 
 hetoimazO ho   pascha 
 V_AAI3P  RA_ASN N_ASN 

mat:26:20 opsias de genomenEs anekeito meta tOn  dOdeka 
     opsia de ginomai  anakeimai meta ho   dOdeka 
     A_GSF C V_AMPGSF V_IMI3S  P  RA_GPM A_GPM 

mat:26:21 kai esthiontOn autOn eipen  amEn legO  humin hoti heis ex humOn 
     kai esthiO   autos legO  amEn legO  su  hoti heis hex su  
     C  V_PAPGPM  RP_GPM V_AAI3S X  V_PAI1S RP_DP C  A_NSM P  RP_GP 

 paradOsei me  
 paradidOmi egO  
 V_FAI3S  RP_AS 

mat:26:22 kai lupoumenoi sphodra Erxanto legein autO  heis hekastos mEti 
     kai lupeO   sphodra archO  legO  autos heis hekastos mEti 
     C  V_PPPNPM  D    V_AMI3P V_PAN RP_DSM A_NSM A_NSM  X  

 egO  eimi  kurie 
 egO  eimi  kurios 
 RP_NS V_PAI1S N_VSM 

mat:26:23 ho   de apokritheis eipen  ho   embapsas met emou tEn  
     ho   de apokrinomai legO  ho   embaptO meta egO  ho   
     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S RA_NSM V_AAPNSM P  RP_GS RA_ASF 

 cheira en  tO   trubliO houtos me  paradOsei 
 cheir heis ho   trublion houtos egO  paradidOmi 
 N_ASF P  RA_DSN N_DSN  RD_NSM RP_AS V_FAI3S  

mat:26:24 ho   men huios tou  anthrOpou hupagei kathOs gegraptai peri 
     ho   men huios ho   anthrOpos hupagO kathOs graphO  peri 
     RA_NSM C  N_NSM RA_GSM N_GSM   V_PAI3S C   V_XPI3S  P  

 autou ouai de tO   anthrOpO ekeinO di hou  ho   huios tou  
 autos ouai de ho   anthrOpos ekeinos dia hou  ho   huios ho   
 RP_GSM X  C RA_DSM N_DSM   RD_DSM P  RR_GSM RA_NSM N_NSM RA_GSM 

 anthrOpou paradidotai kalon En   autO  ei ouk egennEthE ho   anthrOpos 
 anthrOpos paradidOmi kalos eimi  autos ei ou gennaO  ho   anthrOpos 
 N_GSM   V_PPI3S   A_NSN V_IAI3S RP_DSM C D  V_API3S  RA_NSM N_NSM   

 ekeinos 
 ekeinos 
 RD_NSM 

mat:26:25 apokritheis de ioudas ho   paradidous auton eipen  mEti egO  
     apokrinomai de *PN*  ho   paradidOmi autos legO  mEti egO  
     V_APPNSM  C N_NSM RA_NSM V_PAPNSM  RP_ASM V_AAI3S X  RP_NS 

 eimi  rabbi legei  autO  su  eipas  
 eimi  rabbi legO  autos su  legO  
 V_PAI1S N_VSM V_PAI3S RP_DSM RP_NS V_AAI2S 

mat:26:26 esthiontOn de autOn labOn  ho   iEsous arton kai eulogEsas 
     esthiO   de autos lambanO ho   *PN*  artos kai eulogeO  
     V_PAPGPM  C RP_GPM V_AAPNSM RA_NSM N_NSM N_ASM C  V_AAPNSM 

 eklasen kai dous   tois  mathEtais eipen  labete phagete touto estin  
 klaiO  kai didOmi  ho   mathEtEs legO  lambanO esthiO houtos eimi  
 V_AAI3S C  V_AAPNSM RA_DPM N_DPM   V_AAI3S V_AAD2P V_AAD2P RD_NSN V_PAI3S 

 to   sOma mou  
 ho   sOma egO  
 RA_NSN N_NSN RP_GS 

mat:26:27 kai labOn  potErion kai eucharistEsas edOken autois legOn  
     kai lambanO potErion kai eucharisteO  didOmi autos legO   
     C  V_AAPNSM N_ASN  C  V_AAPNSM   V_AAI3S RP_DPM V_PAPNSM 

 piete  ex autou pantes 
 pinO  hex autos pas  
 V_AAD2P P  RP_GSN A_NPM 

mat:26:28 touto gar estin  to   haima mou  tEs  diathEkEs to   peri 
     houtos gar eimi  ho   haima egO  ho   diathEkE ho   peri 
     RD_NSN C  V_PAI3S RA_NSN N_NSN RP_GS RA_GSF N_GSF   RA_NSN P  

 pollOn ekchunnomenon eis aphesin hamartiOn 
 polus ekcheO    heis aphesis hamartia 
 A_GPM V_PPPNSN   P  N_ASF  N_GPF   

mat:26:29 legO  de humin ou mE piO   ap arti ek toutou tou  genEmatos 
     legO  de su  ou mE pinO  apo arti ek houtos ho   genEma  
     V_PAI1S C RP_DP D D V_AAS1S P  D  P RD_GSN RA_GSN N_GSN   

 tEs  ampelou heOs tEs  hEmeras ekeinEs hotan auto  pinO  meth humOn 
 ho   ampelos heOs ho   hEmera ekeinos hotan autos pinO  meta su  
 RA_GSF N_GSF  P  RA_GSF N_GSF  RD_GSF D   RP_ASN V_PAS1S P  RP_GP 

 kainon en  tE   basileia tou  patros mou  
 kainos heis ho   basileia ho   patEr egO  
 A_ASN P  RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM RP_GS 

mat:26:30 kai humnEsantes exElthon  eis to   oros tOn  elaiOn 
     kai humneO   exerchomai heis ho   oros ho   elaia 
     C  V_AAPNPM  V_AAI3P  P  RA_ASN N_ASN RA_GPF N_GPF 

mat:26:31 tote legei  autois ho   iEsous pantes humeis skandalisthEsesthe 
     tote legO  autos ho   *PN*  pas  su   skandalizO     
     D  V_PAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM A_NPM RP_NP V_FPI2P      

 en  emoi en  tE   nukti tautE gegraptai gar pataxO ton  poimena kai 
 heis egO  heis ho   nux  houtos graphO  gar patassO ho   poimEn kai 
 P  RP_DS P  RA_DSF N_DSF RD_DSF V_XPI3S  C  V_FAI1S RA_ASM N_ASM  C  

 diaskorpisthEsontai ta   probata tEs  poimnEs 
 diaskorpizO     ho   probaton ho   poimnE 
 V_FPI3P       RA_NPN N_NPN  RA_GSF N_GSF  

mat:26:32 meta de to   egerthEnai me  proaxO humas eis tEn  galilaian 
     meta de ho   egeirO   egO  proagO su  heis ho   *PN*   
     P  C RA_ASN V_APN   RP_AS V_FAI1S RP_AP P  RA_ASF N_ASF   

mat:26:33 apokritheis de ho   petros eipen  autO  ei pantes 
     apokrinomai de ho   *PN*  legO  autos ei pas  
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DSM C A_NPM 

 skandalisthEsontai en  soi  egO  oudepote skandalisthEsomai 
 skandalizO     heis su  egO  oudepote skandalizO    
 V_FPI3P      P  RP_DS RP_NS D    V_FPI1S      

mat:26:34 ephE  autO  ho   iEsous amEn legO  soi  hoti en  tautE 
     phEmi  autos ho   *PN*  amEn legO  su  hoti heis houtos 
     V_IAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM X  V_PAI1S RP_DS C  P  RD_DSF 

 tE   nukti prin alektora phOnEsai tris aparnEsE  me  
 ho   nux  prin alektOr phOneO  treis aparneomai egO  
 RA_DSF N_DSF D  N_ASM  V_AAN  D   V_FMI2S  RP_AS 

mat:26:35 legei  autO  ho   petros kan deE   me  sun soi  apothanein 
     legO  autos ho   *PN*  kan deO   egO  sun su  apothnEskO 
     V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM D  V_PAS3S RP_AS P  RP_DS V_AAN   

 ou mE se  aparnEsomai homoiOs kai pantes hoi  mathEtai eipan  
 ou mE su  aparneomai homoiOs kai pas  ho   mathEtEs legO  
 D D RP_AS V_FMI1S   D    D  A_NPM RA_NPM N_NPM  V_AAI3P 

mat:26:36 tote erchetai met autOn ho   iEsous eis chOrion legomenon 
     tote erchomai meta autos ho   *PN*  heis chOrion legO   
     D  V_PMI3S P  RP_GPM RA_NSM N_NSM P  N_ASN  V_PPPASN 

 gethsEmani kai legei  tois  mathEtais kathisate autou heOs [hou] 
 *PN*    kai legO  ho   mathEtEs kathizO  autos heOs hou  
 N_ASN   C  V_PAI3S RA_DPM N_DPM   V_AAD2P  D   P  RR_GSM 

 apelthOn  ekei proseuxOmai 
 aperchomai ekei proseuchomai 
 V_AAPNSM  D  V_AMS1S   

mat:26:37 kai paralabOn  ton  petron kai tous  duo  huious zebedaiou 
     kai paralambanO ho   *PN*  kai ho   duo  huios *PN*   
     C  V_AAPNSM  RA_ASM N_ASM C  RA_APM A_APM N_APM N_GSM   

 Erxato lupeisthai kai adEmonein 
 archO  lupeO   kai adEmoneO 
 V_AMI3S V_PPN   C  V_PAN   

mat:26:38 tote legei  autois perilupos estin  hE   psuchE mou  heOs 
     tote legO  autos perilupos eimi  ho   psuchE egO  heOs 
     D  V_PAI3S RP_DPM A_NSF   V_PAI3S RA_NSF N_NSF RP_GS P  

 thanatou meinate hOde kai grEgoreite met emou 
 thanatos menO  hOde kai grEgoreO  meta egO  
 N_GSM  V_AAD2P D  C  V_PAD2P  P  RP_GS 

mat:26:39 kai proelthOn  mikron epesen epi prosOpon autou proseuchomenos kai 
     kai proerchomai mikros piptO  epi prosOpon autos proseuchomai  kai 
     C  V_AAPNSM  A_ASN V_AAI3S P  N_ASN  RP_GSM V_PMPNSM    C  

 legOn  pater mou  ei dunaton estin  parelthatO ap emou to   potErion 
 legO   patEr egO  ei dunatos eimi  parerchomai apo egO  ho   potErion 
 V_PAPNSM N_VSM RP_GS C A_NSN  V_PAI3S V_AAD3S   P  RP_GS RA_NSN N_NSN  

 touto plEn ouch hOs egO  thelO  all hOs su  
 houtos plEn ou  hOs egO  thelO  alla hOs su  
 RD_NSN C  D  C  RP_NS V_PAI1S C  C  RP_NS 

mat:26:40 kai erchetai pros tous  mathEtas kai heuriskei autous katheudontas 
     kai erchomai pros ho   mathEtEs kai heuriskO heautou katheudO   
     C  V_PMI3S P  RA_APM N_APM  C  V_PAI3S  RP_APM V_PAPAPM   

 kai legei  tO   petrO houtOs ouk ischusate mian hOran grEgorEsai met 
 kai legO  ho   *PN* houtO ou ischuO  heis hOra grEgoreO  meta 
 C  V_PAI3S RA_DSM N_DSM D   D  V_AAI2P  A_ASF N_ASF V_AAN   P  

 emou 
 egO  
 RP_GS 

mat:26:41 grEgoreite kai proseuchesthe hina mE eiselthEte eis peirasmon 
     grEgoreO  kai proseuchomai hina mE eiserchomai heis peirasmos 
     V_PAD2P  C  V_PMD2P    C  D V_AAS2P   P  N_ASM   

 to   men pneuma prothumon hE   de sarx asthenEs 
 ho   men pneuma prothumos ho   de sarx asthenEs 
 RA_NSN C  N_NSN A_NSN   RA_NSF C N_NSF A_NSF  

mat:26:42 palin ek deuterou apelthOn  prosEuxato  legOn  pater mou  ei ou 
     palin ek deuteros aperchomai proseuchomai legO   patEr egO  ei ou 
     D   P A_GSN  V_AAPNSM  V_AMI3S   V_PAPNSM N_VSM RP_GS C D 

 dunatai touto parelthein ean mE auto  piO   genEthEtO to   thelEma 
 dunamai houtos parerchomai ean mE autos pinO  ginomai  ho   thelEma 
 V_PMI3S RD_NSN V_AAN    C  D RP_ASN V_AAS1S V_APD3S  RA_NSN N_NSN  

 sou  
 su  
 RP_GS 

mat:26:43 kai elthOn  palin heuren  autous katheudontas Esan  gar autOn 
     kai erchomai palin heuriskO heautou katheudO   eimi  gar autos 
     C  V_AAPNSM D   V_AAI3S RP_APM V_PAPAPM   V_IAI3P C  RP_GPM 

 hoi  ophthalmoi bebarEmenoi 
 ho   ophthalmos bareO    
 RA_NPM N_NPM   V_XPPNPM  

mat:26:44 kai apheis  autous palin apelthOn  prosEuxato  ek tritou ton  
     kai aphiEmi heautou palin aperchomai proseuchomai ek tritos ho   
     C  V_AAPNSM RP_APM D   V_AAPNSM  V_AMI3S   P A_GSN RA_ASM 

 auton logon eipOn  palin 
 autos logos legO   palin 
 A_ASM N_ASM V_AAPNSM D   

mat:26:45 tote erchetai pros tous  mathEtas kai legei  autois katheudete 
     tote erchomai pros ho   mathEtEs kai legO  autos katheudO  
     D  V_PMI3S P  RA_APM N_APM  C  V_PAI3S RP_DPM V_PAI2P  

 [to]  loipon kai anapauesthe idou Eggiken hE   hOra kai ho   huios 
 ho   loipos kai anapauO   idou eggizO ho   hOra kai ho   huios 
 RA_ASN A_ASN C  V_PMI2P   X  V_XAI3S RA_NSF N_NSF C  RA_NSM N_NSM 

 tou  anthrOpou paradidotai eis cheiras hamartOlOn 
 ho   anthrOpos paradidOmi heis cheir  hamartOlos 
 RA_GSM N_GSM   V_PPI3S   P  N_APF  A_GPM   

mat:26:46 egeiresthe agOmen idou Eggiken ho   paradidous me  
     egeirO   agO   idou eggizO ho   paradidOmi egO  
     V_PPD2P  V_PAS1P X  V_XAI3S RA_NSM V_PAPNSM  RP_AS 

mat:26:47 kai eti autou lalountos idou ioudas heis tOn  dOdeka Elthen  kai 
     kai eti autos laleO   idou *PN*  heis ho   dOdeka erchomai kai 
     C  D  RP_GSM V_PAPGSM X  N_NSM A_NSM RA_GPM A_GPM V_AAI3S C  

 met autou ochlos polus meta machairOn kai xulOn apo tOn  archiereOn kai 
 meta autos ochlos polus meta machaira kai xulon apo ho   archiereus kai 
 P  RP_GSM N_NSM A_NSM P  N_GPF   C  N_GPN P  RA_GPM N_GPM   C  

 presbuterOn tou  laou 
 presbuteros ho   laos 
 A_GPM    RA_GSM N_GSM 

mat:26:48 ho   de paradidous auton edOken autois sEmeion legOn  hon  an 
     ho   de paradidOmi autos didOmi autos sEmeion legO   eimi  an 
     RA_NSM C V_PAPNSM  RP_ASM V_AAI3S RP_DPM N_ASN  V_PAPNSM RR_ASM X 

 philEsO autos estin  kratEsate auton 
 phileO autos eimi  krateO  autos 
 V_AAS1S RP_NSM V_PAI3S V_AAD2P  RP_ASM 

mat:26:49 kai eutheOs proselthOn  tO   iEsou eipen  chaire rabbi kai 
     kai eutheOs proserchomai ho   *PN* legO  chairO rabbi kai 
     C  D    V_AAPNSM   RA_DSM N_DSM V_AAI3S V_PAD2S N_VSM C  

 katephilEsen auton 
 kataphileO  autos 
 V_AAI3S   RP_ASM 

mat:26:50 ho   de iEsous eipen  autO  hetaire eph ho   parei  tote 
     ho   de *PN*  legO  autos hetairos epi hos  pareimi tote 
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RP_DSM N_VSM  P  RR_ASN V_PAI2S D  

 proselthontes epebalon tas  cheiras epi ton  iEsoun kai ekratEsan auton 
 proserchomai epiballO ho   cheir  epi ho   *PN*  kai krateO  autos 
 V_AAPNPM   V_AAI3P RA_APF N_APF  P  RA_ASM N_ASM C  V_AAI3P  RP_ASM 

mat:26:51 kai idou heis tOn  meta iEsou ekteinas tEn  cheira apespasen 
     kai idou heis ho   meta *PN* ekteinO ho   cheir apospaO  
     C  X  A_NSM RA_GPM P  N_GSM V_AAPNSM RA_ASF N_ASF V_AAI3S  

 tEn  machairan autou kai pataxas ton  doulon tou  archiereOs apheilen 
 ho   machaira autos kai patassO ho   doulos ho   archiereus aphaireO 
 RA_ASF N_ASF   RP_GSM C  V_AAPNSM RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   V_AAI3S 

 autou to   Otion 
 autos ho   Otion 
 RP_GSM RA_ASN N_ASN 

mat:26:52 tote legei  autO  ho   iEsous apostrepson tEn  machairan sou  
     tote legO  autos ho   *PN*  apostrephO ho   machaira su  
     D  V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM V_AAD2S   RA_ASF N_ASF   RP_GS 

 eis ton  topon autEs pantes gar hoi  labontes machairan en  machairE 
 heis ho   topos autos pas  gar ho   lambanO machaira heis machaira 
 P  RA_ASM N_ASM RP_GSF A_NPM C  RA_NPM V_AAPNPM N_ASF   P  N_DSF  

 apolountai 
 apollumi  
 V_FMI3P  

mat:26:53 E dokeis hoti ou dunamai parakalesai ton  patera mou  kai 
     E dokeO  hoti ou dunamai parakaleO  ho   patEr egO  kai 
     C V_PAI2S C  D V_PMI1S V_AAN    RA_ASM N_ASM RP_GS C  

 parastEsei moi  arti pleiO dOdeka legiOnas aggelOn 
 paristEmi egO  arti polus dOdeka legiOn  aggelos 
 V_FAI3S  RP_DS D  A_APNC A_GPF N_APF  N_GPM  

mat:26:54 pOs oun plErOthOsin hai  graphai hoti houtOs dei   genesthai 
     pOs oun plEroO   ho   graphE hoti houtO deO   ginomai  
     D  C  V_APS3P   RA_NPF N_NPF  D  D   V_PAI3S V_AMN   

mat:26:55 en  ekeinE tE   hOra eipen  ho   iEsous tois  ochlois hOs 
     heis ekeinos ho   hOra legO  ho   *PN*  ho   ochlos hOs 
     P  RD_DSF RA_DSF N_DSF V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_DPM N_DPM  C  

 epi lEstEn exElthate meta machairOn kai xulOn sullabein me  kath hEmeran 
 epi lEstEs exerchomai meta machaira kai xulon sullambanO egO  kata hEmera 
 P  N_ASM V_AAI2P  P  N_GPF   C  N_GPN V_AAN   RP_AS P  N_ASF  

 en  tO   hierO ekathezomEn didaskOn kai ouk ekratEsate me  
 heis ho   hieros kathezomai didaskO kai ou krateO   egO  
 P  RA_DSN A_DSN V_IMI1S   V_PAPNSM C  D  V_AAI2P  RP_AS 

mat:26:56 touto de holon gegonen hina plErOthOsin hai  graphai tOn  
     houtos de holos ginomai hina plEroO   ho   graphE ho   
     RD_NSN C A_NSN V_XAI3S C  V_APS3P   RA_NPF N_NPF  RA_GPM 

 prophEtOn tote hoi  mathEtai pantes aphentes auton ephugon 
 prophEtEs tote ho   mathEtEs pas  aphiEmi autos pheugO 
 N_GPM   D  RA_NPM N_NPM  A_NPM V_AAPNPM RP_ASM V_AAI3P 

mat:26:57 hoi  de kratEsantes ton  iEsoun apEgagon pros kaiaphan ton  
     ho   de krateO   ho   *PN*  apagO  pros *PN*   ho   
     RA_NPM C V_AAPNPM  RA_ASM N_ASM V_AAI3P P  N_ASM  RA_ASM 

 archierea hopou hoi  grammateis kai hoi  presbuteroi sunEchthEsan 
 archiereus hopou ho   grammateus kai ho   presbuteros sunagO    
 N_ASM   D   RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM A_NPM    V_API3P   

mat:26:58 ho   de petros Ekolouthei autO  apo makrothen heOs tEs  aulEs 
     ho   de *PN*  akoloutheO autos apo makrothen heOs ho   aulE 
     RA_NSM C N_NSM V_IAI3S  RP_DSM P  D     P  RA_GSF N_GSF 

 tou  archiereOs kai eiselthOn  esO ekathEto meta tOn  hupEretOn idein 
 ho   archiereus kai eiserchomai esO kathEmai meta ho   hupEreteO horaO 
 RA_GSM N_GSM   C  V_AAPNSM  D  V_IMI3S P  RA_GPM N_GPM   V_AAN 

 to   telos 
 ho   telos 
 RA_ASN N_ASN 

mat:26:59 hoi  de archiereis kai to   sunedrion holon ezEtoun 
     ho   de archiereus kai ho   sunedrion holos zEteO  
     RA_NPM C N_NPM   C  RA_NSN N_NSN   A_NSN V_IAI3P 

 pseudomarturian kata tou  iEsou hopOs auton thanatOsOsin 
 pseudomarturia kata ho   *PN* hopOs autos thanatoO   
 N_ASF      P  RA_GSM N_GSM C   RP_ASM V_AAS3P   

mat:26:60 kai ouch heuron  pollOn proselthontOn pseudomarturOn husteron de 
     kai ou  heuriskO polus proserchomai pseudomartus  husteros de 
     C  D  V_AAI3P A_GPM V_AAPGPM   N_GPM     A_ASNC  C 

 proselthontes duo  
 proserchomai duo  
 V_AAPNPM   A_NPM 

mat:26:61 eipan  houtos ephE  dunamai katalusai ton  naon tou  theou 
     legO  houtos phEmi  dunamai kataluO  ho   naos ho   theos 
     V_AAI3P RD_NSM V_IAI3S V_PMI1S V_AAN   RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM 

 kai dia triOn hEmerOn oikodomEsai 
 kai dia treis hEmera oikodomeO  
 C  P  A_GPF N_GPF  V_AAN    

mat:26:62 kai anastas ho   archiereus eipen  autO  ouden apokrinE  
     kai anistEmi ho   archiereus legO  autos oudeis apokrinomai 
     C  V_AAPNSM RA_NSM N_NSM   V_AAI3S RP_DSM A_ASN V_PMI2S   

 ti   houtoi sou  katamarturousin 
 tis  houtos su  katamartureO  
 RI_ASN RD_NPM RP_GS V_PAI3P     

mat:26:63 ho   de iEsous esiOpa kai ho   archiereus eipen  autO  
     ho   de *PN*  siOpaO kai ho   archiereus legO  autos 
     RA_NSM C N_NSM V_IAI3S C  RA_NSM N_NSM   V_AAI3S RP_DSM 

 exorkizO se  kata tou  theou tou  zOntos  hina hEmin eipEs  ei su  
 exorkizO su  kata ho   theos ho   zaO   hina egO  legO  ei su  
 V_PAI1S RP_AS P  RA_GSM N_GSM RA_GSM V_PAPGSM C  RP_DP V_AAS2S C RP_NS 

 ei   ho   christos ho   huios tou  theou 
 eimi  ho   *PN*   ho   huios ho   theos 
 V_PAI2S RA_NSM N_NSM  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM 

mat:26:64 legei  autO  ho   iEsous su  eipas  plEn legO  humin ap 
     legO  autos ho   *PN*  su  legO  plEn legO  su  apo 
     V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM RP_NS V_AAI2S C  V_PAI1S RP_DP P  

 arti opsesthe ton  huion tou  anthrOpou kathEmenon ek dexiOn tEs  
 arti horaO  ho   huios ho   anthrOpos kathEmai  ek dexios ho   
 D  V_FMI2P RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   V_PMPASM  P A_GPN RA_GSF 

 dunameOs kai erchomenon epi tOn  nephelOn tou  ouranou 
 dunamis kai erchomai  epi ho   nephelE ho   ouranos 
 N_GSF  C  V_PMPASM  P  RA_GPF N_GPF  RA_GSM N_GSM  

mat:26:65 tote ho   archiereus dierrExen  ta   himatia autou legOn  
     tote ho   archiereus diarrEgnumi ho   himation autos legO   
     D  RA_NSM N_NSM   V_AAI3S   RA_APN N_APN  RP_GSM V_PAPNSM 

 eblasphEmEsen ti   eti chreian echomen marturOn ide  nun Ekousate tEn  
 blasphEmeO  tis  eti chreia echO  martus  horaO nun akouO  ho   
 V_AAI3S    RI_ASN D  N_ASF  V_PAI1P N_GPM  X   D  V_AAI2P RA_ASF 

 blasphEmian 
 blasphEmia 
 N_ASF    

mat:26:66 ti   humin dokei  hoi  de apokrithentes eipan  enochos thanatou 
     tis  su  dokeO  ho   de apokrinomai  legO  enochos thanatos 
     RI_NSN RP_DP V_PAI3S RA_NPM C V_APPNPM   V_AAI3P A_NSM  N_GSM  

 estin  
 eimi  
 V_PAI3S 

mat:26:67 tote eneptusan eis to   prosOpon autou kai ekolaphisan auton 
     tote emptuO  heis ho   prosOpon autos kai kolaphizO  autos 
     D  V_AAI3P  P  RA_ASN N_ASN  RP_GSM C  V_AAI3P   RP_ASM 

 hoi  de erapisan 
 ho   de rhapizO 
 RA_NPM C V_AAI3P 

mat:26:68 legontes prophEteuson hEmin christe tis  estin  ho   paisas  
     legO   prophEteuO  egO  *PN*  tis  eimi  ho   paiO   
     V_PAPNPM V_AAD2S   RP_DP N_VSM  RI_NSM V_PAI3S RA_NSM V_AAPNSM 

 se  
 su  
 RP_AS 

mat:26:69 ho   de petros ekathEto exO en  tE   aulE kai prosElthen  
     ho   de *PN*  kathEmai echO heis ho   aulE kai proserchomai 
     RA_NSM C N_NSM V_IMI3S D  P  RA_DSF N_DSF C  V_AAI3S   

 autO  mia  paidiskE legousa kai su  Estha  meta iEsou tou  galilaiou 
 autos heis paidiskE legO   kai su  eimi  meta *PN* ho   *PN*   
 RP_DSM A_NSF N_NSF  V_PAPNSF D  RP_NS V_IMI2S P  N_GSM RA_GSM A_GSM   

mat:26:70 ho   de ErnEsato emprosthen pantOn legOn  ouk oida  ti   
     ho   de arneomai emprosthen pas  legO   ou oida  tis  
     RA_NSM C V_AMI3S P     A_GPM V_PAPNSM D  V_XAI1S RI_ASN 

 legeis 
 legO  
 V_PAI2S 

mat:26:71 exelthonta de eis ton  pulOna eiden  auton allE kai legei  
     exerchomai de heis ho   pulOn horaO  autos allos kai legO  
     V_AAPASM  C P  RA_ASM N_ASM V_AAI3S RP_ASM A_NSF C  V_PAI3S 

 tois  ekei houtos En   meta iEsou tou  nazOraiou 
 ho   ekei houtos eimi  meta *PN* ho   *PN*   
 RA_DPM D  RD_NSM V_IAI3S P  N_GSM RA_GSM N_GSM   

mat:26:72 kai palin ErnEsato meta horkou hoti ouk oida  ton  anthrOpon 
     kai palin arneomai meta horkos hoti ou oida  ho   anthrOpos 
     C  D   V_AMI3S P  N_GSM C  D  V_XAI1S RA_ASM N_ASM   

mat:26:73 meta mikron de proselthontes hoi  hestOtes eipon  tO   petrO 
     meta mikros de proserchomai ho   histEmi legO  ho   *PN* 
     P  A_ASN C V_AAPNPM   RA_NPM V_XAPNPM V_AAI3P RA_DSM N_DSM 

 alEthOs kai su  ex autOn ei   kai gar hE   lalia sou  dElon se  
 alEthOs kai su  hex autos eimi  kai gar ho   lalia su  dElos su  
 D    D  RP_NS P  RP_GPM V_PAI2S D  C  RA_NSF N_NSF RP_GS A_ASM RP_AS 

 poiei  
 poieO  
 V_PAI3S 

mat:26:74 tote Erxato katathematizein kai omnuein hoti ouk oida  ton  
     tote archO  katathematizO  kai omnuO  hoti ou oida  ho   
     D  V_AMI3S V_PAN      C  V_PAN  C  D  V_XAI1S RA_ASM 

 anthrOpon kai eutheOs alektOr ephOnEsen 
 anthrOpos kai eutheOs alektOr phOneO  
 N_ASM   C  D    N_NSM  V_AAI3S  

mat:26:75 kai emnEsthE  ho   petros tou  rhEmatos iEsou eirEkotos hoti 
     kai mimnEskomai ho   *PN*  ho   rhEma  *PN* legO   hoti 
     C  V_API3S   RA_NSM N_NSM RA_GSN N_GSN  N_GSM V_XAPGSM C  

 prin alektora phOnEsai tris aparnEsE  me  kai exelthOn  exO eklausen 
 prin alektOr phOneO  treis aparneomai egO  kai exerchomai echO klaiO  
 D  N_ASM  V_AAN  D   V_FMI2S  RP_AS C  V_AAPNSM  D  V_AAI3S 

 pikrOs 
 pikrOs 
 D   


Help and Acknowledgements