Help and Acknowledgements


mat:25:1 tote homoiOthEsetai hE   basileia tOn  ouranOn deka parthenois 
     tote homoioO    ho   basileia ho   ouranos deka parthenos 
     D  V_FPI3S    RA_NSF N_NSF  RA_GPM N_GPM  A_DPF N_DPF   

 haitines labousai tas  lampadas heautOn exElthon  eis hupantEsin tou  
 hostis  lambanO ho   lampas  heautou exerchomai heis hupantEsis ho   
 RR_NPF  V_AAPNPF RA_APF N_APF  RP_GPF V_AAI3P  P  N_ASF   RA_GSM 

 numphiou 
 numphios 
 N_GSM  

mat:25:2 pente de ex autOn Esan  mOrai kai pente phronimoi 
     pente de hex autos eimi  mOros kai pente phronimos 
     A_NPF C P  RP_GPF V_IAI3P A_NPF C  A_NPF A_NPF   

mat:25:3 hai  gar mOrai labousai tas  lampadas autOn ouk elabon meth 
     ho   gar mOros lambanO ho   lampas  autos ou lambanO meta 
     RA_NPF C  A_NPF V_AAPNPF RA_APF N_APF  RP_GPF D  V_AAI3P P  

 heautOn elaion 
 heautou elaion 
 RP_GPF N_ASN 

mat:25:4 hai  de phronimoi elabon elaion en  tois  aggeiois meta tOn  
     ho   de phronimos lambanO elaion heis ho   aggeion meta ho   
     RA_NPF C A_NPF   V_AAI3P N_ASN P  RA_DPN N_DPN  P  RA_GPF 

 lampadOn heautOn 
 lampas  heautou 
 N_GPF  RP_GPF 

mat:25:5 chronizontos de tou  numphiou enustaxan pasai kai ekatheudon 
     chronizO   de ho   numphios nustazO  pas  kai katheudO  
     V_PAPGSM   C RA_GSM N_GSM  V_AAI3P  A_NPF C  V_IAI3P  

mat:25:6 mesEs de nuktos kraugE gegonen idou ho   numphios exerchesthe eis 
     mesos de nux  kraugE ginomai idou ho   numphios exerchomai heis 
     A_GSF C N_GSF N_NSF V_XAI3S X  RA_NSM N_NSM  V_PMD2P   P  

 apantEsin [autou] 
 apantEsis autos  
 N_ASF   RP_GSM 

mat:25:7 tote EgerthEsan pasai hai  parthenoi ekeinai kai ekosmEsan tas  
     tote egeirO   pas  ho   parthenos ekeinos kai kosmeO  ho   
     D  V_API3P  A_NPF RA_NPF N_NPF   RD_NPF C  V_AAI3P  RA_APF 

 lampadas heautOn 
 lampas  heautou 
 N_APF  RP_GPF 

mat:25:8 hai  de mOrai tais  phronimois eipan  dote  hEmin ek tou  
     ho   de mOros ho   phronimos legO  didOmi egO  ek ho   
     RA_NPF C A_NPF RA_DPF A_DPF   V_AAI3P V_AAD2P RP_DP P RA_GSN 

 elaiou humOn hoti hai  lampades hEmOn sbennuntai 
 elaion su  hoti ho   lampas  egO  sbennumi  
 N_GSN RP_GP C  RA_NPF N_NPF  RP_GP V_PPI3P  

mat:25:9 apekrithEsan de hai  phronimoi legousai mEpote ou mE arkesE hEmin 
     apokrinomai de ho   phronimos legO   mEpote ou mE arkeO  egO  
     V_API3P   C RA_NPF A_NPF   V_PAPNPF C   D D V_AAS3S RP_DP 

 kai humin poreuesthe mallon pros tous  pOlountas kai agorasate heautais 
 kai su  poreuomai mallon pros ho   pOleO   kai agorazO  heautou 
 C  RP_DP V_PMD2P  D   P  RA_APM V_PAPAPM C  V_AAD2P  RP_DPF  

mat:25:10 aperchomenOn de autOn agorasai Elthen  ho   numphios kai hai  
     aperchomai  de autos agorazO erchomai ho   numphios kai ho   
     V_PMPGPF   C RP_GPF V_AAN  V_AAI3S RA_NSM N_NSM  C  RA_NPF 

 hetoimoi eisElthon  met autou eis tous  gamous kai ekleisthE hE   
 hetoimos eiserchomai meta autos heis ho   gamos kai kleiO   ho   
 A_NPF  V_AAI3P   P  RP_GSM P  RA_APM N_APM C  V_API3S  RA_NSF 

 thura 
 thura 
 N_NSF 

mat:25:11 husteron de erchontai kai hai  loipai parthenoi legousai kurie 
     husteros de erchomai kai ho   loipos parthenos legO   kurios 
     A_ASNC  C V_PMI3P  D  RA_NPF A_NPF N_NPF   V_PAPNPF N_VSM 

 kurie anoixon hEmin 
 kurios anoigO egO  
 N_VSM V_AAD2S RP_DP 

mat:25:12 ho   de apokritheis eipen  amEn legO  humin ouk oida  humas 
     ho   de apokrinomai legO  amEn legO  su  ou oida  su  
     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S X  V_PAI1S RP_DP D  V_XAI1S RP_AP 

mat:25:13 grEgoreite oun hoti ouk oidate tEn  hEmeran oude tEn  hOran 
     grEgoreO  oun hoti ou oida  ho   hEmera oude ho   hOra 
     V_PAD2P  C  C  D  V_XAI2P RA_ASF N_ASF  C  RA_ASF N_ASF 

mat:25:14 hOsper gar anthrOpos apodEmOn ekalesen tous  idious doulous kai 
     hOsper gar anthrOpos apodEmeO kaleO  ho   idios doulos kai 
     C   C  N_NSM   V_PAPNSM V_AAI3S RA_APM A_APM N_APM  C  

 paredOken autois ta   huparchonta autou 
 paradidOmi autos ho   huparchO  autos 
 V_AAI3S  RP_DPM RA_APN V_PAPAPN  RP_GSM 

mat:25:15 kai hO   men edOken pente talanta hO   de duo  hO   de hen  
     kai hos  men didOmi pente talanton hos  de duo  hos  de heis 
     C  RR_DSM C  V_AAI3S A_APN N_APN  RR_DSM C A_APN RR_DSM C A_ASN 

 hekastO kata tEn  idian dunamin kai apedEmEsen eutheOs 
 hekastos kata ho   idios dunamis kai apodEmeO  eutheOs 
 A_DSM  P  RA_ASF A_ASF N_ASF  C  V_AAI3S  D    

mat:25:16 poreutheis ho   ta   pente talanta labOn  Ergasato en  
     poreuomai ho   ho   pente talanton lambanO ergazomai heis 
     V_APPNSM  RA_NSM RA_APN A_APN N_APN  V_AAPNSM V_AMI3S  P  

 autois kai ekerdEsen alla pente 
 autos kai kerdainO allos pente 
 RP_DPN C  V_AAI3S  A_APN A_APN 

mat:25:17 hOsautOs ho   ta   duo  ekerdEsen alla duo  
     hOsautOs ho   ho   duo  kerdainO allos duo  
     D    RA_NSM RA_APN A_APN V_AAI3S  A_APN A_APN 

mat:25:18 ho   de to   hen  labOn  apelthOn  Oruxen gEn  kai ekrupsen 
     ho   de ho   heis lambanO aperchomai orussO gE  kai kruptO  
     RA_NSM C RA_ASN A_ASN V_AAPNSM V_AAPNSM  V_AAI3S N_ASF C  V_AAI3S 

 to   argurion tou  kuriou autou 
 ho   argurion ho   kurios autos 
 RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM RP_GSM 

mat:25:19 meta de polun chronon erchetai ho   kurios tOn  doulOn ekeinOn 
     meta de polus chronos erchomai ho   kurios ho   doulos ekeinos 
     P  C A_ASM N_ASM  V_PMI3S RA_NSM N_NSM RA_GPM N_GPM RD_GPM 

 kai sunairei logon met autOn 
 kai sunairO logos meta autos 
 C  V_PAI3S N_ASM P  RP_GPM 

mat:25:20 kai proselthOn  ho   ta   pente talanta labOn  prosEnegken 
     kai proserchomai ho   ho   pente talanton lambanO prospherO  
     C  V_AAPNSM   RA_NSM RA_APN A_APN N_APN  V_AAPNSM V_AAI3S   

 alla pente talanta legOn  kurie pente talanta moi  paredOkas ide  
 allos pente talanton legO   kurios pente talanton egO  paradidOmi horaO 
 A_APN A_APN N_APN  V_PAPNSM N_VSM A_APN N_APN  RP_DS V_AAI2S  X   

 alla pente talanta ekerdEsa 
 allos pente talanton kerdainO 
 A_APN A_APN N_APN  V_AAI1S 

mat:25:21 ephE  autO  ho   kurios autou eu doule agathe kai piste epi 
     phEmi  autos ho   kurios autos eu doulos agathos kai pistos epi 
     V_IAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM RP_GSM D N_VSM A_VSM  C  A_VSM P  

 oliga Es   pistos epi pollOn se  katastEsO eiselthe  eis tEn  
 oligos eimi  pistos epi polus su  kathistEmi eiserchomai heis ho   
 A_APN V_IAI2S A_NSM P  A_GPN RP_AS V_FAI1S  V_AAD2S   P  RA_ASF 

 charan tou  kuriou sou  
 chara ho   kurios su  
 N_ASF RA_GSM N_GSM RP_GS 

mat:25:22 proselthOn  [de] kai ho   ta   duo  talanta eipen  kurie 
     proserchomai de  kai ho   ho   duo  talanton legO  kurios 
     V_AAPNSM   C  D  RA_NSM RA_APN A_APN N_APN  V_AAI3S N_VSM 

 duo  talanta moi  paredOkas ide  alla duo  talanta ekerdEsa 
 duo  talanton egO  paradidOmi horaO allos duo  talanton kerdainO 
 A_APN N_APN  RP_DS V_AAI2S  X   A_APN A_APN N_APN  V_AAI1S 

mat:25:23 ephE  autO  ho   kurios autou eu doule agathe kai piste epi 
     phEmi  autos ho   kurios autos eu doulos agathos kai pistos epi 
     V_IAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM RP_GSM D N_VSM A_VSM  C  A_VSM P  

 oliga Es   pistos epi pollOn se  katastEsO eiselthe  eis tEn  
 oligos eimi  pistos epi polus su  kathistEmi eiserchomai heis ho   
 A_APN V_IAI2S A_NSM P  A_GPN RP_AS V_FAI1S  V_AAD2S   P  RA_ASF 

 charan tou  kuriou sou  
 chara ho   kurios su  
 N_ASF RA_GSM N_GSM RP_GS 

mat:25:24 proselthOn  de kai ho   to   hen  talanton eilEphOs eipen  
     proserchomai de kai ho   ho   heis talanton lambanO legO  
     V_AAPNSM   C D  RA_NSM RA_ASN A_ASN N_ASN  V_XAPNSM V_AAI3S 

 kurie egnOn  se  hoti sklEros ei   anthrOpos therizOn hopou ouk 
 kurios ginOskO su  hoti sklEros eimi  anthrOpos therizO hopou ou 
 N_VSM V_AAI1S RP_AS C  A_NSM  V_PAI2S N_NSM   V_PAPNSM C   D  

 espeiras kai sunagOn hothen ou dieskorpisas 
 speira  kai sunagO  hothen ou diaskorpizO 
 V_AAI2S C  V_PAPNSM C   D V_AAI2S   

mat:25:25 kai phobEtheis apelthOn  ekrupsa to   talanton sou  en  tE   
     kai phobeomai aperchomai kruptO ho   talanton su  heis ho   
     C  V_APPNSM  V_AAPNSM  V_AAI1S RA_ASN N_ASN  RP_GS P  RA_DSF 

 gE  ide  echeis to   son  
 gE  horaO echO  ho   sos  
 N_DSF X   V_PAI2S RA_ASN A_ASN 

mat:25:26 apokritheis de ho   kurios autou eipen  autO  ponEre doule kai 
     apokrinomai de ho   kurios autos legO  autos ponEros doulos kai 
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM RP_GSM V_AAI3S RP_DSM A_VSM  N_VSM C  

 oknEre Edeis  hoti therizO hopou ouk espeira kai sunagO hothen ou 
 oknEros oida  hoti therizO hopou ou speirO kai sunagO hothen ou 
 A_VSM  V_YAI2S C  V_PAI1S C   D  V_AAI1S C  V_PAI1S C   D 

 dieskorpisa 
 diaskorpizO 
 V_AAI1S   

mat:25:27 edei  se  oun balein ta   arguria mou  tois  trapezitais kai 
     esthiO su  oun ballO ho   argurion egO  ho   trapezitEs kai 
     V_IAI3S RP_AS C  V_AAN RA_APN N_APN  RP_GS RA_DPM N_DPM    C  

 elthOn  egO  ekomisamEn an to   emon sun tokO 
 erchomai egO  komizO   an ho   emos sun tokos 
 V_AAPNSM RP_NS V_AMI1S  X RA_ASN A_ASN P  N_DSM 

mat:25:28 arate  oun ap autou to   talanton kai dote  tO   echonti 
     airO  oun apo autos ho   talanton kai didOmi ho   echO   
     V_AAD2P C  P  RP_GSM RA_ASN N_ASN  C  V_AAD2P RA_DSM V_PAPDSM 

 ta   deka talanta 
 ho   deka talanton 
 RA_APN A_APN N_APN  

mat:25:29 tO   gar echonti panti dothEsetai kai perisseuthEsetai tou  de 
     ho   gar echO   pas  didOmi   kai perisseuO    ho   de 
     RA_DSM C  V_PAPDSM A_DSM V_FPI3S  C  V_FPI3S     RA_GSM C 

 mE echontos kai ho   echei  arthEsetai ap autou 
 mE echO   kai hos  echO  airO    apo autos 
 D V_PAPGSM D  RR_ASN V_PAI3S V_FPI3S  P  RP_GSM 

mat:25:30 kai ton  achreion doulon ekbalete eis to   skotos to   
     kai ho   achreios doulos ekballO heis ho   skotos ho   
     C  RA_ASM A_ASM  N_ASM V_AAD2P P  RA_ASN N_ASN RA_ASN 

 exOteron ekei estai  ho   klauthmos kai ho   brugmos tOn  odontOn 
 exOteros ekei eimi  ho   klauthmos kai ho   brugmos ho   odous  
 A_ASNC  D  V_FMI3S RA_NSM N_NSM   C  RA_NSM N_NSM  RA_GPM N_GPM  

mat:25:31 hotan de elthE  ho   huios tou  anthrOpou en  tE   doxE 
     hotan de erchomai ho   huios ho   anthrOpos heis ho   doxa 
     C   C V_AAS3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   P  RA_DSF N_DSF 

 autou kai pantes hoi  aggeloi met autou tote kathisei epi thronou doxEs 
 autos kai pas  ho   aggelos meta autos tote kathizO epi thronos doxa 
 RP_GSM C  A_NPM RA_NPM N_NPM  P  RP_GSM D  V_FAI3S P  N_GSM  N_GSF 

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

mat:25:32 kai sunachthEsontai emprosthen autou panta ta   ethnE kai 
     kai sunagO     emprosthen autos pas  ho   ethnos kai 
     C  V_FPI3P     P     RP_GSM A_NPN RA_NPN N_NPN C  

 aphorisei autous ap allElOn hOsper ho   poimEn aphorizei ta   probata 
 aphorizO heautou apo allElOn hOsper ho   poimEn aphorizO ho   probaton 
 V_FAI3S  RP_APM P  RP_GPM C   RA_NSM N_NSM V_PAI3S  RA_APN N_APN  

 apo tOn  eriphOn 
 apo ho   eriphos 
 P  RA_GPM N_GPM  

mat:25:33 kai stEsei ta   men probata ek dexiOn autou ta   de eriphia 
     kai histEmi ho   men probaton ek dexios autos ho   de eriphion 
     C  V_FAI3S RA_APN C  N_APN  P A_GPN RP_GSM RA_APN C N_APN  

 ex euOnumOn 
 hex euOnumos 
 P  A_GPN  

mat:25:34 tote erei  ho   basileus tois  ek dexiOn autou deute hoi  
     tote legO  ho   basileus ho   ek dexios autos deute ho   
     D  V_FAI3S RA_NSM N_NSM  RA_DPM P A_GPN RP_GSM D   RA_VPM 

 eulogEmenoi tou  patros mou  klEronomEsate tEn  hEtoimasmenEn humin 
 eulogeO   ho   patEr egO  klEronomeO  ho   hetoimazO   su  
 V_XPPVPM  RA_GSM N_GSM RP_GS V_AAD2P    RA_ASF V_XPPASF   RP_DP 

 basileian apo katabolEs kosmou 
 basileia apo katabolE kosmos 
 N_ASF   P  N_GSF   N_GSM 

mat:25:35 epeinasa gar kai edOkate moi  phagein edipsEsa kai epotisate me  
     peinaO  gar kai didOmi egO  esthiO dipsaO  kai potizO  egO  
     V_AAI1S C  C  V_AAI2P RP_DS V_AAN  V_AAI1S C  V_AAI2P  RP_AS 

 xenos EmEn  kai sunEgagete me  
 xenos eimi  kai sunagO   egO  
 A_NSM V_IMI1S C  V_AAI2P  RP_AS 

mat:25:36 gumnos kai periebalete me  EsthenEsa kai epeskepsasthe me  en  
     gumnos kai periballO  egO  astheneO kai episkeptomai egO  heis 
     A_NSM C  V_AAI2P   RP_AS V_AAI1S  C  V_AMI2P    RP_AS P  

 phulakE EmEn  kai Elthate pros me  
 phulakE eimi  kai erchomai pros egO  
 N_DSF  V_IMI1S C  V_AAI2P P  RP_AS 

mat:25:37 tote apokrithEsontai autO  hoi  dikaioi legontes kurie pote se  
     tote apokrinomai   autos ho   dikaios legO   kurios pote su  
     D  V_FPI3P     RP_DSM RA_NPM A_NPM  V_PAPNPM N_VSM D  RP_AS 

 eidomen peinOnta kai ethrepsamen E dipsOnta kai epotisamen 
 horaO  peinaO  kai trephO   E dipsaO  kai potizO   
 V_AAI1P V_PAPASM C  V_AAI1P   C V_PAPASM C  V_AAI1P  

mat:25:38 pote de se  eidomen xenon kai sunEgagomen E gumnon kai periebalomen 
     pote de su  horaO  xenos kai sunagO   E gumnos kai periballO  
     D  C RP_AS V_AAI1P A_ASM C  V_AAI1P   C A_ASM C  V_AAI1P   

mat:25:39 pote de se  eidomen asthenounta E en  phulakE kai Elthomen pros 
     pote de su  horaO  astheneO  E heis phulakE kai erchomai pros 
     D  C RP_AS V_AAI1P V_PAPASM  C P  N_DSF  C  V_AAI1P P  

 se  
 su  
 RP_AS 

mat:25:40 kai apokritheis ho   basileus erei  autois amEn legO  humin eph 
     kai apokrinomai ho   basileus legO  autos amEn legO  su  epi 
     C  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM  V_FAI3S RP_DPM X  V_PAI1S RP_DP P  

 hoson epoiEsate heni toutOn tOn  adelphOn mou  tOn  elachistOn emoi 
 hosos poieO   heis houtos ho   adelphos egO  ho   elachistos egO  
 RR_ASN V_AAI2P  A_DSM RD_GPM RA_GPM N_GPM  RP_GS RA_GPM A_GPMS   RP_DS 

 epoiEsate 
 poieO   
 V_AAI2P  

mat:25:41 tote erei  kai tois  ex euOnumOn poreuesthe ap emou [hoi] 
     tote legO  kai ho   hex euOnumos poreuomai apo egO  ho   
     D  V_FAI3S D  RA_DPM P  A_GPN  V_PMD2P  P  RP_GS RA_VPM 

 katEramenoi eis to   pur  to   aiOnion to   hEtoimasmenon tO   
 kataraomai heis ho   pur  ho   aiOnios ho   hetoimazO   ho   
 V_XPPVPM  P  RA_ASN N_ASN RA_ASN A_ASN  RA_ASN V_XPPASN   RA_DSM 

 diabolO kai tois  aggelois autou 
 diabolos kai ho   aggelos autos 
 A_DSM  C  RA_DPM N_DPM  RP_GSM 

mat:25:42 epeinasa gar kai ouk edOkate moi  phagein edipsEsa kai ouk epotisate 
     peinaO  gar kai ou didOmi egO  esthiO dipsaO  kai ou potizO  
     V_AAI1S C  C  D  V_AAI2P RP_DS V_AAN  V_AAI1S C  D  V_AAI2P  

 me  
 egO  
 RP_AS 

mat:25:43 xenos EmEn  kai ou sunEgagete me  gumnos kai ou periebalete me  
     xenos eimi  kai ou sunagO   egO  gumnos kai ou periballO  egO  
     A_NSM V_IMI1S C  D V_AAI2P  RP_AS A_NSM C  D V_AAI2P   RP_AS 

 asthenEs kai en  phulakE kai ouk epeskepsasthe me  
 asthenEs kai heis phulakE kai ou episkeptomai egO  
 A_ASM  C  P  N_DSF  C  D  V_AMI2P    RP_AS 

mat:25:44 tote apokrithEsontai kai autoi legontes kurie pote se  eidomen 
     tote apokrinomai   kai autos legO   kurios pote su  horaO  
     D  V_FPI3P     D  RP_NPM V_PAPNPM N_VSM D  RP_AS V_AAI1P 

 peinOnta E dipsOnta E xenon E gumnon E asthenE E en  phulakE kai ou 
 peinaO  E dipsaO  E xenos E gumnos E asthenEs E heis phulakE kai ou 
 V_PAPASM C V_PAPASM C A_ASM C A_ASM C A_ASM  C P  N_DSF  C  D 

 diEkonEsamen soi  
 diakoneO   su  
 V_AAI1P   RP_DS 

mat:25:45 tote apokrithEsetai autois legOn  amEn legO  humin eph hoson ouk 
     tote apokrinomai  autos legO   amEn legO  su  epi hosos ou 
     D  V_FPI3S    RP_DPM V_PAPNSM X  V_PAI1S RP_DP P  RR_ASN D  

 epoiEsate heni toutOn tOn  elachistOn oude emoi epoiEsate 
 poieO   heis houtos ho   elachistos oude egO  poieO   
 V_AAI2P  A_DSM RD_GPM RA_GPM A_GPMS   D  RP_DS V_AAI2P  

mat:25:46 kai apeleusontai houtoi eis kolasin aiOnion hoi  de dikaioi eis 
     kai aperchomai  houtos heis kolasis aiOnios ho   de dikaios heis 
     C  V_FMI3P   RD_NPM P  N_ASF  A_ASF  RA_NPM C A_NPM  P  

 zOEn aiOnion 
 zOE  aiOnios 
 N_ASF A_ASF  


Help and Acknowledgements