Help and Acknowledgements


mat:24:1 kai exelthOn  ho   iEsous apo tou  hierou eporeueto kai 
     kai exerchomai ho   *PN*  apo ho   hieros poreuomai kai 
     C  V_AAPNSM  RA_NSM N_NSM P  RA_GSN A_GSN V_IMI3S  C  

 prosElthon  hoi  mathEtai autou epideixai  autO  tas  oikodomas 
 proserchomai ho   mathEtEs autos epideiknumi autos ho   oikodomE 
 V_AAI3P   RA_NPM N_NPM  RP_GSM V_AAN    RP_DSM RA_APF N_APF   

 tou  hierou 
 ho   hieros 
 RA_GSN A_GSN 

mat:24:2 ho   de apokritheis eipen  autois ou blepete tauta panta amEn 
     ho   de apokrinomai legO  autos ou blepO  houtos pas  amEn 
     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S RP_DPM X V_PAI2P RD_APN A_APN X  

 legO  humin ou mE aphethE hOde lithos epi lithon hos  ou kataluthEsetai 
 legO  su  ou mE aphiEmi hOde lithos epi lithos hos  ou kataluO    
 V_PAI1S RP_DP D D V_APS3S D  N_NSM P  N_ASM RR_NSM D V_FPI3S    

mat:24:3 kathEmenou de autou epi tou  orous tOn  elaiOn prosElthon  
     kathEmai  de autos epi ho   oros ho   elaia proserchomai 
     V_PMPGSM  C RP_GSM P  RA_GSN N_GSN RA_GPF N_GPF V_AAI3P   

 autO  hoi  mathEtai kat idian legontes eipe  hEmin pote tauta estai  
 autos ho   mathEtEs kata idios legO   legO  egO  pote houtos eimi  
 RP_DSM RA_NPM N_NPM  P  A_ASF V_PAPNPM V_AAD2S RP_DP D  RD_NPN V_FMI3S 

 kai ti   to   sEmeion tEs  sEs  parousias kai sunteleias tou  aiOnos 
 kai tis  ho   sEmeion ho   sEs  parousia kai sunteleia ho   aiOn  
 C  RI_NSN RA_NSN N_NSN  RA_GSF A_GSF N_GSF   C  N_GSF   RA_GSM N_GSM 

mat:24:4 kai apokritheis ho   iEsous eipen  autois blepete mE tis  humas 
     kai apokrinomai ho   *PN*  legO  autos blepO  mE tis  su  
     C  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DPM V_PAD2P C RI_NSM RP_AP 

 planEsE 
 planaO 
 V_AAS3S 

mat:24:5 polloi gar eleusontai epi tO   onomati mou  legontes egO  eimi  
     polus gar erchomai  epi ho   onoma  egO  legO   egO  eimi  
     A_NPM C  V_FMI3P  P  RA_DSN N_DSN  RP_GS V_PAPNPM RP_NS V_PAI1S 

 ho   christos kai pollous planEsousin 
 ho   *PN*   kai polus  planaO   
 RA_NSM N_NSM  C  A_APM  V_FAI3P   

mat:24:6 mellEsete de akouein polemous kai akoas polemOn horate mE throeisthe 
     mellO   de akouO  polemos kai akoE polemeO horaO  mE throeomai 
     V_FAI2P  C V_PAN  N_APM  C  N_APF N_GPM  V_PAD2P D V_PPD2P  

 dei   gar genesthai all oupO estin  to   telos 
 deO   gar ginomai  alla oupO eimi  ho   telos 
 V_PAI3S C  V_AMN   C  D  V_PAI3S RA_NSN N_NSN 

mat:24:7 egerthEsetai gar ethnos epi ethnos kai basileia epi basileian kai 
     egeirO    gar ethnos epi ethnos kai basileia epi basileia kai 
     V_FPI3S   C  N_NSN P  N_ASN C  N_NSF  P  N_ASF   C  

 esontai limoi kai seismoi kata topous 
 eimi  limos kai seismos kata topos 
 V_FMI3P N_NPF C  N_NPM  P  N_APM 

mat:24:8 panta de tauta archE OdinOn 
     pas  de houtos archE Odin  
     A_NPN C RD_NPN N_NSF N_GPF 

mat:24:9 tote paradOsousin humas eis thlipsin kai apoktenousin humas kai 
     tote paradidOmi  su  heis thlipsis kai apokteinO  su  kai 
     D  V_FAI3P   RP_AP P  N_ASF  C  V_FAI3P   RP_AP C  

 esesthe misoumenoi hupo pantOn tOn  ethnOn dia to   onoma mou  
 eimi  miseO   hupo pas  ho   ethnos dia ho   onoma egO  
 V_FMI2P V_PPPNPM  P  A_GPN RA_GPN N_GPN P  RA_ASN N_ASN RP_GS 

mat:24:10 kai tote skandalisthEsontai polloi kai allElous paradOsousin kai 
     kai tote skandalizO     polus kai allElOn paradidOmi  kai 
     C  D  V_FPI3P      A_NPM C  RP_APM  V_FAI3P   C  

 misEsousin allElous 
 miseO   allElOn 
 V_FAI3P  RP_APM  

mat:24:11 kai polloi pseudoprophEtai egerthEsontai kai planEsousin pollous 
     kai polus pseudoprophEtEs egeirO    kai planaO   polus  
     C  A_NPM N_NPM      V_FPI3P    C  V_FAI3P   A_APM  

mat:24:12 kai dia to   plEthunthEnai tEn  anomian psugEsetai hE   agapE 
     kai dia ho   plEthunO   ho   anomia psuchomai ho   agapE 
     C  P  RA_ASN V_APN     RA_ASF N_ASF  V_FPI3S  RA_NSF N_NSF 

 tOn  pollOn 
 ho   polus 
 RA_GPM A_GPM 

mat:24:13 ho   de hupomeinas eis telos houtos sOthEsetai 
     ho   de hupomenO  heis telos houtos sOzO    
     RA_NSM C V_AAPNSM  P  N_ASN RD_NSM V_FPI3S  

mat:24:14 kai kEruchthEsetai touto to   euaggelion tEs  basileias en  
     kai kErussO    houtos ho   euaggelion ho   basileia heis 
     C  V_FPI3S    RD_NSN RA_NSN N_NSN   RA_GSF N_GSF   P  

 holE tE   oikoumenE eis marturion pasin tois  ethnesin kai tote hExei  
 holos ho   oikeO   heis marturion pas  ho   ethnos  kai tote hEkO  
 A_DSF RA_DSF N_DSF   P  N_ASN   A_DPN RA_DPN N_DPN  C  D  V_FAI3S 

 to   telos 
 ho   telos 
 RA_NSN N_NSN 

mat:24:15 hotan oun idEte  to   bdelugma tEs  erEmOseOs to   rhEthen 
     hotan oun horaO  ho   bdelugma ho   erEmOsis ho   legO   
     C   C  V_AAS2P RA_ASN N_ASN  RA_GSF N_GSF   RA_ASN V_APPASN 

 dia daniEl tou  prophEtou hestos  en  topO hagiO ho   anaginOskOn 
 dia *PN*  ho   prophEtEs histEmi heis topos hagios ho   anaginOskO 
 P  N_GSM RA_GSM N_GSM   V_XAPASN P  N_DSM A_DSM RA_NSM V_PAPNSM  

 noeitO 
 noeO  
 V_PAD3S 

mat:24:16 tote hoi  en  tE   ioudaia pheugetOsan eis ta   orE  
     tote ho   heis ho   *PN*  pheugO   heis ho   oros 
     D  RA_NPM P  RA_DSF N_DSF  V_PAD3P   P  RA_APN N_APN 

mat:24:17 ho   epi tou  dOmatos mE katabatO arai ta   ek tEs  oikias 
     ho   epi ho   dOma  mE katabainO airO ho   ek ho   oikia 
     RA_NSM P  RA_GSN N_GSN  D V_AAD3S  V_AAN RA_APN P RA_GSF N_GSF 

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

mat:24:18 kai ho   en  tO   agrO mE epistrepsatO opisO arai to   
     kai ho   heis ho   agros mE epistrephO  opisO airO ho   
     C  RA_NSM P  RA_DSM N_DSM D V_AAD3S   D   V_AAN RA_ASN 

 himation autou 
 himation autos 
 N_ASN  RP_GSM 

mat:24:19 ouai de tais  en  gastri echousais kai tais  thElazousais en  
     ouai de ho   heis gastEr echO   kai ho   thElazO   heis 
     X  C RA_DPF P  N_DSF V_PAPDPF C  RA_DPF V_PAPDPF   P  

 ekeinais tais  hEmerais 
 ekeinos ho   hEmera  
 RD_DPF  RA_DPF N_DPF  

mat:24:20 proseuchesthe de hina mE genEtai hE   phugE humOn cheimOnos mEde 
     proseuchomai de hina mE ginomai ho   phugE su  cheimOn  mEde 
     V_PMD2P    C C  D V_AMS3S RA_NSF N_NSF RP_GP N_GSM   C  

 sabbatO 
 sabbaton 
 N_DSN  

mat:24:21 estai  gar tote thlipsis megalE hoia  ou gegonen ap archEs kosmou 
     eimi  gar tote thlipsis megas hoios ou ginomai apo archE kosmos 
     V_FMI3S C  D  N_NSF  A_NSF RR_NSF D V_XAI3S P  N_GSF N_GSM 

 heOs tou  nun oud ou mE genEtai 
 heOs ho   nun oude ou mE ginomai 
 P  RA_GSM D  C  D D V_AMS3S 

mat:24:22 kai ei mE ekolobOthEsan hai  hEmerai ekeinai ouk an esOthE pasa 
     kai ei mE koloboO    ho   hEmera ekeinos ou an sOzO  pas  
     C  C D V_API3P    RA_NPF N_NPF  RD_NPF D  X V_API3S A_NSF 

 sarx dia de tous  eklektous kolobOthEsontai hai  hEmerai ekeinai 
 sarx dia de ho   eklektos koloboO     ho   hEmera ekeinos 
 N_NSF P  C RA_APM A_APM   V_FPI3P     RA_NPF N_NPF  RD_NPF 

mat:24:23 tote ean tis  humin eipE  idou hOde ho   christos E hOde mE 
     tote ean tis  su  legO  idou hOde ho   *PN*   E hOde mE 
     D  C  RI_NSM RP_DP V_AAS3S X  D  RA_NSM N_NSM  C D  D 

 pisteusEte 
 pisteuO  
 V_AAS2P  

mat:24:24 egerthEsontai gar pseudochristoi kai pseudoprophEtai kai dOsousin 
     egeirO    gar pseudochristos kai pseudoprophEtEs kai didOmi  
     V_FPI3P    C  N_NPM     C  N_NPM      C  V_FAI3P 

 sEmeia megala kai terata hOste planEsai ei dunaton kai tous  eklektous 
 sEmeion megas kai teras hOste planaO  ei dunatos kai ho   eklektos 
 N_APN  A_APN C  N_APN C   V_AAN  C A_NSN  D  RA_APM A_APM   

mat:24:25 idou proeirEka humin 
     idou prolegO  su  
     X  V_XAI1S  RP_DP 

mat:24:26 ean oun eipOsin humin idou en  tE   erEmO estin  mE exelthEte 
     ean oun legO  su  idou heis ho   erEmos eimi  mE exerchomai 
     C  C  V_AAS3P RP_DP X  P  RA_DSF A_DSF V_PAI3S D V_AAS2P  

 idou en  tois  tameiois mE pisteusEte 
 idou heis ho   tameion mE pisteuO  
 X  P  RA_DPN N_DPN  D V_AAS2P  

mat:24:27 hOsper gar hE   astrapE exerchetai apo anatolOn kai phainetai heOs 
     hOsper gar ho   astrapE exerchomai apo anatolE kai phainO  heOs 
     C   C  RA_NSF N_NSF  V_PMI3S  P  N_GPF  C  V_PMI3S  P  

 dusmOn houtOs estai  hE   parousia tou  huiou tou  anthrOpou 
 dusmE houtO eimi  ho   parousia ho   huios ho   anthrOpos 
 N_GPF D   V_FMI3S RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM   

mat:24:28 hopou ean E    to   ptOma ekei sunachthEsontai hoi  aetoi 
     hopou ean eimi  ho   ptOma ekei sunagO     ho   aetos 
     C   X  V_PAS3S RA_NSN N_NSN D  V_FPI3P     RA_NPM N_NPM 

mat:24:29 eutheOs de meta tEn  thlipsin tOn  hEmerOn ekeinOn ho   hElios 
     eutheOs de meta ho   thlipsis ho   hEmera ekeinos ho   hElios 
     D    C P  RA_ASF N_ASF  RA_GPF N_GPF  RD_GPF RA_NSM N_NSM 

 skotisthEsetai kai hE   selEnE ou dOsei  to   pheggos autEs kai hoi  
 skotizomai   kai ho   selEnE ou didOmi ho   pheggos autos kai ho   
 V_FPI3S    C  RA_NSF N_NSF D V_FAI3S RA_ASN N_ASN  RP_GSF C  RA_NPM 

 asteres pesountai apo tou  ouranou kai hai  dunameis tOn  ouranOn 
 astEr  piptO   apo ho   ouranos kai ho   dunamis ho   ouranos 
 N_NPM  V_FMI3P  P  RA_GSM N_GSM  C  RA_NPF N_NPF  RA_GPM N_GPM  

 saleuthEsontai 
 saleuO     
 V_FPI3P    

mat:24:30 kai tote phanEsetai to   sEmeion tou  huiou tou  anthrOpou en  
     kai tote phainO   ho   sEmeion ho   huios ho   anthrOpos heis 
     C  D  V_FPI3S  RA_NSN N_NSN  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM   P  

 ouranO kai tote kopsontai pasai hai  phulai tEs  gEs  kai opsontai 
 ouranos kai tote koptO   pas  ho   phulE ho   gE  kai horaO  
 N_DSM  C  D  V_FMI3P  A_NPF RA_NPF N_NPF RA_GSF N_GSF C  V_FMI3P 

 ton  huion tou  anthrOpou erchomenon epi tOn  nephelOn tou  ouranou 
 ho   huios ho   anthrOpos erchomai  epi ho   nephelE ho   ouranos 
 RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   V_PMPASM  P  RA_GPF N_GPF  RA_GSM N_GSM  

 meta dunameOs kai doxEs pollEs 
 meta dunamis kai doxa polus 
 P  N_GSF  C  N_GSF A_GSF 

mat:24:31 kai apostelei tous  aggelous autou meta salpiggos megalEs kai 
     kai apostellO ho   aggelos autos meta salpigx  megas  kai 
     C  V_FAI3S  RA_APM N_APM  RP_GSM P  N_GSF   A_GSF  C  

 episunaxousin tous  eklektous autou ek tOn  tessarOn anemOn ap akrOn 
 episunagO   ho   eklektos autos ek ho   tessares anemos apo akron 
 V_FAI3P    RA_APM A_APM   RP_GSM P RA_GPM A_GPM  N_GPM P  N_GPN 

 ouranOn heOs [tOn] akrOn autOn 
 ouranos heOs ho   akron autos 
 N_GPM  P  RA_GPN N_GPN RP_GPM 

mat:24:32 apo de tEs  sukEs mathete tEn  parabolEn hotan EdE ho   klados 
     apo de ho   sukE manthanO ho   parabolE hotan EdE ho   klados 
     P  C RA_GSF N_GSF V_AAD2P RA_ASF N_ASF   C   D  RA_NSM N_NSM 

 autEs genEtai hapalos kai ta   phulla ekphuE ginOskete hoti eggus to   
 autos ginomai hapalos kai ho   phullon ekphuO ginOskO  hoti eggus ho   
 RP_GSF V_AMS3S A_NSM  C  RA_APN N_APN  V_PAS3S V_PAI2P  C  D   RA_NSN 

 theros 
 theros 
 N_NSN 

mat:24:33 houtOs kai humeis hotan idEte  panta tauta ginOskete hoti eggus 
     houtO kai su   hotan horaO  pas  houtos ginOskO  hoti eggus 
     D   D  RP_NP C   V_AAS2P A_APN RD_APN V_PAI2P  C  D   

 estin  epi thurais 
 eimi  epi thura  
 V_PAI3S P  N_DPF  

mat:24:34 amEn legO  humin hoti ou mE parelthE  hE   genea hautE heOs an 
     amEn legO  su  hoti ou mE parerchomai ho   genea autos heOs an 
     X  V_PAI1S RP_DP C  D D V_AAS3S   RA_NSF N_NSF RD_NSF C  X 

 panta tauta genEtai 
 pas  houtos ginomai 
 A_NPN RD_NPN V_AMS3S 

mat:24:35 ho   ouranos kai hE   gE  pareleusetai hoi  de logoi mou  ou 
     ho   ouranos kai ho   gE  parerchomai ho   de logos egO  ou 
     RA_NSM N_NSM  C  RA_NSF N_NSF V_FMI3S   RA_NPM C N_NPM RP_GS D 

 mE parelthOsin 
 mE parerchomai 
 D V_AAS3P   

mat:24:36 peri de tEs  hEmeras ekeinEs kai hOras oudeis oiden  oude hoi  
     peri de ho   hEmera ekeinos kai hOra oudeis oida  oude ho   
     P  C RA_GSF N_GSF  RD_GSF C  N_GSF A_NSM V_XAI3S D  RA_NPM 

 aggeloi tOn  ouranOn oude ho   huios ei mE ho   patEr monos 
 aggelos ho   ouranos oude ho   huios ei mE ho   patEr monos 
 N_NPM  RA_GPM N_GPM  C  RA_NSM N_NSM C D RA_NSM N_NSM A_NSM 

mat:24:37 hOsper gar hai  hEmerai tou  nOe  houtOs estai  hE   parousia 
     hOsper gar ho   hEmera ho   *PN* houtO eimi  ho   parousia 
     C   C  RA_NPF N_NPF  RA_GSM N_GSM D   V_FMI3S RA_NSF N_NSF  

 tou  huiou tou  anthrOpou 
 ho   huios ho   anthrOpos 
 RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM   

mat:24:38 hOs gar Esan  en  tais  hEmerais [ekeinais] tais  pro tou  
     hOs gar eimi  heis ho   hEmera  ekeinos  ho   pros ho   
     C  C  V_IAI3P P  RA_DPF N_DPF  RD_DPF   RA_DPF P  RA_GSM 

 kataklusmou trOgontes kai pinontes gamountes kai gamizontes achri hEs  
 kataklusmos trOgO   kai pinO   gameO   kai gamizO   achri eimi  
 N_GSM    V_PAPNPM C  V_PAPNPM V_PAPNPM C  V_PAPNPM  P   RR_GSF 

 hEmeras eisElthen  nOe  eis tEn  kibOton 
 hEmera eiserchomai *PN* heis ho   kibOtos 
 N_GSF  V_AAI3S   N_NSM P  RA_ASF N_ASF  

mat:24:39 kai ouk egnOsan heOs Elthen  ho   kataklusmos kai Eren  hapantas 
     kai ou ginOskO heOs erchomai ho   kataklusmos kai airO  hapas  
     C  D  V_AAI3P C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM    C  V_AAI3S A_APM  

 houtOs estai  [kai] hE   parousia tou  huiou tou  anthrOpou 
 houtO eimi  kai  ho   parousia ho   huios ho   anthrOpos 
 D   V_FMI3S D   RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM   

mat:24:40 tote duo  esontai en  tO   agrO heis paralambanetai kai heis 
     tote duo  eimi  heis ho   agros heis paralambanO  kai heis 
     D  A_NPM V_FMI3P P  RA_DSM N_DSM A_NSM V_PPI3S    C  A_NSM 

 aphietai 
 aphiEmi 
 V_PPI3S 

mat:24:41 duo  alEthousai en  tO   mulO mia  paralambanetai kai mia  
     duo  alEthO   heis ho   mulos heis paralambanO  kai heis 
     A_NPF V_PAPNPF  P  RA_DSM N_DSM A_NSF V_PPI3S    C  A_NSF 

 aphietai 
 aphiEmi 
 V_PPI3S 

mat:24:42 grEgoreite oun hoti ouk oidate poia  hEmera ho   kurios humOn 
     grEgoreO  oun hoti ou oida  poios hEmera ho   kurios su  
     V_PAD2P  C  C  D  V_XAI2P RI_DSF N_DSF RA_NSM N_NSM RP_GP 

 erchetai 
 erchomai 
 V_PMI3S 

mat:24:43 ekeino de ginOskete hoti ei Edei  ho   oikodespotEs poia  
     ekeinos de ginOskO  hoti ei oida  ho   oikodespotEs poios 
     RD_ASN C V_PAD2P  D  C V_YAI3S RA_NSM N_NSM    RI_DSF 

 phulakE ho   kleptEs erchetai egrEgorEsen an kai ouk an eiasen 
 phulakE ho   kleptEs erchomai grEgoreO  an kai ou an eaO   
 N_DSF  RA_NSM N_NSM  V_PMI3S V_AAI3S   X C  D  X V_AAI3S 

 dioruchthEnai tEn  oikian autou 
 diorussO   ho   oikia autos 
 V_APN     RA_ASF N_ASF RP_GSM 

mat:24:44 dia touto kai humeis ginesthe hetoimoi hoti hE   ou dokeite hOra 
     dia houtos kai su   ginomai hetoimos hoti hos  ou dokeO  hOra 
     P  RD_ASN D  RP_NP V_PMD2P A_NPM  C  RR_DSF D V_PAI2P N_DSF 

 ho   huios tou  anthrOpou erchetai 
 ho   huios ho   anthrOpos erchomai 
 RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   V_PMI3S 

mat:24:45 tis  ara estin  ho   pistos doulos kai phronimos hon  
     tis  ara eimi  ho   pistos doulos kai phronimos eimi  
     RI_NSM C  V_PAI3S RA_NSM A_NSM N_NSM C  A_NSM   RR_ASM 

 katestEsen ho   kurios epi tEs  oiketeias autou tou  dounai autois 
 kathistEmi ho   kurios epi ho   oiketeia autos ho   didOmi autos 
 V_AAI3S  RA_NSM N_NSM P  RA_GSF N_GSF   RP_GSM RA_GSN V_AAN RP_DPM 

 tEn  trophEn en  kairO 
 ho   trophE heis kairos 
 RA_ASF N_ASF  P  N_DSM 

mat:24:46 makarios ho   doulos ekeinos hon  elthOn  ho   kurios autou 
     makarios ho   doulos ekeinos eimi  erchomai ho   kurios autos 
     A_NSM  RA_NSM N_NSM RD_NSM RR_ASM V_AAPNSM RA_NSM N_NSM RP_GSM 

 heurEsei houtOs poiounta 
 heuriskO houtO poieO  
 V_FAI3S D   V_PAPASM 

mat:24:47 amEn legO  humin hoti epi pasin tois  huparchousin autou 
     amEn legO  su  hoti epi pas  ho   huparchO   autos 
     X  V_PAI1S RP_DP C  P  A_DPN RA_DPN V_PAPDPN   RP_GSM 

 katastEsei auton 
 kathistEmi autos 
 V_FAI3S  RP_ASM 

mat:24:48 ean de eipE  ho   kakos doulos ekeinos en  tE   kardia autou 
     ean de legO  ho   kakos doulos ekeinos heis ho   kardia autos 
     C  C V_AAS3S RA_NSM A_NSM N_NSM RD_NSM P  RA_DSF N_DSF RP_GSM 

 chronizei mou  ho   kurios 
 chronizO egO  ho   kurios 
 V_PAI3S  RP_GS RA_NSM N_NSM 

mat:24:49 kai arxEtai tuptein tous  sundoulous autou esthiE de kai pinE  
     kai archO  tuptO  ho   sundoulos autos esthiO de kai pinO  
     C  V_AMS3S V_PAN  RA_APM N_APM   RP_GSM V_PAS3S C C  V_PAS3S 

 meta tOn  methuontOn 
 meta ho   methuO   
 P  RA_GPM V_PAPGPM  

mat:24:50 hExei  ho   kurios tou  doulou ekeinou en  hEmera hE   ou 
     hEkO  ho   kurios ho   doulos ekeinos heis hEmera hos  ou 
     V_FAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM RD_GSM P  N_DSF RR_DSF D 

 prosdoka kai en  hOra hE   ou ginOskei 
 prosdokaO kai heis hOra hos  ou ginOskO 
 V_PAI3S  C  P  N_DSF RR_DSF D V_PAI3S 

mat:24:51 kai dichotomEsei auton kai to   meros autou meta tOn  
     kai dichotomeO  autos kai ho   meros autos meta ho   
     C  V_FAI3S   RP_ASM C  RA_ASN N_ASN RP_GSM P  RA_GPM 

 hupokritOn thEsei ekei estai  ho   klauthmos kai ho   brugmos tOn  
 hupokritEs tithEmi ekei eimi  ho   klauthmos kai ho   brugmos ho   
 N_GPM   V_FAI3S D  V_FMI3S RA_NSM N_NSM   C  RA_NSM N_NSM  RA_GPM 

 odontOn 
 odous  
 N_GPM  


Help and Acknowledgements