Help and Acknowledgements


mat:23:1 tote ho   iEsous elalEsen tois  ochlois kai tois  mathEtais autou 
     tote ho   *PN*  laleO  ho   ochlos kai ho   mathEtEs autos 
     D  RA_NSM N_NSM V_AAI3S RA_DPM N_DPM  C  RA_DPM N_DPM   RP_GSM 

mat:23:2 legOn  epi tEs  mOuseOs kathedras ekathisan hoi  grammateis kai 
     legO   epi ho   *PN*  kathedra kathizO  ho   grammateus kai 
     V_PAPNSM P  RA_GSF N_GSM  N_GSF   V_AAI3P  RA_NPM N_NPM   C  

 hoi  pharisaioi 
 ho   *PN*    
 RA_NPM N_NPM   

mat:23:3 panta oun hosa  ean eipOsin humin poiEsate kai tEreite kata de ta   
     pas  oun hosos ean legO  su  poieO  kai tEreO  kata de ho   
     A_APN C  RR_APN X  V_AAS3P RP_DP V_AAD2P C  V_PAD2P P  C RA_APN 

 erga autOn mE poieite legousin gar kai ou poiousin 
 ergon autos mE poieO  legO   gar kai ou poieO  
 N_APN RP_GPM D V_PAD2P V_PAI3P C  C  D V_PAI3P 

mat:23:4 desmeuousin de phortia barea [kai dusbastakta] kai epititheasin epi 
     desmeuO   de phortion barus kai dusbastaktos kai epitithEmi  epi 
     V_PAI3P   C N_APN  A_APN C  A_APN    C  V_PAI3P   P  

 tous  Omous tOn  anthrOpOn autoi de tO   daktulO autOn ou thelousin 
 ho   Omos ho   anthrOpos autos de ho   daktulos autos ou thelO   
 RA_APM N_APM RA_GPM N_GPM   RP_NPM C RA_DSM N_DSM  RP_GPM D V_PAI3P  

 kinEsai auta  
 kineO  autos 
 V_AAN  RP_APN 

mat:23:5 panta de ta   erga autOn poiousin pros to   theathEnai tois  
     pas  de ho   ergon autos poieO  pros ho   theaomai  ho   
     A_APN C RA_APN N_APN RP_GPM V_PAI3P P  RA_ASN V_APN   RA_DPM 

 anthrOpois platunousin gar ta   phulaktEria autOn kai megalunousin ta   
 anthrOpos platunO   gar ho   phulaktErion autos kai megalunO   ho   
 N_DPM   V_PAI3P   C  RA_APN N_APN    RP_GPM C  V_PAI3P   RA_APN 

 kraspeda 
 kraspedon 
 N_APN   

mat:23:6 philousin de tEn  prOtoklisian en  tois  deipnois kai tas  
     phileO  de ho   prOtoklisia heis ho   deipnon kai ho   
     V_PAI3P  C RA_ASF N_ASF    P  RA_DPN N_DPN  C  RA_APF 

 prOtokathedrias en  tais  sunagOgais 
 prOtokathedria heis ho   sunagOgE  
 N_APF      P  RA_DPF N_DPF   

mat:23:7 kai tous  aspasmous en  tais  agorais kai kaleisthai hupo tOn  
     kai ho   aspasmos heis ho   agora  kai kaleO   hupo ho   
     C  RA_APM N_APM   P  RA_DPF N_DPF  C  V_PPN   P  RA_GPM 

 anthrOpOn rabbi 
 anthrOpos rabbi 
 N_GPM   N_NSM 

mat:23:8 humeis de mE klEthEte rabbi heis gar estin  humOn ho   didaskalos 
     su   de mE kaleO  rabbi heis gar eimi  su  ho   didaskalos 
     RP_NP C D V_APS2P N_NSM A_NSM C  V_PAI3S RP_GP RA_NSM N_NSM   

 pantes de humeis adelphoi este  
 pas  de su   adelphos eimi  
 A_NPM C RP_NP N_NPM  V_PAI2P 

mat:23:9 kai patera mE kalesEte humOn epi tEs  gEs  heis gar estin  humOn 
     kai patEr mE kaleO  su  epi ho   gE  heis gar eimi  su  
     C  N_ASM D V_AAS2P RP_GP P  RA_GSF N_GSF A_NSM C  V_PAI3S RP_GP 

 ho   patEr ho   ouranios 
 ho   patEr ho   ouranios 
 RA_NSM N_NSM RA_NSM A_NSM  

mat:23:10 mEde klEthEte kathEgEtai hoti kathEgEtEs humOn estin  heis ho   
     mEde kaleO  kathEgEtEs hoti kathEgEtEs su  eimi  heis ho   
     C  V_APS2P N_NPM   C  N_NSM   RP_GP V_PAI3S A_NSM RA_NSM 

 christos 
 *PN*   
 N_NSM  

mat:23:11 ho   de meizOn humOn estai  humOn diakonos 
     ho   de megas su  eimi  su  diakonos 
     RA_NSM C A_NSMC RP_GP V_FMI3S RP_GP N_NSM  

mat:23:12 hostis de hupsOsei heauton tapeinOthEsetai kai hostis tapeinOsei 
     hostis de hupsoO  heautou tapeinoO    kai hostis tapeinOsis 
     RR_NSM C V_FAI3S RP_ASM V_FPI3S     C  RR_NSM V_FAI3S  

 heauton hupsOthEsetai 
 heautou hupsoO    
 RP_ASM V_FPI3S    

mat:23:13 ouai de humin grammateis kai pharisaioi hupokritai hoti kleiete 
     ouai de su  grammateus kai *PN*    hupokritEs hoti kleiO  
     X  C RP_DP N_VPM   C  N_VPM   N_VPM   C  V_PAI2P 

 tEn  basileian tOn  ouranOn emprosthen tOn  anthrOpOn humeis gar ouk 
 ho   basileia ho   ouranos emprosthen ho   anthrOpos su   gar ou 
 RA_ASF N_ASF   RA_GPM N_GPM  P     RA_GPM N_GPM   RP_NP C  D  

 eiserchesthe oude tous  eiserchomenous aphiete eiselthein 
 eiserchomai oude ho   eiserchomai  aphiEmi eiserchomai 
 V_PMI2P   C  RA_APM V_PMPAPM    V_PAI2P V_AAN    

mat:23:15 ouai humin grammateis kai pharisaioi hupokritai hoti periagete tEn  
     ouai su  grammateus kai *PN*    hupokritEs hoti periagO  ho   
     X  RP_DP N_VPM   C  N_VPM   N_VPM   C  V_PAI2P  RA_ASF 

 thalassan kai tEn  xEran poiEsai hena prosEluton kai hotan genEtai poieite 
 thalassa kai ho   xEros poieO  heis prosElutos kai hotan ginomai poieO  
 N_ASF   C  RA_ASF A_ASF V_AAN  A_ASM N_ASM   C  C   V_AMS3S V_PAI2P 

 auton huion geennEs diploteron humOn 
 autos huios geenna diplous  su  
 RP_ASM N_ASM N_GSF  A_ASMC   RP_GP 

mat:23:16 ouai humin hodEgoi tuphloi hoi  legontes hos  an omosE  en  
     ouai su  hodEgos tuphlos ho   legO   hos  an omnuO  heis 
     X  RP_DP N_VSM  A_VPM  RA_VPM V_PAPVPM RR_NSM X V_AAS3S P  

 tO   naO  ouden estin  hos  d an omosE  en  tO   chrusO  tou  
 ho   naos oudeis eimi  hos  de an omnuO  heis ho   chrusous ho   
 RA_DSM N_DSM A_NSN V_PAI3S RR_NSM C X V_AAS3S P  RA_DSM N_DSM  RA_GSM 

 naou opheilei 
 naos opheilO 
 N_GSM V_PAI3S 

mat:23:17 mOroi kai tuphloi tis  gar meizOn estin  ho   chrusos E ho   
     mOros kai tuphlos tis  gar megas eimi  ho   chrusos E ho   
     A_VPM C  A_VPM  RI_NSM C  A_NSMC V_PAI3S RA_NSM N_NSM  C RA_NSM 

 naos ho   hagiasas ton  chruson 
 naos ho   hagiazO ho   chrusos 
 N_NSM RA_NSM V_AAPNSM RA_ASM N_ASM  

mat:23:18 kai hos  an omosE  en  tO   thusiastEriO ouden estin  hos  
     kai hos  an omnuO  heis ho   thusiastErion oudeis eimi  hos  
     C  RR_NSM X V_AAS3S P  RA_DSN N_DSN     A_NSN V_PAI3S RR_NSM 

 d an omosE  en  tO   dOrO tO   epanO autou opheilei 
 de an omnuO  heis ho   dOron ho   epanO autos opheilO 
 C X V_AAS3S P  RA_DSN N_DSN RA_DSN P   RP_GSN V_PAI3S 

mat:23:19 tuphloi ti   gar meizon to   dOron E to   thusiastErion to   
     tuphlos tis  gar megas ho   dOron E ho   thusiastErion ho   
     A_VPM  RI_NSN C  A_NSNC RA_NSN N_NSN C RA_NSN N_NSN     RA_NSN 

 hagiazon to   dOron 
 hagiazO ho   dOron 
 V_PAPNSN RA_ASN N_ASN 

mat:23:20 ho   oun omosas  en  tO   thusiastEriO omnuei en  autO  kai 
     ho   oun omnuO  heis ho   thusiastErion omnuO  heis autos kai 
     RA_NSM C  V_AAPNSM P  RA_DSN N_DSN     V_PAI3S P  RP_DSN C  

 en  pasi tois  epanO autou 
 heis pas  ho   epanO autos 
 P  A_DPN RA_DPN P   RP_GSN 

mat:23:21 kai ho   omosas  en  tO   naO  omnuei en  autO  kai en  
     kai ho   omnuO  heis ho   naos omnuO  heis autos kai heis 
     C  RA_NSM V_AAPNSM P  RA_DSM N_DSM V_PAI3S P  RP_DSM C  P  

 tO   katoikounti auton 
 ho   katoikeO  autos 
 RA_DSM V_PAPDSM  RP_ASM 

mat:23:22 kai ho   omosas  en  tO   ouranO omnuei en  tO   thronO 
     kai ho   omnuO  heis ho   ouranos omnuO  heis ho   thronos 
     C  RA_NSM V_AAPNSM P  RA_DSM N_DSM  V_PAI3S P  RA_DSM N_DSM  

 tou  theou kai en  tO   kathEmenO epanO autou 
 ho   theos kai heis ho   kathEmai epanO autos 
 RA_GSM N_GSM C  P  RA_DSM V_PMPDSM P   RP_GSM 

mat:23:23 ouai humin grammateis kai pharisaioi hupokritai hoti apodekatoute 
     ouai su  grammateus kai *PN*    hupokritEs hoti apodekatoO  
     X  RP_DP N_VPM   C  N_VPM   N_VPM   C  V_PAI2P   

 to   hEduosmon kai to   anEthon kai to   kuminon kai aphEkate ta   
 ho   hEduosmon kai ho   anEthon kai ho   kuminon kai aphiEmi ho   
 RA_ASN N_ASN   C  RA_ASN N_ASN  C  RA_ASN N_ASN  C  V_AAI2P RA_APN 

 barutera tou  nomou tEn  krisin kai to   eleos kai tEn  pistin tauta 
 barus  ho   nomos ho   krisis kai ho   eleos kai ho   pistis houtos 
 A_APNC  RA_GSM N_GSM RA_ASF N_ASF C  RA_ASN N_ASN C  RA_ASF N_ASF RD_APN 

 [de] edei  poiEsai kakeina mE aphienai 
 de  esthiO poieO  kakeinos mE aphiEmi 
 C  V_IAI3S V_AAN  C    D V_PAN  

mat:23:24 hodEgoi tuphloi hoi  diulizontes ton  kOnOpa tEn  de kamElon 
     hodEgos tuphlos ho   diulizO   ho   kOnOps ho   de kamElos 
     N_VSM  A_VPM  RA_VPM V_PAPVPM  RA_ASM N_ASM RA_ASF C N_ASF  

 katapinontes 
 katapinO   
 V_PAPVPM   

mat:23:25 ouai humin grammateis kai pharisaioi hupokritai hoti katharizete 
     ouai su  grammateus kai *PN*    hupokritEs hoti katharizO  
     X  RP_DP N_VPM   C  N_VPM   N_VPM   C  V_PAI2P   

 to   exOthen tou  potEriou kai tEs  paropsidos esOthen de gemousin ex 
 ho   exOthen ho   potErion kai ho   paropsis  esOthen de gemO   hex 
 RA_ASN D    RA_GSN N_GSN  C  RA_GSF N_GSF   D    C V_PAI3P P  

 harpagEs kai akrasias 
 harpagE kai akrasia 
 N_GSF  C  N_GSF  

mat:23:26 pharisaie tuphle katharison prOton to   entos tou  potEriou hina 
     *PN*   tuphlos katharizO prOtos ho   entos ho   potErion hina 
     N_VSM   A_VSM  V_AAD2S  A_ASN RA_ASN D   RA_GSN N_GSN  C  

 genEtai kai to   ektos autou katharon 
 ginomai kai ho   hektos autos katharos 
 V_AMS3S D  RA_NSN D   RP_GSN A_NSN  

mat:23:27 ouai humin grammateis kai pharisaioi hupokritai hoti paromoiazete 
     ouai su  grammateus kai *PN*    hupokritEs hoti paromoiazO  
     X  RP_DP N_VPM   C  N_VPM   N_VPM   C  V_PAI2P   

 taphois kekoniamenois hoitines exOthen men phainontai hOraioi esOthen de 
 taphos koniaO    hostis  exOthen men phainO   hOraios esOthen de 
 N_DPM  V_XPPDPM   RR_NPM  D    C  V_PPI3P  A_NPM  D    C 

 gemousin osteOn nekrOn kai pasEs akatharsias 
 gemO   osteon nekros kai pas  akatharsia 
 V_PAI3P N_GPN A_GPM C  A_GSF N_GSF    

mat:23:28 houtOs kai humeis exOthen men phainesthe tois  anthrOpois dikaioi 
     houtO kai su   exOthen men phainO   ho   anthrOpos dikaios 
     D   D  RP_NP D    C  V_PPI2P  RA_DPM N_DPM   A_NPM  

 esOthen de este  mestoi hupokriseOs kai anomias 
 esOthen de eimi  mestos hupokrisis kai anomia 
 D    C V_PAI2P A_NPM N_GSF    C  N_GSF  

mat:23:29 ouai humin grammateis kai pharisaioi hupokritai hoti oikodomeite 
     ouai su  grammateus kai *PN*    hupokritEs hoti oikodomeO  
     X  RP_DP N_VPM   C  N_VPM   N_VPM   C  V_PAI2P   

 tous  taphous tOn  prophEtOn kai kosmeite ta   mnEmeia tOn  dikaiOn 
 ho   taphos ho   prophEtEs kai kosmeO  ho   mnEmeion ho   dikaios 
 RA_APM N_APM  RA_GPM N_GPM   C  V_PAI2P RA_APN N_APN  RA_GPM A_GPM  

mat:23:30 kai legete ei Emetha en  tais  hEmerais tOn  paterOn hEmOn ouk 
     kai legO  ei eimi  heis ho   hEmera  ho   patEr  egO  ou 
     C  V_PAI2P C V_IMI1P P  RA_DPF N_DPF  RA_GPM N_GPM  RP_GP D  

 an Emetha autOn koinOnoi en  tO   haimati tOn  prophEtOn 
 an eimi  autos koinOnos heis ho   haima  ho   prophEtEs 
 X V_IMI1P RP_GPM N_NPM  P  RA_DSN N_DSN  RA_GPM N_GPM   

mat:23:31 hOste martureite heautois hoti huioi este  tOn  phoneusantOn 
     hOste martureO  heautou hoti huios eimi  ho   phoneuO   
     C   V_PAI2P  RP_DPM  C  N_NPM V_PAI2P RA_GPM V_AAPGPM   

 tous  prophEtas 
 ho   prophEtEs 
 RA_APM N_APM   

mat:23:32 kai humeis plErOsate to   metron tOn  paterOn humOn 
     kai su   plEroO  ho   metron ho   patEr  su  
     D  RP_NP V_AAD2P  RA_ASN N_ASN RA_GPM N_GPM  RP_GP 

mat:23:33 opheis gennEmata echidnOn pOs phugEte apo tEs  kriseOs tEs  
     ophis gennEma  echidna pOs pheugO apo ho   krisis ho   
     N_VPM N_VPN   N_GPF  D  V_AAS2P P  RA_GSF N_GSF  RA_GSF 

 geennEs 
 geenna 
 N_GSF  

mat:23:34 dia touto idou egO  apostellO pros humas prophEtas kai sophous kai 
     dia houtos idou egO  apostellO pros su  prophEtEs kai sophos kai 
     P  RD_ASN X  RP_NS V_PAI1S  P  RP_AP N_APM   C  A_APM  C  

 grammateis ex autOn apokteneite kai staurOsete kai ex autOn mastigOsete 
 grammateus hex autos apokteinO  kai stauroO  kai hex autos mastigoO  
 N_APM   P  RP_GPM V_FAI2P   C  V_FAI2P  C  P  RP_GPM V_FAI2P   

 en  tais  sunagOgais humOn kai diOxete apo poleOs eis polin 
 heis ho   sunagOgE  su  kai diOkO  apo polis heis polis 
 P  RA_DPF N_DPF   RP_GP C  V_FAI2P P  N_GSF P  N_ASF 

mat:23:35 hopOs elthE  eph humas pan  haima dikaion ekchunnomenon epi tEs  
     hopOs erchomai epi su  pas  haima dikaios ekcheO    epi ho   
     C   V_AAS3S P  RP_AP A_NSN N_NSN A_NSN  V_PPPNSN   P  RA_GSF 

 gEs  apo tou  haimatos habel tou  dikaiou heOs tou  haimatos zachariou 
 gE  apo ho   haima  *PN* ho   dikaioO heOs ho   haima  *PN*   
 N_GSF P  RA_GSN N_GSN  N_GSM RA_GSM A_GSM  P  RA_GSN N_GSN  N_GSM   

 huiou barachiou hon  ephoneusate metaxu tou  naou kai tou  
 huios *PN*   eimi  phoneuO   metaxu ho   naos kai ho   
 N_GSM N_GSM   RR_ASM V_AAI2P   P   RA_GSM N_GSM C  RA_GSN 

 thusiastEriou 
 thusiastErion 
 N_GSN     

mat:23:36 amEn legO  humin hExei  tauta panta epi tEn  genean tautEn 
     amEn legO  su  hEkO  houtos pas  epi ho   genea houtos 
     X  V_PAI1S RP_DP V_FAI3S RD_NPN A_NPN P  RA_ASF N_ASF RD_ASF 

mat:23:37 ierousalEm ierousalEm hE   apokteinousa tous  prophEtas kai 
     *PN*    *PN*    ho   apokteinO  ho   prophEtEs kai 
     N_VSF   N_VSF   RA_VSF V_PAPVSF   RA_APM N_APM   C  

 lithobolousa tous  apestalmenous pros autEn  posakis EthelEsa episunagagein 
 lithoboleO  ho   apostellO   pros heautou posakis thelO  episunagO   
 V_PAPVSF   RA_APM V_XPPAPM   P  RP_ASF D    V_AAI1S V_AAN     

 ta   tekna sou  hon  tropon ornis episunagei ta   nossia autEs hupo 
 ho   teknon su  eimi  tropos ornis episunagO ho   nossion autos hupo 
 RA_APN N_APN RP_GS RR_ASM N_ASM N_NSF V_PAI3S  RA_APN N_APN  RP_GSF P  

 tas  pterugas kai ouk EthelEsate 
 ho   pterux  kai ou thelO   
 RA_APF N_APF  C  D  V_AAI2P  

mat:23:38 idou aphietai humin ho   oikos humOn erEmos 
     idou aphiEmi su  ho   oikos su  erEmos 
     X  V_PPI3S RP_DP RA_NSM N_NSM RP_GP A_NSM 

mat:23:39 legO  gar humin ou mE me  idEte  ap arti heOs an eipEte 
     legO  gar su  ou mE egO  horaO  apo arti heOs an legO  
     V_PAI1S C  RP_DP D D RP_AS V_AAS2P P  D  C  X V_AAS2P 

 eulogEmenos ho   erchomenos en  onomati kuriou 
 eulogeO   ho   erchomai  heis onoma  kurios 
 V_XPPNSM  RA_NSM V_PMPNSM  P  N_DSN  N_GSM 


Help and Acknowledgements