Help and Acknowledgements


mat:22:1 kai apokritheis ho   iEsous palin eipen  en  parabolais autois 
     kai apokrinomai ho   *PN*  palin legO  heis parabolE  autos 
     C  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM D   V_AAI3S P  N_DPF   RP_DPM 

 legOn  
 legO   
 V_PAPNSM 

mat:22:2 hOmoiOthE hE   basileia tOn  ouranOn anthrOpO basilei hostis 
     homoioO  ho   basileia ho   ouranos anthrOpos basileus hostis 
     V_API3S  RA_NSF N_NSF  RA_GPM N_GPM  N_DSM   N_DSM  RR_NSM 

 epoiEsen gamous tO   huiO autou 
 poieO  gamos ho   huios autos 
 V_AAI3S N_APM RA_DSM N_DSM RP_GSM 

mat:22:3 kai apesteilen tous  doulous autou kalesai tous  keklEmenous eis 
     kai apostellO ho   doulos autos kaleO  ho   kaleO    heis 
     C  V_AAI3S  RA_APM N_APM  RP_GSM V_AAN  RA_APM V_XPPAPM  P  

 tous  gamous kai ouk Ethelon elthein 
 ho   gamos kai ou thelO  erchomai 
 RA_APM N_APM C  D  V_IAI3P V_AAN  

mat:22:4 palin apesteilen allous doulous legOn  eipate tois  keklEmenois 
     palin apostellO allos doulos legO   legO  ho   kaleO    
     D   V_AAI3S  A_APM N_APM  V_PAPNSM V_AAD2P RA_DPM V_XPPDPM  

 idou to   ariston mou  hEtoimaka hoi  tauroi mou  kai ta   sitista 
 idou ho   ariston egO  hetoimazO ho   tauros egO  kai ho   sitistos 
 X  RA_ASN N_ASN  RP_GS V_XAI1S  RA_NPM N_NPM RP_GS C  RA_NPN A_NPN  

 tethumena kai panta hetoima deute eis tous  gamous 
 thuO   kai pas  hetoimos deute heis ho   gamos 
 V_XPPNPN C  A_NPN A_NPN  D   P  RA_APM N_APM 

mat:22:5 hoi  de amelEsantes apElthon  hos  men eis ton  idion agron 
     ho   de ameleO   aperchomai hos  men heis ho   idios agros 
     RA_NPM C V_AAPNPM  V_AAI3P  RR_NSM C  P  RA_ASM A_ASM N_ASM 

 hos  de epi tEn  emporian autou 
 hos  de epi ho   emporia autos 
 RR_NSM C P  RA_ASF N_ASF  RP_GSM 

mat:22:6 hoi  de loipoi kratEsantes tous  doulous autou hubrisan kai 
     ho   de loipos krateO   ho   doulos autos hubrizO kai 
     RA_NPM C A_NPM V_AAPNPM  RA_APM N_APM  RP_GSM V_AAI3P C  

 apekteinan 
 apokteinO 
 V_AAI3P  

mat:22:7 ho   de basileus OrgisthE kai pempsas ta   strateumata autou 
     ho   de basileus orgizomai kai pempO  ho   strateuma  autos 
     RA_NSM C N_NSM  V_API3S  C  V_AAPNSM RA_APN N_APN    RP_GSM 

 apOlesen tous  phoneis ekeinous kai tEn  polin autOn eneprEsen 
 apollumi ho   phoneus ekeinos kai ho   polis autos empimprEmi 
 V_AAI3S RA_APM N_APM  RD_APM  C  RA_ASF N_ASF RP_GPM V_AAI3S  

mat:22:8 tote legei  tois  doulois autou ho   men gamos hetoimos estin  
     tote legO  ho   doulos autos ho   men gamos hetoimos eimi  
     D  V_PAI3S RA_DPM N_DPM  RP_GSM RA_NSM C  N_NSM A_NSM  V_PAI3S 

 hoi  de keklEmenoi ouk Esan  axioi 
 ho   de kaleO   ou eimi  axios 
 RA_NPM C V_XPPNPM  D  V_IAI3P A_NPM 

mat:22:9 poreuesthe oun epi tas  diexodous tOn  hodOn kai hosous ean 
     poreuomai oun epi ho   diexodos ho   hodos kai hosos ean 
     V_PMD2P  C  P  RA_APF N_APF   RA_GPF N_GPF C  RR_APM X  

 heurEte kalesate eis tous  gamous 
 heuriskO kaleO  heis ho   gamos 
 V_AAS2P V_AAD2P P  RA_APM N_APM 

mat:22:10 kai exelthontes hoi  douloi ekeinoi eis tas  hodous sunEgagon 
     kai exerchomai ho   doulos ekeinos heis ho   hodos sunagO  
     C  V_AAPNPM  RA_NPM N_NPM RD_NPM P  RA_APF N_APF V_AAI3P  

 pantas hous  heuron  ponErous te kai agathous kai eplEsthE ho   gamos 
 pas  ous  heuriskO ponEros te kai agathos kai pimplEmi ho   gamos 
 A_APM RR_APM V_AAI3P A_APM  C C  A_APM  C  V_API3S RA_NSM N_NSM 

 anakeimenOn 
 anakeimai  
 V_PMPGPM  

mat:22:11 eiselthOn  de ho   basileus theasasthai tous  anakeimenous 
     eiserchomai de ho   basileus theaomai  ho   anakeimai  
     V_AAPNSM  C RA_NSM N_NSM  V_AMN    RA_APM V_PMPAPM   

 eiden  ekei anthrOpon ouk endedumenon enduma gamou 
 horaO  ekei anthrOpos ou enduO    enduma gamos 
 V_AAI3S D  N_ASM   D  V_XMPASM  N_ASN N_GSM 

mat:22:12 kai legei  autO  hetaire pOs eisElthes  hOde mE echOn  enduma 
     kai legO  autos hetairos pOs eiserchomai hOde mE echO   enduma 
     C  V_PAI3S RP_DSM N_VSM  D  V_AAI2S   D  D V_PAPNSM N_ASN 

 gamou ho   de ephimOthE 
 gamos ho   de phimoO  
 N_GSM RA_NSM C V_API3S  

mat:22:13 tote ho   basileus eipen  tois  diakonois dEsantes autou podas 
     tote ho   basileus legO  ho   diakonos deO   autos pous 
     D  RA_NSM N_NSM  V_AAI3S RA_DPM N_DPM   V_AAPNPM RP_GSM N_APM 

 kai cheiras ekbalete auton eis to   skotos to   exOteron ekei estai  
 kai cheir  ekballO autos heis ho   skotos ho   exOteros ekei eimi  
 C  N_APF  V_AAD2P RP_ASM P  RA_ASN N_ASN RA_ASN A_ASNC  D  V_FMI3S 

 ho   klauthmos kai ho   brugmos tOn  odontOn 
 ho   klauthmos kai ho   brugmos ho   odous  
 RA_NSM N_NSM   C  RA_NSM N_NSM  RA_GPM N_GPM  

mat:22:14 polloi gar eisin  klEtoi oligoi de eklektoi 
     polus gar eimi  klEtos oligos de eklektos 
     A_NPM C  V_PAI3P A_NPM A_NPM C A_NPM  

mat:22:15 tote poreuthentes hoi  pharisaioi sumboulion elabon hopOs auton 
     tote poreuomai  ho   *PN*    sumboulion lambanO hopOs autos 
     D  V_APPNPM   RA_NPM N_NPM   N_ASN   V_AAI3P C   RP_ASM 

 pagideusOsin en  logO 
 pagideuO   heis logos 
 V_AAS3P   P  N_DSM 

mat:22:16 kai apostellousin autO  tous  mathEtas autOn meta tOn  
     kai apostellO   autos ho   mathEtEs autos meta ho   
     C  V_PAI3P    RP_DSM RA_APM N_APM  RP_GPM P  RA_GPM 

 hErOdianOn legontes didaskale oidamen hoti alEthEs ei   kai tEn  hodon 
 *PN*    legO   didaskalos oida  hoti alEthEs eimi  kai ho   hodos 
 N_GPM   V_PAPNPM N_VSM   V_XAI1P C  A_NSM  V_PAI2S C  RA_ASF N_ASF 

 tou  theou en  alEtheia didaskeis kai ou melei  soi  peri oudenos ou gar 
 ho   theos heis alEtheia didaskO  kai ou melei  su  peri oudeis ou gar 
 RA_GSM N_GSM P  N_DSF  V_PAI2S  C  D V_PAI3S RP_DS P  A_GSM  D C  

 blepeis eis prosOpon anthrOpOn 
 blepO  heis prosOpon anthrOpos 
 V_PAI2S P  N_ASN  N_GPM   

mat:22:17 eipe  oun hEmin ti   soi  dokei  exestin dounai kEnson kaisari 
     legO  oun egO  tis  su  dokeO  exesti didOmi kEnsos *PN*  
     V_AAD2S C  RP_DP RI_NSN RP_DS V_PAI3S V_PAI3S V_AAN N_ASM N_DSM  

 E ou 
 E ou 
 C D 

mat:22:18 gnous  de ho   iEsous tEn  ponErian autOn eipen  ti   me  
     ginOskO de ho   *PN*  ho   ponEria autos legO  tis  egO  
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM RA_ASF N_ASF  RP_GPM V_AAI3S RI_ASN RP_AS 

 peirazete hupokritai 
 peirazO  hupokritEs 
 V_PAI2P  N_VPM   

mat:22:19 epideixate moi  to   nomisma tou  kEnsou hoi  de prosEnegkan 
     epideiknumi egO  ho   nomisma ho   kEnsos ho   de prospherO  
     V_AAD2P   RP_DS RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM RA_NPM C V_AAI3P   

 autO  dEnarion 
 autos dEnarion 
 RP_DSM N_ASN  

mat:22:20 kai legei  autois tinos hE   eikOn hautE kai hE   epigraphE 
     kai legO  autos tis  ho   eikOn autos kai ho   epigraphE 
     C  V_PAI3S RP_DPM RI_GSM RA_NSF N_NSF RD_NSF C  RA_NSF N_NSF   

mat:22:21 legousin autO  kaisaros tote legei  autois apodote  oun ta   
     legO   autos *PN*   tote legO  autos apodidOmi oun ho   
     V_PAI3P RP_DSM N_GSM  D  V_PAI3S RP_DPM V_AAD2P  C  RA_APN 

 kaisaros kaisari kai ta   tou  theou tO   theO 
 *PN*   *PN*  kai ho   ho   theos ho   theos 
 N_GSM  N_DSM  C  RA_APN RA_GSM N_GSM RA_DSM N_DSM 

mat:22:22 kai akousantes ethaumasan kai aphentes auton apElthan  
     kai akouO   thaumazO  kai aphiEmi autos aperchomai 
     C  V_AAPNPM  V_AAI3P  C  V_AAPNPM RP_ASM V_AAI3P  

mat:22:23 en  ekeinE tE   hEmera prosElthon  autO  saddoukaioi legontes 
     heis ekeinos ho   hEmera proserchomai autos *PN*    legO   
     P  RD_DSF RA_DSF N_DSF V_AAI3P   RP_DSM N_NPM    V_PAPNPM 

 mE einai anastasin kai epErOtEsan auton 
 mE eimi anastasis kai eperOtaO  autos 
 D V_PAN N_ASF   C  V_AAI3P  RP_ASM 

mat:22:24 legontes didaskale mOusEs eipen  ean tis  apothanE  mE echOn  
     legO   didaskalos *PN*  legO  ean tis  apothnEskO mE echO   
     V_PAPNPM N_VSM   N_NSM V_AAI3S C  RI_NSM V_AAS3S  D V_PAPNSM 

 tekna epigambreusei ho   adelphos autou tEn  gunaika autou kai 
 teknon epigambreuO  ho   adelphos autos ho   gunE  autos kai 
 N_APN V_FAI3S    RA_NSM N_NSM  RP_GSM RA_ASF N_ASF  RP_GSM C  

 anastEsei sperma tO   adelphO autou 
 anistEmi sperma ho   adelphos autos 
 V_FAI3S  N_ASN RA_DSM N_DSM  RP_GSM 

mat:22:25 Esan  de par hEmin hepta adelphoi kai ho   prOtos gEmas  
     eimi  de para egO  hepta adelphos kai ho   prOtos gameO  
     V_IAI3P C P  RP_DP A_NPM N_NPM  C  RA_NSM A_NSM V_AAPNSM 

 eteleutEsen kai mE echOn  sperma aphEken tEn  gunaika autou tO   
 teleutaO  kai mE echO   sperma aphiEmi ho   gunE  autos ho   
 V_AAI3S   C  D V_PAPNSM N_ASN V_AAI3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM RA_DSM 

 adelphO autou 
 adelphos autos 
 N_DSM  RP_GSM 

mat:22:26 homoiOs kai ho   deuteros kai ho   tritos heOs tOn  hepta 
     homoiOs kai ho   deuteros kai ho   tritos heOs ho   hepta 
     D    C  RA_NSM A_NSM  C  RA_NSM A_NSM P  RA_GPM A_GPM 

mat:22:27 husteron de pantOn apethanen hE   gunE 
     husteros de pas  apothnEskO ho   gunE 
     A_ASNC  C A_GPN V_AAI3S  RA_NSF N_NSF 

mat:22:28 en  tE   anastasei oun tinos tOn  hepta estai  gunE pantes 
     heis ho   anastasis oun tis  ho   hepta eimi  gunE pas  
     P  RA_DSF N_DSF   C  RI_GSM RA_GPM A_GPM V_FMI3S N_NSF A_NPM 

 gar eschon autEn  
 gar echO  heautou 
 C  V_AAI3P RP_ASF 

mat:22:29 apokritheis de ho   iEsous eipen  autois planasthe mE eidotes 
     apokrinomai de ho   *PN*  legO  autos planaO  mE oida   
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DPM V_PPI2P  D V_XAPNPM 

 tas  graphas mEde tEn  dunamin tou  theou 
 ho   graphE mEde ho   dunamis ho   theos 
 RA_APF N_APF  C  RA_ASF N_ASF  RA_GSM N_GSM 

mat:22:30 en  gar tE   anastasei oute gamousin oute gamizontai all hOs 
     heis gar ho   anastasis oute gameO  oute gamizO   alla hOs 
     P  C  RA_DSF N_DSF   C  V_PAI3P C  V_PPI3P  C  C  

 aggeloi en  tO   ouranO eisin  
 aggelos heis ho   ouranos eimi  
 N_NPM  P  RA_DSM N_DSM  V_PAI3P 

mat:22:31 peri de tEs  anastaseOs tOn  nekrOn ouk anegnOte  to   
     peri de ho   anastasis ho   nekros ou anaginOskO ho   
     P  C RA_GSF N_GSF   RA_GPM A_GPM X  V_AAI2P  RA_ASN 

 rhEthen humin hupo tou  theou legontos 
 legO   su  hupo ho   theos legO   
 V_APPASN RP_DP P  RA_GSM N_GSM V_PAPGSM 

mat:22:32 egO  eimi  ho   theos abraam kai ho   theos isaak kai ho   
     egO  eimi  ho   theos *PN*  kai ho   theos *PN* kai ho   
     RP_NS V_PAI1S RA_NSM N_NSM N_GSM C  RA_NSM N_NSM N_GSM C  RA_NSM 

 theos iakOb ouk estin  [ho]  theos nekrOn alla zOntOn  
 theos *PN* ou eimi  ho   theos nekros alla zaO   
 N_NSM N_GSM D  V_PAI3S RA_NSM N_NSM A_GPM C  V_PAPGPM 

mat:22:33 kai akousantes hoi  ochloi exeplEssonto epi tE   didachE autou 
     kai akouO   ho   ochlos ekplEssomai epi ho   didachE autos 
     C  V_AAPNPM  RA_NPM N_NPM V_IPI3P   P  RA_DSF N_DSF  RP_GSM 

mat:22:34 hoi  de pharisaioi akousantes hoti ephimOsen tous  saddoukaious 
     ho   de *PN*    akouO   hoti phimoO  ho   *PN*     
     RA_NPM C N_NPM   V_AAPNPM  C  V_AAI3S  RA_APM N_APM    

 sunEchthEsan epi to   auto 
 sunagO    epi ho   autos 
 V_API3P   P  RA_ASN A_ASN 

mat:22:35 kai epErOtEsen heis ex autOn [nomikos] peirazOn auton 
     kai eperOtaO  heis hex autos nomikos  peirazO autos 
     C  V_AAI3S  A_NSM P  RP_GPM A_NSM   V_PAPNSM RP_ASM 

mat:22:36 didaskale poia  entolE megalE en  tO   nomO 
     didaskalos poios entolE megas heis ho   nomos 
     N_VSM   RI_NSF N_NSF A_NSF P  RA_DSM N_DSM 

mat:22:37 ho   de ephE  autO  agapEseis kurion ton  theon sou  en  
     ho   de phEmi  autos agapaO  kurios ho   theos su  heis 
     RA_NSM C V_IAI3S RP_DSM V_FAI2S  N_ASM RA_ASM N_ASM RP_GS P  

 holE tE   kardia sou  kai en  holE tE   psuchE sou  kai en  holE 
 holos ho   kardia su  kai heis holos ho   psuchE su  kai heis holos 
 A_DSF RA_DSF N_DSF RP_GS C  P  A_DSF RA_DSF N_DSF RP_GS C  P  A_DSF 

 tE   dianoia sou  
 ho   dianoia su  
 RA_DSF N_DSF  RP_GS 

mat:22:38 hautE estin  hE   megalE kai prOtE entolE 
     autos eimi  ho   megas kai prOtos entolE 
     RD_NSF V_PAI3S RA_NSF A_NSF C  A_NSF N_NSF 

mat:22:39 deutera de homoia autE  agapEseis ton  plEsion sou  hOs seauton 
     deuteros de homoios autos agapaO  ho   plEsion su  hOs seautou 
     A_NSF  C A_NSF  RP_DSF V_FAI2S  RA_ASM D    RP_GS C  RP_ASM 

mat:22:40 en  tautais tais  dusin entolais holos ho   nomos krematai  kai 
     heis houtos ho   duo  entolE  holos ho   nomos kremannumi kai 
     P  RD_DPF RA_DPF A_DPF N_DPF  A_NSM RA_NSM N_NSM V_PPI3S  C  

 hoi  prophEtai 
 ho   prophEtEs 
 RA_NPM N_NPM   

mat:22:41 sunEgmenOn de tOn  pharisaiOn epErOtEsen autous ho   iEsous 
     sunagO   de ho   *PN*    eperOtaO  heautou ho   *PN*  
     V_XPPGPM  C RA_GPM N_GPM   V_AAI3S  RP_APM RA_NSM N_NSM 

mat:22:42 legOn  ti   humin dokei  peri tou  christou tinos huios 
     legO   tis  su  dokeO  peri ho   *PN*   tis  huios 
     V_PAPNSM RI_NSN RP_DP V_PAI3S P  RA_GSM N_GSM  RI_GSM N_NSM 

 estin  legousin autO  tou  dauid 
 eimi  legO   autos ho   *PN* 
 V_PAI3S V_PAI3P RP_DSM RA_GSM N_GSM 

mat:22:43 legei  autois pOs oun dauid en  pneumati kalei  auton kurion 
     legO  autos pOs oun *PN* heis pneuma  kaleO  autos kurios 
     V_PAI3S RP_DPM D  C  N_NSM P  N_DSN  V_PAI3S RP_ASM N_ASM 

 legOn  
 legO   
 V_PAPNSM 

mat:22:44 eipen  kurios tO   kuriO mou  kathou  ek dexiOn mou  heOs an 
     legO  kurios ho   kurios egO  kathEmai ek dexios egO  heOs an 
     V_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM RP_GS V_PMD2S P A_GPN RP_GS C  X 

 thO   tous  echthrous sou  hupokatO tOn  podOn sou  
 tithEmi ho   echthros su  hupokatO ho   pous su  
 V_AAS1S RA_APM A_APM   RP_GS P    RA_GPM N_GPM RP_GS 

mat:22:45 ei oun dauid kalei  auton kurion pOs huios autou estin  
     ei oun *PN* kaleO  autos kurios pOs huios autos eimi  
     C C  N_NSM V_PAI3S RP_ASM N_ASM D  N_NSM RP_GSM V_PAI3S 

mat:22:46 kai oudeis edunato apokrithEnai autO  logon oude etolmEsen tis  
     kai oudeis dunamai apokrinomai autos logos oude tolmaO  tis  
     C  A_NSM V_IMI3S V_APN    RP_DSM N_ASM C  V_AAI3S  RI_NSM 

 ap ekeinEs tEs  hEmeras eperOtEsai auton ouketi 
 apo ekeinos ho   hEmera eperOtaO  autos ouketi 
 P  RD_GSF RA_GSF N_GSF  V_AAN   RP_ASM D   


Help and Acknowledgements