Help and Acknowledgements


mat:21:1 kai hote Eggisan eis hierosoluma kai Elthon  eis bEthphagE eis 
     kai hote eggizO heis *PN*    kai erchomai heis *PN*   heis 
     C  C  V_AAI3P P  N_APN    C  V_AAI3P P  N_ASF   P  

 to   oros tOn  elaiOn tote iEsous apesteilen duo  mathEtas 
 ho   oros ho   elaia tote *PN*  apostellO duo  mathEtEs 
 RA_ASN N_ASN RA_GPF N_GPF D  N_NSM V_AAI3S  A_APM N_APM  

mat:21:2 legOn  autois poreuesthe eis tEn  kOmEn tEn  katenanti humOn 
     legO   autos poreuomai heis ho   kOmE ho   katenanti su  
     V_PAPNSM RP_DPM V_PMD2P  P  RA_ASF N_ASF RA_ASF P     RP_GP 

 kai eutheOs heurEsete onon dedemenEn kai pOlon met autEs lusantes agagete 
 kai eutheOs heuriskO onos deO    kai pOlos meta autos luO   agO   
 C  D    V_FAI2P  N_ASF V_XPPASF C  N_ASM P  RP_GSF V_AAPNPM V_AAD2P 

 moi  
 egO  
 RP_DS 

mat:21:3 kai ean tis  humin eipE  ti   ereite hoti ho   kurios autOn 
     kai ean tis  su  legO  tis  legO  hoti ho   kurios autos 
     C  C  RI_NSM RP_DP V_AAS3S RI_ASN V_FAI2P C  RA_NSM N_NSM RP_GPM 

 chreian echei  euthus de apostelei autous 
 chreia echO  euthus de apostellO heautou 
 N_ASF  V_PAI3S A_NSM C V_FAI3S  RP_APM 

mat:21:4 touto de gegonen hina plErOthE to   rhEthen dia tou  prophEtou 
     houtos de ginomai hina plEroO  ho   legO   dia ho   prophEtEs 
     RD_NSN C V_XAI3S C  V_APS3S RA_NSN V_APPNSN P  RA_GSM N_GSM   

 legontos 
 legO   
 V_PAPGSM 

mat:21:5 eipate tE   thugatri siOn idou ho   basileus sou  erchetai 
     legO  ho   thugatEr *PN* idou ho   basileus su  erchomai 
     V_AAD2P RA_DSF N_DSF  N_GSF X  RA_NSM N_NSM  RP_GS V_PMI3S 

 soi  praus kai epibebEkOs epi onon kai epi pOlon huion hupozugiou 
 su  praus kai epibainO  epi onos kai epi pOlos huios hupozugion 
 RP_DS A_NSM C  V_XAPNSM  P  N_ASF C  P  N_ASM N_ASM N_GSN   

mat:21:6 poreuthentes de hoi  mathEtai kai poiEsantes kathOs sunetaxen autois 
     poreuomai  de ho   mathEtEs kai poieO   kathOs suntassO autos 
     V_APPNPM   C RA_NPM N_NPM  C  V_AAPNPM  C   V_AAI3S  RP_DPM 

 ho   iEsous 
 ho   *PN*  
 RA_NSM N_NSM 

mat:21:7 Egagon tEn  onon kai ton  pOlon kai epethEkan ep autOn ta   
     agO   ho   onos kai ho   pOlos kai epitithEmi epi autos ho   
     V_AAI3P RA_ASF N_ASF C  RA_ASM N_ASM C  V_AAI3P  P  RP_GPM RA_APN 

 himatia kai epekathisen epanO autOn 
 himation kai epikathizO epanO autos 
 N_APN  C  V_AAI3S   P   RP_GPM 

mat:21:8 ho   de pleistos ochlos estrOsan heautOn ta   himatia en  
     ho   de pleistos ochlos strOnnumi heautou ho   himation heis 
     RA_NSM C A_NSMS  N_NSM V_AAI3P  RP_GPM RA_APN N_APN  P  

 tE   hodO alloi de ekopton kladous apo tOn  dendrOn kai estrOnnuon en  
 ho   hodos allos de koptO  klados apo ho   dendron kai strOnnumi heis 
 RA_DSF N_DSF A_NPM C V_IAI3P N_APM  P  RA_GPN N_GPN  C  V_IAI3P  P  

 tE   hodO 
 ho   hodos 
 RA_DSF N_DSF 

mat:21:9 hoi  de ochloi hoi  proagontes auton kai hoi  akolouthountes 
     ho   de ochlos ho   proagO   autos kai ho   akoloutheO   
     RA_NPM C N_NPM RA_NPM V_PAPNPM  RP_ASM C  RA_NPM V_PAPNPM    

 ekrazon legontes hOsanna tO   huiO dauid eulogEmenos ho   erchomenos 
 krazO  legO   hOsanna ho   huios *PN* eulogeO   ho   erchomai  
 V_IAI3P V_PAPNPM X    RA_DSM N_DSM N_GSM V_XPPNSM  RA_NSM V_PMPNSM  

 en  onomati kuriou hOsanna en  tois  hupsistois 
 heis onoma  kurios hOsanna heis ho   hupsistos 
 P  N_DSN  N_GSM X    P  RA_DPN A_DPNS   

mat:21:10 kai eiselthontos autou eis hierosoluma eseisthE pasa hE   polis 
     kai eiserchomai autos heis *PN*    seiO   pas  ho   polis 
     C  V_AAPGSM   RP_GSM P  N_APN    V_API3S A_NSF RA_NSF N_NSF 

 legousa tis  estin  houtos 
 legO   tis  eimi  houtos 
 V_PAPNSF RI_NSM V_PAI3S RD_NSM 

mat:21:11 hoi  de ochloi elegon houtos estin  ho   prophEtEs iEsous 
     ho   de ochlos legO  houtos eimi  ho   prophEtEs *PN*  
     RA_NPM C N_NPM V_IAI3P RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM   N_NSM 

 ho   apo nazareth tEs  galilaias 
 ho   apo *PN*   ho   *PN*   
 RA_NSM P  N_GSF  RA_GSF N_GSF   

mat:21:12 kai eisElthen  iEsous eis to   hieron kai exebalen pantas tous  
     kai eiserchomai *PN*  heis ho   hieron kai ekballO pas  ho   
     C  V_AAI3S   N_NSM P  RA_ASN A_ASN C  V_AAI3S A_APM RA_APM 

 pOlountas kai agorazontas en  tO   hierO kai tas  trapezas tOn  
 pOleO   kai agorazO   heis ho   hieros kai ho   trapeza ho   
 V_PAPAPM C  V_PAPAPM  P  RA_DSN A_DSN C  RA_APF N_APF  RA_GPM 

 kollubistOn katestrepsen kai tas  kathedras tOn  pOlountOn tas  
 kollubistEs katastrephO kai ho   kathedra ho   pOleO   ho   
 N_GPM    V_AAI3S   C  RA_APF N_APF   RA_GPM V_PAPGPM RA_APF 

 peristeras 
 peristera 
 N_APF   

mat:21:13 kai legei  autois gegraptai ho   oikos mou  oikos proseuchEs 
     kai legO  autos graphO  ho   oikos egO  oikos proseuchE 
     C  V_PAI3S RP_DPM V_XPI3S  RA_NSM N_NSM RP_GS N_NSM N_GSF   

 klEthEsetai humeis de auton poieite spElaion lEstOn 
 kaleO    su   de autos poieO  spElaion lEstEs 
 V_FPI3S   RP_NP C RP_ASM V_PAI2P N_ASN  N_GPM 

mat:21:14 kai prosElthon  autO  tuphloi kai chOloi en  tO   hierO kai 
     kai proserchomai autos tuphlos kai chOlos heis ho   hieros kai 
     C  V_AAI3P   RP_DSM A_NPM  C  A_NPM P  RA_DSN A_DSN C  

 etherapeusen autous 
 therapeuO  heautou 
 V_AAI3S   RP_APM 

mat:21:15 idontes de hoi  archiereis kai hoi  grammateis ta   thaumasia 
     horaO  de ho   archiereus kai ho   grammateus ho   thaumasios 
     V_AAPNPM C RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   RA_APN A_APN   

 ha   epoiEsen kai tous  paidas tous  krazontas en  tO   hierO kai 
 hos  poieO  kai ho   pais  ho   krazO   heis ho   hieros kai 
 RR_APN V_AAI3S C  RA_APM N_APM RA_APM V_PAPAPM P  RA_DSN A_DSN C  

 legontas hOsanna tO   huiO dauid EganaktEsan 
 legO   hOsanna ho   huios *PN* aganakteO  
 V_PAPAPM X    RA_DSM N_DSM N_GSM V_AAI3P   

mat:21:16 kai eipan  autO  akoueis ti   houtoi legousin ho   de iEsous 
     kai legO  autos akouO  tis  houtos legO   ho   de *PN*  
     C  V_AAI3P RP_DSM V_PAI2S RI_ASN RD_NPM V_PAI3P RA_NSM C N_NSM 

 legei  autois nai oudepote anegnOte  hoti ek stomatos nEpiOn kai 
 legO  autos nai oudepote anaginOskO hoti ek stoma  nEpios kai 
 V_PAI3S RP_DPM X  D    V_AAI2P  C  P N_GSN  A_GPM C  

 thElazontOn katErtisO ainon 
 thElazO   katartizO ainos 
 V_PAPGPM  V_AMI2S  N_ASM 

mat:21:17 kai katalipOn autous exElthen  exO tEs  poleOs eis bEthanian 
     kai kataleipO heautou exerchomai echO ho   polis heis *PN*   
     C  V_AAPNSM RP_APM V_AAI3S  P  RA_GSF N_GSF P  N_ASF   

 kai EulisthE ekei 
 kai aulizomai ekei 
 C  V_API3S  D  

mat:21:18 prOi de epanagOn eis tEn  polin epeinasen 
     prOi de epanagO heis ho   polis peinaO  
     D  C V_PAPNSM P  RA_ASF N_ASF V_AAI3S  

mat:21:19 kai idOn   sukEn mian epi tEs  hodou Elthen  ep autEn  kai 
     kai horaO  sukE heis epi ho   hodos erchomai epi heautou kai 
     C  V_AAPNSM N_ASF A_ASF P  RA_GSF N_GSF V_AAI3S P  RP_ASF C  

 ouden heuren  en  autE  ei mE phulla monon kai legei  autE  mEketi ek 
 oudeis heuriskO heis autos ei mE phullon monos kai legO  autos mEketi ek 
 A_ASN V_AAI3S P  RP_DSF C D N_APN  A_ASN C  V_PAI3S RP_DSF D   P 

 sou  karpos genEtai eis ton  aiOna kai exEranthE parachrEma hE   sukE 
 su  karpos ginomai heis ho   aiOn kai xErainO  parachrEma ho   sukE 
 RP_GS N_NSM V_AMS3S P  RA_ASM N_ASM C  V_API3S  D     RA_NSF N_NSF 

mat:21:20 kai idontes hoi  mathEtai ethaumasan legontes pOs parachrEma 
     kai horaO  ho   mathEtEs thaumazO  legO   pOs parachrEma 
     C  V_AAPNPM RA_NPM N_NPM  V_AAI3P  V_PAPNPM D  D     

 exEranthE hE   sukE 
 xErainO  ho   sukE 
 V_API3S  RA_NSF N_NSF 

mat:21:21 apokritheis de ho   iEsous eipen  autois amEn legO  humin ean 
     apokrinomai de ho   *PN*  legO  autos amEn legO  su  ean 
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DPM X  V_PAI1S RP_DP C  

 echEte pistin kai mE diakrithEte ou monon to   tEs  sukEs poiEsete alla 
 echO  pistis kai mE diakrinO  ou monos ho   ho   sukE poieO  alla 
 V_PAS2P N_ASF C  D V_APS2P   D A_ASN RA_ASN RA_GSF N_GSF V_FAI2P C  

 kan tO   orei toutO eipEte arthEti kai blEthEti eis tEn  thalassan 
 kan ho   oros houtos legO  airO  kai ballO  heis ho   thalassa 
 D  RA_DSN N_DSN RD_DSN V_AAS2P V_APD2S C  V_APD2S P  RA_ASF N_ASF   

 genEsetai 
 ginomai  
 V_FMI3S  

mat:21:22 kai panta hosa  an aitEsEte en  tE   proseuchE pisteuontes 
     kai pas  hosos an aiteO  heis ho   proseuchE pisteuO   
     C  A_APN RR_APN X V_AAS2P P  RA_DSF N_DSF   V_PAPNPM  

 lEmpsesthe 
 lambanO  
 V_FMI2P  

mat:21:23 kai elthontos autou eis to   hieron prosElthon  autO  
     kai erchomai autos heis ho   hieron proserchomai autos 
     C  V_AAPGSM RP_GSM P  RA_ASN A_ASN V_AAI3P   RP_DSM 

 didaskonti hoi  archiereis kai hoi  presbuteroi tou  laou legontes 
 didaskO  ho   archiereus kai ho   presbuteros ho   laos legO   
 V_PAPDSM  RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM A_NPM    RA_GSM N_GSM V_PAPNPM 

 en  poia  exousia tauta poieis kai tis  soi  edOken tEn  exousian 
 heis poios exousia houtos poieO  kai tis  su  didOmi ho   exousia 
 P  RI_DSF N_DSF  RD_APN V_PAI2S C  RI_NSM RP_DS V_AAI3S RA_ASF N_ASF  

 tautEn 
 houtos 
 RD_ASF 

mat:21:24 apokritheis de ho   iEsous eipen  autois erOtEsO humas kagO logon 
     apokrinomai de ho   *PN*  legO  autos erOtaO su  kagO logos 
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DPM V_FAI1S RP_AP D  N_ASM 

 hena hon  ean eipEte moi  kagO humin erO   en  poia  exousia tauta 
 heis eimi  ean legO  egO  kagO su  legO  heis poios exousia houtos 
 A_ASM RR_ASM C  V_AAS2P RP_DS D  RP_DP V_FAI1S P  RI_DSF N_DSF  RD_APN 

 poiO  
 poieO  
 V_PAI1S 

mat:21:25 to   baptisma to   iOannou pothen En   ex ouranou E ex 
     ho   baptisma ho   *PN*  pothen eimi  hex ouranos E hex 
     RA_NSN N_NSN  RA_NSN N_GSM  D   V_IAI3S P  N_GSM  C P  

 anthrOpOn hoi  de dielogizonto en  heautois legontes ean eipOmen ex 
 anthrOpos ho   de dialogizomai heis heautou legO   ean legO  hex 
 N_GPM   RA_NPM C V_IMI3P   P  RP_DPM  V_PAPNPM C  V_AAS1P P  

 ouranou erei  hEmin dia ti   oun ouk episteusate autO  
 ouranos legO  egO  dia tis  oun ou pisteuO   autos 
 N_GSM  V_FAI3S RP_DP P  RI_ASN C  D  V_AAI2P   RP_DSM 

mat:21:26 ean de eipOmen ex anthrOpOn phoboumetha ton  ochlon pantes gar hOs 
     ean de legO  hex anthrOpos phobeomai  ho   ochlos pas  gar hOs 
     C  C V_AAS1P P  N_GPM   V_PMI1P   RA_ASM N_ASM A_NPM C  C  

 prophEtEn echousin ton  iOannEn 
 prophEtEs echO   ho   *PN*  
 N_ASM   V_PAI3P RA_ASM N_ASM  

mat:21:27 kai apokrithentes tO   iEsou eipan  ouk oidamen ephE  autois kai 
     kai apokrinomai  ho   *PN* legO  ou oida  phEmi  autos kai 
     C  V_APPNPM   RA_DSM N_DSM V_AAI3P D  V_XAI1P V_IAI3S RP_DPM D  

 autos oude egO  legO  humin en  poia  exousia tauta poiO  
 autos oude egO  legO  su  heis poios exousia houtos poieO  
 RP_NSM D  RP_NS V_PAI1S RP_DP P  RI_DSF N_DSF  RD_APN V_PAI1S 

mat:21:28 ti   de humin dokei  anthrOpos eichen tekna duo  kai 
     tis  de su  dokeO  anthrOpos echO  teknon duo  kai 
     RI_NSN C RP_DP V_PAI3S N_NSM   V_IAI3S N_APN A_APN C  

 proselthOn  tO   prOtO eipen  teknon hupage sEmeron ergazou  en  
 proserchomai ho   prOtos legO  teknon hupagO sEmeron ergazomai heis 
 V_AAPNSM   RA_DSN A_DSN V_AAI3S N_VSN V_PAD2S D    V_PMD2S  P  

 tO   ampelOni 
 ho   ampelOn 
 RA_DSM N_DSM  

mat:21:29 ho   de apokritheis eipen  ou thelO  husteron de metamelEtheis 
     ho   de apokrinomai legO  ou thelO  husteros de metamelomai  
     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S D V_PAI1S A_ASNC  C V_APPNSM   

 apElthen  
 aperchomai 
 V_AAI3S  

mat:21:30 proselthOn  de tO   heterO eipen  hOsautOs ho   de apokritheis 
     proserchomai de ho   heteros legO  hOsautOs ho   de apokrinomai 
     V_AAPNSM   C RA_DSM A_DSM  V_AAI3S D    RA_NSM C V_APPNSM  

 eipen  egO  kurie kai ouk apElthen  
 legO  egO  kurios kai ou aperchomai 
 V_AAI3S RP_NS N_VSM C  D  V_AAI3S  

mat:21:31 tis  ek tOn  duo  epoiEsen to   thelEma tou  patros legousin 
     tis  ek ho   duo  poieO  ho   thelEma ho   patEr legO   
     RI_NSM P RA_GPM A_GPM V_AAI3S RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM V_PAI3P 

 ho   prOtos legei  autois ho   iEsous amEn legO  humin hoti hoi  
 ho   prOtos legO  autos ho   *PN*  amEn legO  su  hoti ho   
 RA_NSM A_NSM V_PAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM X  V_PAI1S RP_DP C  RA_NPM 

 telOnai kai hai  pornai proagousin humas eis tEn  basileian tou  theou 
 telOnEs kai ho   pornE proagO   su  heis ho   basileia ho   theos 
 N_NPM  C  RA_NPF N_NPF V_PAI3P  RP_AP P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM 

mat:21:32 Elthen  gar iOannEs pros humas en  hodO dikaiosunEs kai ouk 
     erchomai gar *PN*  pros su  heis hodos dikaiosunE kai ou 
     V_AAI3S C  N_NSM  P  RP_AP P  N_DSF N_GSF    C  D  

 episteusate autO  hoi  de telOnai kai hai  pornai episteusan autO  
 pisteuO   autos ho   de telOnEs kai ho   pornE pisteuO  autos 
 V_AAI2P   RP_DSM RA_NPM C N_NPM  C  RA_NPF N_NPF V_AAI3P  RP_DSM 

 humeis de idontes oude metemelEthEte husteron tou  pisteusai autO  
 su   de horaO  oude metamelomai  husteros ho   pisteuO  autos 
 RP_NP C V_AAPNPM D  V_API2P    A_ASNC  RA_GSN V_AAN   RP_DSM 

mat:21:33 allEn parabolEn akousate anthrOpos En   oikodespotEs hostis 
     allos parabolE akouO  anthrOpos eimi  oikodespotEs hostis 
     A_ASF N_ASF   V_AAD2P N_NSM   V_IAI3S N_NSM    RR_NSM 

 ephuteusen ampelOna kai phragmon autO  periethEken kai Oruxen en  autO  
 phuteuO  ampelOn kai phragmos autos peritithEmi kai orussO heis autos 
 V_AAI3S  N_ASM  C  N_ASM  RP_DSM V_AAI3S   C  V_AAI3S P  RP_DSM 

 lEnon kai OkodomEsen purgon kai exedeto  auton geOrgois kai apedEmEsen 
 lEnos kai oikodomeO purgos kai ekdidomai autos geOrgos kai apodEmeO  
 N_ASF C  V_AAI3S  N_ASM C  V_AMI3S  RP_ASM N_DPM  C  V_AAI3S  

mat:21:34 hote de Eggisen ho   kairos tOn  karpOn apesteilen tous  doulous 
     hote de eggizO ho   kairos ho   karpos apostellO ho   doulos 
     C  C V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_GPM N_GPM V_AAI3S  RA_APM N_APM  

 autou pros tous  geOrgous labein tous  karpous autou 
 autos pros ho   geOrgos lambanO ho   karpos autos 
 RP_GSM P  RA_APM N_APM  V_AAN  RA_APM N_APM  RP_GSM 

mat:21:35 kai labontes hoi  geOrgoi tous  doulous autou hon  men edeiran 
     kai lambanO ho   geOrgos ho   doulos autos eimi  men derO  
     C  V_AAPNPM RA_NPM N_NPM  RA_APM N_APM  RP_GSM RR_ASM C  V_AAI3P 

 hon  de apekteinan hon  de elithobolEsan 
 eimi  de apokteinO eimi  de lithoboleO  
 RR_ASM C V_AAI3P  RR_ASM C V_AAI3P    

mat:21:36 palin apesteilen allous doulous pleionas tOn  prOtOn kai epoiEsan 
     palin apostellO allos doulos polus  ho   prOtos kai poieO  
     D   V_AAI3S  A_APM N_APM  A_APMC  RA_GPM A_GPM C  V_AAI3P 

 autois hOsautOs 
 autos hOsautOs 
 RP_DPM D    

mat:21:37 husteron de apesteilen pros autous ton  huion autou legOn  
     husteros de apostellO pros heautou ho   huios autos legO   
     A_ASNC  C V_AAI3S  P  RP_APM RA_ASM N_ASM RP_GSM V_PAPNSM 

 entrapEsontai ton  huion mou  
 entrepO    ho   huios egO  
 V_FPI3P    RA_ASM N_ASM RP_GS 

mat:21:38 hoi  de geOrgoi idontes ton  huion eipon  en  heautois houtos 
     ho   de geOrgos horaO  ho   huios legO  heis heautou houtos 
     RA_NPM C N_NPM  V_AAPNPM RA_ASM N_ASM V_AAI3P P  RP_DPM  RD_NSM 

 estin  ho   klEronomos deute apokteinOmen auton kai schOmen tEn  
 eimi  ho   klEronomos deute apokteinO  autos kai echO  ho   
 V_PAI3S RA_NSM N_NSM   D   V_AAS1P   RP_ASM C  V_AAS1P RA_ASF 

 klEronomian autou 
 klEronomia autos 
 N_ASF    RP_GSM 

mat:21:39 kai labontes auton exebalon exO tou  ampelOnos kai apekteinan 
     kai lambanO autos ekballO echO ho   ampelOn  kai apokteinO 
     C  V_AAPNPM RP_ASM V_AAI3P P  RA_GSM N_GSM   C  V_AAI3P  

mat:21:40 hotan oun elthE  ho   kurios tou  ampelOnos ti   poiEsei 
     hotan oun erchomai ho   kurios ho   ampelOn  tis  poiEsis 
     C   C  V_AAS3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   RI_ASN V_FAI3S 

 tois  geOrgois ekeinois 
 ho   geOrgos ekeinos 
 RA_DPM N_DPM  RD_DPM  

mat:21:41 legousin autO  kakous kakOs apolesei autous kai ton  ampelOna 
     legO   autos kakos kakOs apollumi heautou kai ho   ampelOn 
     V_PAI3P RP_DSM A_APM D   V_FAI3S RP_APM C  RA_ASM N_ASM  

 ekdOsetai allois geOrgois hoitines apodOsousin autO  tous  karpous en  
 ekdidomai allos geOrgos hostis  apodidOmi  autos ho   karpos heis 
 V_FMI3S  A_DPM N_DPM  RR_NPM  V_FAI3P   RP_DSM RA_APM N_APM  P  

 tois  kairois autOn 
 ho   kairos autos 
 RA_DPM N_DPM  RP_GPM 

mat:21:42 legei  autois ho   iEsous oudepote anegnOte  en  tais  graphais 
     legO  autos ho   *PN*  oudepote anaginOskO heis ho   graphE  
     V_PAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM D    V_AAI2P  P  RA_DPF N_DPF  

 lithon hon  apedokimasan hoi  oikodomountes houtos egenEthE eis kephalEn 
 lithos eimi  apodokimazO ho   oikodomeO   houtos ginomai heis kephalE 
 N_ASM RR_ASM V_AAI3P   RA_NPM V_PAPNPM   RD_NSM V_API3S P  N_ASF  

 gOnias para kuriou egeneto hautE kai estin  thaumastE en  ophthalmois 
 gOnia para kurios ginomai autos kai eimi  thaumastos heis ophthalmos 
 N_GSF P  N_GSM V_AMI3S RD_NSF C  V_PAI3S A_NSF   P  N_DPM    

 hEmOn 
 egO  
 RP_GP 

mat:21:43 dia touto legO  humin hoti arthEsetai aph humOn hE   basileia 
     dia houtos legO  su  hoti airO    apo su  ho   basileia 
     P  RD_ASN V_PAI1S RP_DP C  V_FPI3S  P  RP_GP RA_NSF N_NSF  

 tou  theou kai dothEsetai ethnei poiounti tous  karpous autEs 
 ho   theos kai didOmi   ethnos poieO  ho   karpos autos 
 RA_GSM N_GSM C  V_FPI3S  N_DSN V_PAPDSN RA_APM N_APM  RP_GSF 

mat:21:44 [kai ho   pesOn  epi ton  lithon touton sunthlasthEsetai eph 
     kai ho   piptO  epi ho   lithos houtos sunthlaomai   epi 
     C  RA_NSM V_AAPNSM P  RA_ASM N_ASM RD_ASM V_FPI3S     P  

 hon  d an pesE  likmEsei auton] 
 eimi  de an piptO  likmaO  autos 
 RR_ASM C X V_AAS3S V_FAI3S RP_ASM 

mat:21:45 kai akousantes hoi  archiereis kai hoi  pharisaioi tas  
     kai akouO   ho   archiereus kai ho   *PN*    ho   
     C  V_AAPNPM  RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   RA_APF 

 parabolas autou egnOsan hoti peri autOn legei  
 parabolE autos ginOskO hoti peri autos legO  
 N_APF   RP_GSM V_AAI3P C  P  RP_GPM V_PAI3S 

mat:21:46 kai zEtountes auton kratEsai ephobEthEsan tous  ochlous epei eis 
     kai zEteO   autos krateO  phobeomai  ho   ochlos epei heis 
     C  V_PAPNPM RP_ASM V_AAN  V_API3P   RA_APM N_APM  C  P  

 prophEtEn auton eichon 
 prophEtEs autos echO  
 N_ASM   RP_ASM V_IAI3P 


Help and Acknowledgements