Help and Acknowledgements


mat:20:1 homoia gar estin  hE   basileia tOn  ouranOn anthrOpO 
     homoios gar eimi  ho   basileia ho   ouranos anthrOpos 
     A_NSF  C  V_PAI3S RA_NSF N_NSF  RA_GPM N_GPM  N_DSM   

 oikodespotE hostis exElthen  hama prOi misthOsasthai ergatas eis ton  
 oikodespotEs hostis exerchomai hama prOi misthoomai  ergatEs heis ho   
 N_DSM    RR_NSM V_AAI3S  P  D  V_AMN     N_APM  P  RA_ASM 

 ampelOna autou 
 ampelOn autos 
 N_ASM  RP_GSM 

mat:20:2 sumphOnEsas de meta tOn  ergatOn ek dEnariou tEn  hEmeran 
     sumphOneO  de meta ho   ergatEs ek dEnarion ho   hEmera 
     V_AAPNSM  C P  RA_GPM N_GPM  P N_GSN  RA_ASF N_ASF  

 apesteilen autous eis ton  ampelOna autou 
 apostellO heautou heis ho   ampelOn autos 
 V_AAI3S  RP_APM P  RA_ASM N_ASM  RP_GSM 

mat:20:3 kai exelthOn  peri tritEn hOran eiden  allous hestOtas en  tE   
     kai exerchomai peri tritos hOra horaO  allos histEmi heis ho   
     C  V_AAPNSM  P  A_ASF N_ASF V_AAI3S A_APM V_XAPAPM P  RA_DSF 

 agora argous 
 agora argos 
 N_DSF A_APM 

mat:20:4 kai ekeinois eipen  hupagete kai humeis eis ton  ampelOna kai 
     kai ekeinos legO  hupagO  kai su   heis ho   ampelOn kai 
     C  RD_DPM  V_AAI3S V_PAD2P D  RP_NP P  RA_ASM N_ASM  C  

 ho   ean E    dikaion dOsO  humin 
 hos  ean eimi  dikaios didOmi su  
 RR_NSN X  V_PAS3S A_NSN  V_FAI1S RP_DP 

mat:20:5 hoi  de apElthon  palin [de] exelthOn  peri hektEn kai enatEn 
     ho   de aperchomai palin de  exerchomai peri hektos kai enatos 
     RA_NPM C V_AAI3P  D   C  V_AAPNSM  P  A_ASF C  A_ASF 

 hOran epoiEsen hOsautOs 
 hOra poieO  hOsautOs 
 N_ASF V_AAI3S D    

mat:20:6 peri de tEn  hendekatEn exelthOn  heuren  allous hestOtas kai 
     peri de ho   hendekatos exerchomai heuriskO allos histEmi kai 
     P  C RA_ASF A_ASF   V_AAPNSM  V_AAI3S A_APM V_XAPAPM C  

 legei  autois ti   hOde hestEkate holEn tEn  hEmeran argoi 
 legO  autos tis  hOde histEmi  holos ho   hEmera argos 
 V_PAI3S RP_DPM RI_ASN D  V_XAI2P  A_ASF RA_ASF N_ASF  A_NPM 

mat:20:7 legousin autO  hoti oudeis hEmas emisthOsato legei  autois hupagete 
     legO   autos hoti oudeis egO  misthoomai legO  autos hupagO  
     V_PAI3P RP_DSM C  A_NSM RP_AP V_AMI3S   V_PAI3S RP_DPM V_PAD2P 

 kai humeis eis ton  ampelOna 
 kai su   heis ho   ampelOn 
 D  RP_NP P  RA_ASM N_ASM  

mat:20:8 opsias de genomenEs legei  ho   kurios tou  ampelOnos tO   
     opsia de ginomai  legO  ho   kurios ho   ampelOn  ho   
     A_GSF C V_AMPGSF V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   RA_DSM 

 epitropO autou kaleson tous  ergatas kai apodos  autois ton  misthon 
 epitropos autos kaleO  ho   ergatEs kai apodidOmi autos ho   misthos 
 N_DSM   RP_GSM V_AAD2S RA_APM N_APM  C  V_AAD2S  RP_DPM RA_ASM N_ASM  

 arxamenos apo tOn  eschatOn heOs tOn  prOtOn 
 archO   apo ho   eschatos heOs ho   prOtos 
 V_AMPNSM P  RA_GPM A_GPM  P  RA_GPM A_GPM 

mat:20:9 kai elthontes hoi  peri tEn  hendekatEn hOran elabon ana dEnarion 
     kai erchomai ho   peri ho   hendekatos hOra lambanO ana dEnarion 
     C  V_AAPNPM RA_NPM P  RA_ASF A_ASF   N_ASF V_AAI3P D  N_ASN  

mat:20:10 kai elthontes hoi  prOtoi enomisan hoti pleion lEmpsontai kai 
     kai erchomai ho   prOtos nomizO  hoti polus lambanO  kai 
     C  V_AAPNPM RA_NPM A_NPM V_AAI3P C  A_ASNC V_FMI3P  C  

 elabon [to]  ana dEnarion kai autoi 
 lambanO ho   ana dEnarion kai autos 
 V_AAI3P RA_ASN D  N_ASN  D  RP_NPM 

mat:20:11 labontes de egogguzon kata tou  oikodespotou 
     lambanO de gogguzO  kata ho   oikodespotEs 
     V_AAPNPM C V_IAI3P  P  RA_GSM N_GSM    

mat:20:12 legontes houtoi hoi  eschatoi mian hOran epoiEsan kai isous hEmin 
     legO   houtos ho   eschatos heis hOra poieO  kai isos egO  
     V_PAPNPM RD_NPM RA_NPM A_NPM  A_ASF N_ASF V_AAI3P C  A_APM RP_DP 

 autous epoiEsas tois  bastasasi to   baros tEs  hEmeras kai ton  
 heautou poieO  ho   bastazO  ho   baros ho   hEmera kai ho   
 RP_APM V_AAI2S RA_DPM V_AAPDPM RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF  C  RA_ASM 

 kausOna 
 kausOn 
 N_ASM  

mat:20:13 ho   de apokritheis heni autOn eipen  hetaire ouk adikO  se  
     ho   de apokrinomai heis autos legO  hetairos ou adikeO su  
     RA_NSM C V_APPNSM  A_DSM RP_GPM V_AAI3S N_VSM  D  V_PAI1S RP_AS 

 ouchi dEnariou sunephOnEsas moi  
 ou  dEnarion sumphOneO  egO  
 X   N_GSN  V_AAI2S   RP_DS 

mat:20:14 aron  to   son  kai hupage thelO  de toutO tO   eschatO 
     airO  ho   sos  kai hupagO thelO  de houtos ho   eschatos 
     V_AAD2S RA_ASN A_ASN C  V_PAD2S V_PAI1S C RD_DSM RA_DSM A_DSM  

 dounai hOs kai soi  
 didOmi hOs kai su  
 V_AAN C  D  RP_DS 

mat:20:15 [E] ouk exestin moi  ho   thelO  poiEsai en  tois  emois E 
     E  ou exesti egO  hos  thelO  poieO  heis ho   emos E 
     C  X  V_PAI3S RP_DS RR_ASN V_PAI1S V_AAN  P  RA_DPN A_DPN C 

 ho   ophthalmos sou  ponEros estin  hoti egO  agathos eimi  
 ho   ophthalmos su  ponEros eimi  hoti egO  agathos eimi  
 RA_NSM N_NSM   RP_GS A_NSM  V_PAI3S C  RP_NS A_NSM  V_PAI1S 

mat:20:16 houtOs esontai hoi  eschatoi prOtoi kai hoi  prOtoi eschatoi 
     houtO eimi  ho   eschatos prOtos kai ho   prOtos eschatos 
     D   V_FMI3P RA_NPM A_NPM  A_NPM C  RA_NPM A_NPM A_NPM  

mat:20:17 kai anabainOn ho   iEsous eis hierosoluma parelaben  tous  
     kai anabainO ho   *PN*  heis *PN*    paralambanO ho   
     C  V_PAPNSM RA_NSM N_NSM P  N_APN    V_AAI3S   RA_APM 

 dOdeka [mathEtas] kat idian kai en  tE   hodO eipen  autois 
 dOdeka mathEtEs  kata idios kai heis ho   hodos legO  autos 
 A_APM N_APM   P  A_ASF C  P  RA_DSF N_DSF V_AAI3S RP_DPM 

mat:20:18 idou anabainomen eis hierosoluma kai ho   huios tou  anthrOpou 
     idou anabainO  heis *PN*    kai ho   huios ho   anthrOpos 
     X  V_PAI1P   P  N_APN    C  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   

 paradothEsetai tois  archiereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton 
 paradidOmi   ho   archiereus  kai grammateus  kai katakrinO   autos 
 V_FPI3S    RA_DPM N_DPM    C  N_DPM    C  V_FAI3P    RP_ASM 

 thanatO 
 thanatos 
 N_DSM  

mat:20:19 kai paradOsousin auton tois  ethnesin eis to   empaixai kai 
     kai paradidOmi  autos ho   ethnos  heis ho   empaizO kai 
     C  V_FAI3P   RP_ASM RA_DPN N_DPN  P  RA_ASN V_AAN  C  

 mastigOsai kai staurOsai kai tE   tritE hEmera egerthEsetai 
 mastigoO  kai stauroO  kai ho   tritos hEmera egeirO    
 V_AAN   C  V_AAN   C  RA_DSF A_DSF N_DSF V_FPI3S   

mat:20:20 tote prosElthen  autO  hE   mEtEr tOn  huiOn zebedaiou meta 
     tote proserchomai autos ho   mEtEr ho   huios *PN*   meta 
     D  V_AAI3S   RP_DSM RA_NSF N_NSF RA_GPM N_GPM N_GSM   P  

 tOn  huiOn autEs proskunousa kai aitousa ti   ap autou 
 ho   huios autos proskuneO  kai aiteO  tis  apo autos 
 RA_GPM N_GPM RP_GSF V_PAPNSF  C  V_PAPNSF RI_ASN P  RP_GSM 

mat:20:21 ho   de eipen  autE  ti   theleis legei  autO  eipe  hina 
     ho   de legO  autos tis  thelO  legO  autos legO  hina 
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DSF RI_ASN V_PAI2S V_PAI3S RP_DSM V_AAD2S C  

 kathisOsin houtoi hoi  duo  huioi mou  heis ek dexiOn sou  kai heis 
 kathizO  houtos ho   duo  huios egO  heis ek dexios su  kai heis 
 V_AAS3P  RD_NPM RA_NPM A_NPM N_NPM RP_GS A_NSM P A_GPN RP_GS C  A_NSM 

 ex euOnumOn sou  en  tE   basileia sou  
 hex euOnumos su  heis ho   basileia su  
 P  A_GPN  RP_GS P  RA_DSF N_DSF  RP_GS 

mat:20:22 apokritheis de ho   iEsous eipen  ouk oidate ti   aiteisthe 
     apokrinomai de ho   *PN*  legO  ou oida  tis  aiteO   
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM V_AAI3S D  V_XAI2P RI_ASN V_PMI2P  

 dunasthe piein to   potErion ho   egO  mellO  pinein legousin autO  
 dunamai pinO ho   potErion hos  egO  mellO  pinO  legO   autos 
 V_PMI2P V_AAN RA_ASN N_ASN  RR_ASN RP_NS V_PAI1S V_PAN V_PAI3P RP_DSM 

 dunametha 
 dunamai  
 V_PMI1P  

mat:20:23 legei  autois to   men potErion mou  piesthe to   de kathisai 
     legO  autos ho   men potErion egO  pinO  ho   de kathizO 
     V_PAI3S RP_DPM RA_ASN C  N_ASN  RP_GS V_FMI2P RA_ASN C V_AAN  

 ek dexiOn mou  kai ex euOnumOn ouk estin  emon [touto] dounai all hois  
 ek dexios egO  kai hex euOnumos ou eimi  emos houtos didOmi alla hos  
 P A_GPN RP_GS C  P  A_GPN  D  V_PAI3S A_NSN RD_ASN V_AAN C  RR_DPM 

 hEtoimastai hupo tou  patros mou  
 hetoimazO  hupo ho   patEr egO  
 V_XPI3S   P  RA_GSM N_GSM RP_GS 

mat:20:24 kai akousantes hoi  deka EganaktEsan peri tOn  duo  adelphOn 
     kai akouO   ho   deka aganakteO  peri ho   duo  adelphos 
     C  V_AAPNPM  RA_NPM A_NPM V_AAI3P   P  RA_GPM A_GPM N_GPM  

mat:20:25 ho   de iEsous proskalesamenos autous eipen  oidate hoti hoi  
     ho   de *PN*  proskaleomai  heautou legO  oida  hoti ho   
     RA_NSM C N_NSM V_AMPNSM    RP_APM V_AAI3S V_XAI2P C  RA_NPM 

 archontes tOn  ethnOn katakurieuousin autOn kai hoi  megaloi 
 archOn  ho   ethnos katakurieuO   autos kai ho   megas  
 N_NPM   RA_GPN N_GPN V_PAI3P     RP_GPN C  RA_NPM A_NPM  

 katexousiazousin autOn 
 katexousiazO   autos 
 V_PAI3P     RP_GPN 

mat:20:26 ouch houtOs estai  en  humin all hos  ean thelE  en  humin 
     ou  houtO eimi  heis su  alla hos  ean thelO  heis su  
     D  D   V_FMI3S P  RP_DP C  RR_NSM X  V_PAS3S P  RP_DP 

 megas genesthai estai  humOn diakonos 
 megas ginomai  eimi  su  diakonos 
 A_NSM V_AMN   V_FMI3S RP_GP N_NSM  

mat:20:27 kai hos  an thelE  en  humin einai prOtos estai  humOn doulos 
     kai hos  an thelO  heis su  eimi prOtos eimi  su  doulos 
     C  RR_NSM X V_PAS3S P  RP_DP V_PAN A_NSM V_FMI3S RP_GP N_NSM 

mat:20:28 hOsper ho   huios tou  anthrOpou ouk Elthen  diakonEthEnai alla 
     hOsper ho   huios ho   anthrOpos ou erchomai diakoneO   alla 
     C   RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   D  V_AAI3S V_APN     C  

 diakonEsai kai dounai tEn  psuchEn autou lutron anti pollOn 
 diakoneO  kai didOmi ho   psuchE autos lutron anti polus 
 V_AAN   C  V_AAN RA_ASF N_ASF  RP_GSM N_ASN P  A_GPM 

mat:20:29 kai ekporeuomenOn autOn apo ierichO EkolouthEsen autO  ochlos polus 
     kai ekporeuomai  autos apo *PN*  akoloutheO  autos ochlos polus 
     C  V_PMPGPM   RP_GPM P  N_GSF  V_AAI3S   RP_DSM N_NSM A_NSM 

mat:20:30 kai idou duo  tuphloi kathEmenoi para tEn  hodon akousantes hoti 
     kai idou duo  tuphlos kathEmai  para ho   hodos akouO   hoti 
     C  X  A_NPM A_NPM  V_PMPNPM  P  RA_ASF N_ASF V_AAPNPM  C  

 iEsous paragei ekraxan legontes eleEson hEmas [kurie] huios dauid 
 *PN*  paragO krazO  legO   eleaO  egO  kurios huios *PN* 
 N_NSM V_PAI3S V_AAI3P V_PAPNPM V_AAD2S RP_AP N_VSM  N_NSM N_GSM 

mat:20:31 ho   de ochlos epetimEsen autois hina siOpEsOsin hoi  de meizon 
     ho   de ochlos epitimaO  autos hina siOpaO   ho   de megas 
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S  RP_DPM C  V_AAS3P  RA_NPM C A_ASNC 

 ekraxan legontes eleEson hEmas kurie huios dauid 
 krazO  legO   eleaO  egO  kurios huios *PN* 
 V_AAI3P V_PAPNPM V_AAD2S RP_AP N_VSM N_NSM N_GSM 

mat:20:32 kai stas   ho   iEsous ephOnEsen autous kai eipen  ti   
     kai histEmi ho   *PN*  phOneO  heautou kai legO  tis  
     C  V_AAPNSM RA_NSM N_NSM V_AAI3S  RP_APM C  V_AAI3S RI_ASN 

 thelete poiEsO humin 
 thelO  poieO  su  
 V_PAI2P V_AAS1S RP_DP 

mat:20:33 legousin autO  kurie hina anoigOsin hoi  ophthalmoi hEmOn 
     legO   autos kurios hina anoigO  ho   ophthalmos egO  
     V_PAI3P RP_DSM N_VSM C  V_APS3P  RA_NPM N_NPM   RP_GP 

mat:20:34 splagchnistheis de ho   iEsous hEpsato tOn  ommatOn autOn kai 
     splagchnizomai de ho   *PN*  haptO  ho   omma  autos kai 
     V_APPNSM    C RA_NSM N_NSM V_AMI3S RA_GPN N_GPN  RP_GPM C  

 eutheOs aneblepsan kai EkolouthEsan autO  
 eutheOs anablepO  kai akoloutheO  autos 
 D    V_AAI3P  C  V_AAI3P   RP_DSM 


Help and Acknowledgements