Help and Acknowledgements


mat:1:1 biblos geneseOs iEsou christou huiou dauid huiou abraam 
    biblos genesis *PN* *PN*   huios *PN* huios *PN*  
    N_NSF N_GSF  N_GSM N_GSM  N_GSM N_GSM N_GSM N_GSM 

mat:1:2 abraam egennEsen ton  isaak isaak de egennEsen ton  iakOb iakOb de 
    *PN*  gennaO  ho   *PN* *PN* de gennaO  ho   *PN* *PN* de 
    N_NSM V_AAI3S  RA_ASM N_ASM N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM N_NSM C 

 egennEsen ton  ioudan kai tous  adelphous autou 
 gennaO  ho   *PN*  kai ho   adelphos autos 
 V_AAI3S  RA_ASM N_ASM C  RA_APM N_APM   RP_GSM 

mat:1:3 ioudas de egennEsen ton  phares kai ton  zara ek tEs  thamar 
    *PN*  de gennaO  ho   *PN*  kai ho   *PN* ek ho   *PN*  
    N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM C  RA_ASM N_ASM P RA_GSF N_GSF 

 phares de egennEsen ton  hesrOm hesrOm de egennEsen ton  aram 
 *PN*  de gennaO  ho   *PN*  *PN*  de gennaO  ho   *PN* 
 N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM 

mat:1:4 aram de egennEsen ton  aminadab aminadab de egennEsen ton  naassOn 
    *PN* de gennaO  ho   *PN*   *PN*   de gennaO  ho   *PN*  
    N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM  N_NSM  C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM  

 naassOn de egennEsen ton  salmOn 
 *PN*  de gennaO  ho   *PN*  
 N_NSM  C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM 

mat:1:5 salmOn de egennEsen ton  boes ek tEs  rhachab boes de egennEsen 
    *PN*  de gennaO  ho   *PN* ek ho   *PN*  *PN* de gennaO  
    N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM P RA_GSF N_GSF  N_NSM C V_AAI3S  

 ton  iObEd ek tEs  rhouth iObEd de egennEsen ton  iessai 
 ho   *PN* ek ho   *PN*  *PN* de gennaO  ho   *PN*  
 RA_ASM N_ASM P RA_GSF N_GSF N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM 

mat:1:6 iessai de egennEsen ton  dauid ton  basilea dauid de egennEsen 
    *PN*  de gennaO  ho   *PN* ho   basileus *PN* de gennaO  
    N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM RA_ASM N_ASM  N_NSM C V_AAI3S  

 ton  solomOna ek tEs  tou  ouriou 
 ho   *PN*   ek ho   ho   *PN*  
 RA_ASM N_ASM  P RA_GSF RA_GSM N_GSM 

mat:1:7 solomOn de egennEsen ton  rhoboam rhoboam de egennEsen ton  abia 
    *PN*  de gennaO  ho   *PN*  *PN*  de gennaO  ho   *PN* 
    N_NSM  C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM  N_NSM  C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM 

 abia de egennEsen ton  asaph 
 *PN* de gennaO  ho   *PN* 
 N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM 

mat:1:8 asaph de egennEsen ton  iOsaphat iOsaphat de egennEsen ton  iOram 
    *PN* de gennaO  ho   *PN*   *PN*   de gennaO  ho   *PN* 
    N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM  N_NSM  C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM 

 iOram de egennEsen ton  ozian 
 *PN* de gennaO  ho   *PN* 
 N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM 

mat:1:9 ozias de egennEsen ton  iOatham iOatham de egennEsen ton  achaz 
    *PN* de gennaO  ho   *PN*  *PN*  de gennaO  ho   *PN* 
    N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM  N_NSM  C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM 

 achaz de egennEsen ton  hezekian 
 *PN* de gennaO  ho   *PN*   
 N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM  

mat:1:10 hezekias de egennEsen ton  manassE manassEs de egennEsen ton  
     *PN*   de gennaO  ho   *PN*  *PN*   de gennaO  ho   
     N_NSM  C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM  N_NSM  C V_AAI3S  RA_ASM 

 amOs amOs de egennEsen ton  iOsian 
 *PN* *PN* de gennaO  ho   *PN*  
 N_ASM N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM 

mat:1:11 iOsias de egennEsen ton  iechonian kai tous  adelphous autou epi 
     *PN*  de gennaO  ho   *PN*   kai ho   adelphos autos epi 
     N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM   C  RA_APM N_APM   RP_GSM P  

 tEs  metoikesias babulOnos 
 ho   metoikesia *PN*   
 RA_GSF N_GSF    N_GSF   

mat:1:12 meta de tEn  metoikesian babulOnos iechonias egennEsen ton  
     meta de ho   metoikesia *PN*   *PN*   gennaO  ho   
     P  C RA_ASF N_ASF    N_GSF   N_NSM   V_AAI3S  RA_ASM 

 salathiEl salathiEl de egennEsen ton  zorobabel 
 *PN*   *PN*   de gennaO  ho   *PN*   
 N_ASM   N_NSM   C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM   

mat:1:13 zorobabel de egennEsen ton  abioud abioud de egennEsen ton  
     *PN*   de gennaO  ho   *PN*  *PN*  de gennaO  ho   
     N_NSM   C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM 

 eliakim eliakim de egennEsen ton  azOr 
 *PN*  *PN*  de gennaO  ho   *PN* 
 N_ASM  N_NSM  C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM 

mat:1:14 azOr de egennEsen ton  sadOk sadOk de egennEsen ton  achim achim 
     *PN* de gennaO  ho   *PN* *PN* de gennaO  ho   *PN* *PN* 
     N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM N_NSM 

 de egennEsen ton  elioud 
 de gennaO  ho   *PN*  
 C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM 

mat:1:15 elioud de egennEsen ton  eleazar eleazar de egennEsen ton  matthan 
     *PN*  de gennaO  ho   *PN*  *PN*  de gennaO  ho   *PN*  
     N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM  N_NSM  C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM  

 matthan de egennEsen ton  iakOb 
 *PN*  de gennaO  ho   *PN* 
 N_NSM  C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM 

mat:1:16 iakOb de egennEsen ton  iOsEph ton  andra marias ex hEs  
     *PN* de gennaO  ho   *PN*  ho   anEr *PN*  hex eimi  
     N_NSM C V_AAI3S  RA_ASM N_ASM RA_ASM N_ASM N_GSF P  RR_GSF 

 egennEthE iEsous ho   legomenos christos 
 gennaO  *PN*  ho   legO   *PN*   
 V_API3S  N_NSM RA_NSM V_PPPNSM N_NSM  

mat:1:17 pasai oun hai  geneai apo abraam heOs dauid geneai dekatessares kai 
     pas  oun ho   genea apo *PN*  heOs *PN* genea dekatessares kai 
     A_NPF C  RA_NPF N_NPF P  N_GSM P  N_GSM N_NPF A_NPF    C  

 apo dauid heOs tEs  metoikesias babulOnos geneai dekatessares kai apo 
 apo *PN* heOs ho   metoikesia *PN*   genea dekatessares kai apo 
 P  N_GSM P  RA_GSF N_GSF    N_GSF   N_NPF A_NPF    C  P  

 tEs  metoikesias babulOnos heOs tou  christou geneai dekatessares 
 ho   metoikesia *PN*   heOs ho   *PN*   genea dekatessares 
 RA_GSF N_GSF    N_GSF   P  RA_GSM N_GSM  N_NPF A_NPF    

mat:1:18 tou  de iEsou christou hE   genesis houtOs En   mnEsteutheisEs 
     ho   de *PN* *PN*   ho   genesis houtO eimi  mnEsteuomai  
     RA_GSM C N_GSM N_GSM  RA_NSF N_NSF  D   V_IAI3S V_APPGSF    

 tEs  mEtros autou marias tO   iOsEph prin E sunelthein autous heurethE 
 ho   mEtEr autos *PN*  ho   *PN*  prin E sunerchomai heautou heuriskO 
 RA_GSF N_GSF RP_GSM N_GSF RA_DSM N_DSM D  C V_AAN    RP_APM V_API3S 

 en  gastri echousa ek pneumatos hagiou 
 heis gastEr echO   ek pneuma  hagios 
 P  N_DSF V_PAPNSF P N_GSN   A_GSN 

mat:1:19 iOsEph de ho   anEr autEs dikaios On    kai mE thelOn  autEn  
     *PN*  de ho   anEr autos dikaios hos   kai mE thelO  heautou 
     N_NSM C RA_NSM N_NSM RP_GSF A_NSM  V_PAPNSM C  D V_PAPNSM RP_ASF 

 deigmatisai eboulEthE lathra apolusai autEn  
 deigmatizO boulomai lathra apoluO  heautou 
 V_AAN    V_API3S  D   V_AAN  RP_ASF 

mat:1:20 tauta de autou enthumEthentos idou aggelos kuriou kat onar ephanE 
     houtos de autos enthumeomai  idou aggelos kurios kata onar phainO 
     RD_APN C RP_GSM V_APPGSM    X  N_NSM  N_GSM P  N_ASN V_API3S 

 autO  legOn  iOsEph huios dauid mE phobEthEs paralabein marian tEn  
 autos legO   *PN*  huios *PN* mE phobeomai paralambanO *PN*  ho   
 RP_DSM V_PAPNSM N_VSM N_NSM N_GSM D V_APS2S  V_AAN    N_ASF RA_ASF 

 gunaika sou  to   gar en  autE  gennEthen ek pneumatos estin  hagiou 
 gunE  su  ho   gar heis autos gennaO  ek pneuma  eimi  hagios 
 N_ASF  RP_GS RA_NSN C  P  RP_DSF V_APPNSN P N_GSN   V_PAI3S A_GSN 

mat:1:21 texetai de huion kai kaleseis to   onoma autou iEsoun autos gar 
     tiktO  de huios kai kaleO  ho   onoma autos *PN*  autos gar 
     V_FMI3S C N_ASM C  V_FAI2S RA_ASN N_ASN RP_GSM N_ASM RP_NSM C  

 sOsei  ton  laon autou apo tOn  hamartiOn autOn 
 sOzO  ho   laos autos apo ho   hamartia autos 
 V_FAI3S RA_ASM N_ASM RP_GSM P  RA_GPF N_GPF   RP_GPM 

mat:1:22 touto de holon gegonen hina plErOthE to   rhEthen hupo kuriou dia 
     houtos de holos ginomai hina plEroO  ho   legO   hupo kurios dia 
     RD_NSN C A_NSN V_XAI3S C  V_APS3S RA_NSN V_APPNSN P  N_GSM P  

 tou  prophEtou legontos 
 ho   prophEtEs legO   
 RA_GSM N_GSM   V_PAPGSM 

mat:1:23 idou hE   parthenos en  gastri hexei  kai texetai huion kai 
     idou ho   parthenos heis gastEr echO  kai tiktO  huios kai 
     X  RA_NSF N_NSF   P  N_DSF V_FAI3S C  V_FMI3S N_ASM C  

 kalesousin to   onoma autou emmanouEl ho   estin  methermEneuomenon 
 kaleO   ho   onoma autos *PN*   hos  eimi  methermEneuO   
 V_FAI3P  RA_ASN N_ASN RP_GSM N_ASM   RR_NSN V_PAI3S V_PPPNSN     

 meth hEmOn ho   theos 
 meta egO  ho   theos 
 P  RP_GP RA_NSM N_NSM 

mat:1:24 egertheis de ho   iOsEph apo tou  hupnou epoiEsen hOs prosetaxen 
     egeirO  de ho   *PN*  apo ho   hupnos poieO  hOs prostassO 
     V_APPNSM C RA_NSM N_NSM P  RA_GSM N_GSM V_AAI3S C  V_AAI3S  

 autO  ho   aggelos kuriou kai parelaben  tEn  gunaika autou 
 autos ho   aggelos kurios kai paralambanO ho   gunE  autos 
 RP_DSM RA_NSM N_NSM  N_GSM C  V_AAI3S   RA_ASF N_ASF  RP_GSM 

mat:1:25 kai ouk eginOsken autEn  heOs hou  eteken huion kai ekalesen 
     kai ou ginOskO  heautou heOs hou  tiktO  huios kai kaleO  
     C  D  V_IAI3S  RP_ASF P  RR_GSM V_AAI3S N_ASM C  V_AAI3S 

 to   onoma autou iEsoun 
 ho   onoma autos *PN*  
 RA_ASN N_ASN RP_GSM N_ASM 


Help and Acknowledgements