Help and Acknowledgements


mat:19:1 kai egeneto hote etelesen ho   iEsous tous  logous toutous metEren 
     kai ginomai hote teleO  ho   *PN*  ho   logos houtos metairO 
     C  V_AMI3S C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_APM N_APM RD_APM V_AAI3S 

 apo tEs  galilaias kai Elthen  eis ta   horia tEs  ioudaias peran 
 apo ho   *PN*   kai erchomai heis ho   horion ho   *PN*   peran 
 P  RA_GSF N_GSF   C  V_AAI3S P  RA_APN N_APN RA_GSF N_GSF  P   

 tou  iordanou 
 ho   *PN*   
 RA_GSM N_GSM  

mat:19:2 kai EkolouthEsan autO  ochloi polloi kai etherapeusen autous ekei 
     kai akoloutheO  autos ochlos polus kai therapeuO  heautou ekei 
     C  V_AAI3P   RP_DSM N_NPM A_NPM C  V_AAI3S   RP_APM D  

mat:19:3 kai prosElthon  autO  pharisaioi peirazontes auton kai legontes ei 
     kai proserchomai autos *PN*    peirazO   autos kai legO   ei 
     C  V_AAI3P   RP_DSM N_NPM   V_PAPNPM  RP_ASM C  V_PAPNPM X 

 exestin anthrOpO apolusai tEn  gunaika autou kata pasan aitian 
 exesti anthrOpos apoluO  ho   gunE  autos kata pas  aitia 
 V_PAI3S N_DSM   V_AAN  RA_ASF N_ASF  RP_GSM P  A_ASF N_ASF 

mat:19:4 ho   de apokritheis eipen  ouk anegnOte  hoti ho   ktisas  ap 
     ho   de apokrinomai legO  ou anaginOskO hoti ho   ktizO  apo 
     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S X  V_AAI2P  C  RA_NSM V_AAPNSM P  

 archEs arsen kai thElu epoiEsen autous 
 archE arsEn kai thElus poieO  heautou 
 N_GSF A_ASN C  A_ASN V_AAI3S RP_APM 

mat:19:5 kai eipen  heneka toutou kataleipsei anthrOpos ton  patera kai 
     kai legO  heneka houtos kataleipO  anthrOpos ho   patEr kai 
     C  V_AAI3S P   RD_GSN V_FAI3S   N_NSM   RA_ASM N_ASM C  

 tEn  mEtera kai kollEthEsetai tE   gunaiki autou kai esontai hoi  
 ho   mEtEr kai kollaomai   ho   gunE  autos kai eimi  ho   
 RA_ASF N_ASF C  V_FPI3S    RA_DSF N_DSF  RP_GSM C  V_FMI3P RA_NPM 

 duo  eis sarka mian 
 duo  heis sarx heis 
 A_NPM P  N_ASF A_ASF 

mat:19:6 hOste ouketi eisin  duo  alla sarx mia  ho   oun ho   theos 
     hOste ouketi eimi  duo  alla sarx heis hos  oun ho   theos 
     C   D   V_PAI3P A_NPM C  N_NSF A_NSF RR_ASN C  RA_NSM N_NSM 

 sunezeuxen anthrOpos mE chOrizetO 
 suzeugnumi anthrOpos mE chOrizO  
 V_AAI3S  N_NSM   D V_PAD3S  

mat:19:7 legousin autO  ti   oun mOusEs eneteilato dounai biblion apostasiou 
     legO   autos tis  oun *PN*  entellomai didOmi biblion apostasion 
     V_PAI3P RP_DSM RI_ASN C  N_NSM V_AMI3S  V_AAN N_ASN  N_GSN   

 kai apolusai [autEn] 
 kai apoluO  heautou 
 C  V_AAN  RP_ASF 

mat:19:8 legei  autois hoti mOusEs pros tEn  sklErokardian humOn epetrepsen 
     legO  autos hoti *PN*  pros ho   sklErokardia su  epitrepO  
     V_PAI3S RP_DPM C  N_NSM P  RA_ASF N_ASF     RP_GP V_AAI3S  

 humin apolusai tas  gunaikas humOn ap archEs de ou gegonen houtOs 
 su  apoluO  ho   gunE   su  apo archE de ou ginomai houtO 
 RP_DP V_AAN  RA_APF N_APF  RP_GP P  N_GSF C D V_XAI3S D   

mat:19:9 legO  de humin hoti hos  an apolusE tEn  gunaika autou mE epi 
     legO  de su  hoti hos  an apoluO ho   gunE  autos mE epi 
     V_PAI1S C RP_DP C  RR_NSM X V_AAS3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM D P  

 porneia kai gamEsE allEn moichatai 
 porneia kai gameO  allos moichaomai 
 N_DSF  C  V_AAS3S A_ASF V_PMI3S  

mat:19:10 legousin autO  hoi  mathEtai [autou] ei houtOs estin  hE   
     legO   autos ho   mathEtEs autos  ei houtO eimi  ho   
     V_PAI3P RP_DSM RA_NPM N_NPM  RP_GSM C D   V_PAI3S RA_NSF 

 aitia tou  anthrOpou meta tEs  gunaikos ou sumpherei gamEsai 
 aitia ho   anthrOpos meta ho   gunE   ou sumpherO gameO  
 N_NSF RA_GSM N_GSM   P  RA_GSF N_GSF  D V_PAI3S  V_AAN  

mat:19:11 ho   de eipen  autois ou pantes chOrousin ton  logon [touton] 
     ho   de legO  autos ou pas  chOreO  ho   logos houtos  
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DPM D A_NPM V_PAI3P  RA_ASM N_ASM RD_ASM  

 all hois  dedotai 
 alla hos  didOmi 
 C  RR_DPM V_XPI3S 

mat:19:12 eisin  gar eunouchoi hoitines ek koilias mEtros egennEthEsan houtOs 
     eimi  gar eunouchos hostis  ek koilia mEtEr gennaO    houtO 
     V_PAI3P C  N_NPM   RR_NPM  P N_GSF  N_GSF V_API3P   D   

 kai eisin  eunouchoi hoitines eunouchisthEsan hupo tOn  anthrOpOn kai 
 kai eimi  eunouchos hostis  eunouchizO   hupo ho   anthrOpos kai 
 C  V_PAI3P N_NPM   RR_NPM  V_API3P     P  RA_GPM N_GPM   C  

 eisin  eunouchoi hoitines eunouchisan heautous dia tEn  basileian tOn  
 eimi  eunouchos hostis  eunouchizO heautou dia ho   basileia ho   
 V_PAI3P N_NPM   RR_NPM  V_AAI3P   RP_APM  P  RA_ASF N_ASF   RA_GPM 

 ouranOn ho   dunamenos chOrein chOreitO 
 ouranos ho   dunamai  chOreO chOreO  
 N_GPM  RA_NSM V_PMPNSM V_PAN  V_PAD3S 

mat:19:13 tote prosEnechthEsan autO  paidia hina tas  cheiras epithE   
     tote prospherO    autos paidion hina ho   cheir  epitithEmi 
     D  V_API3P     RP_DSM N_NPN  C  RA_APF N_APF  V_AAS3S  

 autois kai proseuxEtai hoi  de mathEtai epetimEsan autois 
 autos kai proseuchomai ho   de mathEtEs epitimaO  autos 
 RP_DPN C  V_AMS3S   RA_NPM C N_NPM  V_AAI3P  RP_DPN 

mat:19:14 ho   de iEsous eipen  aphete ta   paidia kai mE kOluete auta  
     ho   de *PN*  legO  aphiEmi ho   paidion kai mE kOluO  autos 
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S V_AAD2P RA_APN N_APN  C  D V_PAD2P RP_APN 

 elthein pros me  tOn  gar toioutOn estin  hE   basileia tOn  
 erchomai pros egO  ho   gar toioutos eimi  ho   basileia ho   
 V_AAN  P  RP_AS RA_GPN C  RD_GPN  V_PAI3S RA_NSF N_NSF  RA_GPM 

 ouranOn 
 ouranos 
 N_GPM  

mat:19:15 kai epitheis  tas  cheiras autois eporeuthE ekeithen 
     kai epitithEmi ho   cheir  autos poreuomai ekeithen 
     C  V_AAPNSM  RA_APF N_APF  RP_DPN V_API3S  D    

mat:19:16 kai idou heis proselthOn  autO  eipen  didaskale ti   agathon 
     kai idou heis proserchomai autos legO  didaskalos tis  agathos 
     C  X  A_NSM V_AAPNSM   RP_DSM V_AAI3S N_VSM   RI_ASN A_ASN  

 poiEsO hina schO  zOEn aiOnion 
 poieO  hina echO  zOE  aiOnios 
 V_AAS1S C  V_AAS1S N_ASF A_ASF  

mat:19:17 ho   de eipen  autO  ti   me  erOtas peri tou  agathou 
     ho   de legO  autos tis  egO  erOtaO peri ho   agathos 
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DSM RI_ASN RP_AS V_PAI2S P  RA_GSN A_GSN  

 heis estin  ho   agathos ei de theleis eis tEn  zOEn eiselthein 
 heis eimi  ho   agathos ei de thelO  heis ho   zOE  eiserchomai 
 A_NSM V_PAI3S RA_NSM A_NSM  C C V_PAI2S P  RA_ASF N_ASF V_AAN    

 tErEson tas  entolas 
 tEreO  ho   entolE 
 V_AAD2S RA_APF N_APF  

mat:19:18 legei  autO  poias ho   de iEsous eipen  to   ou phoneuseis 
     legO  autos poios ho   de *PN*  legO  ho   ou phoneuO  
     V_PAI3S RP_DSM RI_APF RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RA_ASN D V_FAI2S  

 ou moicheuseis ou klepseis ou pseudomarturEseis 
 ou moicheuO  ou kleptO  ou pseudomartureO  
 D V_FAI2S   D V_FAI2S D V_FAI2S      

mat:19:19 tima  ton  patera kai tEn  mEtera kai agapEseis ton  plEsion 
     timaO  ho   patEr kai ho   mEtEr kai agapaO  ho   plEsion 
     V_PAD2S RA_ASM N_ASM C  RA_ASF N_ASF C  V_FAI2S  RA_ASM D    

 sou  hOs seauton 
 su  hOs seautou 
 RP_GS C  RP_ASM 

mat:19:20 legei  autO  ho   neaniskos panta tauta ephulaxa ti   eti 
     legO  autos ho   neaniskos pas  houtos phulassO tis  eti 
     V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM   A_APN RD_APN V_AAI1S RI_ASN D  

 husterO 
 hustereO 
 V_PAI1S 

mat:19:21 ephE  autO  ho   iEsous ei theleis teleios einai hupage pOlEson 
     phEmi  autos ho   *PN*  ei thelO  teleios eimi hupagO pOleO  
     V_IAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM C V_PAI2S A_NSM  V_PAN V_PAD2S V_AAD2S 

 sou  ta   huparchonta kai dos   [tois] ptOchois kai hexeis thEsauron 
 su  ho   huparchO  kai didOmi ho   ptOchos kai echO  thEsauros 
 RP_GS RA_APN V_PAPAPN  C  V_AAD2S RA_DPM A_DPM  C  V_FAI2S N_ASM   

 en  ouranois kai deuro akolouthei moi  
 heis ouranos kai deuro akoloutheO egO  
 P  N_DPM  C  D   V_PAD2S  RP_DS 

mat:19:22 akousas de ho   neaniskos ton  logon apElthen  lupoumenos 
     akouO  de ho   neaniskos ho   logos aperchomai lupeO   
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM   RA_ASM N_ASM V_AAI3S  V_PPPNSM  

 En   gar echOn  ktEmata polla 
 eimi  gar echO   ktEma  polus 
 V_IAI3S C  V_PAPNSM N_APN  A_APN 

mat:19:23 ho   de iEsous eipen  tois  mathEtais autou amEn legO  humin 
     ho   de *PN*  legO  ho   mathEtEs autos amEn legO  su  
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RA_DPM N_DPM   RP_GSM X  V_PAI1S RP_DP 

 hoti plousios duskolOs eiseleusetai eis tEn  basileian tOn  ouranOn 
 hoti plousios duskolOs eiserchomai heis ho   basileia ho   ouranos 
 C  A_NSM  D    V_FMI3S   P  RA_ASF N_ASF   RA_GPM N_GPM  

mat:19:24 palin de legO  humin eukopOteron estin  kamElon dia trupEmatos 
     palin de legO  su  eukopOteros eimi  kamElos dia trupEma  
     D   C V_PAI1S RP_DP A_NSNC   V_PAI3S N_ASF  P  N_GSN   

 rhaphidos dielthein E plousion eiselthein eis tEn  basileian tou  
 rhaphis  dierchomai E plousios eiserchomai heis ho   basileia ho   
 N_GSF   V_AAN   C A_ASM  V_AAN    P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM 

 theou 
 theos 
 N_GSM 

mat:19:25 akousantes de hoi  mathEtai exeplEssonto sphodra legontes tis  
     akouO   de ho   mathEtEs ekplEssomai sphodra legO   tis  
     V_AAPNPM  C RA_NPM N_NPM  V_IPI3P   D    V_PAPNPM RI_NSM 

 ara dunatai sOthEnai 
 ara dunamai sOzO   
 C  V_PMI3S V_APN  

mat:19:26 emblepsas de ho   iEsous eipen  autois para anthrOpois touto 
     emballO  de ho   *PN*  legO  autos para anthrOpos houtos 
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DPM P  N_DPM   RD_NSN 

 adunaton estin  para de theO panta dunata 
 adunatos eimi  para de theos pas  dunatos 
 A_NSN  V_PAI3S P  C N_DSM A_NPN A_NPN  

mat:19:27 tote apokritheis ho   petros eipen  autO  idou hEmeis aphEkamen 
     tote apokrinomai ho   *PN*  legO  autos idou egO  aphiEmi  
     D  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DSM X  RP_NP V_AAI1P  

 panta kai EkolouthEsamen soi  ti   ara estai  hEmin 
 pas  kai akoloutheO   su  tis  ara eimi  egO  
 A_APN C  V_AAI1P    RP_DS RI_NSN C  V_FMI3S RP_DP 

mat:19:28 ho   de iEsous eipen  autois amEn legO  humin hoti humeis hoi  
     ho   de *PN*  legO  autos amEn legO  su  hoti su   ho   
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RP_DPM X  V_PAI1S RP_DP C  RP_NP RA_NPM 

 akolouthEsantes moi  en  tE   paliggenesia hotan kathisE ho   huios 
 akoloutheO   egO  heis ho   paliggenesia hotan kathizO ho   huios 
 V_AAPNPM    RP_DS P  RA_DSF N_DSF    C   V_AAS3S RA_NSM N_NSM 

 tou  anthrOpou epi thronou doxEs autou kathEsesthe kai humeis epi dOdeka 
 ho   anthrOpos epi thronos doxa autos kathEmai  kai su   epi dOdeka 
 RA_GSM N_GSM   P  N_GSM  N_GSF RP_GSM V_FMI2P   D  RP_NP P  A_APM 

 thronous krinontes tas  dOdeka phulas tou  israEl 
 thronos krinO   ho   dOdeka phulE ho   *PN*  
 N_APM  V_PAPNPM RA_APF A_APF N_APF RA_GSM N_GSM 

mat:19:29 kai pas  hostis aphEken oikias E adelphous E adelphas E patera E 
     kai pas  hostis aphiEmi oikia E adelphos E adelphE E patEr E 
     C  A_NSM RR_NSM V_AAI3S N_APF C N_APM   C N_APF  C N_ASM C 

 mEtera E tekna E agrous heneken tou  onomatos mou  hekatontaplasiona 
 mEtEr E teknon E agros heneka ho   onoma  egO  hekatontaplasiOn 
 N_ASF C N_APN C N_APM P    RA_GSN N_GSN  RP_GS A_APN       

 lEmpsetai kai zOEn aiOnion klEronomEsei 
 lambanO  kai zOE  aiOnios klEronomeO  
 V_FMI3S  C  N_ASF A_ASF  V_FAI3S   

mat:19:30 polloi de esontai prOtoi eschatoi kai eschatoi prOtoi 
     polus de eimi  prOtos eschatos kai eschatos prOtos 
     A_NPM C V_FMI3P A_NPM A_NPM  C  A_NPM  A_NPM 


Help and Acknowledgements