Help and Acknowledgements


mat:17:1 kai meth hEmeras hex  paralambanei ho   iEsous ton  petron kai 
     kai meta hEmera hex  paralambanO ho   *PN*  ho   *PN*  kai 
     C  P  N_APF  A_APF V_PAI3S   RA_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM C  

 iakObon kai iOannEn ton  adelphon autou kai anapherei autous eis oros 
 *PN*  kai *PN*  ho   adelphos autos kai anapherO heautou heis oros 
 N_ASM  C  N_ASM  RA_ASM N_ASM  RP_GSM C  V_PAI3S  RP_APM P  N_ASN 

 hupsElon kat idian 
 hupsElos kata idios 
 A_ASN  P  A_ASF 

mat:17:2 kai metemorphOthE emprosthen autOn kai elampsen to   prosOpon 
     kai metamorphoomai emprosthen autos kai lampO  ho   prosOpon 
     C  V_API3S    P     RP_GPM C  V_AAI3S RA_NSN N_NSN  

 autou hOs ho   hElios ta   de himatia autou egeneto leuka hOs to   
 autos hOs ho   hElios ho   de himation autos ginomai leukos hOs ho   
 RP_GSM C  RA_NSM N_NSM RA_NPN C N_NPN  RP_GSM V_AMI3S A_NPN C  RA_NSN 

 phOs 
 phOs 
 N_NSN 

mat:17:3 kai idou OphthE autois mOusEs kai Elias sullalountes met autou 
     kai idou horaO  autos *PN*  kai *PN* sullaleO   meta autos 
     C  X  V_API3S RP_DPM N_NSM C  N_NSM V_PAPNPM   P  RP_GSM 

mat:17:4 apokritheis de ho   petros eipen  tO   iEsou kurie kalon estin  
     apokrinomai de ho   *PN*  legO  ho   *PN* kurios kalos eimi  
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM V_AAI3S RA_DSM N_DSM N_VSM A_NSN V_PAI3S 

 hEmas hOde einai ei theleis poiEsO hOde treis skEnas soi  mian kai mOusei 
 egO  hOde eimi ei thelO  poieO  hOde treis skEnE su  heis kai *PN*  
 RP_AP D  V_PAN C V_PAI2S V_FAI1S D  A_APF N_APF RP_DS A_ASF C  N_DSM 

 mian kai Elia mian 
 heis kai *PN* heis 
 A_ASF C  N_DSM A_ASF 

mat:17:5 eti autou lalountos idou nephelE phOteinE epeskiasen autous kai 
     eti autos laleO   idou nephelE phOteinos episkiazO heautou kai 
     D  RP_GSM V_PAPGSM X  N_NSF  A_NSF   V_AAI3S  RP_APM C  

 idou phOnE ek tEs  nephelEs legousa houtos estin  ho   huios mou  
 idou phOnE ek ho   nephelE legO   houtos eimi  ho   huios egO  
 X  N_NSF P RA_GSF N_GSF  V_PAPNSF RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM RP_GS 

 ho   agapEtos en  hO   eudokEsa akouete autou 
 ho   agapEtos heis hos  eudokeO akouO  autos 
 RA_NSM A_NSM  P  RR_DSM V_AAI1S V_PAD2P RP_GSM 

mat:17:6 kai akousantes hoi  mathEtai epesan epi prosOpon autOn kai 
     kai akouO   ho   mathEtEs piptO  epi prosOpon autos kai 
     C  V_AAPNPM  RA_NPM N_NPM  V_AAI3P P  N_ASN  RP_GPM C  

 ephobEthEsan sphodra 
 phobeomai  sphodra 
 V_API3P   D    

mat:17:7 kai prosElthen  ho   iEsous kai hapsamenos autOn eipen  egerthEte 
     kai proserchomai ho   *PN*  kai haptO   autos legO  egeirO  
     C  V_AAI3S   RA_NSM N_NSM C  V_AMPNSM  RP_GPM V_AAI3S V_APD2P  

 kai mE phobeisthe 
 kai mE phobeomai 
 C  D V_PMD2P  

mat:17:8 eparantes de tous  ophthalmous autOn oudena eidon  ei mE auton 
     epairO  de ho   ophthalmos autos oudeis horaO  ei mE autos 
     V_AAPNPM C RA_APM N_APM    RP_GPM A_ASM V_AAI3P C D RP_ASM 

 iEsoun monon 
 *PN*  monos 
 N_ASM A_ASM 

mat:17:9 kai katabainontOn autOn ek tou  orous eneteilato autois ho   
     kai katabainO   autos ek ho   oros entellomai autos ho   
     C  V_PAPGPM   RP_GPM P RA_GSN N_GSN V_AMI3S  RP_DPM RA_NSM 

 iEsous legOn  mEdeni eipEte to   horama heOs hou  ho   huios tou  
 *PN*  legO   mEdeis legO  ho   horama heOs hou  ho   huios ho   
 N_NSM V_PAPNSM A_DSM V_AAS2P RA_ASN N_ASN P  RR_GSM RA_NSM N_NSM RA_GSM 

 anthrOpou ek nekrOn egerthE 
 anthrOpos ek nekros egeirO 
 N_GSM   P A_GPM V_APS3S 

mat:17:10 kai epErOtEsan auton hoi  mathEtai legontes ti   oun hoi  
     kai eperOtaO  autos ho   mathEtEs legO   tis  oun ho   
     C  V_AAI3P  RP_ASM RA_NPM N_NPM  V_PAPNPM RI_ASN C  RA_NPM 

 grammateis legousin hoti Elian dei   elthein prOton 
 grammateus legO   hoti *PN* deO   erchomai prOtos 
 N_NPM   V_PAI3P C  N_ASM V_PAI3S V_AAN  A_ASN 

mat:17:11 ho   de apokritheis eipen  Elias men erchetai kai apokatastEsei 
     ho   de apokrinomai legO  *PN* men erchomai kai apokathistEmi 
     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S N_NSM C  V_PMI3S C  V_FAI3S    

 panta 
 pas  
 A_APN 

mat:17:12 legO  de humin hoti Elias EdE Elthen  kai ouk epegnOsan auton 
     legO  de su  hoti *PN* EdE erchomai kai ou epiginOskO autos 
     V_PAI1S C RP_DP C  N_NSM D  V_AAI3S C  D  V_AAI3P  RP_ASM 

 alla epoiEsan en  autO  hosa  EthelEsan houtOs kai ho   huios tou  
 alla poieO  heis autos hosos thelO   houtO kai ho   huios ho   
 C  V_AAI3P P  RP_DSM RR_APN V_AAI3P  D   D  RA_NSM N_NSM RA_GSM 

 anthrOpou mellei paschein hup autOn 
 anthrOpos mellO  paschO  hupo autos 
 N_GSM   V_PAI3S V_PAN  P  RP_GPM 

mat:17:13 tote sunEkan hoi  mathEtai hoti peri iOannou tou  baptistou 
     tote suniEmi ho   mathEtEs hoti peri *PN*  ho   baptistEs 
     D  V_AAI3P RA_NPM N_NPM  C  P  N_GSM  RA_GSM N_GSM   

 eipen  autois 
 legO  autos 
 V_AAI3S RP_DPM 

mat:17:14 kai elthontOn pros ton  ochlon prosElthen  autO  anthrOpos 
     kai erchomai pros ho   ochlos proserchomai autos anthrOpos 
     C  V_AAPGPM P  RA_ASM N_ASM V_AAI3S   RP_DSM N_NSM   

 gonupetOn auton 
 gonupeteO autos 
 V_PAPNSM RP_ASM 

mat:17:15 kai legOn  kurie eleEson mou  ton  huion hoti selEniazetai kai 
     kai legO   kurios eleaO  egO  ho   huios hoti selEniazomai kai 
     C  V_PAPNSM N_VSM V_AAD2S RP_GS RA_ASM N_ASM C  V_PMI3S   C  

 kakOs paschei pollakis gar piptei eis to   pur  kai pollakis eis to   
 kakOs paschO pollakis gar piptO  heis ho   pur  kai pollakis heis ho   
 D   V_PAI3S D    C  V_PAI3S P  RA_ASN N_ASN C  D    P  RA_ASN 

 hudOr 
 hudOr 
 N_ASN 

mat:17:16 kai prosEnegka auton tois  mathEtais sou  kai ouk EdunEthEsan 
     kai prospherO autos ho   mathEtEs su  kai ou dunamai   
     C  V_AAI1S  RP_ASM RA_DPM N_DPM   RP_GS C  D  V_API3P   

 auton therapeusai 
 autos therapeuO  
 RP_ASM V_AAN    

mat:17:17 apokritheis de ho   iEsous eipen  O genea apistos kai diestrammenE 
     apokrinomai de ho   *PN*  legO  O genea apistos kai diastrephO  
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM V_AAI3S X N_VSF A_VSF  C  V_XPPVSF   

 heOs pote meth humOn esomai heOs pote anexomai humOn pherete moi  auton 
 heOs pote meta su  eimi  heOs pote anechomai su  pherO  egO  autos 
 P  D  P  RP_GP V_FMI1S P  D  V_FMI1S  RP_GP V_PAD2P RP_DS RP_ASM 

 hOde 
 hOde 
 D  

mat:17:18 kai epetimEsen autO  ho   iEsous kai exElthen  ap autou to   
     kai epitimaO  autos ho   *PN*  kai exerchomai apo autos ho   
     C  V_AAI3S  RP_DSM RA_NSM N_NSM C  V_AAI3S  P  RP_GSM RA_NSN 

 daimonion kai etherapeuthE ho   pais apo tEs  hOras ekeinEs 
 daimonion kai therapeuO  ho   pais apo ho   hOra ekeinos 
 N_NSN   C  V_API3S   RA_NSM N_NSM P  RA_GSF N_GSF RD_GSF 

mat:17:19 tote proselthontes hoi  mathEtai tO   iEsou kat idian eipon  
     tote proserchomai ho   mathEtEs ho   *PN* kata idios legO  
     D  V_AAPNPM   RA_NPM N_NPM  RA_DSM N_DSM P  A_ASF V_AAI3P 

 dia ti   hEmeis ouk EdunEthEmen ekbalein auto  
 dia tis  egO  ou dunamai   ekballO autos 
 P  RI_ASN RP_NP D  V_API1P   V_AAN  RP_ASN 

mat:17:20 ho   de legei  autois dia tEn  oligopistian humOn amEn gar 
     ho   de legO  autos dia ho   oligopistia su  amEn gar 
     RA_NSM C V_PAI3S RP_DPM P  RA_ASF N_ASF    RP_GP X  C  

 legO  humin ean echEte pistin hOs kokkon sinapeOs ereite tO   orei 
 legO  su  ean echO  pistis hOs kokkos sinapi  legO  ho   oros 
 V_PAI1S RP_DP C  V_PAS2P N_ASF C  N_ASM N_GSN  V_FAI2P RA_DSN N_DSN 

 toutO metaba  enthen ekei kai metabEsetai kai ouden adunatEsei humin 
 houtos metabainO enthen ekei kai metabainO  kai oudeis adunateO  su  
 RD_DSN V_AAD2S  D   D  C  V_FMI3S   C  A_NSN V_FAI3S  RP_DP 

mat:17:22 sustrephomenOn de autOn en  tE   galilaia eipen  autois ho   
     sustrephO   de autos heis ho   *PN*   legO  autos ho   
     V_PPPGPM    C RP_GPM P  RA_DSF N_DSF  V_AAI3S RP_DPM RA_NSM 

 iEsous mellei ho   huios tou  anthrOpou paradidosthai eis cheiras 
 *PN*  mellO  ho   huios ho   anthrOpos paradidOmi  heis cheir  
 N_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   V_PPN     P  N_APF  

 anthrOpOn 
 anthrOpos 
 N_GPM   

mat:17:23 kai apoktenousin auton kai tE   tritE hEmera egerthEsetai kai 
     kai apokteinO  autos kai ho   tritos hEmera egeirO    kai 
     C  V_FAI3P   RP_ASM C  RA_DSF A_DSF N_DSF V_FPI3S   C  

 elupEthEsan sphodra 
 lupeO    sphodra 
 V_API3P   D    

mat:17:24 elthontOn de autOn eis kapharnaoum prosElthon  hoi  ta   
     erchomai de autos heis *PN*    proserchomai ho   ho   
     V_AAPGPM C RP_GPM P  N_ASF    V_AAI3P   RA_NPM RA_APN 

 didrachma lambanontes tO   petrO kai eipan  ho   didaskalos humOn ou 
 didrachmon lambanO   ho   *PN* kai legO  ho   didaskalos su  ou 
 N_APN   V_PAPNPM  RA_DSM N_DSM C  V_AAI3P RA_NSM N_NSM   RP_GP X 

 telei  [ta]  didrachma 
 teleO  ho   didrachmon 
 V_PAI3S RA_APN N_APN   

mat:17:25 legei  nai kai elthonta eis tEn  oikian proephthasen auton 
     legO  nai kai erchomai heis ho   oikia prophthanO  autos 
     V_PAI3S X  C  V_AAPASM P  RA_ASF N_ASF V_AAI3S   RP_ASM 

 ho   iEsous legOn  ti   soi  dokei  simOn hoi  basileis tEs  
 ho   *PN*  legO   tis  su  dokeO  *PN* ho   basileus ho   
 RA_NSM N_NSM V_PAPNSM RI_NSN RP_DS V_PAI3S N_VSM RA_NPM N_NPM  RA_GSF 

 gEs  apo tinOn lambanousin telE E kEnson apo tOn  huiOn autOn E apo 
 gE  apo tis  lambanO   telos E kEnsos apo ho   huios autos E apo 
 N_GSF P  RI_GPM V_PAI3P   N_APN C N_ASM P  RA_GPM N_GPM RP_GPM C P  

 tOn  allotriOn 
 ho   allotrios 
 RA_GPM A_GPM   

mat:17:26 eipontos de apo tOn  allotriOn ephE  autO  ho   iEsous ara ge 
     legO   de apo ho   allotrios phEmi  autos ho   *PN*  ara ge 
     V_AAPGSM C P  RA_GPM A_GPM   V_IAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM C  X 

 eleutheroi eisin  hoi  huioi 
 eleutheros eimi  ho   huios 
 A_NPM   V_PAI3P RA_NPM N_NPM 

mat:17:27 hina de mE skandalisOmen autous poreutheis eis thalassan bale  
     hina de mE skandalizO  heautou poreuomai heis thalassa ballO  
     C  C D V_AAS1P    RP_APM V_APPNSM  P  N_ASF   V_AAD2S 

 agkistron kai ton  anabanta prOton ichthun aron  kai anoixas to   
 agkistron kai ho   anabainO prOtos ichthus airO  kai anoigO  ho   
 N_ASN   C  RA_ASM V_AAPASM A_ASM N_ASM  V_AAD2S C  V_AAPNSM RA_ASN 

 stoma autou heurEseis statEra ekeinon labOn  dos   autois anti emou kai 
 stoma autos heuriskO statEr ekeinos lambanO didOmi autos anti egO  kai 
 N_ASN RP_GSM V_FAI2S  N_ASM  RD_ASM V_AAPNSM V_AAD2S RP_DPM P  RP_GS C  

 sou  
 su  
 RP_GS 


Help and Acknowledgements