Help and Acknowledgements


mat:16:1 kai proselthontes hoi  pharisaioi kai saddoukaioi peirazontes 
     kai proserchomai ho   *PN*    kai *PN*    peirazO   
     C  V_AAPNPM   RA_NPM N_NPM   C  N_NPM    V_PAPNPM  

 epErOtEsan auton sEmeion ek tou  ouranou epideixai  autois 
 eperOtaO  autos sEmeion ek ho   ouranos epideiknumi autos 
 V_AAI3P  RP_ASM N_ASN  P RA_GSM N_GSM  V_AAN    RP_DPM 

mat:16:2 ho   de apokritheis eipen  autois [opsias genomenEs legete eudia 
     ho   de apokrinomai legO  autos opsia  ginomai  legO  eudia 
     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S RP_DPM A_GSF  V_AMPGSF V_PAI2P N_NSF 

 purrazei gar ho   ouranos 
 purrazO gar ho   ouranos 
 V_PAI3S C  RA_NSM N_NSM  

mat:16:3 kai prOi sEmeron cheimOn purrazei gar stugnazOn ho   ouranos to   
     kai prOi sEmeron cheimOn purrazO gar stugnazO ho   ouranos ho   
     C  D  D    N_NSM  V_PAI3S C  V_PAPNSM RA_NSM N_NSM  RA_ASN 

 men prosOpon tou  ouranou ginOskete diakrinein ta   de sEmeia tOn  
 men prosOpon ho   ouranos ginOskO  diakrinO  ho   de sEmeion ho   
 C  N_ASN  RA_GSM N_GSM  V_PAI2P  V_PAN   RA_APN C N_APN  RA_GPM 

 kairOn ou dunasthe] 
 kairos ou dunamai  
 N_GPM D V_PMI2P  

mat:16:4 genea ponEra kai moichalis sEmeion epizEtei kai sEmeion ou dothEsetai 
     genea ponEros kai moichalis sEmeion epizEteO kai sEmeion ou didOmi   
     N_NSF A_NSF  C  A_NSF   N_ASN  V_PAI3S C  N_NSN  D V_FPI3S  

 autE  ei mE to   sEmeion iOna kai katalipOn autous apElthen  
 autos ei mE ho   sEmeion *PN* kai kataleipO heautou aperchomai 
 RP_DSF C D RA_NSN N_NSN  N_GSM C  V_AAPNSM RP_APM V_AAI3S  

mat:16:5 kai elthontes hoi  mathEtai eis to   peran epelathonto  artous 
     kai erchomai ho   mathEtEs heis ho   peran epilanthanomai artos 
     C  V_AAPNPM RA_NPM N_NPM  P  RA_ASN D   V_AMI3P    N_APM 

 labein 
 lambanO 
 V_AAN  

mat:16:6 ho   de iEsous eipen  autois horate kai prosechete apo tEs  
     ho   de *PN*  legO  autos horaO  kai prosechO  apo ho   
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RP_DPM V_PAD2P C  V_PAD2P  P  RA_GSF 

 zumEs tOn  pharisaiOn kai saddoukaiOn 
 zumE ho   *PN*    kai *PN*    
 N_GSF RA_GPM N_GPM   C  N_GPM    

mat:16:7 hoi  de dielogizonto en  heautois legontes hoti artous ouk elabomen 
     ho   de dialogizomai heis heautou legO   hoti artos ou lambanO 
     RA_NPM C V_IMI3P   P  RP_DPM  V_PAPNPM C  N_APM D  V_AAI1P 

mat:16:8 gnous  de ho   iEsous eipen  ti   dialogizesthe en  heautois 
     ginOskO de ho   *PN*  legO  tis  dialogizomai heis heautou 
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM V_AAI3S RI_ASN V_PMI2P    P  RP_DPM  

 oligopistoi hoti artous ouk echete 
 oligopistos hoti artos ou echO  
 A_VPM    C  N_APM D  V_PAI2P 

mat:16:9 oupO noeite oude mnEmoneuete tous  pente artous tOn  
     oupO noeO  oude mnEmoneuO  ho   pente artos ho   
     D  V_PAI2P C  V_PAI2P   RA_APM A_APM N_APM RA_GPM 

 pentakischiliOn kai posous kophinous elabete 
 pentakischilioi kai posos kophinos lambanO 
 A_GPM      C  RI_APM N_APM   V_AAI2P 

mat:16:10 oude tous  hepta artous tOn  tetrakischiliOn kai posas spuridas 
     oude ho   hepta artos ho   tetrakischilioi kai posos spuris  
     C  RA_APM A_APM N_APM RA_GPM A_GPM      C  RI_APF N_APF  

 elabete 
 lambanO 
 V_AAI2P 

mat:16:11 pOs ou noeite hoti ou peri artOn eipon  humin prosechete de apo 
     pOs ou noeO  hoti ou peri artos legO  su  prosechO  de apo 
     D  D V_PAI2P C  D P  N_GPM V_AAI1S RP_DP V_PAD2P  C P  

 tEs  zumEs tOn  pharisaiOn kai saddoukaiOn 
 ho   zumE ho   *PN*    kai *PN*    
 RA_GSF N_GSF RA_GPM N_GPM   C  N_GPM    

mat:16:12 tote sunEkan hoti ouk eipen  prosechein apo tEs  zumEs tOn  
     tote suniEmi hoti ou legO  prosechO  apo ho   zumE ho   
     D  V_AAI3P C  D  V_AAI3S V_PAN   P  RA_GSF N_GSF RA_GPM 

 artOn alla apo tEs  didachEs tOn  pharisaiOn kai saddoukaiOn 
 artos alla apo ho   didachE ho   *PN*    kai *PN*    
 N_GPM C  P  RA_GSF N_GSF  RA_GPM N_GPM   C  N_GPM    

mat:16:13 elthOn  de ho   iEsous eis ta   merE kaisareias tEs  
     erchomai de ho   *PN*  heis ho   meros *PN*    ho   
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM P  RA_APN N_APN N_GSF   RA_GSF 

 philippou ErOta  tous  mathEtas autou legOn  tina  legousin hoi  
 *PN*   erOtaO ho   mathEtEs autos legO   tis  legO   ho   
 N_GSM   V_IAI3S RA_APM N_APM  RP_GSM V_PAPNSM RI_ASM V_PAI3P RA_NPM 

 anthrOpoi einai ton  huion tou  anthrOpou 
 anthrOpos eimi ho   huios ho   anthrOpos 
 N_NPM   V_PAN RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   

mat:16:14 hoi  de eipan  hoi  men iOannEn ton  baptistEn alloi de Elian 
     ho   de legO  ho   men *PN*  ho   baptistEs allos de *PN* 
     RA_NPM C V_AAI3P RA_NPM C  N_ASM  RA_ASM N_ASM   A_NPM C N_ASM 

 heteroi de ieremian E hena tOn  prophEtOn 
 heteros de *PN*   E heis ho   prophEtEs 
 A_NPM  C N_ASM  C A_ASM RA_GPM N_GPM   

mat:16:15 legei  autois humeis de tina  me  legete einai 
     legO  autos su   de tis  egO  legO  eimi 
     V_PAI3S RP_DPM RP_NP C RI_ASM RP_AS V_PAI2P V_PAN 

mat:16:16 apokritheis de simOn petros eipen  su  ei   ho   christos 
     apokrinomai de *PN* *PN*  legO  su  eimi  ho   *PN*   
     V_APPNSM  C N_NSM N_NSM V_AAI3S RP_NS V_PAI2S RA_NSM N_NSM  

 ho   huios tou  theou tou  zOntos  
 ho   huios ho   theos ho   zaO   
 RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM RA_GSM V_PAPGSM 

mat:16:17 apokritheis de ho   iEsous eipen  autO  makarios ei   simOn 
     apokrinomai de ho   *PN*  legO  autos makarios eimi  *PN* 
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DSM A_NSM  V_PAI2S N_VSM 

 bariOna hoti sarx kai haima ouk apekalupsen soi  all ho   patEr mou  
 *PN*  hoti sarx kai haima ou apokaluptO su  alla ho   patEr egO  
 N_VSM  C  N_NSF C  N_NSN D  V_AAI3S   RP_DS C  RA_NSM N_NSM RP_GS 

 ho   en  tois  ouranois 
 ho   heis ho   ouranos 
 RA_NSM P  RA_DPM N_DPM  

mat:16:18 kagO de soi  legO  hoti su  ei   petros kai epi tautE tE   
     kagO de su  legO  hoti su  eimi  *PN*  kai epi houtos ho   
     D  C RP_DS V_PAI1S C  RP_NS V_PAI2S N_NSM C  P  RD_DSF RA_DSF 

 petra oikodomEsO mou  tEn  ekklEsian kai pulai hadou ou katischusousin 
 petra oikodomeO egO  ho   ekklEsia kai pulE hadEs ou katischuO   
 N_DSF V_FAI1S  RP_GS RA_ASF N_ASF   C  N_NPF N_GSM D V_FAI3P    

 autEs 
 autos 
 RP_GSF 

mat:16:19 dOsO  soi  tas  kleidas tEs  basileias tOn  ouranOn kai 
     didOmi su  ho   kleis  ho   basileia ho   ouranos kai 
     V_FAI1S RP_DS RA_APF N_APF  RA_GSF N_GSF   RA_GPM N_GPM  C  

 ho   ean dEsEs  epi tEs  gEs  estai  dedemenon en  tois  ouranois 
 hos  ean deO   epi ho   gE  eimi  deO    heis ho   ouranos 
 RR_ASN X  V_AAS2S P  RA_GSF N_GSF V_FMI3S V_XPPNSN P  RA_DPM N_DPM  

 kai ho   ean lusEs  epi tEs  gEs  estai  lelumenon en  tois  
 kai hos  ean luO   epi ho   gE  eimi  luO    heis ho   
 C  RR_ASN X  V_AAS2S P  RA_GSF N_GSF V_FMI3S V_XPPNSN P  RA_DPM 

 ouranois 
 ouranos 
 N_DPM  

mat:16:20 tote diesteilato tois  mathEtais hina mEdeni eipOsin hoti autos 
     tote diastellomai ho   mathEtEs hina mEdeis legO  hoti autos 
     D  V_AMI3S   RA_DPM N_DPM   C  A_DSM V_AAS3P C  RP_NSM 

 estin  ho   christos 
 eimi  ho   *PN*   
 V_PAI3S RA_NSM N_NSM  

mat:16:21 apo tote Erxato ho   iEsous deiknuein tois  mathEtais autou hoti 
     apo tote archO  ho   *PN*  deiknumi ho   mathEtEs autos hoti 
     P  D  V_AMI3S RA_NSM N_NSM V_PAN   RA_DPM N_DPM   RP_GSM C  

 dei   auton eis hierosoluma apelthein kai polla pathein apo tOn  
 deO   autos heis *PN*    aperchomai kai polus paschO apo ho   
 V_PAI3S RP_ASM P  N_APN    V_AAN   C  A_APN V_AAN  P  RA_GPM 

 presbuterOn kai archiereOn kai grammateOn kai apoktanthEnai kai tE   tritE 
 presbuteros kai archiereus kai grammateus kai apokteinO   kai ho   tritos 
 A_GPM    C  N_GPM   C  N_GPM   C  V_APN     C  RA_DSF A_DSF 

 hEmera egerthEnai 
 hEmera egeirO   
 N_DSF V_APN   

mat:16:22 kai proslabomenos auton ho   petros Erxato epitiman autO  
     kai proslambanomai autos ho   *PN*  archO  epitimaO autos 
     C  V_AMPNSM    RP_ASM RA_NSM N_NSM V_AMI3S V_PAN  RP_DSM 

 legOn  hileOs soi  kurie ou mE estai  soi  touto 
 legO   hileOs su  kurios ou mE eimi  su  houtos 
 V_PAPNSM A_NSM RP_DS N_VSM D D V_FMI3S RP_DS RD_NSN 

mat:16:23 ho   de strapheis eipen  tO   petrO hupage opisO mou  satana 
     ho   de strephO  legO  ho   *PN* hupagO opisO egO  *PN*  
     RA_NSM C V_APPNSM V_AAI3S RA_DSM N_DSM V_PAD2S P   RP_GS N_VSM 

 skandalon ei   emou hoti ou phroneis ta   tou  theou alla ta   
 skandalon eimi  egO  hoti ou phroneO ho   ho   theos alla ho   
 N_NSN   V_PAI2S RP_GS C  D V_PAI2S RA_APN RA_GSM N_GSM C  RA_APN 

 tOn  anthrOpOn 
 ho   anthrOpos 
 RA_GPM N_GPM   

mat:16:24 tote ho   iEsous eipen  tois  mathEtais autou ei tis  thelei 
     tote ho   *PN*  legO  ho   mathEtEs autos ei tis  thelO  
     D  RA_NSM N_NSM V_AAI3S RA_DPM N_DPM   RP_GSM C RI_NSM V_PAI3S 

 opisO mou  elthein aparnEsasthO heauton kai aratO  ton  stauron autou 
 opisO egO  erchomai aparneomai  heautou kai airO  ho   stauros autos 
 P   RP_GS V_AAN  V_AMD3S   RP_ASM C  V_AAD3S RA_ASM N_ASM  RP_GSM 

 kai akoloutheitO moi  
 kai akoloutheO  egO  
 C  V_PAD3S   RP_DS 

mat:16:25 hos  gar ean thelE  tEn  psuchEn autou sOsai apolesei autEn  
     hos  gar ean thelO  ho   psuchE autos sOzO apollumi heautou 
     RR_NSM C  X  V_PAS3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM V_AAN V_FAI3S RP_ASF 

 hos  d an apolesE tEn  psuchEn autou heneken emou heurEsei autEn  
 hos  de an apollumi ho   psuchE autos heneka egO  heuriskO heautou 
 RR_NSM C X V_AAS3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM P    RP_GS V_FAI3S RP_ASF 

mat:16:26 ti   gar OphelEthEsetai anthrOpos ean ton  kosmon holon kerdEsE 
     tis  gar OpheleO    anthrOpos ean ho   kosmos holos kerdainO 
     RI_ASN C  V_FPI3S    N_NSM   C  RA_ASM N_ASM A_ASM V_AAS3S 

 tEn  de psuchEn autou zEmiOthE E ti   dOsei  anthrOpos antallagma 
 ho   de psuchE autos zEmioO  E tis  didOmi anthrOpos antallagma 
 RA_ASF C N_ASF  RP_GSM V_APS3S C RI_ASN V_FAI3S N_NSM   N_ASN   

 tEs  psuchEs autou 
 ho   psuchE autos 
 RA_GSF N_GSF  RP_GSM 

mat:16:27 mellei gar ho   huios tou  anthrOpou erchesthai en  tE   
     mellO  gar ho   huios ho   anthrOpos erchomai  heis ho   
     V_PAI3S C  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   V_PMN   P  RA_DSF 

 doxE tou  patros autou meta tOn  aggelOn autou kai tote apodOsei 
 doxa ho   patEr autos meta ho   aggelos autos kai tote apodidOmi 
 N_DSF RA_GSM N_GSM RP_GSM P  RA_GPM N_GPM  RP_GSM C  D  V_FAI3S  

 hekastO kata tEn  praxin autou 
 hekastos kata ho   praxis autos 
 A_DSM  P  RA_ASF N_ASF RP_GSM 

mat:16:28 amEn legO  humin hoti eisin  tines tOn  hOde hestOtOn hoitines 
     amEn legO  su  hoti eimi  tis  ho   hOde histEmi hostis  
     X  V_PAI1S RP_DP C  V_PAI3P RI_NPM RA_GPM D  V_XAPGPM RR_NPM  

 ou mE geusOntai thanatou heOs an idOsin ton  huion tou  anthrOpou 
 ou mE geuomai  thanatos heOs an horaO  ho   huios ho   anthrOpos 
 D D V_AMS3P  N_GSM  C  X V_AAS3P RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   

 erchomenon en  tE   basileia autou 
 erchomai  heis ho   basileia autos 
 V_PMPASM  P  RA_DSF N_DSF  RP_GSM 


Help and Acknowledgements