Help and Acknowledgements


mat:14:1 en  ekeinO tO   kairO Ekousen hErOdEs ho   tetraarchEs tEn  
     heis ekeinos ho   kairos akouO  *PN*  ho   tetraarchEs ho   
     P  RD_DSM RA_DSM N_DSM V_AAI3S N_NSM  RA_NSM N_NSM    RA_ASF 

 akoEn iEsou 
 akoE *PN* 
 N_ASF N_GSM 

mat:14:2 kai eipen  tois  paisin autou houtos estin  iOannEs ho   
     kai legO  ho   pais  autos houtos eimi  *PN*  ho   
     C  V_AAI3S RA_DPM N_DPM RP_GSM RD_NSM V_PAI3S N_NSM  RA_NSM 

 baptistEs autos EgerthE apo tOn  nekrOn kai dia touto hai  dunameis 
 baptistEs autos egeirO apo ho   nekros kai dia houtos ho   dunamis 
 N_NSM   RP_NSM V_API3S P  RA_GPM A_GPM C  P  RD_ASN RA_NPF N_NPF  

 energousin en  autO  
 energeO  heis autos 
 V_PAI3P  P  RP_DSM 

mat:14:3 ho   gar hErOdEs kratEsas ton  iOannEn edEsen [auton] kai en  
     ho   gar *PN*  krateO  ho   *PN*  deO   autos  kai heis 
     RA_NSM C  N_NSM  V_AAPNSM RA_ASM N_ASM  V_AAI3S RP_ASM C  P  

 phulakE apetheto  dia hErOdiada tEn  gunaika philippou tou  adelphou 
 phulakE apotithEmi dia *PN*   ho   gunE  *PN*   ho   adelphos 
 N_DSF  V_AMI3S  P  N_ASF   RA_ASF N_ASF  N_GSM   RA_GSM N_GSM  

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

mat:14:4 elegen gar ho   iOannEs autO  ouk exestin soi  echein autEn  
     legO  gar ho   *PN*  autos ou exesti su  echO  heautou 
     V_IAI3S C  RA_NSM N_NSM  RP_DSM D  V_PAI3S RP_DS V_PAN RP_ASF 

mat:14:5 kai thelOn  auton apokteinai ephobEthE ton  ochlon hoti hOs 
     kai thelO  autos apokteinO phobeomai ho   ochlos hoti hOs 
     C  V_PAPNSM RP_ASM V_AAN   V_API3S  RA_ASM N_ASM C  C  

 prophEtEn auton eichon 
 prophEtEs autos echO  
 N_ASM   RP_ASM V_IAI3P 

mat:14:6 genesiois de genomenois tou  hErOdou OrchEsato hE   thugatEr 
     genesia  de ginomai  ho   *PN*  orcheomai ho   thugatEr 
     N_DPN   C V_AMPDPN  RA_GSM N_GSM  V_AMI3S  RA_NSF N_NSF  

 tEs  hErOdiados en  tO   mesO kai Eresen tO   hErOdE 
 ho   *PN*    heis ho   mesos kai areskO ho   *PN*  
 RA_GSF N_GSF   P  RA_DSN A_DSN C  V_AAI3S RA_DSM N_DSM 

mat:14:7 hothen meth horkou hOmologEsen autE  dounai ho   ean aitEsEtai 
     hothen meta horkos homologeO  autos didOmi hos  ean aiteO   
     C   P  N_GSM V_AAI3S   RP_DSF V_AAN RR_ASN X  V_AMS3S  

mat:14:8 hE   de probibastheisa hupo tEs  mEtros autEs dos   moi  
     ho   de probibazO   hupo ho   mEtEr autos didOmi egO  
     RA_NSF C V_APPNSF    P  RA_GSF N_GSF RP_GSF V_AAD2S RP_DS 

 phEsin hOde epi pinaki tEn  kephalEn iOannou tou  baptistou 
 phEmi  hOde epi pinax ho   kephalE *PN*  ho   baptistEs 
 V_PAI3S D  P  N_DSM RA_ASF N_ASF  N_GSM  RA_GSM N_GSM   

mat:14:9 kai lupEtheis ho   basileus dia tous  horkous kai tous  
     kai lupeO   ho   basileus dia ho   horkos kai ho   
     C  V_APPNSM RA_NSM N_NSM  P  RA_APM N_APM  C  RA_APM 

 sunanakeimenous ekeleusen dothEnai 
 sunanakeimai  keleuO  didOmi  
 V_PMPAPM    V_AAI3S  V_APN  

mat:14:10 kai pempsas apekephalisen [ton] iOannEn en  tE   phulakE 
     kai pempO  apokephalizO ho   *PN*  heis ho   phulakE 
     C  V_AAPNSM V_AAI3S    RA_ASM N_ASM  P  RA_DSF N_DSF  

mat:14:11 kai EnechthE hE   kephalE autou epi pinaki kai edothE tO   
     kai pherO  ho   kephalE autos epi pinax kai didOmi ho   
     C  V_API3S RA_NSF N_NSF  RP_GSM P  N_DSM C  V_API3S RA_DSN 

 korasiO kai Enegken tE   mEtri autEs 
 korasion kai pherO  ho   mEtEr autos 
 N_DSN  C  V_AAI3S RA_DSF N_DSF RP_GSF 

mat:14:12 kai proselthontes hoi  mathEtai autou Eran  to   ptOma kai 
     kai proserchomai ho   mathEtEs autos airO  ho   ptOma kai 
     C  V_AAPNPM   RA_NPM N_NPM  RP_GSM V_AAI3P RA_ASN N_ASN C  

 ethapsan auto[n] kai elthontes apEggeilan tO   iEsou 
 thaptO  autos  kai erchomai apaggellO ho   *PN* 
 V_AAI3P RP_ASM C  V_AAPNPM V_AAI3P  RA_DSM N_DSM 

mat:14:13 akousas de ho   iEsous anechOrEsen ekeithen en  ploiO eis 
     akouO  de ho   *PN*  anachOreO  ekeithen heis ploion heis 
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM V_AAI3S   D    P  N_DSN P  

 erEmon topon kat idian kai akousantes hoi  ochloi EkolouthEsan autO  pezE 
 erEmos topos kata idios kai akouO   ho   ochlos akoloutheO  autos pezE 
 A_ASM N_ASM P  A_ASF C  V_AAPNPM  RA_NPM N_NPM V_AAI3P   RP_DSM D  

 apo tOn  poleOn 
 apo ho   polis 
 P  RA_GPF N_GPF 

mat:14:14 kai exelthOn  eiden  polun ochlon kai esplagchnisthE ep autois kai 
     kai exerchomai horaO  polus ochlos kai splagchnizomai epi autos kai 
     C  V_AAPNSM  V_AAI3S A_ASM N_ASM C  V_API3S    P  RP_DPM C  

 etherapeusen tous  arrOstous autOn 
 therapeuO  ho   arrOstos autos 
 V_AAI3S   RA_APM A_APM   RP_GPM 

mat:14:15 opsias de genomenEs prosElthon  autO  hoi  mathEtai legontes 
     opsia de ginomai  proserchomai autos ho   mathEtEs legO   
     A_GSF C V_AMPGSF V_AAI3P   RP_DSM RA_NPM N_NPM  V_PAPNPM 

 erEmos estin  ho   topos kai hE   hOra EdE parElthen  apoluson tous  
 erEmos eimi  ho   topos kai ho   hOra EdE parerchomai apoluO  ho   
 A_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM C  RA_NSF N_NSF D  V_AAI3S   V_AAD2S RA_APM 

 ochlous hina apelthontes eis tas  kOmas agorasOsin heautois brOmata 
 ochlos hina aperchomai heis ho   kOmE agorazO  heautou brOma  
 N_APM  C  V_AAPNPM  P  RA_APF N_APF V_AAS3P  RP_DPM  N_APN  

mat:14:16 ho   de [iEsous] eipen  autois ou chreian echousin apelthein 
     ho   de *PN*   legO  autos ou chreia echO   aperchomai 
     RA_NSM C N_NSM  V_AAI3S RP_DPM D N_ASF  V_PAI3P V_AAN   

 dote  autois humeis phagein 
 didOmi autos su   esthiO 
 V_AAD2P RP_DPM RP_NP V_AAN  

mat:14:17 hoi  de legousin autO  ouk echomen hOde ei mE pente artous kai 
     ho   de legO   autos ou echO  hOde ei mE pente artos kai 
     RA_NPM C V_PAI3P RP_DSM D  V_PAI1P D  C D A_APM N_APM C  

 duo  ichthuas 
 duo  ichthus 
 A_APM N_APM  

mat:14:18 ho   de eipen  pherete moi  hOde autous 
     ho   de legO  pherO  egO  hOde heautou 
     RA_NSM C V_AAI3S V_PAD2P RP_DS D  RP_APM 

mat:14:19 kai keleusas tous  ochlous anaklithEnai epi tou  chortou labOn  
     kai keleuO  ho   ochlos anaklinO   epi ho   chortos lambanO 
     C  V_AAPNSM RA_APM N_APM  V_APN    P  RA_GSM N_GSM  V_AAPNSM 

 tous  pente artous kai tous  duo  ichthuas anablepsas eis ton  ouranon 
 ho   pente artos kai ho   duo  ichthus anablepO  heis ho   ouranos 
 RA_APM A_APM N_APM C  RA_APM A_APM N_APM  V_AAPNSM  P  RA_ASM N_ASM  

 eulogEsen kai klasas  edOken tois  mathEtais tous  artous hoi  de 
 eulogeO  kai klasis  didOmi ho   mathEtEs ho   artos ho   de 
 V_AAI3S  C  V_AAPNSM V_AAI3S RA_DPM N_DPM   RA_APM N_APM RA_NPM C 

 mathEtai tois  ochlois 
 mathEtEs ho   ochlos 
 N_NPM  RA_DPM N_DPM  

mat:14:20 kai ephagon pantes kai echortasthEsan kai Eran  to   perisseuon 
     kai esthiO pas  kai chortazO    kai airO  ho   perisseuO 
     C  V_AAI3P A_NPM C  V_API3P    C  V_AAI3P RA_ASN V_PAPASN  

 tOn  klasmatOn dOdeka kophinous plEreis 
 ho   klasma  dOdeka kophinos plErEs 
 RA_GPN N_GPN   A_APM N_APM   A_APM  

mat:14:21 hoi  de esthiontes Esan  andres hOsei pentakischilioi chOris 
     ho   de esthiO   eimi  anEr  hOsei pentakischilioi chOris 
     RA_NPM C V_PAPNPM  V_IAI3P N_NPM D   A_NPM      P   

 gunaikOn kai paidiOn 
 gunE   kai paidion 
 N_GPF  C  N_GPN  

mat:14:22 kai eutheOs Enagkasen tous  mathEtas embEnai eis to   ploion kai 
     kai eutheOs anagkazO ho   mathEtEs emballO heis ho   ploion kai 
     C  D    V_AAI3S  RA_APM N_APM  V_AAN  P  RA_ASN N_ASN C  

 proagein auton eis to   peran heOs hou  apolusE tous  ochlous 
 proagO  autos heis ho   peran heOs hou  apoluO ho   ochlos 
 V_PAN  RP_ASM P  RA_ASN D   P  RR_GSM V_AAS3S RA_APM N_APM  

mat:14:23 kai apolusas tous  ochlous anebE  eis to   oros kat idian 
     kai apoluO  ho   ochlos anabainO heis ho   oros kata idios 
     C  V_AAPNSM RA_APM N_APM  V_AAI3S P  RA_ASN N_ASN P  A_ASF 

 proseuxasthai opsias de genomenEs monos En   ekei 
 proseuchomai opsia de ginomai  monos eimi  ekei 
 V_AMN     A_GSF C V_AMPGSF A_NSM V_IAI3S D  

mat:14:24 to   de ploion EdE stadious pollous apo tEs  gEs  apeichen 
     ho   de ploion EdE stadioi polus  apo ho   gE  apechO  
     RA_NSN C N_NSN D  N_APM  A_APM  P  RA_GSF N_GSF V_IAI3S 

 basanizomenon hupo tOn  kumatOn En   gar enantios ho   anemos 
 basanizO   hupo ho   kuma  eimi  gar enantios ho   anemos 
 V_PPPNSN   P  RA_GPN N_GPN  V_IAI3S C  A_NSM  RA_NSM N_NSM 

mat:14:25 tetartE de phulakE tEs  nuktos Elthen  pros autous peripatOn epi 
     tetartos de phulakE ho   nux  erchomai pros heautou peripateO epi 
     A_DSF  C N_DSF  RA_GSF N_GSF V_AAI3S P  RP_APM V_PAPNSM P  

 tEn  thalassan 
 ho   thalassa 
 RA_ASF N_ASF   

mat:14:26 hoi  de mathEtai idontes auton epi tEs  thalassEs peripatounta 
     ho   de mathEtEs horaO  autos epi ho   thalassa peripateO  
     RA_NPM C N_NPM  V_AAPNPM RP_ASM P  RA_GSF N_GSF   V_PAPASM   

 etarachthEsan legontes hoti phantasma estin  kai apo tou  phobou  
 tarassO    legO   hoti phantasma eimi  kai apo ho   phobeomai 
 V_API3P    V_PAPNPM C  N_NSN   V_PAI3S C  P  RA_GSM N_GSM   

 ekraxan 
 krazO  
 V_AAI3P 

mat:14:27 euthus de elalEsen [ho  iEsous] autois legOn  tharseite egO  
     euthus de laleO  ho   *PN*  autos legO   tharreO  egO  
     A_NSM C V_AAI3S RA_NSM N_NSM  RP_DPM V_PAPNSM V_PAD2P  RP_NS 

 eimi  mE phobeisthe 
 eimi  mE phobeomai 
 V_PAI1S D V_PMD2P  

mat:14:28 apokritheis de autO  ho   petros eipen  kurie ei su  ei   
     apokrinomai de autos ho   *PN*  legO  kurios ei su  eimi  
     V_APPNSM  C RP_DSM RA_NSM N_NSM V_AAI3S N_VSM C RP_NS V_PAI2S 

 keleuson me  elthein pros se  epi ta   hudata 
 keleuO  egO  erchomai pros su  epi ho   hudOr 
 V_AAD2S RP_AS V_AAN  P  RP_AS P  RA_APN N_APN 

mat:14:29 ho   de eipen  elthe  kai katabas  apo tou  ploiou [ho]  
     ho   de legO  erchomai kai katabainO apo ho   ploion ho   
     RA_NSM C V_AAI3S V_AAD2S C  V_AAPNSM P  RA_GSN N_GSN RA_NSM 

 petros periepatEsen epi ta   hudata kai Elthen  pros ton  iEsoun 
 *PN*  peripateO  epi ho   hudOr kai erchomai pros ho   *PN*  
 N_NSM V_AAI3S   P  RA_APN N_APN C  V_AAI3S P  RA_ASM N_ASM 

mat:14:30 blepOn  de ton  anemon [ischuron] ephobEthE kai arxamenos 
     blepO  de ho   anemos ischuros  phobeomai kai archO   
     V_PAPNSM C RA_ASM N_ASM A_ASM   V_API3S  C  V_AMPNSM 

 katapontizesthai ekraxen legOn  kurie sOson  me  
 katapontizomai  krazO  legO   kurios sOzO  egO  
 V_PPN      V_AAI3S V_PAPNSM N_VSM V_AAD2S RP_AS 

mat:14:31 eutheOs de ho   iEsous ekteinas tEn  cheira epelabeto   autou 
     eutheOs de ho   *PN*  ekteinO ho   cheir epilambanomai autos 
     D    C RA_NSM N_NSM V_AAPNSM RA_ASF N_ASF V_AMI3S    RP_GSM 

 kai legei  autO  oligopiste eis ti   edistasas 
 kai legO  autos oligopistos heis tis  distazO  
 C  V_PAI3S RP_DSM A_VSM    P  RI_ASN V_AAI2S  

mat:14:32 kai anabantOn autOn eis to   ploion ekopasen ho   anemos 
     kai anabainO autos heis ho   ploion kopazO  ho   anemos 
     C  V_AAPGPM RP_GPM P  RA_ASN N_ASN V_AAI3S RA_NSM N_NSM 

mat:14:33 hoi  de en  tO   ploiO prosekunEsan autO  legontes alEthOs 
     ho   de heis ho   ploion proskuneO  autos legO   alEthOs 
     RA_NPM C P  RA_DSN N_DSN V_AAI3P   RP_DSM V_PAPNPM D    

 theou huios ei   
 theos huios eimi  
 N_GSM N_NSM V_PAI2S 

mat:14:34 kai diaperasantes Elthon  epi tEn  gEn  eis gennEsaret 
     kai diaperaO   erchomai epi ho   gE  heis *PN*    
     C  V_AAPNPM   V_AAI3P P  RA_ASF N_ASF P  N_ASF   

mat:14:35 kai epignontes auton hoi  andres tou  topou ekeinou apesteilan 
     kai epiginOskO autos ho   anEr  ho   topos ekeinos apostellO 
     C  V_AAPNPM  RP_ASM RA_NPM N_NPM RA_GSM N_GSM RD_GSM V_AAI3P  

 eis holEn tEn  perichOron ekeinEn kai prosEnegkan autO  pantas tous  
 heis holos ho   perichOros ekeinos kai prospherO  autos pas  ho   
 P  A_ASF RA_ASF A_ASF   RD_ASF C  V_AAI3P   RP_DSM A_APM RA_APM 

 kakOs echontas 
 kakOs echO   
 D   V_PAPAPM 

mat:14:36 kai parekaloun auton hina monon hapsOntai tou  kraspedou tou  
     kai parakaleO autos hina monos haptO   ho   kraspedon ho   
     C  V_IAI3P  RP_ASM C  A_ASN V_AMS3P  RA_GSN N_GSN   RA_GSN 

 himatiou autou kai hosoi hEpsanto diesOthEsan 
 himation autos kai hosos haptO  diasOzO   
 N_GSN  RP_GSM C  RR_NPM V_AMI3P V_API3P   


Help and Acknowledgements