Help and Acknowledgements


mat:13:1 en  tE   hEmera ekeinE exelthOn  ho   iEsous tEs  
oikias 
     heis ho   hEmera ekeinos exerchomai ho   *PN*  ho   oikia 
     P  RA_DSF N_DSF RD_DSF V_AAPNSM  RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF 

 ekathEto para tEn  thalassan 
 kathEmai para ho   thalassa 
 V_IMI3S P  RA_ASF N_ASF   

mat:13:2 kai sunEchthEsan pros auton ochloi polloi hOste auton eis ploion 
     kai sunagO    pros autos ochlos polus hOste autos heis ploion 
     C  V_API3P   P  RP_ASM N_NPM A_NPM C   RP_ASM P  N_ASN 

 embanta kathEsthai kai pas  ho   ochlos epi ton  aigialon heistEkei 
 embainO kathEmai  kai pas  ho   ochlos epi ho   aigialos histEmi  
 V_AAPASM V_PMN   C  A_NSM RA_NSM N_NSM P  RA_ASM N_ASM  V_YAI3S  

mat:13:3 kai elalEsen autois polla en  parabolais legOn  idou exElthen  
     kai laleO  autos polus heis parabolE  legO   idou exerchomai 
     C  V_AAI3S RP_DPM A_APN P  N_DPF   V_PAPNSM X  V_AAI3S  

 ho   speirOn tou  speirein 
 ho   speira  ho   speirO  
 RA_NSM V_PAPNSM RA_GSN V_PAN  

mat:13:4 kai en  tO   speirein auton ha   men epesen para tEn  
hodon 
     kai heis ho   speirO  autos hos  men piptO  para ho  
hodos 
     C  P  RA_DSN V_PAN  RP_ASM RR_NPN C  V_AAI3S P  RA_ASF
N_ASF 

 kai elthonta ta   peteina katephagen auta  
 kai erchomai ho   peteinon katesthiO autos 
 C  V_AAPNPN RA_NPN A_NPN  V_AAI3S  RP_APN 

mat:13:5 alla de epesen epi ta   petrOdE hopou ouk eichen gEn  pollEn 
     allos de piptO  epi ho   petrOdes hopou ou echO  gE  polus 
     A_NPN C V_AAI3S P  RA_APN A_APN  D   D  V_IAI3S N_ASF A_ASF 

 kai eutheOs exaneteilen dia to   mE echein bathos gEs  
 kai eutheOs exanatellO dia ho   mE echO  bathos gE  
 C  D    V_AAI3S   P  RA_ASN D V_PAN N_ASN N_GSF 

mat:13:6 hEliou de anateilantos ekaumatisthE kai dia to   mE echein rhizan 
     *PN*  de anatellO   kaumatizO  kai dia ho   mE echO  rhiza 
     N_GSM C V_AAPGSM   V_API3S   C  P  RA_ASN D V_PAN N_ASF 

 exEranthE 
 xErainO  
 V_API3S  

mat:13:7 alla de epesen epi tas  akanthas kai anebEsan hai  akanthai
kai 
     allos de piptO  epi ho   akantha kai anabainO ho   akantha 
kai 
     A_NPN C V_AAI3S P  RA_APF N_APF  C  V_AAI3P RA_NPF N_NPF  C
 

 epnixan auta  
 pnigO  autos 
 V_AAI3P RP_APN 

mat:13:8 alla de epesen epi tEn  gEn  tEn  kalEn kai edidou karpon 
     allos de piptO  epi ho   gE  ho   kalos kai didOmi karpos 
     A_NPN C V_AAI3S P  RA_ASF N_ASF RA_ASF A_ASF C  V_IAI3S N_ASM 

 ho   men hekaton ho   de hexEkonta ho   de triakonta 
 hos  men hekaton hos  de hexEkonta hos  de triakonta 
 RR_NSN C  A_APN  RR_NSN C A_APN   RR_NSN C A_APN   

mat:13:9 ho   echOn  Ota  akouetO 
     ho   echO   ous  akouO  
     RA_NSM V_PAPNSM N_APN V_PAD3S 

mat:13:10 kai proselthontes hoi  mathEtai eipan  autO  dia ti   en  
     kai proserchomai ho   mathEtEs legO  autos dia tis  heis 
     C  V_AAPNPM   RA_NPM N_NPM  V_AAI3P RP_DSM P  RI_ASN P  

 parabolais laleis autois 
 parabolE  laleO  autos 
 N_DPF   V_PAI2S RP_DPM 

mat:13:11 ho   de apokritheis eipen  autois hoti humin dedotai gnOnai 
     ho   de apokrinomai legO  autos hoti su  didOmi ginOskO 
     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S RP_DPM C  RP_DP V_XPI3S V_AAN  

 ta   mustEria tEs  basileias tOn  ouranOn ekeinois de ou dedotai 
 ho   mustErion ho   basileia ho   ouranos ekeinos de ou didOmi 
 RA_APN N_APN   RA_GSF N_GSF   RA_GPM N_GPM  RD_DPM  C D V_XPI3S 

mat:13:12 hostis gar echei  dothEsetai autO  kai perisseuthEsetai hostis
de 
     hostis gar echO  didOmi   autos kai perisseuO    hostis
de 
     RR_NSM C  V_PAI3S V_FPI3S  RP_DSM C  V_FPI3S     RR_NSM C


 ouk echei  kai ho   echei  arthEsetai ap autou 
 ou echO  kai hos  echO  airO    apo autos 
 D  V_PAI3S D  RR_ASN V_PAI3S V_FPI3S  P  RP_GSM 

mat:13:13 dia touto en  parabolais autois lalO  hoti blepontes ou
blepousin 
     dia houtos heis parabolE  autos laleO  hoti blepO   ou blepO 
  
     P  RD_ASN P  N_DPF   RP_DPM V_PAI1S C  V_PAPNPM D 
V_PAI3P  

 kai akouontes ouk akouousin oude suniousin 
 kai akouO   ou akouO   oude suniEmi  
 C  V_PAPNPM D  V_PAI3P  C  V_PAI3P  

mat:13:14 kai anaplEroutai autois hE   prophEteia Esaiou hE   legousa 
     kai anaplEroO  autos ho   prophEteia *PN*  ho   legO   
     C  V_PPI3S   RP_DPM RA_NSF N_NSF   N_GSM RA_NSF V_PAPNSF 

 akoE akousete kai ou mE sunEte kai blepontes blepsete kai ou mE idEte  
 akoE akouO  kai ou mE suneimi kai blepO   blepO  kai ou mE horaO  
 N_DSF V_FAI2P C  D D V_AAS2P C  V_PAPNPM V_FAI2P C  D D V_AAS2P 

mat:13:15 epachunthE gar hE   kardia tou  laou toutou kai tois  Osin 
     pachunomai gar ho   kardia ho   laos houtos kai ho   ous  
     V_API3S  C  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM RD_GSM C  RA_DPN N_DPN 

 bareOs Ekousan kai tous  ophthalmous autOn ekammusan mEpote idOsin tois
 
 bareOs akouO  kai ho   ophthalmos autos kammuO  mEpote horaO  ho 
 
 D   V_AAI3P C  RA_APM N_APM    RP_GPM V_AAI3P  C   V_AAS3P
RA_DPM 

 ophthalmois kai tois  Osin akousOsin kai tE   kardia sunOsin kai 
 ophthalmos kai ho   ous  akouO   kai ho   kardia suniEmi kai 
 N_DPM    C  RA_DPN N_DPN V_AAS3P  C  RA_DSF N_DSF V_AAS3P C  

 epistrepsOsin kai iasomai autous 
 epistrephO  kai iaomai heautou 
 V_AAS3P    C  V_FMI1S RP_APM 

mat:13:16 humOn de makarioi hoi  ophthalmoi hoti blepousin kai ta   Ota 

     su  de makarios ho   ophthalmos hoti blepO   kai ho   ous 

     RP_GP C A_NPM  RA_NPM N_NPM   C  V_PAI3P  C  RA_NPN
N_NPN 

 humOn hoti akouousin 
 su  hoti akouO   
 RP_GP C  V_PAI3P  

mat:13:17 amEn gar legO  humin hoti polloi prophEtai kai dikaioi
epethumEsan 
     amEn gar legO  su  hoti polus prophEtEs kai dikaios epithumeO
 
     X  C  V_PAI1S RP_DP C  A_NPM N_NPM   C  A_NPM  V_AAI3P 
 

 idein ha   blepete kai ouk eidan  kai akousai ha   akouete kai ouk 
 horaO hos  blepO  kai ou horaO  kai akouO  hos  akouO  kai ou 
 V_AAN RR_APN V_PAI2P C  D  V_AAI3P C  V_AAN  RR_APN V_PAI2P C  D  

 Ekousan 
 akouO  
 V_AAI3P 

mat:13:18 humeis oun akousate tEn  parabolEn tou  speirantos 
     su   oun akouO  ho   parabolE ho   speirO   
     RP_NP C  V_AAD2P RA_ASF N_ASF   RA_GSM V_AAPGSM  

mat:13:19 pantos akouontos ton  logon tEs  basileias kai mE sunientos 
     pas  akouO   ho   logos ho   basileia kai mE suniEmi  
     A_GSM V_PAPGSM RA_ASM N_ASM RA_GSF N_GSF   C  D V_PAPGSM 

 erchetai ho   ponEros kai harpazei to   esparmenon en  tE   kardia 
 erchomai ho   ponEros kai harpazO ho   speirO   heis ho   kardia 
 V_PMI3S RA_NSM A_NSM  C  V_PAI3S RA_ASN V_XPPASN  P  RA_DSF N_DSF 

 autou houtos estin  ho   para tEn  hodon spareis 
 autos houtos eimi  ho   para ho   hodos speirO  
 RP_GSM RD_NSM V_PAI3S RA_NSM P  RA_ASF N_ASF V_APPNSM 

mat:13:20 ho   de epi ta   petrOdE spareis houtos estin  ho   ton 

     ho   de epi ho   petrOdes speirO  houtos eimi  ho   ho  

     RA_NSM C P  RA_APN A_APN  V_APPNSM RD_NSM V_PAI3S RA_NSM
RA_ASM 

 logon akouOn  kai euthus meta charas lambanOn auton 
 logos akouO  kai euthus meta chara lambanO autos 
 N_ASM V_PAPNSM C  A_NSM P  N_GSF V_PAPNSM RP_ASM 

mat:13:21 ouk echei  de rhizan en  heautO alla proskairos estin 
genomenEs 
     ou echO  de rhiza heis heautou alla proskairos eimi  ginomai
 
     D  V_PAI3S C N_ASF P  RP_DSM C  A_NSM   V_PAI3S
V_AMPGSF 

 de thlipseOs E diOgmou dia ton  logon euthus skandalizetai 
 de thlipsis E diOgmos dia ho   logos euthus skandalizO  
 C N_GSF   C N_GSM  P  RA_ASM N_ASM A_NSM V_PPI3S    

mat:13:22 ho   de eis tas  akanthas spareis houtos estin  ho   ton 
 
     ho   de heis ho   akantha speirO  houtos eimi  ho   ho 
 
     RA_NSM C P  RA_APF N_APF  V_APPNSM RD_NSM V_PAI3S RA_NSM
RA_ASM 

 logon akouOn  kai hE   merimna tou  aiOnos kai hE   apatE tou  
 logos akouO  kai ho   merimna ho   aiOn  kai ho   apatE ho   
 N_ASM V_PAPNSM C  RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM C  RA_NSF N_NSF RA_GSM 

 ploutou sumpnigei ton  logon kai akarpos ginetai 
 ploutos sumpnigO ho   logos kai akarpos ginomai 
 N_GSM  V_PAI3S  RA_ASM N_ASM C  A_NSM  V_PMI3S 

mat:13:23 ho   de epi tEn  kalEn gEn  spareis houtos estin  ho   
     ho   de epi ho   kalos gE  speirO  houtos eimi  ho   
     RA_NSM C P  RA_ASF A_ASF N_ASF V_APPNSM RD_NSM V_PAI3S RA_NSM 

 ton  logon akouOn  kai sunieis hos  dE karpophorei kai poiei  ho  

 ho   logos akouO  kai suniEmi hos  dE karpophoreO kai poieO  hos 

 RA_ASM N_ASM V_PAPNSM C  V_PAPNSM RR_NSM X V_PAI3S   C  V_PAI3S
RR_ASN 

 men hekaton ho   de hexEkonta ho   de triakonta 
 men hekaton hos  de hexEkonta hos  de triakonta 
 C  A_APN  RR_ASN C A_APN   RR_ASN C A_APN   

mat:13:24 allEn parabolEn parethEken autois legOn  hOmoiOthE hE  
basileia 
     allos parabolE paratithEmi autos legO   homoioO  ho  
basileia 
     A_ASF N_ASF   V_AAI3S   RP_DPM V_PAPNSM V_API3S  RA_NSF N_NSF
  

 tOn  ouranOn anthrOpO speiranti kalon sperma en  tO   agrO autou 
 ho   ouranos anthrOpos speirO  kalos sperma heis ho   agros autos 
 RA_GPM N_GPM  N_DSM   V_AAPDSM A_ASN N_ASN P  RA_DSM N_DSM RP_GSM 

mat:13:25 en  de tO   katheudein tous  anthrOpous Elthen  autou ho   
     heis de ho   katheudO  ho   anthrOpos erchomai autos ho   
     P  C RA_DSN V_PAN   RA_APM N_APM   V_AAI3S RP_GSM RA_NSM 

 echthros kai epespeiren zizania ana meson tou  sitou kai apElthen  
 echthros kai epispeirO zizanion ana mesos ho   sitos kai aperchomai 
 A_NSM  C  V_AAI3S  N_APN  P  A_ASN RA_GSM N_GSM C  V_AAI3S  

mat:13:26 hote de eblastEsen ho   chortos kai karpon epoiEsen tote ephanE 
     hote de blastanO  ho   chortos kai karpos poieO  tote phainO 
     C  C V_AAI3S  RA_NSM N_NSM  C  N_ASM V_AAI3S D  V_API3S 

 kai ta   zizania 
 kai ho   zizanion 
 D  RA_NPN N_NPN  

mat:13:27 proselthontes de hoi  douloi tou  oikodespotou eipon  autO  
     proserchomai de ho   doulos ho   oikodespotEs legO  autos 
     V_AAPNPM   C RA_NPM N_NPM RA_GSM N_GSM    V_AAI3P RP_DSM 

 kurie ouchi kalon sperma espeiras en  tO   sO  agrO pothen oun
echei  
 kurios ou  kalos sperma speira  heis ho   sos  agros pothen oun echO
  
 N_VSM X   A_ASN N_ASN V_AAI2S P  RA_DSM A_DSM N_DSM D   C 
V_PAI3S 

 zizania 
 zizanion 
 N_APN  

mat:13:28 ho   de ephE  autois echthros anthrOpos touto epoiEsen hoi  
de 
     ho   de phEmi  autos echthros anthrOpos houtos poieO  ho  
de 
     RA_NSM C V_IAI3S RP_DPM A_NSM  N_NSM   RD_ASN V_AAI3S RA_NPM
C 

 douloi legousin autO  theleis oun apelthontes sullexOmen auta  
 doulos legO   autos thelO  oun aperchomai sullegO  autos 
 N_NPM V_PAI3P RP_DSM V_PAI2S C  V_AAPNPM  V_AAS1P  RP_APN 

mat:13:29 ho   de phEsin ou mEpote sullegontes ta   zizania ekrizOsEte 
     ho   de phEmi  ou mEpote sullegO   ho   zizanion ekrizoO  
     RA_NSM C V_PAI3S X C   V_PAPNPM  RA_APN N_APN  V_AAS2P  

 hama autois ton  siton 
 hama autos ho   sitos 
 P  RP_DPM RA_ASM N_ASM 

mat:13:30 aphete sunauxanesthai amphotera heOs tou  therismou kai en  
     aphiEmi sunauxanomai  amphoteroi heOs ho   therismos kai heis 
     V_AAD2P V_PPN     A_APN   P  RA_GSM N_GSM   C  P  

 kairO tou  therismou erO   tois  theristais sullexate prOton ta   
 kairos ho   therismos legO  ho   theristEs sullegO  prOtos ho   
 N_DSM RA_GSM N_GSM   V_FAI1S RA_DPM N_DPM   V_AAD2P  A_ASN RA_APN 

 zizania kai dEsate auta  eis desmas pros to   katakausai auta  ton 
 
 zizanion kai deO   autos heis desmE pros ho   katakaiO  autos ho 
 
 N_APN  C  V_AAD2P RP_APN P  N_APF P  RA_ASN V_AAN   RP_APN
RA_ASM 

 de siton sunagagete eis tEn  apothEkEn mou  
 de sitos sunagO   heis ho   apothEkE egO  
 C N_ASM V_AAD2P  P  RA_ASF N_ASF   RP_GS 

mat:13:31 allEn parabolEn parethEken autois legOn  homoia estin  hE   
     allos parabolE paratithEmi autos legO   homoios eimi  ho   
     A_ASF N_ASF   V_AAI3S   RP_DPM V_PAPNSM A_NSF  V_PAI3S RA_NSF 

 basileia tOn  ouranOn kokkO sinapeOs hon  labOn  anthrOpos espeiren 
 basileia ho   ouranos kokkos sinapi  eimi  lambanO anthrOpos speirO  
 N_NSF  RA_GPM N_GPM  N_DSM N_GSN  RR_ASM V_AAPNSM N_NSM   V_AAI3S 

 en  tO   agrO autou 
 heis ho   agros autos 
 P  RA_DSM N_DSM RP_GSM 

mat:13:32 ho   mikroteron men estin  pantOn tOn  spermatOn hotan de 
     hos  mikros   men eimi  pas  ho   sperma  hotan de 
     RR_NSN A_NSNC   C  V_PAI3S A_GPN RA_GPN N_GPN   C   C 

 auxEthE meizon tOn  lachanOn estin  kai ginetai dendron hOste elthein 
 auxanO megas ho   lachanon eimi  kai ginomai dendron hOste erchomai 
 V_APS3S A_NSNC RA_GPN N_GPN  V_PAI3S C  V_PMI3S N_NSN  C   V_AAN  

 ta   peteina tou  ouranou kai kataskEnoun en  tois  kladois autou 
 ho   peteinon ho   ouranos kai kataskEnoO heis ho   klados autos 
 RA_APN A_APN  RA_GSM N_GSM  C  V_PAN    P  RA_DPM N_DPM  RP_GSN 

mat:13:33 allEn parabolEn elalEsen autois homoia estin  hE   basileia 
     allos parabolE laleO  autos homoios eimi  ho   basileia 
     A_ASF N_ASF   V_AAI3S RP_DPM A_NSF  V_PAI3S RA_NSF N_NSF  

 tOn  ouranOn zumE hEn  labousa gunE enekrupsen eis aleurou sata 
 ho   ouranos zumE eimi  lambanO gunE egkruptO  heis aleuron saton 
 RA_GPM N_GPM  N_DSF RR_ASF V_AAPNSF N_NSF V_AAI3S  P  N_GSN  N_APN 

 tria heOs hou  ezumOthE holon 
 treis heOs hou  zumoO  holos 
 A_APN P  RR_GSM V_API3S A_NSN 

mat:13:34 tauta panta elalEsen ho   iEsous en  parabolais tois  ochlois 
     houtos pas  laleO  ho   *PN*  heis parabolE  ho   ochlos 
     RD_APN A_APN V_AAI3S RA_NSM N_NSM P  N_DPF   RA_DPM N_DPM  

 kai chOris parabolEs ouden elalei autois 
 kai chOris parabolE oudeis laleO  autos 
 C  P   N_GSF   A_ASN V_IAI3S RP_DPM 

mat:13:35 hopOs plErOthE to   rhEthen dia tou  prophEtou legontos
anoixO 
     hopOs plEroO  ho   legO   dia ho   prophEtEs legO  
anoigO 
     C   V_APS3S RA_NSN V_APPNSN P  RA_GSM N_GSM   V_PAPGSM
V_FAI1S 

 en  parabolais to   stoma mou  ereuxomai kekrummena apo katabolEs 
 heis parabolE  ho   stoma egO  ereugomai kruptO   apo katabolE 
 P  N_DPF   RA_ASN N_ASN RP_GS V_FMI1S  V_XPPAPN  P  N_GSF   

 [kosmou] 
 kosmos  
 N_GSM  

mat:13:36 tote apheis  tous  ochlous Elthen  eis tEn  oikian kai 
     tote aphiEmi ho   ochlos erchomai heis ho   oikia kai 
     D  V_AAPNSM RA_APM N_APM  V_AAI3S P  RA_ASF N_ASF C  

 prosElthon  autO  hoi  mathEtai autou legontes diasaphEson hEmin tEn 
 
 proserchomai autos ho   mathEtEs autos legO   diasapheO  egO  ho 
 
 V_AAI3P   RP_DSM RA_NPM N_NPM  RP_GSM V_PAPNPM V_AAD2S   RP_DP
RA_ASF 

 parabolEn tOn  zizaniOn tou  agrou 
 parabolE ho   zizanion ho   agros 
 N_ASF   RA_GPN N_GPN  RA_GSM N_GSM 

mat:13:37 ho   de apokritheis eipen  ho   speirOn to   kalon sperma 
     ho   de apokrinomai legO  ho   speira  ho   kalos sperma 
     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S RA_NSM V_PAPNSM RA_ASN A_ASN N_ASN 

 estin  ho   huios tou  anthrOpou 
 eimi  ho   huios ho   anthrOpos 
 V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   

mat:13:38 ho   de agros estin  ho   kosmos to   de kalon sperma
houtoi 
     ho   de agros eimi  ho   kosmos ho   de kalos sperma
houtos 
     RA_NSM C N_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_NSN C A_NSN N_NSN 
RD_NPM 

 eisin  hoi  huioi tEs  basileias ta   de zizania eisin  hoi  
huioi 
 eimi  ho   huios ho   basileia ho   de zizanion eimi  ho  
huios 
 V_PAI3P RA_NPM N_NPM RA_GSF N_GSF   RA_NPN C N_NPN  V_PAI3P RA_NPM
N_NPM 

 tou  ponErou 
 ho   ponEros 
 RA_GSM A_GSM  

mat:13:39 ho   de echthros ho   speiras auta  estin  ho   diabolos 
     ho   de echthros ho   speira  autos eimi  ho   diabolos 
     RA_NSM C A_NSM  RA_NSM V_AAPNSM RP_APN V_PAI3S RA_NSM A_NSM  

 ho   de therismos sunteleia aiOnos estin  hoi  de theristai aggeloi 
 ho   de therismos sunteleia aiOn  eimi  ho   de theristEs aggelos 
 RA_NSM C N_NSM   N_NSF   N_GSM V_PAI3S RA_NPM C N_NPM   N_NPM  

 eisin  
 eimi  
 V_PAI3P 

mat:13:40 hOsper oun sullegetai ta   zizania kai puri [kata]kaietai
houtOs 
     hOsper oun sullegO  ho   zizanion kai pur  katakaiO   
houtO 
     C   C  V_PPI3S  RA_NPN N_NPN  C  N_DSN V_PPI3S    D  
 

 estai  en  tE   sunteleia tou  aiOnos 
 eimi  heis ho   sunteleia ho   aiOn  
 V_FMI3S P  RA_DSF N_DSF   RA_GSM N_GSM 

mat:13:41 apostelei ho   huios tou  anthrOpou tous  aggelous autou kai 
     apostellO ho   huios ho   anthrOpos ho   aggelos autos kai 
     V_FAI3S  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   RA_APM N_APM  RP_GSM C  

 sullexousin ek tEs  basileias autou panta ta   skandala kai tous  
 sullegO   ek ho   basileia autos pas  ho   skandalon kai ho   
 V_FAI3P   P RA_GSF N_GSF   RP_GSM A_APN RA_APN N_APN   C  RA_APM 

 poiountas tEn  anomian 
 poieO   ho   anomia 
 V_PAPAPM RA_ASF N_ASF  

mat:13:42 kai balousin autous eis tEn  kaminon tou  puros ekei estai  
     kai ballO  heautou heis ho   kaminos ho   pur  ekei eimi  
     C  V_FAI3P RP_APM P  RA_ASF N_ASF  RA_GSN N_GSN D  V_FMI3S 

 ho   klauthmos kai ho   brugmos tOn  odontOn 
 ho   klauthmos kai ho   brugmos ho   odous  
 RA_NSM N_NSM   C  RA_NSM N_NSM  RA_GPM N_GPM  

mat:13:43 tote hoi  dikaioi eklampsousin hOs ho   hElios en  tE   
     tote ho   dikaios eklampO   hOs ho   hElios heis ho   
     D  RA_NPM A_NPM  V_FAI3P   C  RA_NSM N_NSM P  RA_DSF 

 basileia tou  patros autOn ho   echOn  Ota  akouetO 
 basileia ho   patEr autos ho   echO   ous  akouO  
 N_DSF  RA_GSM N_GSM RP_GPM RA_NSM V_PAPNSM N_APN V_PAD3S 

mat:13:44 homoia estin  hE   basileia tOn  ouranOn thEsaurO 
kekrummenO 
     homoios eimi  ho   basileia ho   ouranos thEsauros kruptO  

     A_NSF  V_PAI3S RA_NSF N_NSF  RA_GPM N_GPM  N_DSM   V_XPPDSM 


 en  tO   agrO hon  heurOn  anthrOpos ekrupsen kai apo tEs  charas 
 heis ho   agros eimi  heuriskO anthrOpos kruptO  kai apo ho   chara 
 P  RA_DSM N_DSM RR_ASM V_AAPNSM N_NSM   V_AAI3S C  P  RA_GSF N_GSF 

 autou hupagei kai pOlei  panta hosa  echei  kai agorazei ton  agron 
 autos hupagO kai pOleO  pas  hosos echO  kai agorazO ho   agros 
 RP_GSM V_PAI3S C  V_PAI3S A_APN RR_APN V_PAI3S C  V_PAI3S RA_ASM N_ASM 

 ekeinon 
 ekeinos 
 RD_ASM 

mat:13:45 palin homoia estin  hE   basileia tOn  ouranOn anthrOpO 
     palin homoios eimi  ho   basileia ho   ouranos anthrOpos 
     D   A_NSF  V_PAI3S RA_NSF N_NSF  RA_GPM N_GPM  N_DSM   

 emporO zEtounti kalous margaritas 
 emporos zEteO  kalos margaritEs 
 N_DSM  V_PAPDSM A_APM N_APM   

mat:13:46 heurOn  de hena polutimon margaritEn apelthOn  pepraken panta 
     heuriskO de heis polutimos margaritEs aperchomai pipraskO pas  
     V_AAPNSM C A_ASM A_ASM   N_ASM   V_AAPNSM  V_XAI3S A_APN 

 hosa  eichen kai Egorasen auton 
 hosos echO  kai agorazO autos 
 RR_APN V_IAI3S C  V_AAI3S RP_ASM 

mat:13:47 palin homoia estin  hE   basileia tOn  ouranOn sagEnE
blEtheisE 
     palin homoios eimi  ho   basileia ho   ouranos sagEnE ballO 
  
     D   A_NSF  V_PAI3S RA_NSF N_NSF  RA_GPM N_GPM  N_DSF 
V_APPDSF 

 eis tEn  thalassan kai ek pantos genous sunagagousE 
 heis ho   thalassa kai ek pas  genos sunagO   
 P  RA_ASF N_ASF   C  P A_GSN N_GSN V_AAPDSF  

mat:13:48 hEn  hote eplErOthE anabibasantes epi ton  aigialon kai 
     eimi  hote plEroO  anabibazO   epi ho   aigialos kai 
     RR_ASF C  V_API3S  V_AAPNPM   P  RA_ASM N_ASM  C  

 kathisantes sunelexan ta   kala eis aggE ta   de sapra exO ebalon

 kathizO   sullegO  ho   kalos heis aggos ho   de sapros echO ballO 

 V_AAPNPM  V_AAI3P  RA_APN A_APN P  N_APN RA_APN C A_APN D  
V_AAI3P 

mat:13:49 houtOs estai  en  tE   sunteleia tou  aiOnos exeleusontai 
     houtO eimi  heis ho   sunteleia ho   aiOn  exerchomai  
     D   V_FMI3S P  RA_DSF N_DSF   RA_GSM N_GSM V_FMI3P   

 hoi  aggeloi kai aphoriousin tous  ponErous ek mesou tOn  dikaiOn 
 ho   aggelos kai aphorizO  ho   ponEros ek mesos ho   dikaios 
 RA_NPM N_NPM  C  V_FAI3P   RA_APM A_APM  P A_GSN RA_GPM A_GPM  

mat:13:50 kai balousin autous eis tEn  kaminon tou  puros ekei estai  
     kai ballO  heautou heis ho   kaminos ho   pur  ekei eimi  
     C  V_FAI3P RP_APM P  RA_ASF N_ASF  RA_GSN N_GSN D  V_FMI3S 

 ho   klauthmos kai ho   brugmos tOn  odontOn 
 ho   klauthmos kai ho   brugmos ho   odous  
 RA_NSM N_NSM   C  RA_NSM N_NSM  RA_GPM N_GPM  

mat:13:51 sunEkate tauta panta legousin autO  nai 
     suniEmi houtos pas  legO   autos nai 
     V_AAI2P RD_APN A_APN V_PAI3P RP_DSM X  

mat:13:52 ho   de eipen  autois dia touto pas  grammateus mathEteutheis 
     ho   de legO  autos dia houtos pas  grammateus mathEteuO   
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DPM P  RD_ASN A_NSM N_NSM   V_APPNSM   

 tE   basileia tOn  ouranOn homoios estin  anthrOpO oikodespotE 
hostis 
 ho   basileia ho   ouranos homoios eimi  anthrOpos oikodespotEs
hostis 
 RA_DSF N_DSF  RA_GPM N_GPM  A_NSM  V_PAI3S N_DSM   N_DSM    
RR_NSM 

 ekballei ek tou  thEsaurou autou kaina kai palaia 
 ekballO ek ho   thEsauros autos kainos kai palaios 
 V_PAI3S P RA_GSM N_GSM   RP_GSM A_APN C  A_APN  

mat:13:53 kai egeneto hote etelesen ho   iEsous tas  parabolas tautas 
     kai ginomai hote teleO  ho   *PN*  ho   parabolE houtos 
     C  V_AMI3S C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_APF N_APF   RD_APF 

 metEren ekeithen 
 metairO ekeithen 
 V_AAI3S D    

mat:13:54 kai elthOn  eis tEn  patrida autou edidasken autous en  tE 
  
     kai erchomai heis ho   patris autos didaskO  heautou heis ho 
  
     C  V_AAPNSM P  RA_ASF N_ASF  RP_GSM V_IAI3S  RP_APM P  
RA_DSF 

 sunagOgE autOn hOste ekplEssesthai autous kai legein pothen toutO hE  

 sunagOgE autos hOste ekplEssomai  heautou kai legO  pothen houtos ho  

 N_DSF  RP_GPM C   V_PPN     RP_APM C  V_PAN D   RD_DSM
RA_NSF 

 sophia hautE kai hai  dunameis 
 sophia autos kai ho   dunamis 
 N_NSF RD_NSF C  RA_NPF N_NPF  

mat:13:55 ouch houtos estin  ho   tou  tektonos huios ouch hE   mEtEr 
     ou  houtos eimi  ho   ho   tektOn  huios ou  ho   mEtEr 
     X  RD_NSM V_PAI3S RA_NSM RA_GSM N_GSM  N_NSM X  RA_NSF N_NSF 

 autou legetai mariam kai hoi  adelphoi autou iakObos kai iOsEph kai
simOn 
 autos legO  *PN*  kai ho   adelphos autos *PN*  kai *PN*  kai
*PN* 
 RP_GSM V_PPI3S N_NSF C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM N_NSM  C  N_NSM C 
N_NSM 

 kai ioudas 
 kai *PN*  
 C  N_NSM 

mat:13:56 kai hai  adelphai autou ouchi pasai pros hEmas eisin  pothen
oun 
     kai ho   adelphE autos ou  pas  pros egO  eimi  pothen
oun 
     C  RA_NPF N_NPF  RP_GSM X   A_NPF P  RP_AP V_PAI3P D   C
 

 toutO tauta panta 
 houtos houtos pas  
 RD_DSM RD_NPN A_NPN 

mat:13:57 kai eskandalizonto en  autO  ho   de iEsous eipen  autois ouk 
     kai skandalizO   heis autos ho   de *PN*  legO  autos ou 
     C  V_IPI3P    P  RP_DSM RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RP_DPM D  

 estin  prophEtEs atimos ei mE en  tE   patridi kai en  tE   oikia 
 eimi  prophEtEs atimos ei mE heis ho   patris kai heis ho   oikia 
 V_PAI3S N_NSM   A_NSM C D P  RA_DSF N_DSF  C  P  RA_DSF N_DSF 

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

mat:13:58 kai ouk epoiEsen ekei dunameis pollas dia tEn  apistian autOn 
     kai ou poieO  ekei dunamis polus dia ho   apistia autos 
     C  D  V_AAI3S D  N_APF  A_APF P  RA_ASF N_ASF  RP_GPM 


Help and Acknowledgements