Help and Acknowledgements


mat:12:1 en  ekeinO tO   kairO eporeuthE ho   iEsous tois 
sabbasin dia 
     heis ekeinos ho   kairos poreuomai ho   *PN*  ho   sabbaton
dia 
     P  RD_DSM RA_DSM N_DSM V_API3S  RA_NSM N_NSM RA_DPN N_DPN  
P  

 tOn  sporimOn hoi  de mathEtai autou epeinasan kai Erxanto tillein 
 ho   sporima ho   de mathEtEs autos peinaO  kai archO  tillO  
 RA_GPN A_GPN  RA_NPM C N_NPM  RP_GSM V_AAI3P  C  V_AMI3P V_PAN  

 stachuas kai esthiein 
 stachus kai esthiO  
 N_APM  C  V_PAN  

mat:12:2 hoi  de pharisaioi idontes eipan  autO  idou hoi  mathEtai 
     ho   de *PN*    horaO  legO  autos idou ho   mathEtEs 
     RA_NPM C N_NPM   V_AAPNPM V_AAI3P RP_DSM X  RA_NPM N_NPM  

 sou  poiousin ho   ouk exestin poiein en  sabbatO 
 su  poieO  hos  ou exesti poieO heis sabbaton 
 RP_GS V_PAI3P RR_ASN D  V_PAI3S V_PAN P  N_DSN  

mat:12:3 ho   de eipen  autois ouk anegnOte  ti   epoiEsen dauid hote 
     ho   de legO  autos ou anaginOskO tis  poieO  *PN* hote 
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DPM X  V_AAI2P  RI_ASN V_AAI3S N_NSM C  

 epeinasen kai hoi  met autou 
 peinaO  kai ho   meta autos 
 V_AAI3S  C  RA_NPM P  RP_GSM 

mat:12:4 pOs eisElthen  eis ton  oikon tou  theou kai tous  artous 
     pOs eiserchomai heis ho   oikos ho   theos kai ho   artos 
     C  V_AAI3S   P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM C  RA_APM N_APM 

 tEs  protheseOs ephagon ho   ouk exon   En   autO  phagein oude 
 ho   prothesis esthiO hos  ou exesti  eimi  autos esthiO oude 
 RA_GSF N_GSF   V_AAI3P RR_ASN D  V_PAPNSN V_IAI3S RP_DSM V_AAN  C  

 tois  met autou ei mE tois  hiereusin monois 
 ho   meta autos ei mE ho   hiereus  monos 
 RA_DPM P  RP_GSM C D RA_DPM N_DPM   A_DPM 

mat:12:5 E ouk anegnOte  en  tO   nomO hoti tois  sabbasin hoi  
hiereis 
     E ou anaginOskO heis ho   nomos hoti ho   sabbaton ho  
hiereus 
     C X  V_AAI2P  P  RA_DSM N_DSM C  RA_DPN N_DPN  RA_NPM
N_NPM  

 en  tO   hierO to   sabbaton bebElousin kai anaitioi eisin  
 heis ho   hieros ho   sabbaton bebEloO  kai anaitios eimi  
 P  RA_DSN A_DSN RA_ASN N_ASN  V_PAI3P  C  A_NPM  V_PAI3P 

mat:12:6 legO  de humin hoti tou  hierou meizon estin  hOde 
     legO  de su  hoti ho   hieros megas eimi  hOde 
     V_PAI1S C RP_DP C  RA_GSN A_GSN A_NSNC V_PAI3S D  

mat:12:7 ei de egnOkeite ti   estin  eleos thelO  kai ou thusian ouk an 
     ei de ginOskO  tis  eimi  eleos thelO  kai ou thusia ou an 
     C C V_YAI2P  RI_NSN V_PAI3S N_ASN V_PAI1S C  D N_ASF  D  X 

 katedikasate tous  anaitious 
 katadikazO  ho   anaitios 
 V_AAI2P   RA_APM A_APM   

mat:12:8 kurios gar estin  tou  sabbatou ho   huios tou  anthrOpou 
     kurios gar eimi  ho   sabbaton ho   huios ho   anthrOpos 
     N_NSM C  V_PAI3S RA_GSN N_GSN  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   

mat:12:9 kai metabas  ekeithen Elthen  eis tEn  sunagOgEn autOn 
     kai metabainO ekeithen erchomai heis ho   sunagOgE autos 
     C  V_AAPNSM D    V_AAI3S P  RA_ASF N_ASF   RP_GPM 

mat:12:10 kai idou anthrOpos cheira echOn  xEran kai epErOtEsan auton 
     kai idou anthrOpos cheir echO   xEros kai eperOtaO  autos 
     C  X  N_NSM   N_ASF V_PAPNSM A_ASF C  V_AAI3P  RP_ASM 

 legontes ei exestin tois  sabbasin therapeusai hina katEgorEsOsin autou 
 legO   ei exesti ho   sabbaton therapeuO  hina katEgoreO   autos 
 V_PAPNPM X V_PAI3S RA_DPN N_DPN  V_AAN    C  V_AAS3P    RP_GSM 

mat:12:11 ho   de eipen  autois tis  estai  ex humOn anthrOpos hos  
     ho   de legO  autos tis  eimi  hex su  anthrOpos hos  
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DPM RI_NSM V_FMI3S P  RP_GP N_NSM   RR_NSM 

 hexei  probaton hen  kai ean empesE touto tois  sabbasin eis 
bothunon 
 echO  probaton heis kai ean empiptO houtos ho   sabbaton heis
bothunos 
 V_FAI3S N_ASN  A_ASN C  C  V_AAS3S RD_NSN RA_DPN N_DPN  P  N_ASM 


 ouchi kratEsei auto  kai egerei 
 ou  krateO  autos kai egeirO 
 X   V_FAI3S RP_ASN C  V_FAI3S 

mat:12:12 posO  oun diapherei anthrOpos probatou hOste exestin tois 
sabbasin 
     posos oun diapherO anthrOpos probaton hOste exesti ho  
sabbaton 
     RI_DSN C  V_PAI3S  N_NSM   N_GSN  C   V_PAI3S RA_DPN N_DPN
  

 kalOs poiein 
 kalOs poieO 
 D   V_PAN 

mat:12:13 tote legei  tO   anthrOpO ekteinon sou  tEn  cheira kai 
     tote legO  ho   anthrOpos ekteinO su  ho   cheir kai 
     D  V_PAI3S RA_DSM N_DSM   V_AAD2S RP_GS RA_ASF N_ASF C  

 exeteinen kai apekatestathE hugiEs hOs hE   allE 
 ekteinO  kai apokathistEmi hugiEs hOs ho   allos 
 V_AAI3S  C  V_API3S    A_NSF C  RA_NSF A_NSF 

mat:12:14 exelthontes de hoi  pharisaioi sumboulion elabon kat autou 
hopOs 
     exerchomai de ho   *PN*    sumboulion lambanO kata autos 
hopOs 
     V_AAPNPM  C RA_NPM N_NPM   N_ASN   V_AAI3P P  RP_GSM C 
  

 auton apolesOsin 
 autos apollumi  
 RP_ASM V_AAS3P  

mat:12:15 ho   de iEsous gnous  anechOrEsen ekeithen kai EkolouthEsan 
     ho   de *PN*  ginOskO anachOreO  ekeithen kai akoloutheO  
     RA_NSM C N_NSM V_AAPNSM V_AAI3S   D    C  V_AAI3P   

 autO  [ochloi] polloi kai etherapeusen autous pantas 
 autos ochlos  polus kai therapeuO  heautou pas  
 RP_DSM N_NPM  A_NPM C  V_AAI3S   RP_APM A_APM 

mat:12:16 kai epetimEsen autois hina mE phaneron auton poiEsOsin 
     kai epitimaO  autos hina mE phaneros autos poieO   
     C  V_AAI3S  RP_DPM C  D A_ASM  RP_ASM V_AAS3P  

mat:12:17 hina plErOthE to   rhEthen dia Esaiou tou  prophEtou legontos 
     hina plEroO  ho   legO   dia *PN*  ho   prophEtEs legO   
     C  V_APS3S RA_NSN V_APPNSN P  N_GSM RA_GSM N_GSM   V_PAPGSM 

mat:12:18 idou ho   pais mou  hon  hEretisa ho   agapEtos mou  eis

     idou ho   pais egO  eimi  hairetizO ho   agapEtos egO 
heis 
     X  RA_NSM N_NSM RP_GS RR_ASM V_AAI1S  RA_NSM A_NSM  RP_GS P 


 hon  eudokEsen hE   psuchE mou  thEsO  to   pneuma mou  ep auton

 eimi  eudokeO  ho   psuchE egO  tithEmi ho   pneuma egO  epi autos

 RR_ASM V_AAI3S  RA_NSF N_NSF RP_GS V_FAI1S RA_ASN N_ASN RP_GS P 
RP_ASM 

 kai krisin tois  ethnesin apaggelei 
 kai krisis ho   ethnos  apaggellO 
 C  N_ASF RA_DPN N_DPN  V_FAI3S  

mat:12:19 ouk erisei oude kraugasei oude akousei tis  en  tais 
plateiais 
     ou erizO  oude kraugazO oude akouO  tis  heis ho   platus 
 
     D  V_FAI3S C  V_FAI3S  C  V_FAI3S RI_NSM P  RA_DPF A_DPF 
 

 tEn  phOnEn autou 
 ho   phOnE autos 
 RA_ASF N_ASF RP_GSM 

mat:12:20 kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tuphomenon ou sbesei
 
     kalamos suntribO    ou katagnumi kai linon tuphomai  ou
sbennumi 
     N_ASM  V_XPPASM    D V_FAI3S  C  N_ASN V_PPPASN  D 
V_FAI3S 

 heOs an ekbalE eis nikos tEn  krisin 
 heOs an ekballO heis nikos ho   krisis 
 C  X V_AAS3S P  N_ASN RA_ASF N_ASF 

mat:12:21 kai tO   onomati autou ethnE elpiousin 
     kai ho   onoma  autos ethnos elpizO  
     C  RA_DSN N_DSN  RP_GSM N_NPN V_FAI3P  

mat:12:22 tote prosEnechthE autO  daimonizomenos tuphlos kai kOphos kai 
     tote prospherO  autos daimonizomai  tuphlos kai kOphos kai 
     D  V_API3S   RP_DSM V_PMPNSM    A_NSM  C  A_NSM C  

 etherapeusen auton hOste ton  kOphon lalein kai blepein 
 therapeuO  autos hOste ho   kOphos laleO kai blepO  
 V_AAI3S   RP_ASM C   RA_ASM A_ASM V_PAN C  V_PAN  

mat:12:23 kai existanto pantes hoi  ochloi kai elegon mEti houtos estin  
     kai existEmi pas  ho   ochlos kai legO  mEti houtos eimi  
     C  V_IMI3P  A_NPM RA_NPM N_NPM C  V_IAI3P X  RD_NSM V_PAI3S 

 ho   huios dauid 
 ho   huios *PN* 
 RA_NSM N_NSM N_GSM 

mat:12:24 hoi  de pharisaioi akousantes eipon  houtos ouk ekballei ta   
     ho   de *PN*    akouO   legO  houtos ou ekballO ho   
     RA_NPM C N_NPM   V_AAPNPM  V_AAI3P RD_NSM D  V_PAI3S RA_APN 

 daimonia ei mE en  tO   beelzeboul archonti tOn  daimoniOn 
 daimonion ei mE heis ho   *PN*    archOn  ho   daimonion 
 N_APN   C D P  RA_DSM N_DSM   N_DSM  RA_GPN N_GPN   

mat:12:25 eidOs  de tas  enthumEseis autOn eipen  autois pasa 
basileia 
     horaO  de ho   enthumEsis autos legO  autos pas 
basileia 
     V_XAPNSM C RA_APF N_APF    RP_GPM V_AAI3S RP_DPM A_NSF N_NSF 


 meristheisa kath heautEs erEmoutai kai pasa polis E oikia meristheisa
kath 
 merizO   kata heautou erEmoomai kai pas  polis E oikia merizO   
kata 
 V_APPNSF  P  RP_GSF V_PPI3S  C  A_NSF N_NSF C N_NSF V_APPNSF  P 


 heautEs ou stathEsetai 
 heautou ou histEmi   
 RP_GSF D V_FPI3S   

mat:12:26 kai ei ho   satanas ton  satanan ekballei eph heauton
emeristhE 
     kai ei ho   *PN*  ho   *PN*  ekballO epi heautou merizO 

     C  C RA_NSM N_NSM  RA_ASM N_ASM  V_PAI3S P  RP_ASM V_API3S 


 pOs oun stathEsetai hE   basileia autou 
 pOs oun histEmi   ho   basileia autos 
 D  C  V_FPI3S   RA_NSF N_NSF  RP_GSM 

mat:12:27 kai ei egO  en  beelzeboul ekballO ta   daimonia hoi  huioi 
     kai ei egO  heis *PN*    ekballO ho   daimonion ho   huios 
     C  C RP_NS P  N_DSM   V_PAI1S RA_APN N_APN   RA_NPM N_NPM 

 humOn en  tini  ekballousin dia touto autoi kritai esontai humOn 
 su  heis tis  ekballO   dia houtos autos kritEs eimi  su  
 RP_GP P  RI_DSM V_PAI3P   P  RD_ASN RP_NPM N_NPM V_FMI3P RP_GP 

mat:12:28 ei de en  pneumati theou egO  ekballO ta   daimonia ara 
     ei de heis pneuma  theos egO  ekballO ho   daimonion ara 
     C C P  N_DSN  N_GSM RP_NS V_PAI1S RA_APN N_APN   C  

 ephthasen eph humas hE   basileia tou  theou 
 phthanO  epi su  ho   basileia ho   theos 
 V_AAI3S  P  RP_AP RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM 

mat:12:29 E pOs dunatai tis  eiselthein eis tEn  oikian tou  
ischurou 
     E pOs dunamai tis  eiserchomai heis ho   oikia ho  
ischuros 
     C D  V_PMI3S RI_NSM V_AAN    P  RA_ASF N_ASF RA_GSM A_GSM 


 kai ta   skeuE autou harpasai ean mE prOton dEsE  ton  ischuron
kai 
 kai ho   skeuos autos harpazO ean mE prOtos deO   ho   ischuros
kai 
 C  RA_APN N_APN RP_GSM V_AAN  C  D A_ASN V_AAS3S RA_ASM A_ASM  C 


 tote tEn  oikian autou diarpasei 
 tote ho   oikia autos diarpazO 
 D  RA_ASF N_ASF RP_GSM V_FAI3S  

mat:12:30 ho   mE On    met emou kat emou estin  kai ho   mE 
     ho   mE hos   meta egO  kata egO  eimi  kai ho   mE 
     RA_NSM D V_PAPNSM P  RP_GS P  RP_GS V_PAI3S C  RA_NSM D 

 sunagOn met emou skorpizei 
 sunagO  meta egO  skorpizO 
 V_PAPNSM P  RP_GS V_PAI3S  

mat:12:31 dia touto legO  humin pasa hamartia kai blasphEmia
aphethEsetai 
     dia houtos legO  su  pas  hamartia kai blasphEmia aphiEmi  

     P  RD_ASN V_PAI1S RP_DP A_NSF N_NSF  C  N_NSF   V_FPI3S  


 tois  anthrOpois hE   de tou  pneumatos blasphEmia ouk aphethEsetai 
 ho   anthrOpos ho   de ho   pneuma  blasphEmia ou aphiEmi   
 RA_DPM N_DPM   RA_NSF C RA_GSN N_GSN   N_NSF   D  V_FPI3S   

mat:12:32 kai hos  ean eipE  logon kata tou  huiou tou  anthrOpou 
     kai hos  ean legO  logos kata ho   huios ho   anthrOpos 
     C  RR_NSM X  V_AAS3S N_ASM P  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM   

 aphethEsetai autO  hos  d an eipE  kata tou  pneumatos tou  
hagiou 
 aphiEmi   autos hos  de an legO  kata ho   pneuma  ho  
hagios 
 V_FPI3S   RP_DSM RR_NSM C X V_AAS3S P  RA_GSN N_GSN   RA_GSN
A_GSN 

 ouk aphethEsetai autO  oute en  toutO tO   aiOni oute en  tO   
 ou aphiEmi   autos oute heis houtos ho   aiOn oute heis ho   
 D  V_FPI3S   RP_DSM C  P  RD_DSM RA_DSM N_DSM C  P  RA_DSM 

 mellonti 
 mellO  
 V_PAPDSM 

mat:12:33 E poiEsate to   dendron kalon kai ton  karpon autou kalon E 
     E poieO  ho   dendron kalos kai ho   karpos autos kalos E 
     C V_AAD2P RA_ASN N_ASN  A_ASN C  RA_ASM N_ASM RP_GSN A_ASM C 

 poiEsate to   dendron sapron kai ton  karpon autou sapron ek gar tou 
 
 poieO  ho   dendron sapros kai ho   karpos autos sapros ek gar ho 
 
 V_AAD2P RA_ASN N_ASN  A_ASN C  RA_ASM N_ASM RP_GSN A_ASM P C 
RA_GSM 

 karpou to   dendron ginOsketai 
 karpos ho   dendron ginOskO  
 N_GSM RA_NSN N_NSN  V_PPI3S  

mat:12:34 gennEmata echidnOn pOs dunasthe agatha lalein ponEroi ontes  ek 
     gennEma  echidna pOs dunamai agathos laleO ponEros eimi   ek 
     N_VPN   N_GPF  D  V_PMI2P A_APN  V_PAN A_NPM  V_PAPNPM P 

 gar tou  perisseumatos tEs  kardias to   stoma lalei  
 gar ho   perisseuma  ho   kardia ho   stoma laleO  
 C  RA_GSN N_GSN     RA_GSF N_GSF  RA_NSN N_NSN V_PAI3S 

mat:12:35 ho   agathos anthrOpos ek tou  agathou thEsaurou ekballei
agatha 
     ho   agathos anthrOpos ek ho   agathos thEsauros ekballO 
agathos 
     RA_NSM A_NSM  N_NSM   P RA_GSM A_GSM  N_GSM   V_PAI3S 
A_APN  

 kai ho   ponEros anthrOpos ek tou  ponErou thEsaurou ekballei ponEra 
 kai ho   ponEros anthrOpos ek ho   ponEros thEsauros ekballO ponEros 
 C  RA_NSM A_NSM  N_NSM   P RA_GSM A_GSM  N_GSM   V_PAI3S A_APN  

mat:12:36 legO  de humin hoti pan  rhEma argon ho   lalEsousin hoi  
     legO  de su  hoti pas  rhEma argos hos  laleO   ho   
     V_PAI1S C RP_DP C  A_ASN N_ASN A_ASN RR_ASN V_FAI3P  RA_NPM 

 anthrOpoi apodOsousin peri autou logon en  hEmera kriseOs 
 anthrOpos apodidOmi  peri autos logos heis hEmera krisis 
 N_NPM   V_FAI3P   P  RP_GSN N_ASM P  N_DSF N_GSF  

mat:12:37 ek gar tOn  logOn sou  dikaiOthEsE kai ek tOn  logOn sou  
     ek gar ho   logos su  dikaioO   kai ek ho   logos su  
     P C  RA_GPM N_GPM RP_GS V_FPI2S   C  P RA_GPM N_GPM RP_GS 

 katadikasthEsE 
 katadikazO   
 V_FPI2S    

mat:12:38 tote apekrithEsan autO  tines tOn  grammateOn kai pharisaiOn 
     tote apokrinomai autos tis  ho   grammateus kai *PN*    
     D  V_API3P   RP_DSM RI_NPM RA_GPM N_GPM   C  N_GPM   

 legontes didaskale thelomen apo sou  sEmeion idein 
 legO   didaskalos thelO  apo su  sEmeion horaO 
 V_PAPNPM N_VSM   V_PAI1P P  RP_GS N_ASN  V_AAN 

mat:12:39 ho   de apokritheis eipen  autois genea ponEra kai moichalis 
     ho   de apokrinomai legO  autos genea ponEros kai moichalis 
     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S RP_DPM N_NSF A_NSF  C  A_NSF   

 sEmeion epizEtei kai sEmeion ou dothEsetai autE  ei mE to   sEmeion
iOna 
 sEmeion epizEteO kai sEmeion ou didOmi   autos ei mE ho   sEmeion
*PN* 
 N_ASN  V_PAI3S C  N_NSN  D V_FPI3S  RP_DSF C D RA_NSN N_NSN 
N_GSM 

 tou  prophEtou 
 ho   prophEtEs 
 RA_GSM N_GSM   

mat:12:40 hOsper gar En   iOnas en  tE   koilia tou  kEtous treis 
     hOsper gar eimi  *PN* heis ho   koilia ho   kEtos treis 
     C   C  V_IAI3S N_NSM P  RA_DSF N_DSF RA_GSN N_GSN A_APF 

 hEmeras kai treis nuktas houtOs estai  ho   huios tou  anthrOpou en  
 hEmera kai treis nux  houtO eimi  ho   huios ho   anthrOpos heis 
 N_APF  C  A_APF N_APF D   V_FMI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   P  

 tE   kardia tEs  gEs  treis hEmeras kai treis nuktas 
 ho   kardia ho   gE  treis hEmera kai treis nux  
 RA_DSF N_DSF RA_GSF N_GSF A_APF N_APF  C  A_APF N_APF 

mat:12:41 andres nineuitai anastEsontai en  tE   krisei meta tEs  
geneas 
     anEr  *PN*   anistEmi   heis ho   krisis meta ho   genea

     N_NPM N_NPM   V_FMI3P   P  RA_DSF N_DSF P  RA_GSF N_GSF


 tautEs kai katakrinousin autEn  hoti metenoEsan eis to   kErugma iOna 
 houtos kai katakrinO   heautou hoti metanoeO  heis ho   kErugma *PN* 
 RD_GSF C  V_FAI3P    RP_ASF C  V_AAI3P  P  RA_ASN N_ASN  N_GSM 

 kai idou pleion iOna hOde 
 kai idou polus *PN* hOde 
 C  X  A_NSNC N_GSM D  

mat:12:42 basilissa notou egerthEsetai en  tE   krisei meta tEs  geneas 
     basilissa notos egeirO    heis ho   krisis meta ho   genea 
     N_NSF   N_GSM V_FPI3S   P  RA_DSF N_DSF P  RA_GSF N_GSF 

 tautEs kai katakrinei autEn  hoti Elthen  ek tOn  peratOn tEs  gEs  
 houtos kai katakrinO heautou hoti erchomai ek ho   peras  ho   gE  
 RD_GSF C  V_FAI3S  RP_ASF C  V_AAI3S P RA_GPN N_GPN  RA_GSF N_GSF 

 akousai tEn  sophian solomOnos kai idou pleion solomOnos hOde 
 akouO  ho   sophia *PN*   kai idou polus *PN*   hOde 
 V_AAN  RA_ASF N_ASF  N_GSM   C  X  A_NSNC N_GSM   D  

mat:12:43 hotan de to   akatharton pneuma exelthE  apo tou  anthrOpou 
     hotan de ho   akathartos pneuma exerchomai apo ho   anthrOpos 
     C   C RA_NSN A_NSN   N_NSN V_AAS3S  P  RA_GSM N_GSM   

 dierchetai di anudrOn topOn zEtoun  anapausin kai ouch heuriskei 
 dierchomai dia anudros topos zEteO  anapausis kai ou  heuriskO 
 V_PMI3S  P  A_GPM  N_GPM V_PAPNSN N_ASF   C  D  V_PAI3S  

mat:12:44 tote legei  eis ton  oikon mou  epistrepsO hothen exElthon 
kai 
     tote legO  heis ho   oikos egO  epistrephO hothen exerchomai
kai 
     D  V_PAI3S P  RA_ASM N_ASM RP_GS V_FAI1S  D   V_AAI1S  
C  

 elthon  heuriskei scholazonta sesarOmenon kai kekosmEmenon 
 erchomai heuriskO scholazO  saroO    kai kosmeO    
 V_AAPNSN V_PAI3S  V_PAPASM  V_XPPASM  C  V_XPPASM   

mat:12:45 tote poreuetai kai paralambanei meth heautou hepta hetera 
pneumata 
     tote poreuomai kai paralambanO meta heautou hepta heteros pneuma 

     D  V_PMI3S  C  V_PAI3S   P  RP_GSN A_APN A_APN  N_APN 


 ponErotera heautou kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta  
eschata 
 ponEros  heautou kai eiserchomai katoikeO ekei kai ginomai ho  
eschatos 
 A_APNC   RP_GSN C  V_AAPNPN  V_PAI3S D  C  V_PMI3S RA_NPN A_NPN 
 

 tou  anthrOpou ekeinou cheirona tOn  prOtOn houtOs estai  kai tE   
 ho   anthrOpos ekeinos cheirOn ho   prOtos houtO eimi  kai ho   
 RA_GSM N_GSM   RD_GSM A_NPNC  RA_GPN A_GPN D   V_FMI3S D  RA_DSF 

 genea tautE tE   ponEra 
 genea houtos ho   ponEros 
 N_DSF RD_DSF RA_DSF A_DSF  

mat:12:46 eti autou lalountos tois  ochlois idou hE   mEtEr kai hoi  
     eti autos laleO   ho   ochlos idou ho   mEtEr kai ho   
     D  RP_GSM V_PAPGSM RA_DPM N_DPM  X  RA_NSF N_NSF C  RA_NPM 

 adelphoi autou heistEkeisan exO zEtountes autO  lalEsai 
 adelphos autos histEmi   echO zEteO   autos laleO  
 N_NPM  RP_GSM V_YAI3P   D  V_PAPNPM RP_DSM V_AAN  

mat:12:47 [eipen de tis  autO  idou hE   mEtEr sou  kai hoi  
adelphoi 
     legO  de tis  autos idou ho   mEtEr su  kai ho  
adelphos 
     V_AAI3S C RI_NSM RP_DSM X  RA_NSF N_NSF RP_GS C  RA_NPM N_NPM 
 

 sou  exO hestEkasin zEtountes soi  lalEsai] 
 su  echO histEmi  zEteO   su  laleO  
 RP_GS D  V_XAI3P  V_PAPNPM RP_DS V_AAN  

mat:12:48 ho   de apokritheis eipen  tO   legonti autO  tis  estin 

     ho   de apokrinomai legO  ho   legO   autos tis  eimi 

     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S RA_DSM V_PAPDSM RP_DSM RI_NSF
V_PAI3S 

 hE   mEtEr mou  kai tines eisin  hoi  adelphoi mou  
 ho   mEtEr egO  kai tis  eimi  ho   adelphos egO  
 RA_NSF N_NSF RP_GS C  RI_NPM V_PAI3P RA_NPM N_NPM  RP_GS 

mat:12:49 kai ekteinas tEn  cheira autou epi tous  mathEtas autou eipen
 
     kai ekteinO ho   cheir autos epi ho   mathEtEs autos legO 
 
     C  V_AAPNSM RA_ASF N_ASF RP_GSM P  RA_APM N_APM  RP_GSM
V_AAI3S 

 idou hE   mEtEr mou  kai hoi  adelphoi mou  
 idou ho   mEtEr egO  kai ho   adelphos egO  
 X  RA_NSF N_NSF RP_GS C  RA_NPM N_NPM  RP_GS 

mat:12:50 hostis gar an poiEsE to   thelEma tou  patros mou  tou  en
 
     hostis gar an poieO  ho   thelEma ho   patEr egO  ho  
heis 
     RR_NSM C  X V_AAS3S RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM RP_GS RA_GSM P 
 

 ouranois autos mou  adelphos kai adelphE kai mEtEr estin  
 ouranos autos egO  adelphos kai adelphE kai mEtEr eimi  
 N_DPM  RP_NSM RP_GS N_NSM  C  N_NSF  C  N_NSF V_PAI3S 


Help and Acknowledgements