Help and Acknowledgements


mat:11:1 kai egeneto hote etelesen ho   iEsous diatassOn tois 
dOdeka 
     kai ginomai hote teleO  ho   *PN*  diatassO ho   dOdeka 
     C  V_AMI3S C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM V_PAPNSM RA_DPM A_DPM 

 mathEtais autou metebE  ekeithen tou  didaskein kai kErussein en  
 mathEtEs autos metabainO ekeithen ho   didaskO  kai kErussO  heis 
 N_DPM   RP_GSM V_AAI3S  D    RA_GSN V_PAN   C  V_PAN   P  

 tais  polesin autOn 
 ho   polis  autos 
 RA_DPF N_DPF  RP_GPM 

mat:11:2 ho   de iOannEs akousas en  tO   desmOtEriO ta   erga tou
  
     ho   de *PN*  akouO  heis ho   desmOtErion ho   ergon ho 
  
     RA_NSM C N_NSM  V_AAPNSM P  RA_DSN N_DSN    RA_APN N_APN
RA_GSM 

 christou pempsas dia tOn  mathEtOn autou 
 *PN*   pempO  dia ho   mathEtEs autos 
 N_GSM  V_AAPNSM P  RA_GPM N_GPM  RP_GSM 

mat:11:3 eipen  autO  su  ei   ho   erchomenos E heteron
prosdokOmen 
     legO  autos su  eimi  ho   erchomai  E heteros prosdokaO 

     V_AAI3S RP_DSM RP_NS V_PAI2S RA_NSM V_PMPNSM  C A_ASM  V_PAI1P  


mat:11:4 kai apokritheis ho   iEsous eipen  autois poreuthentes
apaggeilate 
     kai apokrinomai ho   *PN*  legO  autos poreuomai  apaggellO
 
     C  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DPM V_APPNPM   V_AAD2P 
 

 iOannE ha   akouete kai blepete 
 *PN*  hos  akouO  kai blepO  
 N_DSM RR_APN V_PAI2P C  V_PAI2P 

mat:11:5 tuphloi anablepousin kai chOloi peripatousin leproi katharizontai
kai 
     tuphlos anablepO   kai chOlos peripateO  lepros katharizO  
kai 
     A_NPM  V_PAI3P   C  A_NPM V_PAI3P   A_NPM V_PPI3P    C
 

 kOphoi akouousin kai nekroi egeirontai kai ptOchoi euaggelizontai 
 kOphos akouO   kai nekros egeirO   kai ptOchos euaggelizO   
 A_NPM V_PAI3P  C  A_NPM V_PPI3P  C  A_NPM  V_PPI3P    

mat:11:6 kai makarios estin  hos  ean mE skandalisthE en  emoi 
     kai makarios eimi  hos  ean mE skandalizO  heis egO  
     C  A_NSM  V_PAI3S RR_NSM X  D V_APS3S   P  RP_DS 

mat:11:7 toutOn de poreuomenOn Erxato ho   iEsous legein tois  ochlois
peri 
     houtos de poreuomai  archO  ho   *PN*  legO  ho   ochlos 
peri 
     RD_GPM C V_PMPGPM  V_AMI3S RA_NSM N_NSM V_PAN RA_DPM N_DPM  P
  

 iOannou ti   exElthate eis tEn  erEmon theasasthai kalamon hupo
anemou 
 *PN*  tis  exerchomai heis ho   erEmos theaomai  kalamos hupo
anemos 
 N_GSM  RI_ASN V_AAI2P  P  RA_ASF A_ASF V_AMN    N_ASM  P  
N_GSM 

 saleuomenon 
 saleuO   
 V_PPPASM  

mat:11:8 alla ti   exElthate idein anthrOpon en  malakois Emphiesmenon
idou 
     alla tis  exerchomai horaO anthrOpos heis malakos amphiennumi 
idou 
     C  RI_ASN V_AAI2P  V_AAN N_ASM   P  A_DPN  V_XPPASM   X
  

 hoi  ta   malaka phorountes en  tois  oikois tOn  basileOn eisin 

 ho   ho   malakos phoreO   heis ho   oikos ho   basileus eimi 

 RA_NPM RA_APN A_APN  V_PAPNPM  P  RA_DPM N_DPM RA_GPM N_GPM  
V_PAI3P 

mat:11:9 alla ti   exElthate idein prophEtEn nai legO  humin kai 
     alla tis  exerchomai horaO prophEtEs nai legO  su  kai 
     C  RI_ASN V_AAI2P  V_AAN N_ASM   X  V_PAI1S RP_DP C  

 perissoteron prophEtou 
 perissoteros prophEtEs 
 A_ASMC    N_GSM   

mat:11:10 houtos estin  peri hou  gegraptai idou egO  apostellO ton  
     houtos eimi  peri hou  graphO  idou egO  apostellO ho   
     RD_NSM V_PAI3S P  RR_GSM V_XPI3S  X  RP_NS V_PAI1S  RA_ASM 

 aggelon mou  pro prosOpou sou  hos  kataskeuasei tEn  hodon sou  
 aggelos egO  pros prosOpon su  hos  kataskeuazO ho   hodos su  
 N_ASM  RP_GS P  N_GSN  RP_GS RR_NSM V_FAI3S   RA_ASF N_ASF RP_GS 

 emprosthen sou  
 emprosthen su  
 P     RP_GS 

mat:11:11 amEn legO  humin ouk egEgertai en  gennEtois gunaikOn meizOn 
     amEn legO  su  ou egeirO  heis gennEtos gunE   megas 
     X  V_PAI1S RP_DP D  V_XPI3S  P  A_DPM   N_GPF  A_NSMC 

 iOannou tou  baptistou ho   de mikroteros en  tE   basileia tOn  
 *PN*  ho   baptistEs ho   de mikros   heis ho   basileia ho   
 N_GSM  RA_GSM N_GSM   RA_NSM C A_NSMC   P  RA_DSF N_DSF  RA_GPM 

 ouranOn meizOn autou estin  
 ouranos megas autos eimi  
 N_GPM  A_NSMC RP_GSM V_PAI3S 

mat:11:12 apo de tOn  hEmerOn iOannou tou  baptistou heOs arti hE   
     apo de ho   hEmera *PN*  ho   baptistEs heOs arti ho   
     P  C RA_GPF N_GPF  N_GSM  RA_GSM N_GSM   P  D  RA_NSF 

 basileia tOn  ouranOn biazetai kai biastai harpazousin autEn  
 basileia ho   ouranos biazO  kai biastEs harpazO   heautou 
 N_NSF  RA_GPM N_GPM  V_PMI3S C  N_NPM  V_PAI3P   RP_ASF 

mat:11:13 pantes gar hoi  prophEtai kai ho   nomos heOs iOannou 
     pas  gar ho   prophEtEs kai ho   nomos heOs *PN*  
     A_NPM C  RA_NPM N_NPM   C  RA_NSM N_NSM P  N_GSM  

 eprophEteusan 
 prophEteuO  
 V_AAI3P    

mat:11:14 kai ei thelete dexasthai autos estin  Elias ho   mellOn  
     kai ei thelO  dechomai autos eimi  *PN* ho   mellO  
     C  C V_PAI2P V_AMN   RP_NSM V_PAI3S N_NSM RA_NSM V_PAPNSM 

 erchesthai 
 erchomai  
 V_PMN   

mat:11:15 ho   echOn  Ota  akouetO 
     ho   echO   ous  akouO  
     RA_NSM V_PAPNSM N_APN V_PAD3S 

mat:11:16 tini  de homoiOsO tEn  genean tautEn homoia estin  paidiois 
     tis  de homoioO ho   genea houtos homoios eimi  paidion 
     RI_DSN C V_FAI1S RA_ASF N_ASF RD_ASF A_NSF  V_PAI3S N_DPN  

 kathEmenois en  tais  agorais ha   prosphOnounta tois  heterois 
 kathEmai  heis ho   agora  hos  prosphOneO  ho   heteros 
 V_PMPDPN  P  RA_DPF N_DPF  RR_NPN V_PAPNPN   RA_DPN A_DPN  

mat:11:17 legousin EulEsamen humin kai ouk OrchEsasthe ethrEnEsamen kai ouk 
     legO   auleO   su  kai ou orcheomai  thrEneO   kai ou 
     V_PAI3P V_AAI1P  RP_DP C  D  V_AMI2P   V_AAI1P   C  D  

 ekopsasthe 
 koptO   
 V_AMI2P  

mat:11:18 Elthen  gar iOannEs mEte esthiOn mEte pinOn  kai legousin 
     erchomai gar *PN*  mEte esthiO  mEte pinO   kai legO   
     V_AAI3S C  N_NSM  C  V_PAPNSM C  V_PAPNSM C  V_PAI3P 

 daimonion echei  
 daimonion echO  
 N_ASN   V_PAI3S 

mat:11:19 Elthen  ho   huios tou  anthrOpou esthiOn kai pinOn  kai 
     erchomai ho   huios ho   anthrOpos esthiO  kai pinO   kai 
     V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   V_PAPNSM C  V_PAPNSM C  

 legousin idou anthrOpos phagos kai oinopotEs telOnOn philos kai hamartOlOn 
 legO   idou anthrOpos phagos kai oinopotEs telOnEs philos kai hamartOlos 
 V_PAI3P X  N_NSM   N_NSM C  N_NSM   N_GPM  A_NSM C  A_GPM   

 kai edikaiOthE hE   sophia apo tOn  ergOn autEs 
 kai dikaioO  ho   sophia apo ho   ergon autos 
 C  V_API3S  RA_NSF N_NSF P  RA_GPN N_GPN RP_GSF 

mat:11:20 tote Erxato oneidizein tas  poleis en  hais  egenonto hai  
     tote archO  oneidizO  ho   polis heis hos  ginomai ho   
     D  V_AMI3S V_PAN   RA_APF N_APF P  RR_DPF V_AMI3P RA_NPF 

 pleistai dunameis autou hoti ou metenoEsan 
 pleistos dunamis autos hoti ou metanoeO  
 A_NPFS  N_NPF  RP_GSM C  D V_AAI3P  

mat:11:21 ouai soi  chorazin ouai soi  bEthsaida hoti ei en  turO kai 
     ouai su  *PN*   ouai su  *PN*   hoti ei heis *PN* kai 
     X  RP_DS N_VSF  I  RP_DS N_VSF   C  C P  N_DSF C  

 sidOni egenonto hai  dunameis hai  genomenai en  humin palai an en  
 *PN*  ginomai ho   dunamis ho   ginomai  heis su  palai an heis 
 N_DSF V_AMI3P RA_NPF N_NPF  RA_NPF V_AMPNPF P  RP_DP D   X P  

 sakkO kai spodO metenoEsan 
 sakkos kai spodos metanoeO  
 N_DSM C  N_DSF V_AAI3P  

mat:11:22 plEn legO  humin turO kai sidOni anektoteron estai  en 
hEmera 
     plEn legO  su  *PN* kai *PN*  anektos   eimi  heis
hEmera 
     C  V_PAI1S RP_DP N_DSF C  N_DSF A_NSNC   V_FMI3S P  N_DSF


 kriseOs E humin 
 krisis E su  
 N_GSF  C RP_DP 

mat:11:23 kai su  kapharnaoum mE heOs ouranou hupsOthEsE heOs hadou
katabEsE 
     kai su  *PN*    mE heOs ouranos hupsoO   heOs hadEs
katabainO 
     D  RP_NS N_VSF    X P  N_GSM  V_FPI2S  P  N_GSM
V_FMI2S  

 hoti ei en  sodomois egenEthEsan hai  dunameis hai  genomenai en 
soi  
 hoti ei heis *PN*   ginomai   ho   dunamis ho   ginomai  heis su
  
 C  C P  N_DPN  V_API3P   RA_NPF N_NPF  RA_NPF V_AMPNPF P  
RP_DS 

 emeinen an mechri tEs  sEmeron 
 menO  an mechri ho   sEmeron 
 V_AAI3S X P   RA_GSF D    

mat:11:24 plEn legO  humin hoti gE  sodomOn anektoteron estai  en 
hEmera 
     plEn legO  su  hoti gE  *PN*  anektos   eimi  heis
hEmera 
     C  V_PAI1S RP_DP C  N_DSF N_GPN  A_NSNC   V_FMI3S P  
N_DSF 

 kriseOs E soi  
 krisis E su  
 N_GSF  C RP_DS 

mat:11:25 en  ekeinO tO   kairO apokritheis ho   iEsous eipen  
     heis ekeinos ho   kairos apokrinomai ho   *PN*  legO  
     P  RD_DSM RA_DSM N_DSM V_APPNSM  RA_NSM N_NSM V_AAI3S 

 exomologoumai soi  pater kurie tou  ouranou kai tEs  gEs  hoti 
 exomologeO  su  patEr kurios ho   ouranos kai ho   gE  hoti 
 V_PMI1S    RP_DS N_VSM N_VSM RA_GSM N_GSM  C  RA_GSF N_GSF C  

 ekrupsas tauta apo sophOn kai sunetOn kai apekalupsas auta  nEpiois 
 kruptO  houtos apo sophos kai sunetos kai apokaluptO autos nEpios 
 V_AAI2S RD_APN P  A_GPM C  A_GPM  C  V_AAI2S   RP_APN A_DPM  

mat:11:26 nai ho   patEr hoti houtOs eudokia egeneto emprosthen sou  
     nai ho   patEr hoti houtO eudokia ginomai emprosthen su  
     X  RA_VSM N_NSM C  D   N_NSF  V_AMI3S P     RP_GS 

mat:11:27 panta moi  paredothE hupo tou  patros mou  kai oudeis 
     pas  egO  paradidOmi hupo ho   patEr egO  kai oudeis 
     A_NPN RP_DS V_API3S  P  RA_GSM N_GSM RP_GS C  A_NSM 

 epiginOskei ton  huion ei mE ho   patEr oude ton  patera tis  
 epiginOskO ho   huios ei mE ho   patEr oude ho   patEr tis  
 V_PAI3S   RA_ASM N_ASM C D RA_NSM N_NSM C  RA_ASM N_ASM RI_NSM 

 epiginOskei ei mE ho   huios kai hO   ean boulEtai ho   huios 
 epiginOskO ei mE ho   huios kai hos  ean boulomai ho   huios 
 V_PAI3S   C D RA_NSM N_NSM C  RR_DSM X  V_PMS3S RA_NSM N_NSM 

 apokalupsai 
 apokaluptO 
 V_AAN    

mat:11:28 deute pros me  pantes hoi  kopiOntes kai pephortismenoi kagO 
     deute pros egO  pas  ho   kopiaO  kai phortizO    kagO 
     D   P  RP_AS A_VPM RA_VPM V_PAPVPM C  V_XPPVPM    C  

 anapausO humas 
 anapauO su  
 V_FAI1S RP_AP 

mat:11:29 arate  ton  zugon mou  eph humas kai mathete ap emou hoti 
     airO  ho   zugos egO  epi su  kai manthanO apo egO  hoti 
     V_AAD2P RA_ASM N_ASM RP_GS P  RP_AP C  V_AAD2P P  RP_GS C  

 praus eimi  kai tapeinos tE   kardia kai heurEsete anapausin tais  
 praus eimi  kai tapeinos ho   kardia kai heuriskO anapausis ho   
 A_NSM V_PAI1S C  A_NSM  RA_DSF N_DSF C  V_FAI2P  N_ASF   RA_DPF 

 psuchais humOn 
 psuchE  su  
 N_DPF  RP_GP 

mat:11:30 ho   gar zugos mou  chrEstos kai to   phortion mou  elaphron 
     ho   gar zugos egO  chrEstos kai ho   phortion egO  elaphros 
     RA_NSM C  N_NSM RP_GS A_NSM  C  RA_NSN N_NSN  RP_GS A_NSN  

 estin  
 eimi  
 V_PAI3S 


Help and Acknowledgements