Help and Acknowledgements


mat:10:1 kai proskalesamenos tous  dOdeka mathEtas autou edOken 
autois 
     kai proskaleomai  ho   dOdeka mathEtEs autos didOmi autos 
     C  V_AMPNSM    RA_APM A_APM N_APM  RP_GSM V_AAI3S RP_DPM 

 exousian pneumatOn akathartOn hOste ekballein auta  kai therapeuein pasan 
 exousia pneuma  akathartos hOste ekballO  autos kai therapeuO  pas  
 N_ASF  N_GPN   A_GPN   C   V_PAN   RP_APN C  V_PAN    A_ASF 

 noson kai pasan malakian 
 nosos kai pas  malakia 
 N_ASF C  A_ASF N_ASF  

mat:10:2 tOn  de dOdeka apostolOn ta   onomata estin  tauta prOtos
simOn 
     ho   de dOdeka apostolos ho   onoma  eimi  houtos prOtos
*PN* 
     RA_GPM C A_GPM N_GPM   RA_NPN N_NPN  V_PAI3S RD_NPN A_NSM 
N_NSM 

 ho   legomenos petros kai andreas ho   adelphos autou kai iakObos ho 
  
 ho   legO   *PN*  kai *PN*  ho   adelphos autos kai *PN*  ho 
  
 RA_NSM V_PPPNSM N_NSM C  N_NSM  RA_NSM N_NSM  RP_GSM C  N_NSM 
RA_NSM 

 tou  zebedaiou kai iOannEs ho   adelphos autou 
 ho   *PN*   kai *PN*  ho   adelphos autos 
 RA_GSM N_GSM   C  N_NSM  RA_NSM N_NSM  RP_GSM 

mat:10:3 philippos kai bartholomaios thOmas kai maththaios ho   telOnEs 
     *PN*   kai *PN*     *PN*  kai *PN*    ho   telOnEs 
     N_NSM   C  N_NSM     N_NSM C  N_NSM   RA_NSM N_NSM  

 iakObos ho   tou  halphaiou kai thaddaios 
 *PN*  ho   ho   *PN*   kai *PN*   
 N_NSM  RA_NSM RA_GSM N_GSM   C  N_NSM   

mat:10:4 simOn ho   kananaios kai ioudas ho   iskariOtEs ho   kai 
     *PN* ho   *PN*   kai *PN*  ho   *PN*    ho   kai 
     N_NSM RA_NSM N_NSM   C  N_NSM RA_NSM N_NSM   RA_NSM D  

 paradous  auton 
 paradidOmi autos 
 V_AAPNSM  RP_ASM 

mat:10:5 toutous tous  dOdeka apesteilen ho   iEsous paraggeilas autois 
     houtos ho   dOdeka apostellO ho   *PN*  paraggellO autos 
     RD_APM RA_APM A_APM V_AAI3S  RA_NSM N_NSM V_AAPNSM  RP_DPM 

 legOn  eis hodon ethnOn mE apelthEte kai eis polin samareitOn mE 
 legO   heis hodos ethnos mE aperchomai kai heis polis *PN*    mE 
 V_PAPNSM P  N_ASF N_GPN D V_AAS2P  C  P  N_ASF N_GPM   D 

 eiselthEte 
 eiserchomai 
 V_AAS2P   

mat:10:6 poreuesthe de mallon pros ta   probata ta   apolOlota oikou 
     poreuomai de mallon pros ho   probaton ho   apollumi oikos 
     V_PMD2P  C D   P  RA_APN N_APN  RA_APN V_XAPAPN N_GSM 

 israEl 
 *PN*  
 N_GSM 

mat:10:7 poreuomenoi de kErussete legontes hoti Eggiken hE   basileia tOn 
 
     poreuomai  de kErussO  legO   hoti eggizO ho   basileia ho 
 
     V_PMPNPM  C V_PAD2P  V_PAPNPM C  V_XAI3S RA_NSF N_NSF  
RA_GPM 

 ouranOn 
 ouranos 
 N_GPM  

mat:10:8 asthenountas therapeuete nekrous egeirete leprous katharizete 
     astheneO   therapeuO  nekros egeirO  lepros katharizO  
     V_PAPAPM   V_PAD2P   A_APM  V_PAD2P A_APM  V_PAD2P   

 daimonia ekballete dOrean elabete dOrean dote  
 daimonion ekballO  dOrea lambanO dOrea didOmi 
 N_APN   V_PAD2P  D   V_AAI2P D   V_AAD2P 

mat:10:9 mE ktEsEsthe chruson mEde arguron mEde chalkon eis tas  zOnas
humOn 
     mE ktaomai  chrusos mEde arguros mEde chalkos heis ho   zumE su
  
     D V_AMS2P  N_ASM  C  N_ASM  C  N_ASM  P  RA_APF N_APF
RP_GP 

mat:10:10 mE pEran eis hodon mEde duo  chitOnas mEde hupodEmata mEde
rhabdon 
     mE pEra heis hodos mEde duo  chitOn  mEde hupodEma  mEde
rhabdos 
     D N_ASF P  N_ASF C  A_APM N_APM  C  N_APN   C  N_ASF
 

 axios gar ho   ergatEs tEs  trophEs autou 
 axios gar ho   ergatEs ho   trophE autos 
 A_NSM C  RA_NSM N_NSM  RA_GSF N_GSF  RP_GSM 

mat:10:11 eis hEn  d an polin E kOmEn eiselthEte exetasate tis  en  
     heis eimi  de an polis E kOmE eiserchomai exetazO  tis  heis 
     P  RR_ASF C X N_ASF C N_ASF V_AAS2P   V_AAD2P  RI_NSM P  

 autE  axios estin  kakei meinate heOs an exelthEte 
 autos axios eimi  kakei menO  heOs an exerchomai 
 RP_DSF A_NSM V_PAI3S C   V_AAD2P C  X V_AAS2P  

mat:10:12 eiserchomenoi de eis tEn  oikian aspasasthe autEn  
     eiserchomai  de heis ho   oikia aspazomai heautou 
     V_PMPNPM   C P  RA_ASF N_ASF V_AMD2P  RP_ASF 

mat:10:13 kai ean men E    hE   oikia axia elthatO hE   eirEnE
humOn 
     kai ean men eimi  ho   oikia axios erchomai ho   eirEnE su 

     C  C  C  V_PAS3S RA_NSF N_NSF A_NSF V_AAD3S RA_NSF N_NSF 
RP_GP 

 ep autEn  ean de mE E    axia hE   eirEnE humOn pros humas 
 epi heautou ean de mE eimi  axios ho   eirEnE su  pros su  
 P  RP_ASF C  C D V_PAS3S A_NSF RA_NSF N_NSF RP_GP P  RP_AP 

 epistraphEtO 
 epistrephO  
 V_APD3S   

mat:10:14 kai hos  an mE dexEtai humas mEde akousE tous  logous humOn 
     kai hos  an mE dechomai su  mEde akouO  ho   logos su  
     C  RR_NSM X D V_AMS3S RP_AP C  V_AAS3S RA_APM N_APM RP_GP 

 exerchomenoi exO tEs  oikias E tEs  poleOs ekeinEs ektinaxate ton  
 exerchomai  echO ho   oikia E ho   polis ekeinos ektinassO ho   
 V_PMPNPM   P  RA_GSF N_GSF C RA_GSF N_GSF RD_GSF V_AAD2P  RA_ASM 

 koniorton tOn  podOn humOn 
 koniortos ho   pous su  
 N_ASM   RA_GPM N_GPM RP_GP 

mat:10:15 amEn legO  humin anektoteron estai  gE  sodomOn kai gomorrOn 
     amEn legO  su  anektos   eimi  gE  *PN*  kai *PN*   
     X  V_PAI1S RP_DP A_NSNC   V_FMI3S N_DSF N_GPN  C  N_GPN  

 en  hEmera kriseOs E tE   polei ekeinE 
 heis hEmera krisis E ho   polis ekeinos 
 P  N_DSF N_GSF  C RA_DSF N_DSF RD_DSF 

mat:10:16 idou egO  apostellO humas hOs probata en  mesO lukOn ginesthe
oun 
     idou egO  apostellO su  hOs probaton heis mesos lukos ginomai 
oun 
     X  RP_NS V_PAI1S  RP_AP C  N_APN  P  A_DSN N_GPM V_PMD2P 
C  

 phronimoi hOs hoi  opheis kai akeraioi hOs hai  peristerai 
 phronimos hOs ho   ophis kai akeraios hOs ho   peristera 
 A_NPM   C  RA_NPM N_NPM C  A_NPM  C  RA_NPF N_NPF   

mat:10:17 prosechete de apo tOn  anthrOpOn paradOsousin gar humas eis 
     prosechO  de apo ho   anthrOpos paradidOmi  gar su  heis 
     V_PAD2P  C P  RA_GPM N_GPM   V_FAI3P   C  RP_AP P  

 sunedria kai en  tais  sunagOgais autOn mastigOsousin humas 
 sunedrion kai heis ho   sunagOgE  autos mastigoO   su  
 N_APN   C  P  RA_DPF N_DPF   RP_GPM V_FAI3P    RP_AP 

mat:10:18 kai epi hEgemonas de kai basileis achthEsesthe heneken emou eis 
     kai epi hEgemOn  de kai basileus agO     heneka egO  heis 
     D  P  N_APM   C C  N_APM  V_FPI2P   P    RP_GS P  

 marturion autois kai tois  ethnesin 
 marturion autos kai ho   ethnos  
 N_ASN   RP_DPM C  RA_DPN N_DPN  

mat:10:19 hotan de paradOsin humas mE merimnEsEte pOs E ti   lalEsEte 
     hotan de paradidOmi su  mE merimnaO  pOs E tis  laleO  
     C   C V_AAS3P  RP_AP D V_AAS2P   D  C RI_ASN V_AAS2P 

 dothEsetai gar humin en  ekeinE tE   hOra ti   lalEsEte 
 didOmi   gar su  heis ekeinos ho   hOra tis  laleO  
 V_FPI3S  C  RP_DP P  RD_DSF RA_DSF N_DSF RI_ASN V_AAS2P 

mat:10:20 ou gar humeis este  hoi  lalountes alla to   pneuma tou  
     ou gar su   eimi  ho   laleO   alla ho   pneuma ho   
     D C  RP_NP V_PAI2P RA_NPM V_PAPNPM C  RA_NSN N_NSN RA_GSM 

 patros humOn to   laloun  en  humin 
 patEr su  ho   laleO  heis su  
 N_GSM RP_GP RA_NSN V_PAPNSN P  RP_DP 

mat:10:21 paradOsei de adelphos adelphon eis thanaton kai patEr teknon kai 
     paradidOmi de adelphos adelphos heis thanatos kai patEr teknon kai 
     V_FAI3S  C N_NSM  N_ASM  P  N_ASM  C  N_NSM N_ASN C  

 epanastEsontai tekna epi goneis kai thanatOsousin autous 
 epanistamai  teknon epi goneus kai thanatoO   heautou 
 V_FMI3P    N_NPN P  N_APM C  V_FAI3P    RP_APM 

mat:10:22 kai esesthe misoumenoi hupo pantOn dia to   onoma mou  ho  
de 
     kai eimi  miseO   hupo pas  dia ho   onoma egO  ho  
de 
     C  V_FMI2P V_PPPNPM  P  A_GPM P  RA_ASN N_ASN RP_GS RA_NSM C


 hupomeinas eis telos houtos sOthEsetai 
 hupomenO  heis telos houtos sOzO    
 V_AAPNSM  P  N_ASN RD_NSM V_FPI3S  

mat:10:23 hotan de diOkOsin humas en  tE   polei tautE pheugete eis tEn
  
     hotan de diOkO  su  heis ho   polis houtos pheugO  heis ho 
  
     C   C V_PAS3P RP_AP P  RA_DSF N_DSF RD_DSF V_PAD2P P  
RA_ASF 

 heteran amEn gar legO  humin ou mE telesEte tas  poleis tou  israEl 
 heteros amEn gar legO  su  ou mE teleO  ho   polis ho   *PN*  
 A_ASF  X  C  V_PAI1S RP_DP D D V_AAS2P RA_APF N_APF RA_GSM N_GSM 

 heOs an elthE  ho   huios tou  anthrOpou 
 heOs an erchomai ho   huios ho   anthrOpos 
 C  X V_AAS3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   

mat:10:24 ouk estin  mathEtEs huper ton  didaskalon oude doulos huper ton
  
     ou eimi  mathEtEs huper ho   didaskalos oude doulos huper ho 
  
     D  V_PAI3S N_NSM  P   RA_ASM N_ASM   C  N_NSM P  
RA_ASM 

 kurion autou 
 kurios autos 
 N_ASM RP_GSM 

mat:10:25 arketon tO   mathEtE hina genEtai hOs ho   didaskalos autou 
kai 
     arketos ho   mathEtEs hina ginomai hOs ho   didaskalos autos 
kai 
     A_NSN  RA_DSM N_DSM  C  V_AMS3S C  RA_NSM N_NSM   RP_GSM
C  

 ho   doulos hOs ho   kurios autou ei ton  oikodespotEn beelzeboul 
 ho   doulos hOs ho   kurios autos ei ho   oikodespotEs *PN*    
 RA_NSM N_NSM C  RA_NSM N_NSM RP_GSM C RA_ASM N_ASM    N_ASM   

 epekalesan posO  mallon tous  oikiakous autou 
 epikaleO  posos mallon ho   oikiakos autos 
 V_AAI3P  RI_DSN D   RA_APM N_APM   RP_GSM 

mat:10:26 mE oun phobEthEte autous ouden gar estin  kekalummenon ho  
ouk 
     mE oun phobeomai heautou oudeis gar eimi  kaluptO   hos  
ou 
     D C  V_APS2P  RP_APM A_NSN C  V_PAI3S V_XPPNSN   RR_NSN D
 

 apokaluphthEsetai kai krupton ho   ou gnOsthEsetai 
 apokaluptO    kai kruptos hos  ou ginOskO   
 V_FPI3S      C  A_NSN  RR_NSN D V_FPI3S   

mat:10:27 ho   legO  humin en  tE   skotia eipate en  tO   phOti
kai 
     hos  legO  su  heis ho   skotia legO  heis ho   phOs 
kai 
     RR_ASN V_PAI1S RP_DP P  RA_DSF N_DSF V_AAD2P P  RA_DSN N_DSN
C  

 ho   eis to   ous  akouete kEruxate epi tOn  dOmatOn 
 hos  heis ho   ous  akouO  kErussO epi ho   dOma  
 RR_ASN P  RA_ASN N_ASN V_PAI2P V_AAD2P P  RA_GPN N_GPN  

mat:10:28 kai mE phobeisthe apo tOn  apoktennontOn to   sOma tEn  de 
     kai mE phobeomai apo ho   apokteinO   ho   sOma ho   de 
     C  D V_PMD2P  P  RA_GPM V_PAPGPM   RA_ASN N_ASN RA_ASF C 

 psuchEn mE dunamenOn apokteinai phobeisthe de mallon ton  dunamenon kai 
 psuchE mE dunamai  apokteinO phobeomai de mallon ho   dunamai  kai 
 N_ASF  D V_PMPGPM V_AAN   V_PMD2P  C D   RA_ASM V_PMPASM C  

 psuchEn kai sOma apolesai en  geennE 
 psuchE kai sOma apollumi heis geenna 
 N_ASF  C  N_ASN V_AAN  P  N_DSF 

mat:10:29 ouchi duo  strouthia assariou pOleitai kai hen  ex autOn ou 
     ou  duo  strouthion assarion pOleO  kai heis hex autos ou 
     X   A_NPN N_NPN   N_GSN  V_PPI3S C  A_NSN P  RP_GPN D 

 peseitai epi tEn  gEn  aneu tou  patros humOn 
 piptO  epi ho   gE  aneu ho   patEr su  
 V_FMI3S P  RA_ASF N_ASF P  RA_GSM N_GSM RP_GP 

mat:10:30 humOn de kai hai  triches tEs  kephalEs pasai ErithmEmenai 
     su  de kai ho   thrix  ho   kephalE pas  arithmeO   
     RP_GP C D  RA_NPF N_NPF  RA_GSF N_GSF  A_NPF V_XPPNPF   

 eisin  
 eimi  
 V_PAI3P 

mat:10:31 mE oun phobeisthe pollOn strouthiOn diapherete humeis 
     mE oun phobeomai polus strouthion diapherO  su   
     D C  V_PMD2P  A_GPN N_GPN   V_PAI2P  RP_NP 

mat:10:32 pas  oun hostis homologEsei en  emoi emprosthen tOn  
anthrOpOn 
     pas  oun hostis homologeO  heis egO  emprosthen ho  
anthrOpos 
     A_NSM C  RR_NSM V_FAI3S   P  RP_DS P     RA_GPM N_GPM  


 homologEsO kagO en  autO  emprosthen tou  patros mou  tou  en 
[tois] 
 homologeO kagO heis autos emprosthen ho   patEr egO  ho   heis ho 
  
 V_FAI1S  D  P  RP_DSM P     RA_GSM N_GSM RP_GS RA_GSM P  
RA_DPM 

 ouranois 
 ouranos 
 N_DPM  

mat:10:33 hostis d an arnEsEtai me  emprosthen tOn  anthrOpOn arnEsomai 
     hostis de an arneomai egO  emprosthen ho   anthrOpos arneomai 
     RR_NSM C X V_AMS3S  RP_AS P     RA_GPM N_GPM   V_FMI1S  

 kagO auton emprosthen tou  patros mou  tou  en  [tois] ouranois 
 kagO autos emprosthen ho   patEr egO  ho   heis ho   ouranos 
 D  RP_ASM P     RA_GSM N_GSM RP_GS RA_GSM P  RA_DPM N_DPM  

mat:10:34 mE nomisEte hoti Elthon  balein eirEnEn epi tEn  gEn  ouk 
     mE nomizO  hoti erchomai ballO eirEnE epi ho   gE  ou 
     D V_AAS2P C  V_AAI1S V_AAN N_ASF  P  RA_ASF N_ASF D  

 Elthon  balein eirEnEn alla machairan 
 erchomai ballO eirEnE alla machaira 
 V_AAI1S V_AAN N_ASF  C  N_ASF   

mat:10:35 Elthon  gar dichasai anthrOpon kata tou  patros autou kai 
     erchomai gar dichazO anthrOpos kata ho   patEr autos kai 
     V_AAI1S C  V_AAN  N_ASM   P  RA_GSM N_GSM RP_GSM C  

 thugatera kata tEs  mEtros autEs kai numphEn kata tEs  pentheras
autEs 
 thugatEr kata ho   mEtEr autos kai numphE kata ho   penthera 
autos 
 N_ASF   P  RA_GSF N_GSF RP_GSF C  N_ASF  P  RA_GSF N_GSF  
RP_GSF 

mat:10:36 kai echthroi tou  anthrOpou hoi  oikiakoi autou 
     kai echthros ho   anthrOpos ho   oikiakos autos 
     C  A_NPM  RA_GSM N_GSM   RA_NPM N_NPM  RP_GSM 

mat:10:37 ho   philOn  patera E mEtera huper eme  ouk estin  mou 
axios 
     ho   philos  patEr E mEtEr huper egO  ou eimi  egO 
axios 
     RA_NSM V_PAPNSM N_ASM C N_ASF P   RP_AS D  V_PAI3S RP_GS
A_NSM 

 kai ho   philOn  huion E thugatera huper eme  ouk estin  mou  axios 
 kai ho   philos  huios E thugatEr huper egO  ou eimi  egO  axios 
 C  RA_NSM V_PAPNSM N_ASM C N_ASF   P   RP_AS D  V_PAI3S RP_GS A_NSM 

mat:10:38 kai hos  ou lambanei ton  stauron autou kai akolouthei opisO 
     kai hos  ou lambanO ho   stauros autos kai akoloutheO opisO 
     C  RR_NSM D V_PAI3S RA_ASM N_ASM  RP_GSM C  V_PAI3S  P   

 mou  ouk estin  mou  axios 
 egO  ou eimi  egO  axios 
 RP_GS D  V_PAI3S RP_GS A_NSM 

mat:10:39 ho   heurOn  tEn  psuchEn autou apolesei autEn  kai ho   
     ho   heuriskO ho   psuchE autos apollumi heautou kai ho   
     RA_NSM V_AAPNSM RA_ASF N_ASF  RP_GSM V_FAI3S RP_ASF C  RA_NSM 

 apolesas tEn  psuchEn autou heneken emou heurEsei autEn  
 apollumi ho   psuchE autos heneka egO  heuriskO heautou 
 V_AAPNSM RA_ASF N_ASF  RP_GSM P    RP_GS V_FAI3S RP_ASF 

mat:10:40 ho   dechomenos humas eme  dechetai kai ho   eme  dechomenos 
     ho   dechomai  su  egO  dechomai kai ho   egO  dechomai  
     RA_NSM V_PMPNSM  RP_AP RP_AS V_PMI3S C  RA_NSM RP_AS V_PMPNSM  

 dechetai ton  aposteilanta me  
 dechomai ho   apostellO  egO  
 V_PMI3S RA_ASM V_AAPASM   RP_AS 

mat:10:41 ho   dechomenos prophEtEn eis onoma prophEtou misthon prophEtou 
     ho   dechomai  prophEtEs heis onoma prophEtEs misthos prophEtEs 
     RA_NSM V_PMPNSM  N_ASM   P  N_ASN N_GSM   N_ASM  N_GSM   

 lEmpsetai kai ho   dechomenos dikaion eis onoma dikaiou misthon dikaiou 
 lambanO  kai ho   dechomai  dikaios heis onoma dikaioO misthos dikaioO 
 V_FMI3S  C  RA_NSM V_PMPNSM  A_ASM  P  N_ASN A_GSM  N_ASM  A_GSM  

 lEmpsetai 
 lambanO  
 V_FMI3S  

mat:10:42 kai hos  an potisE hena tOn  mikrOn toutOn potErion psuchrou 
     kai hos  an potizO heis ho   mikros houtos potErion psuchros 
     C  RR_NSM X V_AAS3S A_ASM RA_GPM A_GPM RD_GPM N_ASN  A_GSN  

 monon eis onoma mathEtou amEn legO  humin ou mE apolesE ton  misthon 
 monos heis onoma mathEtEs amEn legO  su  ou mE apollumi ho   misthos 
 D   P  N_ASN N_GSM  X  V_PAI1S RP_DP D D V_AAS3S RA_ASM N_ASM  

 autou 
 autos 
 RP_GSM 


Help and Acknowledgements