Help and Acknowledgements


mar:9:1 kai elegen autois amEn legO  humin hoti eisin  tines hOde tOn  
    kai legO  autos amEn legO  su  hoti eimi  tis  hOde ho   
    C  V_IAI3S RP_DPM X  V_PAI1S RP_DP C  V_PAI3P RI_NPM D  RA_GPM 

 hestEkotOn hoitines ou mE geusOntai thanatou heOs an idOsin tEn  basileian 
 histEmi  hostis  ou mE geuomai  thanatos heOs an horaO  ho   basileia 
 V_XAPGPM  RR_NPM  D D V_AMS3P  N_GSM  C  X V_AAS3P RA_ASF N_ASF   

 tou  theou elEluthuian en  dunamei 
 ho   theos erchomai  heis dunamis 
 RA_GSM N_GSM V_XAPASF  P  N_DSF  

mar:9:2 kai meta hEmeras hex  paralambanei ho   iEsous ton  petron kai 
    kai meta hEmera hex  paralambanO ho   *PN*  ho   *PN*  kai 
    C  P  N_APF  A_APF V_PAI3S   RA_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM C  

 ton  iakObon kai ton  iOannEn kai anapherei autous eis oros hupsElon 
 ho   *PN*  kai ho   *PN*  kai anapherO heautou heis oros hupsElos 
 RA_ASM N_ASM  C  RA_ASM N_ASM  C  V_PAI3S  RP_APM P  N_ASN A_ASN  

 kat idian monous kai metemorphOthE emprosthen autOn 
 kata idios monos kai metamorphoomai emprosthen autos 
 P  A_ASF A_APM C  V_API3S    P     RP_GPM 

mar:9:3 kai ta   himatia autou egeneto stilbonta leuka lian hoia  
    kai ho   himation autos ginomai stilbO  leukos lian hoios 
    C  RA_NPN N_NPN  RP_GSM V_AMI3S V_PAPNPN A_NPN D  RR_APN 

 gnapheus epi tEs  gEs  ou dunatai houtOs leukanai 
 gnapheus epi ho   gE  ou dunamai houtO leukainO 
 N_NSM  P  RA_GSF N_GSF D V_PMI3S D   V_AAN  

mar:9:4 kai OphthE autois Elias sun mOusei kai Esan  sullalountes tO   
    kai horaO  autos *PN* sun *PN*  kai eimi  sullaleO   ho   
    C  V_API3S RP_DPM N_NSM P  N_DSM C  V_IAI3P V_PAPNPM   RA_DSM 

 iEsou 
 *PN* 
 N_DSM 

mar:9:5 kai apokritheis ho   petros legei  tO   iEsou rabbi kalon estin  
    kai apokrinomai ho   *PN*  legO  ho   *PN* rabbi kalos eimi  
    C  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM V_PAI3S RA_DSM N_DSM N_VSM A_NSN V_PAI3S 

 hEmas hOde einai kai poiEsOmen treis skEnas soi  mian kai mOusei mian kai 
 egO  hOde eimi kai poieO   treis skEnE su  heis kai *PN*  heis kai 
 RP_AP D  V_PAN C  V_AAS1P  A_APF N_APF RP_DS A_ASF C  N_DSM A_ASF C  

 Elia mian 
 *PN* heis 
 N_DSM A_ASF 

mar:9:6 ou gar Edei  ti   apokrithE  ekphoboi gar egenonto 
    ou gar oida  tis  apokrinomai ekphobos gar ginomai 
    D C  V_YAI3S RI_ASN V_API3S   A_NPM  C  V_AMI3P 

mar:9:7 kai egeneto nephelE episkiazousa autois kai egeneto phOnE ek tEs  
    kai ginomai nephelE episkiazO  autos kai ginomai phOnE ek ho   
    C  V_AMI3S N_NSF  V_PAPNSF   RP_DPM C  V_AMI3S N_NSF P RA_GSF 

 nephelEs houtos estin  ho   huios mou  ho   agapEtos akouete autou 
 nephelE houtos eimi  ho   huios egO  ho   agapEtos akouO  autos 
 N_GSF  RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM RP_GS RA_NSM A_NSM  V_PAD2P RP_GSM 

mar:9:8 kai exapina periblepsamenoi ouketi oudena eidon  alla ton  iEsoun 
    kai exapina periblepomai  ouketi oudeis horaO  alla ho   *PN*  
    C  D    V_AMPNPM    D   A_ASM V_AAI3P C  RA_ASM N_ASM 

 monon meth heautOn 
 monos meta heautou 
 A_ASM P  RP_GPM 

mar:9:9 kai katabainontOn autOn ek tou  orous diesteilato autois hina 
    kai katabainO   autos ek ho   oros diastellomai autos hina 
    C  V_PAPGPM   RP_GPM P RA_GSN N_GSN V_AMI3S   RP_DPM C  

 mEdeni ha   eidon  diEgEsOntai ei mE hotan ho   huios tou  anthrOpou 
 mEdeis hos  horaO  diEgeomai  ei mE hotan ho   huios ho   anthrOpos 
 A_DSM RR_APN V_AAI3P V_AMS3P   C D C   RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   

 ek nekrOn anastE  
 ek nekros anistEmi 
 P A_GPM V_AAS3S 

mar:9:10 kai ton  logon ekratEsan pros heautous suzEtountes ti   estin  
     kai ho   logos krateO  pros heautou suzEteO   tis  eimi  
     C  RA_ASM N_ASM V_AAI3P  P  RP_APM  V_PAPNPM  RI_NSN V_PAI3S 

 to   ek nekrOn anastEnai 
 ho   ek nekros anistEmi 
 RA_NSN P A_GPM V_AAN   

mar:9:11 kai epErOtOn auton legontes hoti legousin hoi  grammateis hoti 
     kai eperOtaO autos legO   hoti legO   ho   grammateus hoti 
     C  V_IAI3P RP_ASM V_PAPNPM D  V_PAI3P RA_NPM N_NPM   C  

 Elian dei   elthein prOton 
 *PN* deO   erchomai prOtos 
 N_ASM V_PAI3S V_AAN  A_ASN 

mar:9:12 ho   de ephE  autois Elias men elthOn  prOton apokathistanei 
     ho   de phEmi  autos *PN* men erchomai prOtos apokathistEmi 
     RA_NSM C V_IAI3S RP_DPM N_NSM X  V_AAPNSM A_ASN V_PAI3S    

 panta kai pOs gegraptai epi ton  huion tou  anthrOpou hina polla pathE  
 pas  kai pOs graphO  epi ho   huios ho   anthrOpos hina polus paschO 
 A_APN C  D  V_XPI3S  P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   C  A_APN V_AAS3S 

 kai exoudenEthE 
 kai exoudeneO  
 C  V_APS3S   

mar:9:13 alla legO  humin hoti kai Elias elEluthen kai epoiEsan autO  hosa  
     alla legO  su  hoti kai *PN* erchomai kai poieO  autos hosos 
     C  V_PAI1S RP_DP C  D  N_NSM V_XAI3S  C  V_AAI3P RP_DSM RR_APN 

 Ethelon kathOs gegraptai ep auton 
 thelO  kathOs graphO  epi autos 
 V_IAI3P C   V_XPI3S  P  RP_ASM 

mar:9:14 kai elthontes pros tous  mathEtas eidon  ochlon polun peri autous 
     kai erchomai pros ho   mathEtEs horaO  ochlos polus peri heautou 
     C  V_AAPNPM P  RA_APM N_APM  V_AAI3P N_ASM A_ASM P  RP_APM 

 kai grammateis suzEtountas pros autous 
 kai grammateus suzEteO   pros heautou 
 C  N_APM   V_PAPAPM  P  RP_APM 

mar:9:15 kai euthus pas  ho   ochlos idontes auton exethambEthEsan kai 
     kai euthus pas  ho   ochlos horaO  autos ekthambeomai  kai 
     C  A_NSM A_NSM RA_NSM N_NSM V_AAPNPM RP_ASM V_API3P     C  

 prostrechontes Espazonto auton 
 prostrechO   aspazomai autos 
 V_PAPNPM    V_IMI3P  RP_ASM 

mar:9:16 kai epErOtEsen autous ti   suzEteite pros autous 
     kai eperOtaO  heautou tis  suzEteO  pros heautou 
     C  V_AAI3S  RP_APM RI_ASN V_PAI2P  P  RP_APM 

mar:9:17 kai apekrithE  autO  heis ek tou  ochlou didaskale Enegka 
     kai apokrinomai autos heis ek ho   ochlos didaskalos pherO  
     C  V_API3S   RP_DSM A_NSM P RA_GSM N_GSM N_VSM   V_AAI1S 

 ton  huion mou  pros se  echonta pneuma alalon 
 ho   huios egO  pros su  echO   pneuma alalos 
 RA_ASM N_ASM RP_GS P  RP_AS V_PAPASM N_ASN A_ASN 

mar:9:18 kai hopou ean auton katalabE  rhEssei auton kai aphrizei kai 
     kai hopou ean autos katalambanO rhEgnumi autos kai aphrizO kai 
     C  C   X  RP_ASM V_AAS3S   V_PAI3S RP_ASM C  V_PAI3S C  

 trizei tous  odontas kai xErainetai kai eipa  tois  mathEtais sou  hina 
 trizO  ho   odous  kai xErainO  kai legO  ho   mathEtEs su  hina 
 V_PAI3S RA_APM N_APM  C  V_PPI3S  C  V_AAI1S RA_DPM N_DPM   RP_GS C  

 auto  ekbalOsin kai ouk ischusan 
 autos ekballO  kai ou ischuO  
 RP_ASN V_AAS3P  C  D  V_AAI3P 

mar:9:19 ho   de apokritheis autois legei  O genea apistos heOs pote pros 
     ho   de apokrinomai autos legO  O genea apistos heOs pote pros 
     RA_NSM C V_APPNSM  RP_DPM V_PAI3S X N_VSF A_VSF  P  D  P  

 humas esomai heOs pote anexomai humOn pherete auton pros me  
 su  eimi  heOs pote anechomai su  pherO  autos pros egO  
 RP_AP V_FMI1S P  D  V_FMI1S  RP_GP V_PAD2P RP_ASM P  RP_AS 

mar:9:20 kai Enegkan auton pros auton kai idOn   auton to   pneuma 
     kai pherO  autos pros autos kai horaO  autos ho   pneuma 
     C  V_AAI3P RP_ASM P  RP_ASM C  V_AAPNSM RP_ASM RA_NSN N_NSN 

 euthus sunesparaxen auton kai pesOn  epi tEs  gEs  ekulieto aphrizOn 
 euthus susparassO  autos kai piptO  epi ho   gE  kuliomai aphrizO 
 A_NSM V_AAI3S   RP_ASM C  V_AAPNSM P  RA_GSF N_GSF V_IMI3S V_PAPNSM 

mar:9:21 kai epErOtEsen ton  patera autou posos chronos estin  hOs touto 
     kai eperOtaO  ho   patEr autos posos chronos eimi  hOs houtos 
     C  V_AAI3S  RA_ASM N_ASM RP_GSM RI_NSM N_NSM  V_PAI3S D  RD_NSN 

 gegonen autO  ho   de eipen  ek paidiothen 
 ginomai autos ho   de legO  ek paidiothen 
 V_XAI3S RP_DSM RA_NSM C V_AAI3S P D     

mar:9:22 kai pollakis kai eis pur  auton ebalen kai eis hudata hina 
     kai pollakis kai heis pur  autos ballO  kai heis hudOr hina 
     C  D    D  P  N_ASN RP_ASM V_AAI3S C  P  N_APN C  

 apolesE auton all ei ti   dunE  boEthEson hEmin splagchnistheis eph 
 apollumi autos alla ei tis  dunamai boEtheO  egO  splagchnizomai epi 
 V_AAS3S RP_ASM C  C RI_ASN V_PMI2S V_AAD2S  RP_DP V_APPNSM    P  

 hEmas 
 egO  
 RP_AP 

mar:9:23 ho   de iEsous eipen  autO  to   ei dunE  panta dunata tO   
     ho   de *PN*  legO  autos ho   ei dunamai pas  dunatos ho   
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RP_DSM RA_ASN C V_PMI2S A_NPN A_NPN  RA_DSM 

 pisteuonti 
 pisteuO  
 V_PAPDSM  

mar:9:24 euthus kraxas  ho   patEr tou  paidiou elegen pisteuO boEthei 
     euthus krazO  ho   patEr ho   paidion legO  pisteuO boEtheO 
     A_NSM V_AAPNSM RA_NSM N_NSM RA_GSN N_GSN  V_IAI3S V_PAI1S V_PAD2S 

 mou  tE   apistia 
 egO  ho   apistia 
 RP_GS RA_DSF N_DSF  

mar:9:25 idOn   de ho   iEsous hoti episuntrechei ochlos epetimEsen tO   
     horaO  de ho   *PN*  hoti episuntrechO ochlos epitimaO  ho   
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM C  V_PAI3S    N_NSM V_AAI3S  RA_DSN 

 pneumati tO   akathartO legOn  autO  to   alalon kai kOphon pneuma 
 pneuma  ho   akathartos legO   autos ho   alalos kai kOphos pneuma 
 N_DSN  RA_DSN A_DSN   V_PAPNSM RP_DSN RA_VSN A_VSN C  A_VSN N_VSN 

 egO  epitassO soi  exelthe  ex autou kai mEketi eiselthEs  eis auton 
 egO  epitassO su  exerchomai hex autos kai mEketi eiserchomai heis autos 
 RP_NS V_PAI1S RP_DS V_AAD2S  P  RP_GSM C  D   V_AAS2S   P  RP_ASM 

mar:9:26 kai kraxas  kai polla sparaxas exElthen  kai egeneto hOsei nekros 
     kai krazO  kai polus sparassO exerchomai kai ginomai hOsei nekros 
     C  V_AAPNSM C  A_APN V_AAPNSM V_AAI3S  C  V_AMI3S C   A_NSM 

 hOste tous  pollous legein hoti apethanen 
 hOste ho   polus  legO  hoti apothnEskO 
 C   RA_APM A_APM  V_PAN C  V_AAI3S  

mar:9:27 ho   de iEsous kratEsas tEs  cheiros autou Egeiren auton kai 
     ho   de *PN*  krateO  ho   cheir  autos egeirO autos kai 
     RA_NSM C N_NSM V_AAPNSM RA_GSF N_GSF  RP_GSM V_AAI3S RP_ASM C  

 anestE  
 anistEmi 
 V_AAI3S 

mar:9:28 kai eiselthontos autou eis oikon hoi  mathEtai autou kat idian 
     kai eiserchomai autos heis oikos ho   mathEtEs autos kata idios 
     C  V_AAPGSM   RP_GSM P  N_ASM RA_NPM N_NPM  RP_GSM P  A_ASF 

 epErOtOn auton hoti hEmeis ouk EdunEthEmen ekbalein auto  
 eperOtaO autos hoti egO  ou dunamai   ekballO autos 
 V_IAI3P RP_ASM D  RP_NP D  V_API1P   V_AAN  RP_ASN 

mar:9:29 kai eipen  autois touto to   genos en  oudeni dunatai exelthein 
     kai legO  autos houtos ho   genos heis oudeis dunamai exerchomai 
     C  V_AAI3S RP_DPM RD_NSN RA_NSN N_NSN P  A_DSN V_PMI3S V_AAN   

 ei mE en  proseuchE 
 ei mE heis proseuchE 
 C D P  N_DSF   

mar:9:30 kakeithen exelthontes pareporeuonto dia tEs  galilaias kai ouk 
     kakeithen exerchomai paraporeuomai dia ho   *PN*   kai ou 
     C     V_AAPNPM  V_IMI3P    P  RA_GSF N_GSF   C  D  

 Ethelen hina tis  gnoi  
 thelO  hina tis  ginOskO 
 V_IAI3S C  RI_NSM V_AAS3S 

mar:9:31 edidasken gar tous  mathEtas autou kai elegen autois hoti ho   
     didaskO  gar ho   mathEtEs autos kai legO  autos hoti ho   
     V_IAI3S  C  RA_APM N_APM  RP_GSM C  V_IAI3S RP_DPM C  RA_NSM 

 huios tou  anthrOpou paradidotai eis cheiras anthrOpOn kai apoktenousin 
 huios ho   anthrOpos paradidOmi heis cheir  anthrOpos kai apokteinO  
 N_NSM RA_GSM N_GSM   V_PPI3S   P  N_APF  N_GPM   C  V_FAI3P   

 auton kai apoktantheis meta treis hEmeras anastEsetai 
 autos kai apokteinO  meta treis hEmera anistEmi  
 RP_ASM C  V_APPNSM   P  A_APF N_APF  V_FMI3S   

mar:9:32 hoi  de Egnooun to   rhEma kai ephobounto auton eperOtEsai 
     ho   de agnoeO ho   rhEma kai phobeomai autos eperOtaO  
     RA_NPM C V_IAI3P RA_ASN N_ASN C  V_IMI3P  RP_ASM V_AAN   

mar:9:33 kai Elthon  eis kapharnaoum kai en  tE   oikia genomenos epErOta 
     kai erchomai heis *PN*    kai heis ho   oikia ginomai  eperOtaO 
     C  V_AAI3P P  N_ASF    C  P  RA_DSF N_DSF V_AMPNSM V_IAI3S 

 autous ti   en  tE   hodO dielogizesthe 
 heautou tis  heis ho   hodos dialogizomai 
 RP_APM RI_ASN P  RA_DSF N_DSF V_IMI2P    

mar:9:34 hoi  de esiOpOn pros allElous gar dielechthEsan en  tE   hodO 
     ho   de siOpaO pros allElOn gar dialegomai  heis ho   hodos 
     RA_NPM C V_IAI3P P  RP_APM  C  V_API3P    P  RA_DSF N_DSF 

 tis  meizOn 
 tis  megas 
 RI_NSM A_NSMC 

mar:9:35 kai kathisas ephOnEsen tous  dOdeka kai legei  autois ei tis  
     kai kathizO phOneO  ho   dOdeka kai legO  autos ei tis  
     C  V_AAPNSM V_AAI3S  RA_APM A_APM C  V_PAI3S RP_DPM C RI_NSM 

 thelei prOtos einai estai  pantOn eschatos kai pantOn diakonos 
 thelO  prOtos eimi eimi  pas  eschatos kai pas  diakonos 
 V_PAI3S A_NSM V_PAN V_FMI3S A_GPM A_NSM  C  A_GPM N_NSM  

mar:9:36 kai labOn  paidion estEsen auto  en  mesO autOn kai 
     kai lambanO paidion histEmi autos heis mesos autos kai 
     C  V_AAPNSM N_ASN  V_AAI3S RP_ASN P  A_DSN RP_GPM C  

 enagkalisamenos auto  eipen  autois 
 enagkalizomai  autos legO  autos 
 V_AMPNSM    RP_ASN V_AAI3S RP_DPM 

mar:9:37 hos  an hen  tOn  toioutOn paidiOn dexEtai epi tO   onomati 
     hos  an heis ho   toioutos paidion dechomai epi ho   onoma  
     RR_NSM X A_ASN RA_GPN RD_GPN  N_GPN  V_AMS3S P  RA_DSN N_DSN  

 mou  eme  dechetai kai hos  an eme  dechEtai ouk eme  dechetai alla 
 egO  egO  dechomai kai hos  an egO  dechomai ou egO  dechomai alla 
 RP_GS RP_AS V_PMI3S C  RR_NSM X RP_AS V_PMS3S D  RP_AS V_PMI3S C  

 ton  aposteilanta me  
 ho   apostellO  egO  
 RA_ASM V_AAPASM   RP_AS 

mar:9:38 ephE  autO  ho   iOannEs didaskale eidomen tina  en  tO   
     phEmi  autos ho   *PN*  didaskalos horaO  tis  heis ho   
     V_IAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM  N_VSM   V_AAI1P RI_ASM P  RA_DSN 

 onomati sou  ekballonta daimonia kai ekOluomen auton hoti ouk Ekolouthei 
 onoma  su  ekballO  daimonion kai kOluO   autos hoti ou akoloutheO 
 N_DSN  RP_GS V_PAPASM  N_APN   C  V_IAI1P  RP_ASM C  D  V_IAI3S  

 hEmin 
 egO  
 RP_DP 

mar:9:39 ho   de iEsous eipen  mE kOluete auton oudeis gar estin  hos  
     ho   de *PN*  legO  mE kOluO  autos oudeis gar eimi  hos  
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S D V_PAD2P RP_ASM A_NSM C  V_PAI3S RR_NSM 

 poiEsei dunamin epi tO   onomati mou  kai dunEsetai tachu kakologEsai 
 poiEsis dunamis epi ho   onoma  egO  kai dunamai  tachus kakologeO  
 V_FAI3S N_ASF  P  RA_DSN N_DSN  RP_GS C  V_FMI3S  A_ASN V_AAN    

 me  
 egO  
 RP_AS 

mar:9:40 hos  gar ouk estin  kath hEmOn huper hEmOn estin  
     hos  gar ou eimi  kata egO  huper egO  eimi  
     RR_NSM C  D  V_PAI3S P  RP_GP P   RP_GP V_PAI3S 

mar:9:41 hos  gar an potisE humas potErion hudatos en  onomati hoti 
     hos  gar an potizO su  potErion hudOr  heis onoma  hoti 
     RR_NSM C  X V_AAS3S RP_AP N_ASN  N_GSN  P  N_DSN  C  

 christou este  amEn legO  humin hoti ou mE apolesE ton  misthon autou 
 *PN*   eimi  amEn legO  su  hoti ou mE apollumi ho   misthos autos 
 N_GSM  V_PAI2P X  V_PAI1S RP_DP C  D D V_AAS3S RA_ASM N_ASM  RP_GSM 

mar:9:42 kai hos  an skandalisE hena tOn  mikrOn toutOn tOn  pisteuontOn 
     kai hos  an skandalizO heis ho   mikros houtos ho   pisteuO   
     C  RR_NSM X V_AAS3S  A_ASM RA_GPM A_GPM RD_GPM RA_GPM V_PAPGPM  

 [eis eme] kalon estin  autO  mallon ei perikeitai mulos onikos peri ton  
 heis egO  kalos eimi  autos mallon ei perikeimai mulos onikos peri ho   
 P  RP_AS A_NSN V_PAI3S RP_DSM D   C V_PMI3S  N_NSM A_NSM P  RA_ASM 

 trachElon autou kai beblEtai eis tEn  thalassan 
 trachElos autos kai ballO  heis ho   thalassa 
 N_ASM   RP_GSM C  V_XPI3S P  RA_ASF N_ASF   

mar:9:43 kai ean skandalizE se  hE   cheir sou  apokopson autEn  kalon 
     kai ean skandalizO su  ho   cheir su  apokoptO heautou kalos 
     C  C  V_PAS3S  RP_AS RA_NSF N_NSF RP_GS V_AAD2S  RP_ASF A_NSN 

 estin  se  kullon eiselthein eis tEn  zOEn E tas  duo  cheiras 
 eimi  su  kullos eiserchomai heis ho   zOE  E ho   duo  cheir  
 V_PAI3S RP_AS A_ASM V_AAN    P  RA_ASF N_ASF C RA_APF A_APF N_APF  

 echonta apelthein eis tEn  geennan eis to   pur  to   asbeston 
 echO   aperchomai heis ho   geenna heis ho   pur  ho   asbestos 
 V_PAPASM V_AAN   P  RA_ASF N_ASF  P  RA_ASN N_ASN RA_ASN A_ASN  

mar:9:45 kai ean ho   pous sou  skandalizE se  apokopson auton kalon 
     kai ean ho   pous su  skandalizO su  apokoptO autos kalos 
     C  C  RA_NSM N_NSM RP_GS V_PAS3S  RP_AS V_AAD2S  RP_ASM A_NSN 

 estin  se  eiselthein eis tEn  zOEn chOlon E tous  duo  podas 
 eimi  su  eiserchomai heis ho   zOE  chOlos E ho   duo  pous 
 V_PAI3S RP_AS V_AAN    P  RA_ASF N_ASF A_ASM C RA_APM A_APM N_APM 

 echonta blEthEnai eis tEn  geennan 
 echO   ballO   heis ho   geenna 
 V_PAPASM V_APN   P  RA_ASF N_ASF  

mar:9:47 kai ean ho   ophthalmos sou  skandalizE se  ekbale auton kalon 
     kai ean ho   ophthalmos su  skandalizO su  ekballO autos kalos 
     C  C  RA_NSM N_NSM   RP_GS V_PAS3S  RP_AS V_AAD2S RP_ASM A_NSN 

 se  estin  monophthalmon eiselthein eis tEn  basileian tou  theou E 
 su  eimi  monophthalmos eiserchomai heis ho   basileia ho   theos E 
 RP_AS V_PAI3S A_ASM     V_AAN    P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM C 

 duo  ophthalmous echonta blEthEnai eis tEn  geennan 
 duo  ophthalmos echO   ballO   heis ho   geenna 
 A_APM N_APM    V_PAPASM V_APN   P  RA_ASF N_ASF  

mar:9:48 hopou ho   skOlEx autOn ou teleuta kai to   pur  ou sbennutai 
     hopou ho   skOlEx autos ou teleutaO kai ho   pur  ou sbennumi 
     D   RA_NSM N_NSM RP_GPM D V_PAI3S C  RA_NSN N_NSN D V_PPI3S  

mar:9:49 pas  gar puri halisthEsetai 
     pas  gar pur  halizO    
     A_NSM C  N_DSN V_FPI3S    

mar:9:50 kalon to   halas ean de to   halas analon genEtai en  tini  
     kalos ho   hals ean de ho   hals analos ginomai heis tis  
     A_NSN RA_NSN N_NSN C  C RA_NSN N_NSN A_NSN V_AMS3S P  RI_DSN 

 auto  artusete echete en  heautois hala kai eirEneuete en  allElois 
 autos artuO  echO  heis heautou hals kai eirEneuO  heis allElOn 
 RP_ASN V_FAI2P V_PAD2P P  RP_DPM  N_ASN C  V_PAD2P  P  RP_DPM  


Help and Acknowledgements