Help and Acknowledgements


mar:8:1 en  ekeinais tais  hEmerais palin pollou ochlou ontos  kai mE 
    heis ekeinos ho   hEmera  palin polus ochlos eimi   kai mE 
    P  RD_DPF  RA_DPF N_DPF  D   A_GSM N_GSM V_PAPGSM C  D 

 echontOn ti   phagOsin proskalesamenos tous  mathEtas legei  autois 
 echO   tis  esthiO  proskaleomai  ho   mathEtEs legO  autos 
 V_PAPGPM RI_ASN V_AAS3P V_AMPNSM    RA_APM N_APM  V_PAI3S RP_DPM 

mar:8:2 splagchnizomai epi ton  ochlon hoti EdE hEmerai treis prosmenousin 
    splagchnizomai epi ho   ochlos hoti EdE hEmera treis prosmenO   
    V_PMI1S    P  RA_ASM N_ASM C  D  N_NPF  A_NPF V_PAI3P   

 moi  kai ouk echousin ti   phagOsin 
 egO  kai ou echO   tis  esthiO  
 RP_DS C  D  V_PAI3P RI_ASN V_AAS3P 

mar:8:3 kai ean apolusO autous nEsteis eis oikon autOn ekluthEsontai en  
    kai ean apoluO heautou nEstis heis oikos autos ekluomai   heis 
    C  C  V_AAS1S RP_APM A_APM  P  N_ASM RP_GPM V_FPI3P    P  

 tE   hodO kai tines autOn apo makrothen hEkasin 
 ho   hodos kai tis  autos apo makrothen hEkO  
 RA_DSF N_DSF C  RI_NPM RP_GPM P  D     V_XAI3P 

mar:8:4 kai apekrithEsan autO  hoi  mathEtai autou hoti pothen toutous 
    kai apokrinomai autos ho   mathEtEs autos hoti pothen houtos 
    C  V_API3P   RP_DSM RA_NPM N_NPM  RP_GSM C  D   RD_APM 

 dunEsetai tis  hOde chortasai artOn ep erEmias 
 dunamai  tis  hOde chortazO artos epi erEmia 
 V_FMI3S  RI_NSM D  V_AAN   N_GPM P  N_GSF  

mar:8:5 kai ErOta  autous posous echete artous hoi  de eipan  hepta 
    kai erOtaO heautou posos echO  artos ho   de legO  hepta 
    C  V_IAI3S RP_APM RI_APM V_PAI2P N_APM RA_NPM C V_AAI3P A_APM 

mar:8:6 kai paraggellei tO   ochlO anapesein epi tEs  gEs  kai labOn  
    kai paraggellO ho   ochlos anapiptO epi ho   gE  kai lambanO 
    C  V_PAI3S   RA_DSM N_DSM V_AAN   P  RA_GSF N_GSF C  V_AAPNSM 

 tous  hepta artous eucharistEsas eklasen kai edidou tois  mathEtais autou 
 ho   hepta artos eucharisteO  klaiO  kai didOmi ho   mathEtEs autos 
 RA_APM A_APM N_APM V_AAPNSM   V_AAI3S C  V_IAI3S RA_DPM N_DPM   RP_GSM 

 hina paratithOsin kai parethEkan tO   ochlO 
 hina paratithEmi kai paratithEmi ho   ochlos 
 C  V_PAS3P   C  V_AAI3P   RA_DSM N_DSM 

mar:8:7 kai eichon ichthudia oliga kai eulogEsas auta  eipen  kai tauta 
    kai echO  ichthudion oligos kai eulogeO  autos legO  kai houtos 
    C  V_IAI3P N_APN   A_APN C  V_AAPNSM RP_APN V_AAI3S D  RD_APN 

 paratithenai 
 paratithEmi 
 V_PAN    

mar:8:8 kai ephagon kai echortasthEsan kai Eran  perisseumata klasmatOn hepta 
    kai esthiO kai chortazO    kai airO  perisseuma  klasma  hepta 
    C  V_AAI3P C  V_API3P    C  V_AAI3P N_APN    N_GPN   A_APF 

 spuridas 
 spuris  
 N_APF  

mar:8:9 Esan  de hOs tetrakischilioi kai apelusen autous 
    eimi  de hOs tetrakischilioi kai apoluO  heautou 
    V_IAI3P C D  A_NPM      C  V_AAI3S RP_APM 

mar:8:10 kai euthus embas  eis to   ploion meta tOn  mathEtOn autou 
     kai euthus emballO heis ho   ploion meta ho   mathEtEs autos 
     C  A_NSM V_AAPNSM P  RA_ASN N_ASN P  RA_GPM N_GPM  RP_GSM 

 Elthen  eis ta   merE dalmanoutha 
 erchomai heis ho   meros *PN*    
 V_AAI3S P  RA_APN N_APN N_GSF    

mar:8:11 kai exElthon  hoi  pharisaioi kai Erxanto suzEtein autO  zEtountes 
     kai exerchomai ho   *PN*    kai archO  suzEteO autos zEteO   
     C  V_AAI3P  RA_NPM N_NPM   C  V_AMI3P V_PAN  RP_DSM V_PAPNPM 

 par autou sEmeion apo tou  ouranou peirazontes auton 
 para autos sEmeion apo ho   ouranos peirazO   autos 
 P  RP_GSM N_ASN  P  RA_GSM N_GSM  V_PAPNPM  RP_ASM 

mar:8:12 kai anastenaxas tO   pneumati autou legei  ti   hE   genea 
     kai anastenazO ho   pneuma  autos legO  tis  ho   genea 
     C  V_AAPNSM  RA_DSN N_DSN  RP_GSM V_PAI3S RI_ASN RA_NSF N_NSF 

 hautE zEtei  sEmeion amEn legO  humin ei dothEsetai tE   genea tautE 
 autos zEteO  sEmeion amEn legO  su  ei didOmi   ho   genea houtos 
 RD_NSF V_PAI3S N_ASN  X  V_PAI1S RP_DP C V_FPI3S  RA_DSF N_DSF RD_DSF 

 sEmeion 
 sEmeion 
 N_NSN  

mar:8:13 kai apheis  autous palin embas  apElthen  eis to   peran 
     kai aphiEmi heautou palin emballO aperchomai heis ho   peran 
     C  V_AAPNSM RP_APM D   V_AAPNSM V_AAI3S  P  RA_ASN D   

mar:8:14 kai epelathonto  labein artous kai ei mE hena arton ouk eichon 
     kai epilanthanomai lambanO artos kai ei mE heis artos ou echO  
     C  V_AMI3P    V_AAN  N_APM C  C D A_ASM N_ASM D  V_IAI3P 

 meth heautOn en  tO   ploiO 
 meta heautou heis ho   ploion 
 P  RP_GPM P  RA_DSN N_DSN 

mar:8:15 kai diestelleto autois legOn  horate blepete apo tEs  zumEs 
     kai diastellomai autos legO   horaO  blepO  apo ho   zumE 
     C  V_IMI3S   RP_DPM V_PAPNSM V_PAD2P V_PAD2P P  RA_GSF N_GSF 

 tOn  pharisaiOn kai tEs  zumEs hErOdou 
 ho   *PN*    kai ho   zumE *PN*  
 RA_GPM N_GPM   C  RA_GSF N_GSF N_GSM  

mar:8:16 kai dielogizonto pros allElous hoti artous ouk echousin 
     kai dialogizomai pros allElOn hoti artos ou echO   
     C  V_IMI3P   P  RP_APM  C  N_APM D  V_PAI3P 

mar:8:17 kai gnous  legei  autois ti   dialogizesthe hoti artous ouk 
     kai ginOskO legO  autos tis  dialogizomai hoti artos ou 
     C  V_AAPNSM V_PAI3S RP_DPM RI_ASN V_PMI2P    C  N_APM D  

 echete oupO noeite oude suniete pepOrOmenEn echete tEn  kardian humOn 
 echO  oupO noeO  oude suniEmi pOroO    echO  ho   kardia su  
 V_PAI2P D  V_PAI2P C  V_PAI2P V_XPPASF  V_PAI2P RA_ASF N_ASF  RP_GP 

mar:8:18 ophthalmous echontes ou blepete kai Ota  echontes ouk akouete kai ou 
     ophthalmos echO   ou blepO  kai ous  echO   ou akouO  kai ou 
     N_APM    V_PAPNPM D V_PAI2P C  N_APN V_PAPNPM D  V_PAI2P C  D 

 mnEmoneuete 
 mnEmoneuO  
 V_PAI2P   

mar:8:19 hote tous  pente artous eklasa eis tous  pentakischilious posous 
     hote ho   pente artos klaO  heis ho   pentakischilioi posos 
     C  RA_APM A_APM N_APM V_AAI1S P  RA_APM A_APM      RI_APM 

 kophinous klasmatOn plEreis Erate  legousin autO  dOdeka 
 kophinos klasma  plErEs airO  legO   autos dOdeka 
 N_APM   N_GPN   A_APM  V_AAI2P V_PAI3P RP_DSM A_APM 

mar:8:20 hote tous  hepta eis tous  tetrakischilious posOn spuridOn 
     hote ho   hepta heis ho   tetrakischilioi posos spuris  
     C  RA_APM A_APM P  RA_APM A_APM      RI_GPF N_GPF  

 plErOmata klasmatOn Erate  kai legousin [autO] hepta 
 plErOma  klasma  airO  kai legO   autos hepta 
 N_APN   N_GPN   V_AAI2P C  V_PAI3P RP_DSM A_APF 

mar:8:21 kai elegen autois oupO suniete 
     kai legO  autos oupO suniEmi 
     C  V_IAI3S RP_DPM D  V_PAI2P 

mar:8:22 kai erchontai eis bEthsaidan kai pherousin autO  tuphlon kai 
     kai erchomai heis *PN*    kai pherO   autos tuphlos kai 
     C  V_PMI3P  P  N_ASF   C  V_PAI3P  RP_DSM A_ASM  C  

 parakalousin auton hina autou hapsEtai 
 parakaleO  autos hina autos haptO  
 V_PAI3P   RP_ASM C  RP_GSM V_AMS3S 

mar:8:23 kai epilabomenos tEs  cheiros tou  tuphlou exEnegken auton exO 
     kai epilambanomai ho   cheir  ho   tuphlos ekpherO  autos echO 
     C  V_AMPNSM   RA_GSF N_GSF  RA_GSM A_GSM  V_AAI3S  RP_ASM P  

 tEs  kOmEs kai ptusas  eis ta   ommata autou epitheis  tas  cheiras 
 ho   kOmE kai ptuO   heis ho   omma  autos epitithEmi ho   cheir  
 RA_GSF N_GSF C  V_AAPNSM P  RA_APN N_APN RP_GSM V_AAPNSM  RA_APF N_APF  

 autO  epErOta auton ei ti   blepeis 
 autos eperOtaO autos ei tis  blepO  
 RP_DSM V_IAI3S RP_ASM X RI_ASN V_PAI2S 

mar:8:24 kai anablepsas elegen blepO  tous  anthrOpous hoti hOs dendra 
     kai anablepO  legO  blepO  ho   anthrOpos hoti hOs dendron 
     C  V_AAPNSM  V_IAI3S V_PAI1S RA_APM N_APM   C  C  N_APN  

 horO  peripatountas 
 horaO  peripateO   
 V_PAI1S V_PAPAPM   

mar:8:25 eita palin epethEken tas  cheiras epi tous  ophthalmous autou kai 
     eita palin epitithEmi ho   cheir  epi ho   ophthalmos autos kai 
     D  D   V_AAI3S  RA_APF N_APF  P  RA_APM N_APM    RP_GSM C  

 dieblepsen kai apekatestE  kai eneblepen tElaugOs hapanta 
 diablepO  kai apokathistEmi kai emblepO  tElaugOs hapas  
 V_AAI3P  C  V_AAI3S    C  V_IAI3S  D    A_APN  

mar:8:26 kai apesteilen auton eis oikon autou legOn  mEde eis tEn  
     kai apostellO autos heis oikos autos legO   mEde heis ho   
     C  V_AAI3S  RP_ASM P  N_ASM RP_GSM V_PAPNSM D  P  RA_ASF 

 kOmEn eiselthEs  
 kOmE eiserchomai 
 N_ASF V_AAS2S   

mar:8:27 kai exElthen  ho   iEsous kai hoi  mathEtai autou eis tas  
     kai exerchomai ho   *PN*  kai ho   mathEtEs autos heis ho   
     C  V_AAI3S  RA_NSM N_NSM C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM P  RA_APF 

 kOmas kaisareias tEs  philippou kai en  tE   hodO epErOta tous  
 kOmE *PN*    ho   *PN*   kai heis ho   hodos eperOtaO ho   
 N_APF N_GSF   RA_GSF N_GSM   C  P  RA_DSF N_DSF V_IAI3S RA_APM 

 mathEtas autou legOn  autois tina  me  legousin hoi  anthrOpoi einai 
 mathEtEs autos legO   autos tis  egO  legO   ho   anthrOpos eimi 
 N_APM  RP_GSM V_PAPNSM RP_DPM RI_ASM RP_AS V_PAI3P RA_NPM N_NPM   V_PAN 

mar:8:28 hoi  de eipan  autO  legontes [hoti] iOannEn ton  baptistEn kai 
     ho   de legO  autos legO   hoti  *PN*  ho   baptistEs kai 
     RA_NPM C V_AAI3P RP_DSM V_PAPNPM C   N_ASM  RA_ASM N_ASM   C  

 alloi Elian alloi de hoti heis tOn  prophEtOn 
 allos *PN* allos de hoti heis ho   prophEtEs 
 A_NPM N_ASM A_NPM C C  A_NSM RA_GPM N_GPM   

mar:8:29 kai autos epErOta autous humeis de tina  me  legete einai 
     kai autos eperOtaO heautou su   de tis  egO  legO  eimi 
     C  RP_NSM V_IAI3S RP_APM RP_NP C RI_ASM RP_AS V_PAI2P V_PAN 

 apokritheis ho   petros legei  autO  su  ei   ho   christos 
 apokrinomai ho   *PN*  legO  autos su  eimi  ho   *PN*   
 V_APPNSM  RA_NSM N_NSM V_PAI3S RP_DSM RP_NS V_PAI2S RA_NSM N_NSM  

mar:8:30 kai epetimEsen autois hina mEdeni legOsin peri autou 
     kai epitimaO  autos hina mEdeis legO  peri autos 
     C  V_AAI3S  RP_DPM C  A_DSM V_PAS3P P  RP_GSM 

mar:8:31 kai Erxato didaskein autous hoti dei   ton  huion tou  
     kai archO  didaskO  heautou hoti deO   ho   huios ho   
     C  V_AMI3S V_PAN   RP_APM C  V_PAI3S RA_ASM N_ASM RA_GSM 

 anthrOpou polla pathein kai apodokimasthEnai hupo tOn  presbuterOn kai 
 anthrOpos polus paschO kai apodokimazO   hupo ho   presbuteros kai 
 N_GSM   A_APN V_AAN  C  V_APN      P  RA_GPM A_GPM    C  

 tOn  archiereOn kai tOn  grammateOn kai apoktanthEnai kai meta treis 
 ho   archiereus kai ho   grammateus kai apokteinO   kai meta treis 
 RA_GPM N_GPM   C  RA_GPM N_GPM   C  V_APN     C  P  A_APF 

 hEmeras anastEnai 
 hEmera anistEmi 
 N_APF  V_AAN   

mar:8:32 kai parrEsia ton  logon elalei kai proslabomenos ho   petros 
     kai parrEsia ho   logos laleO  kai proslambanomai ho   *PN*  
     C  N_DSF  RA_ASM N_ASM V_IAI3S C  V_AMPNSM    RA_NSM N_NSM 

 auton Erxato epitiman autO  
 autos archO  epitimaO autos 
 RP_ASM V_AMI3S V_PAN  RP_DSM 

mar:8:33 ho   de epistrapheis kai idOn   tous  mathEtas autou epetimEsen 
     ho   de epistrephO  kai horaO  ho   mathEtEs autos epitimaO  
     RA_NSM C V_APPNSM   C  V_AAPNSM RA_APM N_APM  RP_GSM V_AAI3S  

 petrO kai legei  hupage opisO mou  satana hoti ou phroneis ta   tou  
 *PN* kai legO  hupagO opisO egO  *PN*  hoti ou phroneO ho   ho   
 N_DSM C  V_PAI3S V_PAD2S P   RP_GS N_VSM C  D V_PAI2S RA_APN RA_GSM 

 theou alla ta   tOn  anthrOpOn 
 theos alla ho   ho   anthrOpos 
 N_GSM C  RA_APN RA_GPM N_GPM   

mar:8:34 kai proskalesamenos ton  ochlon sun tois  mathEtais autou eipen  
     kai proskaleomai  ho   ochlos sun ho   mathEtEs autos legO  
     C  V_AMPNSM    RA_ASM N_ASM P  RA_DPM N_DPM   RP_GSM V_AAI3S 

 autois ei tis  thelei opisO mou  akolouthein aparnEsasthO heauton kai 
 autos ei tis  thelO  opisO egO  akoloutheO aparneomai  heautou kai 
 RP_DPM C RI_NSM V_PAI3S P   RP_GS V_PAN    V_AMD3S   RP_ASM C  

 aratO  ton  stauron autou kai akoloutheitO moi  
 airO  ho   stauros autos kai akoloutheO  egO  
 V_AAD3S RA_ASM N_ASM  RP_GSM C  V_PAD3S   RP_DS 

mar:8:35 hos  gar ean thelE  tEn  psuchEn autou sOsai apolesei autEn  
     hos  gar ean thelO  ho   psuchE autos sOzO apollumi heautou 
     RR_NSM C  X  V_PAS3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM V_AAN V_FAI3S RP_ASF 

 hos  d an apolesei tEn  psuchEn autou heneken emou kai tou  
 hos  de an apollumi ho   psuchE autos heneka egO  kai ho   
 RR_NSM C X V_FAI3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM P    RP_GS C  RA_GSN 

 euaggeliou sOsei  autEn  
 euaggelion sOzO  heautou 
 N_GSN   V_FAI3S RP_ASF 

mar:8:36 ti   gar Ophelei anthrOpon kerdEsai ton  kosmon holon kai 
     tis  gar OpheleO anthrOpos kerdainO ho   kosmos holos kai 
     RI_NSN C  V_PAI3S N_ASM   V_AAN  RA_ASM N_ASM A_ASM C  

 zEmiOthEnai tEn  psuchEn autou 
 zEmioO   ho   psuchE autos 
 V_APN    RA_ASF N_ASF  RP_GSM 

mar:8:37 ti   gar doi   anthrOpos antallagma tEs  psuchEs autou 
     tis  gar dokeO  anthrOpos antallagma ho   psuchE autos 
     RI_ASN C  V_AAS3S N_NSM   N_ASN   RA_GSF N_GSF  RP_GSM 

mar:8:38 hos  gar ean epaischunthE me  kai tous  emous logous en  tE   
     hos  gar ean epaischunomai egO  kai ho   emos logos heis ho   
     RR_NSM C  X  V_APS3S    RP_AS C  RA_APM A_APM N_APM P  RA_DSF 

 genea tautE tE   moichalidi kai hamartOlO kai ho   huios tou  
 genea houtos ho   moichalis kai hamartOlos kai ho   huios ho   
 N_DSF RD_DSF RA_DSF A_DSF   C  A_DSF   D  RA_NSM N_NSM RA_GSM 

 anthrOpou epaischunthEsetai auton hotan elthE  en  tE   doxE tou  
 anthrOpos epaischunomai   autos hotan erchomai heis ho   doxa ho   
 N_GSM   V_FPI3S      RP_ASM C   V_AAS3S P  RA_DSF N_DSF RA_GSM 

 patros autou meta tOn  aggelOn tOn  hagiOn 
 patEr autos meta ho   aggelos ho   hagios 
 N_GSM RP_GSM P  RA_GPM N_GPM  RA_GPM A_GPM 


Help and Acknowledgements