Help and Acknowledgements


mar:7:1 kai sunagontai pros auton hoi  pharisaioi kai tines tOn  
    kai sunagO   pros autos ho   *PN*    kai tis  ho   
    C  V_PPI3P  P  RP_ASM RA_NPM N_NPM   C  RI_NPM RA_GPM 

 grammateOn elthontes apo hierosolumOn 
 grammateus erchomai apo *PN*     
 N_GPM   V_AAPNPM P  N_GPN    

mar:7:2 kai idontes tinas tOn  mathEtOn autou hoti koinais chersin tout  
    kai horaO  tis  ho   mathEtEs autos hoti koinos cheir  houtos 
    C  V_AAPNPM RI_APM RA_GPM N_GPM  RP_GSM C  A_DSF  N_DPF  RD_NSN 

 estin  aniptois esthiousin tous  artous 
 eimi  aniptos esthiO   ho   artos 
 V_PAI3S A_DPF  V_PAI3P  RA_APM N_APM 

mar:7:3 hoi  gar pharisaioi kai pantes hoi  ioudaioi ean mE pugmE nipsOntai 
    ho   gar *PN*    kai pas  ho   *PN*   ean mE pugmE niptO   
    RA_NPM C  N_NPM   C  A_NPM RA_NPM A_NPM  C  D N_DSF V_AMS3P  

 tas  cheiras ouk esthiousin kratountes tEn  paradosin tOn  presbuterOn 
 ho   cheir  ou esthiO   krateO   ho   paradidOmi ho   presbuteros 
 RA_APF N_APF  D  V_PAI3P  V_PAPNPM  RA_ASF N_ASF   RA_GPM A_GPM    

mar:7:4 kai ap agoras ean mE baptisOntai ouk esthiousin kai alla polla 
    kai apo agora ean mE baptizO   ou esthiO   kai allos polus 
    C  P  N_GSF C  D V_AMS3P   D  V_PAI3P  C  A_NPN A_NPN 

 estin  ha   parelabon  kratein baptismous potEriOn kai xestOn kai 
 eimi  hos  paralambanO krateO baptismos potErion kai xestEs kai 
 V_PAI3S RR_APN V_AAI3P   V_PAN  N_APM   N_GPN  C  N_GPM C  

 chalkiOn [kai klinOn] 
 chalkion kai klinE  
 N_GPN  C  N_GPF  

mar:7:5 kai eperOtOsin auton hoi  pharisaioi kai hoi  grammateis dia 
    kai eperOtaO  autos ho   *PN*    kai ho   grammateus dia 
    C  V_PAI3P  RP_ASM RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   P  

 ti   ou peripatousin hoi  mathEtai sou  kata tEn  paradosin tOn  
 tis  ou peripateO  ho   mathEtEs su  kata ho   paradidOmi ho   
 RI_ASN D V_PAI3P   RA_NPM N_NPM  RP_GS P  RA_ASF N_ASF   RA_GPM 

 presbuterOn alla koinais chersin esthiousin ton  arton 
 presbuteros alla koinos cheir  esthiO   ho   artos 
 A_GPM    C  A_DSF  N_DPF  V_PAI3P  RA_ASM N_ASM 

mar:7:6 ho   de eipen  autois kalOs eprophEteusen Esaias peri humOn tOn  
    ho   de legO  autos kalOs prophEteuO  *PN*  peri su  ho   
    RA_NSM C V_AAI3S RP_DPM D   V_AAI3S    N_NSM P  RP_GP RA_GPM 

 hupokritOn hOs gegraptai [hoti] houtos ho   laos tois  cheilesin me  
 hupokritEs hOs graphO  hoti  houtos ho   laos ho   cheilos  egO  
 N_GPM   C  V_XPI3S  C   RD_NSM RA_NSM N_NSM RA_DPN N_DPN   RP_AS 

 tima  hE   de kardia autOn porrO apechei ap emou 
 timaO  ho   de kardia autos porrO apechO apo egO  
 V_PAI3S RA_NSF C N_NSF RP_GPM D   V_PAI3S P  RP_GS 

mar:7:7 matEn de sebontai me  didaskontes didaskalias entalmata anthrOpOn 
    matEn de sebomai egO  didaskO   didaskalia entalma  anthrOpos 
    D   C V_PMI3P RP_AS V_PAPNPM  N_APF    N_APN   N_GPM   

mar:7:8 aphentes tEn  entolEn tou  theou krateite tEn  paradosin tOn  
    aphiEmi ho   entolE ho   theos krateO  ho   paradidOmi ho   
    V_AAPNPM RA_ASF N_ASF  RA_GSM N_GSM V_PAI2P RA_ASF N_ASF   RA_GPM 

 anthrOpOn 
 anthrOpos 
 N_GPM   

mar:7:9 kai elegen autois kalOs atheteite tEn  entolEn tou  theou hina 
    kai legO  autos kalOs atheteO  ho   entolE ho   theos hina 
    C  V_IAI3S RP_DPM D   V_PAI2P  RA_ASF N_ASF  RA_GSM N_GSM C  

 tEn  paradosin humOn stEsEte 
 ho   paradidOmi su  histEmi 
 RA_ASF N_ASF   RP_GP V_AAS2P 

mar:7:10 mOusEs gar eipen  tima  ton  patera sou  kai tEn  mEtera sou  
     *PN*  gar legO  timaO  ho   patEr su  kai ho   mEtEr su  
     N_NSM C  V_AAI3S V_PAD2S RA_ASM N_ASM RP_GS C  RA_ASF N_ASF RP_GS 

 kai ho   kakologOn patera E mEtera thanatO teleutatO 
 kai ho   kakologeO patEr E mEtEr thanatos teleutaO 
 C  RA_NSM V_PAPNSM N_ASM C N_ASF N_DSM  V_PAD3S  

mar:7:11 humeis de legete ean eipE  anthrOpos tO   patri E tE   mEtri 
     su   de legO  ean legO  anthrOpos ho   patEr E ho   mEtEr 
     RP_NP C V_PAI2P C  V_AAS3S N_NSM   RA_DSM N_DSM C RA_DSF N_DSF 

 korban ho   estin  dOron ho   ean ex emou OphelEthEs 
 *PN*  hos  eimi  dOron hos  ean hex egO  OpheleO  
 N_NSM RR_NSN V_PAI3S N_NSN RR_ASN X  P  RP_GS V_APS2S  

mar:7:12 ouketi aphiete auton ouden poiEsai tO   patri E tE   mEtri 
     ouketi aphiEmi autos oudeis poieO  ho   patEr E ho   mEtEr 
     D   V_PAI2P RP_ASM A_ASN V_AAN  RA_DSM N_DSM C RA_DSF N_DSF 

mar:7:13 akurountes ton  logon tou  theou tE   paradosei humOn hE   
     akuroO   ho   logos ho   theos ho   paradosis su  hos  
     V_PAPNPM  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM RA_DSF N_DSF   RP_GP RR_DSF 

 paredOkate kai paromoia toiauta polla poieite 
 paradidOmi kai paromoios toioutos polus poieO  
 V_AAI2P  C  A_APN   RD_APN  A_APN V_PAI2P 

mar:7:14 kai proskalesamenos palin ton  ochlon elegen autois akousate mou  
     kai proskaleomai  palin ho   ochlos legO  autos akouO  egO  
     C  V_AMPNSM    D   RA_ASM N_ASM V_IAI3S RP_DPM V_AAD2P RP_GS 

 pantes kai sunete 
 pas  kai suniEmi 
 A_NPM C  V_AAD2P 

mar:7:15 ouden estin  exOthen tou  anthrOpou eisporeuomenon eis auton 
     oudeis eimi  exOthen ho   anthrOpos eisporeuomai  heis autos 
     A_NSN V_PAI3S P    RA_GSM N_GSM   V_PMPNSN    P  RP_ASM 

 ho   dunatai koinOsai auton alla ta   ek tou  anthrOpou ekporeuomena 
 hos  dunamai koinoO  autos alla ho   ek ho   anthrOpos ekporeuomai 
 RR_NSN V_PMI3S V_AAN  RP_ASM C  RA_NPN P RA_GSM N_GSM   V_PMPNPN   

 estin  ta   koinounta ton  anthrOpon 
 eimi  ho   koinoO  ho   anthrOpos 
 V_PAI3S RA_NPN V_PAPNPN RA_ASM N_ASM   

mar:7:17 kai hote eisElthen  eis oikon apo tou  ochlou epErOtOn auton 
     kai hote eiserchomai heis oikos apo ho   ochlos eperOtaO autos 
     C  C  V_AAI3S   P  N_ASM P  RA_GSM N_GSM V_IAI3P RP_ASM 

 hoi  mathEtai autou tEn  parabolEn 
 ho   mathEtEs autos ho   parabolE 
 RA_NPM N_NPM  RP_GSM RA_ASF N_ASF   

mar:7:18 kai legei  autois houtOs kai humeis asunetoi este  ou noeite hoti 
     kai legO  autos houtO kai su   asunetos eimi  ou noeO  hoti 
     C  V_PAI3S RP_DPM D   D  RP_NP A_NPM  V_PAI2P D V_PAI2P C  

 pan  to   exOthen eisporeuomenon eis ton  anthrOpon ou dunatai auton 
 pas  ho   exOthen eisporeuomai  heis ho   anthrOpos ou dunamai autos 
 A_NSN RA_NSN D    V_PMPNSN    P  RA_ASM N_ASM   D V_PMI3S RP_ASM 

 koinOsai 
 koinoO  
 V_AAN  

mar:7:19 hoti ouk eisporeuetai autou eis tEn  kardian all eis tEn  
     hoti ou eisporeuomai autos heis ho   kardia alla heis ho   
     C  D  V_PMI3S   RP_GSM P  RA_ASF N_ASF  C  P  RA_ASF 

 koilian kai eis ton  aphedrOna ekporeuetai katharizOn panta ta   brOmata 
 koilia kai heis ho   aphedrOn ekporeuomai katharizO pas  ho   brOma  
 N_ASF  C  P  RA_ASM N_ASM   V_PMI3S   V_PAPNSM  A_APN RA_APN N_APN  

mar:7:20 elegen de hoti to   ek tou  anthrOpou ekporeuomenon ekeino 
     legO  de hoti ho   ek ho   anthrOpos ekporeuomai  ekeinos 
     V_IAI3S C C  RA_NSN P RA_GSM N_GSM   V_PMPNSN   RD_NSN 

 koinoi ton  anthrOpon 
 koinoO ho   anthrOpos 
 V_PAI3S RA_ASM N_ASM   

mar:7:21 esOthen gar ek tEs  kardias tOn  anthrOpOn hoi  dialogismoi 
     esOthen gar ek ho   kardia ho   anthrOpos ho   dialogismos 
     D    C  P RA_GSF N_GSF  RA_GPM N_GPM   RA_NPM N_NPM    

 hoi  kakoi ekporeuontai porneiai klopai phonoi 
 ho   kakos ekporeuomai porneia klopE phonos 
 RA_NPM A_NPM V_PMI3P   N_NPF  N_NPF N_NPM 

mar:7:22 moicheiai pleonexiai ponEriai dolos aselgeia ophthalmos ponEros 
     moicheia pleonexia ponEria dolos aselgeia ophthalmos ponEros 
     N_NPF   N_NPF   N_NPF  N_NSM N_NSF  N_NSM   A_NSM  

 blasphEmia huperEphania aphrosunE 
 blasphEmia huperEphania aphrosunE 
 N_NSF   N_NSF    N_NSF   

mar:7:23 panta tauta ta   ponEra esOthen ekporeuetai kai koinoi ton  
     pas  houtos ho   ponEros esOthen ekporeuomai kai koinoO ho   
     A_NPN RD_NPN RA_NPN A_NPN  D    V_PMI3S   C  V_PAI3S RA_ASM 

 anthrOpon 
 anthrOpos 
 N_ASM   

mar:7:24 ekeithen de anastas apElthen  eis ta   horia turou kai 
     ekeithen de anistEmi aperchomai heis ho   horion *PN* kai 
     D    C V_AAPNSM V_AAI3S  P  RA_APN N_APN N_GSF C  

 eiselthOn  eis oikian oudena Ethelen gnOnai kai ouk EdunEthE lathein 
 eiserchomai heis oikia oudeis thelO  ginOskO kai ou dunamai lanthanO 
 V_AAPNSM  P  N_ASF A_ASM V_IAI3S V_AAN  C  D  V_API3S V_AAN  

mar:7:25 all euthus akousasa gunE peri autou hEs  eichen to   
     alla euthus akouO  gunE peri autos eimi  echO  ho   
     C  A_NSM V_AAPNSF N_NSF P  RP_GSM RR_GSF V_IAI3S RA_NSN 

 thugatrion autEs pneuma akatharton elthousa prosepesen pros tous  podas 
 thugatrion autos pneuma akathartos erchomai prospiptO pros ho   pous 
 N_NSN   RP_GSF N_ASN A_ASN   V_AAPNSF V_AAI3S  P  RA_APM N_APM 

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

mar:7:26 hE   de gunE En   hellEnis surophoinikissa tO   genei kai 
     ho   de gunE eimi  *PN*   *PN*      ho   genos kai 
     RA_NSF C N_NSF V_IAI3S N_NSF  N_NSF      RA_DSN N_DSN C  

 ErOta  auton hina to   daimonion ekbalE ek tEs  thugatros autEs 
 erOtaO autos hina ho   daimonion ekballO ek ho   thugatEr autos 
 V_IAI3S RP_ASM C  RA_ASN N_ASN   V_AAS3S P RA_GSF N_GSF   RP_GSF 

mar:7:27 kai elegen autE  aphes  prOton chortasthEnai ta   tekna ou gar 
     kai legO  autos aphiEmi prOtos chortazO   ho   teknon ou gar 
     C  V_IAI3S RP_DSF V_AAD2S A_ASN V_APN     RA_APN N_APN D C  

 estin  kalon labein ton  arton tOn  teknOn kai tois  kunariois balein 
 eimi  kalos lambanO ho   artos ho   teknon kai ho   kunarion ballO 
 V_PAI3S A_NSN V_AAN  RA_ASM N_ASM RA_GPN N_GPN C  RA_DPN N_DPN   V_AAN 

mar:7:28 hE   de apekrithE  kai legei  autO  kurie kai ta   kunaria 
     ho   de apokrinomai kai legO  autos kurios kai ho   kunarion 
     RA_NSF C V_API3S   C  V_PAI3S RP_DSM N_VSM D  RA_NPN N_NPN  

 hupokatO tEs  trapezEs esthiousin apo tOn  psichiOn tOn  paidiOn 
 hupokatO ho   trapeza esthiO   apo ho   psix   ho   paidion 
 P    RA_GSF N_GSF  V_PAI3P  P  RA_GPN N_GPN  RA_GPN N_GPN  

mar:7:29 kai eipen  autE  dia touton ton  logon hupage exelEluthen ek 
     kai legO  autos dia houtos ho   logos hupagO exerchomai ek 
     C  V_AAI3S RP_DSF P  RD_ASM RA_ASM N_ASM V_PAD2S V_XAI3S   P 

 tEs  thugatros sou  to   daimonion 
 ho   thugatEr su  ho   daimonion 
 RA_GSF N_GSF   RP_GS RA_NSN N_NSN   

mar:7:30 kai apelthousa eis ton  oikon autEs heuren  to   paidion 
     kai aperchomai heis ho   oikos autos heuriskO ho   paidion 
     C  V_AAPNSF  P  RA_ASM N_ASM RP_GSF V_AAI3S RA_ASN N_ASN  

 beblEmenon epi tEn  klinEn kai to   daimonion exelEluthos 
 ballO   epi ho   klinE kai ho   daimonion exerchomai 
 V_XPPASN  P  RA_ASF N_ASF C  RA_ASN N_ASN   V_XAPASN  

mar:7:31 kai palin exelthOn  ek tOn  horiOn turou Elthen  dia sidOnos eis 
     kai palin exerchomai ek ho   horion *PN* erchomai dia *PN*  heis 
     C  D   V_AAPNSM  P RA_GPN N_GPN N_GSF V_AAI3S P  N_GSF  P  

 tEn  thalassan tEs  galilaias ana meson tOn  horiOn dekapoleOs 
 ho   thalassa ho   *PN*   ana mesos ho   horion *PN*    
 RA_ASF N_ASF   RA_GSF N_GSF   P  A_ASN RA_GPN N_GPN N_GSF   

mar:7:32 kai pherousin autO  kOphon kai mogilalon kai parakalousin auton hina 
     kai pherO   autos kOphos kai mogilalos kai parakaleO  autos hina 
     C  V_PAI3P  RP_DSM A_ASM C  A_ASM   C  V_PAI3P   RP_ASM C  

 epithE   autO  tEn  cheira 
 epitithEmi autos ho   cheir 
 V_AAS3S  RP_DSM RA_ASF N_ASF 

mar:7:33 kai apolabomenos auton apo tou  ochlou kat idian ebalen tous  
     kai apolambanO  autos apo ho   ochlos kata idios ballO  ho   
     C  V_AMPNSM   RP_ASM P  RA_GSM N_GSM P  A_ASF V_AAI3S RA_APM 

 daktulous autou eis ta   Ota  autou kai ptusas  hEpsato tEs  glOssEs 
 daktulos autos heis ho   ous  autos kai ptuO   haptO  ho   glOssa 
 N_APM   RP_GSM P  RA_APN N_APN RP_GSM C  V_AAPNSM V_AMI3S RA_GSF N_GSF  

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

mar:7:34 kai anablepsas eis ton  ouranon estenaxen kai legei  autO  
     kai anablepO  heis ho   ouranos stenazO  kai legO  autos 
     C  V_AAPNSM  P  RA_ASM N_ASM  V_AAI3S  C  V_PAI3S RP_DSM 

 ephphatha ho   estin  dianoichthEti 
 ephphatha hos  eimi  dianoigO   
 V_APD2S  RR_NSN V_PAI3S V_APD2S    

mar:7:35 kai [eutheOs] EnoigEsan autou hai  akoai kai eluthE ho   desmos 
     kai eutheOs  anoigO  autos ho   akoE kai luO   ho   desmos 
     C  D     V_API3P  RP_GSM RA_NPF N_NPF C  V_API3S RA_NSM N_NSM 

 tEs  glOssEs autou kai elalei orthOs 
 ho   glOssa autos kai laleO  orthOs 
 RA_GSF N_GSF  RP_GSM C  V_IAI3S D   

mar:7:36 kai diesteilato autois hina mEdeni legOsin hoson de autois 
     kai diastellomai autos hina mEdeis legO  hosos de autos 
     C  V_AMI3S   RP_DPM C  A_DSM V_PAS3P RR_ASN C RP_DPM 

 diestelleto autoi mallon perissoteron ekErusson 
 diastellomai autos mallon perissoteros kErussO  
 V_IMI3S   RP_NPM D   D      V_IAI3P  

mar:7:37 kai huperperissOs exeplEssonto legontes kalOs panta pepoiEken kai 
     kai huperperissOs ekplEssomai legO   kalOs pas  poieO   kai 
     C  D       V_IPI3P   V_PAPNPM D   A_APN V_XAI3S  D  

 tous  kOphous poiei  akouein kai [tous] alalous lalein 
 ho   kOphos poieO  akouO  kai ho   alalos laleO 
 RA_APM A_APM  V_PAI3S V_PAN  C  RA_APM A_APM  V_PAN 


Help and Acknowledgements