Help and Acknowledgements


mar:6:1 kai exElthen  ekeithen kai erchetai eis tEn  patrida autou kai 
    kai exerchomai ekeithen kai erchomai heis ho   patris autos kai 
    C  V_AAI3S  D    C  V_PMI3S P  RA_ASF N_ASF  RP_GSM C  

 akolouthousin autO  hoi  mathEtai autou 
 akoloutheO  autos ho   mathEtEs autos 
 V_PAI3P    RP_DSM RA_NPM N_NPM  RP_GSM 

mar:6:2 kai genomenou sabbatou Erxato didaskein en  tE   sunagOgE kai 
    kai ginomai  sabbaton archO  didaskO  heis ho   sunagOgE kai 
    C  V_AMPGSN N_GSN  V_AMI3S V_PAN   P  RA_DSF N_DSF  C  

 polloi akouontes exeplEssonto legontes pothen toutO tauta kai tis  hE   
 polus akouO   ekplEssomai legO   pothen houtos houtos kai tis  ho   
 A_NPM V_PAPNPM V_IPI3P   V_PAPNPM D   RD_DSM RD_NPN C  RI_NSF RA_NSF 

 sophia hE   dotheisa toutO kai hai  dunameis toiautai dia tOn  cheirOn 
 sophia ho   didOmi  houtos kai ho   dunamis toioutos dia ho   cheir  
 N_NSF RA_NSF V_APPNSF RD_DSM C  RA_NPF N_NPF  RD_NPF  P  RA_GPF N_GPF  

 autou ginomenai 
 autos ginomai  
 RP_GSM V_PMPNPF 

mar:6:3 ouch houtos estin  ho   tektOn ho   huios tEs  marias kai 
    ou  houtos eimi  ho   tektOn ho   huios ho   *PN*  kai 
    X  RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF C  

 adelphos iakObou kai iOsEtos kai iouda kai simOnos kai ouk eisin  hai  
 adelphos *PN*  kai *PN*  kai *PN* kai *PN*  kai ou eimi  ho   
 N_NSM  N_GSM  C  N_GSM  C  N_GSM C  N_GSM  C  X  V_PAI3P RA_NPF 

 adelphai autou hOde pros hEmas kai eskandalizonto en  autO  
 adelphE autos hOde pros egO  kai skandalizO   heis autos 
 N_NPF  RP_GSM D  P  RP_AP C  V_IPI3P    P  RP_DSM 

mar:6:4 kai elegen autois ho   iEsous hoti ouk estin  prophEtEs atimos ei 
    kai legO  autos ho   *PN*  hoti ou eimi  prophEtEs atimos ei 
    C  V_IAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM C  D  V_PAI3S N_NSM   A_NSM C 

 mE en  tE   patridi autou kai en  tois  suggeneusin autou kai en  
 mE heis ho   patris autos kai heis ho   suggenEs  autos kai heis 
 D P  RA_DSF N_DSF  RP_GSM C  P  RA_DPM A_DPM    RP_GSM C  P  

 tE   oikia autou 
 ho   oikia autos 
 RA_DSF N_DSF RP_GSM 

mar:6:5 kai ouk edunato ekei poiEsai oudemian dunamin ei mE oligois arrOstois 
    kai ou dunamai ekei poieO  oudeis  dunamis ei mE oligos arrOstos 
    C  D  V_IMI3S D  V_AAN  A_ASF  N_ASF  C D A_DPM  A_DPM   

 epitheis  tas  cheiras etherapeusen 
 epitithEmi ho   cheir  therapeuO  
 V_AAPNSM  RA_APF N_APF  V_AAI3S   

mar:6:6 kai ethaumazen dia tEn  apistian autOn kai periEgen tas  kOmas 
    kai thaumazO  dia ho   apistia autos kai periagO ho   kOmE 
    C  V_IAI3S  P  RA_ASF N_ASF  RP_GPM C  V_IAI3S RA_APF N_APF 

 kuklO didaskOn 
 kuklO didaskO 
 D   V_PAPNSM 

mar:6:7 kai proskaleitai tous  dOdeka kai Erxato autous apostellein duo  
    kai proskaleomai ho   dOdeka kai archO  heautou apostellO  duo  
    C  V_PMI3S   RA_APM A_APM C  V_AMI3S RP_APM V_PAN    A_APM 

 duo  kai edidou autois exousian tOn  pneumatOn tOn  akathartOn 
 duo  kai didOmi autos exousia ho   pneuma  ho   akathartos 
 A_APM C  V_IAI3S RP_DPM N_ASF  RA_GPN N_GPN   RA_GPN A_GPN   

mar:6:8 kai parEggeilen autois hina mEden airOsin eis hodon ei mE rhabdon 
    kai paraggellO autos hina mEdeis airO  heis hodos ei mE rhabdos 
    C  V_AAI3S   RP_DPM C  A_ASN V_PAS3P P  N_ASF C D N_ASF  

 monon mE arton mE pEran mE eis tEn  zOnEn chalkon 
 monos mE artos mE pEra mE heis ho   zumE chalkos 
 A_ASN D N_ASM D N_ASF D P  RA_ASF N_ASF N_ASM  

mar:6:9 alla hupodedemenous sandalia kai mE endusEsthe duo  chitOnas 
    alla hupodeomai   sandalion kai mE enduO   duo  chitOn  
    C  V_XMPAPM    N_APN   C  D V_AMS2P  A_APM N_APM  

mar:6:10 kai elegen autois hopou ean eiselthEte eis oikian ekei menete heOs 
     kai legO  autos hopou ean eiserchomai heis oikia ekei menO  heOs 
     C  V_IAI3S RP_DPM C   X  V_AAS2P   P  N_ASF D  V_PAD2P C  

 an exelthEte ekeithen 
 an exerchomai ekeithen 
 X V_AAS2P  D    

mar:6:11 kai hos  an topos mE dexEtai humas mEde akousOsin humOn 
     kai hos  an topos mE dechomai su  mEde akouO   su  
     C  RR_NSM X N_NSM D V_AMS3S RP_AP C  V_AAS3P  RP_GP 

 ekporeuomenoi ekeithen ektinaxate ton  choun ton  hupokatO tOn  podOn 
 ekporeuomai  ekeithen ektinassO ho   chous ho   hupokatO ho   pous 
 V_PMPNPM   D    V_AAD2P  RA_ASM N_ASM RA_ASM P    RA_GPM N_GPM 

 humOn eis marturion autois 
 su  heis marturion autos 
 RP_GP P  N_ASN   RP_DPM 

mar:6:12 kai exelthontes ekEruxan hina metanoOsin 
     kai exerchomai kErussO hina metanoeO  
     C  V_AAPNPM  V_AAI3P C  V_PAS3P  

mar:6:13 kai daimonia polla exeballon kai Eleiphon elaiO pollous arrOstous 
     kai daimonion polus ekballO  kai aleiphO elaion polus  arrOstos 
     C  N_APN   A_APN V_IAI3P  C  V_IAI3P N_DSN A_APM  A_APM   

 kai etherapeuon 
 kai therapeuO  
 C  V_IAI3P   

mar:6:14 kai Ekousen ho   basileus hErOdEs phaneron gar egeneto to   onoma 
     kai akouO  ho   basileus *PN*  phaneros gar ginomai ho   onoma 
     C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM  N_NSM  A_NSN  C  V_AMI3S RA_NSN N_NSN 

 autou kai elegon hoti iOannEs ho   baptizOn egEgertai ek nekrOn kai dia 
 autos kai legO  hoti *PN*  ho   baptizO egeirO  ek nekros kai dia 
 RP_GSM C  V_IAI3P C  N_NSM  RA_NSM V_PAPNSM V_XPI3S  P A_GPM C  P  

 touto energousin hai  dunameis en  autO  
 houtos energeO  ho   dunamis heis autos 
 RD_ASN V_PAI3P  RA_NPF N_NPF  P  RP_DSM 

mar:6:15 alloi de elegon hoti Elias estin  alloi de elegon hoti prophEtEs 
     allos de legO  hoti *PN* eimi  allos de legO  hoti prophEtEs 
     A_NPM C V_IAI3P C  N_NSM V_PAI3S A_NPM C V_IAI3P C  N_NSM   

 hOs heis tOn  prophEtOn 
 hOs heis ho   prophEtEs 
 C  A_NSM RA_GPM N_GPM   

mar:6:16 akousas de ho   hErOdEs elegen hon  egO  apekephalisa iOannEn 
     akouO  de ho   *PN*  legO  eimi  egO  apokephalizO *PN*  
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM  V_IAI3S RR_ASM RP_NS V_AAI1S   N_ASM  

 houtos EgerthE 
 houtos egeirO 
 RD_NSM V_API3S 

mar:6:17 autos gar ho   hErOdEs aposteilas ekratEsen ton  iOannEn kai 
     autos gar ho   *PN*  apostellO krateO  ho   *PN*  kai 
     RP_NSM C  RA_NSM N_NSM  V_AAPNSM  V_AAI3S  RA_ASM N_ASM  C  

 edEsen auton en  phulakE dia hErOdiada tEn  gunaika philippou tou  
 deO   autos heis phulakE dia *PN*   ho   gunE  *PN*   ho   
 V_AAI3S RP_ASM P  N_DSF  P  N_ASF   RA_ASF N_ASF  N_GSM   RA_GSM 

 adelphou autou hoti autEn  egamEsen 
 adelphos autos hoti heautou gameO  
 N_GSM  RP_GSM C  RP_ASF V_AAI3S 

mar:6:18 elegen gar ho   iOannEs tO   hErOdE hoti ouk exestin soi  echein 
     legO  gar ho   *PN*  ho   *PN*  hoti ou exesti su  echO  
     V_IAI3S C  RA_NSM N_NSM  RA_DSM N_DSM C  D  V_PAI3S RP_DS V_PAN 

 tEn  gunaika tou  adelphou sou  
 ho   gunE  ho   adelphos su  
 RA_ASF N_ASF  RA_GSM N_GSM  RP_GS 

mar:6:19 hE   de hErOdias eneichen autO  kai Ethelen auton apokteinai kai 
     ho   de *PN*   enechO  autos kai thelO  autos apokteinO kai 
     RA_NSF C N_NSF  V_IAI3S RP_DSM C  V_IAI3S RP_ASM V_AAN   C  

 ouk Edunato 
 ou dunamai 
 D  V_IMI3S 

mar:6:20 ho   gar hErOdEs ephobeito ton  iOannEn eidOs  auton andra 
     ho   gar *PN*  phobeomai ho   *PN*  horaO  autos anEr 
     RA_NSM C  N_NSM  V_IMI3S  RA_ASM N_ASM  V_XAPNSM RP_ASM N_ASM 

 dikaion kai hagion kai sunetErei auton kai akousas autou polla Eporei kai 
 dikaios kai hagios kai suntEreO autos kai akouO  autos polus aporeO kai 
 A_ASM  C  A_ASM C  V_IAI3S  RP_ASM C  V_AAPNSM RP_GSM A_APN V_IAI3S C  

 hEdeOs autou Ekouen 
 hEdeOs autos akouO  
 D   RP_GSM V_IAI3S 

mar:6:21 kai genomenEs hEmeras eukairou hote hErOdEs tois  genesiois autou 
     kai ginomai  hEmera eukairos hote *PN*  ho   genesia  autos 
     C  V_AMPGSF N_GSF  A_GSF  D  N_NSM  RA_DPN N_DPN   RP_GSM 

 deipnon epoiEsen tois  megistasin autou kai tois  chiliarchois kai tois  
 deipnon poieO  ho   megistan  autos kai ho   chiliarchos kai ho   
 N_ASN  V_AAI3S RA_DPM N_DPM   RP_GSM C  RA_DPM N_DPM    C  RA_DPM 

 prOtois tEs  galilaias 
 prOtos ho   *PN*   
 A_DPM  RA_GSF N_GSF   

mar:6:22 kai eiselthousEs tEs  thugatros autou hErOdiados kai orchEsamenEs 
     kai eiserchomai ho   thugatEr autos *PN*    kai orcheomai  
     C  V_AAPGSF   RA_GSF N_GSF   RP_GSM N_GSF   C  V_AMPGSF   

 Eresen tO   hErOdE kai tois  sunanakeimenois eipen  ho   basileus 
 areskO ho   *PN*  kai ho   sunanakeimai  legO  ho   basileus 
 V_AAI3S RA_DSM N_DSM C  RA_DPM V_PMPDPM    V_AAI3S RA_NSM N_NSM  

 tO   korasiO aitEson me  ho   ean thelEs kai dOsO  soi  
 ho   korasion aiteO  egO  hos  ean thelO  kai didOmi su  
 RA_DSN N_DSN  V_AAD2S RP_AS RR_ASN X  V_PAS2S C  V_FAI1S RP_DS 

mar:6:23 kai Omosen autE  [polla] ho   ti   ean me  aitEsEs dOsO  
     kai omnuO  autos polus  hos  tis  ean egO  aiteO  didOmi 
     C  V_AAI3S RP_DSF A_APN  RR_ASN RI_ASN X  RP_AS V_AAS2S V_FAI1S 

 soi  heOs hEmisous tEs  basileias mou  
 su  heOs hEmisus ho   basileia egO  
 RP_DS P  A_GSN  RA_GSF N_GSF   RP_GS 

mar:6:24 kai exelthousa eipen  tE   mEtri autEs ti   aitEsOmai hE   de 
     kai exerchomai legO  ho   mEtEr autos tis  aiteO   ho   de 
     C  V_AAPNSF  V_AAI3S RA_DSF N_DSF RP_GSF RI_ASN V_AMS1S  RA_NSF C 

 eipen  tEn  kephalEn iOannou tou  baptizontos 
 legO  ho   kephalE *PN*  ho   baptizO   
 V_AAI3S RA_ASF N_ASF  N_GSM  RA_GSM V_PAPGSM  

mar:6:25 kai eiselthousa euthus meta spoudEs pros ton  basilea EtEsato 
     kai eiserchomai euthus meta spoudE pros ho   basileus aiteO  
     C  V_AAPNSF  A_NSM P  N_GSF  P  RA_ASM N_ASM  V_AMI3S 

 legousa thelO  hina exautEs dOs   moi  epi pinaki tEn  kephalEn 
 legO   thelO  hina exautEs didOmi egO  epi pinax ho   kephalE 
 V_PAPNSF V_PAI1S C  D    V_AAS2S RP_DS P  N_DSM RA_ASF N_ASF  

 iOannou tou  baptistou 
 *PN*  ho   baptistEs 
 N_GSM  RA_GSM N_GSM   

mar:6:26 kai perilupos genomenos ho   basileus dia tous  horkous kai tous  
     kai perilupos ginomai  ho   basileus dia ho   horkos kai ho   
     C  A_NSM   V_AMPNSM RA_NSM N_NSM  P  RA_APM N_APM  C  RA_APM 

 anakeimenous ouk EthelEsen athetEsai autEn  
 anakeimai  ou thelO   atheteO  heautou 
 V_PMPAPM   D  V_AAI3S  V_AAN   RP_ASF 

mar:6:27 kai euthus aposteilas ho   basileus spekoulatora epetaxen enegkai 
     kai euthus apostellO ho   basileus spekoulatOr epitassO pherO  
     C  A_NSM V_AAPNSM  RA_NSM N_NSM  N_ASM    V_AAI3S V_AAN  

 tEn  kephalEn autou kai apelthOn  apekephalisen auton en  tE   
 ho   kephalE autos kai aperchomai apokephalizO autos heis ho   
 RA_ASF N_ASF  RP_GSM C  V_AAPNSM  V_AAI3S    RP_ASM P  RA_DSF 

 phulakE 
 phulakE 
 N_DSF  

mar:6:28 kai Enegken tEn  kephalEn autou epi pinaki kai edOken autEn  
     kai pherO  ho   kephalE autos epi pinax kai didOmi heautou 
     C  V_AAI3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM P  N_DSM C  V_AAI3S RP_ASF 

 tO   korasiO kai to   korasion edOken autEn  tE   mEtri autEs 
 ho   korasion kai ho   korasion didOmi heautou ho   mEtEr autos 
 RA_DSN N_DSN  C  RA_NSN N_NSN  V_AAI3S RP_ASF RA_DSF N_DSF RP_GSF 

mar:6:29 kai akousantes hoi  mathEtai autou Elthon  kai Eran  to   
     kai akouO   ho   mathEtEs autos erchomai kai airO  ho   
     C  V_AAPNPM  RA_NPM N_NPM  RP_GSM V_AAI3P C  V_AAI3P RA_ASN 

 ptOma autou kai ethEkan auto  en  mnEmeiO 
 ptOma autos kai tithEmi autos heis mnEmeion 
 N_ASN RP_GSM C  V_AAI3P RP_ASN P  N_DSN  

mar:6:30 kai sunagontai hoi  apostoloi pros ton  iEsoun kai apEggeilan 
     kai sunagO   ho   apostolos pros ho   *PN*  kai apaggellO 
     C  V_PPI3P  RA_NPM N_NPM   P  RA_ASM N_ASM C  V_AAI3P  

 autO  panta hosa  epoiEsan kai hosa  edidaxan 
 autos pas  hosos poieO  kai hosos didaskO 
 RP_DSM A_APN RR_APN V_AAI3P C  RR_APN V_AAI3P 

mar:6:31 kai legei  autois deute humeis autoi kat idian eis erEmon topon 
     kai legO  autos deute su   autos kata idios heis erEmos topos 
     C  V_PAI3S RP_DPM D   RP_NP RP_NPM P  A_ASF P  A_ASM N_ASM 

 kai anapausasthe oligon Esan  gar hoi  erchomenoi kai hoi  hupagontes 
 kai anapauO   oligos eimi  gar ho   erchomai  kai ho   hupagO   
 C  V_AMD2P   A_ASN V_IAI3P C  RA_NPM V_PMPNPM  C  RA_NPM V_PAPNPM  

 polloi kai oude phagein eukairoun 
 polus kai oude esthiO eukaireO 
 A_NPM C  D  V_AAN  V_IAI3P  

mar:6:32 kai apElthon  en  tO   ploiO eis erEmon topon kat idian 
     kai aperchomai heis ho   ploion heis erEmos topos kata idios 
     C  V_AAI3P  P  RA_DSN N_DSN P  A_ASM N_ASM P  A_ASF 

mar:6:33 kai eidon  autous hupagontas kai epegnOsan polloi kai pezE apo 
     kai horaO  heautou hupagO   kai epiginOskO polus kai pezE apo 
     C  V_AAI3P RP_APM V_PAPAPM  C  V_AAI3P  A_NPM C  D  P  

 pasOn tOn  poleOn sunedramon ekei kai proElthon  autous 
 pas  ho   polis suntrechO ekei kai proerchomai heautou 
 A_GPF RA_GPF N_GPF V_AAI3P  D  C  V_AAI3P   RP_APM 

mar:6:34 kai exelthOn  eiden  polun ochlon kai esplagchnisthE ep autous 
     kai exerchomai horaO  polus ochlos kai splagchnizomai epi heautou 
     C  V_AAPNSM  V_AAI3S A_ASM N_ASM C  V_API3S    P  RP_APM 

 hoti Esan  hOs probata mE echonta poimena kai Erxato didaskein autous 
 hoti eimi  hOs probaton mE echO   poimEn kai archO  didaskO  heautou 
 C  V_IAI3P C  N_NPN  D V_PAPNPN N_ASM  C  V_AMI3S V_PAN   RP_APM 

 polla 
 polus 
 A_APN 

mar:6:35 kai EdE hOras pollEs genomenEs proselthontes autO  hoi  mathEtai 
     kai EdE hOra polus ginomai  proserchomai autos ho   mathEtEs 
     C  D  N_GSF A_GSF V_AMPGSF V_AAPNPM   RP_DSM RA_NPM N_NPM  

 autou elegon hoti erEmos estin  ho   topos kai EdE hOra pollE 
 autos legO  hoti erEmos eimi  ho   topos kai EdE hOra polus 
 RP_GSM V_IAI3P C  A_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM C  D  N_NSF A_NSF 

mar:6:36 apoluson autous hina apelthontes eis tous  kuklO agrous kai kOmas 
     apoluO  heautou hina aperchomai heis ho   kuklO agros kai kOmE 
     V_AAD2S RP_APM C  V_AAPNPM  P  RA_APM D   N_APM C  N_APF 

 agorasOsin heautois ti   phagOsin 
 agorazO  heautou tis  esthiO  
 V_AAS3P  RP_DPM  RI_ASN V_AAS3P 

mar:6:37 ho   de apokritheis eipen  autois dote  autois humeis phagein kai 
     ho   de apokrinomai legO  autos didOmi autos su   esthiO kai 
     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S RP_DPM V_AAD2P RP_DPM RP_NP V_AAN  C  

 legousin autO  apelthontes agorasOmen dEnariOn diakosiOn artous kai dOsomen 
 legO   autos aperchomai agorazO  dEnarion diakosioi artos kai didOmi 
 V_PAI3P RP_DSM V_AAPNPM  V_AAS1P  N_GPN  A_GPN   N_APM C  V_FAI1P 

 autois phagein 
 autos esthiO 
 RP_DPM V_AAN  

mar:6:38 ho   de legei  autois posous artous echete hupagete idete  kai 
     ho   de legO  autos posos artos echO  hupagO  horaO  kai 
     RA_NSM C V_PAI3S RP_DPM RI_APM N_APM V_PAI2P V_PAD2P V_AAD2P C  

 gnontes legousin pente kai duo  ichthuas 
 ginOskO legO   pente kai duo  ichthus 
 V_AAPNPM V_PAI3P A_APM C  A_APM N_APM  

mar:6:39 kai epetaxen autois anaklinai pantas sumposia sumposia epi tO   
     kai epitassO autos anaklinO pas  sumposion sumposion epi ho   
     C  V_AAI3S RP_DPM V_AAN   A_APM N_APN   N_APN   P  RA_DSM 

 chlOrO chortO 
 chlOros chortos 
 A_DSM  N_DSM  

mar:6:40 kai anepesan prasiai prasiai kata hekaton kai kata pentEkonta 
     kai anapiptO prasia prasia kata hekaton kai kata pentEkonta 
     C  V_AAI3P N_NPF  N_NPF  P  A_APM  C  P  A_APM   

mar:6:41 kai labOn  tous  pente artous kai tous  duo  ichthuas anablepsas 
     kai lambanO ho   pente artos kai ho   duo  ichthus anablepO  
     C  V_AAPNSM RA_APM A_APM N_APM C  RA_APM A_APM N_APM  V_AAPNSM  

 eis ton  ouranon eulogEsen kai kateklasen tous  artous kai edidou tois  
 heis ho   ouranos eulogeO  kai kataklaO  ho   artos kai didOmi ho   
 P  RA_ASM N_ASM  V_AAI3S  C  V_AAI3S  RA_APM N_APM C  V_IAI3S RA_DPM 

 mathEtais [autou] hina paratithOsin autois kai tous  duo  ichthuas emerisen 
 mathEtEs autos  hina paratithEmi autos kai ho   duo  ichthus merizO  
 N_DPM   RP_GSM C  V_PAS3P   RP_DPM C  RA_APM A_APM N_APM  V_AAI3S 

 pasin 
 pas  
 A_DPM 

mar:6:42 kai ephagon pantes kai echortasthEsan 
     kai esthiO pas  kai chortazO    
     C  V_AAI3P A_NPM C  V_API3P    

mar:6:43 kai Eran  klasmata dOdeka kophinOn plErOmata kai apo tOn  ichthuOn 
     kai airO  klasma  dOdeka kophinos plErOma  kai apo ho   ichthus 
     C  V_AAI3P N_APN  A_GPM N_GPM  N_APN   C  P  RA_GPM N_GPM  

mar:6:44 kai Esan  hoi  phagontes [tous artous] pentakischilioi andres 
     kai eimi  ho   esthiO  ho   artos  pentakischilioi anEr  
     C  V_IAI3P RA_NPM V_AAPNPM RA_APM N_APM  A_NPM      N_NPM 

mar:6:45 kai euthus Enagkasen tous  mathEtas autou embEnai eis to   ploion 
     kai euthus anagkazO ho   mathEtEs autos emballO heis ho   ploion 
     C  A_NSM V_AAI3S  RA_APM N_APM  RP_GSM V_AAN  P  RA_ASN N_ASN 

 kai proagein eis to   peran pros bEthsaidan heOs autos apoluei ton  
 kai proagO  heis ho   peran pros *PN*    heOs autos apoluO ho   
 C  V_PAN  P  RA_ASN D   P  N_ASF   C  RP_NSM V_PAI3S RA_ASM 

 ochlon 
 ochlos 
 N_ASM 

mar:6:46 kai apotaxamenos autois apElthen  eis to   oros proseuxasthai 
     kai apotassomai autos aperchomai heis ho   oros proseuchomai 
     C  V_AMPNSM   RP_DPM V_AAI3S  P  RA_ASN N_ASN V_AMN     

mar:6:47 kai opsias genomenEs En   to   ploion en  mesO tEs  thalassEs 
     kai opsia ginomai  eimi  ho   ploion heis mesos ho   thalassa 
     C  A_GSF V_AMPGSF V_IAI3S RA_NSN N_NSN P  A_DSN RA_GSF N_GSF   

 kai autos monos epi tEs  gEs  
 kai autos monos epi ho   gE  
 C  RP_NSM A_NSM P  RA_GSF N_GSF 

mar:6:48 kai idOn   autous basanizomenous en  tO   elaunein En   gar 
     kai horaO  heautou basanizO    heis ho   elaunO  eimi  gar 
     C  V_AAPNSM RP_APM V_PPPAPM    P  RA_DSN V_PAN  V_IAI3S C  

 ho   anemos enantios autois peri tetartEn phulakEn tEs  nuktos erchetai 
 ho   anemos enantios autos peri tetartos phulakE ho   nux  erchomai 
 RA_NSM N_NSM A_NSM  RP_DPM P  A_ASF  N_ASF  RA_GSF N_GSF V_PMI3S 

 pros autous peripatOn epi tEs  thalassEs kai Ethelen parelthein autous 
 pros heautou peripateO epi ho   thalassa kai thelO  parerchomai heautou 
 P  RP_APM V_PAPNSM P  RA_GSF N_GSF   C  V_IAI3S V_AAN    RP_APM 

mar:6:49 hoi  de idontes auton epi tEs  thalassEs peripatounta edoxan 
     ho   de horaO  autos epi ho   thalassa peripateO  dokeO  
     RA_NPM C V_AAPNPM RP_ASM P  RA_GSF N_GSF   V_PAPASM   V_AAI3P 

 hoti phantasma estin  kai anekraxan 
 hoti phantasma eimi  kai anakrazO 
 C  N_NSN   V_PAI3S C  V_AAI3P  

mar:6:50 pantes gar auton eidon  kai etarachthEsan ho   de euthus elalEsen 
     pas  gar autos horaO  kai tarassO    ho   de euthus laleO  
     A_NPM C  RP_ASM V_AAI3P C  V_API3P    RA_NSM C A_NSM V_AAI3S 

 met autOn kai legei  autois tharseite egO  eimi  mE phobeisthe 
 meta autos kai legO  autos tharreO  egO  eimi  mE phobeomai 
 P  RP_GPM C  V_PAI3S RP_DPM V_PAD2P  RP_NS V_PAI1S D V_PMD2P  

mar:6:51 kai anebE  pros autous eis to   ploion kai ekopasen ho   
     kai anabainO pros heautou heis ho   ploion kai kopazO  ho   
     C  V_AAI3S P  RP_APM P  RA_ASN N_ASN C  V_AAI3S RA_NSM 

 anemos kai lian [ek perissou] en  heautois existanto 
 anemos kai lian ek perissos heis heautou existEmi 
 N_NSM C  D  P  A_GSN   P  RP_DPM  V_IMI3P  

mar:6:52 ou gar sunEkan epi tois  artois all En   autOn hE   kardia 
     ou gar suniEmi epi ho   artos alla eimi  autos ho   kardia 
     D C  V_AAI3P P  RA_DPM N_DPM C  V_IAI3S RP_GPM RA_NSF N_NSF 

 pepOrOmenE 
 pOroO   
 V_XPPNSF  

mar:6:53 kai diaperasantes epi tEn  gEn  Elthon  eis gennEsaret kai 
     kai diaperaO   epi ho   gE  erchomai heis *PN*    kai 
     C  V_AAPNPM   P  RA_ASF N_ASF V_AAI3P P  N_ASF   C  

 prosOrmisthEsan 
 prosormizomai  
 V_API3P     

mar:6:54 kai exelthontOn autOn ek tou  ploiou euthus epignontes auton 
     kai exerchomai autos ek ho   ploion euthus epiginOskO autos 
     C  V_AAPGPM  RP_GPM P RA_GSN N_GSN A_NSM V_AAPNPM  RP_ASM 

mar:6:55 periedramon holEn tEn  chOran ekeinEn kai Erxanto epi tois  
     peritrechO holos ho   chOra ekeinos kai archO  epi ho   
     V_AAI3P   A_ASF RA_ASF N_ASF RD_ASF C  V_AMI3P P  RA_DPM 

 krabattois tous  kakOs echontas peripherein hopou Ekouon hoti estin  
 krabattos ho   kakOs echO   peripherO  hopou akouO  hoti eimi  
 N_DPM   RA_APM D   V_PAPAPM V_PAN    C   V_IAI3P C  V_PAI3S 

mar:6:56 kai hopou an eiseporeueto eis kOmas E eis poleis E eis agrous en  
     kai hopou an eisporeuomai heis kOmE E heis polis E heis agros heis 
     C  C   X V_IMI3S   P  N_APF C P  N_APF C P  N_APM P  

 tais  agorais etithesan tous  asthenountas kai parekaloun auton hina kan 
 ho   agora  tithEmi  ho   astheneO   kai parakaleO autos hina kan 
 RA_DPF N_DPF  V_IAI3P  RA_APM V_PAPAPM   C  V_IAI3P  RP_ASM C  D  

 tou  kraspedou tou  himatiou autou hapsOntai kai hosoi an hEpsanto 
 ho   kraspedon ho   himation autos haptO   kai hosos an haptO  
 RA_GSN N_GSN   RA_GSN N_GSN  RP_GSM V_AMS3P  C  RR_NPM X V_AMI3P 

 autou esOzonto 
 autos sOzO   
 RP_GSM V_IPI3P 


Help and Acknowledgements