Help and Acknowledgements


mar:5:1 kai Elthon  eis to   peran tEs  thalassEs eis tEn  chOran 
    kai erchomai heis ho   peran ho   thalassa heis ho   chOra 
    C  V_AAI3P P  RA_ASN D   RA_GSF N_GSF   P  RA_ASF N_ASF 

 tOn  gerasEnOn 
 ho   *PN*   
 RA_GPM A_GPM   

mar:5:2 kai exelthontos autou ek tou  ploiou euthus hupEntEsen autO  ek 
    kai exerchomai autos ek ho   ploion euthus hupantaO  autos ek 
    C  V_AAPGSM  RP_GSM P RA_GSN N_GSN A_NSM V_AAI3S  RP_DSM P 

 tOn  mnEmeiOn anthrOpos en  pneumati akathartO 
 ho   mnEmeion anthrOpos heis pneuma  akathartos 
 RA_GPN N_GPN  N_NSM   P  N_DSN  A_DSN   

mar:5:3 hos  tEn  katoikEsin eichen en  tois  mnEmasin kai oude halusei 
    hos  ho   katoikEsis echO  heis ho   mnEma  kai oude halusis 
    RR_NSM RA_ASF N_ASF   V_IAI3S P  RA_DPN N_DPN  C  D  N_DSF  

 ouketi oudeis edunato auton dEsai 
 ouketi oudeis dunamai autos deO  
 D   A_NSM V_IMI3S RP_ASM V_AAN 

mar:5:4 dia to   auton pollakis pedais kai halusesin dedesthai kai 
    dia ho   autos pollakis pedE  kai halusis  deO    kai 
    P  RA_ASN RP_ASM D    N_DPF C  N_DPF   V_XPN   C  

 diespasthai hup autou tas  haluseis kai tas  pedas suntetriphthai kai 
 diaspaO   hupo autos ho   halusis kai ho   pedE suntribO    kai 
 V_XPN    P  RP_GSM RA_APF N_APF  C  RA_APF N_APF V_XPN     C  

 oudeis ischuen auton damasai 
 oudeis ischuO autos damazO 
 A_NSM V_IAI3S RP_ASM V_AAN  

mar:5:5 kai dia pantos nuktos kai hEmeras en  tois  mnEmasin kai en  tois  
    kai dia pas  nux  kai hEmera heis ho   mnEma  kai heis ho   
    C  P  A_GSM N_GSF C  N_GSF  P  RA_DPN N_DPN  C  P  RA_DPN 

 oresin En   krazOn  kai katakoptOn heauton lithois 
 oros  eimi  krazO  kai katakoptO heautou lithos 
 N_DPN V_IAI3S V_PAPNSM C  V_PAPNSM  RP_ASM N_DPM  

mar:5:6 kai idOn   ton  iEsoun apo makrothen edramen kai prosekunEsen 
    kai horaO  ho   *PN*  apo makrothen trechO kai proskuneO  
    C  V_AAPNSM RA_ASM N_ASM P  D     V_AAI3S C  V_AAI3S   

 autO  
 autos 
 RP_DSM 

mar:5:7 kai kraxas  phOnE megalE legei  ti   emoi kai soi  iEsou huie 
    kai krazO  phOnE megas legO  tis  egO  kai su  *PN* huios 
    C  V_AAPNSM N_DSF A_DSF V_PAI3S RI_NSN RP_DS C  RP_DS N_VSM N_VSM 

 tou  theou tou  hupsistou horkizO se  ton  theon mE me  basanisEs 
 ho   theos ho   hupsistos horkizO su  ho   theos mE egO  basanizO 
 RA_GSM N_GSM RA_GSM A_GSMS  V_PAI1S RP_AS RA_ASM N_ASM D RP_AS V_AAS2S  

mar:5:8 elegen gar autO  exelthe  to   pneuma to   akatharton ek tou  
    legO  gar autos exerchomai ho   pneuma ho   akathartos ek ho   
    V_IAI3S C  RP_DSN V_AAD2S  RA_VSN N_VSN RA_VSN A_VSN   P RA_GSM 

 anthrOpou 
 anthrOpos 
 N_GSM   

mar:5:9 kai epErOta auton ti   onoma soi  kai legei  autO  legiOn onoma 
    kai eperOtaO autos tis  onoma su  kai legO  autos legiOn onoma 
    C  V_IAI3S RP_ASM RI_NSN N_NSN RP_DS C  V_PAI3S RP_DSM N_NSF N_NSN 

 moi  hoti polloi esmen  
 egO  hoti polus eimi  
 RP_DS C  A_NPM V_PAI1P 

mar:5:10 kai parekalei auton polla hina mE auta  aposteilE exO tEs  chOras 
     kai parakaleO autos polus hina mE autos apostellO echO ho   chOra 
     C  V_IAI3S  RP_ASM A_APN C  D RP_APN V_AAS3S  P  RA_GSF N_GSF 

mar:5:11 En   de ekei pros tO   orei agelE choirOn megalE boskomenE 
     eimi  de ekei pros ho   oros agelE choiros megas boskO   
     V_IAI3S C D  P  RA_DSN N_DSN N_NSF N_GPM  A_NSF V_PPPNSF 

mar:5:12 kai parekalesan auton legontes pempson hEmas eis tous  choirous 
     kai parakaleO  autos legO   pempO  egO  heis ho   choiros 
     C  V_AAI3P   RP_ASM V_PAPNPM V_AAD2S RP_AP P  RA_APM N_APM  

 hina eis autous eiselthOmen 
 hina heis heautou eiserchomai 
 C  P  RP_APM V_AAS1P   

mar:5:13 kai epetrepsen autois kai exelthonta ta   pneumata ta   akatharta 
     kai epitrepO  autos kai exerchomai ho   pneuma  ho   akathartos 
     C  V_AAI3S  RP_DPN C  V_AAPNPN  RA_NPN N_NPN  RA_NPN A_NPN   

 eisElthon  eis tous  choirous kai hOrmEsen hE   agelE kata tou  
 eiserchomai heis ho   choiros kai hormaO  ho   agelE kata ho   
 V_AAI3P   P  RA_APM N_APM  C  V_AAI3S RA_NSF N_NSF P  RA_GSM 

 krEmnou eis tEn  thalassan hOs dischilioi kai epnigonto en  tE   
 krEmnos heis ho   thalassa hOs dischilioi kai pnigO   heis ho   
 N_GSM  P  RA_ASF N_ASF   D  A_NPM   C  V_IPI3P  P  RA_DSF 

 thalassE 
 thalassa 
 N_DSF  

mar:5:14 kai hoi  boskontes autous ephugon kai apEggeilan eis tEn  polin 
     kai ho   boskO   heautou pheugO kai apaggellO heis ho   polis 
     C  RA_NPM V_PAPNPM RP_APM V_AAI3P C  V_AAI3P  P  RA_ASF N_ASF 

 kai eis tous  agrous kai Elthon  idein ti   estin  to   gegonos 
 kai heis ho   agros kai erchomai horaO tis  eimi  ho   ginomai 
 C  P  RA_APM N_APM C  V_AAI3P V_AAN RI_NSN V_PAI3S RA_NSN V_XAPNSN 

mar:5:15 kai erchontai pros ton  iEsoun kai theOrousin ton  daimonizomenon 
     kai erchomai pros ho   *PN*  kai theOreO  ho   daimonizomai  
     C  V_PMI3P  P  RA_ASM N_ASM C  V_PAI3P  RA_ASM V_PMPASM    

 kathEmenon himatismenon kai sOphronounta ton  eschEkota ton  legiOna kai 
 kathEmai  himatizO   kai sOphroneO  ho   echO   ho   legiOn kai 
 V_PMPASM  V_XPPASM   C  V_PAPASM   RA_ASM V_XAPASM RA_ASM N_ASM  C  

 ephobEthEsan 
 phobeomai  
 V_API3P   

mar:5:16 kai diEgEsanto autois hoi  idontes pOs egeneto tO   daimonizomenO 
     kai diEgeomai autos ho   horaO  pOs ginomai ho   daimonizomai 
     C  V_AMI3P  RP_DPM RA_NPM V_AAPNPM D  V_AMI3S RA_DSM V_PMPDSM   

 kai peri tOn  choirOn 
 kai peri ho   choiros 
 C  P  RA_GPM N_GPM  

mar:5:17 kai Erxanto parakalein auton apelthein apo tOn  horiOn autOn 
     kai archO  parakaleO autos aperchomai apo ho   horion autos 
     C  V_AMI3P V_PAN   RP_ASM V_AAN   P  RA_GPN N_GPN RP_GPM 

mar:5:18 kai embainontos autou eis to   ploion parekalei auton ho   
     kai embainO   autos heis ho   ploion parakaleO autos ho   
     C  V_PAPGSM  RP_GSM P  RA_ASN N_ASN V_IAI3S  RP_ASM RA_NSM 

 daimonistheis hina met autou E    
 daimonizomai hina meta autos eimi  
 V_APPNSM   C  P  RP_GSM V_PAS3S 

mar:5:19 kai ouk aphEken auton alla legei  autO  hupage eis ton  oikon 
     kai ou aphiEmi autos alla legO  autos hupagO heis ho   oikos 
     C  D  V_AAI3S RP_ASM C  V_PAI3S RP_DSM V_PAD2S P  RA_ASM N_ASM 

 sou  pros tous  sous kai apaggeilon autois hosa  ho   kurios soi  
 su  pros ho   sos  kai apaggellO autos hosos ho   kurios su  
 RP_GS P  RA_APM A_APM C  V_AAD2S  RP_DPM RR_APN RA_NSM N_NSM RP_DS 

 pepoiEken kai EleEsen se  
 poieO   kai eleaO  su  
 V_XAI3S  C  V_AAI3S RP_AS 

mar:5:20 kai apElthen  kai Erxato kErussein en  tE   dekapolei hosa  
     kai aperchomai kai archO  kErussO  heis ho   *PN*   hosos 
     C  V_AAI3S  C  V_AMI3S V_PAN   P  RA_DSF N_DSF   RR_APN 

 epoiEsen autO  ho   iEsous kai pantes ethaumazon 
 poieO  autos ho   *PN*  kai pas  thaumazO  
 V_AAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM C  A_NPM V_IAI3P  

mar:5:21 kai diaperasantos tou  iEsou [en tO   ploiO] palin eis to   
     kai diaperaO   ho   *PN* heis ho   ploion palin heis ho   
     C  V_AAPGSM   RA_GSM N_GSM P  RA_DSN N_DSN D   P  RA_ASN 

 peran sunEchthE ochlos polus ep auton kai En   para tEn  thalassan 
 peran sunechO  ochlos polus epi autos kai eimi  para ho   thalassa 
 D   V_API3S  N_NSM A_NSM P  RP_ASM C  V_IAI3S P  RA_ASF N_ASF   

mar:5:22 kai erchetai heis tOn  archisunagOgOn onomati iairos kai idOn   
     kai erchomai heis ho   archisunagOgos onoma  *PN*  kai horaO  
     C  V_PMI3S A_NSM RA_GPM N_GPM     N_DSN  N_NSM C  V_AAPNSM 

 auton piptei pros tous  podas autou 
 autos piptO  pros ho   pous autos 
 RP_ASM V_PAI3S P  RA_APM N_APM RP_GSM 

mar:5:23 kai parakalei auton polla legOn  hoti to   thugatrion mou  
     kai parakaleO autos polus legO   hoti ho   thugatrion egO  
     C  V_PAI3S  RP_ASM A_APN V_PAPNSM C  RA_NSN N_NSN   RP_GS 

 eschatOs echei  hina elthOn  epithEs  tas  cheiras autE  hina sOthE  
 eschatOs echO  hina erchomai epitithEmi ho   cheir  autos hina sOzO  
 D    V_PAI3S C  V_AAPNSM V_AAS2S  RA_APF N_APF  RP_DSF C  V_APS3S 

 kai zEsE  
 kai zaO   
 C  V_AAS3S 

mar:5:24 kai apElthen  met autou kai Ekolouthei autO  ochlos polus kai 
     kai aperchomai meta autos kai akoloutheO autos ochlos polus kai 
     C  V_AAI3S  P  RP_GSM C  V_IAI3S  RP_DSM N_NSM A_NSM C  

 sunethlibon auton 
 sunthlibO  autos 
 V_IAI3P   RP_ASM 

mar:5:25 kai gunE ousa   en  rhusei haimatos dOdeka etE  
     kai gunE eimi   heis rhusis haima  dOdeka etos 
     C  N_NSF V_PAPNSF P  N_DSF N_GSN  A_APN N_APN 

mar:5:26 kai polla pathousa hupo pollOn iatrOn kai dapanEsasa ta   par 
     kai polus paschO  hupo polus iatros kai dapanaO  ho   para 
     C  A_APN V_AAPNSF P  A_GPM N_GPM C  V_AAPNSF  RA_APN P  

 autEs panta kai mEden OphelEtheisa alla mallon eis to   cheiron elthousa 
 autos pas  kai mEdeis OpheleO   alla mallon heis ho   cheirOn erchomai 
 RP_GSF A_APN C  A_ASN V_APPNSF   C  D   P  RA_ASN A_ASNC V_AAPNSF 

mar:5:27 akousasa peri tou  iEsou elthousa en  tO   ochlO opisthen 
     akouO  peri ho   *PN* erchomai heis ho   ochlos opisthen 
     V_AAPNSF P  RA_GSM N_GSM V_AAPNSF P  RA_DSM N_DSM D    

 hEpsato tou  himatiou autou 
 haptO  ho   himation autos 
 V_AMI3S RA_GSN N_GSN  RP_GSM 

mar:5:28 elegen gar hoti ean hapsOmai kan tOn  himatiOn autou sOthEsomai 
     legO  gar hoti ean haptO  kan ho   himation autos sOzO    
     V_IAI3S C  C  C  V_AMS1S D  RA_GPN N_GPN  RP_GSM V_FPI1S  

mar:5:29 kai euthus exEranthE hE   pEgE tou  haimatos autEs kai egnO  
     kai euthus xErainO  ho   pEgE ho   haima  autos kai ginOskO 
     C  A_NSM V_API3S  RA_NSF N_NSF RA_GSN N_GSN  RP_GSF C  V_AAI3S 

 tO   sOmati hoti iatai  apo tEs  mastigos 
 ho   sOma  hoti iaomai apo ho   mastix  
 RA_DSN N_DSN C  V_XPI3S P  RA_GSF N_GSF  

mar:5:30 kai euthus ho   iEsous epignous  en  heautO tEn  ex autou 
     kai euthus ho   *PN*  epiginOskO heis heautou ho   hex autos 
     C  A_NSM RA_NSM N_NSM V_AAPNSM  P  RP_DSM RA_ASF P  RP_GSM 

 dunamin exelthousan epistrapheis en  tO   ochlO elegen tis  mou  
 dunamis exerchomai epistrephO  heis ho   ochlos legO  tis  egO  
 N_ASF  V_AAPASF  V_APPNSM   P  RA_DSM N_DSM V_IAI3S RI_NSM RP_GS 

 hEpsato tOn  himatiOn 
 haptO  ho   himation 
 V_AMI3S RA_GPN N_GPN  

mar:5:31 kai elegon autO  hoi  mathEtai autou blepeis ton  ochlon 
     kai legO  autos ho   mathEtEs autos blepO  ho   ochlos 
     C  V_IAI3P RP_DSM RA_NPM N_NPM  RP_GSM V_PAI2S RA_ASM N_ASM 

 sunthlibonta se  kai legeis tis  mou  hEpsato 
 sunthlibO  su  kai legO  tis  egO  haptO  
 V_PAPASM   RP_AS C  V_PAI2S RI_NSM RP_GS V_AMI3S 

mar:5:32 kai perieblepeto idein tEn  touto poiEsasan 
     kai periblepomai horaO ho   houtos poieO   
     C  V_IMI3S   V_AAN RA_ASF RD_ASN V_AAPASF 

mar:5:33 hE   de gunE phobEtheisa kai tremousa eiduia  ho   gegonen 
     ho   de gunE phobeomai  kai tremO  oida   hos  ginomai 
     RA_NSF C N_NSF V_APPNSF  C  V_PAPNSF V_XAPNSF RR_NSN V_XAI3S 

 autE  Elthen  kai prosepesen autO  kai eipen  autO  pasan tEn  
 autos erchomai kai prospiptO autos kai legO  autos pas  ho   
 RP_DSF V_AAI3S C  V_AAI3S  RP_DSM C  V_AAI3S RP_DSM A_ASF RA_ASF 

 alEtheian 
 alEtheia 
 N_ASF   

mar:5:34 ho   de eipen  autE  thugatEr hE   pistis sou  sesOken se  
     ho   de legO  autos thugatEr ho   pistis su  sOzO  su  
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DSF N_NSF  RA_NSF N_NSF RP_GS V_XAI3S RP_AS 

 hupage eis eirEnEn kai isthi  hugiEs apo tEs  mastigos sou  
 hupagO heis eirEnE kai oida  hugiEs apo ho   mastix  su  
 V_PAD2S P  N_ASF  C  V_PAD2S A_NSF P  RA_GSF N_GSF  RP_GS 

mar:5:35 eti autou lalountos erchontai apo tou  archisunagOgou legontes hoti 
     eti autos laleO   erchomai apo ho   archisunagOgos legO   hoti 
     D  RP_GSM V_PAPGSM V_PMI3P  P  RA_GSM N_GSM     V_PAPNPM C  

 hE   thugatEr sou  apethanen ti   eti skulleis ton  didaskalon 
 ho   thugatEr su  apothnEskO tis  eti skullO  ho   didaskalos 
 RA_NSF N_NSF  RP_GS V_AAI3S  RI_ASN D  V_PAI2S RA_ASM N_ASM   

mar:5:36 ho   de iEsous parakousas ton  logon laloumenon legei  tO   
     ho   de *PN*  parakouO  ho   logos laleO   legO  ho   
     RA_NSM C N_NSM V_AAPNSM  RA_ASM N_ASM V_PPPASM  V_PAI3S RA_DSM 

 archisunagOgO mE phobou  monon pisteue 
 archisunagOgos mE phobeomai monos pisteuO 
 N_DSM     D V_PMD2S  A_ASN V_PAD2S 

mar:5:37 kai ouk aphEken oudena met autou sunakolouthEsai ei mE ton  petron 
     kai ou aphiEmi oudeis meta autos sunakoloutheO  ei mE ho   *PN*  
     C  D  V_AAI3S A_ASM P  RP_GSM V_AAN      C D RA_ASM N_ASM 

 kai iakObon kai iOannEn ton  adelphon iakObou 
 kai *PN*  kai *PN*  ho   adelphos *PN*  
 C  N_ASM  C  N_ASM  RA_ASM N_ASM  N_GSM  

mar:5:38 kai erchontai eis ton  oikon tou  archisunagOgou kai theOrei 
     kai erchomai heis ho   oikos ho   archisunagOgos kai theOreO 
     C  V_PMI3P  P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM     C  V_PAI3S 

 thorubon kai klaiontas kai alalazontas polla 
 thorubos kai klaiO   kai alalazO   polus 
 N_ASM  C  V_PAPAPM C  V_PAPAPM  A_APN 

mar:5:39 kai eiselthOn  legei  autois ti   thorubeisthe kai klaiete to   
     kai eiserchomai legO  autos tis  thorubeO   kai klaiO  ho   
     C  V_AAPNSM  V_PAI3S RP_DPM RI_ASN V_PPI2P   C  V_PAI2P RA_NSN 

 paidion ouk apethanen alla katheudei 
 paidion ou apothnEskO alla katheudO 
 N_NSN  D  V_AAI3S  C  V_PAI3S  

mar:5:40 kai kategelOn autou autos de ekbalOn pantas paralambanei ton  
     kai katagelaO autos autos de ekballO pas  paralambanO ho   
     C  V_IAI3P  RP_GSM RP_NSM C V_AAPNSM A_APM V_PAI3S   RA_ASM 

 patera tou  paidiou kai tEn  mEtera kai tous  met autou kai 
 patEr ho   paidion kai ho   mEtEr kai ho   meta autos kai 
 N_ASM RA_GSN N_GSN  C  RA_ASF N_ASF C  RA_APM P  RP_GSM C  

 eisporeuetai hopou En   to   paidion 
 eisporeuomai hopou eimi  ho   paidion 
 V_PMI3S   C   V_IAI3S RA_NSN N_NSN  

mar:5:41 kai kratEsas tEs  cheiros tou  paidiou legei  autE  talitha 
     kai krateO  ho   cheir  ho   paidion legO  autos talitha 
     C  V_AAPNSM RA_GSF N_GSF  RA_GSN N_GSN  V_PAI3S RP_DSF N_VSF  

 koum  ho   estin  methermEneuomenon to   korasion soi  legO  
 koum  hos  eimi  methermEneuO   ho   korasion su  legO  
 V_AAD2S RR_NSN V_PAI3S V_PPPNSN     RA_VSN N_VSN  RP_DS V_PAI1S 

 egeire 
 egeirO 
 V_PAD2S 

mar:5:42 kai euthus anestE  to   korasion kai periepatei En   gar etOn 
     kai euthus anistEmi ho   korasion kai peripateO eimi  gar etos 
     C  A_NSM V_AAI3S RA_NSN N_NSN  C  V_IAI3S  V_IAI3S C  N_GPN 

 dOdeka kai exestEsan [euthus] ekstasei megalE 
 dOdeka kai existEmi euthus  ekstasis megas 
 A_GPN C  V_AAI3P  A_NSM  N_DSF  A_DSF 

mar:5:43 kai diesteilato autois polla hina mEdeis gnoi  touto kai eipen  
     kai diastellomai autos polus hina mEdeis ginOskO houtos kai legO  
     C  V_AMI3S   RP_DPM A_APN C  A_NSM V_AAS3S RD_ASN C  V_AAI3S 

 dothEnai autE  phagein 
 didOmi  autos esthiO 
 V_APN  RP_DSF V_AAN  


Help and Acknowledgements