Help and Acknowledgements


mar:4:1 kai palin Erxato didaskein para tEn  thalassan kai sunagetai pros 
    kai palin archO  didaskO  para ho   thalassa kai sunagO  pros 
    C  D   V_AMI3S V_PAN   P  RA_ASF N_ASF   C  V_PPI3S  P  

 auton ochlos pleistos hOste auton eis ploion embanta kathEsthai en  
 autos ochlos pleistos hOste autos heis ploion embainO kathEmai  heis 
 RP_ASM N_NSM A_NSMS  C   RP_ASM P  N_ASN V_AAPASM V_PMN   P  

 tE   thalassE kai pas  ho   ochlos pros tEn  thalassan epi tEs  
 ho   thalassa kai pas  ho   ochlos pros ho   thalassa epi ho   
 RA_DSF N_DSF  C  A_NSM RA_NSM N_NSM P  RA_ASF N_ASF   P  RA_GSF 

 gEs  Esan  
 gE  eimi  
 N_GSF V_IAI3P 

mar:4:2 kai edidasken autous en  parabolais polla kai elegen autois en  
    kai didaskO  heautou heis parabolE  polus kai legO  autos heis 
    C  V_IAI3S  RP_APM P  N_DPF   A_APN C  V_IAI3S RP_DPM P  

 tE   didachE autou 
 ho   didachE autos 
 RA_DSF N_DSF  RP_GSM 

mar:4:3 akouete idou exElthen  ho   speirOn speirai 
    akouO  idou exerchomai ho   speira  speirO 
    V_PAD2P X  V_AAI3S  RA_NSM V_PAPNSM V_AAN  

mar:4:4 kai egeneto en  tO   speirein ho   men epesen para tEn  hodon 
    kai ginomai heis ho   speirO  hos  men piptO  para ho   hodos 
    C  V_AMI3S P  RA_DSN V_PAN  RR_NSN C  V_AAI3S P  RA_ASF N_ASF 

 kai Elthen  ta   peteina kai katephagen auto  
 kai erchomai ho   peteinon kai katesthiO autos 
 C  V_AAI3S RA_NPN A_NPN  C  V_AAI3S  RP_ASN 

mar:4:5 kai allo epesen epi to   petrOdes hopou ouk eichen gEn  pollEn 
    kai allos piptO  epi ho   petrOdes hopou ou echO  gE  polus 
    C  A_NSN V_AAI3S P  RA_ASN A_ASN  D   D  V_IAI3S N_ASF A_ASF 

 kai euthus exaneteilen dia to   mE echein bathos gEs  
 kai euthus exanatellO dia ho   mE echO  bathos gE  
 C  A_NSM V_AAI3S   P  RA_ASN D V_PAN N_ASN N_GSF 

mar:4:6 kai hote aneteilen ho   hElios ekaumatisthE kai dia to   mE echein 
    kai hote anatellO ho   hElios kaumatizO  kai dia ho   mE echO  
    C  C  V_AAI3S  RA_NSM N_NSM V_API3S   C  P  RA_ASN D V_PAN 

 rhizan exEranthE 
 rhiza xErainO  
 N_ASF V_API3S  

mar:4:7 kai allo epesen eis tas  akanthas kai anebEsan hai  akanthai kai 
    kai allos piptO  heis ho   akantha kai anabainO ho   akantha kai 
    C  A_NSN V_AAI3S P  RA_APF N_APF  C  V_AAI3P RA_NPF N_NPF  C  

 sunepnixan auto  kai karpon ouk edOken 
 sumpnigO  autos kai karpos ou didOmi 
 V_AAI3P  RP_ASN C  N_ASM D  V_AAI3S 

mar:4:8 kai alla epesen eis tEn  gEn  tEn  kalEn kai edidou karpon 
    kai allos piptO  heis ho   gE  ho   kalos kai didOmi karpos 
    C  A_NPN V_AAI3S P  RA_ASF N_ASF RA_ASF A_ASF C  V_IAI3S N_ASM 

 anabainonta kai auxanomena kai epheren hen  triakonta kai hen  hexEkonta 
 anabainO  kai auxanO   kai pherO  heis triakonta kai heis hexEkonta 
 V_PAPNPN  C  V_PPPNPN  C  V_IAI3S A_NSN A_APN   C  A_NSN A_APN   

 kai hen  hekaton 
 kai heis hekaton 
 C  A_NSN A_APN  

mar:4:9 kai elegen hos  echei  Ota  akouein akouetO 
    kai legO  hos  echO  ous  akouO  akouO  
    C  V_IAI3S RR_NSM V_PAI3S N_APN V_PAN  V_PAD3S 

mar:4:10 kai hote egeneto kata monas ErOtOn auton hoi  peri auton sun 
     kai hote ginomai kata monos erOtaO autos ho   peri autos sun 
     C  C  V_AMI3S P  A_APF V_IAI3P RP_ASM RA_NPM P  RP_ASM P  

 tois  dOdeka tas  parabolas 
 ho   dOdeka ho   parabolE 
 RA_DPM A_DPM RA_APF N_APF   

mar:4:11 kai elegen autois humin to   mustErion dedotai tEs  basileias 
     kai legO  autos su  ho   mustErion didOmi ho   basileia 
     C  V_IAI3S RP_DPM RP_DP RA_NSN N_NSN   V_XPI3S RA_GSF N_GSF   

 tou  theou ekeinois de tois  exO en  parabolais ta   panta ginetai 
 ho   theos ekeinos de ho   echO heis parabolE  ho   pas  ginomai 
 RA_GSM N_GSM RD_DPM  C RA_DPM D  P  N_DPF   RA_NPN A_NPN V_PMI3S 

mar:4:12 hina blepontes blepOsin kai mE idOsin kai akouontes akouOsin kai mE 
     hina blepO   blepO  kai mE horaO  kai akouO   akouO  kai mE 
     C  V_PAPNPM V_PAS3P C  D V_AAS3P C  V_PAPNPM V_PAS3P C  D 

 suniOsin mEpote epistrepsOsin kai aphethE autois 
 suniEmi mEpote epistrephO  kai aphiEmi autos 
 V_PAS3P C   V_AAS3P    C  V_APS3S RP_DPM 

mar:4:13 kai legei  autois ouk oidate tEn  parabolEn tautEn kai pOs pasas 
     kai legO  autos ou oida  ho   parabolE houtos kai pOs pas  
     C  V_PAI3S RP_DPM D  V_XAI2P RA_ASF N_ASF   RD_ASF C  D  A_APF 

 tas  parabolas gnOsesthe 
 ho   parabolE ginOskO  
 RA_APF N_APF   V_FMI2P  

mar:4:14 ho   speirOn ton  logon speirei 
     ho   speira  ho   logos speirO 
     RA_NSM V_PAPNSM RA_ASM N_ASM V_PAI3S 

mar:4:15 houtoi de eisin  hoi  para tEn  hodon hopou speiretai ho   
     houtos de eimi  ho   para ho   hodos hopou speirO  ho   
     RD_NPM C V_PAI3P RA_NPM P  RA_ASF N_ASF D   V_PPI3S  RA_NSM 

 logos kai hotan akousOsin euthus erchetai ho   satanas kai airei  ton  
 logos kai hotan akouO   euthus erchomai ho   *PN*  kai airO  ho   
 N_NSM C  C   V_AAS3P  A_NSM V_PMI3S RA_NSM N_NSM  C  V_PAI3S RA_ASM 

 logon ton  esparmenon eis autous 
 logos ho   speirO   heis heautou 
 N_ASM RA_ASM V_XPPASM  P  RP_APM 

mar:4:16 kai houtoi eisin  hoi  epi ta   petrOdE speiromenoi hoi  hotan 
     kai houtos eimi  ho   epi ho   petrOdes speirO   hos  hotan 
     C  RD_NPM V_PAI3P RA_NPM P  RA_APN A_APN  V_PPPNPM  RR_NPM C   

 akousOsin ton  logon euthus meta charas lambanousin auton 
 akouO   ho   logos euthus meta chara lambanO   autos 
 V_AAS3P  RA_ASM N_ASM A_NSM P  N_GSF V_PAI3P   RP_ASM 

mar:4:17 kai ouk echousin rhizan en  heautois alla proskairoi eisin  eita 
     kai ou echO   rhiza heis heautou alla proskairos eimi  eita 
     C  D  V_PAI3P N_ASF P  RP_DPM  C  A_NPM   V_PAI3P D  

 genomenEs thlipseOs E diOgmou dia ton  logon euthus skandalizontai 
 ginomai  thlipsis E diOgmos dia ho   logos euthus skandalizO   
 V_AMPGSF N_GSF   C N_GSM  P  RA_ASM N_ASM A_NSM V_PPI3P    

mar:4:18 kai alloi eisin  hoi  eis tas  akanthas speiromenoi houtoi 
     kai allos eimi  ho   heis ho   akantha speirO   houtos 
     C  A_NPM V_PAI3P RA_NPM P  RA_APF N_APF  V_PPPNPM  RD_NPM 

 eisin  hoi  ton  logon akousantes 
 eimi  ho   ho   logos akouO   
 V_PAI3P RA_NPM RA_ASM N_ASM V_AAPNPM  

mar:4:19 kai hai  merimnai tou  aiOnos kai hE   apatE tou  ploutou kai 
     kai ho   merimna ho   aiOn  kai ho   apatE ho   ploutos kai 
     C  RA_NPF N_NPF  RA_GSM N_GSM C  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM  C  

 hai  peri ta   loipa epithumiai eisporeuomenai sumpnigousin ton  logon 
 ho   peri ho   loipos epithumia eisporeuomai  sumpnigO   ho   logos 
 RA_NPF P  RA_APN A_APN N_NPF   V_PMPNPF    V_PAI3P   RA_ASM N_ASM 

 kai akarpos ginetai 
 kai akarpos ginomai 
 C  A_NSM  V_PMI3S 

mar:4:20 kai ekeinoi eisin  hoi  epi tEn  gEn  tEn  kalEn sparentes 
     kai ekeinos eimi  ho   epi ho   gE  ho   kalos speirO  
     C  RD_NPM V_PAI3P RA_NPM P  RA_ASF N_ASF RA_ASF A_ASF V_APPNPM 

 hoitines akouousin ton  logon kai paradechontai kai karpophorousin hen  
 hostis  akouO   ho   logos kai paradechomai kai karpophoreO  heis 
 RR_NPM  V_PAI3P  RA_ASM N_ASM C  V_PMI3P    C  V_PAI3P    A_NSN 

 triakonta kai hen  hexEkonta kai hen  hekaton 
 triakonta kai heis hexEkonta kai heis hekaton 
 A_APN   C  A_NSN A_APN   C  A_NSN A_APN  

mar:4:21 kai elegen autois mEti erchetai ho   luchnos hina hupo ton  
     kai legO  autos mEti erchomai ho   luchnos hina hupo ho   
     C  V_IAI3S RP_DPM X  V_PMI3S RA_NSM N_NSM  C  P  RA_ASM 

 modion tethE  E hupo tEn  klinEn ouch hina epi tEn  luchnian tethE  
 modios tithEmi E hupo ho   klinE ou  hina epi ho   luchnia tithEmi 
 N_ASM V_APS3S C P  RA_ASF N_ASF X  C  P  RA_ASF N_ASF  V_APS3S 

mar:4:22 ou gar estin  krupton ean mE hina phanerOthE oude egeneto apokruphon 
     ou gar eimi  kruptos ean mE hina phaneroO  oude ginomai apokruphos 
     D C  V_PAI3S A_NSN  C  D C  V_APS3S  C  V_AMI3S A_NSN   

 all hina elthE  eis phaneron 
 alla hina erchomai heis phaneros 
 C  C  V_AAS3S P  A_ASN  

mar:4:23 ei tis  echei  Ota  akouein akouetO 
     ei tis  echO  ous  akouO  akouO  
     C RI_NSM V_PAI3S N_APN V_PAN  V_PAD3S 

mar:4:24 kai elegen autois blepete ti   akouete en  hO   metrO metreite 
     kai legO  autos blepO  tis  akouO  heis hos  metron metreO  
     C  V_IAI3S RP_DPM V_PAD2P RI_ASN V_PAI2P P  RR_DSN N_DSN V_PAI2P 

 metrEthEsetai humin kai prostethEsetai humin 
 metreO    su  kai prostithEmi  su  
 V_FPI3S    RP_DP C  V_FPI3S    RP_DP 

mar:4:25 hos  gar echei  dothEsetai autO  kai hos  ouk echei  kai ho   
     hos  gar echO  didOmi   autos kai hos  ou echO  kai hos  
     RR_NSM C  V_PAI3S V_FPI3S  RP_DSM C  RR_NSM D  V_PAI3S D  RR_ASN 

 echei  arthEsetai ap autou 
 echO  airO    apo autos 
 V_PAI3S V_FPI3S  P  RP_GSM 

mar:4:26 kai elegen houtOs estin  hE   basileia tou  theou hOs anthrOpos 
     kai legO  houtO eimi  ho   basileia ho   theos hOs anthrOpos 
     C  V_IAI3S D   V_PAI3S RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM C  N_NSM   

 balE  ton  sporon epi tEs  gEs  
 ballO  ho   sporos epi ho   gE  
 V_AAS3S RA_ASM N_ASM P  RA_GSF N_GSF 

mar:4:27 kai katheudE kai egeirEtai nukta kai hEmeran kai ho   sporos 
     kai katheudO kai egeirO  nux  kai hEmera kai ho   sporos 
     C  V_PAS3S C  V_PPS3S  N_ASF C  N_ASF  C  RA_NSM N_NSM 

 blasta  kai mEkunEtai hOs ouk oiden  autos 
 blastanO kai mEkunomai hOs ou oida  autos 
 V_PAS3S C  V_PMS3S  C  D  V_XAI3S RP_NSM 

mar:4:28 automatE hE   gE  karpophorei prOton chorton eita stachun eita 
     automatos ho   gE  karpophoreO prOtos chortos eita stachus eita 
     A_NSF   RA_NSF N_NSF V_PAI3S   A_ASN N_ASM  D  N_ASM  D  

 plErE[s] siton en  tO   stachui 
 plErEs  sitos heis ho   stachus 
 A_ASM  N_ASM P  RA_DSM N_DSM  

mar:4:29 hotan de paradoi  ho   karpos euthus apostellei to   drepanon 
     hotan de paradidOmi ho   karpos euthus apostellO ho   drepanon 
     C   C V_AAS3S  RA_NSM N_NSM A_NSM V_PAI3S  RA_ASN N_ASN  

 hoti parestEken ho   therismos 
 hoti paristEmi ho   therismos 
 C  V_XAI3S  RA_NSM N_NSM   

mar:4:30 kai elegen pOs homoiOsOmen tEn  basileian tou  theou E en  
     kai legO  pOs homoioO   ho   basileia ho   theos E heis 
     C  V_IAI3S D  V_AAS1P   RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM C P  

 tini  autEn  parabolE thOmen 
 tis  heautou parabolE tithEmi 
 RI_DSF RP_ASF N_DSF  V_AAS1P 

mar:4:31 hOs kokkO sinapeOs hos  hotan sparE  epi tEs  gEs  mikroteron 
     hOs kokkos sinapi  hos  hotan speirO epi ho   gE  mikros   
     C  N_DSM N_GSN  RR_NSM C   V_APS3S P  RA_GSF N_GSF A_NSNC   

 on    pantOn tOn  spermatOn tOn  epi tEs  gEs  
 eimi   pas  ho   sperma  ho   epi ho   gE  
 V_PAPNSN A_GPN RA_GPN N_GPN   RA_GPN P  RA_GSF N_GSF 

mar:4:32 kai hotan sparE  anabainei kai ginetai meizon pantOn tOn  lachanOn 
     kai hotan speirO anabainO kai ginomai megas pas  ho   lachanon 
     C  C   V_APS3S V_PAI3S  C  V_PMI3S A_NSNC A_GPN RA_GPN N_GPN  

 kai poiei  kladous megalous hOste dunasthai hupo tEn  skian autou ta   
 kai poieO  klados megas  hOste dunamai  hupo ho   skia autos ho   
 C  V_PAI3S N_APM  A_APM  C   V_PMN   P  RA_ASF N_ASF RP_GSN RA_APN 

 peteina tou  ouranou kataskEnoun 
 peteinon ho   ouranos kataskEnoO 
 A_APN  RA_GSM N_GSM  V_PAN    

mar:4:33 kai toiautais parabolais pollais elalei autois ton  logon kathOs 
     kai toioutos parabolE  polus  laleO  autos ho   logos kathOs 
     C  RD_DPF  N_DPF   A_DPF  V_IAI3S RP_DPM RA_ASM N_ASM C   

 Edunanto akouein 
 dunamai akouO  
 V_IMI3P V_PAN  

mar:4:34 chOris de parabolEs ouk elalei autois kat idian de tois  idiois 
     chOris de parabolE ou laleO  autos kata idios de ho   idios 
     P   C N_GSF   D  V_IAI3S RP_DPM P  A_ASF C RA_DPM A_DPM 

 mathEtais epeluen panta 
 mathEtEs epiluO pas  
 N_DPM   V_IAI3S A_APN 

mar:4:35 kai legei  autois en  ekeinE tE   hEmera opsias genomenEs 
     kai legO  autos heis ekeinos ho   hEmera opsia ginomai  
     C  V_PAI3S RP_DPM P  RD_DSF RA_DSF N_DSF A_GSF V_AMPGSF 

 dielthOmen eis to   peran 
 dierchomai heis ho   peran 
 V_AAS1P  P  RA_ASN D   

mar:4:36 kai aphentes ton  ochlon paralambanousin auton hOs En   en  
     kai aphiEmi ho   ochlos paralambanO   autos hOs eimi  heis 
     C  V_AAPNPM RA_ASM N_ASM V_PAI3P     RP_ASM C  V_IAI3S P  

 tO   ploiO kai alla ploia En   met autou 
 ho   ploion kai allos ploion eimi  meta autos 
 RA_DSN N_DSN C  A_NPN N_NPN V_IAI3S P  RP_GSM 

mar:4:37 kai ginetai lailaps megalE anemou kai ta   kumata epeballen eis 
     kai ginomai lailaps megas anemos kai ho   kuma  epiballO heis 
     C  V_PMI3S N_NSF  A_NSF N_GSM C  RA_NPN N_NPN V_IAI3S  P  

 to   ploion hOste EdE gemizesthai to   ploion 
 ho   ploion hOste EdE gemizO   ho   ploion 
 RA_ASN N_ASN C   D  V_PPN    RA_ASN N_ASN 

mar:4:38 kai autos En   en  tE   prumnE epi to   proskephalaion 
     kai autos eimi  heis ho   prumna epi ho   proskephalaion 
     C  RP_NSM V_IAI3S P  RA_DSF N_DSF P  RA_ASN N_ASN     

 katheudOn kai egeirousin auton kai legousin autO  didaskale ou melei  
 katheudO kai egeirO   autos kai legO   autos didaskalos ou melei  
 V_PAPNSM C  V_PAI3P  RP_ASM C  V_PAI3P RP_DSM N_VSM   X V_PAI3S 

 soi  hoti apollumetha 
 su  hoti apollumi  
 RP_DS C  V_PMI1P   

mar:4:39 kai diegertheis epetimEsen tO   anemO kai eipen  tE   thalassE 
     kai diegeirO  epitimaO  ho   anemos kai legO  ho   thalassa 
     C  V_APPNSM  V_AAI3S  RA_DSM N_DSM C  V_AAI3S RA_DSF N_DSF  

 siOpa  pephimOso kai ekopasen ho   anemos kai egeneto galEnE megalE 
 siOpaO phimoO  kai kopazO  ho   anemos kai ginomai galEnE megas 
 V_PAD2S V_XPD2S  C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM C  V_AMI3S N_NSF A_NSF 

mar:4:40 kai eipen  autois ti   deiloi este  oupO echete pistin 
     kai legO  autos tis  deilos eimi  oupO echO  pistis 
     C  V_AAI3S RP_DPM RI_ASN A_NPM V_PAI2P D  V_PAI2P N_ASF 

mar:4:41 kai ephobEthEsan phobon megan kai elegon pros allElous tis  ara 
     kai phobeomai  phobos megas kai legO  pros allElOn tis  ara 
     C  V_API3P   N_ASM A_ASM C  V_IAI3P P  RP_APM  RI_NSM C  

 houtos estin  hoti kai ho   anemos kai hE   thalassa hupakouei autO  
 houtos eimi  hoti kai ho   anemos kai ho   thalassa hupakouO autos 
 RD_NSM V_PAI3S C  D  RA_NSM N_NSM C  RA_NSF N_NSF  V_PAI3S  RP_DSM 


Help and Acknowledgements