Help and Acknowledgements


mar:3:1 kai eisElthen  palin eis tEn  sunagOgEn kai En   ekei anthrOpos 
    kai eiserchomai palin heis ho   sunagOgE kai eimi  ekei anthrOpos 
    C  V_AAI3S   D   P  RA_ASF N_ASF   C  V_IAI3S D  N_NSM   

 exErammenEn echOn  tEn  cheira 
 xErainO   echO   ho   cheir 
 V_XPPASF  V_PAPNSM RA_ASF N_ASF 

mar:3:2 kai paretEroun auton ei tois  sabbasin therapeusei auton hina 
    kai paratEreO autos ei ho   sabbaton therapeuO  autos hina 
    C  V_IAI3P  RP_ASM X RA_DPN N_DPN  V_FAI3S   RP_ASM C  

 katEgorEsOsin autou 
 katEgoreO   autos 
 V_AAS3P    RP_GSM 

mar:3:3 kai legei  tO   anthrOpO tO   tEn  xEran cheira echonti 
    kai legO  ho   anthrOpos ho   ho   xEros cheir echO   
    C  V_PAI3S RA_DSM N_DSM   RA_DSM RA_ASF A_ASF N_ASF V_PAPDSM 

 egeire eis to   meson 
 egeirO heis ho   mesos 
 V_PAD2S P  RA_ASN A_ASN 

mar:3:4 kai legei  autois exestin tois  sabbasin agathon poiEsai E 
    kai legO  autos exesti ho   sabbaton agathos poieO  E 
    C  V_PAI3S RP_DPM V_PAI3S RA_DPN N_DPN  A_ASN  V_AAN  C 

 kakopoiEsai psuchEn sOsai E apokteinai hoi  de esiOpOn 
 kakopoieO  psuchE sOzO E apokteinO ho   de siOpaO 
 V_AAN    N_ASF  V_AAN C V_AAN   RA_NPM C V_IAI3P 

mar:3:5 kai periblepsamenos autous met orgEs sullupoumenos epi tE   pOrOsei 
    kai periblepomai  heautou meta orgE sullupeomai  epi ho   pOroO  
    C  V_AMPNSM    RP_APM P  N_GSF V_PMPNSM   P  RA_DSF N_DSF  

 tEs  kardias autOn legei  tO   anthrOpO ekteinon tEn  cheira kai 
 ho   kardia autos legO  ho   anthrOpos ekteinO ho   cheir kai 
 RA_GSF N_GSF  RP_GPM V_PAI3S RA_DSM N_DSM   V_AAD2S RA_ASF N_ASF C  

 exeteinen kai apekatestathE hE   cheir autou 
 ekteinO  kai apokathistEmi ho   cheir autos 
 V_AAI3S  C  V_API3S    RA_NSF N_NSF RP_GSM 

mar:3:6 kai exelthontes hoi  pharisaioi euthus meta tOn  hErOdianOn 
    kai exerchomai ho   *PN*    euthus meta ho   *PN*    
    C  V_AAPNPM  RA_NPM N_NPM   A_NSM P  RA_GPM N_GPM   

 sumboulion edidoun kat autou hopOs auton apolesOsin 
 sumboulion didOmi kata autos hopOs autos apollumi  
 N_ASN   V_IAI3P P  RP_GSM C   RP_ASM V_AAS3P  

mar:3:7 kai ho   iEsous meta tOn  mathEtOn autou anechOrEsen pros tEn  
    kai ho   *PN*  meta ho   mathEtEs autos anachOreO  pros ho   
    C  RA_NSM N_NSM P  RA_GPM N_GPM  RP_GSM V_AAI3S   P  RA_ASF 

 thalassan kai polu plEthos apo tEs  galilaias [EkolouthEsen] kai apo 
 thalassa kai polus plEthos apo ho   *PN*   akoloutheO   kai apo 
 N_ASF   C  A_NSN N_NSN  P  RA_GSF N_GSF   V_AAI3S    C  P  

 tEs  ioudaias 
 ho   *PN*   
 RA_GSF N_GSF  

mar:3:8 kai apo hierosolumOn kai apo tEs  idoumaias kai peran tou  iordanou 
    kai apo *PN*     kai apo ho   *PN*   kai peran ho   *PN*   
    C  P  N_GPN    C  P  RA_GSF N_GSF   C  P   RA_GSM N_GSM  

 kai peri turon kai sidOna plEthos polu akouontes hosa  epoiei Elthon  
 kai peri *PN* kai *PN*  plEthos polus akouO   hosos poieO  erchomai 
 C  P  N_ASF C  N_ASF N_NSN  A_NSN V_PAPNPM RR_APN V_IAI3S V_AAI3P 

 pros auton 
 pros autos 
 P  RP_ASM 

mar:3:9 kai eipen  tois  mathEtais autou hina ploiarion proskarterE autO  
    kai legO  ho   mathEtEs autos hina ploiarion proskartereO autos 
    C  V_AAI3S RA_DPM N_DPM   RP_GSM C  N_NSN   V_PAS3S   RP_DSM 

 dia ton  ochlon hina mE thlibOsin auton 
 dia ho   ochlos hina mE thlibO  autos 
 P  RA_ASM N_ASM C  D V_PAS3P  RP_ASM 

mar:3:10 pollous gar etherapeusen hOste epipiptein autO  hina autou hapsOntai 
     polus  gar therapeuO  hOste epipiptO  autos hina autos haptO   
     A_APM  C  V_AAI3S   C   V_PAN   RP_DSM C  RP_GSM V_AMS3P  

 hosoi eichon mastigas 
 hosos echO  mastix  
 RR_NPM V_IAI3P N_APF  

mar:3:11 kai ta   pneumata ta   akatharta hotan auton etheOroun 
     kai ho   pneuma  ho   akathartos hotan autos theOreO  
     C  RA_NPN N_NPN  RA_NPN A_NPN   C   RP_ASM V_IAI3P  

 prosepipton autO  kai ekrazon legontes hoti su  ei   ho   huios 
 prospiptO  autos kai krazO  legO   hoti su  eimi  ho   huios 
 V_IAI3P   RP_DSM C  V_IAI3P V_PAPNPM C  RP_NS V_PAI2S RA_NSM N_NSM 

 tou  theou 
 ho   theos 
 RA_GSM N_GSM 

mar:3:12 kai polla epetima autois hina mE auton phaneron poiEsOsin 
     kai polus epitimaO autos hina mE autos phaneros poieO   
     C  A_APN V_IAI3S RP_DPM C  D RP_ASM A_ASM  V_AAS3P  

mar:3:13 kai anabainei eis to   oros kai proskaleitai hous  Ethelen autos 
     kai anabainO heis ho   oros kai proskaleomai ous  thelO  autos 
     C  V_PAI3S  P  RA_ASN N_ASN C  V_PMI3S   RR_APM V_IAI3S RP_NSM 

 kai apElthon  pros auton 
 kai aperchomai pros autos 
 C  V_AAI3P  P  RP_ASM 

mar:3:14 kai epoiEsen dOdeka [hous kai apostolous Onomasen] hina Osin  met 
     kai poieO  dOdeka ous  kai apostolos onomazO  hina ous   meta 
     C  V_AAI3S A_APM RR_APM D  N_APM   V_AAI3S  C  V_PAS3P P  

 autou kai hina apostellE autous kErussein 
 autos kai hina apostellO heautou kErussO  
 RP_GSM C  C  V_PAS3S  RP_APM V_PAN   

mar:3:15 kai echein exousian ekballein ta   daimonia 
     kai echO  exousia ekballO  ho   daimonion 
     C  V_PAN N_ASF  V_PAN   RA_APN N_APN   

mar:3:16 [kai epoiEsen tous  dOdeka] kai epethEken onoma tO   simOni petron 
     kai poieO  ho   dOdeka kai epitithEmi onoma ho   *PN*  *PN*  
     C  V_AAI3S RA_APM A_APM  C  V_AAI3S  N_ASN RA_DSM N_DSM N_ASM 

mar:3:17 kai iakObon ton  tou  zebedaiou kai iOannEn ton  adelphon tou  
     kai *PN*  ho   ho   *PN*   kai *PN*  ho   adelphos ho   
     C  N_ASM  RA_ASM RA_GSM N_GSM   C  N_ASM  RA_ASM N_ASM  RA_GSM 

 iakObou kai epethEken autois onoma[ta] boanErges ho   estin  huioi 
 *PN*  kai epitithEmi autos onoma   *PN*   hos  eimi  huios 
 N_GSM  C  V_AAI3S  RP_DPM N_APN   N_APM   RR_NSN V_PAI3S N_NPM 

 brontEs 
 brontE 
 N_GSF  

mar:3:18 kai andrean kai philippon kai bartholomaion kai maththaion kai thOman 
     kai *PN*  kai *PN*   kai *PN*     kai *PN*    kai *PN*  
     C  N_ASM  C  N_ASM   C  N_ASM     C  N_ASM   C  N_ASM 

 kai iakObon ton  tou  halphaiou kai thaddaion kai simOna ton  kananaion 
 kai *PN*  ho   ho   *PN*   kai *PN*   kai *PN*  ho   *PN*   
 C  N_ASM  RA_ASM RA_GSM N_GSM   C  N_ASM   C  N_ASM RA_ASM N_ASM   

mar:3:19 kai ioudan iskariOth hos  kai paredOken auton 
     kai *PN*  *PN*   hos  kai paradidOmi autos 
     C  N_ASM N_ASM   RR_NSM D  V_AAI3S  RP_ASM 

mar:3:20 kai erchetai eis oikon kai sunerchetai palin [ho]  ochlos hOste mE 
     kai erchomai heis oikos kai sunerchomai palin ho   ochlos hOste mE 
     C  V_PMI3S P  N_ASM C  V_PMI3S   D   RA_NSM N_NSM C   D 

 dunasthai autous mEde arton phagein 
 dunamai  heautou mEde artos esthiO 
 V_PMN   RP_APM D  N_ASM V_AAN  

mar:3:21 kai akousantes hoi  par autou exElthon  kratEsai auton elegon 
     kai akouO   ho   para autos exerchomai krateO  autos legO  
     C  V_AAPNPM  RA_NPM P  RP_GSM V_AAI3P  V_AAN  RP_ASM V_IAI3P 

 gar hoti exestE  
 gar hoti existEmi 
 C  C  V_AAI3S 

mar:3:22 kai hoi  grammateis hoi  apo hierosolumOn katabantes elegon hoti 
     kai ho   grammateus ho   apo *PN*     katabainO legO  hoti 
     C  RA_NPM N_NPM   RA_NPM P  N_GPN    V_AAPNPM  V_IAI3P C  

 beelzeboul echei  kai hoti en  tO   archonti tOn  daimoniOn ekballei 
 *PN*    echO  kai hoti heis ho   archOn  ho   daimonion ekballO 
 N_ASM   V_PAI3S C  C  P  RA_DSM N_DSM  RA_GPN N_GPN   V_PAI3S 

 ta   daimonia 
 ho   daimonion 
 RA_APN N_APN   

mar:3:23 kai proskalesamenos autous en  parabolais elegen autois pOs dunatai 
     kai proskaleomai  heautou heis parabolE  legO  autos pOs dunamai 
     C  V_AMPNSM    RP_APM P  N_DPF   V_IAI3S RP_DPM D  V_PMI3S 

 satanas satanan ekballein 
 *PN*  *PN*  ekballO  
 N_NSM  N_ASM  V_PAN   

mar:3:24 kai ean basileia eph heautEn meristhE ou dunatai stathEnai hE   
     kai ean basileia epi heautou merizO  ou dunamai histEmi  ho   
     C  C  N_NSF  P  RP_ASF V_APS3S D V_PMI3S V_APN   RA_NSF 

 basileia ekeinE 
 basileia ekeinos 
 N_NSF  RD_NSF 

mar:3:25 kai ean oikia eph heautEn meristhE ou dunEsetai hE   oikia ekeinE 
     kai ean oikia epi heautou merizO  ou dunamai  ho   oikia ekeinos 
     C  C  N_NSF P  RP_ASF V_APS3S D V_FMI3S  RA_NSF N_NSF RD_NSF 

 stathEnai 
 histEmi  
 V_APN   

mar:3:26 kai ei ho   satanas anestE  eph heauton kai emeristhE ou dunatai 
     kai ei ho   *PN*  anistEmi epi heautou kai merizO  ou dunamai 
     C  C RA_NSM N_NSM  V_AAI3S P  RP_ASM C  V_API3S  D V_PMI3S 

 stEnai alla telos echei  
 histEmi alla telos echO  
 V_AAN  C  N_ASN V_PAI3S 

mar:3:27 all ou dunatai oudeis eis tEn  oikian tou  ischurou eiselthOn  
     alla ou dunamai oudeis heis ho   oikia ho   ischuros eiserchomai 
     C  D V_PMI3S A_NSM P  RA_ASF N_ASF RA_GSM A_GSM  V_AAPNSM  

 ta   skeuE autou diarpasai ean mE prOton ton  ischuron dEsE  kai tote 
 ho   skeuos autos diarpazO ean mE prOtos ho   ischuros deO   kai tote 
 RA_APN N_APN RP_GSM V_AAN   C  D A_ASN RA_ASM A_ASM  V_AAS3S C  D  

 tEn  oikian autou diarpasei 
 ho   oikia autos diarpazO 
 RA_ASF N_ASF RP_GSM V_FAI3S  

mar:3:28 amEn legO  humin hoti panta aphethEsetai tois  huiois tOn  
     amEn legO  su  hoti pas  aphiEmi   ho   huios ho   
     X  V_PAI1S RP_DP C  A_NPN V_FPI3S   RA_DPM N_DPM RA_GPM 

 anthrOpOn ta   hamartEmata kai hai  blasphEmiai hosa  ean blasphEmEsOsin 
 anthrOpos ho   hamartEma  kai ho   blasphEmia hosos ean blasphEmeO   
 N_GPM   RA_NPN N_NPN    C  RA_NPF N_NPF    RR_APN X  V_AAS3P    

mar:3:29 hos  d an blasphEmEsE eis to   pneuma to   hagion ouk echei  
     hos  de an blasphEmeO heis ho   pneuma ho   hagios ou echO  
     RR_NSM C X V_AAS3S   P  RA_ASN N_ASN RA_ASN A_ASN D  V_PAI3S 

 aphesin eis ton  aiOna alla enochos estin  aiOniou hamartEmatos 
 aphesis heis ho   aiOn alla enochos eimi  aiOnios hamartEma  
 N_ASF  P  RA_ASM N_ASM C  A_NSM  V_PAI3S A_GSN  N_GSN    

mar:3:30 hoti elegon pneuma akatharton echei  
     hoti legO  pneuma akathartos echO  
     C  V_IAI3P N_ASN A_ASN   V_PAI3S 

mar:3:31 kai erchetai hE   mEtEr autou kai hoi  adelphoi autou kai exO 
     kai erchomai ho   mEtEr autos kai ho   adelphos autos kai echO 
     C  V_PMI3S RA_NSF N_NSF RP_GSM C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM C  D  

 stEkontes apesteilan pros auton kalountes auton 
 stEkO   apostellO pros autos kaleO   autos 
 V_PAPNPM V_AAI3P  P  RP_ASM V_PAPNPM RP_ASM 

mar:3:32 kai ekathEto peri auton ochlos kai legousin autO  idou hE   mEtEr 
     kai kathEmai peri autos ochlos kai legO   autos idou ho   mEtEr 
     C  V_IMI3S P  RP_ASM N_NSM C  V_PAI3P RP_DSM X  RA_NSF N_NSF 

 sou  kai hoi  adelphoi sou  [kai hai  adelphai sou] exO zEtousin 
 su  kai ho   adelphos su  kai ho   adelphE su  echO zEteO  
 RP_GS C  RA_NPM N_NPM  RP_GS C  RA_NPF N_NPF  RP_GS D  V_PAI3P 

 se  
 su  
 RP_AS 

mar:3:33 kai apokritheis autois legei  tis  estin  hE   mEtEr mou  kai 
     kai apokrinomai autos legO  tis  eimi  ho   mEtEr egO  kai 
     C  V_APPNSM  RP_DPM V_PAI3S RI_NSF V_PAI3S RA_NSF N_NSF RP_GS C  

 hoi  adelphoi [mou] 
 ho   adelphos egO  
 RA_NPM N_NPM  RP_GS 

mar:3:34 kai periblepsamenos tous  peri auton kuklO kathEmenous legei  ide  
     kai periblepomai  ho   peri autos kuklO kathEmai  legO  horaO 
     C  V_AMPNSM    RA_APM P  RP_ASM D   V_PMPAPM  V_PAI3S X   

 hE   mEtEr mou  kai hoi  adelphoi mou  
 ho   mEtEr egO  kai ho   adelphos egO  
 RA_NSF N_NSF RP_GS C  RA_NPM N_NPM  RP_GS 

mar:3:35 hos  [gar] an poiEsE to   thelEma tou  theou houtos adelphos 
     hos  gar  an poieO  ho   thelEma ho   theos houtos adelphos 
     RR_NSM C   X V_AAS3S RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM RD_NSM N_NSM  

 mou  kai adelphE kai mEtEr estin  
 egO  kai adelphE kai mEtEr eimi  
 RP_GS C  N_NSF  C  N_NSF V_PAI3S 


Help and Acknowledgements