Help and Acknowledgements


mar:2:1 kai eiselthOn  palin eis kapharnaoum di hEmerOn EkousthE hoti en  
    kai eiserchomai palin heis *PN*    dia hEmera akouO  hoti heis 
    C  V_AAPNSM  D   P  N_ASF    P  N_GPF  V_API3S C  P  

 oikO estin  
 oikos eimi  
 N_DSM V_PAI3S 

mar:2:2 kai sunEchthEsan polloi hOste mEketi chOrein mEde ta   pros tEn  
    kai sunagO    polus hOste mEketi chOreO mEde ho   pros ho   
    C  V_API3P   A_NPM C   D   V_PAN  D  RA_APN P  RA_ASF 

 thuran kai elalei autois ton  logon 
 thura kai laleO  autos ho   logos 
 N_ASF C  V_IAI3S RP_DPM RA_ASM N_ASM 

mar:2:3 kai erchontai pherontes pros auton paralutikon airomenon hupo tessarOn 
    kai erchomai pherO   pros autos paralutikos airO   hupo tessares 
    C  V_PMI3P  V_PAPNPM P  RP_ASM A_ASM    V_PPPASM P  A_GPM  

mar:2:4 kai mE dunamenoi prosenegkai autO  dia ton  ochlon apestegasan 
    kai mE dunamai  prospherO  autos dia ho   ochlos apostegazO 
    C  D V_PMPNPM V_AAN    RP_DSM P  RA_ASM N_ASM V_AAI3P   

 tEn  stegEn hopou En   kai exoruxantes chalOsi ton  krabatton hopou 
 ho   stegE hopou eimi  kai exorussO  chalaO ho   krabattos hopou 
 RA_ASF N_ASF D   V_IAI3S C  V_AAPNPM  V_PAI3P RA_ASM N_ASM   D   

 ho   paralutikos katekeito 
 ho   paralutikos katakeimai 
 RA_NSM A_NSM    V_IMI3S  

mar:2:5 kai idOn   ho   iEsous tEn  pistin autOn legei  tO   
    kai horaO  ho   *PN*  ho   pistis autos legO  ho   
    C  V_AAPNSM RA_NSM N_NSM RA_ASF N_ASF RP_GPM V_PAI3S RA_DSM 

 paralutikO teknon aphientai sou  hai  hamartiai 
 paralutikos teknon aphiEmi  su  ho   hamartia 
 A_DSM    N_VSN V_PPI3P  RP_GS RA_NPF N_NPF   

mar:2:6 Esan  de tines tOn  grammateOn ekei kathEmenoi kai dialogizomenoi 
    eimi  de tis  ho   grammateus ekei kathEmai  kai dialogizomai  
    V_IAI3P C RI_NPM RA_GPM N_GPM   D  V_PMPNPM  C  V_PMPNPM    

 en  tais  kardiais autOn 
 heis ho   kardia  autos 
 P  RA_DPF N_DPF  RP_GPM 

mar:2:7 ti   houtos houtOs lalei  blasphEmei tis  dunatai aphienai 
    tis  houtos houtO laleO  blasphEmeO tis  dunamai aphiEmi 
    RI_ASN RD_NSM D   V_PAI3S V_PAI3S  RI_NSM V_PMI3S V_PAN  

 hamartias ei mE heis ho   theos 
 hamartia ei mE heis ho   theos 
 N_APF   C D A_NSM RA_NSM N_NSM 

mar:2:8 kai euthus epignous  ho   iEsous tO   pneumati autou hoti houtOs 
    kai euthus epiginOskO ho   *PN*  ho   pneuma  autos hoti houtO 
    C  A_NSM V_AAPNSM  RA_NSM N_NSM RA_DSN N_DSN  RP_GSM C  D   

 dialogizontai en  heautois legei  autois ti   tauta dialogizesthe en  
 dialogizomai heis heautou legO  autos tis  houtos dialogizomai heis 
 V_PMI3P    P  RP_DPM  V_PAI3S RP_DPM RI_ASN RD_APN V_PMI2P    P  

 tais  kardiais humOn 
 ho   kardia  su  
 RA_DPF N_DPF  RP_GP 

mar:2:9 ti   estin  eukopOteron eipein tO   paralutikO aphientai sou  
    tis  eimi  eukopOteros legO  ho   paralutikos aphiEmi  su  
    RI_NSN V_PAI3S A_NSNC   V_AAN RA_DSM A_DSM    V_PPI3P  RP_GS 

 hai  hamartiai E eipein egeire kai aron  ton  krabatton sou  kai 
 ho   hamartia E legO  egeirO kai airO  ho   krabattos su  kai 
 RA_NPF N_NPF   C V_AAN V_PAD2S C  V_AAD2S RA_ASM N_ASM   RP_GS C  

 peripatei 
 peripateO 
 V_PAD2S  

mar:2:10 hina de eidEte hoti exousian echei  ho   huios tou  anthrOpou 
     hina de oida  hoti exousia echO  ho   huios ho   anthrOpos 
     C  C V_XAS2P C  N_ASF  V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   

 aphienai hamartias epi tEs  gEs  legei  tO   paralutikO 
 aphiEmi hamartia epi ho   gE  legO  ho   paralutikos 
 V_PAN  N_APF   P  RA_GSF N_GSF V_PAI3S RA_DSM A_DSM    

mar:2:11 soi  legO  egeire aron  ton  krabatton sou  kai hupage eis 
     su  legO  egeirO airO  ho   krabattos su  kai hupagO heis 
     RP_DS V_PAI1S V_PAD2S V_AAD2S RA_ASM N_ASM   RP_GS C  V_PAD2S P  

 ton  oikon sou  
 ho   oikos su  
 RA_ASM N_ASM RP_GS 

mar:2:12 kai EgerthE kai euthus aras   ton  krabatton exElthen  emprosthen 
     kai egeirO kai euthus ara   ho   krabattos exerchomai emprosthen 
     C  V_API3S C  A_NSM V_AAPNSM RA_ASM N_ASM   V_AAI3S  P     

 pantOn hOste existasthai pantas kai doxazein ton  theon legontas hoti 
 pas  hOste existEmi  pas  kai doxazO  ho   theos legO   hoti 
 A_GPM C   V_PMN    A_APM C  V_PAN  RA_ASM N_ASM V_PAPAPM C  

 houtOs oudepote eidomen 
 houtO oudepote horaO  
 D   D    V_AAI1P 

mar:2:13 kai exElthen  palin para tEn  thalassan kai pas  ho   ochlos 
     kai exerchomai palin para ho   thalassa kai pas  ho   ochlos 
     C  V_AAI3S  D   P  RA_ASF N_ASF   C  A_NSM RA_NSM N_NSM 

 Ercheto pros auton kai edidasken autous 
 archO  pros autos kai didaskO  heautou 
 V_IMI3S P  RP_ASM C  V_IAI3S  RP_APM 

mar:2:14 kai paragOn eiden  leuin ton  tou  halphaiou kathEmenon epi 
     kai paragO  horaO  *PN* ho   ho   *PN*   kathEmai  epi 
     C  V_PAPNSM V_AAI3S N_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM   V_PMPASM  P  

 to   telOnion kai legei  autO  akolouthei moi  kai anastas EkolouthEsen 
 ho   telOnion kai legO  autos akoloutheO egO  kai anistEmi akoloutheO  
 RA_ASN N_ASN  C  V_PAI3S RP_DSM V_PAD2S  RP_DS C  V_AAPNSM V_AAI3S   

 autO  
 autos 
 RP_DSM 

mar:2:15 kai ginetai katakeisthai auton en  tE   oikia autou kai polloi 
     kai ginomai katakeimai  autos heis ho   oikia autos kai polus 
     C  V_PMI3S V_PMN    RP_ASM P  RA_DSF N_DSF RP_GSM C  A_NPM 

 telOnai kai hamartOloi sunanekeinto tO   iEsou kai tois  mathEtais autou 
 telOnEs kai hamartOlos sunanakeimai ho   *PN* kai ho   mathEtEs autos 
 N_NPM  C  A_NPM   V_IMI3P   RA_DSM N_DSM C  RA_DPM N_DPM   RP_GSM 

 Esan  gar polloi kai Ekolouthoun autO  
 eimi  gar polus kai akoloutheO autos 
 V_IAI3P C  A_NPM C  V_IAI3P   RP_DSM 

mar:2:16 kai hoi  grammateis tOn  pharisaiOn idontes hoti esthiei meta 
     kai ho   grammateus ho   *PN*    horaO  hoti esthiO meta 
     C  RA_NPM N_NPM   RA_GPM N_GPM   V_AAPNPM C  V_PAI3S P  

 tOn  hamartOlOn kai telOnOn elegon tois  mathEtais autou hoti meta 
 ho   hamartOlos kai telOnEs legO  ho   mathEtEs autos hoti meta 
 RA_GPM A_GPM   C  N_GPM  V_IAI3P RA_DPM N_DPM   RP_GSM D  P  

 tOn  telOnOn kai hamartOlOn esthiei 
 ho   telOnEs kai hamartOlos esthiO 
 RA_GPM N_GPM  C  A_GPM   V_PAI3S 

mar:2:17 kai akousas ho   iEsous legei  autois [hoti] ou chreian echousin 
     kai akouO  ho   *PN*  legO  autos hoti  ou chreia echO   
     C  V_AAPNSM RA_NSM N_NSM V_PAI3S RP_DPM C   D N_ASF  V_PAI3P 

 hoi  ischuontes iatrou all hoi  kakOs echontes ouk Elthon  kalesai 
 ho   ischuO   iatros alla ho   kakOs echO   ou erchomai kaleO  
 RA_NPM V_PAPNPM  N_GSM C  RA_NPM D   V_PAPNPM D  V_AAI1S V_AAN  

 dikaious alla hamartOlous 
 dikaios alla hamartOlos 
 A_APM  C  A_APM    

mar:2:18 kai Esan  hoi  mathEtai iOannou kai hoi  pharisaioi nEsteuontes 
     kai eimi  ho   mathEtEs *PN*  kai ho   *PN*    nEsteuO   
     C  V_IAI3P RA_NPM N_NPM  N_GSM  C  RA_NPM N_NPM   V_PAPNPM  

 kai erchontai kai legousin autO  dia ti   hoi  mathEtai iOannou kai 
 kai erchomai kai legO   autos dia tis  ho   mathEtEs *PN*  kai 
 C  V_PMI3P  C  V_PAI3P RP_DSM P  RI_ASN RA_NPM N_NPM  N_GSM  C  

 hoi  mathEtai tOn  pharisaiOn nEsteuousin hoi  de soi  mathEtai ou 
 ho   mathEtEs ho   *PN*    nEsteuO   ho   de su  mathEtEs ou 
 RA_NPM N_NPM  RA_GPM N_GPM   V_PAI3P   RA_NPM C A_NPM N_NPM  D 

 nEsteuousin 
 nEsteuO   
 V_PAI3P   

mar:2:19 kai eipen  autois ho   iEsous mE dunantai hoi  huioi tou  
     kai legO  autos ho   *PN*  mE dunamai ho   huios ho   
     C  V_AAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM X V_PMI3P RA_NPM N_NPM RA_GSM 

 numphOnos en  hO   ho   numphios met autOn estin  nEsteuein hoson 
 numphOn  heis hos  ho   numphios meta autos eimi  nEsteuO  hosos 
 N_GSM   P  RR_DSM RA_NSM N_NSM  P  RP_GPM V_PAI3S V_PAN   RR_ASM 

 chronon echousin ton  numphion met autOn ou dunantai nEsteuein 
 chronos echO   ho   numphios meta autos ou dunamai nEsteuO  
 N_ASM  V_PAI3P RA_ASM N_ASM  P  RP_GPM D V_PMI3P V_PAN   

mar:2:20 eleusontai de hEmerai hotan aparthE ap autOn ho   numphios kai 
     erchomai  de hEmera hotan apairO apo autos ho   numphios kai 
     V_FMI3P  C N_NPF  D   V_APS3S P  RP_GPM RA_NSM N_NSM  C  

 tote nEsteusousin en  ekeinE tE   hEmera 
 tote nEsteuO   heis ekeinos ho   hEmera 
 D  V_FAI3P   P  RD_DSF RA_DSF N_DSF 

mar:2:21 oudeis epiblEma rhakous agnaphou epiraptei epi himation palaion ei de 
     oudeis epiblEma rhakos hagnos  epiraptO epi himation palaios ei de 
     A_NSM N_ASN  N_GSN  A_GSN  V_PAI3S  P  N_ASN  A_ASN  C C 

 mE airei  to   plErOma ap autou to   kainon tou  palaiou kai cheiron 
 mE airO  ho   plErOma apo autos ho   kainos ho   palaios kai cheirOn 
 D V_PAI3S RA_ASN N_ASN  P  RP_GSN RA_NSN A_NSN RA_GSN A_GSN  C  A_NSNC 

 schisma ginetai 
 schisma ginomai 
 N_NSN  V_PMI3S 

mar:2:22 kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mE rhExei  
     kai oudeis ballO  oinos neos heis askos palaios ei de mE rhEgnumi 
     C  A_NSM V_PAI3S N_ASM A_ASM P  N_APM A_APM  C C D V_FAI3S 

 ho   oinos tous  askous kai ho   oinos apollutai kai hoi  askoi alla 
 ho   oinos ho   askos kai ho   oinos apollumi kai ho   askos alla 
 RA_NSM N_NSM RA_APM N_APM C  RA_NSM N_NSM V_PPI3S  C  RA_NPM N_NPM C  

 oinon neon eis askous kainous 
 oinos neos heis askos kainos 
 N_ASM A_ASM P  N_APM A_APM  

mar:2:23 kai egeneto auton en  tois  sabbasin paraporeuesthai dia tOn  
     kai ginomai autos heis ho   sabbaton paraporeuomai  dia ho   
     C  V_AMI3S RP_ASM P  RA_DPN N_DPN  V_PMN      P  RA_GPN 

 sporimOn kai hoi  mathEtai autou Erxanto hodon poiein tillontes tous  
 sporima kai ho   mathEtEs autos archO  hodos poieO tillO   ho   
 A_GPN  C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM V_AMI3P N_ASF V_PAN V_PAPNPM RA_APM 

 stachuas 
 stachus 
 N_APM  

mar:2:24 kai hoi  pharisaioi elegon autO  ide  ti   poiousin tois  
     kai ho   *PN*    legO  autos horaO tis  poieO  ho   
     C  RA_NPM N_NPM   V_IAI3P RP_DSM X   RI_ASN V_PAI3P RA_DPN 

 sabbasin ho   ouk exestin 
 sabbaton hos  ou exesti 
 N_DPN  RR_NSN D  V_PAI3S 

mar:2:25 kai legei  autois oudepote anegnOte  ti   epoiEsen dauid hote 
     kai legO  autos oudepote anaginOskO tis  poieO  *PN* hote 
     C  V_PAI3S RP_DPM D    V_AAI2P  RI_ASN V_AAI3S N_NSM C  

 chreian eschen kai epeinasen autos kai hoi  met autou 
 chreia echO  kai peinaO  autos kai ho   meta autos 
 N_ASF  V_AAI3S C  V_AAI3S  RP_NSM C  RA_NPM P  RP_GSM 

mar:2:26 pOs eisElthen  eis ton  oikon tou  theou epi abiathar archiereOs 
     pOs eiserchomai heis ho   oikos ho   theos epi *PN*   archiereus 
     C  V_AAI3S   P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM P  N_GSM  N_GSM   

 kai tous  artous tEs  protheseOs ephagen hous  ouk exestin phagein ei mE 
 kai ho   artos ho   prothesis esthiO ous  ou exesti esthiO ei mE 
 C  RA_APM N_APM RA_GSF N_GSF   V_AAI3S RR_APM D  V_PAI3S V_AAN  C D 

 tous  hiereis kai edOken kai tois  sun autO  ousin  
 ho   hiereus kai didOmi kai ho   sun autos eimi   
 RA_APM N_APM  C  V_AAI3S D  RA_DPM P  RP_DSM V_PAPDPM 

mar:2:27 kai elegen autois to   sabbaton dia ton  anthrOpon egeneto kai 
     kai legO  autos ho   sabbaton dia ho   anthrOpos ginomai kai 
     C  V_IAI3S RP_DPM RA_NSN N_NSN  P  RA_ASM N_ASM   V_AMI3S C  

 ouch ho   anthrOpos dia to   sabbaton 
 ou  ho   anthrOpos dia ho   sabbaton 
 D  RA_NSM N_NSM   P  RA_ASN N_ASN  

mar:2:28 hOste kurios estin  ho   huios tou  anthrOpou kai tou  sabbatou 
     hOste kurios eimi  ho   huios ho   anthrOpos kai ho   sabbaton 
     C   N_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   D  RA_GSN N_GSN  


Help and Acknowledgements