Help and Acknowledgements


mar:1:1 archE tou  euaggeliou iEsou christou [huiou theou] 
    archE ho   euaggelion *PN* *PN*   huios theos 
    N_NSF RA_GSN N_GSN   N_GSM N_GSM  N_GSM N_GSM 

mar:1:2 kathOs gegraptai en  tO   Esaia tO   prophEtE idou apostellO 
    kathOs graphO  heis ho   *PN* ho   prophEtEs idou apostellO 
    C   V_XPI3S  P  RA_DSM N_DSM RA_DSM N_DSM   X  V_PAI1S  

 ton  aggelon mou  pro prosOpou sou  hos  kataskeuasei tEn  hodon 
 ho   aggelos egO  pros prosOpon su  hos  kataskeuazO ho   hodos 
 RA_ASM N_ASM  RP_GS P  N_GSN  RP_GS RR_NSM V_FAI3S   RA_ASF N_ASF 

 sou  
 su  
 RP_GS 

mar:1:3 phOnE boOntos en  tE   erEmO hetoimasate tEn  hodon kuriou 
    phOnE boaO   heis ho   erEmos hetoimazO  ho   hodos kurios 
    N_NSF V_PAPGSM P  RA_DSF A_DSF V_AAD2P   RA_ASF N_ASF N_GSM 

 eutheias poieite tas  tribous autou 
 euthus  poieO  ho   tribos autos 
 A_APF  V_PAD2P RA_APF N_APF  RP_GSM 

mar:1:4 egeneto iOannEs [ho]  baptizOn en  tE   erEmO kai kErussOn 
    ginomai *PN*  ho   baptizO heis ho   erEmos kai kErussO 
    V_AMI3S N_NSM  RA_NSM V_PAPNSM P  RA_DSF A_DSF C  V_PAPNSM 

 baptisma metanoias eis aphesin hamartiOn 
 baptisma metanoia heis aphesis hamartia 
 N_ASN  N_GSF   P  N_ASF  N_GPF   

mar:1:5 kai exeporeueto pros auton pasa hE   ioudaia chOra kai hoi  
    kai ekporeuomai pros autos pas  ho   *PN*  chOra kai ho   
    C  V_IMI3S   P  RP_ASM A_NSF RA_NSF A_NSF  N_NSF C  RA_NPM 

 hierosolumitai pantes kai ebaptizonto hup autou en  tO   iordanE potamO 
 *PN*      pas  kai baptizO   hupo autos heis ho   *PN*  potamos 
 N_NPM     A_NPM C  V_IPI3P   P  RP_GSM P  RA_DSM N_DSM  N_DSM  

 exomologoumenoi tas  hamartias autOn 
 exomologeO   ho   hamartia autos 
 V_PMPNPM    RA_APF N_APF   RP_GPM 

mar:1:6 kai En   ho   iOannEs endedumenos trichas kamElou kai zOnEn 
    kai eimi  ho   *PN*  enduO    thrix  kamElos kai zumE 
    C  V_IAI3S RA_NSM N_NSM  V_XMPNSM  N_APF  N_GSF  C  N_ASF 

 dermatinEn peri tEn  osphun autou kai esthiOn akridas kai meli agrion 
 dermatinos peri ho   osphus autos kai esthiO  akris  kai meli agrios 
 A_ASF   P  RA_ASF N_ASF RP_GSM C  V_PAPNSM N_APF  C  N_ASN A_ASN 

mar:1:7 kai ekErussen legOn  erchetai ho   ischuroteros mou  opisO mou  
    kai kErussO  legO   erchomai ho   ischuros   egO  opisO egO  
    C  V_IAI3S  V_PAPNSM V_PMI3S RA_NSM A_NSMC    RP_GS P   RP_GS 

 hou  ouk eimi  hikanos kupsas  lusai ton  himanta tOn  hupodEmatOn 
 hou  ou eimi  hikanos kuptO  luO  ho   himas  ho   hupodEma  
 RR_GSM D  V_PAI1S A_NSM  V_AAPNSM V_AAN RA_ASM N_ASM  RA_GPN N_GPN    

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

mar:1:8 egO  ebaptisa humas hudati autos de baptisei humas en  pneumati 
    egO  baptizO su  hudOr autos de baptizO su  heis pneuma  
    RP_NS V_AAI1S RP_AP N_DSN RP_NSM C V_FAI3S RP_AP P  N_DSN  

 hagiO 
 hagios 
 A_DSN 

mar:1:9 kai egeneto en  ekeinais tais  hEmerais Elthen  iEsous apo nazaret 
    kai ginomai heis ekeinos ho   hEmera  erchomai *PN*  apo *PN*  
    C  V_AMI3S P  RD_DPF  RA_DPF N_DPF  V_AAI3S N_NSM P  N_GSF  

 tEs  galilaias kai ebaptisthE eis ton  iordanEn hupo iOannou 
 ho   *PN*   kai baptizO  heis ho   *PN*   hupo *PN*  
 RA_GSF N_GSF   C  V_API3S  P  RA_ASM N_ASM  P  N_GSM  

mar:1:10 kai euthus anabainOn ek tou  hudatos eiden  schizomenous tous  
     kai euthus anabainO ek ho   hudOr  horaO  schizO    ho   
     C  A_NSM V_PAPNSM P RA_GSN N_GSN  V_AAI3S V_PPPAPM   RA_APM 

 ouranous kai to   pneuma hOs peristeran katabainon eis auton 
 ouranos kai ho   pneuma hOs peristera katabainO heis autos 
 N_APM  C  RA_ASN N_ASN C  N_ASF   V_PAPASN  P  RP_ASM 

mar:1:11 kai phOnE egeneto ek tOn  ouranOn su  ei   ho   huios mou  
     kai phOnE ginomai ek ho   ouranos su  eimi  ho   huios egO  
     C  N_NSF V_AMI3S P RA_GPM N_GPM  RP_NS V_PAI2S RA_NSM N_NSM RP_GS 

 ho   agapEtos en  soi  eudokEsa 
 ho   agapEtos heis su  eudokeO 
 RA_NSM A_NSM  P  RP_DS V_AAI1S 

mar:1:12 kai euthus to   pneuma auton ekballei eis tEn  erEmon 
     kai euthus ho   pneuma autos ekballO heis ho   erEmos 
     C  A_NSM RA_NSN N_NSN RP_ASM V_PAI3S P  RA_ASF A_ASF 

mar:1:13 kai En   en  tE   erEmO tesserakonta hEmeras peirazomenos hupo 
     kai eimi  heis ho   erEmos tessarakonta hEmera peirazO   hupo 
     C  V_IAI3S P  RA_DSF A_DSF A_APF    N_APF  V_PPPNSM   P  

 tou  satana kai En   meta tOn  thEriOn kai hoi  aggeloi diEkonoun 
 ho   *PN*  kai eimi  meta ho   thErion kai ho   aggelos diakoneO 
 RA_GSM N_GSM C  V_IAI3S P  RA_GPN N_GPN  C  RA_NPM N_NPM  V_IAI3P  

 autO  
 autos 
 RP_DSM 

mar:1:14 meta de to   paradothEnai ton  iOannEn Elthen  ho   iEsous eis 
     meta de ho   paradidOmi  ho   *PN*  erchomai ho   *PN*  heis 
     P  C RA_ASN V_APN    RA_ASM N_ASM  V_AAI3S RA_NSM N_NSM P  

 tEn  galilaian kErussOn to   euaggelion tou  theou 
 ho   *PN*   kErussO ho   euaggelion ho   theos 
 RA_ASF N_ASF   V_PAPNSM RA_ASN N_ASN   RA_GSM N_GSM 

mar:1:15 kai legOn  hoti peplErOtai ho   kairos kai Eggiken hE   basileia 
     kai legO   hoti plEroO   ho   kairos kai eggizO ho   basileia 
     C  V_PAPNSM C  V_XPI3S  RA_NSM N_NSM C  V_XAI3S RA_NSF N_NSF  

 tou  theou metanoeite kai pisteuete en  tO   euaggeliO 
 ho   theos metanoeO  kai pisteuO  heis ho   euaggelion 
 RA_GSM N_GSM V_PAD2P  C  V_PAD2P  P  RA_DSN N_DSN   

mar:1:16 kai paragOn para tEn  thalassan tEs  galilaias eiden  simOna kai 
     kai paragO  para ho   thalassa ho   *PN*   horaO  *PN*  kai 
     C  V_PAPNSM P  RA_ASF N_ASF   RA_GSF N_GSF   V_AAI3S N_ASM C  

 andrean ton  adelphon simOnos amphiballontas en  tE   thalassE Esan  
 *PN*  ho   adelphos *PN*  amphiballO   heis ho   thalassa eimi  
 N_ASM  RA_ASM N_ASM  N_GSM  V_PAPAPM    P  RA_DSF N_DSF  V_IAI3P 

 gar halieis 
 gar halieus 
 C  N_NPM  

mar:1:17 kai eipen  autois ho   iEsous deute opisO mou  kai poiEsO humas 
     kai legO  autos ho   *PN*  deute opisO egO  kai poieO  su  
     C  V_AAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM D   P   RP_GS C  V_FAI1S RP_AP 

 genesthai halieis anthrOpOn 
 ginomai  halieus anthrOpos 
 V_AMN   N_APM  N_GPM   

mar:1:18 kai euthus aphentes ta   diktua EkolouthEsan autO  
     kai euthus aphiEmi ho   diktuon akoloutheO  autos 
     C  A_NSM V_AAPNPM RA_APN N_APN  V_AAI3P   RP_DSM 

mar:1:19 kai probas  oligon eiden  iakObon ton  tou  zebedaiou kai 
     kai probainO oligos horaO  *PN*  ho   ho   *PN*   kai 
     C  V_AAPNSM A_ASN V_AAI3S N_ASM  RA_ASM RA_GSM N_GSM   C  

 iOannEn ton  adelphon autou kai autous en  tO   ploiO katartizontas 
 *PN*  ho   adelphos autos kai heautou heis ho   ploion katartizO   
 N_ASM  RA_ASM N_ASM  RP_GSM D  RP_APM P  RA_DSN N_DSN V_PAPAPM   

 ta   diktua 
 ho   diktuon 
 RA_APN N_APN  

mar:1:20 kai euthus ekalesen autous kai aphentes ton  patera autOn 
     kai euthus kaleO  heautou kai aphiEmi ho   patEr autos 
     C  A_NSM V_AAI3S RP_APM C  V_AAPNPM RA_ASM N_ASM RP_GPM 

 zebedaion en  tO   ploiO meta tOn  misthOtOn apElthon  opisO autou 
 *PN*   heis ho   ploion meta ho   misthOtos aperchomai opisO autos 
 N_ASM   P  RA_DSN N_DSN P  RA_GPM A_GPM   V_AAI3P  P   RP_GSM 

mar:1:21 kai eisporeuontai eis kapharnaoum kai euthus tois  sabbasin 
     kai eisporeuomai heis *PN*    kai euthus ho   sabbaton 
     C  V_PMI3P    P  N_ASF    C  A_NSM RA_DPN N_DPN  

 eiselthOn  eis tEn  sunagOgEn edidasken 
 eiserchomai heis ho   sunagOgE didaskO  
 V_AAPNSM  P  RA_ASF N_ASF   V_IAI3S  

mar:1:22 kai exeplEssonto epi tE   didachE autou En   gar didaskOn 
     kai ekplEssomai epi ho   didachE autos eimi  gar didaskO 
     C  V_IPI3P   P  RA_DSF N_DSF  RP_GSM V_IAI3S C  V_PAPNSM 

 autous hOs exousian echOn  kai ouch hOs hoi  grammateis 
 heautou hOs exousia echO   kai ou  hOs ho   grammateus 
 RP_APM C  N_ASF  V_PAPNSM C  D  C  RA_NPM N_NPM   

mar:1:23 kai euthus En   en  tE   sunagOgE autOn anthrOpos en  pneumati 
     kai euthus eimi  heis ho   sunagOgE autos anthrOpos heis pneuma  
     C  A_NSM V_IAI3S P  RA_DSF N_DSF  RP_GPM N_NSM   P  N_DSN  

 akathartO kai anekraxen 
 akathartos kai anakrazO 
 A_DSN   C  V_AAI3S  

mar:1:24 legOn  ti   hEmin kai soi  iEsou nazarEne Elthes  apolesai hEmas 
     legO   tis  egO  kai su  *PN* *PN*   erchomai apollumi egO  
     V_PAPNSM RI_NSN RP_DP C  RP_DS N_VSM A_VSM  V_AAI2S V_AAN  RP_AP 

 oida  se  tis  ei   ho   hagios tou  theou 
 oida  su  tis  eimi  ho   hagios ho   theos 
 V_XAI1S RP_AS RI_NSM V_PAI2S RA_NSM A_NSM RA_GSM N_GSM 

mar:1:25 kai epetimEsen autO  ho   iEsous legOn  phimOthEti kai exelthe  
     kai epitimaO  autos ho   *PN*  legO   phimoO   kai exerchomai 
     C  V_AAI3S  RP_DSM RA_NSM N_NSM V_PAPNSM V_APD2S  C  V_AAD2S  

 ex autou 
 hex autos 
 P  RP_GSM 

mar:1:26 kai sparaxan auton to   pneuma to   akatharton kai phOnEsan phOnE 
     kai sparassO autos ho   pneuma ho   akathartos kai phOneO  phOnE 
     C  V_AAPNSN RP_ASM RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN   C  V_AAPNSN N_DSF 

 megalE exElthen  ex autou 
 megas exerchomai hex autos 
 A_DSF V_AAI3S  P  RP_GSM 

mar:1:27 kai ethambEthEsan hapantes hOste suzEtein pros heautous legontas 
     kai thambeomai  hapas  hOste suzEteO pros heautou legO   
     C  V_API3P    A_NPM  C   V_PAN  P  RP_APM  V_PAPAPM 

 ti   estin  touto didachE kainE kat exousian kai tois  pneumasi tois  
 tis  eimi  houtos didachE kainos kata exousia kai ho   pneuma  ho   
 RI_NSN V_PAI3S RD_NSN N_NSF  A_NSF P  N_ASF  D  RA_DPN N_DPN  RA_DPN 

 akathartois epitassei kai hupakouousin autO  
 akathartos epitassO kai hupakouO   autos 
 A_DPN    V_PAI3S  C  V_PAI3P   RP_DSM 

mar:1:28 kai exElthen  hE   akoE autou euthus pantachou eis holEn tEn  
     kai exerchomai ho   akoE autos euthus pantachou heis holos ho   
     C  V_AAI3S  RA_NSF N_NSF RP_GSM A_NSM D     P  A_ASF RA_ASF 

 perichOron tEs  galilaias 
 perichOros ho   *PN*   
 A_ASF   RA_GSF N_GSF   

mar:1:29 kai euthus ek tEs  sunagOgEs exelthontes Elthon  eis tEn  oikian 
     kai euthus ek ho   sunagOgE exerchomai erchomai heis ho   oikia 
     C  A_NSM P RA_GSF N_GSF   V_AAPNPM  V_AAI3P P  RA_ASF N_ASF 

 simOnos kai andreou meta iakObou kai iOannou 
 *PN*  kai *PN*  meta *PN*  kai *PN*  
 N_GSM  C  N_GSM  P  N_GSM  C  N_GSM  

mar:1:30 hE   de penthera simOnos katekeito puressousa kai euthus legousin 
     ho   de penthera *PN*  katakeimai puressO  kai euthus legO   
     RA_NSF C N_NSF  N_GSM  V_IMI3S  V_PAPNSF  C  A_NSM V_PAI3P 

 autO  peri autEs 
 autos peri autos 
 RP_DSM P  RP_GSF 

mar:1:31 kai proselthOn  Egeiren autEn  kratEsas tEs  cheiros kai aphEken 
     kai proserchomai egeirO heautou krateO  ho   cheir  kai aphiEmi 
     C  V_AAPNSM   V_AAI3S RP_ASF V_AAPNSM RA_GSF N_GSF  C  V_AAI3S 

 autEn  ho   puretos kai diEkonei autois 
 heautou ho   puretos kai diakoneO autos 
 RP_ASF RA_NSM N_NSM  C  V_IAI3S RP_DPM 

mar:1:32 opsias de genomenEs hote edu   ho   hElios epheron pros auton 
     opsia de ginomai  hote dunO  ho   hElios pherO  pros autos 
     A_GSF C V_AMPGSF D  V_AAI3S RA_NSM N_NSM V_IAI3P P  RP_ASM 

 pantas tous  kakOs echontas kai tous  daimonizomenous 
 pas  ho   kakOs echO   kai ho   daimonizomai  
 A_APM RA_APM D   V_PAPAPM C  RA_APM V_PMPAPM    

mar:1:33 kai En   holE hE   polis episunEgmenE pros tEn  thuran 
     kai eimi  holos ho   polis episunagO  pros ho   thura 
     C  V_IAI3S A_NSF RA_NSF N_NSF V_XPPNSF   P  RA_ASF N_ASF 

mar:1:34 kai etherapeusen pollous kakOs echontas poikilais nosois kai daimonia 
     kai therapeuO  polus  kakOs echO   poikilos nosos kai daimonion 
     C  V_AAI3S   A_APM  D   V_PAPAPM A_DPF   N_DPF C  N_APN   

 polla exebalen kai ouk Ephien lalein ta   daimonia hoti Edeisan auton 
 polus ekballO kai ou aphiEmi laleO ho   daimonion hoti oida  autos 
 A_APN V_AAI3S C  D  V_IAI3S V_PAN RA_APN N_APN   C  V_YAI3P RP_ASM 

mar:1:35 kai prOi ennucha lian anastas exElthen  kai apElthen  eis erEmon 
     kai prOi ennucha lian anistEmi exerchomai kai aperchomai heis erEmos 
     C  D  A_APN  D  V_AAPNSM V_AAI3S  C  V_AAI3S  P  A_ASM 

 topon kakei prosEucheto 
 topos kakei proseuchomai 
 N_ASM C   V_IMI3S   

mar:1:36 kai katediOxen auton simOn kai hoi  met autou 
     kai katadiOkO autos *PN* kai ho   meta autos 
     C  V_AAI3S  RP_ASM N_NSM C  RA_NPM P  RP_GSM 

mar:1:37 kai heuron  auton kai legousin autO  hoti pantes zEtousin se  
     kai heuriskO autos kai legO   autos hoti pas  zEteO  su  
     C  V_AAI3P RP_ASM C  V_PAI3P RP_DSM C  A_NPM V_PAI3P RP_AS 

mar:1:38 kai legei  autois agOmen allachou eis tas  echomenas kOmopoleis 
     kai legO  autos agO   allachou heis ho   echO   kOmopolis 
     C  V_PAI3S RP_DPM V_PAS1P D    P  RA_APF V_PMPAPF N_APF   

 hina kai ekei kEruxO eis touto gar exElthon  
 hina kai ekei kErussO heis houtos gar exerchomai 
 C  D  D  V_AAS1S P  RD_ASN C  V_AAI1S  

mar:1:39 kai Elthen  kErussOn eis tas  sunagOgas autOn eis holEn tEn  
     kai erchomai kErussO heis ho   sunagOgE autos heis holos ho   
     C  V_AAI3S V_PAPNSM P  RA_APF N_APF   RP_GPM P  A_ASF RA_ASF 

 galilaian kai ta   daimonia ekballOn 
 *PN*   kai ho   daimonion ekballO 
 N_ASF   C  RA_APN N_APN   V_PAPNSM 

mar:1:40 kai erchetai pros auton lepros parakalOn auton [kai gonupetOn] kai 
     kai erchomai pros autos lepros parakaleO autos kai gonupeteO kai 
     C  V_PMI3S P  RP_ASM A_NSM V_PAPNSM RP_ASM C  V_PAPNSM  C  

 legOn  autO  hoti ean thelEs dunasai me  katharisai 
 legO   autos hoti ean thelO  dunamai egO  katharizO 
 V_PAPNSM RP_DSM C  C  V_PAS2S V_PMI2S RP_AS V_AAN   

mar:1:41 kai splagchnistheis ekteinas tEn  cheira autou hEpsato kai legei  
     kai splagchnizomai ekteinO ho   cheir autos haptO  kai legO  
     C  V_APPNSM    V_AAPNSM RA_ASF N_ASF RP_GSM V_AMI3S C  V_PAI3S 

 autO  thelO  katharisthEti 
 autos thelO  katharizO   
 RP_DSM V_PAI1S V_APD2S    

mar:1:42 kai euthus apElthen  ap autou hE   lepra kai ekatharisthE 
     kai euthus aperchomai apo autos ho   lepra kai katharizO  
     C  A_NSM V_AAI3S  P  RP_GSM RA_NSF N_NSF C  V_API3S   

mar:1:43 kai embrimEsamenos autO  euthus exebalen auton 
     kai embrimaomai  autos euthus ekballO autos 
     C  V_AMPNSM    RP_DSM A_NSM V_AAI3S RP_ASM 

mar:1:44 kai legei  autO  hora  mEdeni mEden eipEs  alla hupage seauton 
     kai legO  autos horaO  mEdeis mEdeis legO  alla hupagO seautou 
     C  V_PAI3S RP_DSM V_PAD2S A_DSM A_ASN V_AAS2S C  V_PAD2S RP_ASM 

 deixon  tO   hierei kai prosenegke peri tou  katharismou sou  ha   
 deiknumi ho   hiereus kai prospherO peri ho   katharismos su  hos  
 V_AAD2S RA_DSM N_DSM  C  V_AAD2S  P  RA_GSM N_GSM    RP_GS RR_APN 

 prosetaxen mOusEs eis marturion autois 
 prostassO *PN*  heis marturion autos 
 V_AAI3S  N_NSM P  N_ASN   RP_DPM 

mar:1:45 ho   de exelthOn  Erxato kErussein polla kai diaphEmizein ton  
     ho   de exerchomai archO  kErussO  polus kai diaphEmizO  ho   
     RA_NSM C V_AAPNSM  V_AMI3S V_PAN   A_APN C  V_PAN    RA_ASM 

 logon hOste mEketi auton dunasthai phanerOs eis polin eiselthein all exO 
 logos hOste mEketi autos dunamai  phanerOs heis polis eiserchomai alla echO 
 N_ASM C   D   RP_ASM V_PMN   D    P  N_ASF V_AAN    C  D  

 ep erEmois topois En   kai Erchonto pros auton pantothen 
 epi erEmos topos eimi  kai archO  pros autos pantothen 
 P  A_DPM  N_DPM V_IAI3S C  V_IMI3P P  RP_ASM D     


Help and Acknowledgements