Help and Acknowledgements


mar:16:1 kai diagenomenou tou  sabbatou maria hE   magdalEnE kai maria 
     kai diaginomai  ho   sabbaton *PN* ho   *PN*   kai *PN* 
     C  V_AMPGSN   RA_GSN N_GSN  N_NSF RA_NSF N_NSF   C  N_NSF 

 hE   [tou] iakObou kai salOmE Egorasan arOmata hina elthousai aleipsOsin 
 ho   ho   *PN*  kai *PN*  agorazO arOma  hina erchomai aleiphO  
 RA_NSF RA_GSM N_GSM  C  N_NSF V_AAI3P N_APN  C  V_AAPNPF V_AAS3P  

 auton 
 autos 
 RP_ASM 

mar:16:2 kai lian prOi tE   mia  tOn  sabbatOn erchontai epi to   
     kai lian prOi ho   heis ho   sabbaton erchomai epi ho   
     C  D  D  RA_DSF A_DSF RA_GPN N_GPN  V_PMI3P  P  RA_ASN 

 mnEmeion anateilantos tou  hEliou 
 mnEmeion anatellO   ho   *PN*  
 N_ASN  V_AAPGSM   RA_GSM N_GSM 

mar:16:3 kai elegon pros heautas tis  apokulisei hEmin ton  lithon ek 
     kai legO  pros heautou tis  apokuliO  egO  ho   lithos ek 
     C  V_IAI3P P  RP_APF RI_NSM V_FAI3S  RP_DP RA_ASM N_ASM P 

 tEs  thuras tou  mnEmeiou 
 ho   thura ho   mnEmeion 
 RA_GSF N_GSF RA_GSN N_GSN  

mar:16:4 kai anablepsasai theOrousin hoti apokekulistai ho   lithos En   
     kai anablepO   theOreO  hoti apokuliO   ho   lithos eimi  
     C  V_AAPNPF   V_PAI3P  C  V_XPI3S    RA_NSM N_NSM V_IAI3S 

 gar megas sphodra 
 gar megas sphodra 
 C  A_NSM D    

mar:16:5 kai eiselthousai eis to   mnEmeion eidon  neaniskon kathEmenon 
     kai eiserchomai heis ho   mnEmeion horaO  neaniskos kathEmai  
     C  V_AAPNPF   P  RA_ASN N_ASN  V_AAI3P N_ASM   V_PMPASM  

 en  tois  dexiois peribeblEmenon stolEn leukEn kai exethambEthEsan 
 heis ho   dexios periballO   stolE leukos kai ekthambeomai  
 P  RA_DPN A_DPN  V_XMPASM    N_ASF A_ASF C  V_API3P     

mar:16:6 ho   de legei  autais mE ekthambeisthe iEsoun zEteite ton  
     ho   de legO  autos mE ekthambeomai *PN*  zEteO  ho   
     RA_NSM C V_PAI3S RP_DPF D V_PPD2P    N_ASM V_PAI2P RA_ASM 

 nazarEnon ton  estaurOmenon EgerthE ouk estin  hOde ide  ho   topos 
 *PN*   ho   stauroO   egeirO ou eimi  hOde horaO ho   topos 
 A_ASM   RA_ASM V_XPPASM   V_API3S D  V_PAI3S D  X   RA_NSM N_NSM 

 hopou ethEkan auton 
 hopou tithEmi autos 
 D   V_AAI3P RP_ASM 

mar:16:7 alla hupagete eipate tois  mathEtais autou kai tO   petrO hoti 
     alla hupagO  legO  ho   mathEtEs autos kai ho   *PN* hoti 
     C  V_PAD2P V_AAD2P RA_DPM N_DPM   RP_GSM C  RA_DSM N_DSM C  

 proagei humas eis tEn  galilaian ekei auton opsesthe kathOs eipen  humin 
 proagO su  heis ho   *PN*   ekei autos horaO  kathOs legO  su  
 V_PAI3S RP_AP P  RA_ASF N_ASF   D  RP_ASM V_FMI2P C   V_AAI3S RP_DP 

mar:16:8 kai exelthousai ephugon apo tou  mnEmeiou eichen gar autas  tromos 
     kai exerchomai pheugO apo ho   mnEmeion echO  gar heautou tromos 
     C  V_AAPNPF  V_AAI3P P  RA_GSN N_GSN  V_IAI3S C  RP_APF N_NSM 

 kai ekstasis kai oudeni ouden eipan  ephobounto gar 
 kai ekstasis kai oudeis oudeis legO  phobeomai gar 
 C  N_NSF  C  A_DSM A_ASN V_AAI3P V_IMI3P  C  

mar:16:9 [[anastas de prOi prOtE sabbatou ephanE prOton maria tE   
     anistEmi de prOi prOtos sabbaton phainO prOtos *PN* ho   
     V_AAPNSM C D  A_DSF N_GSN  V_API3S A_ASN N_DSF RA_DSF 

 magdalEnE par hEs  ekbeblEkei hepta daimonia 
 *PN*   para eimi  ekballO  hepta daimonion 
 N_DSF   P  RR_GSF V_YAI3S  A_APN N_APN   

mar:16:10 ekeinE poreutheisa apEggeilen tois  met autou genomenois 
     ekeinos poreuomai  apaggellO ho   meta autos ginomai  
     RD_NSF V_APPNSF  V_AAI3S  RA_DPM P  RP_GSM V_AMPDPM  

 penthousi kai klaiousin 
 pentheO  kai klaiO   
 V_PAPDPM C  V_PAPDPM 

mar:16:11 kakeinoi akousantes hoti zE   kai etheathE hup autEs EpistEsan 
     kakeinos akouO   hoti zaO   kai theaomai hupo autos apisteO  
     C    V_AAPNPM  C  V_PAI3S C  V_API3S P  RP_GSF V_AAI3P  

mar:16:12 meta de tauta dusin ex autOn peripatousin ephanerOthE en  hetera 
     meta de houtos duo  hex autos peripateO  phaneroO  heis heteros 
     P  C RD_APN A_DPM P  RP_GPM V_PAPDPM   V_API3S   P  A_DSF  

 morphE poreuomenois eis agron 
 morphE poreuomai  heis agros 
 N_DSF V_PMPDPM   P  N_ASM 

mar:16:13 kakeinoi apelthontes apEggeilan tois  loipois oude ekeinois 
     kakeinos aperchomai apaggellO ho   loipos oude ekeinos 
     C    V_AAPNPM  V_AAI3P  RA_DPM A_DPM  C  RD_DPM  

 episteusan 
 pisteuO  
 V_AAI3P  

mar:16:14 husteron [de] anakeimenois autois tois  hendeka ephanerOthE kai 
     husteros de  anakeimai  autos ho   hendeka phaneroO  kai 
     A_ASNC  C  V_PMPDPM   RP_DPM RA_DPM A_DPM  V_API3S   C  

 Oneidisen tEn  apistian autOn kai sklErokardian hoti tois  theasamenois 
 oneidizO ho   apistia autos kai sklErokardia hoti ho   theaomai   
 V_AAI3S  RA_ASF N_ASF  RP_GPM C  N_ASF     C  RA_DPM V_AMPDPM   

 auton egEgermenon ouk episteusan 
 autos egeirO   ou pisteuO  
 RP_ASM V_XPPASM  D  V_AAI3P  

mar:16:15 kai eipen  autois poreuthentes eis ton  kosmon hapanta kEruxate 
     kai legO  autos poreuomai  heis ho   kosmos hapas  kErussO 
     C  V_AAI3S RP_DPM V_APPNPM   P  RA_ASM N_ASM A_ASM  V_AAD2P 

 to   euaggelion pasE tE   ktisei 
 ho   euaggelion pas  ho   ktisis 
 RA_ASN N_ASN   A_DSF RA_DSF N_DSF 

mar:16:16 ho   pisteusas kai baptistheis sOthEsetai ho   de apistEsas 
     ho   pisteuO  kai baptizO   sOzO    ho   de apisteO  
     RA_NSM V_AAPNSM C  V_APPNSM  V_FPI3S  RA_NSM C V_AAPNSM 

 katakrithEsetai 
 katakrinO    
 V_FPI3S     

mar:16:17 sEmeia de tois  pisteusasin tauta parakolouthEsei en  tO   
     sEmeion de ho   pisteuO   houtos parakoloutheO  heis ho   
     N_NPN  C RA_DPM V_AAPDPM  RD_NPN V_FAI3S     P  RA_DSN 

 onomati mou  daimonia ekbalousin glOssais lalEsousin kainais 
 onoma  egO  daimonion ekballO  glOssa  laleO   kainos 
 N_DSN  RP_GS N_APN   V_FAI3P  N_DPF  V_FAI3P  A_DPF  

mar:16:18 [kai en  tais  chersin] opheis arousin kan thanasimon ti   
     kai heis ho   cheir  ophis airO  kan thanasimon tis  
     C  P  RA_DPF N_DPF  N_APM V_FAI3P C  A_ASN   RI_ASN 

 piOsin ou mE autous blapsE epi arrOstous cheiras epithEsousin kai kalOs 
 pinO  ou mE heautou blaptO epi arrOstos cheir  epitithEmi  kai kalOs 
 V_AAS3P D D RP_APM V_AAS3S P  A_APM   N_APF  V_FAI3P   C  D   

 hexousin 
 echO   
 V_FAI3P 

mar:16:19 ho   men oun kurios iEsous meta to   lalEsai autois anelEmphthE 
     ho   men oun kurios *PN*  meta ho   laleO  autos analambanO 
     RA_NSM C  C  N_NSM N_NSM P  RA_ASN V_AAN  RP_DPM V_API3S   

 eis ton  ouranon kai ekathisen ek dexiOn tou  theou 
 heis ho   ouranos kai kathizO  ek dexios ho   theos 
 P  RA_ASM N_ASM  C  V_AAI3S  P A_GPN RA_GSM N_GSM 

mar:16:20 ekeinoi de exelthontes ekEruxan pantachou tou  kuriou sunergountos 
     ekeinos de exerchomai kErussO pantachou ho   kurios sunergeO   
     RD_NPM C V_AAPNPM  V_AAI3P D     RA_GSM N_GSM V_PAPGSM   

 kai ton  logon bebaiountos dia tOn  epakolouthountOn sEmeiOn]] 
 kai ho   logos bebaioO   dia ho   epakoloutheO   sEmeion  
 C  RA_ASM N_ASM V_PAPGSM  P  RA_GPN V_PAPGPN     N_GPN   


Help and Acknowledgements