Help and Acknowledgements


mar:15:1 kai euthus prOi sumboulion poiEsantes hoi  archiereis meta tOn  
     kai euthus prOi sumboulion poieO   ho   archiereus meta ho   
     C  A_NSM D  N_ASN   V_AAPNPM  RA_NPM N_NPM   P  RA_GPM 

 presbuterOn kai grammateOn kai holon to   sunedrion dEsantes ton  iEsoun 
 presbuteros kai grammateus kai holos ho   sunedrion deO   ho   *PN*  
 A_GPM    C  N_GPM   C  A_NSN RA_NSN N_NSN   V_AAPNPM RA_ASM N_ASM 

 apEnegkan kai paredOkan pilatO 
 apopherO kai paradidOmi *PN*  
 V_AAI3P  C  V_AAI3P  N_DSM 

mar:15:2 kai epErOtEsen auton ho   pilatos su  ei   ho   basileus 
     kai eperOtaO  autos ho   *PN*  su  eimi  ho   basileus 
     C  V_AAI3S  RP_ASM RA_NSM N_NSM  RP_NS V_PAI2S RA_NSM N_NSM  

 tOn  ioudaiOn ho   de apokritheis autO  legei  su  legeis 
 ho   *PN*   ho   de apokrinomai autos legO  su  legO  
 RA_GPM A_GPM  RA_NSM C V_APPNSM  RP_DSM V_PAI3S RP_NS V_PAI2S 

mar:15:3 kai katEgoroun autou hoi  archiereis polla 
     kai katEgoreO autos ho   archiereus polus 
     C  V_IAI3P  RP_GSM RA_NPM N_NPM   A_APN 

mar:15:4 ho   de pilatos palin epErOta auton legOn  ouk apokrinE  
     ho   de *PN*  palin eperOtaO autos legO   ou apokrinomai 
     RA_NSM C N_NSM  D   V_IAI3S RP_ASM V_PAPNSM D  V_PMI2S   

 ouden ide  posa  sou  katEgorousin 
 oudeis horaO posos su  katEgoreO  
 A_ASN X   RI_APN RP_GS V_PAI3P   

mar:15:5 ho   de iEsous ouketi ouden apekrithE  hOste thaumazein ton  
     ho   de *PN*  ouketi oudeis apokrinomai hOste thaumazO  ho   
     RA_NSM C N_NSM D   A_ASN V_API3S   C   V_PAN   RA_ASM 

 pilaton 
 *PN*  
 N_ASM  

mar:15:6 kata de heortEn apeluen autois hena desmion hon  parEtounto 
     kata de heortE apoluO autos heis desmios eimi  paraiteomai 
     P  C N_ASF  V_IAI3S RP_DPM A_ASM N_ASM  RR_ASM V_IMI3P   

mar:15:7 En   de ho   legomenos barabbas meta tOn  stasiastOn dedemenos 
     eimi  de ho   legO   *PN*   meta ho   stasiastEs deO    
     V_IAI3S C RA_NSM V_PPPNSM N_NSM  P  RA_GPM N_GPM   V_XPPNSM 

 hoitines en  tE   stasei phonon pepoiEkeisan 
 hostis  heis ho   stasis phonos poieO    
 RR_NPM  P  RA_DSF N_DSF N_ASM V_YAI3P   

mar:15:8 kai anabas  ho   ochlos Erxato aiteisthai kathOs epoiei autois 
     kai anabainO ho   ochlos archO  aiteO   kathOs poieO  autos 
     C  V_AAPNSM RA_NSM N_NSM V_AMI3S V_PMN   C   V_IAI3S RP_DPM 

mar:15:9 ho   de pilatos apekrithE  autois legOn  thelete apolusO humin 
     ho   de *PN*  apokrinomai autos legO   thelO  apoluO su  
     RA_NSM C N_NSM  V_API3S   RP_DPM V_PAPNSM V_PAI2P V_AAS1S RP_DP 

 ton  basilea tOn  ioudaiOn 
 ho   basileus ho   *PN*   
 RA_ASM N_ASM  RA_GPM A_GPM  

mar:15:10 eginOsken gar hoti dia phthonon paradedOkeisan auton hoi  
     ginOskO  gar hoti dia phthonos paradidOmi   autos ho   
     V_IAI3S  C  C  P  N_ASM  V_YAI3P    RP_ASM RA_NPM 

 archiereis 
 archiereus 
 N_NPM   

mar:15:11 hoi  de archiereis aneseisan ton  ochlon hina mallon ton  
     ho   de archiereus anaseiO  ho   ochlos hina mallon ho   
     RA_NPM C N_NPM   V_AAI3P  RA_ASM N_ASM C  D   RA_ASM 

 barabban apolusE autois 
 *PN*   apoluO autos 
 N_ASM  V_AAS3S RP_DPM 

mar:15:12 ho   de pilatos palin apokritheis elegen autois ti   oun 
     ho   de *PN*  palin apokrinomai legO  autos tis  oun 
     RA_NSM C N_NSM  D   V_APPNSM  V_IAI3S RP_DPM RI_ASN C  

 [thelete] poiEsO [hon  legete] ton  basilea tOn  ioudaiOn 
 thelO   poieO  eimi  legO  ho   basileus ho   *PN*   
 V_PAI2P  V_AAS1S RR_ASM V_PAI2P RA_ASM N_ASM  RA_GPM A_GPM  

mar:15:13 hoi  de palin ekraxan staurOson auton 
     ho   de palin krazO  stauroO  autos 
     RA_NPM C D   V_AAI3P V_AAD2S  RP_ASM 

mar:15:14 ho   de pilatos elegen autois ti   gar epoiEsen kakon hoi  de 
     ho   de *PN*  legO  autos tis  gar poieO  kakos ho   de 
     RA_NSM C N_NSM  V_IAI3S RP_DPM RI_ASN C  V_AAI3S A_ASN RA_NPM C 

 perissOs ekraxan staurOson auton 
 perissOs krazO  stauroO  autos 
 D    V_AAI3P V_AAD2S  RP_ASM 

mar:15:15 ho   de pilatos boulomenos tO   ochlO to   hikanon poiEsai 
     ho   de *PN*  boulomai  ho   ochlos ho   hikanos poieO  
     RA_NSM C N_NSM  V_PMPNSM  RA_DSM N_DSM RA_ASN A_ASN  V_AAN  

 apelusen autois ton  barabban kai paredOken ton  iEsoun phragellOsas 
 apoluO  autos ho   *PN*   kai paradidOmi ho   *PN*  phragelloO  
 V_AAI3S RP_DPM RA_ASM N_ASM  C  V_AAI3S  RA_ASM N_ASM V_AAPNSM   

 hina staurOthE 
 hina stauroO  
 C  V_APS3S  

mar:15:16 hoi  de stratiOtai apEgagon auton esO tEs  aulEs ho   estin  
     ho   de stratiOtEs apagO  autos esO ho   aulE hos  eimi  
     RA_NPM C N_NPM   V_AAI3P RP_ASM P  RA_GSF N_GSF RR_NSN V_PAI3S 

 praitOrion kai sugkalousin holEn tEn  speiran 
 praitOrion kai sugkaleO  holos ho   speira 
 N_NSN   C  V_PAI3P   A_ASF RA_ASF N_ASF  

mar:15:17 kai endiduskousin auton porphuran kai perititheasin autO  plexantes 
     kai endiduskO   autos porphura kai peritithEmi  autos plekO   
     C  V_PAI3P    RP_ASM N_ASF   C  V_PAI3P    RP_DSM V_AAPNPM 

 akanthinon stephanon 
 akanthinos stephanos 
 A_ASM   N_ASM   

mar:15:18 kai Erxanto aspazesthai auton chaire basileu tOn  ioudaiOn 
     kai archO  aspazomai  autos chairO basileus ho   *PN*   
     C  V_AMI3P V_PMN    RP_ASM V_PAD2S N_VSM  RA_GPM A_GPM  

mar:15:19 kai etupton autou tEn  kephalEn kalamO kai eneptuon autO  kai 
     kai tuptO  autos ho   kephalE kalamos kai emptuO  autos kai 
     C  V_IAI3P RP_GSM RA_ASF N_ASF  N_DSM  C  V_IAI3P RP_DSM C  

 tithentes ta   gonata prosekunoun autO  
 tithEmi  ho   gonu  proskuneO  autos 
 V_PAPNPM RA_APN N_APN V_IAI3P   RP_DSM 

mar:15:20 kai hote enepaixan autO  exedusan auton tEn  porphuran kai 
     kai hote empaizO  autos ekduO  autos ho   porphura kai 
     C  C  V_AAI3P  RP_DSM V_AAI3P RP_ASM RA_ASF N_ASF   C  

 enedusan auton ta   himatia autou kai exagousin auton hina staurOsOsin 
 enduO  autos ho   himation autos kai exagO   autos hina stauroO   
 V_AAI3P RP_ASM RA_APN N_APN  RP_GSM C  V_PAI3P  RP_ASM C  V_AAS3P   

 auton 
 autos 
 RP_ASM 

mar:15:21 kai aggareuousin paragonta tina  simOna kurEnaion erchomenon ap 
     kai aggareuO   paragO  tis  *PN*  *PN*   erchomai  apo 
     C  V_PAI3P   V_PAPASM RI_ASM N_ASM N_ASM   V_PMPASM  P  

 agrou ton  patera alexandrou kai rhouphou hina arE   ton  stauron 
 agros ho   patEr *PN*    kai *PN*   hina airO  ho   stauros 
 N_GSM RA_ASM N_ASM N_GSM   C  N_GSM  C  V_AAS3S RA_ASM N_ASM  

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

mar:15:22 kai pherousin auton epi ton  golgothan topon ho   estin  
     kai pherO   autos epi ho   *PN*   topos hos  eimi  
     C  V_PAI3P  RP_ASM P  RA_ASM N_ASF   N_ASM RR_NSN V_PAI3S 

 methermEneuomenon kraniou topos 
 methermEneuO   kranion topos 
 V_PPPNSN     N_GSN  N_NSM 

mar:15:23 kai edidoun autO  esmurnismenon oinon hos  de ouk elaben 
     kai didOmi autos smurnizO   oinos hos  de ou lambanO 
     C  V_IAI3P RP_DSM V_XPPASM   N_ASM RR_NSM C D  V_AAI3S 

mar:15:24 kai staurousin auton kai diamerizontai ta   himatia autou 
     kai stauroO  autos kai diamerizO   ho   himation autos 
     C  V_PAI3P  RP_ASM C  V_PMI3P    RA_APN N_APN  RP_GSM 

 ballontes klEron ep auta  tis  ti   arE   
 ballO   klEros epi autos tis  tis  airO  
 V_PAPNPM N_ASM P  RP_APN RI_NSM RI_ASN V_AAS3S 

mar:15:25 En   de hOra tritE kai estaurOsan auton 
     eimi  de hOra tritos kai stauroO  autos 
     V_IAI3S C N_NSF A_NSF C  V_AAI3P  RP_ASM 

mar:15:26 kai En   hE   epigraphE tEs  aitias autou epigegrammenE 
     kai eimi  ho   epigraphE ho   aitia autos epigraphO   
     C  V_IAI3S RA_NSF N_NSF   RA_GSF N_GSF RP_GSM V_XPPNSF   

 ho   basileus tOn  ioudaiOn 
 ho   basileus ho   *PN*   
 RA_NSM N_NSM  RA_GPM A_GPM  

mar:15:27 kai sun autO  staurousin duo  lEstas hena ek dexiOn kai hena ex 
     kai sun autos stauroO  duo  lEstEs heis ek dexios kai heis hex 
     C  P  RP_DSM V_PAI3P  A_APM N_APM A_ASM P A_GPN C  A_ASM P  

 euOnumOn autou 
 euOnumos autos 
 A_GPN  RP_GSM 

mar:15:29 kai hoi  paraporeuomenoi eblasphEmoun auton kinountes tas  
     kai ho   paraporeuomai  blasphEmeO  autos kineO   ho   
     C  RA_NPM V_PMPNPM    V_IAI3P   RP_ASM V_PAPNPM RA_APF 

 kephalas autOn kai legontes oua ho   kataluOn ton  naon kai oikodomOn 
 kephalE autos kai legO   oua ho   kataluO ho   naos kai oikodomos 
 N_APF  RP_GPM C  V_PAPNPM X  RA_VSM V_PAPVSM RA_ASM N_ASM C  V_PAPVSM 

 en  trisin hEmerais 
 heis treis hEmera  
 P  A_DPF N_DPF  

mar:15:30 sOson  seauton katabas  apo tou  staurou 
     sOzO  seautou katabainO apo ho   stauros 
     V_AAD2S RP_ASM V_AAPNSM P  RA_GSM N_GSM  

mar:15:31 homoiOs kai hoi  archiereis empaizontes pros allElous meta tOn  
     homoiOs kai ho   archiereus empaizO   pros allElOn meta ho   
     D    D  RA_NPM N_NPM   V_PAPNPM  P  RP_APM  P  RA_GPM 

 grammateOn elegon allous esOsen heauton ou dunatai sOsai 
 grammateus legO  allos sOzO  heautou ou dunamai sOzO 
 N_GPM   V_IAI3P A_APM V_AAI3S RP_ASM D V_PMI3S V_AAN 

mar:15:32 ho   christos ho   basileus israEl katabatO nun apo tou  
     ho   *PN*   ho   basileus *PN*  katabainO nun apo ho   
     RA_NSM N_NSM  RA_NSM N_NSM  N_GSM V_AAD3S  D  P  RA_GSM 

 staurou hina idOmen kai pisteusOmen kai hoi  sunestaurOmenoi sun autO  
 stauros hina horaO  kai pisteuO   kai ho   sustauroomai  sun autos 
 N_GSM  C  V_AAS1P C  V_AAS1P   C  RA_NPM V_XPPNPM    P  RP_DSM 

 Oneidizon auton 
 oneidizO autos 
 V_IAI3P  RP_ASM 

mar:15:33 kai genomenEs hOras hektEs skotos egeneto eph holEn tEn  gEn  heOs 
     kai ginomai  hOra hektos skotos ginomai epi holos ho   gE  heOs 
     C  V_AMPGSF N_GSF A_GSF N_NSN V_AMI3S P  A_ASF RA_ASF N_ASF P  

 hOras enatEs 
 hOra enatos 
 N_GSF A_GSF 

mar:15:34 kai tE   enatE hOra eboEsen ho   iEsous phOnE megalE elOi 
     kai ho   enatos hOra boaO  ho   *PN*  phOnE megas elOi 
     C  RA_DSF A_DSF N_DSF V_AAI3S RA_NSM N_NSM N_DSF A_DSF N_VSM 

 elOi lema sabachthani ho   estin  methermEneuomenon ho   theos mou  
 elOi lema sabachthani hos  eimi  methermEneuO   ho   theos egO  
 N_VSM D  V_AAI2S   RR_NSN V_PAI3S V_PPPNSN     RA_VSM N_NSM RP_GS 

 ho   theos mou  eis ti   egkatelipes me  
 ho   theos egO  heis tis  egkataleipO egO  
 RA_VSM N_NSM RP_GS P  RI_ASN V_AAI2S   RP_AS 

mar:15:35 kai tines tOn  parestEkotOn akousantes elegon ide  Elian phOnei 
     kai tis  ho   paristEmi  akouO   legO  horaO *PN* phOneO 
     C  RI_NPM RA_GPM V_XAPGPM   V_AAPNPM  V_IAI3P X   N_ASM V_PAI3S 

mar:15:36 dramOn  de tis  [kai] gemisas spoggon oxous peritheis  kalamO 
     trechO  de tis  kai  gemizO  spoggos oxos peritithEmi kalamos 
     V_AAPNSM C RI_NSM C   V_AAPNSM N_ASM  N_GSN V_AAPNSM  N_DSM  

 epotizen auton legOn  aphete idOmen ei erchetai Elias kathelein auton 
 potizO  autos legO   aphiEmi horaO  ei erchomai *PN* kathaireO autos 
 V_IAI3S RP_ASM V_PAPNSM V_AAD2P V_AAS1P X V_PMI3S N_NSM V_AAN   RP_ASM 

mar:15:37 ho   de iEsous apheis  phOnEn megalEn exepneusen 
     ho   de *PN*  aphiEmi phOnE megas  ekpneO   
     RA_NSM C N_NSM V_AAPNSM N_ASF A_ASF  V_AAI3S  

mar:15:38 kai to   katapetasma tou  naou eschisthE eis duo  ap anOthen 
     kai ho   katapetasma ho   naos schizO  heis duo  apo anOthen 
     C  RA_NSN N_NSN    RA_GSM N_GSM V_API3S  P  A_APN P  D    

 heOs katO 
 heOs katO 
 P  D  

mar:15:39 idOn   de ho   kenturiOn ho   parestEkOs ex enantias autou 
     horaO  de ho   kenturiOn ho   paristEmi hex enantios autos 
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM   RA_NSM V_XAPNSM  P  A_GSF  RP_GSM 

 hoti houtOs exepneusen eipen  alEthOs houtos ho   anthrOpos huios theou 
 hoti houtO ekpneO   legO  alEthOs houtos ho   anthrOpos huios theos 
 C  D   V_AAI3S  V_AAI3S D    RD_NSM RA_NSM N_NSM   N_NSM N_GSM 

 En   
 eimi  
 V_IAI3S 

mar:15:40 Esan  de kai gunaikes apo makrothen theOrousai en  hais  kai 
     eimi  de kai gunE   apo makrothen theOreO  heis hos  kai 
     V_IAI3P C D  N_NPF  P  D     V_PAPNPF  P  RR_DPF C  

 maria hE   magdalEnE kai maria hE   iakObou tou  mikrou kai iOsEtos 
 *PN* ho   *PN*   kai *PN* ho   *PN*  ho   mikros kai *PN*  
 N_NSF RA_NSF N_NSF   C  N_NSF RA_NSF N_GSM  RA_GSM A_GSM C  N_GSM  

 mEtEr kai salOmE 
 mEtEr kai *PN*  
 N_NSF C  N_NSF 

mar:15:41 hai  hote En   en  tE   galilaia Ekolouthoun autO  kai 
     hos  hote eimi  heis ho   *PN*   akoloutheO autos kai 
     RR_NPF C  V_IAI3S P  RA_DSF N_DSF  V_IAI3P   RP_DSM C  

 diEkonoun autO  kai allai pollai hai  sunanabasai autO  eis hierosoluma 
 diakoneO autos kai allos polus ho   sunanabainO autos heis *PN*    
 V_IAI3P  RP_DSM C  A_NPF A_NPF RA_NPF V_AAPNPF  RP_DSM P  N_APN    

mar:15:42 kai EdE opsias genomenEs epei En   paraskeuE ho   estin  
     kai EdE opsia ginomai  epei eimi  paraskeuE hos  eimi  
     C  D  A_GSF V_AMPGSF C  V_IAI3S N_NSF   RR_NSN V_PAI3S 

 prosabbaton 
 prosabbaton 
 N_NSN    

mar:15:43 elthOn  iOsEph [ho]  apo harimathaias euschEmOn bouleutEs hos  
     erchomai *PN*  ho   apo *PN*     euschEmOn bouleutEs hos  
     V_AAPNSM N_NSM RA_NSM P  N_GSF    A_NSM   N_NSM   RR_NSM 

 kai autos En   prosdechomenos tEn  basileian tou  theou tolmEsas 
 kai autos eimi  prosdechomai  ho   basileia ho   theos tolmaO  
 D  RP_NSM V_IAI3S V_PMPNSM    RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM V_AAPNSM 

 eisElthen  pros ton  pilaton kai EtEsato to   sOma tou  iEsou 
 eiserchomai pros ho   *PN*  kai aiteO  ho   sOma ho   *PN* 
 V_AAI3S   P  RA_ASM N_ASM  C  V_AMI3S RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM 

mar:15:44 ho   de pilatos ethaumasen ei EdE tethnEken kai proskalesamenos 
     ho   de *PN*  thaumazO  ei EdE thnEskO  kai proskaleomai  
     RA_NSM C N_NSM  V_AAI3S  X D  V_XAI3S  C  V_AMPNSM    

 ton  kenturiOna epErOtEsen auton ei palai apethanen 
 ho   kenturiOn eperOtaO  autos ei palai apothnEskO 
 RA_ASM N_ASM   V_AAI3S  RP_ASM X D   V_AAI3S  

mar:15:45 kai gnous  apo tou  kenturiOnos edOrEsato to   ptOma tO   
     kai ginOskO apo ho   kenturiOn  dOreomai ho   ptOma ho   
     C  V_AAPNSM P  RA_GSM N_GSM    V_AMI3S  RA_ASN N_ASN RA_DSM 

 iOsEph 
 *PN*  
 N_DSM 

mar:15:46 kai agorasas sindona kathelOn auton eneilEsen tE   sindoni kai 
     kai agorazO sindOn kathaireO autos eneileO  ho   sindOn kai 
     C  V_AAPNSM N_ASF  V_AAPNSM RP_ASM V_AAI3S  RA_DSF N_DSF  C  

 ethEken auton en  mnEmeiO ho   En   lelatomEmenon ek petras kai 
 tithEmi autos heis mnEmeion hos  eimi  latomeO    ek petra kai 
 V_AAI3S RP_ASM P  N_DSN  RR_NSN V_IAI3S V_XPPNSN   P N_GSF C  

 prosekulisen lithon epi tEn  thuran tou  mnEmeiou 
 proskuliO  lithos epi ho   thura ho   mnEmeion 
 V_AAI3S   N_ASM P  RA_ASF N_ASF RA_GSN N_GSN  

mar:15:47 hE   de maria hE   magdalEnE kai maria hE   iOsEtos etheOroun 
     ho   de *PN* ho   *PN*   kai *PN* ho   *PN*  theOreO  
     RA_NSF C N_NSF RA_NSF N_NSF   C  N_NSF RA_NSF N_GSM  V_IAI3P  

 pou tetheitai 
 pou tithEmi  
 D  V_XPI3S  


Help and Acknowledgements