Help and Acknowledgements


mar:14:1 En   de to   pascha kai ta   azuma meta duo  hEmeras kai 
     eimi  de ho   pascha kai ho   azumos meta duo  hEmera kai 
     V_IAI3S C RA_NSN N_NSN C  RA_NPN A_NPN P  A_APF N_APF  C  

 ezEtoun hoi  archiereis kai hoi  grammateis pOs auton en  dolO 
 zEteO  ho   archiereus kai ho   grammateus pOs autos heis dolos 
 V_IAI3P RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   D  RP_ASM P  N_DSM 

 kratEsantes apokteinOsin 
 krateO   apokteinO  
 V_AAPNPM  V_AAS3P   

mar:14:2 elegon gar mE en  tE   heortE mEpote estai  thorubos tou  laou 
     legO  gar mE heis ho   heortE mEpote eimi  thorubos ho   laos 
     V_IAI3P C  D P  RA_DSF N_DSF C   V_FMI3S N_NSM  RA_GSM N_GSM 

mar:14:3 kai ontos  autou en  bEthania en  tE   oikia simOnos tou  
     kai eimi   autos heis *PN*   heis ho   oikia *PN*  ho   
     C  V_PAPGSM RP_GSM P  N_DSF  P  RA_DSF N_DSF N_GSM  RA_GSM 

 leprou katakeimenou autou Elthen  gunE echousa alabastron murou nardou 
 lepros katakeimai  autos erchomai gunE echO   alabastron muron nardos 
 A_GSM V_PMPGSM   RP_GSM V_AAI3S N_NSF V_PAPNSF N_ASF   N_GSN N_GSF 

 pistikEs polutelous suntripsasa tEn  alabastron katecheen autou tEs  
 pistikos polutelEs suntribO  ho   alabastron katacheO autos ho   
 A_GSF  A_GSF   V_AAPNSF  RA_ASF N_ASF   V_AAI3S  RP_GSM RA_GSF 

 kephalEs 
 kephalE 
 N_GSF  

mar:14:4 Esan  de tines aganaktountes pros heautous eis ti   hE   
     eimi  de tis  aganakteO   pros heautou heis tis  ho   
     V_IAI3P C RI_NPM V_PAPNPM   P  RP_APM  P  RI_ASN RA_NSF 

 apOleia hautE tou  murou gegonen 
 apOleia autos ho   muron ginomai 
 N_NSF  RD_NSF RA_GSN N_GSN V_XAI3S 

mar:14:5 Edunato gar touto to   muron prathEnai epanO dEnariOn triakosiOn 
     dunamai gar houtos ho   muron pipraskO epanO dEnarion triakosioi 
     V_IMI3S C  RD_NSN RA_NSN N_NSN V_APN   P   N_GPN  A_GPN   

 kai dothEnai tois  ptOchois kai enebrimOnto autE  
 kai didOmi  ho   ptOchos kai embrimaomai autos 
 C  V_APN  RA_DPM A_DPM  C  V_IMI3P   RP_DSF 

mar:14:6 ho   de iEsous eipen  aphete autEn  ti   autE  kopous 
     ho   de *PN*  legO  aphiEmi heautou tis  autos kopos 
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S V_AAD2P RP_ASF RI_ASN RP_DSF N_APM 

 parechete kalon ergon Ergasato en  emoi 
 parechO  kalos ergon ergazomai heis egO  
 V_PAI2P  A_ASN N_ASN V_AMI3S  P  RP_DS 

mar:14:7 pantote gar tous  ptOchous echete meth heautOn kai hotan thelEte 
     pantote gar ho   ptOchos echO  meta heautou kai hotan thelO  
     D    C  RA_APM A_APM  V_PAI2P P  RP_GPM C  C   V_PAS2P 

 dunasthe autois eu poiEsai eme  de ou pantote echete 
 dunamai autos eu poieO  egO  de ou pantote echO  
 V_PMI2P RP_DPM D V_AAN  RP_AS C D D    V_PAI2P 

mar:14:8 ho   eschen epoiEsen proelaben murisai to   sOma mou  eis 
     hos  echO  poieO  prolambanO murizO ho   sOma egO  heis 
     RR_ASN V_AAI3S V_AAI3S V_AAI3S  V_AAN  RA_ASN N_ASN RP_GS P  

 ton  entaphiasmon 
 ho   entaphiasmos 
 RA_ASM N_ASM    

mar:14:9 amEn de legO  humin hopou ean kEruchthE to   euaggelion eis holon 
     amEn de legO  su  hopou ean kErussO  ho   euaggelion heis holos 
     X  C V_PAI1S RP_DP C   X  V_APS3S  RA_NSN N_NSN   P  A_ASM 

 ton  kosmon kai ho   epoiEsen hautE lalEthEsetai eis mnEmosunon autEs 
 ho   kosmos kai hos  poieO  autos laleO    heis mnEmosunon autos 
 RA_ASM N_ASM D  RR_ASN V_AAI3S RD_NSF V_FPI3S   P  N_ASN   RP_GSF 

mar:14:10 kai ioudas iskariOth ho   heis tOn  dOdeka apElthen  pros 
     kai *PN*  *PN*   ho   heis ho   dOdeka aperchomai pros 
     C  N_NSM N_NSM   RA_NSM A_NSM RA_GPM A_GPM V_AAI3S  P  

 tous  archiereis hina auton paradoi  autois 
 ho   archiereus hina autos paradidOmi autos 
 RA_APM N_APM   C  RP_ASM V_AAS3S  RP_DPM 

mar:14:11 hoi  de akousantes echarEsan kai epEggeilanto autO  argurion 
     ho   de akouO   chairO  kai epaggellomai autos argurion 
     RA_NPM C V_AAPNPM  V_API3P  C  V_AMI3P   RP_DSM N_ASN  

 dounai kai ezEtei pOs auton eukairOs paradoi  
 didOmi kai zEteO  pOs autos eukairOs paradidOmi 
 V_AAN C  V_IAI3S D  RP_ASM D    V_AAS3S  

mar:14:12 kai tE   prOtE hEmera tOn  azumOn hote to   pascha ethuon 
     kai ho   prOtos hEmera ho   azumos hote ho   pascha thuO  
     C  RA_DSF A_DSF N_DSF RA_GPN A_GPN D  RA_ASN N_ASN V_IAI3P 

 legousin autO  hoi  mathEtai autou pou theleis apelthontes hetoimasOmen 
 legO   autos ho   mathEtEs autos pou thelO  aperchomai hetoimazO  
 V_PAI3P RP_DSM RA_NPM N_NPM  RP_GSM D  V_PAI2S V_AAPNPM  V_AAS1P   

 hina phagEs to   pascha 
 hina esthiO ho   pascha 
 C  V_AAS2S RA_ASN N_ASN 

mar:14:13 kai apostellei duo  tOn  mathEtOn autou kai legei  autois 
     kai apostellO duo  ho   mathEtEs autos kai legO  autos 
     C  V_PAI3S  A_APM RA_GPM N_GPM  RP_GSM C  V_PAI3S RP_DPM 

 hupagete eis tEn  polin kai apantEsei humin anthrOpos keramion hudatos 
 hupagO  heis ho   polis kai apantEsis su  anthrOpos keramion hudOr  
 V_PAD2P P  RA_ASF N_ASF C  V_FAI3S  RP_DP N_NSM   N_ASN  N_GSN  

 bastazOn akolouthEsate autO  
 bastazO akoloutheO  autos 
 V_PAPNSM V_AAD2P    RP_DSM 

mar:14:14 kai hopou ean eiselthE  eipate tO   oikodespotE hoti ho   
     kai hopou ean eiserchomai legO  ho   oikodespotEs hoti ho   
     C  C   X  V_AAS3S   V_AAD2P RA_DSM N_DSM    C  RA_NSM 

 didaskalos legei  pou estin  to   kataluma mou  hopou to   pascha meta 
 didaskalos legO  pou eimi  ho   kataluma egO  hopou ho   pascha meta 
 N_NSM   V_PAI3S D  V_PAI3S RA_NSN N_NSN  RP_GS D   RA_ASN N_ASN P  

 tOn  mathEtOn mou  phagO  
 ho   mathEtEs egO  esthiO 
 RA_GPM N_GPM  RP_GS V_AAS1S 

mar:14:15 kai autos humin deixei  anagaion mega estrOmenon hetoimon kai ekei 
     kai autos su  deiknumi anagaion megas strOnnumi hetoimos kai ekei 
     C  RP_NSM RP_DP V_FAI3S N_ASN  A_ASN V_XPPASN  A_ASN  C  D  

 hetoimasate hEmin 
 hetoimazO  egO  
 V_AAD2P   RP_DP 

mar:14:16 kai exElthon  hoi  mathEtai kai Elthon  eis tEn  polin kai 
     kai exerchomai ho   mathEtEs kai erchomai heis ho   polis kai 
     C  V_AAI3P  RA_NPM N_NPM  C  V_AAI3P P  RA_ASF N_ASF C  

 heuron  kathOs eipen  autois kai hEtoimasan to   pascha 
 heuriskO kathOs legO  autos kai hetoimazO ho   pascha 
 V_AAI3P C   V_AAI3S RP_DPM C  V_AAI3P  RA_ASN N_ASN 

mar:14:17 kai opsias genomenEs erchetai meta tOn  dOdeka 
     kai opsia ginomai  erchomai meta ho   dOdeka 
     C  A_GSF V_AMPGSF V_PMI3S P  RA_GPM A_GPM 

mar:14:18 kai anakeimenOn autOn kai esthiontOn ho   iEsous eipen  amEn 
     kai anakeimai  autos kai esthiO   ho   *PN*  legO  amEn 
     C  V_PMPGPM  RP_GPM C  V_PAPGPM  RA_NSM N_NSM V_AAI3S X  

 legO  humin hoti heis ex humOn paradOsei me  ho   esthiOn met 
 legO  su  hoti heis hex su  paradidOmi egO  ho   esthiO  meta 
 V_PAI1S RP_DP C  A_NSM P  RP_GP V_FAI3S  RP_AS RA_NSM V_PAPNSM P  

 emou 
 egO  
 RP_GS 

mar:14:19 Erxanto lupeisthai kai legein autO  heis kata heis mEti egO  
     archO  lupeO   kai legO  autos heis kata heis mEti egO  
     V_AMI3P V_PPN   C  V_PAN RP_DSM A_NSM P  A_NSM X  RP_NS 

mar:14:20 ho   de eipen  autois heis tOn  dOdeka ho   embaptomenos met 
     ho   de legO  autos heis ho   dOdeka ho   embaptO   meta 
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DPM A_NSM RA_GPM A_GPM RA_NSM V_PMPNSM   P  

 emou eis to   trublion 
 egO  heis ho   trublion 
 RP_GS P  RA_ASN N_ASN  

mar:14:21 hoti ho   men huios tou  anthrOpou hupagei kathOs gegraptai peri 
     hoti ho   men huios ho   anthrOpos hupagO kathOs graphO  peri 
     C  RA_NSM C  N_NSM RA_GSM N_GSM   V_PAI3S C   V_XPI3S  P  

 autou ouai de tO   anthrOpO ekeinO di hou  ho   huios tou  
 autos ouai de ho   anthrOpos ekeinos dia hou  ho   huios ho   
 RP_GSM X  C RA_DSM N_DSM   RD_DSM P  RR_GSM RA_NSM N_NSM RA_GSM 

 anthrOpou paradidotai kalon autO  ei ouk egennEthE ho   anthrOpos ekeinos 
 anthrOpos paradidOmi kalos autos ei ou gennaO  ho   anthrOpos ekeinos 
 N_GSM   V_PPI3S   A_NSN RP_DSM C D  V_API3S  RA_NSM N_NSM   RD_NSM 

mar:14:22 kai esthiontOn autOn labOn  arton eulogEsas eklasen kai edOken 
     kai esthiO   autos lambanO artos eulogeO  klaiO  kai didOmi 
     C  V_PAPGPM  RP_GPM V_AAPNSM N_ASM V_AAPNSM V_AAI3S C  V_AAI3S 

 autois kai eipen  labete touto estin  to   sOma mou  
 autos kai legO  lambanO houtos eimi  ho   sOma egO  
 RP_DPM C  V_AAI3S V_AAD2P RD_NSN V_PAI3S RA_NSN N_NSN RP_GS 

mar:14:23 kai labOn  potErion eucharistEsas edOken autois kai epion  ex 
     kai lambanO potErion eucharisteO  didOmi autos kai pinO  hex 
     C  V_AAPNSM N_ASN  V_AAPNSM   V_AAI3S RP_DPM C  V_AAI3P P  

 autou pantes 
 autos pas  
 RP_GSN A_NPM 

mar:14:24 kai eipen  autois touto estin  to   haima mou  tEs  diathEkEs 
     kai legO  autos houtos eimi  ho   haima egO  ho   diathEkE 
     C  V_AAI3S RP_DPM RD_NSN V_PAI3S RA_NSN N_NSN RP_GS RA_GSF N_GSF   

 to   ekchunnomenon huper pollOn 
 ho   ekcheO    huper polus 
 RA_NSN V_PPPNSN   P   A_GPM 

mar:14:25 amEn legO  humin hoti ouketi ou mE piO   ek tou  genEmatos 
     amEn legO  su  hoti ouketi ou mE pinO  ek ho   genEma  
     X  V_PAI1S RP_DP C  D   D D V_AAS1S P RA_GSN N_GSN   

 tEs  ampelou heOs tEs  hEmeras ekeinEs hotan auto  pinO  kainon en  
 ho   ampelos heOs ho   hEmera ekeinos hotan autos pinO  kainos heis 
 RA_GSF N_GSF  P  RA_GSF N_GSF  RD_GSF D   RP_ASN V_PAS1S A_ASN P  

 tE   basileia tou  theou 
 ho   basileia ho   theos 
 RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM 

mar:14:26 kai humnEsantes exElthon  eis to   oros tOn  elaiOn 
     kai humneO   exerchomai heis ho   oros ho   elaia 
     C  V_AAPNPM  V_AAI3P  P  RA_ASN N_ASN RA_GPF N_GPF 

mar:14:27 kai legei  autois ho   iEsous hoti pantes skandalisthEsesthe hoti 
     kai legO  autos ho   *PN*  hoti pas  skandalizO     hoti 
     C  V_PAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM C  A_NPM V_FPI2P      C  

 gegraptai pataxO ton  poimena kai ta   probata diaskorpisthEsontai 
 graphO  patassO ho   poimEn kai ho   probaton diaskorpizO     
 V_XPI3S  V_FAI1S RA_ASM N_ASM  C  RA_NPN N_NPN  V_FPI3P       

mar:14:28 alla meta to   egerthEnai me  proaxO humas eis tEn  galilaian 
     alla meta ho   egeirO   egO  proagO su  heis ho   *PN*   
     C  P  RA_ASN V_APN   RP_AS V_FAI1S RP_AP P  RA_ASF N_ASF   

mar:14:29 ho   de petros ephE  autO  ei kai pantes skandalisthEsontai all 
     ho   de *PN*  phEmi  autos ei kai pas  skandalizO     alla 
     RA_NSM C N_NSM V_IAI3S RP_DSM C D  A_NPM V_FPI3P      C  

 ouk egO  
 ou egO  
 D  RP_NS 

mar:14:30 kai legei  autO  ho   iEsous amEn legO  soi  hoti su  
     kai legO  autos ho   *PN*  amEn legO  su  hoti su  
     C  V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM X  V_PAI1S RP_DS C  RP_NS 

 sEmeron tautE tE   nukti prin E dis alektora phOnEsai tris me  
 sEmeron houtos ho   nux  prin E dis alektOr phOneO  treis egO  
 D    RD_DSF RA_DSF N_DSF D  C D  N_ASM  V_AAN  D   RP_AS 

 aparnEsE  
 aparneomai 
 V_FMI2S  

mar:14:31 ho   de ekperissOs elalei ean deE   me  sunapothanein soi  ou 
     ho   de ekperissOs laleO  ean deO   egO  sunapothnEskO su  ou 
     RA_NSM C D     V_IAI3S C  V_PAS3S RP_AS V_AAN     RP_DS D 

 mE se  aparnEsomai hOsautOs de kai pantes elegon 
 mE su  aparneomai hOsautOs de kai pas  legO  
 D RP_AS V_FMI1S   D    C D  A_NPM V_IAI3P 

mar:14:32 kai erchontai eis chOrion hou  to   onoma gethsEmani kai legei  
     kai erchomai heis chOrion hou  ho   onoma *PN*    kai legO  
     C  V_PMI3P  P  N_ASN  RR_GSN RA_NSN N_NSN N_NSN   C  V_PAI3S 

 tois  mathEtais autou kathisate hOde heOs proseuxOmai 
 ho   mathEtEs autos kathizO  hOde heOs proseuchomai 
 RA_DPM N_DPM   RP_GSM V_AAD2P  D  C  V_AMS1S   

mar:14:33 kai paralambanei ton  petron kai [ton] iakObon kai [ton] iOannEn 
     kai paralambanO ho   *PN*  kai ho   *PN*  kai ho   *PN*  
     C  V_PAI3S   RA_ASM N_ASM C  RA_ASM N_ASM  C  RA_ASM N_ASM  

 met autou kai Erxato ekthambeisthai kai adEmonein 
 meta autos kai archO  ekthambeomai  kai adEmoneO 
 P  RP_GSM C  V_AMI3S V_PPN     C  V_PAN   

mar:14:34 kai legei  autois perilupos estin  hE   psuchE mou  heOs 
     kai legO  autos perilupos eimi  ho   psuchE egO  heOs 
     C  V_PAI3S RP_DPM A_NSF   V_PAI3S RA_NSF N_NSF RP_GS P  

 thanatou meinate hOde kai grEgoreite 
 thanatos menO  hOde kai grEgoreO  
 N_GSM  V_AAD2P D  C  V_PAD2P  

mar:14:35 kai proelthOn  mikron epipten epi tEs  gEs  kai prosEucheto hina 
     kai proerchomai mikros piptO  epi ho   gE  kai proseuchomai hina 
     C  V_AAPNSM  A_ASN V_IAI3S P  RA_GSF N_GSF C  V_IMI3S   C  

 ei dunaton estin  parelthE  ap autou hE   hOra 
 ei dunatos eimi  parerchomai apo autos ho   hOra 
 C A_NSN  V_PAI3S V_AAS3S   P  RP_GSM RA_NSF N_NSF 

mar:14:36 kai elegen abba ho   patEr panta dunata soi  parenegke to   
     kai legO  abba ho   patEr pas  dunatos su  parapherO ho   
     C  V_IAI3S N_VSM RA_VSM N_NSM A_NPN A_NPN  RP_DS V_AAD2S  RA_ASN 

 potErion touto ap emou all ou ti   egO  thelO  alla ti   su  
 potErion houtos apo egO  alla ou tis  egO  thelO  alla tis  su  
 N_ASN  RD_ASN P  RP_GS C  D RI_ASN RP_NS V_PAI1S C  RI_ASN RP_NS 

mar:14:37 kai erchetai kai heuriskei autous katheudontas kai legei  tO   
     kai erchomai kai heuriskO heautou katheudO   kai legO  ho   
     C  V_PMI3S C  V_PAI3S  RP_APM V_PAPAPM   C  V_PAI3S RA_DSM 

 petrO simOn katheudeis ouk ischusas mian hOran grEgorEsai 
 *PN* *PN* katheudO  ou ischuO  heis hOra grEgoreO  
 N_DSM N_VSM V_PAI2S  D  V_AAI2S A_ASF N_ASF V_AAN   

mar:14:38 grEgoreite kai proseuchesthe hina mE elthEte eis peirasmon to   
     grEgoreO  kai proseuchomai hina mE erchomai heis peirasmos ho   
     V_PAD2P  C  V_PMD2P    C  D V_AAS2P P  N_ASM   RA_NSN 

 men pneuma prothumon hE   de sarx asthenEs 
 men pneuma prothumos ho   de sarx asthenEs 
 C  N_NSN A_NSN   RA_NSF C N_NSF A_NSF  

mar:14:39 kai palin apelthOn  prosEuxato  ton  auton logon eipOn  
     kai palin aperchomai proseuchomai ho   autos logos legO   
     C  D   V_AAPNSM  V_AMI3S   RA_ASM A_ASM N_ASM V_AAPNSM 

mar:14:40 kai palin elthOn  heuren  autous katheudontas Esan  gar autOn 
     kai palin erchomai heuriskO heautou katheudO   eimi  gar autos 
     C  D   V_AAPNSM V_AAI3S RP_APM V_PAPAPM   V_IAI3P C  RP_GPM 

 hoi  ophthalmoi katabarunomenoi kai ouk Edeisan ti   apokrithOsin autO  
 ho   ophthalmos katabarunomai  kai ou oida  tis  apokrinomai autos 
 RA_NPM N_NPM   V_PPPNPM    C  D  V_YAI3P RI_ASN V_APS3P   RP_DSM 

mar:14:41 kai erchetai to   triton kai legei  autois katheudete to   
     kai erchomai ho   tritos kai legO  autos katheudO  ho   
     C  V_PMI3S RA_ASN A_ASN C  V_PAI3S RP_DPM V_PAI2P  RA_ASN 

 loipon kai anapauesthe apechei Elthen  hE   hOra idou paradidotai ho   
 loipos kai anapauO   apechO erchomai ho   hOra idou paradidOmi ho   
 A_ASN C  V_PMI2P   V_PAI3S V_AAI3S RA_NSF N_NSF X  V_PPI3S   RA_NSM 

 huios tou  anthrOpou eis tas  cheiras tOn  hamartOlOn 
 huios ho   anthrOpos heis ho   cheir  ho   hamartOlos 
 N_NSM RA_GSM N_GSM   P  RA_APF N_APF  RA_GPM A_GPM   

mar:14:42 egeiresthe agOmen idou ho   paradidous me  Eggiken 
     egeirO   agO   idou ho   paradidOmi egO  eggizO 
     V_PPD2P  V_PAS1P X  RA_NSM V_PAPNSM  RP_AS V_XAI3S 

mar:14:43 kai euthus eti autou lalountos paraginetai ioudas heis tOn  
     kai euthus eti autos laleO   paraginomai *PN*  heis ho   
     C  A_NSM D  RP_GSM V_PAPGSM V_PMI3S   N_NSM A_NSM RA_GPM 

 dOdeka kai met autou ochlos meta machairOn kai xulOn para tOn  archiereOn 
 dOdeka kai meta autos ochlos meta machaira kai xulon para ho   archiereus 
 A_GPM C  P  RP_GSM N_NSM P  N_GPF   C  N_GPN P  RA_GPM N_GPM   

 kai tOn  grammateOn kai tOn  presbuterOn 
 kai ho   grammateus kai ho   presbuteros 
 C  RA_GPM N_GPM   C  RA_GPM A_GPM    

mar:14:44 dedOkei de ho   paradidous auton sussEmon autois legOn  hon  
     didOmi de ho   paradidOmi autos sussEmon autos legO   eimi  
     V_YAI3S C RA_NSM V_PAPNSM  RP_ASM N_ASN  RP_DPM V_PAPNSM RR_ASM 

 an philEsO autos estin  kratEsate auton kai apagete asphalOs 
 an phileO autos eimi  krateO  autos kai apagO  asphalOs 
 X V_AAS1S RP_NSM V_PAI3S V_AAD2P  RP_ASM C  V_PAD2P D    

mar:14:45 kai elthOn  euthus proselthOn  autO  legei  rabbi kai 
     kai erchomai euthus proserchomai autos legO  rabbi kai 
     C  V_AAPNSM A_NSM V_AAPNSM   RP_DSM V_PAI3S N_VSM C  

 katephilEsen auton 
 kataphileO  autos 
 V_AAI3S   RP_ASM 

mar:14:46 hoi  de epebalon tas  cheiras autO  kai ekratEsan auton 
     ho   de epiballO ho   cheir  autos kai krateO  autos 
     RA_NPM C V_AAI3P RA_APF N_APF  RP_DSM C  V_AAI3P  RP_ASM 

mar:14:47 heis de [tis] tOn  parestEkotOn spasamenos tEn  machairan 
     heis de tis  ho   paristEmi  spaomai  ho   machaira 
     A_NSM C RI_NSM RA_GPM V_XAPGPM   V_AMPNSM  RA_ASF N_ASF   

 epaisen ton  doulon tou  archiereOs kai apheilen autou to   Otarion 
 paiO  ho   doulos ho   archiereus kai aphaireO autos ho   Otarion 
 V_AAI3S RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   C  V_AAI3S RP_GSM RA_ASN N_ASN  

mar:14:48 kai apokritheis ho   iEsous eipen  autois hOs epi lEstEn 
     kai apokrinomai ho   *PN*  legO  autos hOs epi lEstEs 
     C  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DPM C  P  N_ASM 

 exElthate meta machairOn kai xulOn sullabein me  
 exerchomai meta machaira kai xulon sullambanO egO  
 V_AAI2P  P  N_GPF   C  N_GPN V_AAN   RP_AS 

mar:14:49 kath hEmeran EmEn  pros humas en  tO   hierO didaskOn kai ouk 
     kata hEmera eimi  pros su  heis ho   hieros didaskO kai ou 
     P  N_ASF  V_IMI1S P  RP_AP P  RA_DSN A_DSN V_PAPNSM C  D  

 ekratEsate me  all hina plErOthOsin hai  graphai 
 krateO   egO  alla hina plEroO   ho   graphE 
 V_AAI2P  RP_AS C  C  V_APS3P   RA_NPF N_NPF  

mar:14:50 kai aphentes auton ephugon pantes 
     kai aphiEmi autos pheugO pas  
     C  V_AAPNPM RP_ASM V_AAI3P A_NPM 

mar:14:51 kai neaniskos tis  sunEkolouthei autO  peribeblEmenos sindona epi 
     kai neaniskos tis  sunakoloutheO autos periballO   sindOn epi 
     C  N_NSM   RI_NSM V_IAI3S    RP_DSM V_XMPNSM    N_ASF  P  

 gumnou kai kratousin auton 
 gumnos kai krateO  autos 
 A_GSN C  V_PAI3P  RP_ASM 

mar:14:52 ho   de katalipOn tEn  sindona gumnos ephugen 
     ho   de kataleipO ho   sindOn gumnos pheugO 
     RA_NSM C V_AAPNSM RA_ASF N_ASF  A_NSM V_AAI3S 

mar:14:53 kai apEgagon ton  iEsoun pros ton  archierea kai sunerchontai 
     kai apagO  ho   *PN*  pros ho   archiereus kai sunerchomai 
     C  V_AAI3P RA_ASM N_ASM P  RA_ASM N_ASM   C  V_PMI3P   

 pantes hoi  archiereis kai hoi  presbuteroi kai hoi  grammateis 
 pas  ho   archiereus kai ho   presbuteros kai ho   grammateus 
 A_NPM RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM A_NPM    C  RA_NPM N_NPM   

mar:14:54 kai ho   petros apo makrothen EkolouthEsen autO  heOs esO eis 
     kai ho   *PN*  apo makrothen akoloutheO  autos heOs esO heis 
     C  RA_NSM N_NSM P  D     V_AAI3S   RP_DSM P  D  P  

 tEn  aulEn tou  archiereOs kai En   sugkathEmenos meta tOn  
 ho   aulE ho   archiereus kai eimi  sugkathEmai  meta ho   
 RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM   C  V_IAI3S V_PMPNSM   P  RA_GPM 

 hupEretOn kai thermainomenos pros to   phOs 
 hupEreteO kai thermainomai  pros ho   phOs 
 N_GPM   C  V_PMPNSM    P  RA_ASN N_ASN 

mar:14:55 hoi  de archiereis kai holon to   sunedrion ezEtoun kata tou  
     ho   de archiereus kai holos ho   sunedrion zEteO  kata ho   
     RA_NPM C N_NPM   C  A_NSN RA_NSN N_NSN   V_IAI3P P  RA_GSM 

 iEsou marturian eis to   thanatOsai auton kai ouch hEuriskon 
 *PN* marturia heis ho   thanatoO  autos kai ou  heuriskO 
 N_GSM N_ASF   P  RA_ASN V_AAN   RP_ASM C  D  V_IAI3P  

mar:14:56 polloi gar epseudomarturoun kat autou kai isai hai  marturiai 
     polus gar pseudomartureO  kata autos kai isos ho   marturia 
     A_NPM C  V_IAI3P     P  RP_GSM C  A_NPF RA_NPF N_NPF   

 ouk Esan  
 ou eimi  
 D  V_IAI3P 

mar:14:57 kai tines anastantes epseudomarturoun kat autou legontes 
     kai tis  anistEmi  pseudomartureO  kata autos legO   
     C  RI_NPM V_AAPNPM  V_IAI3P     P  RP_GSM V_PAPNPM 

mar:14:58 hoti hEmeis Ekousamen autou legontos hoti egO  katalusO ton  
     hoti egO  akouO   autos legO   hoti egO  kataluO ho   
     C  RP_NP V_AAI1P  RP_GSM V_PAPGSM C  RP_NS V_FAI1S RA_ASM 

 naon touton ton  cheiropoiEton kai dia triOn hEmerOn allon acheiropoiEton 
 naos houtos ho   cheiropoiEtos kai dia treis hEmera allos acheiropoiEtos 
 N_ASM RD_ASM RA_ASM A_ASM     C  P  A_GPF N_GPF  A_ASM A_ASM     

 oikodomEsO 
 oikodomeO 
 V_FAI1S  

mar:14:59 kai oude houtOs isE  En   hE   marturia autOn 
     kai oude houtO isos eimi  ho   marturion autos 
     C  D  D   A_NSF V_IAI3S RA_NSF N_NSF   RP_GPM 

mar:14:60 kai anastas ho   archiereus eis meson epErOtEsen ton  iEsoun 
     kai anistEmi ho   archiereus heis mesos eperOtaO  ho   *PN*  
     C  V_AAPNSM RA_NSM N_NSM   P  A_ASN V_AAI3S  RA_ASM N_ASM 

 legOn  ouk apokrinE  ouden ti   houtoi sou  katamarturousin 
 legO   ou apokrinomai oudeis tis  houtos su  katamartureO  
 V_PAPNSM D  V_PMI2S   A_ASN RI_ASN RD_NPM RP_GS V_PAI3P     

mar:14:61 ho   de esiOpa kai ouk apekrinato ouden palin ho   archiereus 
     ho   de siOpaO kai ou apokrinomai oudeis palin ho   archiereus 
     RA_NSM C V_IAI3S C  D  V_AMI3S   A_ASN D   RA_NSM N_NSM   

 epErOta auton kai legei  autO  su  ei   ho   christos ho   huios 
 eperOtaO autos kai legO  autos su  eimi  ho   *PN*   ho   huios 
 V_IAI3S RP_ASM C  V_PAI3S RP_DSM RP_NS V_PAI2S RA_NSM N_NSM  RA_NSM N_NSM 

 tou  eulogEtou 
 ho   eulogEtos 
 RA_GSM A_GSM   

mar:14:62 ho   de iEsous eipen  egO  eimi  kai opsesthe ton  huion 
     ho   de *PN*  legO  egO  eimi  kai horaO  ho   huios 
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RP_NS V_PAI1S C  V_FMI2P RA_ASM N_ASM 

 tou  anthrOpou ek dexiOn kathEmenon tEs  dunameOs kai erchomenon meta 
 ho   anthrOpos ek dexios kathEmai  ho   dunamis kai erchomai  meta 
 RA_GSM N_GSM   P A_GPN V_PMPASM  RA_GSF N_GSF  C  V_PMPASM  P  

 tOn  nephelOn tou  ouranou 
 ho   nephelE ho   ouranos 
 RA_GPF N_GPF  RA_GSM N_GSM  

mar:14:63 ho   de archiereus diarrExas  tous  chitOnas autou legei  
     ho   de archiereus diarrEgnumi ho   chitOn  autos legO  
     RA_NSM C N_NSM   V_AAPNSM  RA_APM N_APM  RP_GSM V_PAI3S 

 ti   eti chreian echomen marturOn 
 tis  eti chreia echO  martus  
 RI_ASN D  N_ASF  V_PAI1P N_GPM  

mar:14:64 Ekousate tEs  blasphEmias ti   humin phainetai hoi  de pantes 
     akouO  ho   blasphEmia tis  su  phainO  ho   de pas  
     V_AAI2P RA_GSF N_GSF    RI_NSN RP_DP V_PPI3S  RA_NPM C A_NPM 

 katekrinan auton enochon einai thanatou 
 katakrinO autos enochos eimi thanatos 
 V_AAI3P  RP_ASM A_ASM  V_PAN N_GSM  

mar:14:65 kai Erxanto tines emptuein autO  kai perikaluptein autou to   
     kai archO  tis  emptuO  autos kai perikaluptO  autos ho   
     C  V_AMI3P RI_NPM V_PAN  RP_DSM C  V_PAN     RP_GSM RA_ASN 

 prosOpon kai kolaphizein auton kai legein autO  prophEteuson kai hoi  
 prosOpon kai kolaphizO  autos kai legO  autos prophEteuO  kai ho   
 N_ASN  C  V_PAN    RP_ASM C  V_PAN RP_DSM V_AAD2S   C  RA_NPM 

 hupEretai rhapismasin auton elabon 
 hupEretEs rhapisma  autos lambanO 
 N_NPM   N_DPN    RP_ASM V_AAI3P 

mar:14:66 kai ontos  tou  petrou katO en  tE   aulE erchetai mia  
     kai eimi   ho   *PN*  katO heis ho   aulE erchomai heis 
     C  V_PAPGSM RA_GSM N_GSM D  P  RA_DSF N_DSF V_PMI3S A_NSF 

 tOn  paidiskOn tou  archiereOs 
 ho   paidiskE ho   archiereus 
 RA_GPF N_GPF   RA_GSM N_GSM   

mar:14:67 kai idousa  ton  petron thermainomenon emblepsasa autO  legei  
     kai horaO  ho   *PN*  thermainomai  emblepO  autos legO  
     C  V_AAPNSF RA_ASM N_ASM V_PMPASM    V_AAPNSF  RP_DSM V_PAI3S 

 kai su  meta tou  nazarEnou Estha  tou  iEsou 
 kai su  meta ho   *PN*   eimi  ho   *PN* 
 D  RP_NS P  RA_GSM A_GSM   V_IMI2S RA_GSM N_GSM 

mar:14:68 ho   de ErnEsato legOn  oute oida  oute epistamai su  ti   
     ho   de arneomai legO   oute oida  oute epistamai su  tis  
     RA_NSM C V_AMI3S V_PAPNSM C  V_XAI1S C  V_PMI1S  RP_NS RI_ASN 

 legeis kai exElthen  exO eis to   proaulion [kai alektOr ephOnEsen] 
 legO  kai exerchomai echO heis ho   proaulion kai alektOr phOneO   
 V_PAI2S C  V_AAI3S  D  P  RA_ASN N_ASN   C  N_NSM  V_AAI3S  

mar:14:69 kai hE   paidiskE idousa  auton Erxato palin legein tois  
     kai ho   paidiskE horaO  autos archO  palin legO  ho   
     C  RA_NSF N_NSF  V_AAPNSF RP_ASM V_AMI3S D   V_PAN RA_DPM 

 parestOsin hoti houtos ex autOn estin  
 paristEmi hoti houtos hex autos eimi  
 V_XAPDPM  C  RD_NSM P  RP_GPM V_PAI3S 

mar:14:70 ho   de palin Erneito kai meta mikron palin hoi  parestOtes 
     ho   de palin arneomai kai meta mikros palin ho   paristEmi 
     RA_NSM C D   V_IMI3S C  P  A_ASN D   RA_NPM V_XAPNPM  

 elegon tO   petrO alEthOs ex autOn ei   kai gar galilaios ei   
 legO  ho   *PN* alEthOs hex autos eimi  kai gar *PN*   eimi  
 V_IAI3P RA_DSM N_DSM D    P  RP_GPM V_PAI2S D  C  A_NSM   V_PAI2S 

mar:14:71 ho   de Erxato anathematizein kai omnunai hoti ouk oida  ton  
     ho   de archO  anathematizO  kai omnuO  hoti ou oida  ho   
     RA_NSM C V_AMI3S V_PAN     C  V_PAN  C  D  V_XAI1S RA_ASM 

 anthrOpon touton hon  legete 
 anthrOpos houtos eimi  legO  
 N_ASM   RD_ASM RR_ASM V_PAI2P 

mar:14:72 kai euthus ek deuterou alektOr ephOnEsen kai anemnEsthE ho   
     kai euthus ek deuteros alektOr phOneO  kai anamimnEskO ho   
     C  A_NSM P A_GSN  N_NSM  V_AAI3S  C  V_API3S   RA_NSM 

 petros to   rhEma hOs eipen  autO  ho   iEsous hoti prin alektora 
 *PN*  ho   rhEma hOs legO  autos ho   *PN*  hoti prin alektOr 
 N_NSM RA_ASN N_ASN C  V_AAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM C  D  N_ASM  

 phOnEsai dis tris me  aparnEsE  kai epibalOn eklaien 
 phOneO  dis treis egO  aparneomai kai epiballO klaiO  
 V_AAN  D  D   RP_AS V_FMI2S  C  V_AAPNSM V_IAI3S 


Help and Acknowledgements