Help and Acknowledgements


mar:13:1 kai ekporeuomenou autou ek tou  hierou legei  autO  heis tOn  
     kai ekporeuomai  autos ek ho   hieros legO  autos heis ho   
     C  V_PMPGSM   RP_GSM P RA_GSN A_GSN V_PAI3S RP_DSM A_NSM RA_GPM 

 mathEtOn autou didaskale ide  potapoi lithoi kai potapai oikodomai 
 mathEtEs autos didaskalos horaO potapos lithos kai potapos oikodomE 
 N_GPM  RP_GSM N_VSM   X   RI_NPM N_NPM C  RI_NPF N_NPF   

mar:13:2 kai ho   iEsous eipen  autO  blepeis tautas tas  megalas 
     kai ho   *PN*  legO  autos blepO  houtos ho   megas  
     C  RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DSM V_PAI2S RD_APF RA_APF A_APF  

 oikodomas ou mE aphethE hOde lithos epi lithon hos  ou mE kataluthE 
 oikodomE ou mE aphiEmi hOde lithos epi lithos hos  ou mE kataluO  
 N_APF   D D V_APS3S D  N_NSM P  N_ASM RR_NSM D D V_APS3S  

mar:13:3 kai kathEmenou autou eis to   oros tOn  elaiOn katenanti tou  
     kai kathEmai  autos heis ho   oros ho   elaia katenanti ho   
     C  V_PMPGSM  RP_GSM P  RA_ASN N_ASN RA_GPF N_GPF P     RA_GSN 

 hierou epErOta auton kat idian petros kai iakObos kai iOannEs kai andreas 
 hieros eperOtaO autos kata idios *PN*  kai *PN*  kai *PN*  kai *PN*  
 A_GSN V_IAI3S RP_ASM P  A_ASF N_NSM C  N_NSM  C  N_NSM  C  N_NSM  

mar:13:4 eipon  hEmin pote tauta estai  kai ti   to   sEmeion hotan 
     legO  egO  pote houtos eimi  kai tis  ho   sEmeion hotan 
     V_AAD2S RP_DP D  RD_NPN V_FMI3S C  RI_ASN RA_NSN N_NSN  C   

 mellE  tauta sunteleisthai panta 
 mellO  houtos sunteleO   pas  
 V_PAS3S RD_NPN V_PPN     A_NPN 

mar:13:5 ho   de iEsous Erxato legein autois blepete mE tis  humas planEsE 
     ho   de *PN*  archO  legO  autos blepO  mE tis  su  planaO 
     RA_NSM C N_NSM V_AMI3S V_PAN RP_DPM V_PAD2P C RI_NSM RP_AP V_AAS3S 

mar:13:6 polloi eleusontai epi tO   onomati mou  legontes hoti egO  eimi  
     polus erchomai  epi ho   onoma  egO  legO   hoti egO  eimi  
     A_NPM V_FMI3P  P  RA_DSN N_DSN  RP_GS V_PAPNPM C  RP_NS V_PAI1S 

 kai pollous planEsousin 
 kai polus  planaO   
 C  A_APM  V_FAI3P   

mar:13:7 hotan de akousEte polemous kai akoas polemOn mE throeisthe dei   
     hotan de akouO  polemos kai akoE polemeO mE throeomai deO   
     C   C V_AAS2P N_APM  C  N_APF N_GPM  D V_PPD2P  V_PAI3S 

 genesthai all oupO to   telos 
 ginomai  alla oupO ho   telos 
 V_AMN   C  D  RA_NSN N_NSN 

mar:13:8 egerthEsetai gar ethnos ep ethnos kai basileia epi basileian esontai 
     egeirO    gar ethnos epi ethnos kai basileia epi basileia eimi  
     V_FPI3S   C  N_NSN P  N_ASN C  N_NSF  P  N_ASF   V_FMI3P 

 seismoi kata topous esontai limoi archE OdinOn tauta 
 seismos kata topos eimi  limos archE Odin  houtos 
 N_NPM  P  N_APM V_FMI3P N_NPF N_NSF N_GPF RD_NPN 

mar:13:9 blepete de humeis heautous paradOsousin humas eis sunedria kai eis 
     blepO  de su   heautou paradidOmi  su  heis sunedrion kai heis 
     V_PAD2P C RP_NP RP_APM  V_FAI3P   RP_AP P  N_APN   C  P  

 sunagOgas darEsesthe kai epi hEgemonOn kai basileOn stathEsesthe heneken 
 sunagOgE derO    kai epi hEgemOn  kai basileus histEmi   heneka 
 N_APF   V_FPI2P  C  P  N_GPM   C  N_GPM  V_FPI2P   P    

 emou eis marturion autois 
 egO  heis marturion autos 
 RP_GS P  N_ASN   RP_DPM 

mar:13:10 kai eis panta ta   ethnE prOton dei   kEruchthEnai to   
     kai heis pas  ho   ethnos prOtos deO   kErussO   ho   
     C  P  A_APN RA_APN N_APN A_ASN V_PAI3S V_APN    RA_ASN 

 euaggelion 
 euaggelion 
 N_ASN   

mar:13:11 kai hotan agOsin humas paradidontes mE promerimnate ti   lalEsEte 
     kai hotan agOn  su  paradidOmi  mE promerimnaO tis  laleO  
     C  C   V_PAS3P RP_AP V_PAPNPM   D V_PAD2P   RI_ASN V_AAS2P 

 all ho   ean dothE  humin en  ekeinE tE   hOra touto laleite ou gar 
 alla hos  ean didOmi su  heis ekeinos ho   hOra houtos laleO  ou gar 
 C  RR_NSN X  V_APS3S RP_DP P  RD_DSF RA_DSF N_DSF RD_ASN V_PAD2P D C  

 este  humeis hoi  lalountes alla to   pneuma to   hagion 
 eimi  su   ho   laleO   alla ho   pneuma ho   hagios 
 V_PAI2P RP_NP RA_NPM V_PAPNPM C  RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN 

mar:13:12 kai paradOsei adelphos adelphon eis thanaton kai patEr teknon kai 
     kai paradidOmi adelphos adelphos heis thanatos kai patEr teknon kai 
     C  V_FAI3S  N_NSM  N_ASM  P  N_ASM  C  N_NSM N_ASN C  

 epanastEsontai tekna epi goneis kai thanatOsousin autous 
 epanistamai  teknon epi goneus kai thanatoO   heautou 
 V_FMI3P    N_NPN P  N_APM C  V_FAI3P    RP_APM 

mar:13:13 kai esesthe misoumenoi hupo pantOn dia to   onoma mou  ho   de 
     kai eimi  miseO   hupo pas  dia ho   onoma egO  ho   de 
     C  V_FMI2P V_PPPNPM  P  A_GPM P  RA_ASN N_ASN RP_GS RA_NSM C 

 hupomeinas eis telos houtos sOthEsetai 
 hupomenO  heis telos houtos sOzO    
 V_AAPNSM  P  N_ASN RD_NSM V_FPI3S  

mar:13:14 hotan de idEte  to   bdelugma tEs  erEmOseOs hestEkota hopou ou 
     hotan de horaO  ho   bdelugma ho   erEmOsis histEmi  hopou ou 
     C   C V_AAS2P RA_ASN N_ASN  RA_GSF N_GSF   V_XAPASM C   D 

 dei   ho   anaginOskOn noeitO tote hoi  en  tE   ioudaia 
 deO   ho   anaginOskO noeO  tote ho   heis ho   *PN*  
 V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM  V_PAD3S D  RA_NPM P  RA_DSF N_DSF  

 pheugetOsan eis ta   orE  
 pheugO   heis ho   oros 
 V_PAD3P   P  RA_APN N_APN 

mar:13:15 ho   [de] epi tou  dOmatos mE katabatO mEde eiselthatO arai 
     ho   de  epi ho   dOma  mE katabainO mEde eiserchomai airO 
     RA_NSM C  P  RA_GSN N_GSN  D V_AAD3S  C  V_AAD3S   V_AAN 

 ti   ek tEs  oikias autou 
 tis  ek ho   oikia autos 
 RI_ASN P RA_GSF N_GSF RP_GSM 

mar:13:16 kai ho   eis ton  agron mE epistrepsatO eis ta   opisO arai 
     kai ho   heis ho   agros mE epistrephO  heis ho   opisO airO 
     C  RA_NSM P  RA_ASM N_ASM D V_AAD3S   P  RA_APN D   V_AAN 

 to   himation autou 
 ho   himation autos 
 RA_ASN N_ASN  RP_GSM 

mar:13:17 ouai de tais  en  gastri echousais kai tais  thElazousais en  
     ouai de ho   heis gastEr echO   kai ho   thElazO   heis 
     X  C RA_DPF P  N_DSF V_PAPDPF C  RA_DPF V_PAPDPF   P  

 ekeinais tais  hEmerais 
 ekeinos ho   hEmera  
 RD_DPF  RA_DPF N_DPF  

mar:13:18 proseuchesthe de hina mE genEtai cheimOnos 
     proseuchomai de hina mE ginomai cheimOn  
     V_PMD2P    C C  D V_AMS3S N_GSM   

mar:13:19 esontai gar hai  hEmerai ekeinai thlipsis hoia  ou gegonen 
     eimi  gar ho   hEmera ekeinos thlipsis hoios ou ginomai 
     V_FMI3P C  RA_NPF N_NPF  RD_NPF N_NSF  RR_NSF D V_XAI3S 

 toiautE ap archEs ktiseOs hEn  ektisen ho   theos heOs tou  nun kai 
 toioutos apo archE ktisis eimi  ktizO  ho   theos heOs ho   nun kai 
 RD_NSF  P  N_GSF N_GSF  RR_ASF V_AAI3S RA_NSM N_NSM P  RA_GSM D  C  

 ou mE genEtai 
 ou mE ginomai 
 D D V_AMS3S 

mar:13:20 kai ei mE ekolobOsen kurios tas  hEmeras ouk an esOthE pasa sarx 
     kai ei mE koloboO  kurios ho   hEmera ou an sOzO  pas  sarx 
     C  C D V_AAI3S  N_NSM RA_APF N_APF  D  X V_API3S A_NSF N_NSF 

 alla dia tous  eklektous hous  exelexato ekolobOsen tas  hEmeras 
 alla dia ho   eklektos ous  eklegomai koloboO  ho   hEmera 
 C  P  RA_APM A_APM   RR_APM V_AMI3S  V_AAI3S  RA_APF N_APF  

mar:13:21 kai tote ean tis  humin eipE  ide  hOde ho   christos ide  
     kai tote ean tis  su  legO  horaO hOde ho   *PN*   horaO 
     C  D  C  RI_NSM RP_DP V_AAS3S X   D  RA_NSM N_NSM  X   

 ekei mE pisteuete 
 ekei mE pisteuO  
 D  D V_PAD2P  

mar:13:22 egerthEsontai gar pseudochristoi kai pseudoprophEtai kai dOsousin 
     egeirO    gar pseudochristos kai pseudoprophEtEs kai didOmi  
     V_FPI3P    C  N_NPM     C  N_NPM      C  V_FAI3P 

 sEmeia kai terata pros to   apoplanan ei dunaton tous  eklektous 
 sEmeion kai teras pros ho   apoplanaO ei dunatos ho   eklektos 
 N_APN  C  N_APN P  RA_ASN V_PAN   C A_NSN  RA_APM A_APM   

mar:13:23 humeis de blepete proeirEka humin panta 
     su   de blepO  prolegO  su  pas  
     RP_NP C V_PAD2P V_XAI1S  RP_DP A_APN 

mar:13:24 alla en  ekeinais tais  hEmerais meta tEn  thlipsin ekeinEn 
     alla heis ekeinos ho   hEmera  meta ho   thlipsis ekeinos 
     C  P  RD_DPF  RA_DPF N_DPF  P  RA_ASF N_ASF  RD_ASF 

 ho   hElios skotisthEsetai kai hE   selEnE ou dOsei  to   pheggos 
 ho   hElios skotizomai   kai ho   selEnE ou didOmi ho   pheggos 
 RA_NSM N_NSM V_FPI3S    C  RA_NSF N_NSF D V_FAI3S RA_ASN N_ASN  

 autEs 
 autos 
 RP_GSF 

mar:13:25 kai hoi  asteres esontai ek tou  ouranou piptontes kai hai  
     kai ho   astEr  eimi  ek ho   ouranos piptO   kai ho   
     C  RA_NPM N_NPM  V_FMI3P P RA_GSM N_GSM  V_PAPNPM C  RA_NPF 

 dunameis hai  en  tois  ouranois saleuthEsontai 
 dunamis ho   heis ho   ouranos saleuO     
 N_NPF  RA_NPF P  RA_DPM N_DPM  V_FPI3P    

mar:13:26 kai tote opsontai ton  huion tou  anthrOpou erchomenon en  
     kai tote horaO  ho   huios ho   anthrOpos erchomai  heis 
     C  D  V_FMI3P RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   V_PMPASM  P  

 nephelais meta dunameOs pollEs kai doxEs 
 nephelE  meta dunamis polus kai doxa 
 N_DPF   P  N_GSF  A_GSF C  N_GSF 

mar:13:27 kai tote apostelei tous  aggelous kai episunaxei tous  eklektous 
     kai tote apostellO ho   aggelos kai episunagO ho   eklektos 
     C  D  V_FAI3S  RA_APM N_APM  C  V_FAI3S  RA_APM A_APM   

 [autou] ek tOn  tessarOn anemOn ap akrou gEs  heOs akrou ouranou 
 autos  ek ho   tessares anemos apo akron gE  heOs akron ouranos 
 RP_GSM P RA_GPM A_GPM  N_GPM P  N_GSN N_GSF P  N_GSN N_GSM  

mar:13:28 apo de tEs  sukEs mathete tEn  parabolEn hotan EdE ho   klados 
     apo de ho   sukE manthanO ho   parabolE hotan EdE ho   klados 
     P  C RA_GSF N_GSF V_AAD2P RA_ASF N_ASF   C   D  RA_NSM N_NSM 

 autEs hapalos genEtai kai ekphuE ta   phulla ginOskete hoti eggus to   
 autos hapalos ginomai kai ekphuO ho   phullon ginOskO  hoti eggus ho   
 RP_GSF A_NSM  V_AMS3S C  V_PAS3S RA_APN N_APN  V_PAI2P  C  D   RA_NSN 

 theros estin  
 theros eimi  
 N_NSN V_PAI3S 

mar:13:29 houtOs kai humeis hotan idEte  tauta ginomena ginOskete hoti eggus 
     houtO kai su   hotan horaO  houtos ginomai ginOskO  hoti eggus 
     D   D  RP_NP C   V_AAS2P RD_APN V_PMPAPN V_PAD2P  C  D   

 estin  epi thurais 
 eimi  epi thura  
 V_PAI3S P  N_DPF  

mar:13:30 amEn legO  humin hoti ou mE parelthE  hE   genea hautE mechris 
     amEn legO  su  hoti ou mE parerchomai ho   genea autos mechri 
     X  V_PAI1S RP_DP C  D D V_AAS3S   RA_NSF N_NSF RD_NSF P    

 hou  tauta panta genEtai 
 hou  houtos pas  ginomai 
 RR_GSM RD_NPN A_NPN V_AMS3S 

mar:13:31 ho   ouranos kai hE   gE  pareleusontai hoi  de logoi mou  
     ho   ouranos kai ho   gE  parerchomai  ho   de logos egO  
     RA_NSM N_NSM  C  RA_NSF N_NSF V_FMI3P    RA_NPM C N_NPM RP_GS 

 ou mE pareleusontai 
 ou mE parerchomai  
 D D V_FMI3P    

mar:13:32 peri de tEs  hEmeras ekeinEs E tEs  hOras oudeis oiden  oude 
     peri de ho   hEmera ekeinos E ho   hOra oudeis oida  oude 
     P  C RA_GSF N_GSF  RD_GSF C RA_GSF N_GSF A_NSM V_XAI3S D  

 hoi  aggeloi en  ouranO oude ho   huios ei mE ho   patEr 
 ho   aggelos heis ouranos oude ho   huios ei mE ho   patEr 
 RA_NPM N_NPM  P  N_DSM  C  RA_NSM N_NSM C D RA_NSM N_NSM 

mar:13:33 blepete agrupneite ouk oidate gar pote ho   kairos estin  
     blepO  agrupneO  ou oida  gar pote ho   kairos eimi  
     V_PAD2P V_PAD2P  D  V_XAI2P C  D  RA_NSM N_NSM V_PAI3S 

mar:13:34 hOs anthrOpos apodEmos apheis  tEn  oikian autou kai dous   
     hOs anthrOpos apodEmos aphiEmi ho   oikia autos kai didOmi  
     C  N_NSM   A_NSM  V_AAPNSM RA_ASF N_ASF RP_GSM C  V_AAPNSM 

 tois  doulois autou tEn  exousian hekastO to   ergon autou kai tO   
 ho   doulos autos ho   exousia hekastos ho   ergon autos kai ho   
 RA_DPM N_DPM  RP_GSM RA_ASF N_ASF  A_DSM  RA_ASN N_ASN RP_GSM C  RA_DSM 

 thurOrO eneteilato hina grEgorE 
 thurOros entellomai hina grEgoreO 
 N_DSM  V_AMI3S  C  V_PAS3S 

mar:13:35 grEgoreite oun ouk oidate gar pote ho   kurios tEs  oikias 
     grEgoreO  oun ou oida  gar pote ho   kurios ho   oikia 
     V_PAD2P  C  D  V_XAI2P C  D  RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF 

 erchetai E opse E mesonuktion E alektorophOnias E prOi 
 erchomai E opse E mesonuktion E alektorophOnia E prOi 
 V_PMI3S C D  C N_ASN    C N_GSF      C D  

mar:13:36 mE elthOn  exaiphnEs heurE  humas katheudontas 
     mE erchomai exaiphnEs heuriskO su  katheudO   
     C V_AAPNSM D     V_AAS3S RP_AP V_PAPAPM   

mar:13:37 ho   de humin legO  pasin legO  grEgoreite 
     hos  de su  legO  pas  legO  grEgoreO  
     RR_ASN C RP_DP V_PAI1S A_DPM V_PAI1S V_PAD2P  


Help and Acknowledgements