Help and Acknowledgements


mar:12:1 kai Erxato autois en  parabolais lalein ampelOna anthrOpos 
     kai archO  autos heis parabolE  laleO ampelOn anthrOpos 
     C  V_AMI3S RP_DPM P  N_DPF   V_PAN N_ASM  N_NSM   

 ephuteusen kai periethEken phragmon kai Oruxen hupolEnion kai OkodomEsen 
 phuteuO  kai peritithEmi phragmos kai orussO hupolEnion kai oikodomeO 
 V_AAI3S  C  V_AAI3S   N_ASM  C  V_AAI3S N_ASN   C  V_AAI3S  

 purgon kai exedeto  auton geOrgois kai apedEmEsen 
 purgos kai ekdidomai autos geOrgos kai apodEmeO  
 N_ASM C  V_AMI3S  RP_ASM N_DPM  C  V_AAI3S  

mar:12:2 kai apesteilen pros tous  geOrgous tO   kairO doulon hina para 
     kai apostellO pros ho   geOrgos ho   kairos doulos hina para 
     C  V_AAI3S  P  RA_APM N_APM  RA_DSM N_DSM N_ASM C  P  

 tOn  geOrgOn labE  apo tOn  karpOn tou  ampelOnos 
 ho   geOrgos lambanO apo ho   karpos ho   ampelOn  
 RA_GPM N_GPM  V_AAS3S P  RA_GPM N_GPM RA_GSM N_GSM   

mar:12:3 kai labontes auton edeiran kai apesteilan kenon 
     kai lambanO autos derO  kai apostellO kenos 
     C  V_AAPNPM RP_ASM V_AAI3P C  V_AAI3P  A_ASM 

mar:12:4 kai palin apesteilen pros autous allon doulon kakeinon ekephaliOsan 
     kai palin apostellO pros heautou allos doulos kakeinos kephalioO  
     C  D   V_AAI3S  P  RP_APM A_ASM N_ASM C    V_AAI3P   

 kai Etimasan 
 kai atimazO 
 C  V_AAI3P 

mar:12:5 kai allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollous allous hous  men 
     kai allos apostellO kakeinos apokteinO kai polus  allos ous  men 
     C  A_ASM V_AAI3S  C    V_AAI3P  C  A_APM  A_APM RR_APM C  

 derontes hous  de apoktennontes 
 derO   ous  de apokteinO   
 V_PAPNPM RR_APM C V_PAPNPM   

mar:12:6 eti hena eichen huion agapEton apesteilen auton eschaton pros 
     eti heis echO  huios agapEtos apostellO autos eschatos pros 
     D  A_ASM V_IAI3S N_ASM A_ASM  V_AAI3S  RP_ASM A_ASM  P  

 autous legOn  hoti entrapEsontai ton  huion mou  
 heautou legO   hoti entrepO    ho   huios egO  
 RP_APM V_PAPNSM C  V_FPI3P    RA_ASM N_ASM RP_GS 

mar:12:7 ekeinoi de hoi  geOrgoi pros heautous eipan  hoti houtos estin  
     ekeinos de ho   geOrgos pros heautou legO  hoti houtos eimi  
     RD_NPM C RA_NPM N_NPM  P  RP_APM  V_AAI3P C  RD_NSM V_PAI3S 

 ho   klEronomos deute apokteinOmen auton kai hEmOn estai  hE   
 ho   klEronomos deute apokteinO  autos kai egO  eimi  ho   
 RA_NSM N_NSM   D   V_AAS1P   RP_ASM C  RP_GP V_FMI3S RA_NSF 

 klEronomia 
 klEronomia 
 N_NSF   

mar:12:8 kai labontes apekteinan auton kai exebalon auton exO tou  
     kai lambanO apokteinO autos kai ekballO autos echO ho   
     C  V_AAPNPM V_AAI3P  RP_ASM C  V_AAI3P RP_ASM P  RA_GSM 

 ampelOnos 
 ampelOn  
 N_GSM   

mar:12:9 ti   [oun] poiEsei ho   kurios tou  ampelOnos eleusetai kai 
     tis  oun  poiEsis ho   kurios ho   ampelOn  erchomai kai 
     RI_ASN C   V_FAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   V_FMI3S  C  

 apolesei tous  geOrgous kai dOsei  ton  ampelOna allois 
 apollumi ho   geOrgos kai didOmi ho   ampelOn allos 
 V_FAI3S RA_APM N_APM  C  V_FAI3S RA_ASM N_ASM  A_DPM 

mar:12:10 oude tEn  graphEn tautEn anegnOte  lithon hon  apedokimasan 
     oude ho   graphE houtos anaginOskO lithos eimi  apodokimazO 
     D  RA_ASF N_ASF  RD_ASF V_AAI2P  N_ASM RR_ASM V_AAI3P   

 hoi  oikodomountes houtos egenEthE eis kephalEn gOnias 
 ho   oikodomeO   houtos ginomai heis kephalE gOnia 
 RA_NPM V_PAPNPM   RD_NSM V_API3S P  N_ASF  N_GSF 

mar:12:11 para kuriou egeneto hautE kai estin  thaumastE en  ophthalmois 
     para kurios ginomai autos kai eimi  thaumastos heis ophthalmos 
     P  N_GSM V_AMI3S RD_NSF C  V_PAI3S A_NSF   P  N_DPM    

 hEmOn 
 egO  
 RP_GP 

mar:12:12 kai ezEtoun auton kratEsai kai ephobEthEsan ton  ochlon egnOsan 
     kai zEteO  autos krateO  kai phobeomai  ho   ochlos ginOskO 
     C  V_IAI3P RP_ASM V_AAN  C  V_API3P   RA_ASM N_ASM V_AAI3P 

 gar hoti pros autous tEn  parabolEn eipen  kai aphentes auton apElthon  
 gar hoti pros heautou ho   parabolE legO  kai aphiEmi autos aperchomai 
 C  C  P  RP_APM RA_ASF N_ASF   V_AAI3S C  V_AAPNPM RP_ASM V_AAI3P  

mar:12:13 kai apostellousin pros auton tinas tOn  pharisaiOn kai tOn  
     kai apostellO   pros autos tis  ho   *PN*    kai ho   
     C  V_PAI3P    P  RP_ASM RI_APM RA_GPM N_GPM   C  RA_GPM 

 hErOdianOn hina auton agreusOsin logO 
 *PN*    hina autos agreuO   logos 
 N_GPM   C  RP_ASM V_AAS3P  N_DSM 

mar:12:14 kai elthontes legousin autO  didaskale oidamen hoti alEthEs ei   
     kai erchomai legO   autos didaskalos oida  hoti alEthEs eimi  
     C  V_AAPNPM V_PAI3P RP_DSM N_VSM   V_XAI1P C  A_NSM  V_PAI2S 

 kai ou melei  soi  peri oudenos ou gar blepeis eis prosOpon anthrOpOn all 
 kai ou melei  su  peri oudeis ou gar blepO  heis prosOpon anthrOpos alla 
 C  D V_PAI3S RP_DS P  A_GSM  D C  V_PAI2S P  N_ASN  N_GPM   C  

 ep alEtheias tEn  hodon tou  theou didaskeis exestin dounai kEnson 
 epi alEtheia ho   hodos ho   theos didaskO  exesti didOmi kEnsos 
 P  N_GSF   RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM V_PAI2S  V_PAI3S V_AAN N_ASM 

 kaisari E ou dOmen  E mE dOmen  
 *PN*  E ou didOmi E mE didOmi 
 N_DSM  C D V_AAS1P C D V_AAS1P 

mar:12:15 ho   de eidOs  autOn tEn  hupokrisin eipen  autois ti   
     ho   de horaO  autos ho   hupokrisis legO  autos tis  
     RA_NSM C V_XAPNSM RP_GPM RA_ASF N_ASF   V_AAI3S RP_DPM RI_ASN 

 me  peirazete pherete moi  dEnarion hina idO   
 egO  peirazO  pherO  egO  dEnarion hina horaO  
 RP_AS V_PAI2P  V_PAD2P RP_DS N_ASN  C  V_AAS1S 

mar:12:16 hoi  de Enegkan kai legei  autois tinos hE   eikOn hautE kai 
     ho   de pherO  kai legO  autos tis  ho   eikOn autos kai 
     RA_NPM C V_AAI3P C  V_PAI3S RP_DPM RI_GSM RA_NSF N_NSF RD_NSF C  

 hE   epigraphE hoi  de eipan  autO  kaisaros 
 ho   epigraphE ho   de legO  autos *PN*   
 RA_NSF N_NSF   RA_NPM C V_AAI3P RP_DSM N_GSM  

mar:12:17 ho   de iEsous eipen  autois ta   kaisaros apodote  kaisari kai 
     ho   de *PN*  legO  autos ho   *PN*   apodidOmi *PN*  kai 
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RP_DPM RA_APN N_GSM  V_AAD2P  N_DSM  C  

 ta   tou  theou tO   theO kai exethaumazon ep autO  
 ho   ho   theos ho   theos kai ekthaumazO  epi autos 
 RA_APN RA_GSM N_GSM RA_DSM N_DSM C  V_IAI3P   P  RP_DSM 

mar:12:18 kai erchontai saddoukaioi pros auton hoitines legousin anastasin mE 
     kai erchomai *PN*    pros autos hostis  legO   anastasis mE 
     C  V_PMI3P  N_NPM    P  RP_ASM RR_NPM  V_PAI3P N_ASF   D 

 einai kai epErOtOn auton legontes 
 eimi kai eperOtaO autos legO   
 V_PAN C  V_IAI3P RP_ASM V_PAPNPM 

mar:12:19 didaskale mOusEs egrapsen hEmin hoti ean tinos adelphos apothanE  
     didaskalos *PN*  graphO  egO  hoti ean tis  adelphos apothnEskO 
     N_VSM   N_NSM V_AAI3S RP_DP C  C  RI_GSM N_NSM  V_AAS3S  

 kai katalipE gunaika kai mE aphE  teknon hina labE  ho   adelphos 
 kai kataleipO gunE  kai mE haphE  teknon hina lambanO ho   adelphos 
 C  V_AAS3S  N_ASF  C  D V_AAS3S N_ASN C  V_AAS3S RA_NSM N_NSM  

 autou tEn  gunaika kai exanastEsE sperma tO   adelphO autou 
 autos ho   gunE  kai exanistEmi sperma ho   adelphos autos 
 RP_GSM RA_ASF N_ASF  C  V_AAS3S  N_ASN RA_DSM N_DSM  RP_GSM 

mar:12:20 hepta adelphoi Esan  kai ho   prOtos elaben gunaika kai 
     hepta adelphos eimi  kai ho   prOtos lambanO gunE  kai 
     A_NPM N_NPM  V_IAI3P C  RA_NSM A_NSM V_AAI3S N_ASF  C  

 apothnEskOn ouk aphEken sperma 
 apothnEskO ou aphiEmi sperma 
 V_PAPNSM  D  V_AAI3S N_ASN 

mar:12:21 kai ho   deuteros elaben autEn  kai apethanen mE katalipOn 
     kai ho   deuteros lambanO heautou kai apothnEskO mE kataleipO 
     C  RA_NSM A_NSM  V_AAI3S RP_ASF C  V_AAI3S  D V_AAPNSM 

 sperma kai ho   tritos hOsautOs 
 sperma kai ho   tritos hOsautOs 
 N_ASN C  RA_NSM A_NSM D    

mar:12:22 kai hoi  hepta ouk aphEkan sperma eschaton pantOn kai hE   gunE 
     kai ho   hepta ou aphiEmi sperma eschatos pas  kai ho   gunE 
     C  RA_NPM A_NPM D  V_AAI3P N_ASN A_ASN  A_GPN D  RA_NSF N_NSF 

 apethanen 
 apothnEskO 
 V_AAI3S  

mar:12:23 en  tE   anastasei [hotan anastOsin] tinos autOn estai  gunE 
     heis ho   anastasis hotan anistEmi  tis  autos eimi  gunE 
     P  RA_DSF N_DSF   D   V_AAS3P  RI_GSM RP_GPM V_FMI3S N_NSF 

 hoi  gar hepta eschon autEn  gunaika 
 ho   gar hepta echO  heautou gunE  
 RA_NPM C  A_NPM V_AAI3P RP_ASF N_ASF  

mar:12:24 ephE  autois ho   iEsous ou dia touto planasthe mE eidotes 
     phEmi  autos ho   *PN*  ou dia houtos planaO  mE oida   
     V_IAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM X P  RD_ASN V_PPI2P  D V_XAPNPM 

 tas  graphas mEde tEn  dunamin tou  theou 
 ho   graphE mEde ho   dunamis ho   theos 
 RA_APF N_APF  C  RA_ASF N_ASF  RA_GSM N_GSM 

mar:12:25 hotan gar ek nekrOn anastOsin oute gamousin oute gamizontai all 
     hotan gar ek nekros anistEmi oute gameO  oute gamizO   alla 
     C   C  P A_GPM V_AAS3P  C  V_PAI3P C  V_PPI3P  C  

 eisin  hOs aggeloi en  tois  ouranois 
 eimi  hOs aggelos heis ho   ouranos 
 V_PAI3P C  N_NPM  P  RA_DPM N_DPM  

mar:12:26 peri de tOn  nekrOn hoti egeirontai ouk anegnOte  en  tE   
     peri de ho   nekros hoti egeirO   ou anaginOskO heis ho   
     P  C RA_GPM A_GPM C  V_PPI3P  D  V_AAI2P  P  RA_DSF 

 biblO mOuseOs epi tou  batou pOs eipen  autO  ho   theos legOn  
 biblos *PN*  epi ho   batos pOs legO  autos ho   theos legO   
 N_DSF N_GSM  P  RA_GSM N_GSM C  V_AAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM V_PAPNSM 

 egO  ho   theos abraam kai [ho]  theos isaak kai [ho]  theos iakOb 
 egO  ho   theos *PN*  kai ho   theos *PN* kai ho   theos *PN* 
 RP_NS RA_NSM N_NSM N_GSM C  RA_NSM N_NSM N_GSM C  RA_NSM N_NSM N_GSM 

mar:12:27 ouk estin  theos nekrOn alla zOntOn  polu planasthe 
     ou eimi  theos nekros alla zaO   polus planaO  
     D  V_PAI3S N_NSM A_GPM C  V_PAPGPM A_ASN V_PPI2P  

mar:12:28 kai proselthOn  heis tOn  grammateOn akousas autOn suzEtountOn 
     kai proserchomai heis ho   grammateus akouO  autos suzEteO   
     C  V_AAPNSM   A_NSM RA_GPM N_GPM   V_AAPNSM RP_GPM V_PAPGPM  

 idOn   hoti kalOs apekrithE  autois epErOtEsen auton poia  estin  
 horaO  hoti kalOs apokrinomai autos eperOtaO  autos poios eimi  
 V_AAPNSM C  D   V_API3S   RP_DPM V_AAI3S  RP_ASM RI_NSF V_PAI3S 

 entolE prOtE pantOn 
 entolE prOtos pas  
 N_NSF A_NSF A_GPN 

mar:12:29 apekrithE  ho   iEsous hoti prOtE estin  akoue  israEl kurios 
     apokrinomai ho   *PN*  hoti prOtos eimi  akouO  *PN*  kurios 
     V_API3S   RA_NSM N_NSM C  A_NSF V_PAI3S V_PAD2S N_VSM N_NSM 

 ho   theos hEmOn kurios heis estin  
 ho   theos egO  kurios heis eimi  
 RA_NSM N_NSM RP_GP N_NSM A_NSM V_PAI3S 

mar:12:30 kai agapEseis kurion ton  theon sou  ex holEs tEs  kardias 
     kai agapaO  kurios ho   theos su  hex holos ho   kardia 
     C  V_FAI2S  N_ASM RA_ASM N_ASM RP_GS P  A_GSF RA_GSF N_GSF  

 sou  kai ex holEs tEs  psuchEs sou  kai ex holEs tEs  dianoias sou  
 su  kai hex holos ho   psuchE su  kai hex holos ho   dianoia su  
 RP_GS C  P  A_GSF RA_GSF N_GSF  RP_GS C  P  A_GSF RA_GSF N_GSF  RP_GS 

 kai ex holEs tEs  ischuos sou  
 kai hex holos ho   ischus su  
 C  P  A_GSF RA_GSF N_GSF  RP_GS 

mar:12:31 deutera hautE agapEseis ton  plEsion sou  hOs seauton meizOn 
     deuteros autos agapaO  ho   plEsion su  hOs seautou megas 
     A_NSF  RD_NSF V_FAI2S  RA_ASM D    RP_GS C  RP_ASM A_NSFC 

 toutOn allE entolE ouk estin  
 houtos allos entolE ou eimi  
 RD_GPF A_NSF N_NSF D  V_PAI3S 

mar:12:32 kai eipen  autO  ho   grammateus kalOs didaskale ep alEtheias 
     kai legO  autos ho   grammateus kalOs didaskalos epi alEtheia 
     C  V_AAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM   D   N_VSM   P  N_GSF   

 eipes  hoti heis estin  kai ouk estin  allos plEn autou 
 legO  hoti heis eimi  kai ou eimi  allos plEn autos 
 V_AAI2S C  A_NSM V_PAI3S C  D  V_PAI3S A_NSM P  RP_GSM 

mar:12:33 kai to   agapan auton ex holEs tEs  kardias kai ex holEs 
     kai ho   agapaO autos hex holos ho   kardia kai hex holos 
     C  RA_NSN V_PAN RP_ASM P  A_GSF RA_GSF N_GSF  C  P  A_GSF 

 tEs  suneseOs kai ex holEs tEs  ischuos kai to   agapan ton  plEsion 
 ho   sunesis kai hex holos ho   ischus kai ho   agapaO ho   plEsion 
 RA_GSF N_GSF  C  P  A_GSF RA_GSF N_GSF  C  RA_NSN V_PAN RA_ASM D    

 hOs heauton perissoteron estin  pantOn tOn  holokautOmatOn kai thusiOn 
 hOs heautou perissoteros eimi  pas  ho   holokautOma  kai thusia 
 C  RP_ASM A_NSNC    V_PAI3S A_GPN RA_GPN N_GPN     C  N_GPF  

mar:12:34 kai ho   iEsous idOn   [auton] hoti nounechOs apekrithE  eipen  
     kai ho   *PN*  horaO  autos  hoti nounechOs apokrinomai legO  
     C  RA_NSM N_NSM V_AAPNSM RP_ASM C  D     V_API3S   V_AAI3S 

 autO  ou makran ei   apo tEs  basileias tou  theou kai oudeis ouketi 
 autos ou makros eimi  apo ho   basileia ho   theos kai oudeis ouketi 
 RP_DSM D A_ASF V_PAI2S P  RA_GSF N_GSF   RA_GSM N_GSM C  A_NSM D   

 etolma auton eperOtEsai 
 tolmaO autos eperOtaO  
 V_IAI3S RP_ASM V_AAN   

mar:12:35 kai apokritheis ho   iEsous elegen didaskOn en  tO   hierO pOs 
     kai apokrinomai ho   *PN*  legO  didaskO heis ho   hieros pOs 
     C  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM V_IAI3S V_PAPNSM P  RA_DSN A_DSN D  

 legousin hoi  grammateis hoti ho   christos huios dauid estin  
 legO   ho   grammateus hoti ho   *PN*   huios *PN* eimi  
 V_PAI3P RA_NPM N_NPM   C  RA_NSM N_NSM  N_NSM N_GSM V_PAI3S 

mar:12:36 autos dauid eipen  en  tO   pneumati tO   hagiO eipen  
     autos *PN* legO  heis ho   pneuma  ho   hagios legO  
     RP_NSM N_NSM V_AAI3S P  RA_DSN N_DSN  RA_DSN A_DSN V_AAI3S 

 kurios tO   kuriO mou  kathou  ek dexiOn mou  heOs an thO   tous  
 kurios ho   kurios egO  kathEmai ek dexios egO  heOs an tithEmi ho   
 N_NSM RA_DSM N_DSM RP_GS V_PMD2S P A_GPN RP_GS C  X V_AAS1S RA_APM 

 echthrous sou  hupokatO tOn  podOn sou  
 echthros su  hupokatO ho   pous su  
 A_APM   RP_GS P    RA_GPM N_GPM RP_GS 

mar:12:37 autos dauid legei  auton kurion kai pothen autou estin  huios 
     autos *PN* legO  autos kurios kai pothen autos eimi  huios 
     RP_NSM N_NSM V_PAI3S RP_ASM N_ASM C  D   RP_GSM V_PAI3S N_NSM 

 kai [ho]  polus ochlos Ekouen autou hEdeOs 
 kai ho   polus ochlos akouO  autos hEdeOs 
 C  RA_NSM A_NSM N_NSM V_IAI3S RP_GSM D   

mar:12:38 kai en  tE   didachE autou elegen blepete apo tOn  grammateOn 
     kai heis ho   didachE autos legO  blepO  apo ho   grammateus 
     C  P  RA_DSF N_DSF  RP_GSM V_IAI3S V_PAD2P P  RA_GPM N_GPM   

 tOn  thelontOn en  stolais peripatein kai aspasmous en  tais  agorais 
 ho   thelO   heis stolE  peripateO kai aspasmos heis ho   agora  
 RA_GPM V_PAPGPM P  N_DPF  V_PAN   C  N_APM   P  RA_DPF N_DPF  

mar:12:39 kai prOtokathedrias en  tais  sunagOgais kai prOtoklisias en  
     kai prOtokathedria heis ho   sunagOgE  kai prOtoklisia heis 
     C  N_APF      P  RA_DPF N_DPF   C  N_APF    P  

 tois  deipnois 
 ho   deipnon 
 RA_DPN N_DPN  

mar:12:40 hoi  katesthiontes tas  oikias tOn  chErOn kai prophasei makra 
     ho   katesthiO   ho   oikia ho   chEra kai prophasis makros 
     RA_NPM V_PAPNPM   RA_APF N_APF RA_GPF A_GPF C  N_DSF   A_APN 

 proseuchomenoi houtoi lEmpsontai perissoteron krima 
 proseuchomai  houtos lambanO  perissoteros krima 
 V_PMPNPM    RD_NPM V_FMI3P  A_ASNC    N_ASN 

mar:12:41 kai kathisas katenanti tou  gazophulakiou etheOrei pOs ho   
     kai kathizO katenanti ho   gazophulakion theOreO pOs ho   
     C  V_AAPNSM P     RA_GSN N_GSN     V_IAI3S D  RA_NSM 

 ochlos ballei chalkon eis to   gazophulakion kai polloi plousioi eballon 
 ochlos ballO  chalkos heis ho   gazophulakion kai polus plousios ballO  
 N_NSM V_PAI3S N_ASM  P  RA_ASN N_ASN     C  A_NPM A_NPM  V_IAI3P 

 polla 
 polus 
 A_APN 

mar:12:42 kai elthousa mia  chEra ptOchE ebalen lepta duo  ho   estin  
     kai erchomai heis chEra ptOchos ballO  lepton duo  hos  eimi  
     C  V_AAPNSF A_NSF A_NSF A_NSF  V_AAI3S A_APN A_APN RR_NSN V_PAI3S 

 kodrantEs 
 kodrantEs 
 N_NSM   

mar:12:43 kai proskalesamenos tous  mathEtas autou eipen  autois amEn 
     kai proskaleomai  ho   mathEtEs autos legO  autos amEn 
     C  V_AMPNSM    RA_APM N_APM  RP_GSM V_AAI3S RP_DPM X  

 legO  humin hoti hE   chEra hautE hE   ptOchE pleion pantOn ebalen 
 legO  su  hoti ho   chEra autos ho   ptOchos polus pas  ballO  
 V_PAI1S RP_DP C  RA_NSF A_NSF RD_NSF RA_NSF A_NSF  A_ASNC A_GPM V_AAI3S 

 tOn  ballontOn eis to   gazophulakion 
 ho   ballO   heis ho   gazophulakion 
 RA_GPM V_PAPGPM P  RA_ASN N_ASN     

mar:12:44 pantes gar ek tou  perisseuontos autois ebalon hautE de ek tEs  
     pas  gar ek ho   perisseuO   autos ballO  autos de ek ho   
     A_NPM C  P RA_GSN V_PAPGSN   RP_DPM V_AAI3P RD_NSF C P RA_GSF 

 husterEseOs autEs panta hosa  eichen ebalen holon ton  bion autEs 
 husterEsis autos pas  hosos echO  ballO  holos ho   bios autos 
 N_GSF    RP_GSF A_APN RR_APN V_IAI3S V_AAI3S A_ASM RA_ASM N_ASM RP_GSF 


Help and Acknowledgements