Help and Acknowledgements


mar:11:1 kai hote eggizousin eis hierosoluma eis bEthphagE kai bEthanian pros 
     kai hote eggizO   heis *PN*    heis *PN*   kai *PN*   pros 
     C  C  V_PAI3P  P  N_APN    P  N_ASF   C  N_ASF   P  

 to   oros tOn  elaiOn apostellei duo  tOn  mathEtOn autou 
 ho   oros ho   elaia apostellO duo  ho   mathEtEs autos 
 RA_ASN N_ASN RA_GPF N_GPF V_PAI3S  A_APM RA_GPM N_GPM  RP_GSM 

mar:11:2 kai legei  autois hupagete eis tEn  kOmEn tEn  katenanti humOn 
     kai legO  autos hupagO  heis ho   kOmE ho   katenanti su  
     C  V_PAI3S RP_DPM V_PAD2P P  RA_ASF N_ASF RA_ASF P     RP_GP 

 kai euthus eisporeuomenoi eis autEn  heurEsete pOlon dedemenon eph hon  
 kai euthus eisporeuomai  heis heautou heuriskO pOlos deO    epi eimi  
 C  A_NSM V_PMPNPM    P  RP_ASF V_FAI2P  N_ASM V_XPPASM P  RR_ASM 

 oudeis oupO anthrOpOn ekathisen lusate auton kai pherete 
 oudeis oupO anthrOpos kathizO  luO   autos kai pherO  
 A_NSM D  N_GPM   V_AAI3S  V_AAD2P RP_ASM C  V_PAD2P 

mar:11:3 kai ean tis  humin eipE  ti   poieite touto eipate ho   
     kai ean tis  su  legO  tis  poieO  houtos legO  ho   
     C  C  RI_NSM RP_DP V_AAS3S RI_ASN V_PAI2P RD_ASN V_AAD2P RA_NSM 

 kurios autou chreian echei  kai euthus auton apostellei palin hOde 
 kurios autos chreia echO  kai euthus autos apostellO palin hOde 
 N_NSM RP_GSM N_ASF  V_PAI3S C  A_NSM RP_ASM V_PAI3S  D   D  

mar:11:4 kai apElthon  kai heuron  pOlon dedemenon pros thuran exO epi 
     kai aperchomai kai heuriskO pOlos deO    pros thura echO epi 
     C  V_AAI3P  C  V_AAI3P N_ASM V_XPPASM P  N_ASF D  P  

 tou  amphodou kai luousin auton 
 ho   amphodon kai luO   autos 
 RA_GSN N_GSN  C  V_PAI3P RP_ASM 

mar:11:5 kai tines tOn  ekei hestEkotOn elegon autois ti   poieite 
     kai tis  ho   ekei histEmi  legO  autos tis  poieO  
     C  RI_NPM RA_GPM D  V_XAPGPM  V_IAI3P RP_DPM RI_ASN V_PAI2P 

 luontes ton  pOlon 
 luO   ho   pOlos 
 V_PAPNPM RA_ASM N_ASM 

mar:11:6 hoi  de eipan  autois kathOs eipen  ho   iEsous kai aphEkan 
     ho   de legO  autos kathOs legO  ho   *PN*  kai aphiEmi 
     RA_NPM C V_AAI3P RP_DPM C   V_AAI3S RA_NSM N_NSM C  V_AAI3P 

 autous 
 heautou 
 RP_APM 

mar:11:7 kai pherousin ton  pOlon pros ton  iEsoun kai epiballousin autO  
     kai pherO   ho   pOlos pros ho   *PN*  kai epiballO   autos 
     C  V_PAI3P  RA_ASM N_ASM P  RA_ASM N_ASM C  V_PAI3P   RP_DSM 

 ta   himatia autOn kai ekathisen ep auton 
 ho   himation autos kai kathizO  epi autos 
 RA_APN N_APN  RP_GPM C  V_AAI3S  P  RP_ASM 

mar:11:8 kai polloi ta   himatia autOn estrOsan eis tEn  hodon alloi de 
     kai polus ho   himation autos strOnnumi heis ho   hodos allos de 
     C  A_NPM RA_APN N_APN  RP_GPM V_AAI3P  P  RA_ASF N_ASF A_NPM C 

 stibadas kopsantes ek tOn  agrOn 
 stibas  koptO   ek ho   agros 
 N_APF  V_AAPNPM P RA_GPM N_GPM 

mar:11:9 kai hoi  proagontes kai hoi  akolouthountes ekrazon hOsanna 
     kai ho   proagO   kai ho   akoloutheO   krazO  hOsanna 
     C  RA_NPM V_PAPNPM  C  RA_NPM V_PAPNPM    V_IAI3P X    

 eulogEmenos ho   erchomenos en  onomati kuriou 
 eulogeO   ho   erchomai  heis onoma  kurios 
 V_XPPNSM  RA_NSM V_PMPNSM  P  N_DSN  N_GSM 

mar:11:10 eulogEmenE hE   erchomenE basileia tou  patros hEmOn dauid 
     eulogeO  ho   erchomai basileia ho   patEr egO  *PN* 
     V_XPPNSF  RA_NSF V_PMPNSF N_NSF  RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM 

 hOsanna en  tois  hupsistois 
 hOsanna heis ho   hupsistos 
 X    P  RA_DPN A_DPNS   

mar:11:11 kai eisElthen  eis hierosoluma eis to   hieron kai 
     kai eiserchomai heis *PN*    heis ho   hieron kai 
     C  V_AAI3S   P  N_APN    P  RA_ASN A_ASN C  

 periblepsamenos panta opsias EdE ousEs  tEs  hOras exElthen  eis 
 periblepomai  pas  opsia EdE eimi   ho   hOra exerchomai heis 
 V_AMPNSM    A_APN A_GSF D  V_PAPGSF RA_GSF N_GSF V_AAI3S  P  

 bEthanian meta tOn  dOdeka 
 *PN*   meta ho   dOdeka 
 N_ASF   P  RA_GPM A_GPM 

mar:11:12 kai tE   epaurion exelthontOn autOn apo bEthanias epeinasen 
     kai ho   epaurion exerchomai autos apo *PN*   peinaO  
     C  RA_DSF D    V_AAPGPM  RP_GPM P  N_GSF   V_AAI3S  

mar:11:13 kai idOn   sukEn apo makrothen echousan phulla Elthen  ei ara 
     kai horaO  sukE apo makrothen echO   phullon erchomai ei ara 
     C  V_AAPNSM N_ASF P  D     V_PAPASF N_APN  V_AAI3S X X  

 ti   heurEsei en  autE  kai elthOn  ep autEn  ouden heuren  ei mE 
 tis  heuriskO heis autos kai erchomai epi heautou oudeis heuriskO ei mE 
 RI_ASN V_FAI3S P  RP_DSF C  V_AAPNSM P  RP_ASF A_ASN V_AAI3S C D 

 phulla ho   gar kairos ouk En   sukOn 
 phullon ho   gar kairos ou eimi  sukE 
 N_APN  RA_NSM C  N_NSM D  V_IAI3S N_GPN 

mar:11:14 kai apokritheis eipen  autE  mEketi eis ton  aiOna ek sou  
     kai apokrinomai legO  autos mEketi heis ho   aiOn ek su  
     C  V_APPNSM  V_AAI3S RP_DSF D   P  RA_ASM N_ASM P RP_GS 

 mEdeis karpon phagoi kai Ekouon hoi  mathEtai autou 
 mEdeis karpos esthiO kai akouO  ho   mathEtEs autos 
 A_NSM N_ASM V_AAO3S C  V_IAI3P RA_NPM N_NPM  RP_GSM 

mar:11:15 kai erchontai eis hierosoluma kai eiselthOn  eis to   hieron 
     kai erchomai heis *PN*    kai eiserchomai heis ho   hieron 
     C  V_PMI3P  P  N_APN    C  V_AAPNSM  P  RA_ASN A_ASN 

 Erxato ekballein tous  pOlountas kai tous  agorazontas en  tO   hierO 
 archO  ekballO  ho   pOleO   kai ho   agorazO   heis ho   hieros 
 V_AMI3S V_PAN   RA_APM V_PAPAPM C  RA_APM V_PAPAPM  P  RA_DSN A_DSN 

 kai tas  trapezas tOn  kollubistOn kai tas  kathedras tOn  pOlountOn 
 kai ho   trapeza ho   kollubistEs kai ho   kathedra ho   pOleO   
 C  RA_APF N_APF  RA_GPM N_GPM    C  RA_APF N_APF   RA_GPM V_PAPGPM 

 tas  peristeras katestrepsen 
 ho   peristera katastrephO 
 RA_APF N_APF   V_AAI3S   

mar:11:16 kai ouk Ephien hina tis  dienegkE skeuos dia tou  hierou 
     kai ou aphiEmi hina tis  diapherO skeuos dia ho   hieros 
     C  D  V_IAI3S C  RI_NSM V_AAS3S N_ASN P  RA_GSN A_GSN 

mar:11:17 kai edidasken kai elegen autois ou gegraptai hoti ho   oikos mou  
     kai didaskO  kai legO  autos ou graphO  hoti ho   oikos egO  
     C  V_IAI3S  C  V_IAI3S RP_DPM X V_XPI3S  C  RA_NSM N_NSM RP_GS 

 oikos proseuchEs klEthEsetai pasin tois  ethnesin humeis de pepoiEkate 
 oikos proseuchE kaleO    pas  ho   ethnos  su   de poieO   
 N_NSM N_GSF   V_FPI3S   A_DPN RA_DPN N_DPN  RP_NP C V_XAI2P  

 auton spElaion lEstOn 
 autos spElaion lEstEs 
 RP_ASM N_ASN  N_GPM 

mar:11:18 kai Ekousan hoi  archiereis kai hoi  grammateis kai ezEtoun pOs 
     kai akouO  ho   archiereus kai ho   grammateus kai zEteO  pOs 
     C  V_AAI3P RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   C  V_IAI3P D  

 auton apolesOsin ephobounto gar auton pas  gar ho   ochlos exeplEsseto 
 autos apollumi  phobeomai gar autos pas  gar ho   ochlos ekplEssomai 
 RP_ASM V_AAS3P  V_IMI3P  C  RP_ASM A_NSM C  RA_NSM N_NSM V_IPI3S   

 epi tE   didachE autou 
 epi ho   didachE autos 
 P  RA_DSF N_DSF  RP_GSM 

mar:11:19 kai hotan opse egeneto exeporeuonto exO tEs  poleOs 
     kai hotan opse ginomai ekporeuomai echO ho   polis 
     C  C   D  V_AMI3S V_IMI3P   P  RA_GSF N_GSF 

mar:11:20 kai paraporeuomenoi prOi eidon  tEn  sukEn exErammenEn ek rhizOn 
     kai paraporeuomai  prOi horaO  ho   sukE xErainO   ek rhiza 
     C  V_PMPNPM    D  V_AAI3P RA_ASF N_ASF V_XPPASF  P N_GPF 

mar:11:21 kai anamnEstheis ho   petros legei  autO  rabbi ide  hE   
     kai anamimnEskO ho   *PN*  legO  autos rabbi horaO ho   
     C  V_APPNSM   RA_NSM N_NSM V_PAI3S RP_DSM N_VSM X   RA_NSF 

 sukE hEn  katErasO  exErantai 
 sukE eimi  kataraomai xErainO  
 N_NSF RR_ASF V_AMI2S  V_XPI3S  

mar:11:22 kai apokritheis ho   iEsous legei  autois echete pistin theou 
     kai apokrinomai ho   *PN*  legO  autos echO  pistis theos 
     C  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM V_PAI3S RP_DPM V_PAD2P N_ASF N_GSM 

mar:11:23 amEn legO  humin hoti hos  an eipE  tO   orei toutO arthEti 
     amEn legO  su  hoti hos  an legO  ho   oros houtos airO  
     X  V_PAI1S RP_DP C  RR_NSM X V_AAS3S RA_DSN N_DSN RD_DSN V_APD2S 

 kai blEthEti eis tEn  thalassan kai mE diakrithE en  tE   kardia autou 
 kai ballO  heis ho   thalassa kai mE diakrinO heis ho   kardia autos 
 C  V_APD2S P  RA_ASF N_ASF   C  D V_APS3S  P  RA_DSF N_DSF RP_GSM 

 alla pisteuE hoti ho   lalei  ginetai estai  autO  
 alla pisteuO hoti hos  laleO  ginomai eimi  autos 
 C  V_PAS3S C  RR_ASN V_PAI3S V_PMI3S V_FMI3S RP_DSM 

mar:11:24 dia touto legO  humin panta hosa  proseuchesthe kai aiteisthe 
     dia houtos legO  su  pas  hosos proseuchomai kai aiteO   
     P  RD_ASN V_PAI1S RP_DP A_APN RR_APN V_PMI2P    C  V_PMI2P  

 pisteuete hoti elabete kai estai  humin 
 pisteuO  hoti lambanO kai eimi  su  
 V_PAD2P  C  V_AAI2P C  V_FMI3S RP_DP 

mar:11:25 kai hotan stEkete proseuchomenoi aphiete ei ti   echete kata 
     kai hotan stEkO  proseuchomai  aphiEmi ei tis  echO  kata 
     C  C   V_PAI2P V_PMPNPM    V_PAD2P C RI_ASN V_PAI2P P  

 tinos hina kai ho   patEr humOn ho   en  tois  ouranois aphE  humin 
 tis  hina kai ho   patEr su  ho   heis ho   ouranos haphE  su  
 RI_GSM C  D  RA_NSM N_NSM RP_GP RA_NSM P  RA_DPM N_DPM  V_AAS3S RP_DP 

 ta   paraptOmata humOn 
 ho   paraptOma  su  
 RA_APN N_APN    RP_GP 

mar:11:27 kai erchontai palin eis hierosoluma kai en  tO   hierO 
     kai erchomai palin heis *PN*    kai heis ho   hieros 
     C  V_PMI3P  D   P  N_APN    C  P  RA_DSN A_DSN 

 peripatountos autou erchontai pros auton hoi  archiereis kai hoi  
 peripateO   autos erchomai pros autos ho   archiereus kai ho   
 V_PAPGSM   RP_GSM V_PMI3P  P  RP_ASM RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM 

 grammateis kai hoi  presbuteroi 
 grammateus kai ho   presbuteros 
 N_NPM   C  RA_NPM A_NPM    

mar:11:28 kai elegon autO  en  poia  exousia tauta poieis E tis  soi  
     kai legO  autos heis poios exousia houtos poieO  E tis  su  
     C  V_IAI3P RP_DSM P  RI_DSF N_DSF  RD_APN V_PAI2S C RI_NSM RP_DS 

 edOken tEn  exousian tautEn hina tauta poiEs  
 didOmi ho   exousia houtos hina houtos poieO  
 V_AAI3S RA_ASF N_ASF  RD_ASF C  RD_APN V_PAS2S 

mar:11:29 ho   de iEsous eipen  autois eperOtEsO humas hena logon kai 
     ho   de *PN*  legO  autos eperOtaO su  heis logos kai 
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RP_DPM V_FAI1S  RP_AP A_ASM N_ASM C  

 apokrithEte moi  kai erO   humin en  poia  exousia tauta poiO  
 apokrinomai egO  kai legO  su  heis poios exousia houtos poieO  
 V_APD2P   RP_DS C  V_FAI1S RP_DP P  RI_DSF N_DSF  RD_APN V_PAI1S 

mar:11:30 to   baptisma to   iOannou ex ouranou En   E ex anthrOpOn 
     ho   baptisma ho   *PN*  hex ouranos eimi  E hex anthrOpos 
     RA_NSN N_NSN  RA_NSN N_GSM  P  N_GSM  V_IAI3S C P  N_GPM   

 apokrithEte moi  
 apokrinomai egO  
 V_APD2P   RP_DS 

mar:11:31 kai dielogizonto pros heautous legontes ean eipOmen ex ouranou 
     kai dialogizomai pros heautou legO   ean legO  hex ouranos 
     C  V_IMI3P   P  RP_APM  V_PAPNPM C  V_AAS1P P  N_GSM  

 erei  dia ti   [oun] ouk episteusate autO  
 legO  dia tis  oun  ou pisteuO   autos 
 V_FAI3S P  RI_ASN C   D  V_AAI2P   RP_DSM 

mar:11:32 alla eipOmen ex anthrOpOn ephobounto ton  ochlon hapantes gar 
     alla legO  hex anthrOpos phobeomai ho   ochlos hapas  gar 
     C  V_AAS1P P  N_GPM   V_IMI3P  RA_ASM N_ASM A_NPM  C  

 eichon ton  iOannEn ontOs hoti prophEtEs En   
 echO  ho   *PN*  ontOs hoti prophEtEs eimi  
 V_IAI3P RA_ASM N_ASM  D   C  N_NSM   V_IAI3S 

mar:11:33 kai apokrithentes tO   iEsou legousin ouk oidamen kai ho   iEsous 
     kai apokrinomai  ho   *PN* legO   ou oida  kai ho   *PN*  
     C  V_APPNPM   RA_DSM N_DSM V_PAI3P D  V_XAI1P C  RA_NSM N_NSM 

 legei  autois oude egO  legO  humin en  poia  exousia tauta poiO  
 legO  autos oude egO  legO  su  heis poios exousia houtos poieO  
 V_PAI3S RP_DPM D  RP_NS V_PAI1S RP_DP P  RI_DSF N_DSF  RD_APN V_PAI1S 


Help and Acknowledgements