Help and Acknowledgements


mar:10:1 kai ekeithen anastas erchetai eis ta   horia tEs  ioudaias 
     kai ekeithen anistEmi erchomai heis ho   horion ho   *PN*   
     C  D    V_AAPNSM V_PMI3S P  RA_APN N_APN RA_GSF N_GSF  

 [kai] peran tou  iordanou kai sumporeuontai palin ochloi pros auton kai 
 kai  peran ho   *PN*   kai sumporeuomai palin ochlos pros autos kai 
 C   P   RA_GSM N_GSM  C  V_PMI3P    D   N_NPM P  RP_ASM C  

 hOs eiOthei palin edidasken autous 
 hOs eiOtha palin didaskO  heautou 
 C  V_YAI3S D   V_IAI3S  RP_APM 

mar:10:2 kai proselthontes pharisaioi epErOtOn auton ei exestin andri gunaika 
     kai proserchomai *PN*    eperOtaO autos ei exesti anEr gunE  
     C  V_AAPNPM   N_NPM   V_IAI3P RP_ASM X V_PAI3S N_DSM N_ASF  

 apolusai peirazontes auton 
 apoluO  peirazO   autos 
 V_AAN  V_PAPNPM  RP_ASM 

mar:10:3 ho   de apokritheis eipen  autois ti   humin eneteilato mOusEs 
     ho   de apokrinomai legO  autos tis  su  entellomai *PN*  
     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S RP_DPM RI_ASN RP_DP V_AMI3S  N_NSM 

mar:10:4 hoi  de eipan  epetrepsen mOusEs biblion apostasiou grapsai kai 
     ho   de legO  epitrepO  *PN*  biblion apostasion graphO kai 
     RA_NPM C V_AAI3P V_AAI3S  N_NSM N_ASN  N_GSN   V_AAN  C  

 apolusai 
 apoluO  
 V_AAN  

mar:10:5 ho   de iEsous eipen  autois pros tEn  sklErokardian humOn 
     ho   de *PN*  legO  autos pros ho   sklErokardia su  
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RP_DPM P  RA_ASF N_ASF     RP_GP 

 egrapsen humin tEn  entolEn tautEn 
 graphO  su  ho   entolE houtos 
 V_AAI3S RP_DP RA_ASF N_ASF  RD_ASF 

mar:10:6 apo de archEs ktiseOs arsen kai thElu epoiEsen autous 
     apo de archE ktisis arsEn kai thElus poieO  heautou 
     P  C N_GSF N_GSF  A_ASN C  A_ASN V_AAI3S RP_APM 

mar:10:7 heneken toutou kataleipsei anthrOpos ton  patera autou kai tEn  
     heneka houtos kataleipO  anthrOpos ho   patEr autos kai ho   
     P    RD_GSN V_FAI3S   N_NSM   RA_ASM N_ASM RP_GSM C  RA_ASF 

 mEtera [kai proskollEthEsetai pros tEn  gunaika autou] 
 mEtEr kai proskollaomai   pros ho   gunE  autos 
 N_ASF C  V_FPI3S      P  RA_ASF N_ASF  RP_GSM 

mar:10:8 kai esontai hoi  duo  eis sarka mian hOste ouketi eisin  duo  
     kai eimi  ho   duo  heis sarx heis hOste ouketi eimi  duo  
     C  V_FMI3P RA_NPM A_NPM P  N_ASF A_ASF C   D   V_PAI3P A_NPM 

 alla mia  sarx 
 alla heis sarx 
 C  A_NSF N_NSF 

mar:10:9 ho   oun ho   theos sunezeuxen anthrOpos mE chOrizetO 
     hos  oun ho   theos suzeugnumi anthrOpos mE chOrizO  
     RR_ASN C  RA_NSM N_NSM V_AAI3S  N_NSM   D V_PAD3S  

mar:10:10 kai eis tEn  oikian palin hoi  mathEtai peri toutou epErOtOn 
     kai heis ho   oikia palin ho   mathEtEs peri houtos eperOtaO 
     C  P  RA_ASF N_ASF D   RA_NPM N_NPM  P  RD_GSN V_IAI3P 

 auton 
 autos 
 RP_ASM 

mar:10:11 kai legei  autois hos  an apolusE tEn  gunaika autou kai 
     kai legO  autos hos  an apoluO ho   gunE  autos kai 
     C  V_PAI3S RP_DPM RR_NSM X V_AAS3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM C  

 gamEsE allEn moichatai ep autEn  
 gameO  allos moichaomai epi heautou 
 V_AAS3S A_ASF V_PMI3S  P  RP_ASF 

mar:10:12 kai ean autE  apolusasa ton  andra autEs gamEsE allon moichatai 
     kai ean autos apoluO  ho   anEr autos gameO  allos moichaomai 
     C  C  RP_NSF V_AAPNSF RA_ASM N_ASM RP_GSF V_AAS3S A_ASM V_PMI3S  

mar:10:13 kai prosepheron autO  paidia hina autOn hapsEtai hoi  de 
     kai prospherO  autos paidion hina autos haptO  ho   de 
     C  V_IAI3P   RP_DSM N_APN  C  RP_GPN V_AMS3S RA_NPM C 

 mathEtai epetimEsan autois 
 mathEtEs epitimaO  autos 
 N_NPM  V_AAI3P  RP_DPM 

mar:10:14 idOn   de ho   iEsous EganaktEsen kai eipen  autois aphete 
     horaO  de ho   *PN*  aganakteO  kai legO  autos aphiEmi 
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM V_AAI3S   C  V_AAI3S RP_DPM V_AAD2P 

 ta   paidia erchesthai pros me  mE kOluete auta  tOn  gar toioutOn 
 ho   paidion erchomai  pros egO  mE kOluO  autos ho   gar toioutos 
 RA_APN N_APN  V_PMN   P  RP_AS D V_PAD2P RP_APN RA_GPN C  RD_GPN  

 estin  hE   basileia tou  theou 
 eimi  ho   basileia ho   theos 
 V_PAI3S RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM 

mar:10:15 amEn legO  humin hos  an mE dexEtai tEn  basileian tou  
     amEn legO  su  hos  an mE dechomai ho   basileia ho   
     X  V_PAI1S RP_DP RR_NSM X D V_AMS3S RA_ASF N_ASF   RA_GSM 

 theou hOs paidion ou mE eiselthE  eis autEn  
 theos hOs paidion ou mE eiserchomai heis heautou 
 N_GSM C  N_NSN  D D V_AAS3S   P  RP_ASF 

mar:10:16 kai enagkalisamenos auta  kateulogei titheis tas  cheiras ep 
     kai enagkalizomai  autos kateulogeO tithEmi ho   cheir  epi 
     C  V_AMPNSM    RP_APN V_IAI3S  V_PAPNSM RA_APF N_APF  P  

 auta  
 autos 
 RP_APN 

mar:10:17 kai ekporeuomenou autou eis hodon prosdramOn heis kai gonupetEsas 
     kai ekporeuomai  autos heis hodos prostrechO heis kai gonupeteO  
     C  V_PMPGSM   RP_GSM P  N_ASF V_AAPNSM  A_NSM C  V_AAPNSM  

 auton epErOta auton didaskale agathe ti   poiEsO hina zOEn aiOnion 
 autos eperOtaO autos didaskalos agathos tis  poieO  hina zOE  aiOnios 
 RP_ASM V_IAI3S RP_ASM N_VSM   A_VSM  RI_ASN V_AAS1S C  N_ASF A_ASF  

 klEronomEsO 
 klEronomeO 
 V_AAS1S   

mar:10:18 ho   de iEsous eipen  autO  ti   me  legeis agathon oudeis 
     ho   de *PN*  legO  autos tis  egO  legO  agathos oudeis 
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RP_DSM RI_ASN RP_AS V_PAI2S A_ASM  A_NSM 

 agathos ei mE heis ho   theos 
 agathos ei mE heis ho   theos 
 A_NSM  C D A_NSM RA_NSM N_NSM 

mar:10:19 tas  entolas oidas  mE phoneusEs mE moicheusEs mE klepsEs mE 
     ho   entolE oida  mE phoneuO  mE moicheuO  mE kleptO mE 
     RA_APF N_APF  V_XAI2S D V_AAS2S  D V_AAS2S  D V_AAS2S D 

 pseudomarturEsEs mE aposterEsEs tima  ton  patera sou  kai tEn  mEtera 
 pseudomartureO  mE apostereO  timaO  ho   patEr su  kai ho   mEtEr 
 V_AAS2S     D V_AAS2S   V_PAD2S RA_ASM N_ASM RP_GS C  RA_ASF N_ASF 

mar:10:20 ho   de ephE  autO  didaskale tauta panta ephulaxamEn ek 
     ho   de phEmi  autos didaskalos houtos pas  phulassO  ek 
     RA_NSM C V_IAI3S RP_DSM N_VSM   RD_APN A_APN V_AMI1S   P 

 neotEtos mou  
 neotEs  egO  
 N_GSF  RP_GS 

mar:10:21 ho   de iEsous emblepsas autO  EgapEsen auton kai eipen  autO  
     ho   de *PN*  emballO  autos agapaO  autos kai legO  autos 
     RA_NSM C N_NSM V_AAPNSM RP_DSM V_AAI3S RP_ASM C  V_AAI3S RP_DSM 

 hen  se  husterei hupage hosa  echeis pOlEson kai dos   [tois] 
 heis su  hustereO hupagO hosos echO  pOleO  kai didOmi ho   
 A_NSN RP_AS V_PAI3S V_PAD2S RR_APN V_PAI2S V_AAD2S C  V_AAD2S RA_DPM 

 ptOchois kai hexeis thEsauron en  ouranO kai deuro akolouthei moi  
 ptOchos kai echO  thEsauros heis ouranos kai deuro akoloutheO egO  
 A_DPM  C  V_FAI2S N_ASM   P  N_DSM  C  D   V_PAD2S  RP_DS 

mar:10:22 ho   de stugnasas epi tO   logO apElthen  lupoumenos En   
     ho   de stugnazO epi ho   logos aperchomai lupeO   eimi  
     RA_NSM C V_AAPNSM P  RA_DSM N_DSM V_AAI3S  V_PPPNSM  V_IAI3S 

 gar echOn  ktEmata polla 
 gar echO   ktEma  polus 
 C  V_PAPNSM N_APN  A_APN 

mar:10:23 kai periblepsamenos ho   iEsous legei  tois  mathEtais autou pOs 
     kai periblepomai  ho   *PN*  legO  ho   mathEtEs autos pOs 
     C  V_AMPNSM    RA_NSM N_NSM V_PAI3S RA_DPM N_DPM   RP_GSM D  

 duskolOs hoi  ta   chrEmata echontes eis tEn  basileian tou  theou 
 duskolOs ho   ho   chrEma  echO   heis ho   basileia ho   theos 
 D    RA_NPM RA_APN N_APN  V_PAPNPM P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM 

 eiseleusontai 
 eiserchomai  
 V_FMI3P    

mar:10:24 hoi  de mathEtai ethambounto epi tois  logois autou ho   de 
     ho   de mathEtEs thambeomai epi ho   logos autos ho   de 
     RA_NPM C N_NPM  V_IPI3P   P  RA_DPM N_DPM RP_GSM RA_NSM C 

 iEsous palin apokritheis legei  autois tekna pOs duskolon estin  eis 
 *PN*  palin apokrinomai legO  autos teknon pOs duskolos eimi  heis 
 N_NSM D   V_APPNSM  V_PAI3S RP_DPM N_VPN D  A_NSN  V_PAI3S P  

 tEn  basileian tou  theou eiselthein 
 ho   basileia ho   theos eiserchomai 
 RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM V_AAN    

mar:10:25 eukopOteron estin  kamElon dia [tEs] trumalias [tEs] rhaphidos 
     eukopOteros eimi  kamElos dia ho   trumalia ho   rhaphis  
     A_NSNC   V_PAI3S N_ASF  P  RA_GSF N_GSF   RA_GSF N_GSF   

 dielthein E plousion eis tEn  basileian tou  theou eiselthein 
 dierchomai E plousios heis ho   basileia ho   theos eiserchomai 
 V_AAN   C A_ASM  P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM V_AAN    

mar:10:26 hoi  de perissOs exeplEssonto legontes pros heautous kai tis  
     ho   de perissOs ekplEssomai legO   pros heautou kai tis  
     RA_NPM C D    V_IPI3P   V_PAPNPM P  RP_APM  C  RI_NSM 

 dunatai sOthEnai 
 dunamai sOzO   
 V_PMI3S V_APN  

mar:10:27 emblepsas autois ho   iEsous legei  para anthrOpois adunaton all 
     emballO  autos ho   *PN*  legO  para anthrOpos adunatos alla 
     V_AAPNSM RP_DPM RA_NSM N_NSM V_PAI3S P  N_DPM   A_NSN  C  

 ou para theO panta gar dunata para tO   theO 
 ou para theos pas  gar dunatos para ho   theos 
 D P  N_DSM A_NPN C  A_NPN  P  RA_DSM N_DSM 

mar:10:28 Erxato legein ho   petros autO  idou hEmeis aphEkamen panta kai 
     archO  legO  ho   *PN*  autos idou egO  aphiEmi  pas  kai 
     V_AMI3S V_PAN RA_NSM N_NSM RP_DSM X  RP_NP V_AAI1P  A_APN C  

 EkolouthEkamen soi  
 akoloutheO   su  
 V_XAI1P    RP_DS 

mar:10:29 ephE  ho   iEsous amEn legO  humin oudeis estin  hos  
     phEmi  ho   *PN*  amEn legO  su  oudeis eimi  hos  
     V_IAI3S RA_NSM N_NSM X  V_PAI1S RP_DP A_NSM V_PAI3S RR_NSM 

 aphEken oikian E adelphous E adelphas E mEtera E patera E tekna E agrous 
 aphiEmi oikia E adelphos E adelphE E mEtEr E patEr E teknon E agros 
 V_AAI3S N_ASF C N_APM   C N_APF  C N_ASF C N_ASM C N_APN C N_APM 

 heneken emou kai heneken tou  euaggeliou 
 heneka egO  kai heneka ho   euaggelion 
 P    RP_GS C  P    RA_GSN N_GSN   

mar:10:30 ean mE labE  hekatontaplasiona nun en  tO   kairO toutO oikias 
     ean mE lambanO hekatontaplasiOn nun heis ho   kairos houtos oikia 
     C  D V_AAS3S A_APN       D  P  RA_DSM N_DSM RD_DSM N_APF 

 kai adelphous kai adelphas kai mEteras kai tekna kai agrous meta diOgmOn kai 
 kai adelphos kai adelphE kai mEtEr  kai teknon kai agros meta diOgmos kai 
 C  N_APM   C  N_APF  C  N_APF  C  N_APN C  N_APM P  N_GPM  C  

 en  tO   aiOni tO   erchomenO zOEn aiOnion 
 heis ho   aiOn ho   erchomai zOE  aiOnios 
 P  RA_DSM N_DSM RA_DSM V_PMPDSM N_ASF A_ASF  

mar:10:31 polloi de esontai prOtoi eschatoi kai [hoi] eschatoi prOtoi 
     polus de eimi  prOtos eschatos kai ho   eschatos prOtos 
     A_NPM C V_FMI3P A_NPM A_NPM  C  RA_NPM A_NPM  A_NPM 

mar:10:32 Esan  de en  tE   hodO anabainontes eis hierosoluma kai 
     eimi  de heis ho   hodos anabainO   heis *PN*    kai 
     V_IAI3P C P  RA_DSF N_DSF V_PAPNPM   P  N_APN    C  

 En   proagOn autous ho   iEsous kai ethambounto hoi  de 
 eimi  proagO  heautou ho   *PN*  kai thambeomai ho   de 
 V_IAI3S V_PAPNSM RP_APM RA_NSM N_NSM C  V_IPI3P   RA_NPM C 

 akolouthountes ephobounto kai paralabOn  palin tous  dOdeka Erxato autois 
 akoloutheO   phobeomai kai paralambanO palin ho   dOdeka archO  autos 
 V_PAPNPM    V_IMI3P  C  V_AAPNSM  D   RA_APM A_APM V_AMI3S RP_DPM 

 legein ta   mellonta autO  sumbainein 
 legO  ho   mellO  autos sumbainO  
 V_PAN RA_APN V_PAPAPN RP_DSM V_PAN   

mar:10:33 hoti idou anabainomen eis hierosoluma kai ho   huios tou  
     hoti idou anabainO  heis *PN*    kai ho   huios ho   
     D  X  V_PAI1P   P  N_APN    C  RA_NSM N_NSM RA_GSM 

 anthrOpou paradothEsetai tois  archiereusin kai tois  grammateusin kai 
 anthrOpos paradidOmi   ho   archiereus  kai ho   grammateus  kai 
 N_GSM   V_FPI3S    RA_DPM N_DPM    C  RA_DPM N_DPM    C  

 katakrinousin auton thanatO kai paradOsousin auton tois  ethnesin 
 katakrinO   autos thanatos kai paradidOmi  autos ho   ethnos  
 V_FAI3P    RP_ASM N_DSM  C  V_FAI3P   RP_ASM RA_DPN N_DPN  

mar:10:34 kai empaixousin autO  kai emptusousin autO  kai mastigOsousin 
     kai empaizO   autos kai emptuO   autos kai mastigoO   
     C  V_FAI3P   RP_DSM C  V_FAI3P   RP_DSM C  V_FAI3P    

 auton kai apoktenousin kai meta treis hEmeras anastEsetai 
 autos kai apokteinO  kai meta treis hEmera anistEmi  
 RP_ASM C  V_FAI3P   C  P  A_APF N_APF  V_FMI3S   

mar:10:35 kai prosporeuontai autO  iakObos kai iOannEs hoi  huioi zebedaiou 
     kai prosporeuomai autos *PN*  kai *PN*  ho   huios *PN*   
     C  V_PMI3P    RP_DSM N_NSM  C  N_NSM  RA_NPM N_NPM N_GSM   

 legontes autO  didaskale thelomen hina ho   ean aitEsOmen se  poiEsEs 
 legO   autos didaskalos thelO  hina hos  ean aiteO   su  poieO  
 V_PAPNPM RP_DSM N_VSM   V_PAI1P C  RR_ASN X  V_AAS1P  RP_AS V_AAS2S 

 hEmin 
 egO  
 RP_DP 

mar:10:36 ho   de eipen  autois ti   thelete [me] poiEsO humin 
     ho   de legO  autos tis  thelO  egO  poieO  su  
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DPM RI_ASN V_PAI2P RP_AS V_AAS1S RP_DP 

mar:10:37 hoi  de eipan  autO  dos   hEmin hina heis sou  ek dexiOn kai 
     ho   de legO  autos didOmi egO  hina heis su  ek dexios kai 
     RA_NPM C V_AAI3P RP_DSM V_AAD2S RP_DP C  A_NSM RP_GS P A_GPN C  

 heis ex aristerOn kathisOmen en  tE   doxE sou  
 heis hex aristeros kathizO  heis ho   doxa su  
 A_NSM P  A_GPN   V_AAS1P  P  RA_DSF N_DSF RP_GS 

mar:10:38 ho   de iEsous eipen  autois ouk oidate ti   aiteisthe dunasthe 
     ho   de *PN*  legO  autos ou oida  tis  aiteO   dunamai 
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RP_DPM D  V_XAI2P RI_ASN V_PMI2P  V_PMI2P 

 piein to   potErion ho   egO  pinO  E to   baptisma ho   egO  
 pinO ho   potErion hos  egO  pinO  E ho   baptisma hos  egO  
 V_AAN RA_ASN N_ASN  RR_ASN RP_NS V_PAI1S C RA_ASN N_ASN  RR_ASN RP_NS 

 baptizomai baptisthEnai 
 baptizO  baptizO   
 V_PPI1S  V_APN    

mar:10:39 hoi  de eipan  autO  dunametha ho   de iEsous eipen  autois 
     ho   de legO  autos dunamai  ho   de *PN*  legO  autos 
     RA_NPM C V_AAI3P RP_DSM V_PMI1P  RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RP_DPM 

 to   potErion ho   egO  pinO  piesthe kai to   baptisma ho   egO  
 ho   potErion hos  egO  pinO  pinO  kai ho   baptisma hos  egO  
 RA_ASN N_ASN  RR_ASN RP_NS V_PAI1S V_FMI2P C  RA_ASN N_ASN  RR_ASN RP_NS 

 baptizomai baptisthEsesthe 
 baptizO  baptizO     
 V_PPI1S  V_FPI2P     

mar:10:40 to   de kathisai ek dexiOn mou  E ex euOnumOn ouk estin  emon 
     ho   de kathizO ek dexios egO  E hex euOnumos ou eimi  emos 
     RA_ASN C V_AAN  P A_GPN RP_GS C P  A_GPN  D  V_PAI3S A_NSN 

 dounai all hois  hEtoimastai 
 didOmi alla hos  hetoimazO  
 V_AAN C  RR_DPM V_XPI3S   

mar:10:41 kai akousantes hoi  deka Erxanto aganaktein peri iakObou kai 
     kai akouO   ho   deka archO  aganakteO peri *PN*  kai 
     C  V_AAPNPM  RA_NPM A_NPM V_AMI3P V_PAN   P  N_GSM  C  

 iOannou 
 *PN*  
 N_GSM  

mar:10:42 kai proskalesamenos autous ho   iEsous legei  autois oidate hoti 
     kai proskaleomai  heautou ho   *PN*  legO  autos oida  hoti 
     C  V_AMPNSM    RP_APM RA_NSM N_NSM V_PAI3S RP_DPM V_XAI2P C  

 hoi  dokountes archein tOn  ethnOn katakurieuousin autOn kai hoi  
 ho   dokeO   archO  ho   ethnos katakurieuO   autos kai ho   
 RA_NPM V_PAPNPM V_PAN  RA_GPN N_GPN V_PAI3P     RP_GPN C  RA_NPM 

 megaloi autOn katexousiazousin autOn 
 megas  autos katexousiazO   autos 
 A_NPM  RP_GPN V_PAI3P     RP_GPN 

mar:10:43 ouch houtOs de estin  en  humin all hos  an thelE  megas 
     ou  houtO de eimi  heis su  alla hos  an thelO  megas 
     D  D   C V_PAI3S P  RP_DP C  RR_NSM X V_PAS3S A_NSM 

 genesthai en  humin estai  humOn diakonos 
 ginomai  heis su  eimi  su  diakonos 
 V_AMN   P  RP_DP V_FMI3S RP_GP N_NSM  

mar:10:44 kai hos  an thelE  en  humin einai prOtos estai  pantOn doulos 
     kai hos  an thelO  heis su  eimi prOtos eimi  pas  doulos 
     C  RR_NSM X V_PAS3S P  RP_DP V_PAN A_NSM V_FMI3S A_GPM N_NSM 

mar:10:45 kai gar ho   huios tou  anthrOpou ouk Elthen  diakonEthEnai alla 
     kai gar ho   huios ho   anthrOpos ou erchomai diakoneO   alla 
     D  C  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   D  V_AAI3S V_APN     C  

 diakonEsai kai dounai tEn  psuchEn autou lutron anti pollOn 
 diakoneO  kai didOmi ho   psuchE autos lutron anti polus 
 V_AAN   C  V_AAN RA_ASF N_ASF  RP_GSM N_ASN P  A_GPM 

mar:10:46 kai erchontai eis ierichO kai ekporeuomenou autou apo ierichO kai 
     kai erchomai heis *PN*  kai ekporeuomai  autos apo *PN*  kai 
     C  V_PMI3P  P  N_ASF  C  V_PMPGSM   RP_GSM P  N_GSF  C  

 tOn  mathEtOn autou kai ochlou hikanou ho   huios timaiou bartimaios 
 ho   mathEtEs autos kai ochlos hikanos ho   huios *PN*  *PN*    
 RA_GPM N_GPM  RP_GSM C  N_GSM A_GSM  RA_NSM N_NSM N_GSM  N_NSM   

 tuphlos prosaitEs ekathEto para tEn  hodon 
 tuphlos prosaitEs kathEmai para ho   hodos 
 A_NSM  N_NSM   V_IMI3S P  RA_ASF N_ASF 

mar:10:47 kai akousas hoti iEsous ho   nazarEnos estin  Erxato krazein kai 
     kai akouO  hoti *PN*  ho   *PN*   eimi  archO  krazO  kai 
     C  V_AAPNSM C  N_NSM RA_NSM A_NSM   V_PAI3S V_AMI3S V_PAN  C  

 legein huie dauid iEsou eleEson me  
 legO  huios *PN* *PN* eleaO  egO  
 V_PAN N_VSM N_GSM N_VSM V_AAD2S RP_AS 

mar:10:48 kai epetimOn autO  polloi hina siOpEsE ho   de pollO mallon 
     kai epitimaO autos polus hina siOpaO ho   de polus mallon 
     C  V_IAI3P RP_DSM A_NPM C  V_AAS3S RA_NSM C A_DSN D   

 ekrazen huie dauid eleEson me  
 krazO  huios *PN* eleaO  egO  
 V_IAI3S N_VSM N_GSM V_AAD2S RP_AS 

mar:10:49 kai stas   ho   iEsous eipen  phOnEsate auton kai phOnousin 
     kai histEmi ho   *PN*  legO  phOneO  autos kai phOneO  
     C  V_AAPNSM RA_NSM N_NSM V_AAI3S V_AAD2P  RP_ASM C  V_PAI3P  

 ton  tuphlon legontes autO  tharsei egeire phOnei se  
 ho   tuphlos legO   autos tharseO egeirO phOneO su  
 RA_ASM A_ASM  V_PAPNPM RP_DSM V_PAD2S V_PAD2S V_PAI3S RP_AS 

mar:10:50 ho   de apobalOn to   himation autou anapEdEsas Elthen  pros 
     ho   de apoballO ho   himation autos anapEdaO  erchomai pros 
     RA_NSM C V_AAPNSM RA_ASN N_ASN  RP_GSM V_AAPNSM  V_AAI3S P  

 ton  iEsoun 
 ho   *PN*  
 RA_ASM N_ASM 

mar:10:51 kai apokritheis autO  ho   iEsous eipen  ti   soi  theleis 
     kai apokrinomai autos ho   *PN*  legO  tis  su  thelO  
     C  V_APPNSM  RP_DSM RA_NSM N_NSM V_AAI3S RI_ASN RP_DS V_PAI2S 

 poiEsO ho   de tuphlos eipen  autO  rabbouni hina anablepsO 
 poieO  ho   de tuphlos legO  autos rabbi  hina anablepO 
 V_AAS1S RA_NSM C A_NSM  V_AAI3S RP_DSM N_VSM  C  V_AAS1S  

mar:10:52 kai ho   iEsous eipen  autO  hupage hE   pistis sou  sesOken 
     kai ho   *PN*  legO  autos hupagO ho   pistis su  sOzO  
     C  RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DSM V_PAD2S RA_NSF N_NSF RP_GS V_XAI3S 

 se  kai euthus aneblepsen kai Ekolouthei autO  en  tE   hodO 
 su  kai euthus anablepO  kai akoloutheO autos heis ho   hodos 
 RP_AS C  A_NSM V_AAI3S  C  V_IAI3S  RP_DSM P  RA_DSF N_DSF 


Help and Acknowledgements