Help and Acknowledgements


luk:9:1 sugkalesamenos de tous  dOdeka edOken autois dunamin kai exousian epi 
    sugkaleO    de ho   dOdeka didOmi autos dunamis kai exousia epi 
    V_AMPNSM    C RA_APM A_APM V_AAI3S RP_DPM N_ASF  C  N_ASF  P  

 panta ta   daimonia kai nosous therapeuein 
 pas  ho   daimonion kai nosos therapeuO  
 A_APN RA_APN N_APN   C  N_APF V_PAN    

luk:9:2 kai apesteilen autous kErussein tEn  basileian tou  theou kai 
    kai apostellO heautou kErussO  ho   basileia ho   theos kai 
    C  V_AAI3S  RP_APM V_PAN   RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM C  

 iasthai [tous astheneis] 
 iaomai ho   asthenEs  
 V_PMN  RA_APM A_APM   

luk:9:3 kai eipen  pros autous mEden airete eis tEn  hodon mEte rhabdon 
    kai legO  pros heautou mEdeis airO  heis ho   hodos mEte rhabdos 
    C  V_AAI3S P  RP_APM A_ASN V_PAD2P P  RA_ASF N_ASF C  N_ASF  

 mEte pEran mEte arton mEte argurion mEte [ana] duo  chitOnas echein 
 mEte pEra mEte artos mEte argurion mEte ana  duo  chitOn  echO  
 C  N_ASF C  N_ASM C  N_ASN  C  D   A_APM N_APM  V_PAN 

luk:9:4 kai eis hEn  an oikian eiselthEte ekei menete kai ekeithen 
    kai heis eimi  an oikia eiserchomai ekei menO  kai ekeithen 
    C  P  RR_ASF X N_ASF V_AAS2P   D  V_PAD2P C  D    

 exerchesthe 
 exerchomai 
 V_PMD2P   

luk:9:5 kai hosoi an mE dechOntai humas exerchomenoi apo tEs  poleOs ekeinEs 
    kai hosos an mE dechomai su  exerchomai  apo ho   polis ekeinos 
    C  RR_NPM X D V_PMS3P  RP_AP V_PMPNPM   P  RA_GSF N_GSF RD_GSF 

 ton  koniorton apo tOn  podOn humOn apotinassete eis marturion ep 
 ho   koniortos apo ho   pous su  apotinassO  heis marturion epi 
 RA_ASM N_ASM   P  RA_GPM N_GPM RP_GP V_PAD2P   P  N_ASN   P  

 autous 
 heautou 
 RP_APM 

luk:9:6 exerchomenoi de diErchonto kata tas  kOmas euaggelizomenoi kai 
    exerchomai  de dierchomai kata ho   kOmE euaggelizO   kai 
    V_PMPNPM   C V_IMI3P  P  RA_APF N_APF V_PMPNPM    C  

 therapeuontes pantachou 
 therapeuO   pantachou 
 V_PAPNPM   D     

luk:9:7 Ekousen de hErOdEs ho   tetraarchEs ta   ginomena panta kai 
    akouO  de *PN*  ho   tetraarchEs ho   ginomai pas  kai 
    V_AAI3S C N_NSM  RA_NSM N_NSM    RA_APN V_PMPAPN A_APN C  

 diEporei dia to   legesthai hupo tinOn hoti iOannEs EgerthE ek nekrOn 
 diaporeO dia ho   legO   hupo tis  hoti *PN*  egeirO ek nekros 
 V_IAI3S P  RA_ASN V_PPN   P  RI_GPM C  N_NSM  V_API3S P A_GPM 

luk:9:8 hupo tinOn de hoti Elias ephanE allOn de hoti prophEtEs tis  tOn  
    hupo tis  de hoti *PN* phainO allos de hoti prophEtEs tis  ho   
    P  RI_GPM C C  N_NSM V_API3S A_GPM C C  N_NSM   RI_NSM RA_GPM 

 archaiOn anestE  
 archaios anistEmi 
 A_GPM  V_AAI3S 

luk:9:9 eipen  de hErOdEs iOannEn egO  apekephalisa tis  de estin  houtos 
    legO  de *PN*  *PN*  egO  apokephalizO tis  de eimi  houtos 
    V_AAI3S C N_NSM  N_ASM  RP_NS V_AAI1S   RI_NSM C V_PAI3S RD_NSM 

 peri hou  akouO  toiauta kai ezEtei idein auton 
 peri hou  akouO  toioutos kai zEteO  horaO autos 
 P  RR_GSM V_PAI1S RD_APN  C  V_IAI3S V_AAN RP_ASM 

luk:9:10 kai hupostrepsantes hoi  apostoloi diEgEsanto autO  hosa  epoiEsan 
     kai hupostrephO   ho   apostolos diEgeomai autos hosos poieO  
     C  V_AAPNPM    RA_NPM N_NPM   V_AMI3P  RP_DSM RR_APN V_AAI3P 

 kai paralabOn  autous hupechOrEsen kat idian eis polin kaloumenEn 
 kai paralambanO heautou hupochOreO  kata idios heis polis kaleO   
 C  V_AAPNSM  RP_APM V_AAI3S   P  A_ASF P  N_ASF V_PPPASF  

 bEthsaida 
 *PN*   
 N_ASF   

luk:9:11 hoi  de ochloi gnontes EkolouthEsan autO  kai apodexamenos autous 
     ho   de ochlos ginOskO akoloutheO  autos kai apodechomai heautou 
     RA_NPM C N_NPM V_AAPNPM V_AAI3P   RP_DSM C  V_AMPNSM   RP_APM 

 elalei autois peri tEs  basileias tou  theou kai tous  chreian echontas 
 laleO  autos peri ho   basileia ho   theos kai ho   chreia echO   
 V_IAI3S RP_DPM P  RA_GSF N_GSF   RA_GSM N_GSM C  RA_APM N_ASF  V_PAPAPM 

 therapeias iato  
 therapeia iaomai 
 N_GSF   V_IMI3S 

luk:9:12 hE   de hEmera Erxato klinein proselthontes de hoi  dOdeka 
     ho   de hEmera archO  klinO  proserchomai de ho   dOdeka 
     RA_NSF C N_NSF V_AMI3S V_PAN  V_AAPNPM   C RA_NPM A_NPM 

 eipan  autO  apoluson ton  ochlon hina poreuthentes eis tas  kuklO 
 legO  autos apoluO  ho   ochlos hina poreuomai  heis ho   kuklO 
 V_AAI3P RP_DSM V_AAD2S RA_ASM N_ASM C  V_APPNPM   P  RA_APF D   

 kOmas kai agrous katalusOsin kai heurOsin episitismon hoti hOde en  erEmO 
 kOmE kai agros kataluO   kai heuriskO episitismos hoti hOde heis erEmos 
 N_APF C  N_APM V_AAS3P   C  V_AAS3P N_ASM    C  D  P  A_DSM 

 topO esmen  
 topos eimi  
 N_DSM V_PAI1P 

luk:9:13 eipen  de pros autous dote  autois humeis phagein hoi  de 
     legO  de pros heautou didOmi autos su   esthiO ho   de 
     V_AAI3S C P  RP_APM V_AAD2P RP_DPM RP_NP V_AAN  RA_NPM C 

 eipan  ouk eisin  hEmin pleion E artoi pente kai ichthues duo  ei mEti 
 legO  ou eimi  egO  polus E artos pente kai ichthus duo  ei mEti 
 V_AAI3P D  V_PAI3P RP_DP A_NSNC C N_NPM A_NPM C  N_NPM  A_NPM C X  

 poreuthentes hEmeis agorasOmen eis panta ton  laon touton brOmata 
 poreuomai  egO  agorazO  heis pas  ho   laos houtos brOma  
 V_APPNPM   RP_NP V_AAS1P  P  A_ASM RA_ASM N_ASM RD_ASM N_APN  

luk:9:14 Esan  gar hOsei andres pentakischilioi eipen  de pros tous  
     eimi  gar hOsei anEr  pentakischilioi legO  de pros ho   
     V_IAI3P C  D   N_NPM A_NPM      V_AAI3S C P  RA_APM 

 mathEtas autou kataklinate autous klisias [hOsei] ana pentEkonta 
 mathEtEs autos katakluzO  heautou klisia hOsei  ana pentEkonta 
 N_APM  RP_GSM V_AAD2P   RP_APM N_APF  D    D  A_APM   

luk:9:15 kai epoiEsan houtOs kai kateklinan hapantas 
     kai poieO  houtO kai kataklinO hapas  
     C  V_AAI3P D   C  V_AAI3P  A_APM  

luk:9:16 labOn  de tous  pente artous kai tous  duo  ichthuas anablepsas 
     lambanO de ho   pente artos kai ho   duo  ichthus anablepO  
     V_AAPNSM C RA_APM A_APM N_APM C  RA_APM A_APM N_APM  V_AAPNSM  

 eis ton  ouranon eulogEsen autous kai kateklasen kai edidou tois  
 heis ho   ouranos eulogeO  heautou kai kataklaO  kai didOmi ho   
 P  RA_ASM N_ASM  V_AAI3S  RP_APM C  V_AAI3S  C  V_IAI3S RA_DPM 

 mathEtais paratheinai tO   ochlO 
 mathEtEs paratithEmi ho   ochlos 
 N_DPM   V_AAN    RA_DSM N_DSM 

luk:9:17 kai ephagon kai echortasthEsan pantes kai ErthE  to   perisseusan 
     kai esthiO kai chortazO    pas  kai airO  ho   perisseuO  
     C  V_AAI3P C  V_API3P    A_NPM C  V_API3S RA_NSN V_AAPNSN  

 autois klasmatOn kophinoi dOdeka 
 autos klasma  kophinos dOdeka 
 RP_DPM N_GPN   N_NPM  A_NPM 

luk:9:18 kai egeneto en  tO   einai auton proseuchomenon kata monas sunEsan 
     kai ginomai heis ho   eimi autos proseuchomai  kata monos suneimi 
     C  V_AMI3S P  RA_DSN V_PAN RP_ASM V_PMPASM    P  A_APF V_IAI3P 

 autO  hoi  mathEtai kai epErOtEsen autous legOn  tina  me  legousin 
 autos ho   mathEtEs kai eperOtaO  heautou legO   tis  egO  legO   
 RP_DSM RA_NPM N_NPM  C  V_AAI3S  RP_APM V_PAPNSM RI_ASM RP_AS V_PAI3P 

 hoi  ochloi einai 
 ho   ochlos eimi 
 RA_NPM N_NPM V_PAN 

luk:9:19 hoi  de apokrithentes eipan  iOannEn ton  baptistEn alloi de 
     ho   de apokrinomai  legO  *PN*  ho   baptistEs allos de 
     RA_NPM C V_APPNPM   V_AAI3P N_ASM  RA_ASM N_ASM   A_NPM C 

 Elian alloi de hoti prophEtEs tis  tOn  archaiOn anestE  
 *PN* allos de hoti prophEtEs tis  ho   archaios anistEmi 
 N_ASM A_NPM C C  N_NSM   RI_NSM RA_GPM A_GPM  V_AAI3S 

luk:9:20 eipen  de autois humeis de tina  me  legete einai petros de 
     legO  de autos su   de tis  egO  legO  eimi *PN*  de 
     V_AAI3S C RP_DPM RP_NP C RI_ASM RP_AS V_PAI2P V_PAN N_NSM C 

 apokritheis eipen  ton  christon tou  theou 
 apokrinomai legO  ho   *PN*   ho   theos 
 V_APPNSM  V_AAI3S RA_ASM N_ASM  RA_GSM N_GSM 

luk:9:21 ho   de epitimEsas autois parEggeilen mEdeni legein touto 
     ho   de epitimaO  autos paraggellO mEdeis legO  houtos 
     RA_NSM C V_AAPNSM  RP_DPM V_AAI3S   A_DSM V_PAN RD_ASN 

luk:9:22 eipOn  hoti dei   ton  huion tou  anthrOpou polla pathein kai 
     legO   hoti deO   ho   huios ho   anthrOpos polus paschO kai 
     V_AAPNSM C  V_PAI3S RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   A_APN V_AAN  C  

 apodokimasthEnai apo tOn  presbuterOn kai archiereOn kai grammateOn kai 
 apodokimazO   apo ho   presbuteros kai archiereus kai grammateus kai 
 V_APN      P  RA_GPM A_GPM    C  N_GPM   C  N_GPM   C  

 apoktanthEnai kai tE   tritE hEmera egerthEnai 
 apokteinO   kai ho   tritos hEmera egeirO   
 V_APN     C  RA_DSF A_DSF N_DSF V_APN   

luk:9:23 elegen de pros pantas ei tis  thelei opisO mou  erchesthai 
     legO  de pros pas  ei tis  thelO  opisO egO  erchomai  
     V_IAI3S C P  A_APM C RI_NSM V_PAI3S P   RP_GS V_PMN   

 arnEsasthO heauton kai aratO  ton  stauron autou kath hEmeran kai 
 arneomai  heautou kai airO  ho   stauros autos kata hEmera kai 
 V_AMD3S  RP_ASM C  V_AAD3S RA_ASM N_ASM  RP_GSM P  N_ASF  C  

 akoloutheitO moi  
 akoloutheO  egO  
 V_PAD3S   RP_DS 

luk:9:24 hos  gar an thelE  tEn  psuchEn autou sOsai apolesei autEn  
     hos  gar an thelO  ho   psuchE autos sOzO apollumi heautou 
     RR_NSM C  X V_PAS3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM V_AAN V_FAI3S RP_ASF 

 hos  d an apolesE tEn  psuchEn autou heneken emou houtos sOsei  
 hos  de an apollumi ho   psuchE autos heneka egO  houtos sOzO  
 RR_NSM C X V_AAS3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM P    RP_GS RD_NSM V_FAI3S 

 autEn  
 heautou 
 RP_ASF 

luk:9:25 ti   gar Opheleitai anthrOpos kerdEsas ton  kosmon holon heauton 
     tis  gar OpheleO  anthrOpos kerdainO ho   kosmos holos heautou 
     RI_ASN C  V_PPI3S  N_NSM   V_AAPNSM RA_ASM N_ASM A_ASM RP_ASM 

 de apolesas E zEmiOtheis 
 de apollumi E zEmioO   
 C V_AAPNSM C V_APPNSM  

luk:9:26 hos  gar an epaischunthE me  kai tous  emous logous touton 
     hos  gar an epaischunomai egO  kai ho   emos logos houtos 
     RR_NSM C  X V_APS3S    RP_AS C  RA_APM A_APM N_APM RD_ASM 

 ho   huios tou  anthrOpou epaischunthEsetai hotan elthE  en  tE   
 ho   huios ho   anthrOpos epaischunomai   hotan erchomai heis ho   
 RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   V_FPI3S      C   V_AAS3S P  RA_DSF 

 doxE autou kai tou  patros kai tOn  hagiOn aggelOn 
 doxa autos kai ho   patEr kai ho   hagios aggelos 
 N_DSF RP_GSM C  RA_GSM N_GSM C  RA_GPM A_GPM N_GPM  

luk:9:27 legO  de humin alEthOs eisin  tines tOn  autou hestEkotOn hoi  
     legO  de su  alEthOs eimi  tis  ho   autos histEmi  hos  
     V_PAI1S C RP_DP D    V_PAI3P RI_NPM RA_GPM D   V_XAPGPM  RR_NPM 

 ou mE geusOntai thanatou heOs an idOsin tEn  basileian tou  theou 
 ou mE geuomai  thanatos heOs an horaO  ho   basileia ho   theos 
 D D V_AMS3P  N_GSM  C  X V_AAS3P RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM 

luk:9:28 egeneto de meta tous  logous toutous hOsei hEmerai oktO [kai] 
     ginomai de meta ho   logos houtos hOsei hEmera oktO kai  
     V_AMI3S C P  RA_APM N_APM RD_APM D   N_NPF  A_NPF C   

 paralabOn  petron kai iOannEn kai iakObon anebE  eis to   oros 
 paralambanO *PN*  kai *PN*  kai *PN*  anabainO heis ho   oros 
 V_AAPNSM  N_ASM C  N_ASM  C  N_ASM  V_AAI3S P  RA_ASN N_ASN 

 proseuxasthai 
 proseuchomai 
 V_AMN     

luk:9:29 kai egeneto en  tO   proseuchesthai auton to   eidos tou  
     kai ginomai heis ho   proseuchomai  autos ho   eidos ho   
     C  V_AMI3S P  RA_DSN V_PMN     RP_ASM RA_NSN N_NSN RA_GSN 

 prosOpou autou heteron kai ho   himatismos autou leukos exastraptOn 
 prosOpon autos heteros kai ho   himatismos autos leukos exastraptO 
 N_GSN  RP_GSM A_NSN  C  RA_NSM N_NSM   RP_GSM A_NSM V_PAPNSM  

luk:9:30 kai idou andres duo  sunelaloun autO  hoitines Esan  mOusEs kai 
     kai idou anEr  duo  sullaleO  autos hostis  eimi  *PN*  kai 
     C  X  N_NPM A_NPM V_IAI3P  RP_DSM RR_NPM  V_IAI3P N_NSM C  

 Elias 
 *PN* 
 N_NSM 

luk:9:31 hoi  ophthentes en  doxE elegon tEn  exodon autou hEn  
     hos  horaO   heis doxa legO  ho   exodos autos eimi  
     RR_NPM V_APPNPM  P  N_DSF V_IAI3P RA_ASF N_ASF RP_GSM RR_ASF 

 Emellen plEroun en  ierousalEm 
 mellO  plEroO heis *PN*    
 V_IAI3S V_PAN  P  N_DSF   

luk:9:32 ho   de petros kai hoi  sun autO  Esan  bebarEmenoi hupnO 
     ho   de *PN*  kai ho   sun autos eimi  bareO    hupnos 
     RA_NSM C N_NSM C  RA_NPM P  RP_DSM V_IAI3P V_XPPNPM  N_DSM 

 diagrEgorEsantes de eidon  tEn  doxan autou kai tous  duo  andras 
 diagrEgoreO   de horaO  ho   doxa autos kai ho   duo  anEr  
 V_AAPNPM     C V_AAI3P RA_ASF N_ASF RP_GSM C  RA_APM A_APM N_APM 

 tous  sunestOtas autO  
 ho   sunistEmi autos 
 RA_APM V_XAPAPM  RP_DSM 

luk:9:33 kai egeneto en  tO   diachOrizesthai autous ap autou eipen  
     kai ginomai heis ho   diachOrizomai  heautou apo autos legO  
     C  V_AMI3S P  RA_DSN V_PPN      RP_APM P  RP_GSM V_AAI3S 

 ho   petros pros ton  iEsoun epistata kalon estin  hEmas hOde einai kai 
 ho   *PN*  pros ho   *PN*  epistatEs kalos eimi  egO  hOde eimi kai 
 RA_NSM N_NSM P  RA_ASM N_ASM N_VSM   A_NSN V_PAI3S RP_AP D  V_PAN C  

 poiEsOmen skEnas treis mian soi  kai mian mOusei kai mian Elia mE 
 poieO   skEnE treis heis su  kai heis *PN*  kai heis *PN* mE 
 V_AAS1P  N_APF A_APF A_ASF RP_DS C  A_ASF N_DSM C  A_ASF N_DSM D 

 eidOs  ho   legei  
 horaO  hos  legO  
 V_XAPNSM RR_ASN V_PAI3S 

luk:9:34 tauta de autou legontos egeneto nephelE kai epeskiazen autous 
     houtos de autos legO   ginomai nephelE kai episkiazO heautou 
     RD_APN C RP_GSM V_PAPGSM V_AMI3S N_NSF  C  V_IAI3S  RP_APM 

 ephobEthEsan de en  tO   eiselthein autous eis tEn  nephelEn 
 phobeomai  de heis ho   eiserchomai heautou heis ho   nephelE 
 V_API3P   C P  RA_DSN V_AAN    RP_APM P  RA_ASF N_ASF  

luk:9:35 kai phOnE egeneto ek tEs  nephelEs legousa houtos estin  ho   
     kai phOnE ginomai ek ho   nephelE legO   houtos eimi  ho   
     C  N_NSF V_AMI3S P RA_GSF N_GSF  V_PAPNSF RD_NSM V_PAI3S RA_NSM 

 huios mou  ho   eklelegmenos autou akouete 
 huios egO  ho   eklegomai  autos akouO  
 N_NSM RP_GS RA_NSM V_XPPNSM   RP_GSM V_PAD2P 

luk:9:36 kai en  tO   genesthai tEn  phOnEn heurethE iEsous monos kai 
     kai heis ho   ginomai  ho   phOnE heuriskO *PN*  monos kai 
     C  P  RA_DSN V_AMN   RA_ASF N_ASF V_API3S N_NSM A_NSM C  

 autoi esigEsan kai oudeni apEggeilan en  ekeinais tais  hEmerais ouden 
 autos sigaO  kai oudeis apaggellO heis ekeinos ho   hEmera  oudeis 
 RP_NPM V_AAI3P C  A_DSM V_AAI3P  P  RD_DPF  RA_DPF N_DPF  A_ASN 

 hOn  heOrakan 
 hos  horaO  
 RR_GPN V_XAI3P 

luk:9:37 egeneto de tE   hexEs hEmera katelthontOn autOn apo tou  orous 
     ginomai de ho   hexEs hEmera katerchomai autos apo ho   oros 
     V_AMI3S C RA_DSF D   N_DSF V_AAPGPM   RP_GPM P  RA_GSN N_GSN 

 sunEntEsen autO  ochlos polus 
 sunantaO  autos ochlos polus 
 V_AAI3S  RP_DSM N_NSM A_NSM 

luk:9:38 kai idou anEr apo tou  ochlou eboEsen legOn  didaskale deomai 
     kai idou anEr apo ho   ochlos boaO  legO   didaskalos deomai 
     C  X  N_NSM P  RA_GSM N_GSM V_AAI3S V_PAPNSM N_VSM   V_PMI1S 

 sou  epiblepsai epi ton  huion mou  hoti monogenEs moi  estin  
 su  epiblepO  epi ho   huios egO  hoti monogenEs egO  eimi  
 RP_GS V_AAN   P  RA_ASM N_ASM RP_GS C  A_NSM   RP_DS V_PAI3S 

luk:9:39 kai idou pneuma lambanei auton kai exaiphnEs krazei kai sparassei 
     kai idou pneuma lambanO autos kai exaiphnEs krazO  kai sparassO 
     C  X  N_NSN V_PAI3S RP_ASM C  D     V_PAI3S C  V_PAI3S  

 auton meta aphrou kai mogis apochOrei ap autou suntribon auton 
 autos meta aphros kai mogis apochOreO apo autos suntribO autos 
 RP_ASM P  N_GSM C  D   V_PAI3S  P  RP_GSM V_PAPNSN RP_ASM 

luk:9:40 kai edeEthEn tOn  mathEtOn sou  hina ekbalOsin auto  kai ouk 
     kai deO   ho   mathEtEs su  hina ekballO  autos kai ou 
     C  V_API1S RA_GPM N_GPM  RP_GS C  V_AAS3P  RP_ASN C  D  

 EdunEthEsan 
 dunamai   
 V_API3P   

luk:9:41 apokritheis de ho   iEsous eipen  O genea apistos kai diestrammenE 
     apokrinomai de ho   *PN*  legO  O genea apistos kai diastrephO  
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM V_AAI3S X N_VSF A_VSF  C  V_XPPVSF   

 heOs pote esomai pros humas kai anexomai humOn prosagage hOde ton  huion 
 heOs pote eimi  pros su  kai anechomai su  prosagO  hOde ho   huios 
 P  D  V_FMI1S P  RP_AP C  V_FMI1S  RP_GP V_AAD2S  D  RA_ASM N_ASM 

 sou  
 su  
 RP_GS 

luk:9:42 eti de proserchomenou autou errExen auton to   daimonion kai 
     eti de proserchomai  autos rhEgnumi autos ho   daimonion kai 
     D  C V_PMPGSM    RP_GSM V_AAI3S RP_ASM RA_NSN N_NSN   C  

 sunesparaxen epetimEsen de ho   iEsous tO   pneumati tO   akathartO 
 susparassO  epitimaO  de ho   *PN*  ho   pneuma  ho   akathartos 
 V_AAI3S   V_AAI3S  C RA_NSM N_NSM RA_DSN N_DSN  RA_DSN A_DSN   

 kai iasato ton  paida kai apedOken auton tO   patri autou 
 kai iaomai ho   pais kai apodidOmi autos ho   patEr autos 
 C  V_AMI3S RA_ASM N_ASM C  V_AAI3S  RP_ASM RA_DSM N_DSM RP_GSM 

luk:9:43 exeplEssonto de pantes epi tE   megaleiotEti tou  theou pantOn de 
     ekplEssomai de pas  epi ho   megaleiotEs ho   theos pas  de 
     V_IPI3P   C A_NPM P  RA_DSF N_DSF    RA_GSM N_GSM A_GPM C 

 thaumazontOn epi pasin hois  epoiei eipen  pros tous  mathEtas autou 
 thaumazO   epi pas  hos  poieO  legO  pros ho   mathEtEs autos 
 V_PAPGPM   P  A_DPN RR_DPN V_IAI3S V_AAI3S P  RA_APM N_APM  RP_GSM 

luk:9:44 thesthe humeis eis ta   Ota  humOn tous  logous toutous ho   
     tithEmi su   heis ho   ous  su  ho   logos houtos ho   
     V_AMD2P RP_NP P  RA_APN N_APN RP_GP RA_APM N_APM RD_APM RA_NSM 

 gar huios tou  anthrOpou mellei paradidosthai eis cheiras anthrOpOn 
 gar huios ho   anthrOpos mellO  paradidOmi  heis cheir  anthrOpos 
 C  N_NSM RA_GSM N_GSM   V_PAI3S V_PPN     P  N_APF  N_GPM   

luk:9:45 hoi  de Egnooun to   rhEma touto kai En   parakekalummenon ap 
     ho   de agnoeO ho   rhEma houtos kai eimi  parakaluptomai  apo 
     RA_NPM C V_IAI3P RA_ASN N_ASN RD_ASN C  V_IAI3S V_XPPNSN     P  

 autOn hina mE aisthOntai auto  kai ephobounto erOtEsai auton peri tou  
 autos hina mE aisthanomai autos kai phobeomai erOtaO  autos peri ho   
 RP_GPM C  D V_AMS3P   RP_ASN C  V_IMI3P  V_AAN  RP_ASM P  RA_GSN 

 rhEmatos toutou 
 rhEma  houtos 
 N_GSN  RD_GSN 

luk:9:46 eisElthen  de dialogismos en  autois to   tis  an eiE   meizOn 
     eiserchomai de dialogismos heis autos ho   tis  an eimi  megas 
     V_AAI3S   C N_NSM    P  RP_DPM RA_NSN RI_NSM X V_PAO3S A_NSMC 

 autOn 
 autos 
 RP_GPM 

luk:9:47 ho   de iEsous eidOs  ton  dialogismon tEs  kardias autOn 
     ho   de *PN*  horaO  ho   dialogismos ho   kardia autos 
     RA_NSM C N_NSM V_XAPNSM RA_ASM N_ASM    RA_GSF N_GSF  RP_GPM 

 epilabomenos paidion estEsen auto  par heautO 
 epilambanomai paidion histEmi autos para heautou 
 V_AMPNSM   N_ASN  V_AAI3S RP_ASN P  RP_DSM 

luk:9:48 kai eipen  autois hos  ean dexEtai touto to   paidion epi 
     kai legO  autos hos  ean dechomai houtos ho   paidion epi 
     C  V_AAI3S RP_DPM RR_NSM X  V_AMS3S RD_ASN RA_ASN N_ASN  P  

 tO   onomati mou  eme  dechetai kai hos  an eme  dexEtai dechetai 
 ho   onoma  egO  egO  dechomai kai hos  an egO  dechomai dechomai 
 RA_DSN N_DSN  RP_GS RP_AS V_PMI3S C  RR_NSM X RP_AS V_AMS3S V_PMI3S 

 ton  aposteilanta me  ho   gar mikroteros en  pasin humin huparchOn 
 ho   apostellO  egO  ho   gar mikros   heis pas  su  huparchO 
 RA_ASM V_AAPASM   RP_AS RA_NSM C  A_NSMC   P  A_DPM RP_DP V_PAPNSM 

 houtos estin  megas 
 houtos eimi  megas 
 RD_NSM V_PAI3S A_NSM 

luk:9:49 apokritheis de iOannEs eipen  epistata eidomen tina  en  tO   
     apokrinomai de *PN*  legO  epistatEs horaO  tis  heis ho   
     V_APPNSM  C N_NSM  V_AAI3S N_VSM   V_AAI1P RI_ASM P  RA_DSN 

 onomati sou  ekballonta daimonia kai ekOluomen auton hoti ouk akolouthei 
 onoma  su  ekballO  daimonion kai kOluO   autos hoti ou akoloutheO 
 N_DSN  RP_GS V_PAPASM  N_APN   C  V_IAI1P  RP_ASM C  D  V_PAI3S  

 meth hEmOn 
 meta egO  
 P  RP_GP 

luk:9:50 eipen  de pros auton ho   iEsous mE kOluete hos  gar ouk estin  
     legO  de pros autos ho   *PN*  mE kOluO  hos  gar ou eimi  
     V_AAI3S C P  RP_ASM RA_NSM N_NSM D V_PAD2P RR_NSM C  D  V_PAI3S 

 kath humOn huper humOn estin  
 kata su  huper su  eimi  
 P  RP_GP P   RP_GP V_PAI3S 

luk:9:51 egeneto de en  tO   sumplErousthai tas  hEmeras tEs  
     ginomai de heis ho   sumplEroO   ho   hEmera ho   
     V_AMI3S C P  RA_DSN V_PPN     RA_APF N_APF  RA_GSF 

 analEmpseOs autou kai autos to   prosOpon estErisen tou  poreuesthai 
 analEmpsis autos kai autos ho   prosOpon stErizO  ho   poreuomai  
 N_GSF    RP_GSM C  RP_NSM RA_ASN N_ASN  V_AAI3S  RA_GSN V_PMN    

 eis ierousalEm 
 heis *PN*    
 P  N_ASF   

luk:9:52 kai apesteilen aggelous pro prosOpou autou kai poreuthentes 
     kai apostellO aggelos pros prosOpon autos kai poreuomai  
     C  V_AAI3S  N_APM  P  N_GSN  RP_GSM C  V_APPNPM   

 eisElthon  eis kOmEn samaritOn hOs hetoimasai autO  
 eiserchomai heis kOmE *PN*   hOs hetoimazO autos 
 V_AAI3P   P  N_ASF N_GPM   C  V_AAN   RP_DSM 

luk:9:53 kai ouk edexanto auton hoti to   prosOpon autou En   
     kai ou dechomai autos hoti ho   prosOpon autos eimi  
     C  D  V_AMI3P RP_ASM C  RA_NSN N_NSN  RP_GSM V_IAI3S 

 poreuomenon eis ierousalEm 
 poreuomai  heis *PN*    
 V_PMPNSN  P  N_ASF   

luk:9:54 idontes de hoi  mathEtai iakObos kai iOannEs eipan  kurie theleis 
     horaO  de ho   mathEtEs *PN*  kai *PN*  legO  kurios thelO  
     V_AAPNPM C RA_NPM N_NPM  N_NSM  C  N_NSM  V_AAI3P N_VSM V_PAI2S 

 eipOmen pur  katabEnai apo tou  ouranou kai analOsai autous 
 legO  pur  katabainO apo ho   ouranos kai analiskO heautou 
 V_AAS1P N_ASN V_AAN   P  RA_GSM N_GSM  C  V_AAN  RP_APM 

luk:9:55 strapheis de epetimEsen autois 
     strephO  de epitimaO  autos 
     V_APPNSM C V_AAI3S  RP_DPM 

luk:9:56 kai eporeuthEsan eis heteran kOmEn 
     kai poreuomai  heis heteros kOmE 
     C  V_API3P   P  A_ASF  N_ASF 

luk:9:57 kai poreuomenOn autOn en  tE   hodO eipen  tis  pros auton 
     kai poreuomai  autos heis ho   hodos legO  tis  pros autos 
     C  V_PMPGPM  RP_GPM P  RA_DSF N_DSF V_AAI3S RI_NSM P  RP_ASM 

 akolouthEsO soi  hopou ean aperchE  
 akoloutheO su  hopou ean aperchomai 
 V_FAI1S   RP_DS C   X  V_PMS2S  

luk:9:58 kai eipen  autO  ho   iEsous hai  alOpekes phOleous echousin kai 
     kai legO  autos ho   *PN*  ho   alOpEx  phOleos echO   kai 
     C  V_AAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM RA_NPF N_NPF  N_APM  V_PAI3P C  

 ta   peteina tou  ouranou kataskEnOseis ho   de huios tou  anthrOpou 
 ho   peteinon ho   ouranos kataskEnoO  ho   de huios ho   anthrOpos 
 RA_NPN A_NPN  RA_GSM N_GSM  N_APF     RA_NSM C N_NSM RA_GSM N_GSM   

 ouk echei  pou tEn  kephalEn klinE  
 ou echO  pou ho   kephalE klinO  
 D  V_PAI3S D  RA_ASF N_ASF  V_PAS3S 

luk:9:59 eipen  de pros heteron akolouthei moi  ho   de eipen  [kurie] 
     legO  de pros heteros akoloutheO egO  ho   de legO  kurios 
     V_AAI3S C P  A_ASM  V_PAD2S  RP_DS RA_NSM C V_AAI3S N_VSM  

 epitrepson moi  apelthonti prOton thapsai ton  patera mou  
 epitrepO  egO  aperchomai prOtos thaptO ho   patEr egO  
 V_AAD2S  RP_DS V_AAPDSM  A_ASN V_AAN  RA_ASM N_ASM RP_GS 

luk:9:60 eipen  de autO  aphes  tous  nekrous thapsai tous  heautOn 
     legO  de autos aphiEmi ho   nekros thaptO ho   heautou 
     V_AAI3S C RP_DSM V_AAD2S RA_APM A_APM  V_AAN  RA_APM RP_GPM 

 nekrous su  de apelthOn  diaggelle tEn  basileian tou  theou 
 nekros su  de aperchomai diaggellO ho   basileia ho   theos 
 A_APM  RP_NS C V_AAPNSM  V_PAD2S  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM 

luk:9:61 eipen  de kai heteros akolouthEsO soi  kurie prOton de epitrepson 
     legO  de kai heteros akoloutheO su  kurios prOtos de epitrepO  
     V_AAI3S C D  A_NSM  V_FAI1S   RP_DS N_VSM A_ASN C V_AAD2S  

 moi  apotaxasthai tois  eis ton  oikon mou  
 egO  apotassomai ho   heis ho   oikos egO  
 RP_DS V_AMN    RA_DPM P  RA_ASM N_ASM RP_GS 

luk:9:62 eipen  de [pros auton] ho   iEsous oudeis epibalOn tEn  cheira 
     legO  de pros autos ho   *PN*  oudeis epiballO ho   cheir 
     V_AAI3S C P   RP_ASM RA_NSM N_NSM A_NSM V_AAPNSM RA_ASF N_ASF 

 ep arotron kai blepOn  eis ta   opisO euthetos estin  tE   basileia 
 epi arotron kai blepO  heis ho   opisO euthetos eimi  ho   basileia 
 P  N_ASN  C  V_PAPNSM P  RA_APN D   A_NSM  V_PAI3S RA_DSF N_DSF  

 tou  theou 
 ho   theos 
 RA_GSM N_GSM 


Help and Acknowledgements