Help and Acknowledgements


luk:8:1 kai egeneto en  tO   kathexEs kai autos diOdeuen kata polin kai 
    kai ginomai heis ho   kathexEs kai autos diodeuO kata polis kai 
    C  V_AMI3S P  RA_DSM D    C  RP_NSM V_IAI3S P  N_ASF C  

 kOmEn kErussOn kai euaggelizomenos tEn  basileian tou  theou kai hoi  
 kOmE kErussO kai euaggelizO   ho   basileia ho   theos kai ho   
 N_ASF V_PAPNSM C  V_PMPNSM    RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM C  RA_NPM 

 dOdeka sun autO  
 dOdeka sun autos 
 A_NPM P  RP_DSM 

luk:8:2 kai gunaikes tines hai  Esan  tetherapeumenai apo pneumatOn 
    kai gunE   tis  hos  eimi  therapeuO    apo pneuma  
    C  N_NPF  RI_NPF RR_NPF V_IAI3P V_XPPNPF    P  N_GPN   

 ponErOn kai astheneiOn maria hE   kaloumenE magdalEnE aph hEs  daimonia 
 ponEros kai astheneia *PN* ho   kaleO   *PN*   apo eimi  daimonion 
 A_GPN  C  N_GPF   N_NSF RA_NSF V_PPPNSF N_NSF   P  RR_GSF N_NPN   

 hepta exelEluthei 
 hepta exerchomai 
 A_NPN V_YAI3S   

luk:8:3 kai iOanna gunE chouza epitropou hErOdou kai sousanna kai heterai 
    kai *PN*  gunE *PN*  epitropos *PN*  kai *PN*   kai heteros 
    C  N_NSF N_NSF N_GSM N_GSM   N_GSM  C  N_NSF  C  A_NPF  

 pollai haitines diEkonoun autois ek tOn  huparchontOn autais 
 polus hostis  diakoneO autos ek ho   huparchO   autos 
 A_NPF RR_NPF  V_IAI3P  RP_DPM P RA_GPN V_PAPGPN   RP_DPF 

luk:8:4 suniontos de ochlou pollou kai tOn  kata polin epiporeuomenOn pros 
    suneimi  de ochlos polus kai ho   kata polis epiporeuomai  pros 
    V_PAPGSM C N_GSM A_GSM C  RA_GPM P  N_ASF V_PMPGPM    P  

 auton eipen  dia parabolEs 
 autos legO  dia parabolE 
 RP_ASM V_AAI3S P  N_GSF   

luk:8:5 exElthen  ho   speirOn tou  speirai ton  sporon autou kai en  
    exerchomai ho   speira  ho   speirO ho   sporos autos kai heis 
    V_AAI3S  RA_NSM V_PAPNSM RA_GSN V_AAN  RA_ASM N_ASM RP_GSM C  P  

 tO   speirein auton ho   men epesen para tEn  hodon kai katepatEthE 
 ho   speirO  autos hos  men piptO  para ho   hodos kai katapateO  
 RA_DSN V_PAN  RP_ASM RR_NSN C  V_AAI3S P  RA_ASF N_ASF C  V_API3S   

 kai ta   peteina tou  ouranou katephagen auto  
 kai ho   peteinon ho   ouranos katesthiO autos 
 C  RA_NPN A_NPN  RA_GSM N_GSM  V_AAI3S  RP_ASN 

luk:8:6 kai heteron katepesen  epi tEn  petran kai phuen  exEranthE dia 
    kai heteros katexousiazO epi ho   petra kai phuO   xErainO  dia 
    C  A_NSN  V_AAI3S   P  RA_ASF N_ASF C  V_APPNSN V_API3S  P  

 to   mE echein ikmada 
 ho   mE echO  ikmas 
 RA_ASN D V_PAN N_ASF 

luk:8:7 kai heteron epesen en  mesO tOn  akanthOn kai sumphueisai hai  
    kai heteros piptO  heis mesos ho   akantha kai sumphuomai ho   
    C  A_NSN  V_AAI3S P  A_DSN RA_GPF N_GPF  C  V_APPNPF  RA_NPF 

 akanthai apepnixan auto  
 akantha apopnigO autos 
 N_NPF  V_AAI3P  RP_ASN 

luk:8:8 kai heteron epesen eis tEn  gEn  tEn  agathEn kai phuen  
    kai heteros piptO  heis ho   gE  ho   agathos kai phuO   
    C  A_NSN  V_AAI3S P  RA_ASF N_ASF RA_ASF A_ASF  C  V_APPNSN 

 epoiEsen karpon hekatontaplasiona tauta legOn  ephOnei ho   echOn  
 poieO  karpos hekatontaplasiOn houtos legO   phOneO ho   echO   
 V_AAI3S N_ASM A_ASM       RD_APN V_PAPNSM V_IAI3S RA_NSM V_PAPNSM 

 Ota  akouein akouetO 
 ous  akouO  akouO  
 N_APN V_PAN  V_PAD3S 

luk:8:9 epErOtOn de auton hoi  mathEtai autou tis  hautE eiE   hE   
    eperOtaO de autos ho   mathEtEs autos tis  autos eimi  ho   
    V_IAI3P C RP_ASM RA_NPM N_NPM  RP_GSM RI_NSF RD_NSF V_PAO3S RA_NSF 

 parabolE 
 parabolE 
 N_NSF  

luk:8:10 ho   de eipen  humin dedotai gnOnai ta   mustEria tEs  
     ho   de legO  su  didOmi ginOskO ho   mustErion ho   
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DP V_XPI3S V_AAN  RA_APN N_APN   RA_GSF 

 basileias tou  theou tois  de loipois en  parabolais hina blepontes mE 
 basileia ho   theos ho   de loipos heis parabolE  hina blepO   mE 
 N_GSF   RA_GSM N_GSM RA_DPM C A_DPM  P  N_DPF   C  V_PAPNPM D 

 blepOsin kai akouontes mE suniOsin 
 blepO  kai akouO   mE suniEmi 
 V_PAS3P C  V_PAPNPM D V_PAS3P 

luk:8:11 estin  de hautE hE   parabolE ho   sporos estin  ho   logos 
     eimi  de autos ho   parabolE ho   sporos eimi  ho   logos 
     V_PAI3S C RD_NSF RA_NSF N_NSF  RA_NSM N_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM 

 tou  theou 
 ho   theos 
 RA_GSM N_GSM 

luk:8:12 hoi  de para tEn  hodon eisin  hoi  akousantes eita erchetai 
     ho   de para ho   hodos eimi  ho   akouO   eita erchomai 
     RA_NPM C P  RA_ASF N_ASF V_PAI3P RA_NPM V_AAPNPM  D  V_PMI3S 

 ho   diabolos kai airei  ton  logon apo tEs  kardias autOn hina mE 
 ho   diabolos kai airO  ho   logos apo ho   kardia autos hina mE 
 RA_NSM A_NSM  C  V_PAI3S RA_ASM N_ASM P  RA_GSF N_GSF  RP_GPM C  D 

 pisteusantes sOthOsin 
 pisteuO   sOzO   
 V_AAPNPM   V_APS3P 

luk:8:13 hoi  de epi tEs  petras hoi  hotan akousOsin meta charas 
     ho   de epi ho   petra hos  hotan akouO   meta chara 
     RA_NPM C P  RA_GSF N_GSF RR_NPM C   V_AAS3P  P  N_GSF 

 dechontai ton  logon kai houtoi rhizan ouk echousin hoi  pros kairon 
 dechomai ho   logos kai houtos rhiza ou echO   hos  pros kairos 
 V_PMI3P  RA_ASM N_ASM C  RD_NPM N_ASF D  V_PAI3P RR_NPM P  N_ASM 

 pisteuousin kai en  kairO peirasmou aphistantai 
 pisteuO   kai heis kairos peirasmos aphistamai 
 V_PAI3P   C  P  N_DSM N_GSM   V_PMI3P   

luk:8:14 to   de eis tas  akanthas peson  houtoi eisin  hoi  
     ho   de heis ho   akantha piptO  houtos eimi  ho   
     RA_NSN C P  RA_APF N_APF  V_AAPNSN RD_NPM V_PAI3P RA_NPM 

 akousantes kai hupo merimnOn kai ploutou kai hEdonOn tou  biou poreuomenoi 
 akouO   kai hupo merimnaO kai ploutos kai hEdonE ho   bios poreuomai  
 V_AAPNPM  C  P  N_GPF  C  N_GSM  C  N_GPF  RA_GSM N_GSM V_PMPNPM  

 sumpnigontai kai ou telesphorousin 
 sumpnigO   kai ou telesphoreO  
 V_PPI3P   C  D V_PAI3P    

luk:8:15 to   de en  tE   kalE gE  houtoi eisin  hoitines en  kardia 
     ho   de heis ho   kalos gE  houtos eimi  hostis  heis kardia 
     RA_NSN C P  RA_DSF A_DSF N_DSF RD_NPM V_PAI3P RR_NPM  P  N_DSF 

 kalE kai agathE akousantes ton  logon katechousin kai karpophorousin en  
 kalos kai agathos akouO   ho   logos katechO   kai karpophoreO  heis 
 A_DSF C  A_DSF  V_AAPNPM  RA_ASM N_ASM V_PAI3P   C  V_PAI3P    P  

 hupomonE 
 hupomonE 
 N_DSF  

luk:8:16 oudeis de luchnon hapsas  kaluptei auton skeuei E hupokatO klinEs 
     oudeis de luchnos haptO  kaluptO autos skeuos E hupokatO klinO 
     A_NSM C N_ASM  V_AAPNSM V_PAI3S RP_ASM N_DSN C P    N_GSF 

 tithEsin all epi luchnias tithEsin hina hoi  eisporeuomenoi blepOsin 
 tithEmi alla epi luchnia tithEmi hina ho   eisporeuomai  blepO  
 V_PAI3S C  P  N_GSF  V_PAI3S C  RA_NPM V_PMPNPM    V_PAS3P 

 to   phOs 
 ho   phOs 
 RA_ASN N_ASN 

luk:8:17 ou gar estin  krupton ho   ou phaneron genEsetai oude apokruphon 
     ou gar eimi  kruptos hos  ou phaneros ginomai  oude apokruphos 
     D C  V_PAI3S A_NSN  RR_NSN D A_NSN  V_FMI3S  C  A_NSN   

 ho   ou mE gnOsthE kai eis phaneron elthE  
 hos  ou mE ginOskO kai heis phaneros erchomai 
 RR_NSN D D V_APS3S C  P  A_ASN  V_AAS3S 

luk:8:18 blepete oun pOs akouete hos  an gar echE  dothEsetai autO  kai 
     blepO  oun pOs akouO  hos  an gar echO  didOmi   autos kai 
     V_PAD2P C  D  V_PAI2P RR_NSM X C  V_PAS3S V_FPI3S  RP_DSM C  

 hos  an mE echE  kai ho   dokei  echein arthEsetai ap autou 
 hos  an mE echO  kai hos  dokeO  echO  airO    apo autos 
 RR_NSM X D V_PAS3S D  RR_ASN V_PAI3S V_PAN V_FPI3S  P  RP_GSM 

luk:8:19 paregeneto de pros auton hE   mEtEr kai hoi  adelphoi autou kai 
     paraginomai de pros autos ho   mEtEr kai ho   adelphos autos kai 
     V_AMI3S   C P  RP_ASM RA_NSF N_NSF C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM C  

 ouk Edunanto suntuchein autO  dia ton  ochlon 
 ou dunamai suntugchanO autos dia ho   ochlos 
 D  V_IMI3P V_AAN    RP_DSM P  RA_ASM N_ASM 

luk:8:20 apEggelE de autO  hE   mEtEr sou  kai hoi  adelphoi sou  
     apaggellO de autos ho   mEtEr su  kai ho   adelphos su  
     V_API3S  C RP_DSM RA_NSF N_NSF RP_GS C  RA_NPM N_NPM  RP_GS 

 hestEkasin exO idein thelontes se  
 histEmi  echO horaO thelO   su  
 V_XAI3P  D  V_AAN V_PAPNPM RP_AS 

luk:8:21 ho   de apokritheis eipen  pros autous mEtEr mou  kai adelphoi 
     ho   de apokrinomai legO  pros heautou mEtEr egO  kai adelphos 
     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S P  RP_APM N_NSF RP_GS C  N_NPM  

 mou  houtoi eisin  hoi  ton  logon tou  theou akouontes kai poiountes 
 egO  houtos eimi  ho   ho   logos ho   theos akouO   kai poieO   
 RP_GS RD_NPM V_PAI3P RA_NPM RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM V_PAPNPM C  V_PAPNPM 

luk:8:22 egeneto de en  mia  tOn  hEmerOn kai autos enebE  eis ploion 
     ginomai de heis heis ho   hEmera kai autos embainO heis ploion 
     V_AMI3S C P  A_DSF RA_GPF N_GPF  C  RP_NSM V_AAI3S P  N_ASN 

 kai hoi  mathEtai autou kai eipen  pros autous dielthOmen eis to   
 kai ho   mathEtEs autos kai legO  pros heautou dierchomai heis ho   
 C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM C  V_AAI3S P  RP_APM V_AAS1P  P  RA_ASN 

 peran tEs  limnEs kai anEchthEsan 
 peran ho   limnE kai anagO    
 D   RA_GSF N_GSF C  V_API3P   

luk:8:23 pleontOn de autOn aphupnOsen kai katebE  lailaps anemou eis tEn  
     pleO   de autos aphupnoO  kai katabainO lailaps anemos heis ho   
     V_PAPGPM C RP_GPM V_AAI3S  C  V_AAI3S  N_NSF  N_GSM P  RA_ASF 

 limnEn kai suneplErounto kai ekinduneuon 
 limnE kai sumplEroO   kai kinduneuO  
 N_ASF C  V_IPI3P    C  V_IAI3P   

luk:8:24 proselthontes de diEgeiran auton legontes epistata epistata 
     proserchomai de diegeirO autos legO   epistatEs epistatEs 
     V_AAPNPM   C V_AAI3P  RP_ASM V_PAPNPM N_VSM   N_VSM   

 apollumetha ho   de diegertheis epetimEsen tO   anemO kai tO   kludOni 
 apollumi  ho   de diegeirO  epitimaO  ho   anemos kai ho   kludOn 
 V_PMI1P   RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S  RA_DSM N_DSM C  RA_DSM N_DSM  

 tou  hudatos kai epausanto kai egeneto galEnE 
 ho   hudOr  kai pauO   kai ginomai galEnE 
 RA_GSN N_GSN  C  V_AMI3P  C  V_AMI3S N_NSF 

luk:8:25 eipen  de autois pou hE   pistis humOn phobEthentes de ethaumasan 
     legO  de autos pou ho   pistis su  phobeomai  de thaumazO  
     V_AAI3S C RP_DPM D  RA_NSF N_NSF RP_GP V_APPNPM   C V_AAI3P  

 legontes pros allElous tis  ara houtos estin  hoti kai tois  anemois 
 legO   pros allElOn tis  ara houtos eimi  hoti kai ho   anemos 
 V_PAPNPM P  RP_APM  RI_NSM C  RD_NSM V_PAI3S C  D  RA_DPM N_DPM  

 epitassei kai tO   hudati kai hupakouousin autO  
 epitassO kai ho   hudOr kai hupakouO   autos 
 V_PAI3S  C  RA_DSN N_DSN C  V_PAI3P   RP_DSM 

luk:8:26 kai katepleusan eis tEn  chOran tOn  gerasEnOn hEtis estin  
     kai katapleO  heis ho   chOra ho   *PN*   hostis eimi  
     C  V_AAI3P   P  RA_ASF N_ASF RA_GPM A_GPM   RR_NSF V_PAI3S 

 antipera tEs  galilaias 
 antipera ho   *PN*   
 P    RA_GSF N_GSF   

luk:8:27 exelthonti de autO  epi tEn  gEn  hupEntEsen anEr tis  ek 
     exerchomai de autos epi ho   gE  hupantaO  anEr tis  ek 
     V_AAPDSM  C RP_DSM P  RA_ASF N_ASF V_AAI3S  N_NSM RI_NSM P 

 tEs  poleOs echOn  daimonia kai chronO hikanO ouk enedusato himation 
 ho   polis echO   daimonion kai chronos hikanos ou enduO   himation 
 RA_GSF N_GSF V_PAPNSM N_APN   C  N_DSM  A_DSM  D  V_AMI3S  N_ASN  

 kai en  oikia ouk emenen all en  tois  mnEmasin 
 kai heis oikia ou menO  alla heis ho   mnEma  
 C  P  N_DSF D  V_IAI3S C  P  RA_DPN N_DPN  

luk:8:28 idOn   de ton  iEsoun anakraxas prosepesen autO  kai phOnE megalE 
     horaO  de ho   *PN*  anakrazO prospiptO autos kai phOnE megas 
     V_AAPNSM C RA_ASM N_ASM V_AAPNSM V_AAI3S  RP_DSM C  N_DSF A_DSF 

 eipen  ti   emoi kai soi  iEsou huie tou  theou tou  hupsistou 
 legO  tis  egO  kai su  *PN* huios ho   theos ho   hupsistos 
 V_AAI3S RI_NSN RP_DS C  RP_DS N_VSM N_VSM RA_GSM N_GSM RA_GSM A_GSMS  

 deomai sou  mE me  basanisEs 
 deomai su  mE egO  basanizO 
 V_PMI1S RP_GS D RP_AS V_AAS2S  

luk:8:29 parEggeilen gar tO   pneumati tO   akathartO exelthein apo 
     paraggellO gar ho   pneuma  ho   akathartos exerchomai apo 
     V_AAI3S   C  RA_DSN N_DSN  RA_DSN A_DSN   V_AAN   P  

 tou  anthrOpou pollois gar chronois sunErpakei auton kai edesmeueto 
 ho   anthrOpos polus  gar chronos sunarpazO autos kai desmeuO  
 RA_GSM N_GSM   A_DPM  C  N_DPM  V_YAI3S  RP_ASM C  V_IPI3S  

 halusesin kai pedais phulassomenos kai diarrEssOn ta   desma Elauneto 
 halusis  kai pedE  phulassO   kai diarrEgnumi ho   desmos elaunO  
 N_DPF   C  N_DPF V_PPPNSM   C  V_PAPNSM  RA_APN N_APN V_IPI3S 

 hupo tou  daimoniou eis tas  erEmous 
 hupo ho   daimonion heis ho   erEmos 
 P  RA_GSN N_GSN   P  RA_APF A_APF  

luk:8:30 epErOtEsen de auton ho   iEsous ti   soi  onoma estin  ho   
     eperOtaO  de autos ho   *PN*  tis  su  onoma eimi  ho   
     V_AAI3S  C RP_ASM RA_NSM N_NSM RI_NSN RP_DS N_NSN V_PAI3S RA_NSM 

 de eipen  legiOn hoti eisElthen  daimonia polla eis auton 
 de legO  legiOn hoti eiserchomai daimonion polus heis autos 
 C V_AAI3S N_NSF C  V_AAI3S   N_NPN   A_NPN P  RP_ASM 

luk:8:31 kai parekaloun auton hina mE epitaxE autois eis tEn  abusson 
     kai parakaleO autos hina mE epitassO autos heis ho   abussos 
     C  V_IAI3P  RP_ASM C  D V_AAS3S RP_DPN P  RA_ASF N_ASF  

 apelthein 
 aperchomai 
 V_AAN   

luk:8:32 En   de ekei agelE choirOn hikanOn boskomenE en  tO   orei kai 
     eimi  de ekei agelE choiros hikanos boskO   heis ho   oros kai 
     V_IAI3S C D  N_NSF N_GPM  A_GPM  V_PPPNSF P  RA_DSN N_DSN C  

 parekalesan auton hina epitrepsE autois eis ekeinous eiselthein kai 
 parakaleO  autos hina epitrepO autos heis ekeinos eiserchomai kai 
 V_AAI3P   RP_ASM C  V_AAS3S  RP_DPN P  RD_APM  V_AAN    C  

 epetrepsen autois 
 epitrepO  autos 
 V_AAI3S  RP_DPN 

luk:8:33 exelthonta de ta   daimonia apo tou  anthrOpou eisElthon  eis 
     exerchomai de ho   daimonion apo ho   anthrOpos eiserchomai heis 
     V_AAPNPN  C RA_NPN N_NPN   P  RA_GSM N_GSM   V_AAI3P   P  

 tous  choirous kai hOrmEsen hE   agelE kata tou  krEmnou eis tEn  
 ho   choiros kai hormaO  ho   agelE kata ho   krEmnos heis ho   
 RA_APM N_APM  C  V_AAI3S RA_NSF N_NSF P  RA_GSM N_GSM  P  RA_ASF 

 limnEn kai apepnigE 
 limnE kai apopnigO 
 N_ASF C  V_API3S 

luk:8:34 idontes de hoi  boskontes to   gegonos ephugon kai apEggeilan 
     horaO  de ho   boskO   ho   ginomai pheugO kai apaggellO 
     V_AAPNPM C RA_NPM V_PAPNPM RA_ASN V_XAPASN V_AAI3P C  V_AAI3P  

 eis tEn  polin kai eis tous  agrous 
 heis ho   polis kai heis ho   agros 
 P  RA_ASF N_ASF C  P  RA_APM N_APM 

luk:8:35 exElthon  de idein to   gegonos kai Elthon  pros ton  iEsoun 
     exerchomai de horaO ho   ginomai kai erchomai pros ho   *PN*  
     V_AAI3P  C V_AAN RA_ASN V_XAPASN C  V_AAI3P P  RA_ASM N_ASM 

 kai heuron  kathEmenon ton  anthrOpon aph hou  ta   daimonia 
 kai heuriskO kathEmai  ho   anthrOpos apo hou  ho   daimonion 
 C  V_AAI3P V_PMPASM  RA_ASM N_ASM   P  RR_GSM RA_NPN N_NPN   

 exElthen  himatismenon kai sOphronounta para tous  podas tou  iEsou kai 
 exerchomai himatizO   kai sOphroneO  para ho   pous ho   *PN* kai 
 V_AAI3S  V_XPPASM   C  V_PAPASM   P  RA_APM N_APM RA_GSM N_GSM C  

 ephobEthEsan 
 phobeomai  
 V_API3P   

luk:8:36 apEggeilan de autois hoi  idontes pOs esOthE ho   daimonistheis 
     apaggellO de autos ho   horaO  pOs sOzO  ho   daimonizomai 
     V_AAI3P  C RP_DPM RA_NPM V_AAPNPM D  V_API3S RA_NSM V_APPNSM   

luk:8:37 kai ErOtEsen auton hapan to   plEthos tEs  perichOrou tOn  
     kai erOtaO  autos hapas ho   plEthos ho   perichOros ho   
     C  V_AAI3S RP_ASM A_NSN RA_NSN N_NSN  RA_GSF A_GSF   RA_GPM 

 gerasEnOn apelthein ap autOn hoti phobO megalO suneichonto autos de 
 *PN*   aperchomai apo autos hoti phobos megas sunechO   autos de 
 A_GPM   V_AAN   P  RP_GPM C  N_DSM A_DSM V_IPI3P   RP_NSM C 

 embas  eis ploion hupestrepsen 
 emballO heis ploion hupostrephO 
 V_AAPNSM P  N_ASN V_AAI3S   

luk:8:38 edeito de autou ho   anEr aph hou  exelEluthei ta   daimonia 
     deO   de autos ho   anEr apo hou  exerchomai ho   daimonion 
     V_IMI3S C RP_GSM RA_NSM N_NSM P  RR_GSM V_YAI3S   RA_NPN N_NPN   

 einai sun autO  apelusen de auton legOn  
 eimi sun autos apoluO  de autos legO   
 V_PAN P  RP_DSM V_AAI3S C RP_ASM V_PAPNSM 

luk:8:39 hupostrephe eis ton  oikon sou  kai diEgou  hosa  soi  
     hupostrephO heis ho   oikos su  kai diEgeomai hosos su  
     V_PAD2S   P  RA_ASM N_ASM RP_GS C  V_PMD2S  RR_APN RP_DS 

 epoiEsen ho   theos kai apElthen  kath holEn tEn  polin kErussOn hosa  
 poieO  ho   theos kai aperchomai kata holos ho   polis kErussO hosos 
 V_AAI3S RA_NSM N_NSM C  V_AAI3S  P  A_ASF RA_ASF N_ASF V_PAPNSM RR_APN 

 epoiEsen autO  ho   iEsous 
 poieO  autos ho   *PN*  
 V_AAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM 

luk:8:40 en  de tO   hupostrephein ton  iEsoun apedexato  auton ho   
     heis de ho   hupostrephO  ho   *PN*  apodechomai autos ho   
     P  C RA_DSN V_PAN     RA_ASM N_ASM V_AMI3S   RP_ASM RA_NSM 

 ochlos Esan  gar pantes prosdokOntes auton 
 ochlos eimi  gar pas  prosdokaO  autos 
 N_NSM V_IAI3P C  A_NPM V_PAPNPM   RP_ASM 

luk:8:41 kai idou Elthen  anEr hO   onoma iairos kai houtos archOn tEs  
     kai idou erchomai anEr hos  onoma *PN*  kai houtos archOn ho   
     C  X  V_AAI3S N_NSM RR_DSM N_NSN N_NSM C  RD_NSM N_NSM RA_GSF 

 sunagOgEs hupErchen kai pesOn  para tous  podas [tou] iEsou parekalei 
 sunagOgE huparchO kai piptO  para ho   pous ho   *PN* parakaleO 
 N_GSF   V_IAI3S  C  V_AAPNSM P  RA_APM N_APM RA_GSM N_GSM V_IAI3S  

 auton eiselthein eis ton  oikon autou 
 autos eiserchomai heis ho   oikos autos 
 RP_ASM V_AAN    P  RA_ASM N_ASM RP_GSM 

luk:8:42 hoti thugatEr monogenEs En   autO  hOs etOn dOdeka kai autE  
     hoti thugatEr monogenEs eimi  autos hOs etos dOdeka kai autos 
     C  N_NSF  A_NSF   V_IAI3S RP_DSM D  N_GPN A_GPN C  RP_NSF 

 apethnEsken en  de tO   hupagein auton hoi  ochloi sunepnigon auton 
 apothnEskO heis de ho   hupagO  autos ho   ochlos sumpnigO  autos 
 V_IAI3S   P  C RA_DSN V_PAN  RP_ASM RA_NPM N_NPM V_IAI3P  RP_ASM 

luk:8:43 kai gunE ousa   en  rhusei haimatos apo etOn dOdeka hEtis 
     kai gunE eimi   heis rhusis haima  apo etos dOdeka hostis 
     C  N_NSF V_PAPNSF P  N_DSF N_GSN  P  N_GPN A_GPN RR_NSF 

 [iatrois prosanalOsasa holon ton  bion] ouk ischusen ap oudenos 
 iatros  prosanaliskO holos ho   bios ou ischuO  apo oudeis 
 N_DPM  V_AAPNSF   A_ASM RA_ASM N_ASM D  V_AAI3S P  A_GSN  

 therapeuthEnai 
 therapeuO   
 V_APN     

luk:8:44 proselthousa opisthen hEpsato tou  kraspedou tou  himatiou autou 
     proserchomai opisthen haptO  ho   kraspedon ho   himation autos 
     V_AAPNSF   D    V_AMI3S RA_GSN N_GSN   RA_GSN N_GSN  RP_GSM 

 kai parachrEma estE  hE   rhusis tou  haimatos autEs 
 kai parachrEma histEmi ho   rhusis ho   haima  autos 
 C  D     V_AAI3S RA_NSF N_NSF RA_GSN N_GSN  RP_GSF 

luk:8:45 kai eipen  ho   iEsous tis  ho   hapsamenos mou  arnoumenOn de 
     kai legO  ho   *PN*  tis  ho   haptO   egO  arneomai  de 
     C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM RI_NSM RA_NSM V_AMPNSM  RP_GS V_PMPGPM  C 

 pantOn eipen  ho   petros epistata hoi  ochloi sunechousin se  kai 
 pas  legO  ho   *PN*  epistatEs ho   ochlos sunechO   su  kai 
 A_GPM V_AAI3S RA_NSM N_NSM N_VSM   RA_NPM N_NPM V_PAI3P   RP_AS C  

 apothlibousin 
 apothlibO   
 V_PAI3P    

luk:8:46 ho   de iEsous eipen  hEpsato mou  tis  egO  gar egnOn  
     ho   de *PN*  legO  haptO  egO  tis  egO  gar ginOskO 
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S V_AMI3S RP_GS RI_NSM RP_NS C  V_AAI1S 

 dunamin exelEluthuian ap emou 
 dunamis exerchomai  apo egO  
 N_ASF  V_XAPASF   P  RP_GS 

luk:8:47 idousa  de hE   gunE hoti ouk elathen tremousa Elthen  kai 
     horaO  de ho   gunE hoti ou lanthanO tremO  erchomai kai 
     V_AAPNSF C RA_NSF N_NSF C  D  V_AAI3S V_PAPNSF V_AAI3S C  

 prospesousa autO  di hEn  aitian hEpsato autou apEggeilen enOpion pantos 
 prospiptO  autos dia eimi  aitia haptO  autos apaggellO enOpion pas  
 V_AAPNSF  RP_DSM P  RR_ASF N_ASF V_AMI3S RP_GSM V_AAI3S  P    A_GSM 

 tou  laou kai hOs iathE  parachrEma 
 ho   laos kai hOs iaomai parachrEma 
 RA_GSM N_GSM C  C  V_API3S D     

luk:8:48 ho   de eipen  autE  thugatEr hE   pistis sou  sesOken se  
     ho   de legO  autos thugatEr ho   pistis su  sOzO  su  
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DSF N_NSF  RA_NSF N_NSF RP_GS V_XAI3S RP_AS 

 poreuou  eis eirEnEn 
 poreuomai heis eirEnE 
 V_PMD2S  P  N_ASF  

luk:8:49 eti autou lalountos erchetai tis  para tou  archisunagOgou 
     eti autos laleO   erchomai tis  para ho   archisunagOgos 
     D  RP_GSM V_PAPGSM V_PMI3S RI_NSM P  RA_GSM N_GSM     

 legOn  hoti tethnEken hE   thugatEr sou  mEketi skulle ton  
 legO   hoti thnEskO  ho   thugatEr su  mEketi skullO ho   
 V_PAPNSM C  V_XAI3S  RA_NSF N_NSF  RP_GS D   V_PAD2S RA_ASM 

 didaskalon 
 didaskalos 
 N_ASM   

luk:8:50 ho   de iEsous akousas apekrithE  autO  mE phobou  monon 
     ho   de *PN*  akouO  apokrinomai autos mE phobeomai monos 
     RA_NSM C N_NSM V_AAPNSM V_API3S   RP_DSM D V_PMD2S  A_ASN 

 pisteuson kai sOthEsetai 
 pisteuO  kai sOzO    
 V_AAD2S  C  V_FPI3S  

luk:8:51 elthOn  de eis tEn  oikian ouk aphEken eiselthein tina  sun 
     erchomai de heis ho   oikia ou aphiEmi eiserchomai tis  sun 
     V_AAPNSM C P  RA_ASF N_ASF D  V_AAI3S V_AAN    RI_ASM P  

 autO  ei mE petron kai iOannEn kai iakObon kai ton  patera tEs  paidos 
 autos ei mE *PN*  kai *PN*  kai *PN*  kai ho   patEr ho   pais  
 RP_DSM C D N_ASM C  N_ASM  C  N_ASM  C  RA_ASM N_ASM RA_GSF N_GSF 

 kai tEn  mEtera 
 kai ho   mEtEr 
 C  RA_ASF N_ASF 

luk:8:52 eklaion de pantes kai ekoptonto autEn  ho   de eipen  mE klaiete 
     klaiO  de pas  kai koptO   heautou ho   de legO  mE klaiO  
     V_IAI3P C A_NPM C  V_IMI3P  RP_ASF RA_NSM C V_AAI3S D V_PAD2P 

 ou gar apethanen alla katheudei 
 ou gar apothnEskO alla katheudO 
 D C  V_AAI3S  C  V_PAI3S  

luk:8:53 kai kategelOn autou eidotes hoti apethanen 
     kai katagelaO autos oida   hoti apothnEskO 
     C  V_IAI3P  RP_GSM V_XAPNPM C  V_AAI3S  

luk:8:54 autos de kratEsas tEs  cheiros autEs ephOnEsen legOn  hE   
     autos de krateO  ho   cheir  autos phOneO  legO   ho   
     RP_NSM C V_AAPNSM RA_GSF N_GSF  RP_GSF V_AAI3S  V_PAPNSM RA_VSF 

 pais egeire 
 pais egeirO 
 N_VSF V_PAD2S 

luk:8:55 kai epestrepsen to   pneuma autEs kai anestE  parachrEma kai 
     kai epistrephO ho   pneuma autos kai anistEmi parachrEma kai 
     C  V_AAI3S   RA_NSN N_NSN RP_GSF C  V_AAI3S D     C  

 dietaxen autE  dothEnai phagein 
 diatassO autos didOmi  esthiO 
 V_AAI3S RP_DSF V_APN  V_AAN  

luk:8:56 kai exestEsan hoi  goneis autEs ho   de parEggeilen autois mEdeni 
     kai existEmi ho   goneus autos ho   de paraggellO autos mEdeis 
     C  V_AAI3P  RA_NPM N_NPM RP_GSF RA_NSM C V_AAI3S   RP_DPM A_DSM 

 eipein to   gegonos 
 legO  ho   ginomai 
 V_AAN RA_ASN V_XAPASN 


Help and Acknowledgements