Help and Acknowledgements


luk:7:1 epeidE eplErOsen panta ta   rhEmata autou eis tas  akoas tou  
    epeidE plEroO  pas  ho   rhEma  autos heis ho   akoE ho   
    C   V_AAI3S  A_APN RA_APN N_APN  RP_GSM P  RA_APF N_APF RA_GSM 

 laou eisElthen  eis kapharnaoum 
 laos eiserchomai heis *PN*    
 N_GSM V_AAI3S   P  N_ASF    

luk:7:2 hekatontarchou de tinos doulos kakOs echOn  Emellen teleutan hos  
    hekatontarchEs de tis  doulos kakOs echO   mellO  teleutaO hos  
    N_GSM     C RI_GSM N_NSM D   V_PAPNSM V_IAI3S V_PAN  RR_NSM 

 En   autO  entimos 
 eimi  autos entimos 
 V_IAI3S RP_DSM A_NSM  

luk:7:3 akousas de peri tou  iEsou apesteilen pros auton presbuterous 
    akouO  de peri ho   *PN* apostellO pros autos presbuteros 
    V_AAPNSM C P  RA_GSM N_GSM V_AAI3S  P  RP_ASM A_APM    

 tOn  ioudaiOn erOtOn  auton hopOs elthOn  diasOsE ton  doulon autou 
 ho   *PN*   erOtaO  autos hopOs erchomai diasOzO ho   doulos autos 
 RA_GPM A_GPM  V_PAPNSM RP_ASM C   V_AAPNSM V_AAS3S RA_ASM N_ASM RP_GSM 

luk:7:4 hoi  de paragenomenoi pros ton  iEsoun parekaloun auton spoudaiOs 
    ho   de paraginomai  pros ho   *PN*  parakaleO autos spoudaiOs 
    RA_NPM C V_AMPNPM   P  RA_ASM N_ASM V_IAI3P  RP_ASM D     

 legontes hoti axios estin  hO   parexE touto 
 legO   hoti axios eimi  hos  parechO houtos 
 V_PAPNPM C  A_NSM V_PAI3S RR_DSM V_FMI2S RD_ASN 

luk:7:5 agapa  gar to   ethnos hEmOn kai tEn  sunagOgEn autos OkodomEsen 
    agapaO gar ho   ethnos egO  kai ho   sunagOgE autos oikodomeO 
    V_PAI3S C  RA_ASN N_ASN RP_GP C  RA_ASF N_ASF   RP_NSM V_AAI3S  

 hEmin 
 egO  
 RP_DP 

luk:7:6 ho   de iEsous eporeueto sun autois EdE de autou ou makran 
    ho   de *PN*  poreuomai sun autos EdE de autos ou makros 
    RA_NSM C N_NSM V_IMI3S  P  RP_DPM D  C RP_GSM D A_ASF 

 apechontos apo tEs  oikias epempsen philous ho   hekatontarchEs legOn  
 apechO   apo ho   oikia pempO  philos ho   hekatontarchEs legO   
 V_PAPGSM  P  RA_GSF N_GSF V_AAI3S A_APM  RA_NSM N_NSM     V_PAPNSM 

 autO  kurie mE skullou ou gar hikanos eimi  hina hupo tEn  stegEn mou  
 autos kurios mE skullO ou gar hikanos eimi  hina hupo ho   stegE egO  
 RP_DSM N_VSM D V_PPD2S D C  A_NSM  V_PAI1S C  P  RA_ASF N_ASF RP_GS 

 eiselthEs  
 eiserchomai 
 V_AAS2S   

luk:7:7 dio oude emauton ExiOsa pros se  elthein alla eipe  logO kai 
    dio oude emautou axioO  pros su  erchomai alla legO  logos kai 
    C  D  RP_ASM V_AAI1S P  RP_AS V_AAN  C  V_AAD2S N_DSM C  

 iathEtO ho   pais mou  
 iaomai ho   pais egO  
 V_APD3S RA_NSM N_NSM RP_GS 

luk:7:8 kai gar egO  anthrOpos eimi  hupo exousian tassomenos echOn  hup 
    kai gar egO  anthrOpos eimi  hupo exousia tassO   echO   hupo 
    D  C  RP_NS N_NSM   V_PAI1S P  N_ASF  V_PPPNSM  V_PAPNSM P  

 emauton stratiOtas kai legO  toutO poreuthEti kai poreuetai kai allO 
 emautou stratiOtEs kai legO  houtos poreuomai kai poreuomai kai allos 
 RP_ASM N_APM   C  V_PAI1S RD_DSM V_APD2S  C  V_PMI3S  C  A_DSM 

 erchou  kai erchetai kai tO   doulO mou  poiEson touto kai poiei  
 erchomai kai erchomai kai ho   doulos egO  poieO  houtos kai poieO  
 V_PMD2S C  V_PMI3S C  RA_DSM N_DSM RP_GS V_AAD2S RD_ASN C  V_PAI3S 

luk:7:9 akousas de tauta ho   iEsous ethaumasen auton kai strapheis tO   
    akouO  de houtos ho   *PN*  thaumazO  autos kai strephO  ho   
    V_AAPNSM C RD_APN RA_NSM N_NSM V_AAI3S  RP_ASM C  V_APPNSM RA_DSM 

 akolouthounti autO  ochlO eipen  legO  humin oude en  tO   israEl 
 akoloutheO  autos ochlos legO  legO  su  oude heis ho   *PN*  
 V_PAPDSM   RP_DSM N_DSM V_AAI3S V_PAI1S RP_DP D  P  RA_DSM N_DSM 

 tosautEn pistin heuron  
 tosoutos pistis heuriskO 
 RD_ASF  N_ASF V_AAI1S 

luk:7:10 kai hupostrepsantes eis ton  oikon hoi  pemphthentes heuron  
     kai hupostrephO   heis ho   oikos ho   pempO    heuriskO 
     C  V_AAPNPM    P  RA_ASM N_ASM RA_NPM V_APPNPM   V_AAI3P 

 ton  doulon hugiainonta 
 ho   doulos hugiainO  
 RA_ASM N_ASM V_PAPASM  

luk:7:11 kai egeneto en  tO   hexEs eporeuthE eis polin kaloumenEn nain 
     kai ginomai heis ho   hexEs poreuomai heis polis kaleO   *PN* 
     C  V_AMI3S P  RA_DSM D   V_API3S  P  N_ASF V_PPPASF  N_ASF 

 kai suneporeuonto autO  hoi  mathEtai autou kai ochlos polus 
 kai sumporeuomai autos ho   mathEtEs autos kai ochlos polus 
 C  V_IMI3P    RP_DSM RA_NPM N_NPM  RP_GSM C  N_NSM A_NSM 

luk:7:12 hOs de Eggisen tE   pulE tEs  poleOs kai idou exekomizeto 
     hOs de eggizO ho   pulE ho   polis kai idou ekkomizO  
     C  C V_AAI3S RA_DSF N_DSF RA_GSF N_GSF C  X  V_IPI3S   

 tethnEkOs monogenEs huios tE   mEtri autou kai autE  En   chEra kai 
 thnEskO  monogenEs huios ho   mEtEr autos kai autos eimi  chEra kai 
 V_XAPNSM A_NSM   N_NSM RA_DSF N_DSF RP_GSM C  RP_NSF V_IAI3S A_NSF C  

 ochlos tEs  poleOs hikanos En   sun autE  
 ochlos ho   polis hikanos eimi  sun autos 
 N_NSM RA_GSF N_GSF A_NSM  V_IAI3S P  RP_DSF 

luk:7:13 kai idOn   autEn  ho   kurios esplagchnisthE ep autE  kai 
     kai horaO  heautou ho   kurios splagchnizomai epi autos kai 
     C  V_AAPNSM RP_ASF RA_NSM N_NSM V_API3S    P  RP_DSF C  

 eipen  autE  mE klaie  
 legO  autos mE klaiO  
 V_AAI3S RP_DSF D V_PAD2S 

luk:7:14 kai proselthOn  hEpsato tEs  sorou hoi  de bastazontes estEsan 
     kai proserchomai haptO  ho   soros ho   de bastazO   histEmi 
     C  V_AAPNSM   V_AMI3S RA_GSF N_GSF RA_NPM C V_PAPNPM  V_AAI3P 

 kai eipen  neaniske soi  legO  egerthEti 
 kai legO  neaniskos su  legO  egeirO  
 C  V_AAI3S N_VSM   RP_DS V_PAI1S V_APD2S  

luk:7:15 kai anekathisen ho   nekros kai Erxato lalein kai edOken auton 
     kai anakathizO ho   nekros kai archO  laleO kai didOmi autos 
     C  V_AAI3S   RA_NSM A_NSM C  V_AMI3S V_PAN C  V_AAI3S RP_ASM 

 tE   mEtri autou 
 ho   mEtEr autos 
 RA_DSF N_DSF RP_GSM 

luk:7:16 elaben de phobos pantas kai edoxazon ton  theon legontes hoti 
     lambanO de phobos pas  kai doxazO  ho   theos legO   hoti 
     V_AAI3S C N_NSM A_APM C  V_IAI3P RA_ASM N_ASM V_PAPNPM C  

 prophEtEs megas EgerthE en  hEmin kai hoti epeskepsato ho   theos ton  
 prophEtEs megas egeirO heis egO  kai hoti episkeptomai ho   theos ho   
 N_NSM   A_NSM V_API3S P  RP_DP C  C  V_AMI3S   RA_NSM N_NSM RA_ASM 

 laon autou 
 laos autos 
 N_ASM RP_GSM 

luk:7:17 kai exElthen  ho   logos houtos en  holE tE   ioudaia peri 
     kai exerchomai ho   logos houtos heis holos ho   *PN*  peri 
     C  V_AAI3S  RA_NSM N_NSM RD_NSM P  A_DSF RA_DSF N_DSF  P  

 autou kai pasE tE   perichOrO 
 autos kai pas  ho   perichOros 
 RP_GSM C  A_DSF RA_DSF A_DSF   

luk:7:18 kai apEggeilan iOannE hoi  mathEtai autou peri pantOn toutOn kai 
     kai apaggellO *PN*  ho   mathEtEs autos peri pas  houtos kai 
     C  V_AAI3P  N_DSM RA_NPM N_NPM  RP_GSM P  A_GPN RD_GPN C  

 proskalesamenos duo  tinas tOn  mathEtOn autou ho   iOannEs 
 proskaleomai  duo  tis  ho   mathEtEs autos ho   *PN*  
 V_AMPNSM    A_APM RI_APM RA_GPM N_GPM  RP_GSM RA_NSM N_NSM  

luk:7:19 epempsen pros ton  kurion legOn  su  ei   ho   erchomenos E 
     pempO  pros ho   kurios legO   su  eimi  ho   erchomai  E 
     V_AAI3S P  RA_ASM N_ASM V_PAPNSM RP_NS V_PAI2S RA_NSM V_PMPNSM  C 

 allon prosdokOmen 
 allos prosdokaO  
 A_ASM V_PAI1P   

luk:7:20 paragenomenoi de pros auton hoi  andres eipan  iOannEs ho   
     paraginomai  de pros autos ho   anEr  legO  *PN*  ho   
     V_AMPNPM   C P  RP_ASM RA_NPM N_NPM V_AAI3P N_NSM  RA_NSM 

 baptistEs apesteilen hEmas pros se  legOn  su  ei   ho   
 baptistEs apostellO egO  pros su  legO   su  eimi  ho   
 N_NSM   V_AAI3S  RP_AP P  RP_AS V_PAPNSM RP_NS V_PAI2S RA_NSM 

 erchomenos E allon prosdokOmen 
 erchomai  E allos prosdokaO  
 V_PMPNSM  C A_ASM V_PAI1P   

luk:7:21 en  ekeinE tE   hOra etherapeusen pollous apo nosOn kai mastigOn 
     heis ekeinos ho   hOra therapeuO  polus  apo nosos kai mastix  
     P  RD_DSF RA_DSF N_DSF V_AAI3S   A_APM  P  N_GPF C  N_GPF  

 kai pneumatOn ponErOn kai tuphlois pollois echarisato blepein 
 kai pneuma  ponEros kai tuphlos polus  charizomai blepO  
 C  N_GPN   A_GPN  C  A_DPM  A_DPM  V_AMI3S  V_PAN  

luk:7:22 kai apokritheis eipen  autois poreuthentes apaggeilate iOannE ha   
     kai apokrinomai legO  autos poreuomai  apaggellO  *PN*  hos  
     C  V_APPNSM  V_AAI3S RP_DPM V_APPNPM   V_AAD2P   N_DSM RR_APN 

 eidete kai Ekousate tuphloi anablepousin chOloi peripatousin leproi 
 horaO  kai akouO  tuphlos anablepO   chOlos peripateO  lepros 
 V_AAI2P C  V_AAI2P A_NPM  V_PAI3P   A_NPM V_PAI3P   A_NPM 

 katharizontai kai kOphoi akouousin nekroi egeirontai ptOchoi euaggelizontai 
 katharizO   kai kOphos akouO   nekros egeirO   ptOchos euaggelizO   
 V_PPI3P    C  A_NPM V_PAI3P  A_NPM V_PPI3P  A_NPM  V_PPI3P    

luk:7:23 kai makarios estin  hos  ean mE skandalisthE en  emoi 
     kai makarios eimi  hos  ean mE skandalizO  heis egO  
     C  A_NSM  V_PAI3S RR_NSM X  D V_APS3S   P  RP_DS 

luk:7:24 apelthontOn de tOn  aggelOn iOannou Erxato legein pros tous  
     aperchomai de ho   aggelos *PN*  archO  legO  pros ho   
     V_AAPGPM  C RA_GPM N_GPM  N_GSM  V_AMI3S V_PAN P  RA_APM 

 ochlous peri iOannou ti   exElthate eis tEn  erEmon theasasthai kalamon 
 ochlos peri *PN*  tis  exerchomai heis ho   erEmos theaomai  kalamos 
 N_APM  P  N_GSM  RI_ASN V_AAI2P  P  RA_ASF A_ASF V_AMN    N_ASM  

 hupo anemou saleuomenon 
 hupo anemos saleuO   
 P  N_GSM V_PPPASM  

luk:7:25 alla ti   exElthate idein anthrOpon en  malakois himatiois 
     alla tis  exerchomai horaO anthrOpos heis malakos himation 
     C  RI_ASN V_AAI2P  V_AAN N_ASM   P  A_DPN  N_DPN   

 Emphiesmenon idou hoi  en  himatismO endoxO kai truphE huparchontes en  
 amphiennumi idou ho   heis himatismos endoxos kai truphE huparchO   heis 
 V_XPPASM   X  RA_NPM P  N_DSM   A_DSM  C  N_DSF V_PAPNPM   P  

 tois  basileiois eisin  
 ho   basileios eimi  
 RA_DPN A_DPN   V_PAI3P 

luk:7:26 alla ti   exElthate idein prophEtEn nai legO  humin kai 
     alla tis  exerchomai horaO prophEtEs nai legO  su  kai 
     C  RI_ASN V_AAI2P  V_AAN N_ASM   X  V_PAI1S RP_DP C  

 perissoteron prophEtou 
 perissoteros prophEtEs 
 A_ASMC    N_GSM   

luk:7:27 houtos estin  peri hou  gegraptai idou apostellO ton  aggelon 
     houtos eimi  peri hou  graphO  idou apostellO ho   aggelos 
     RD_NSM V_PAI3S P  RR_GSM V_XPI3S  X  V_PAI1S  RA_ASM N_ASM  

 mou  pro prosOpou sou  hos  kataskeuasei tEn  hodon sou  emprosthen 
 egO  pros prosOpon su  hos  kataskeuazO ho   hodos su  emprosthen 
 RP_GS P  N_GSN  RP_GS RR_NSM V_FAI3S   RA_ASF N_ASF RP_GS P     

 sou  
 su  
 RP_GS 

luk:7:28 legO  humin meizOn en  gennEtois gunaikOn iOannou oudeis estin  
     legO  su  megas heis gennEtos gunE   *PN*  oudeis eimi  
     V_PAI1S RP_DP A_NSMC P  A_DPM   N_GPF  N_GSM  A_NSM V_PAI3S 

 ho   de mikroteros en  tE   basileia tou  theou meizOn autou estin  
 ho   de mikros   heis ho   basileia ho   theos megas autos eimi  
 RA_NSM C A_NSMC   P  RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM A_NSMC RP_GSM V_PAI3S 

luk:7:29 kai pas  ho   laos akousas kai hoi  telOnai edikaiOsan ton  
     kai pas  ho   laos akouO  kai ho   telOnEs dikaioO  ho   
     C  A_NSM RA_NSM N_NSM V_AAPNSM C  RA_NPM N_NPM  V_AAI3P  RA_ASM 

 theon baptisthentes to   baptisma iOannou 
 theos baptizO    ho   baptisma *PN*  
 N_ASM V_APPNPM   RA_ASN N_ASN  N_GSM  

luk:7:30 hoi  de pharisaioi kai hoi  nomikoi tEn  boulEn tou  theou 
     ho   de *PN*    kai ho   nomikos ho   boulE ho   theos 
     RA_NPM C N_NPM   C  RA_NPM A_NPM  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM 

 EthetEsan eis heautous mE baptisthentes hup autou 
 atheteO  heis heautou mE baptizO    hupo autos 
 V_AAI3P  P  RP_APM  D V_APPNPM   P  RP_GSM 

luk:7:31 tini  oun homoiOsO tous  anthrOpous tEs  geneas tautEs kai tini  
     tis  oun homoioO ho   anthrOpos ho   genea houtos kai tis  
     RI_DSN C  V_FAI1S RA_APM N_APM   RA_GSF N_GSF RD_GSF C  RI_DSN 

 eisin  homoioi 
 eimi  homoios 
 V_PAI3P A_NPM  

luk:7:32 homoioi eisin  paidiois tois  en  agora kathEmenois kai 
     homoios eimi  paidion ho   heis agora kathEmai  kai 
     A_NPM  V_PAI3P N_DPN  RA_DPN P  N_DSF V_PMPDPN  C  

 prosphOnousin allElois ha   legei  EulEsamen humin kai ouk OrchEsasthe 
 prosphOneO  allElOn hos  legO  auleO   su  kai ou orcheomai  
 V_PAPDPN   RP_DPM  RR_NPN V_PAI3S V_AAI1P  RP_DP C  D  V_AMI2P   

 ethrEnEsamen kai ouk eklausate 
 thrEneO   kai ou klaiO   
 V_AAI1P   C  D  V_AAI2P  

luk:7:33 elEluthen gar iOannEs ho   baptistEs mE esthiOn arton mEte pinOn  
     erchomai gar *PN*  ho   baptistEs mE esthiO  artos mEte pinO   
     V_XAI3S  C  N_NSM  RA_NSM N_NSM   D V_PAPNSM N_ASM C  V_PAPNSM 

 oinon kai legete daimonion echei  
 oinos kai legO  daimonion echO  
 N_ASM C  V_PAI2P N_ASN   V_PAI3S 

luk:7:34 elEluthen ho   huios tou  anthrOpou esthiOn kai pinOn  kai 
     erchomai ho   huios ho   anthrOpos esthiO  kai pinO   kai 
     V_XAI3S  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   V_PAPNSM C  V_PAPNSM C  

 legete idou anthrOpos phagos kai oinopotEs philos telOnOn kai hamartOlOn 
 legO  idou anthrOpos phagos kai oinopotEs philos telOnEs kai hamartOlos 
 V_PAI2P X  N_NSM   N_NSM C  N_NSM   A_NSM N_GPM  C  A_GPM   

luk:7:35 kai edikaiOthE hE   sophia apo pantOn tOn  teknOn autEs 
     kai dikaioO  ho   sophia apo pas  ho   teknon autos 
     C  V_API3S  RA_NSF N_NSF P  A_GPN RA_GPN N_GPN RP_GSF 

luk:7:36 ErOta  de tis  auton tOn  pharisaiOn hina phagE  met autou 
     erOtaO de tis  autos ho   *PN*    hina esthiO meta autos 
     V_IAI3S C RI_NSM RP_ASM RA_GPM N_GPM   C  V_AAS3S P  RP_GSM 

 kai eiselthOn  eis ton  oikon tou  pharisaiou kateklithE 
 kai eiserchomai heis ho   oikos ho   *PN*    kataklinO 
 C  V_AAPNSM  P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   V_API3S  

luk:7:37 kai idou gunE hEtis En   en  tE   polei hamartOlos kai 
     kai idou gunE hostis eimi  heis ho   polis hamartOlos kai 
     C  X  N_NSF RR_NSF V_IAI3S P  RA_DSF N_DSF A_NSF   C  

 epignousa hoti katakeitai en  tE   oikia tou  pharisaiou komisasa 
 epiginOskO hoti katakeimai heis ho   oikia ho   *PN*    komizO  
 V_AAPNSF  C  V_PMI3S  P  RA_DSF N_DSF RA_GSM N_GSM   V_AAPNSF 

 alabastron murou 
 alabastron muron 
 N_ASN   N_GSN 

luk:7:38 kai stasa  opisO para tous  podas autou klaiousa tois  dakrusin 
     kai histEmi opisO para ho   pous autos klaiO  ho   dakruon 
     C  V_AAPNSF D   P  RA_APM N_APM RP_GSM V_PAPNSF RA_DPN N_DPN  

 Erxato brechein tous  podas autou kai tais  thrixin tEs  kephalEs 
 archO  brechO  ho   pous autos kai ho   thrix  ho   kephalE 
 V_AMI3S V_PAN  RA_APM N_APM RP_GSM C  RA_DPF N_DPF  RA_GSF N_GSF  

 autEs exemassen kai katephilei tous  podas autou kai Eleiphen tO   murO 
 autos ekmassO  kai kataphileO ho   pous autos kai aleiphO ho   muron 
 RP_GSF V_IAI3S  C  V_IAI3S  RA_APM N_APM RP_GSM C  V_IAI3S RA_DSN N_DSN 

luk:7:39 idOn   de ho   pharisaios ho   kalesas auton eipen  en  
     horaO  de ho   *PN*    ho   kaleO  autos legO  heis 
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM   RA_NSM V_AAPNSM RP_ASM V_AAI3S P  

 heautO legOn  houtos ei En   prophEtEs eginOsken an tis  kai potapE 
 heautou legO   houtos ei eimi  prophEtEs ginOskO  an tis  kai potapos 
 RP_DSM V_PAPNSM RD_NSM C V_IAI3S N_NSM   V_IAI3S  X RI_NSF C  RI_NSF 

 hE   gunE hEtis haptetai autou hoti hamartOlos estin  
 ho   gunE hostis haptO  autos hoti hamartOlos eimi  
 RA_NSF N_NSF RR_NSF V_PMI3S RP_GSM C  A_NSF   V_PAI3S 

luk:7:40 kai apokritheis ho   iEsous eipen  pros auton simOn echO  soi  
     kai apokrinomai ho   *PN*  legO  pros autos *PN* echO  su  
     C  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM V_AAI3S P  RP_ASM N_VSM V_PAI1S RP_DS 

 ti   eipein ho   de didaskale eipe  phEsin 
 tis  legO  ho   de didaskalos legO  phEmi  
 RI_ASN V_AAN RA_NSM C N_VSM   V_AAD2S V_PAI3S 

luk:7:41 duo  chreopheiletai Esan  danistE  tini  ho   heis Opheilen 
     duo  chreopheiletEs eimi  daneistEs tis  ho   heis opheilO 
     A_NPM N_NPM     V_IAI3P N_DSM   RI_DSM RA_NSM A_NSM V_IAI3S 

 dEnaria pentakosia ho   de heteros pentEkonta 
 dEnarion pentakosioi ho   de heteros pentEkonta 
 N_APN  A_APN    RA_NSM C A_NSM  A_APN   

luk:7:42 mE echontOn autOn apodounai amphoterois echarisato tis  oun autOn 
     mE echO   autos apodidOmi amphoteroi charizomai tis  oun autos 
     D V_PAPGPM RP_GPM V_AAN   A_DPM    V_AMI3S  RI_NSM C  RP_GPM 

 pleion agapEsei auton 
 polus agapaO  autos 
 A_ASNC V_FAI3S RP_ASM 

luk:7:43 apokritheis simOn eipen  hupolambanO hoti hO   to   pleion 
     apokrinomai *PN* legO  hupolambanO hoti hos  ho   polus 
     V_APPNSM  N_NSM V_AAI3S V_PAI1S   C  RR_DSM RA_ASN A_ASNC 

 echarisato ho   de eipen  autO  orthOs ekrinas 
 charizomai ho   de legO  autos orthOs krinO  
 V_AMI3S  RA_NSM C V_AAI3S RP_DSM D   V_AAI2S 

luk:7:44 kai strapheis pros tEn  gunaika tO   simOni ephE  blepeis tautEn 
     kai strephO  pros ho   gunE  ho   *PN*  phEmi  blepO  houtos 
     C  V_APPNSM P  RA_ASF N_ASF  RA_DSM N_DSM V_IAI3S V_PAI2S RD_ASF 

 tEn  gunaika eisElthon  sou  eis tEn  oikian hudOr moi  epi podas ouk 
 ho   gunE  eiserchomai su  heis ho   oikia hudOr egO  epi pous ou 
 RA_ASF N_ASF  V_AAI1S   RP_GS P  RA_ASF N_ASF N_ASN RP_DS P  N_APM D  

 edOkas hautE de tois  dakrusin ebrexen mou  tous  podas kai tais  
 didOmi autos de ho   dakruon brechO egO  ho   pous kai ho   
 V_AAI2S RD_NSF C RA_DPN N_DPN  V_AAI3S RP_GS RA_APM N_APM C  RA_DPF 

 thrixin autEs exemaxen 
 thrix  autos ekmassO 
 N_DPF  RP_GSF V_AAI3S 

luk:7:45 philEma moi  ouk edOkas hautE de aph hEs  eisElthon  ou dielipen 
     philEma egO  ou didOmi autos de apo eimi  eiserchomai ou dialeipO 
     N_ASN  RP_DS D  V_AAI2S RD_NSF C P  RR_GSF V_AAI1S   D V_AAI3S 

 kataphilousa mou  tous  podas 
 kataphileO  egO  ho   pous 
 V_PAPNSF   RP_GS RA_APM N_APM 

luk:7:46 elaiO tEn  kephalEn mou  ouk Eleipsas hautE de murO Eleipsen 
     elaion ho   kephalE egO  ou aleiphO autos de muron aleiphO 
     N_DSN RA_ASF N_ASF  RP_GS D  V_AAI2S RD_NSF C N_DSN V_AAI3S 

 tous  podas mou  
 ho   pous egO  
 RA_APM N_APM RP_GS 

luk:7:47 hou  charin legO  soi  apheOntai hai  hamartiai autEs hai  
     hou  charis legO  su  aphiEmi  ho   hamartia autos ho   
     RR_GSN P   V_PAI1S RP_DS V_XPI3P  RA_NPF N_NPF   RP_GSF RA_NPF 

 pollai hoti EgapEsen polu hO   de oligon aphietai oligon agapa  
 polus hoti agapaO  polus hos  de oligos aphiEmi oligos agapaO 
 A_NPF C  V_AAI3S A_ASN RR_DSM C A_NSN V_PPI3S A_ASN V_PAI3S 

luk:7:48 eipen  de autE  apheOntai sou  hai  hamartiai 
     legO  de autos aphiEmi  su  ho   hamartia 
     V_AAI3S C RP_DSF V_XPI3P  RP_GS RA_NPF N_NPF   

luk:7:49 kai Erxanto hoi  sunanakeimenoi legein en  heautois tis  houtos 
     kai archO  ho   sunanakeimai  legO  heis heautou tis  houtos 
     C  V_AMI3P RA_NPM V_PMPNPM    V_PAN P  RP_DPM  RI_NSM RD_NSM 

 estin  hos  kai hamartias aphiEsin 
 eimi  hos  kai hamartia aphiEmi 
 V_PAI3S RR_NSM D  N_APF   V_PAI3S 

luk:7:50 eipen  de pros tEn  gunaika hE   pistis sou  sesOken se  
     legO  de pros ho   gunE  ho   pistis su  sOzO  su  
     V_AAI3S C P  RA_ASF N_ASF  RA_NSF N_NSF RP_GS V_XAI3S RP_AS 

 poreuou  eis eirEnEn 
 poreuomai heis eirEnE 
 V_PMD2S  P  N_ASF  


Help and Acknowledgements