Help and Acknowledgements


luk:6:1 egeneto de en  sabbatO diaporeuesthai auton dia sporimOn kai etillon 
    ginomai de heis sabbaton diaporeuomai  autos dia sporima kai tillO  
    V_AMI3S C P  N_DSN  V_PMN     RP_ASM P  A_GPN  C  V_IAI3P 

 hoi  mathEtai autou kai Esthion tous  stachuas psOchontes tais  chersin 
 ho   mathEtEs autos kai esthiO ho   stachus psOchO   ho   cheir  
 RA_NPM N_NPM  RP_GSM C  V_IAI3P RA_APM N_APM  V_PAPNPM  RA_DPF N_DPF  

luk:6:2 tines de tOn  pharisaiOn eipan  ti   poieite ho   ouk exestin 
    tis  de ho   *PN*    legO  tis  poieO  hos  ou exesti 
    RI_NPM C RA_GPM N_GPM   V_AAI3P RI_ASN V_PAI2P RR_NSN D  V_PAI3S 

 tois  sabbasin 
 ho   sabbaton 
 RA_DPN N_DPN  

luk:6:3 kai apokritheis pros autous eipen  ho   iEsous oude touto 
    kai apokrinomai pros heautou legO  ho   *PN*  oude houtos 
    C  V_APPNSM  P  RP_APM V_AAI3S RA_NSM N_NSM D  RD_ASN 

 anegnOte  ho   epoiEsen dauid hote epeinasen autos kai hoi  met autou 
 anaginOskO hos  poieO  *PN* hote peinaO  autos kai ho   meta autos 
 V_AAI2P  RR_ASN V_AAI3S N_NSM C  V_AAI3S  RP_NSM C  RA_NPM P  RP_GSM 

 [ontes] 
 eimi   
 V_PAPNPM 

luk:6:4 [hOs] eisElthen  eis ton  oikon tou  theou kai tous  artous 
    hOs  eiserchomai heis ho   oikos ho   theos kai ho   artos 
    C   V_AAI3S   P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM C  RA_APM N_APM 

 tEs  protheseOs labOn  ephagen kai edOken tois  met autou hous  ouk 
 ho   prothesis lambanO esthiO kai didOmi ho   meta autos ous  ou 
 RA_GSF N_GSF   V_AAPNSM V_AAI3S C  V_AAI3S RA_DPM P  RP_GSM RR_APM D  

 exestin phagein ei mE monous tous  hiereis 
 exesti esthiO ei mE monos ho   hiereus 
 V_PAI3S V_AAN  C D A_APM RA_APM N_APM  

luk:6:5 kai elegen autois kurios estin  tou  sabbatou ho   huios tou  
    kai legO  autos kurios eimi  ho   sabbaton ho   huios ho   
    C  V_IAI3S RP_DPM N_NSM V_PAI3S RA_GSN N_GSN  RA_NSM N_NSM RA_GSM 

 anthrOpou 
 anthrOpos 
 N_GSM   

luk:6:6 egeneto de en  heterO sabbatO eiselthein auton eis tEn  
    ginomai de heis heteros sabbaton eiserchomai autos heis ho   
    V_AMI3S C P  A_DSN  N_DSN  V_AAN    RP_ASM P  RA_ASF 

 sunagOgEn kai didaskein kai En   anthrOpos ekei kai hE   cheir autou 
 sunagOgE kai didaskO  kai eimi  anthrOpos ekei kai ho   cheir autos 
 N_ASF   C  V_PAN   C  V_IAI3S N_NSM   D  C  RA_NSF N_NSF RP_GSM 

 hE   dexia En   xEra 
 ho   dexios eimi  xEros 
 RA_NSF A_NSF V_IAI3S A_NSF 

luk:6:7 paretErounto de auton hoi  grammateis kai hoi  pharisaioi ei en  
    paratEreO  de autos ho   grammateus kai ho   *PN*    ei heis 
    V_IMI3P   C RP_ASM RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   X P  

 tO   sabbatO therapeuei hina heurOsin katEgorein autou 
 ho   sabbaton therapeuO hina heuriskO katEgoreO autos 
 RA_DSN N_DSN  V_PAI3S  C  V_AAS3P V_PAN   RP_GSM 

luk:6:8 autos de Edei  tous  dialogismous autOn eipen  de tO   andri 
    autos de oida  ho   dialogismos autos legO  de ho   anEr 
    RP_NSM C V_YAI3S RA_APM N_APM    RP_GPM V_AAI3S C RA_DSM N_DSM 

 tO   xEran echonti tEn  cheira egeire kai stEthi eis to   meson kai 
 ho   xEros echO   ho   cheir egeirO kai histEmi heis ho   mesos kai 
 RA_DSM A_ASF V_PAPDSM RA_ASF N_ASF V_PAD2S C  V_AAD2S P  RA_ASN A_ASN C  

 anastas estE  
 anistEmi histEmi 
 V_AAPNSM V_AAI3S 

luk:6:9 eipen  de ho   iEsous pros autous eperOtO humas ei exestin tO   
    legO  de ho   *PN*  pros heautou eperOtaO su  ei exesti ho   
    V_AAI3S C RA_NSM N_NSM P  RP_APM V_PAI1S RP_AP X V_PAI3S RA_DSN 

 sabbatO agathopoiEsai E kakopoiEsai psuchEn sOsai E apolesai 
 sabbaton agathopoieO  E kakopoieO  psuchE sOzO E apollumi 
 N_DSN  V_AAN     C V_AAN    N_ASF  V_AAN C V_AAN  

luk:6:10 kai periblepsamenos pantas autous eipen  autO  ekteinon tEn  
     kai periblepomai  pas  heautou legO  autos ekteinO ho   
     C  V_AMPNSM    A_APM RP_APM V_AAI3S RP_DSM V_AAD2S RA_ASF 

 cheira sou  ho   de epoiEsen kai apekatestathE hE   cheir autou 
 cheir su  ho   de poieO  kai apokathistEmi ho   cheir autos 
 N_ASF RP_GS RA_NSM C V_AAI3S C  V_API3S    RA_NSF N_NSF RP_GSM 

luk:6:11 autoi de eplEsthEsan anoias kai dielaloun pros allElous ti   an 
     autos de pimplEmi  anoia kai dialaleO pros allElOn tis  an 
     RP_NPM C V_API3P   N_GSF C  V_IAI3P  P  RP_APM  RI_ASN X 

 poiEsaien tO   iEsou 
 poieO   ho   *PN* 
 V_AAO3P  RA_DSM N_DSM 

luk:6:12 egeneto de en  tais  hEmerais tautais exelthein auton eis to   
     ginomai de heis ho   hEmera  houtos exerchomai autos heis ho   
     V_AMI3S C P  RA_DPF N_DPF  RD_DPF V_AAN   RP_ASM P  RA_ASN 

 oros proseuxasthai kai En   dianuktereuOn en  tE   proseuchE tou  
 oros proseuchomai kai eimi  dianuktereuO heis ho   proseuchE ho   
 N_ASN V_AMN     C  V_IAI3S V_PAPNSM   P  RA_DSF N_DSF   RA_GSM 

 theou 
 theos 
 N_GSM 

luk:6:13 kai hote egeneto hEmera prosephOnEsen tous  mathEtas autou kai 
     kai hote ginomai hEmera prosphOneO  ho   mathEtEs autos kai 
     C  C  V_AMI3S N_NSF V_AAI3S    RA_APM N_APM  RP_GSM C  

 eklexamenos ap autOn dOdeka hous  kai apostolous Onomasen 
 eklegomai  apo autos dOdeka ous  kai apostolos onomazO 
 V_AMPNSM  P  RP_GPM A_APM RR_APM D  N_APM   V_AAI3S 

luk:6:14 simOna hon  kai Onomasen petron kai andrean ton  adelphon autou 
     *PN*  eimi  kai onomazO *PN*  kai *PN*  ho   adelphos autos 
     N_ASM RR_ASM D  V_AAI3S N_ASM C  N_ASM  RA_ASM N_ASM  RP_GSM 

 kai iakObon kai iOannEn kai philippon kai bartholomaion 
 kai *PN*  kai *PN*  kai *PN*   kai *PN*     
 C  N_ASM  C  N_ASM  C  N_ASM   C  N_ASM     

luk:6:15 kai maththaion kai thOman kai iakObon halphaiou kai simOna ton  
     kai *PN*    kai *PN*  kai *PN*  *PN*   kai *PN*  ho   
     C  N_ASM   C  N_ASM C  N_ASM  N_GSM   C  N_ASM RA_ASM 

 kaloumenon zElOtEn 
 kaleO   zElOtEs 
 V_PPPASM  N_ASM  

luk:6:16 kai ioudan iakObou kai ioudan iskariOth hos  egeneto prodotEs 
     kai *PN*  *PN*  kai *PN*  *PN*   hos  ginomai prodotEs 
     C  N_ASM N_GSM  C  N_ASM N_ASM   RR_NSM V_AMI3S N_NSM  

luk:6:17 kai katabas  met autOn estE  epi topou pedinou kai ochlos polus 
     kai katabainO meta autos histEmi epi topos pedinos kai ochlos polus 
     C  V_AAPNSM P  RP_GPM V_AAI3S P  N_GSM A_GSM  C  N_NSM A_NSM 

 mathEtOn autou kai plEthos polu tou  laou apo pasEs tEs  ioudaias kai 
 mathEtEs autos kai plEthos polus ho   laos apo pas  ho   *PN*   kai 
 N_GPM  RP_GSM C  N_NSN  A_NSN RA_GSM N_GSM P  A_GSF RA_GSF N_GSF  C  

 ierousalEm kai tEs  paraliou turou kai sidOnos 
 *PN*    kai ho   paralios *PN* kai *PN*  
 N_GSF   C  RA_GSF A_GSF  N_GSF C  N_GSF  

luk:6:18 hoi  Elthon  akousai autou kai iathEnai apo tOn  nosOn autOn 
     hos  erchomai akouO  autos kai iaomai  apo ho   nosos autos 
     RR_NPM V_AAI3P V_AAN  RP_GSM C  V_APN  P  RA_GPF N_GPF RP_GPM 

 kai hoi  enochloumenoi apo pneumatOn akathartOn etherapeuonto 
 kai ho   enochleO   apo pneuma  akathartos therapeuO   
 C  RA_NPM V_PPPNPM   P  N_GPN   A_GPN   V_IPI3P    

luk:6:19 kai pas  ho   ochlos ezEtoun haptesthai autou hoti dunamis par 
     kai pas  ho   ochlos zEteO  haptO   autos hoti dunamis para 
     C  A_NSM RA_NSM N_NSM V_IAI3P V_PMN   RP_GSM C  N_NSF  P  

 autou exErcheto kai iato  pantas 
 autos exerchomai kai iaomai pas  
 RP_GSM V_IMI3S  C  V_IMI3S A_APM 

luk:6:20 kai autos eparas  tous  ophthalmous autou eis tous  mathEtas 
     kai autos epairO  ho   ophthalmos autos heis ho   mathEtEs 
     C  RP_NSM V_AAPNSM RA_APM N_APM    RP_GSM P  RA_APM N_APM  

 autou elegen makarioi hoi  ptOchoi hoti humetera estin  hE   basileia 
 autos legO  makarios ho   ptOchos hoti humeteros eimi  ho   basileia 
 RP_GSM V_IAI3S A_NPM  RA_VPM A_VPM  C  A_NSF   V_PAI3S RA_NSF N_NSF  

 tou  theou 
 ho   theos 
 RA_GSM N_GSM 

luk:6:21 makarioi hoi  peinOntes nun hoti chortasthEsesthe makarioi hoi  
     makarios ho   peinaO  nun hoti chortazO     makarios ho   
     A_NPM  RA_VPM V_PAPVPM D  C  V_FPI2P     A_NPM  RA_VPM 

 klaiontes nun hoti gelasete 
 klaiO   nun hoti gelaO  
 V_PAPVPM D  C  V_FAI2P 

luk:6:22 makarioi este  hotan misEsOsin humas hoi  anthrOpoi kai hotan 
     makarios eimi  hotan miseO   su  ho   anthrOpos kai hotan 
     A_NPM  V_PAI2P C   V_AAS3P  RP_AP RA_NPM N_NPM   C  C   

 aphorisOsin humas kai oneidisOsin kai ekbalOsin to   onoma humOn hOs 
 aphorizO  su  kai oneidizO  kai ekballO  ho   onoma su  hOs 
 V_AAS3P   RP_AP C  V_AAS3P   C  V_AAS3P  RA_ASN N_ASN RP_GP C  

 ponEron heneka tou  huiou tou  anthrOpou 
 ponEros heneka ho   huios ho   anthrOpos 
 A_ASN  P   RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM   

luk:6:23 charEte en  ekeinE tE   hEmera kai skirtEsate idou gar ho   
     chairO heis ekeinos ho   hEmera kai skirtaO  idou gar ho   
     V_APD2P P  RD_DSF RA_DSF N_DSF C  V_AAD2P  X  C  RA_NSM 

 misthos humOn polus en  tO   ouranO kata ta   auta gar epoioun tois  
 misthos su  polus heis ho   ouranos kata ho   autos gar poieO  ho   
 N_NSM  RP_GP A_NSM P  RA_DSM N_DSM  P  RA_APN A_APN C  V_IAI3P RA_DPM 

 prophEtais hoi  pateres autOn 
 prophEtEs ho   patEr  autos 
 N_DPM   RA_NPM N_NPM  RP_GPM 

luk:6:24 plEn ouai humin tois  plousiois hoti apechete tEn  paraklEsin humOn 
     plEn ouai su  ho   plousios hoti apechO  ho   paraklEsis su  
     C  X  RP_DP RA_DPM A_DPM   C  V_PAI2P RA_ASF N_ASF   RP_GP 

luk:6:25 ouai humin hoi  empeplEsmenoi nun hoti peinasete ouai hoi  
     ouai su  ho   empimplEmi  nun hoti peinaO  ouai ho   
     X  RP_DP RA_VPM V_XPPVPM   D  C  V_FAI2P  I  RA_VPM 

 gelOntes nun hoti penthEsete kai klausete 
 gelaO  nun hoti pentheO  kai klaiO  
 V_PAPVPM D  C  V_FAI2P  C  V_FAI2P 

luk:6:26 ouai hotan humas kalOs eipOsin pantes hoi  anthrOpoi kata ta   
     ouai hotan su  kalOs legO  pas  ho   anthrOpos kata ho   
     X  C   RP_AP D   V_AAS3P A_NPM RA_NPM N_NPM   P  RA_APN 

 auta gar epoioun tois  pseudoprophEtais hoi  pateres autOn 
 autos gar poieO  ho   pseudoprophEtEs ho   patEr  autos 
 A_APN C  V_IAI3P RA_DPM N_DPM      RA_NPM N_NPM  RP_GPM 

luk:6:27 alla humin legO  tois  akouousin agapate tous  echthrous humOn 
     alla su  legO  ho   akouO   agapaO ho   echthros su  
     C  RP_DP V_PAI1S RA_DPM V_PAPDPM V_PAD2P RA_APM A_APM   RP_GP 

 kalOs poieite tois  misousin humas 
 kalOs poieO  ho   miseO  su  
 D   V_PAD2P RA_DPM V_PAPDPM RP_AP 

luk:6:28 eulogeite tous  katarOmenous humas proseuchesthe peri tOn  
     eulogeO  ho   kataraomai  su  proseuchomai peri ho   
     V_PAD2P  RA_APM V_PMPAPM   RP_AP V_PMD2P    P  RA_GPM 

 epEreazontOn humas 
 epEreazO   su  
 V_PAPGPM   RP_AP 

luk:6:29 tO   tuptonti se  epi tEn  siagona pareche kai tEn  allEn kai 
     ho   tuptO  su  epi ho   siagOn parechO kai ho   allos kai 
     RA_DSM V_PAPDSM RP_AS P  RA_ASF N_ASF  V_PAD2S D  RA_ASF A_ASF C  

 apo tou  airontos sou  to   himation kai ton  chitOna mE kOlusEs 
 apo ho   airO   su  ho   himation kai ho   chitOn mE kOluO  
 P  RA_GSM V_PAPGSM RP_GS RA_ASN N_ASN  D  RA_ASM N_ASM  D V_AAS2S 

luk:6:30 panti aitounti se  didou  kai apo tou  airontos ta   sa  mE 
     pas  aiteO  su  didOmi kai apo ho   airO   ho   sos  mE 
     A_DSM V_PAPDSM RP_AS V_PAD2S C  P  RA_GSM V_PAPGSM RA_APN A_APN D 

 apaitei 
 apaiteO 
 V_PAD2S 

luk:6:31 kai kathOs thelete hina poiOsin humin hoi  anthrOpoi poieite autois 
     kai kathOs thelO  hina poieO  su  ho   anthrOpos poieO  autos 
     C  C   V_PAI2P C  V_PAS3P RP_DP RA_NPM N_NPM   V_PAD2P RP_DPM 

 homoiOs 
 homoiOs 
 D    

luk:6:32 kai ei agapate tous  agapOntas humas poia  humin charis estin  kai 
     kai ei agapaO ho   agapaO  su  poios su  charis eimi  kai 
     C  C V_PAI2P RA_APM V_PAPAPM RP_AP RI_NSF RP_DP N_NSF V_PAI3S D  

 gar hoi  hamartOloi tous  agapOntas autous agapOsin 
 gar ho   hamartOlos ho   agapaO  heautou agapaO  
 C  RA_NPM A_NPM   RA_APM V_PAPAPM RP_APM V_PAI3P 

luk:6:33 kai [gar] ean agathopoiEte tous  agathopoiountas humas poia  humin 
     kai gar  ean agathopoieO ho   agathopoieO   su  poios su  
     D  C   C  V_PAS2P   RA_APM V_PAPAPM    RP_AP RI_NSF RP_DP 

 charis estin  kai hoi  hamartOloi to   auto poiousin 
 charis eimi  kai ho   hamartOlos ho   autos poieO  
 N_NSF V_PAI3S D  RA_NPM A_NPM   RA_ASN A_ASN V_PAI3P 

luk:6:34 kai ean danisEte par hOn  elpizete labein poia  humin charis 
     kai ean daneizO para hos  elpizO  lambanO poios su  charis 
     C  C  V_AAS2P P  RR_GPM V_PAI2P V_AAN  RI_NSF RP_DP N_NSF 

 [estin] kai hamartOloi hamartOlois danizousin hina apolabOsin ta   isa  
 eimi  kai hamartOlos hamartOlos daneizO  hina apolambanO ho   isos 
 V_PAI3S D  A_NPM   A_DPM    V_PAI3P  C  V_AAS3P  RA_APN A_APN 

luk:6:35 plEn agapate tous  echthrous humOn kai agathopoieite kai danizete 
     plEn agapaO ho   echthros su  kai agathopoieO  kai daneizO 
     C  V_PAD2P RA_APM A_APM   RP_GP C  V_PAD2P    C  V_PAD2P 

 mEden apelpizontes kai estai  ho   misthos humOn polus kai esesthe huioi 
 mEdeis apelpizO   kai eimi  ho   misthos su  polus kai eimi  huios 
 A_ASN V_PAPNPM   C  V_FMI3S RA_NSM N_NSM  RP_GP A_NSM C  V_FMI2P N_NPM 

 hupsistou hoti autos chrEstos estin  epi tous  acharistous kai ponErous 
 hupsistos hoti autos chrEstos eimi  epi ho   acharistos kai ponEros 
 A_GSMS  C  RP_NSM A_NSM  V_PAI3S P  RA_APM A_APM    C  A_APM  

luk:6:36 ginesthe oiktirmones kathOs [kai] ho   patEr humOn oiktirmOn estin  
     ginomai oiktirmOn  kathOs kai  ho   patEr su  oiktirmOn eimi  
     V_PMD2P A_NPM    C   D   RA_NSM N_NSM RP_GP A_NSM   V_PAI3S 

luk:6:37 kai mE krinete kai ou mE krithEte kai mE katadikazete kai ou mE 
     kai mE krinO  kai ou mE krinO  kai mE katadikazO  kai ou mE 
     C  D V_PAD2P C  D D V_APS2P C  D V_PAD2P   C  D D 

 katadikasthEte apoluete kai apoluthEsesthe 
 katadikazO   apoluO  kai apoluO     
 V_APS2P    V_PAD2P C  V_FPI2P    

luk:6:38 didote kai dothEsetai humin metron kalon pepiesmenon sesaleumenon 
     didOmi kai didOmi   su  metron kalos piezO    saleuO    
     V_PAD2P C  V_FPI3S  RP_DP N_ASN A_ASN V_XPPASN  V_XPPASN   

 huperekchunnomenon dOsousin eis ton  kolpon humOn hO   gar metrO 
 huperekchunnomai  didOmi  heis ho   kolpos su  hos  gar metron 
 V_PPPASN      V_FAI3P P  RA_ASM N_ASM RP_GP RR_DSN C  N_DSN 

 metreite antimetrEthEsetai humin 
 metreO  antimetreO    su  
 V_PAI2P V_FPI3S      RP_DP 

luk:6:39 eipen  de kai parabolEn autois mEti dunatai tuphlos tuphlon hodEgein 
     legO  de kai parabolE autos mEti dunamai tuphlos tuphlos hodEgeO 
     V_AAI3S C D  N_ASF   RP_DPM X  V_PMI3S A_NSM  A_ASM  V_PAN  

 ouchi amphoteroi eis bothunon empesountai 
 ou  amphoteroi heis bothunos empiptO   
 X   A_NPM   P  N_ASM  V_FMI3P   

luk:6:40 ouk estin  mathEtEs huper ton  didaskalon katErtismenos de pas  
     ou eimi  mathEtEs huper ho   didaskalos katartizO   de pas  
     D  V_PAI3S N_NSM  P   RA_ASM N_ASM   V_XPPNSM   C A_NSM 

 estai  hOs ho   didaskalos autou 
 eimi  hOs ho   didaskalos autos 
 V_FMI3S C  RA_NSM N_NSM   RP_GSM 

luk:6:41 ti   de blepeis to   karphos to   en  tO   ophthalmO tou  
     tis  de blepO  ho   karphos ho   heis ho   ophthalmos ho   
     RI_ASN C V_PAI2S RA_ASN N_ASN  RA_ASN P  RA_DSM N_DSM   RA_GSM 

 adelphou sou  tEn  de dokon tEn  en  tO   idiO ophthalmO ou 
 adelphos su  ho   de dokos ho   heis ho   idios ophthalmos ou 
 N_GSM  RP_GS RA_ASF C N_ASF RA_ASF P  RA_DSM A_DSM N_DSM   D 

 katanoeis 
 katanoeO 
 V_PAI2S  

luk:6:42 pOs dunasai legein tO   adelphO sou  adelphe aphes  ekbalO 
     pOs dunamai legO  ho   adelphos su  adelphos aphiEmi ekballO 
     D  V_PMI2S V_PAN RA_DSM N_DSM  RP_GS N_VSM  V_AAD2S V_AAS1S 

 to   karphos to   en  tO   ophthalmO sou  autos tEn  en  tO   
 ho   karphos ho   heis ho   ophthalmos su  autos ho   heis ho   
 RA_ASN N_ASN  RA_ASN P  RA_DSM N_DSM   RP_GS RP_NSM RA_ASF P  RA_DSM 

 ophthalmO sou  dokon ou blepOn  hupokrita ekbale prOton tEn  dokon ek 
 ophthalmos su  dokos ou blepO  hupokritEs ekballO prOtos ho   dokos ek 
 N_DSM   RP_GS N_ASF D V_PAPNSM N_VSM   V_AAD2S A_ASN RA_ASF N_ASF P 

 tou  ophthalmou sou  kai tote diablepseis  to   karphos to   en  
 ho   ophthalmos su  kai tote diabebaioomai ho   karphos ho   heis 
 RA_GSM N_GSM   RP_GS C  D  V_FAI2S    RA_ASN N_ASN  RA_ASN P  

 tO   ophthalmO tou  adelphou sou  ekbalein 
 ho   ophthalmos ho   adelphos su  ekballO 
 RA_DSM N_DSM   RA_GSM N_GSM  RP_GS V_AAN  

luk:6:43 ou gar estin  dendron kalon poioun  karpon sapron oude palin dendron 
     ou gar eimi  dendron kalos poieO  karpos sapros oude palin dendron 
     D C  V_PAI3S N_NSN  A_NSN V_PAPNSN N_ASM A_ASM C  D   N_NSN  

 sapron poioun  karpon kalon 
 sapros poieO  karpos kalos 
 A_NSN V_PAPNSN N_ASM A_ASM 

luk:6:44 hekaston gar dendron ek tou  idiou karpou ginOsketai ou gar ex 
     hekastos gar dendron ek ho   idios karpos ginOskO  ou gar hex 
     A_NSN  C  N_NSN  P RA_GSM A_GSM N_GSM V_PPI3S  D C  P  

 akanthOn sullegousin suka oude ek batou staphulEn trugOsin 
 akantha sullegO   sukon oude ek batos staphulE trugaO  
 N_GPF  V_PAI3P   N_APN C  P N_GSF N_ASF   V_PAI3P 

luk:6:45 ho   agathos anthrOpos ek tou  agathou thEsaurou tEs  kardias 
     ho   agathos anthrOpos ek ho   agathos thEsauros ho   kardia 
     RA_NSM A_NSM  N_NSM   P RA_GSM A_GSM  N_GSM   RA_GSF N_GSF  

 propherei to   agathon kai ho   ponEros ek tou  ponErou propherei 
 propherO ho   agathos kai ho   ponEros ek ho   ponEros propherO 
 V_PAI3S  RA_ASN A_ASN  C  RA_NSM A_NSM  P RA_GSM A_GSM  V_PAI3S  

 to   ponEron ek gar perisseumatos kardias lalei  to   stoma autou 
 ho   ponEros ek gar perisseuma  kardia laleO  ho   stoma autos 
 RA_ASN A_ASN  P C  N_GSN     N_GSF  V_PAI3S RA_NSN N_NSN RP_GSM 

luk:6:46 ti   de me  kaleite kurie kurie kai ou poieite ha   legO  
     tis  de egO  kaleO  kurios kurios kai ou poieO  hos  legO  
     RI_ASN C RP_AS V_PAI2P N_VSM N_VSM C  D V_PAI2P RR_APN V_PAI1S 

luk:6:47 pas  ho   erchomenos pros me  kai akouOn  mou  tOn  logOn kai 
     pas  ho   erchomai  pros egO  kai akouO  egO  ho   logos kai 
     A_NSM RA_NSM V_PMPNSM  P  RP_AS C  V_PAPNSM RP_GS RA_GPM N_GPM C  

 poiOn  autous hupodeixO  humin tini  estin  homoios 
 poios  heautou hupodeiknumi su  tis  eimi  homoios 
 V_PAPNSM RP_APM V_FAI1S   RP_DP RI_DSM V_PAI3S A_NSM  

luk:6:48 homoios estin  anthrOpO oikodomounti oikian hos  eskapsen kai 
     homoios eimi  anthrOpos oikodomeO  oikia hos  skaptO  kai 
     A_NSM  V_PAI3S N_DSM   V_PAPDSM   N_ASF RR_NSM V_AAI3S C  

 ebathunen kai ethEken themelion epi tEn  petran plEmmurEs de genomenEs 
 bathunO  kai tithEmi themelion epi ho   petra plEmmura de ginomai  
 V_AAI3S  C  V_AAI3S N_ASN   P  RA_ASF N_ASF N_GSF   C V_AMPGSF 

 proserExen ho   potamos tE   oikia ekeinE kai ouk ischusen saleusai 
 prosrEgnumi ho   potamos ho   oikia ekeinos kai ou ischuO  saleuO  
 V_AAI3S   RA_NSM N_NSM  RA_DSF N_DSF RD_DSF C  D  V_AAI3S V_AAN  

 autEn  dia to   kalOs oikodomEsthai autEn  
 heautou dia ho   kalOs oikodomeO   heautou 
 RP_ASF P  RA_ASN D   V_XPN     RP_ASF 

luk:6:49 ho   de akousas kai mE poiEsas homoios estin  anthrOpO 
     ho   de akouO  kai mE poieO  homoios eimi  anthrOpos 
     RA_NSM C V_AAPNSM C  D V_AAPNSM A_NSM  V_PAI3S N_DSM   

 oikodomEsanti oikian epi tEn  gEn  chOris themeliou hE   proserExen 
 oikodomeO   oikia epi ho   gE  chOris themelion hos  prosrEgnumi 
 V_AAPDSM   N_ASF P  RA_ASF N_ASF P   N_GSN   RR_DSF V_AAI3S   

 ho   potamos kai euthus sunepesen kai egeneto to   rhEgma tEs  oikias 
 ho   potamos kai euthus sumpiptO kai ginomai ho   rhEgma ho   oikia 
 RA_NSM N_NSM  C  A_NSM V_AAI3S  C  V_AMI3S RA_NSN N_NSN RA_GSF N_GSF 

 ekeinEs mega 
 ekeinos megas 
 RD_GSF A_NSN 


Help and Acknowledgements