Help and Acknowledgements


luk:5:1 egeneto de en  tO   ton  ochlon epikeisthai autO  kai akouein 
    ginomai de heis ho   ho   ochlos epikeimai  autos kai akouO  
    V_AMI3S C P  RA_DSN RA_ASM N_ASM V_PMN    RP_DSM C  V_PAN  

 ton  logon tou  theou kai autos En   hestOs  para tEn  limnEn 
 ho   logos ho   theos kai autos eimi  histEmi para ho   limnE 
 RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM C  RP_NSM V_IAI3S V_XAPNSM P  RA_ASF N_ASF 

 gennEsaret 
 *PN*    
 N_GSF   

luk:5:2 kai eiden  duo  ploia hestOta para tEn  limnEn hoi  de halieis 
    kai horaO  duo  ploion histEmi para ho   limnE ho   de halieus 
    C  V_AAI3S A_APN N_APN V_XAPAPN P  RA_ASF N_ASF RA_NPM C N_NPM  

 ap autOn apobantes eplunon ta   diktua 
 apo autos apobainO plunO  ho   diktuon 
 P  RP_GPN V_AAPNPM V_IAI3P RA_APN N_APN  

luk:5:3 embas  de eis hen  tOn  ploiOn ho   En   simOnos ErOtEsen 
    emballO de heis heis ho   ploion hos  eimi  *PN*  erOtaO  
    V_AAPNSM C P  A_ASN RA_GPN N_GPN RR_NSN V_IAI3S N_GSM  V_AAI3S 

 auton apo tEs  gEs  epanagagein oligon kathisas de ek tou  ploiou 
 autos apo ho   gE  epanagO   oligos kathizO de ek ho   ploion 
 RP_ASM P  RA_GSF N_GSF V_AAN    A_ASN V_AAPNSM C P RA_GSN N_GSN 

 edidasken tous  ochlous 
 didaskO  ho   ochlos 
 V_IAI3S  RA_APM N_APM  

luk:5:4 hOs de epausato lalOn  eipen  pros ton  simOna epanagage eis 
    hOs de pauO   laleO  legO  pros ho   *PN*  epanagO  heis 
    C  C V_AMI3S V_PAPNSM V_AAI3S P  RA_ASM N_ASM V_AAD2S  P  

 to   bathos kai chalasate ta   diktua humOn eis agran 
 ho   bathos kai chalaO  ho   diktuon su  heis agreuO 
 RA_ASN N_ASN C  V_AAD2P  RA_APN N_APN  RP_GP P  N_ASF 

luk:5:5 kai apokritheis simOn eipen  epistata di holEs nuktos kopiasantes 
    kai apokrinomai *PN* legO  epistatEs dia holos nux  kopiaO   
    C  V_APPNSM  N_NSM V_AAI3S N_VSM   P  A_GSF N_GSF V_AAPNPM  

 ouden elabomen epi de tO   rhEmati sou  chalasO ta   diktua 
 oudeis lambanO epi de ho   rhEma  su  chalaO ho   diktuon 
 A_ASN V_AAI1P P  C RA_DSN N_DSN  RP_GS V_FAI1S RA_APN N_APN  

luk:5:6 kai touto poiEsantes sunekleisan plEthos ichthuOn polu dierrEsseto de 
    kai houtos poieO   sugkleiO  plEthos ichthus polus diarrEgnumi de 
    C  RD_ASN V_AAPNPM  V_AAI3P   N_ASN  N_GPM  A_ASN V_IPI3S   C 

 ta   diktua autOn 
 ho   diktuon autos 
 RA_NPN N_NPN  RP_GPM 

luk:5:7 kai kateneusan tois  metochois en  tO   heterO ploiO tou  
    kai kataneuO  ho   metochos heis ho   heteros ploion ho   
    C  V_AAI3P  RA_DPM A_DPM   P  RA_DSN A_DSN  N_DSN RA_GSN 

 elthontas sullabesthai autois kai Elthon  kai eplEsan amphotera ta   
 erchomai sullambanO  autos kai erchomai kai pimplEmi amphoteroi ho   
 V_AAPAPM V_AMN    RP_DPM C  V_AAI3P C  V_AAI3P A_APN   RA_APN 

 ploia hOste buthizesthai auta  
 ploion hOste buthizO   autos 
 N_APN C   V_PPN    RP_APN 

luk:5:8 idOn   de simOn petros prosepesen tois  gonasin iEsou legOn  
    horaO  de *PN* *PN*  prospiptO ho   gonu  *PN* legO   
    V_AAPNSM C N_NSM N_NSM V_AAI3S  RA_DPN N_DPN  N_GSM V_PAPNSM 

 exelthe  ap emou hoti anEr hamartOlos eimi  kurie 
 exerchomai apo egO  hoti anEr hamartOlos eimi  kurios 
 V_AAD2S  P  RP_GS C  N_NSM A_NSM   V_PAI1S N_VSM 

luk:5:9 thambos gar perieschen auton kai pantas tous  sun autO  epi tE   
    thambos gar periechO  autos kai pas  ho   sun autos epi ho   
    N_NSN  C  V_AAI3S  RP_ASM C  A_APM RA_APM P  RP_DSM P  RA_DSF 

 agra  tOn  ichthuOn hOn  sunelabon 
 agreuO ho   ichthus hos  sullambanO 
 N_DSF RA_GPM N_GPM  RR_GPM V_AAI3P  

luk:5:10 homoiOs de kai iakObon kai iOannEn huious zebedaiou hoi  Esan  
     homoiOs de kai *PN*  kai *PN*  huios *PN*   hos  eimi  
     D    C D  N_ASM  C  N_ASM  N_APM N_GSM   RR_NPM V_IAI3P 

 koinOnoi tO   simOni kai eipen  pros ton  simOna ho   iEsous mE 
 koinOnos ho   *PN*  kai legO  pros ho   *PN*  ho   *PN*  mE 
 N_NPM  RA_DSM N_DSM C  V_AAI3S P  RA_ASM N_ASM RA_NSM N_NSM D 

 phobou  apo tou  nun anthrOpous esE   zOgrOn  
 phobeomai apo ho   nun anthrOpos eimi  zOgreO  
 V_PMD2S  P  RA_GSM D  N_APM   V_FMI2S V_PAPNSM 

luk:5:11 kai katagagontes ta   ploia epi tEn  gEn  aphentes panta 
     kai katagO    ho   ploion epi ho   gE  aphiEmi pas  
     C  V_AAPNPM   RA_APN N_APN P  RA_ASF N_ASF V_AAPNPM A_APN 

 EkolouthEsan autO  
 akoloutheO  autos 
 V_AAI3P   RP_DSM 

luk:5:12 kai egeneto en  tO   einai auton en  mia  tOn  poleOn kai idou 
     kai ginomai heis ho   eimi autos heis heis ho   polis kai idou 
     C  V_AMI3S P  RA_DSN V_PAN RP_ASM P  A_DSF RA_GPF N_GPF C  X  

 anEr plErEs lepras idOn   de ton  iEsoun pesOn  epi prosOpon edeEthE 
 anEr plErEs lepra horaO  de ho   *PN*  piptO  epi prosOpon deO   
 N_NSM A_NSM N_GSF V_AAPNSM C RA_ASM N_ASM V_AAPNSM P  N_ASN  V_API3S 

 autou legOn  kurie ean thelEs dunasai me  katharisai 
 autos legO   kurios ean thelO  dunamai egO  katharizO 
 RP_GSM V_PAPNSM N_VSM C  V_PAS2S V_PMI2S RP_AS V_AAN   

luk:5:13 kai ekteinas tEn  cheira hEpsato autou legOn  thelO  
     kai ekteinO ho   cheir haptO  autos legO   thelO  
     C  V_AAPNSM RA_ASF N_ASF V_AMI3S RP_GSM V_PAPNSM V_PAI1S 

 katharisthEti kai eutheOs hE   lepra apElthen  ap autou 
 katharizO   kai eutheOs ho   lepra aperchomai apo autos 
 V_APD2S    C  D    RA_NSF N_NSF V_AAI3S  P  RP_GSM 

luk:5:14 kai autos parEggeilen autO  mEdeni eipein alla apelthOn  deixon  
     kai autos paraggellO autos mEdeis legO  alla aperchomai deiknumi 
     C  RP_NSM V_AAI3S   RP_DSM A_DSM V_AAN C  V_AAPNSM  V_AAD2S 

 seauton tO   hierei kai prosenegke peri tou  katharismou sou  kathOs 
 seautou ho   hiereus kai prospherO peri ho   katharismos su  kathOs 
 RP_ASM RA_DSM N_DSM  C  V_AAD2S  P  RA_GSM N_GSM    RP_GS C   

 prosetaxen mOusEs eis marturion autois 
 prostassO *PN*  heis marturion autos 
 V_AAI3S  N_NSM P  N_ASN   RP_DPM 

luk:5:15 diErcheto de mallon ho   logos peri autou kai sunErchonto ochloi 
     dierchomai de mallon ho   logos peri autos kai sunerchomai ochlos 
     V_IMI3S  C D   RA_NSM N_NSM P  RP_GSM C  V_IMI3P   N_NPM 

 polloi akouein kai therapeuesthai apo tOn  astheneiOn autOn 
 polus akouO  kai therapeuO   apo ho   astheneia autos 
 A_NPM V_PAN  C  V_PPN     P  RA_GPF N_GPF   RP_GPM 

luk:5:16 autos de En   hupochOrOn en  tais  erEmois kai proseuchomenos 
     autos de eimi  hupochOreO heis ho   erEmos kai proseuchomai  
     RP_NSM C V_IAI3S V_PAPNSM  P  RA_DPF A_DPF  C  V_PMPNSM    

luk:5:17 kai egeneto en  mia  tOn  hEmerOn kai autos En   didaskOn kai 
     kai ginomai heis heis ho   hEmera kai autos eimi  didaskO kai 
     C  V_AMI3S P  A_DSF RA_GPF N_GPF  C  RP_NSM V_IAI3S V_PAPNSM C  

 Esan  kathEmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi hoi  Esan  elEluthotes 
 eimi  kathEmai  *PN*    kai nomodidaskalos hos  eimi  erchomai  
 V_IAI3P V_PMPNPM  N_NPM   C  N_NPM     RR_NPM V_IAI3P V_XAPNPM  

 ek pasEs kOmEs tEs  galilaias kai ioudaias kai ierousalEm kai dunamis 
 ek pas  kOmE ho   *PN*   kai *PN*   kai *PN*    kai dunamis 
 P A_GSF N_GSF RA_GSF N_GSF   C  N_GSF  C  N_GSF   C  N_NSF  

 kuriou En   eis to   iasthai auton 
 kurios eimi  heis ho   iaomai autos 
 N_GSM V_IAI3S P  RA_ASN V_PMN  RP_ASM 

luk:5:18 kai idou andres pherontes epi klinEs anthrOpon hos  En   
     kai idou anEr  pherO   epi klinO anthrOpos hos  eimi  
     C  X  N_NPM V_PAPNPM P  N_GSF N_ASM   RR_NSM V_IAI3S 

 paralelumenos kai ezEtoun auton eisenegkein kai theinai [auton] enOpion 
 paraluomai  kai zEteO  autos eispherO  kai tithEmi autos  enOpion 
 V_XPPNSM   C  V_IAI3P RP_ASM V_AAN    C  V_AAN  RP_ASM P    

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

luk:5:19 kai mE heurontes poias eisenegkOsin auton dia ton  ochlon 
     kai mE heuriskO poios eispherO   autos dia ho   ochlos 
     C  D V_AAPNPM RI_GSF V_AAS3P   RP_ASM P  RA_ASM N_ASM 

 anabantes epi to   dOma dia tOn  keramOn kathEkan auton sun tO   
 anabainO epi ho   dOma dia ho   keramos kathiEmi autos sun ho   
 V_AAPNPM P  RA_ASN N_ASN P  RA_GPM N_GPM  V_AAI3P RP_ASM P  RA_DSN 

 klinidiO eis to   meson emprosthen tou  iEsou 
 klinidion heis ho   mesos emprosthen ho   *PN* 
 N_DSN   P  RA_ASN A_ASN P     RA_GSM N_GSM 

luk:5:20 kai idOn   tEn  pistin autOn eipen  anthrOpe apheOntai soi  
     kai horaO  ho   pistis autos legO  anthrOpos aphiEmi  su  
     C  V_AAPNSM RA_ASF N_ASF RP_GPM V_AAI3S N_VSM   V_XPI3P  RP_DS 

 hai  hamartiai sou  
 ho   hamartia su  
 RA_NPF N_NPF   RP_GS 

luk:5:21 kai Erxanto dialogizesthai hoi  grammateis kai hoi  pharisaioi 
     kai archO  dialogizomai  ho   grammateus kai ho   *PN*    
     C  V_AMI3P V_PMN     RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   

 legontes tis  estin  houtos hos  lalei  blasphEmias tis  dunatai 
 legO   tis  eimi  houtos hos  laleO  blasphEmia tis  dunamai 
 V_PAPNPM RI_NSM V_PAI3S RD_NSM RR_NSM V_PAI3S N_APF    RI_NSM V_PMI3S 

 hamartias apheinai ei mE monos ho   theos 
 hamartia aphiEmi ei mE monos ho   theos 
 N_APF   V_AAN  C D A_NSM RA_NSM N_NSM 

luk:5:22 epignous  de ho   iEsous tous  dialogismous autOn apokritheis 
     epiginOskO de ho   *PN*  ho   dialogismos autos apokrinomai 
     V_AAPNSM  C RA_NSM N_NSM RA_APM N_APM    RP_GPM V_APPNSM  

 eipen  pros autous ti   dialogizesthe en  tais  kardiais humOn 
 legO  pros heautou tis  dialogizomai heis ho   kardia  su  
 V_AAI3S P  RP_APM RI_ASN V_PMI2P    P  RA_DPF N_DPF  RP_GP 

luk:5:23 ti   estin  eukopOteron eipein apheOntai soi  hai  hamartiai 
     tis  eimi  eukopOteros legO  aphiEmi  su  ho   hamartia 
     RI_NSN V_PAI3S A_NSNC   V_AAN V_XPI3P  RP_DS RA_NPF N_NPF   

 sou  E eipein egeire kai peripatei 
 su  E legO  egeirO kai peripateO 
 RP_GS C V_AAN V_PAD2S C  V_PAD2S  

luk:5:24 hina de eidEte hoti ho   huios tou  anthrOpou exousian echei  
     hina de oida  hoti ho   huios ho   anthrOpos exousia echO  
     C  C V_XAS2P C  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   N_ASF  V_PAI3S 

 epi tEs  gEs  aphienai hamartias eipen  tO   paralelumenO soi  legO  
 epi ho   gE  aphiEmi hamartia legO  ho   paraluomai  su  legO  
 P  RA_GSF N_GSF V_PAN  N_APF   V_AAI3S RA_DSM V_XPPDSM   RP_DS V_PAI1S 

 egeire kai aras   to   klinidion sou  poreuou  eis ton  oikon sou  
 egeirO kai ara   ho   klinidion su  poreuomai heis ho   oikos su  
 V_PAD2S C  V_AAPNSM RA_ASN N_ASN   RP_GS V_PMD2S  P  RA_ASM N_ASM RP_GS 

luk:5:25 kai parachrEma anastas enOpion autOn aras   eph ho   katekeito 
     kai parachrEma anistEmi enOpion autos ara   epi hos  katakeimai 
     C  D     V_AAPNSM P    RP_GPM V_AAPNSM P  RR_ASN V_IMI3S  

 apElthen  eis ton  oikon autou doxazOn ton  theon 
 aperchomai heis ho   oikos autos doxazO  ho   theos 
 V_AAI3S  P  RA_ASM N_ASM RP_GSM V_PAPNSM RA_ASM N_ASM 

luk:5:26 kai ekstasis elaben hapantas kai edoxazon ton  theon kai 
     kai ekstasis lambanO hapas  kai doxazO  ho   theos kai 
     C  N_NSF  V_AAI3S A_APM  C  V_IAI3P RA_ASM N_ASM C  

 eplEsthEsan phobou  legontes hoti eidomen paradoxa sEmeron 
 pimplEmi  phobeomai legO   hoti horaO  paradoxos sEmeron 
 V_API3P   N_GSM   V_PAPNPM C  V_AAI1P A_APN   D    

luk:5:27 kai meta tauta exElthen  kai etheasato telOnEn onomati leuin 
     kai meta houtos exerchomai kai theaomai telOnEs onoma  *PN* 
     C  P  RD_APN V_AAI3S  C  V_AMI3S  N_ASM  N_DSN  N_ASM 

 kathEmenon epi to   telOnion kai eipen  autO  akolouthei moi  
 kathEmai  epi ho   telOnion kai legO  autos akoloutheO egO  
 V_PMPASM  P  RA_ASN N_ASN  C  V_AAI3S RP_DSM V_PAD2S  RP_DS 

luk:5:28 kai katalipOn panta anastas Ekolouthei autO  
     kai kataleipO pas  anistEmi akoloutheO autos 
     C  V_AAPNSM A_APN V_AAPNSM V_IAI3S  RP_DSM 

luk:5:29 kai epoiEsen dochEn megalEn leuis autO  en  tE   oikia autou kai 
     kai poieO  dochE megas  *PN* autos heis ho   oikia autos kai 
     C  V_AAI3S N_ASF A_ASF  N_NSM RP_DSM P  RA_DSF N_DSF RP_GSM C  

 En   ochlos polus telOnOn kai allOn hoi  Esan  met autOn 
 eimi  ochlos polus telOnEs kai allos hos  eimi  meta autos 
 V_IAI3S N_NSM A_NSM N_GPM  C  A_GPM RR_NPM V_IAI3P P  RP_GPM 

 katakeimenoi 
 katakeimai  
 V_PMPNPM   

luk:5:30 kai egogguzon hoi  pharisaioi kai hoi  grammateis autOn pros 
     kai gogguzO  ho   *PN*    kai ho   grammateus autos pros 
     C  V_IAI3P  RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   RP_GPM P  

 tous  mathEtas autou legontes dia ti   meta tOn  telOnOn kai hamartOlOn 
 ho   mathEtEs autos legO   dia tis  meta ho   telOnEs kai hamartOlos 
 RA_APM N_APM  RP_GSM V_PAPNPM P  RI_ASN P  RA_GPM N_GPM  C  A_GPM   

 esthiete kai pinete 
 esthiO  kai pinO  
 V_PAI2P C  V_PAI2P 

luk:5:31 kai apokritheis ho   iEsous eipen  pros autous ou chreian echousin 
     kai apokrinomai ho   *PN*  legO  pros heautou ou chreia echO   
     C  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM V_AAI3S P  RP_APM D N_ASF  V_PAI3P 

 hoi  hugiainontes iatrou alla hoi  kakOs echontes 
 ho   hugiainO   iatros alla ho   kakOs echO   
 RA_NPM V_PAPNPM   N_GSM C  RA_NPM D   V_PAPNPM 

luk:5:32 ouk elElutha kalesai dikaious alla hamartOlous eis metanoian 
     ou erchomai kaleO  dikaios alla hamartOlos heis metanoia 
     D  V_XAI1S V_AAN  A_APM  C  A_APM    P  N_ASF   

luk:5:33 hoi  de eipan  pros auton hoi  mathEtai iOannou nEsteuousin 
     ho   de legO  pros autos ho   mathEtEs *PN*  nEsteuO   
     RA_NPM C V_AAI3P P  RP_ASM RA_NPM N_NPM  N_GSM  V_PAI3P   

 pukna kai deEseis poiountai homoiOs kai hoi  tOn  pharisaiOn hoi  de 
 pukna kai deEsis poieO   homoiOs kai ho   ho   *PN*    ho   de 
 A_APN C  N_APF  V_PMI3P  D    D  RA_NPM RA_GPM N_GPM   RA_NPM C 

 soi  esthiousin kai pinousin 
 su  esthiO   kai pinO   
 A_NPM V_PAI3P  C  V_PAI3P 

luk:5:34 ho   de iEsous eipen  pros autous mE dunasthe tous  huious tou  
     ho   de *PN*  legO  pros heautou mE dunamai ho   huios ho   
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S P  RP_APM X V_PMI2P RA_APM N_APM RA_GSM 

 numphOnos en  hO   ho   numphios met autOn estin  poiEsai nEsteusai 
 numphOn  heis hos  ho   numphios meta autos eimi  poieO  nEsteuO  
 N_GSM   P  RR_DSM RA_NSM N_NSM  P  RP_GPM V_PAI3S V_AAN  V_AAN   

luk:5:35 eleusontai de hEmerai kai hotan aparthE ap autOn ho   numphios 
     erchomai  de hEmera kai hotan apairO apo autos ho   numphios 
     V_FMI3P  C N_NPF  D  C   V_APS3S P  RP_GPM RA_NSM N_NSM  

 tote nEsteusousin en  ekeinais tais  hEmerais 
 tote nEsteuO   heis ekeinos ho   hEmera  
 D  V_FAI3P   P  RD_DPF  RA_DPF N_DPF  

luk:5:36 elegen de kai parabolEn pros autous hoti oudeis epiblEma apo 
     legO  de kai parabolE pros heautou hoti oudeis epiblEma apo 
     V_IAI3S C D  N_ASF   P  RP_APM D  A_NSM N_ASN  P  

 himatiou kainou schisas epiballei epi himation palaion ei de mE ge kai 
 himation kainos schizO  epiballO epi himation palaios ei de mE ge kai 
 N_GSN  A_GSN V_AAPNSM V_PAI3S  P  N_ASN  A_ASN  C C D X C  

 to   kainon schisei kai tO   palaiO ou sumphOnEsei to   epiblEma 
 ho   kainos schizO kai ho   palaios ou sumphOneO  ho   epiblEma 
 RA_ASN A_ASN V_FAI3S C  RA_DSN A_DSN  D V_FAI3S   RA_NSN N_NSN  

 to   apo tou  kainou 
 ho   apo ho   kainos 
 RA_NSN P  RA_GSN A_GSN 

luk:5:37 kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mE ge 
     kai oudeis ballO  oinos neos heis askos palaios ei de mE ge 
     C  A_NSM V_PAI3S N_ASM A_ASM P  N_APM A_APM  C C D X 

 rhExei  ho   oinos ho   neos tous  askous kai autos ekchuthEsetai kai 
 rhEgnumi ho   oinos ho   neos ho   askos kai autos ekcheO    kai 
 V_FAI3S RA_NSM N_NSM RA_NSM A_NSM RA_APM N_APM C  RP_NSM V_FPI3S    C  

 hoi  askoi apolountai 
 ho   askos apollumi  
 RA_NPM N_NPM V_FMI3P  

luk:5:38 alla oinon neon eis askous kainous blEteon 
     alla oinos neos heis askos kainos blEteos 
     C  N_ASM A_ASM P  N_APM A_APM  A_NSN  

luk:5:39 [kai] oudeis piOn   palaion thelei neon legei  gar ho   palaios 
     kai  oudeis pinO   palaios thelO  neos legO  gar ho   palaios 
     C   A_NSM V_AAPNSM A_ASM  V_PAI3S A_ASM V_PAI3S C  RA_NSM A_NSM  

 chrEstos estin  
 chrEstos eimi  
 A_NSM  V_PAI3S 


Help and Acknowledgements