Help and Acknowledgements


luk:4:1 iEsous de plErEs pneumatos hagiou hupestrepsen apo tou  iordanou kai 
    *PN*  de plErEs pneuma  hagios hupostrephO apo ho   *PN*   kai 
    N_NSM C A_NSM N_GSN   A_GSN V_AAI3S   P  RA_GSM N_GSM  C  

 Egeto  en  tO   pneumati en  tE   erEmO 
 agO   heis ho   pneuma  heis ho   erEmos 
 V_IPI3S P  RA_DSN N_DSN  P  RA_DSF A_DSF 

luk:4:2 hEmeras tesserakonta peirazomenos hupo tou  diabolou kai ouk ephagen 
    hEmera tessarakonta peirazO   hupo ho   diabolos kai ou esthiO 
    N_APF  A_APF    V_PPPNSM   P  RA_GSM A_GSM  C  D  V_AAI3S 

 ouden en  tais  hEmerais ekeinais kai suntelestheisOn autOn epeinasen 
 oudeis heis ho   hEmera  ekeinos kai sunteleO    autos peinaO  
 A_ASN P  RA_DPF N_DPF  RD_DPF  C  V_APPGPF    RP_GPF V_AAI3S  

luk:4:3 eipen  de autO  ho   diabolos ei huios ei   tou  theou eipe  
    legO  de autos ho   diabolos ei huios eimi  ho   theos legO  
    V_AAI3S C RP_DSM RA_NSM A_NSM  C N_NSM V_PAI2S RA_GSM N_GSM V_AAD2S 

 tO   lithO toutO hina genEtai artos 
 ho   lithos houtos hina ginomai artos 
 RA_DSM N_DSM RD_DSM C  V_AMS3S N_NSM 

luk:4:4 kai apekrithE  pros auton ho   iEsous gegraptai hoti ouk ep artO 
    kai apokrinomai pros autos ho   *PN*  graphO  hoti ou epi artos 
    C  V_API3S   P  RP_ASM RA_NSM N_NSM V_XPI3S  C  D  P  N_DSM 

 monO zEsetai ho   anthrOpos 
 monos zaO   ho   anthrOpos 
 A_DSM V_FMI3S RA_NSM N_NSM   

luk:4:5 kai anagagOn auton edeixen autO  pasas tas  basileias tEs  
    kai anagO  autos deiknumi autos pas  ho   basileia ho   
    C  V_AAPNSM RP_ASM V_AAI3S RP_DSM A_APF RA_APF N_APF   RA_GSF 

 oikoumenEs en  stigmE chronou 
 oikeO   heis stigmE chronos 
 N_GSF   P  N_DSF N_GSM  

luk:4:6 kai eipen  autO  ho   diabolos soi  dOsO  tEn  exousian tautEn 
    kai legO  autos ho   diabolos su  didOmi ho   exousia houtos 
    C  V_AAI3S RP_DSM RA_NSM A_NSM  RP_DS V_FAI1S RA_ASF N_ASF  RD_ASF 

 hapasan kai tEn  doxan autOn hoti emoi paradedotai kai hO   ean thelO  
 hapas  kai ho   doxa autos hoti egO  paradidOmi kai hos  ean thelO  
 A_ASF  C  RA_ASF N_ASF RP_GPF C  RP_DS V_XPI3S   C  RR_DSM X  V_PAS1S 

 didOmi autEn  
 didOmi heautou 
 V_PAI1S RP_ASF 

luk:4:7 su  oun ean proskunEsEs enOpion emou estai  sou  pasa 
    su  oun ean proskuneO  enOpion egO  eimi  su  pas  
    RP_NS C  C  V_AAS2S   P    RP_GS V_FMI3S RP_GS A_NSF 

luk:4:8 kai apokritheis ho   iEsous eipen  autO  gegraptai kurion ton  
    kai apokrinomai ho   *PN*  legO  autos graphO  kurios ho   
    C  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DSM V_XPI3S  N_ASM RA_ASM 

 theon sou  proskunEseis kai autO  monO latreuseis 
 theos su  proskuneO  kai autos monos latreuO  
 N_ASM RP_GS V_FAI2S   C  RP_DSM A_DSM V_FAI2S  

luk:4:9 Egagen de auton eis ierousalEm kai estEsen epi to   pterugion 
    agO   de autos heis *PN*    kai histEmi epi ho   pterugion 
    V_AAI3S C RP_ASM P  N_ASF   C  V_AAI3S P  RA_ASN N_ASN   

 tou  hierou kai eipen  autO  ei huios ei   tou  theou bale  
 ho   hieros kai legO  autos ei huios eimi  ho   theos ballO  
 RA_GSN A_GSN C  V_AAI3S RP_DSM C N_NSM V_PAI2S RA_GSM N_GSM V_AAD2S 

 seauton enteuthen katO 
 seautou enteuthen katO 
 RP_ASM D     D  

luk:4:10 gegraptai gar hoti tois  aggelois autou enteleitai peri sou  tou  
     graphO  gar hoti ho   aggelos autos entellomai peri su  ho   
     V_XPI3S  C  C  RA_DPM N_DPM  RP_GSM V_FMI3S  P  RP_GS RA_GSN 

 diaphulaxai se  
 diaphulassO su  
 V_AAN    RP_AS 

luk:4:11 kai hoti epi cheirOn arousin se  mEpote proskopsEs pros lithon 
     kai hoti epi cheir  airO  su  mEpote proskoptO pros lithos 
     C  C  P  N_GPF  V_FAI3P RP_AS C   V_AAS2S  P  N_ASM 

 ton  poda sou  
 ho   pous su  
 RA_ASM N_ASM RP_GS 

luk:4:12 kai apokritheis eipen  autO  ho   iEsous hoti eirEtai ouk 
     kai apokrinomai legO  autos ho   *PN*  hoti legO  ou 
     C  V_APPNSM  V_AAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM C  V_XPI3S D  

 ekpeiraseis kurion ton  theon sou  
 ekpeirazO  kurios ho   theos su  
 V_FAI2S   N_ASM RA_ASM N_ASM RP_GS 

luk:4:13 kai suntelesas panta peirasmon ho   diabolos apestE   ap autou 
     kai sunteleO  pas  peirasmos ho   diabolos aphistamai apo autos 
     C  V_AAPNSM  A_ASM N_ASM   RA_NSM A_NSM  V_AAI3S  P  RP_GSM 

 achri kairou 
 achri kairos 
 P   N_GSM 

luk:4:14 kai hupestrepsen ho   iEsous en  tE   dunamei tou  pneumatos 
     kai hupostrephO ho   *PN*  heis ho   dunamis ho   pneuma  
     C  V_AAI3S   RA_NSM N_NSM P  RA_DSF N_DSF  RA_GSN N_GSN   

 eis tEn  galilaian kai phEmE exElthen  kath holEs tEs  perichOrou peri 
 heis ho   *PN*   kai phEmE exerchomai kata holos ho   perichOros peri 
 P  RA_ASF N_ASF   C  N_NSF V_AAI3S  P  A_GSF RA_GSF A_GSF   P  

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

luk:4:15 kai autos edidasken en  tais  sunagOgais autOn doxazomenos hupo 
     kai autos didaskO  heis ho   sunagOgE  autos doxazO   hupo 
     C  RP_NSM V_IAI3S  P  RA_DPF N_DPF   RP_GPM V_PPPNSM  P  

 pantOn 
 pas  
 A_GPM 

luk:4:16 kai Elthen  eis nazara hou En   tethrammenos kai eisElthen  kata 
     kai erchomai heis *PN*  hou eimi  trephO    kai eiserchomai kata 
     C  V_AAI3S P  N_ASF D  V_IAI3S V_XPPNSM   C  V_AAI3S   P  

 to   eiOthos autO  en  tE   hEmera tOn  sabbatOn eis tEn  
 ho   eiOtha  autos heis ho   hEmera ho   sabbaton heis ho   
 RA_ASN V_XAPASN RP_DSM P  RA_DSF N_DSF RA_GPN N_GPN  P  RA_ASF 

 sunagOgEn kai anestE  anagnOnai 
 sunagOgE kai anistEmi anaginOskO 
 N_ASF   C  V_AAI3S V_AAN   

luk:4:17 kai epedothE autO  biblion tou  prophEtou Esaiou kai anaptuxas 
     kai epididOmi autos biblion ho   prophEtEs *PN*  kai anaptussO 
     C  V_API3S  RP_DSM N_NSN  RA_GSM N_GSM   N_GSM C  V_AAPNSM 

 to   biblion heuren  ton  topon hou En   gegrammenon 
 ho   biblion heuriskO ho   topos hou eimi  graphO   
 RA_ASN N_ASN  V_AAI3S RA_ASM N_ASM D  V_IAI3S V_XPPNSN  

luk:4:18 pneuma kuriou ep eme  hou  heineken echrisen me  euaggelisasthai 
     pneuma kurios epi egO  hou  heneka  chriO  egO  euaggelizO   
     N_NSN N_GSM P  RP_AS RR_GSN P    V_AAI3S RP_AS V_AMN      

 ptOchois apestalken me  kEruxai aichmalOtois aphesin kai tuphlois 
 ptOchos apostellO egO  kErussO aichmalOtos aphesis kai tuphlos 
 A_DPM  V_XAI3S  RP_AS V_AAN  N_DPM    N_ASF  C  A_DPM  

 anablepsin aposteilai tethrausmenous en  aphesei 
 anablepsis apostellO thrauO     heis aphesis 
 N_ASF   V_AAN   V_XPPAPM    P  N_DSF  

luk:4:19 kEruxai eniauton kuriou dekton 
     kErussO eniautos kurios dektos 
     V_AAN  N_ASM  N_GSM A_ASM 

luk:4:20 kai ptuxas  to   biblion apodous  tO   hupEretE ekathisen kai 
     kai ptussO  ho   biblion apodidOmi ho   hupEretEs kathizO  kai 
     C  V_AAPNSM RA_ASN N_ASN  V_AAPNSM RA_DSM N_DSM   V_AAI3S  C  

 pantOn hoi  ophthalmoi en  tE   sunagOgE Esan  atenizontes autO  
 pas  ho   ophthalmos heis ho   sunagOgE eimi  atenizO   autos 
 A_GPM RA_NPM N_NPM   P  RA_DSF N_DSF  V_IAI3P V_PAPNPM  RP_DSM 

luk:4:21 Erxato de legein pros autous hoti sEmeron peplErOtai hE   graphE 
     archO  de legO  pros heautou hoti sEmeron plEroO   ho   graphE 
     V_AMI3S C V_PAN P  RP_APM C  D    V_XPI3S  RA_NSF N_NSF 

 hautE en  tois  Osin humOn 
 autos heis ho   ous  su  
 RD_NSF P  RA_DPN N_DPN RP_GP 

luk:4:22 kai pantes emarturoun autO  kai ethaumazon epi tois  logois tEs  
     kai pas  martureO  autos kai thaumazO  epi ho   logos ho   
     C  A_NPM V_IAI3P  RP_DSM C  V_IAI3P  P  RA_DPM N_DPM RA_GSF 

 charitos tois  ekporeuomenois ek tou  stomatos autou kai elegon ouchi 
 charis  ho   ekporeuomai  ek ho   stoma  autos kai legO  ou  
 N_GSF  RA_DPM V_PMPDPM    P RA_GSN N_GSN  RP_GSM C  V_IAI3P X   

 huios estin  iOsEph houtos 
 huios eimi  *PN*  houtos 
 N_NSM V_PAI3S N_GSM RD_NSM 

luk:4:23 kai eipen  pros autous pantOs ereite moi  tEn  parabolEn tautEn 
     kai legO  pros heautou pantOs legO  egO  ho   parabolE houtos 
     C  V_AAI3S P  RP_APM D   V_FAI2P RP_DS RA_ASF N_ASF   RD_ASF 

 iatre therapeuson seauton hosa  Ekousamen genomena eis tEn  kapharnaoum 
 iatros therapeuO  seautou hosos akouO   ginomai heis ho   *PN*    
 N_VSM V_AAD2S   RP_ASM RR_APN V_AAI1P  V_AMPAPN P  RA_ASF N_ASF    

 poiEson kai hOde en  tE   patridi sou  
 poieO  kai hOde heis ho   patris su  
 V_AAD2S D  D  P  RA_DSF N_DSF  RP_GS 

luk:4:24 eipen  de amEn legO  humin hoti oudeis prophEtEs dektos estin  
     legO  de amEn legO  su  hoti oudeis prophEtEs dektos eimi  
     V_AAI3S C X  V_PAI1S RP_DP C  A_NSM N_NSM   A_NSM V_PAI3S 

 en  tE   patridi autou 
 heis ho   patris autos 
 P  RA_DSF N_DSF  RP_GSM 

luk:4:25 ep alEtheias de legO  humin pollai chErai Esan  en  tais  
     epi alEtheia de legO  su  polus chEra eimi  heis ho   
     P  N_GSF   C V_PAI1S RP_DP A_NPF A_NPF V_IAI3P P  RA_DPF 

 hEmerais Eliou en  tO   israEl hote ekleisthE ho   ouranos epi etE  
 hEmera  *PN* heis ho   *PN*  hote kleiO   ho   ouranos epi etos 
 N_DPF  N_GSM P  RA_DSM N_DSM D  V_API3S  RA_NSM N_NSM  P  N_APN 

 tria kai mEnas hex  hOs egeneto limos megas epi pasan tEn  gEn  
 treis kai mEn  hex  hOs ginomai limos megas epi pas  ho   gE  
 A_APN C  N_APM A_APM D  V_AMI3S N_NSM A_NSM P  A_ASF RA_ASF N_ASF 

luk:4:26 kai pros oudemian autOn epemphthE Elias ei mE eis sarepta tEs  
     kai pros oudeis  autos pempO   *PN* ei mE heis *PN*  ho   
     C  P  A_ASF  RP_GPF V_API3S  N_NSM C D P  N_APN  RA_GSF 

 sidOnias pros gunaika chEran 
 *PN*   pros gunE  chEra 
 A_GSF  P  N_ASF  A_ASF 

luk:4:27 kai polloi leproi Esan  en  tO   israEl epi elisaiou tou  
     kai polus lepros eimi  heis ho   *PN*  epi *PN*   ho   
     C  A_NPM A_NPM V_IAI3P P  RA_DSM N_DSM P  N_GSM  RA_GSM 

 prophEtou kai oudeis autOn ekatharisthE ei mE naiman ho   suros 
 prophEtEs kai oudeis autos katharizO  ei mE *PN*  ho   *PN* 
 N_GSM   C  A_NSM RP_GPM V_API3S   C D N_NSM RA_NSM N_NSM 

luk:4:28 kai eplEsthEsan pantes thumou en  tE   sunagOgE akouontes tauta 
     kai pimplEmi  pas  thumos heis ho   sunagOgE akouO   houtos 
     C  V_API3P   A_NPM N_GSM P  RA_DSF N_DSF  V_PAPNPM RD_APN 

luk:4:29 kai anastantes exebalon auton exO tEs  poleOs kai Egagon auton 
     kai anistEmi  ekballO autos echO ho   polis kai agO   autos 
     C  V_AAPNPM  V_AAI3P RP_ASM P  RA_GSF N_GSF C  V_AAI3P RP_ASM 

 heOs ophruos tou  orous eph hou  hE   polis OkodomEto autOn hOste 
 heOs ophrus ho   oros epi hou  ho   polis oikodomeO autos hOste 
 P  N_GSF  RA_GSN N_GSN P  RR_GSN RA_NSF N_NSF V_YPI3S  RP_GPM C   

 katakrEmnisai auton 
 katakrEmnizO autos 
 V_AAN     RP_ASM 

luk:4:30 autos de dielthOn  dia mesou autOn eporeueto 
     autos de dierchomai dia mesos autos poreuomai 
     RP_NSM C V_AAPNSM  P  A_GSN RP_GPM V_IMI3S  

luk:4:31 kai katElthen  eis kapharnaoum polin tEs  galilaias kai En   
     kai katerchomai heis *PN*    polis ho   *PN*   kai eimi  
     C  V_AAI3S   P  N_ASF    N_ASF RA_GSF N_GSF   C  V_IAI3S 

 didaskOn autous en  tois  sabbasin 
 didaskO heautou heis ho   sabbaton 
 V_PAPNSM RP_APM P  RA_DPN N_DPN  

luk:4:32 kai exeplEssonto epi tE   didachE autou hoti en  exousia En   
     kai ekplEssomai epi ho   didachE autos hoti heis exousia eimi  
     C  V_IPI3P   P  RA_DSF N_DSF  RP_GSM C  P  N_DSF  V_IAI3S 

 ho   logos autou 
 ho   logos autos 
 RA_NSM N_NSM RP_GSM 

luk:4:33 kai en  tE   sunagOgE En   anthrOpos echOn  pneuma daimoniou 
     kai heis ho   sunagOgE eimi  anthrOpos echO   pneuma daimonion 
     C  P  RA_DSF N_DSF  V_IAI3S N_NSM   V_PAPNSM N_ASN N_GSN   

 akathartou kai anekraxen phOnE megalE 
 akathartos kai anakrazO phOnE megas 
 A_GSN   C  V_AAI3S  N_DSF A_DSF 

luk:4:34 ea ti   hEmin kai soi  iEsou nazarEne Elthes  apolesai hEmas 
     ea tis  egO  kai su  *PN* *PN*   erchomai apollumi egO  
     X RI_NSN RP_DP C  RP_DS N_VSM A_VSM  V_AAI2S V_AAN  RP_AP 

 oida  se  tis  ei   ho   hagios tou  theou 
 oida  su  tis  eimi  ho   hagios ho   theos 
 V_XAI1S RP_AS RI_NSM V_PAI2S RA_NSM A_NSM RA_GSM N_GSM 

luk:4:35 kai epetimEsen autO  ho   iEsous legOn  phimOthEti kai exelthe  
     kai epitimaO  autos ho   *PN*  legO   phimoO   kai exerchomai 
     C  V_AAI3S  RP_DSM RA_NSM N_NSM V_PAPNSM V_APD2S  C  V_AAD2S  

 ap autou kai rhipsan auton to   daimonion eis to   meson exElthen  
 apo autos kai rhiptO  autos ho   daimonion heis ho   mesos exerchomai 
 P  RP_GSM C  V_AAPNSN RP_ASM RA_NSN N_NSN   P  RA_ASN A_ASN V_AAI3S  

 ap autou mEden blapsan auton 
 apo autos mEdeis blaptO  autos 
 P  RP_GSM A_ASN V_AAPNSN RP_ASM 

luk:4:36 kai egeneto thambos epi pantas kai sunelaloun pros allElous legontes 
     kai ginomai thambos epi pas  kai sullaleO  pros allElOn legO   
     C  V_AMI3S N_NSN  P  A_APM C  V_IAI3P  P  RP_APM  V_PAPNPM 

 tis  ho   logos houtos hoti en  exousia kai dunamei epitassei tois  
 tis  ho   logos houtos hoti heis exousia kai dunamis epitassO ho   
 RI_NSM RA_NSM N_NSM RD_NSM C  P  N_DSF  C  N_DSF  V_PAI3S  RA_DPN 

 akathartois pneumasin kai exerchontai 
 akathartos pneuma  kai exerchomai 
 A_DPN    N_DPN   C  V_PMI3P   

luk:4:37 kai exeporeueto Echos peri autou eis panta topon tEs  perichOrou 
     kai ekporeuomai Echos peri autos heis pas  topos ho   perichOros 
     C  V_IMI3S   N_NSN P  RP_GSM P  A_ASM N_ASM RA_GSF A_GSF   

luk:4:38 anastas de apo tEs  sunagOgEs eisElthen  eis tEn  oikian 
     anistEmi de apo ho   sunagOgE eiserchomai heis ho   oikia 
     V_AAPNSM C P  RA_GSF N_GSF   V_AAI3S   P  RA_ASF N_ASF 

 simOnos penthera de tou  simOnos En   sunechomenE puretO megalO kai 
 *PN*  penthera de ho   *PN*  eimi  sunechO   puretos megas kai 
 N_GSM  N_NSF  C RA_GSM N_GSM  V_IAI3S V_PPPNSF  N_DSM  A_DSM C  

 ErOtEsan auton peri autEs 
 erOtaO  autos peri autos 
 V_AAI3P RP_ASM P  RP_GSF 

luk:4:39 kai epistas  epanO autEs epetimEsen tO   puretO kai aphEken 
     kai ephistEmi epanO autos epitimaO  ho   puretos kai aphiEmi 
     C  V_AAPNSM P   RP_GSF V_AAI3S  RA_DSM N_DSM  C  V_AAI3S 

 autEn  parachrEma de anastasa diEkonei autois 
 heautou parachrEma de anistEmi diakoneO autos 
 RP_ASF D     C V_AAPNSF V_IAI3S RP_DPM 

luk:4:40 dunontos de tou  hEliou hapantes hosoi eichon asthenountas nosois 
     dunO   de ho   *PN*  hapas  hosos echO  astheneO   nosos 
     V_PAPGSM C RA_GSM N_GSM A_NPM  RR_NPM V_IAI3P V_PAPAPM   N_DPF 

 poikilais Egagon autous pros auton ho   de heni hekastO autOn tas  
 poikilos agO   heautou pros autos ho   de heis hekastos autos ho   
 A_DPF   V_AAI3P RP_APM P  RP_ASM RA_NSM C A_DSM A_DSM  RP_GPM RA_APF 

 cheiras epititheis etherapeuen autous 
 cheir  epitithEmi therapeuO  heautou 
 N_APF  V_PAPNSM  V_IAI3S   RP_APM 

luk:4:41 exErcheto de kai daimonia apo pollOn kr[aug]azonta kai legonta hoti 
     exerchomai de kai daimonion apo polus kraugazO   kai legO   hoti 
     V_IMI3S  C D  N_NPN   P  A_GPM V_PAPNPN   C  V_PAPNPN C  

 su  ei   ho   huios tou  theou kai epitimOn ouk eia   auta  
 su  eimi  ho   huios ho   theos kai epitimaO ou eaO   autos 
 RP_NS V_PAI2S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM C  V_PAPNSM D  V_IAI3S RP_APN 

 lalein hoti Edeisan ton  christon auton einai 
 laleO hoti oida  ho   *PN*   autos eimi 
 V_PAN C  V_YAI3P RA_ASM N_ASM  RP_ASM V_PAN 

luk:4:42 genomenEs de hEmeras exelthOn  eporeuthE eis erEmon topon kai hoi  
     ginomai  de hEmera exerchomai poreuomai heis erEmos topos kai ho   
     V_AMPGSF C N_GSF  V_AAPNSM  V_API3S  P  A_ASM N_ASM C  RA_NPM 

 ochloi epezEtoun auton kai Elthon  heOs autou kai kateichon  auton 
 ochlos epizEteO autos kai erchomai heOs autos kai katergazomai autos 
 N_NPM V_IAI3P  RP_ASM C  V_AAI3P P  RP_GSM C  V_IAI3P   RP_ASM 

 tou  mE poreuesthai ap autOn 
 ho   mE poreuomai  apo autos 
 RA_GSN D V_PMN    P  RP_GPM 

luk:4:43 ho   de eipen  pros autous hoti kai tais  heterais polesin 
     ho   de legO  pros heautou hoti kai ho   heteros polis  
     RA_NSM C V_AAI3S P  RP_APM C  D  RA_DPF A_DPF  N_DPF  

 euaggelisasthai me  dei   tEn  basileian tou  theou hoti epi touto 
 euaggelizO   egO  deO   ho   basileia ho   theos hoti epi houtos 
 V_AMN      RP_AS V_PAI3S RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM C  P  RD_ASN 

 apestalEn 
 apostellO 
 V_API1S  

luk:4:44 kai En   kErussOn eis tas  sunagOgas tEs  ioudaias 
     kai eimi  kErussO heis ho   sunagOgE ho   *PN*   
     C  V_IAI3S V_PAPNSM P  RA_APF N_APF   RA_GSF N_GSF  


Help and Acknowledgements