Help and Acknowledgements


luk:3:1 en  etei de pentekaidekatO tEs  hEgemonias tiberiou
kaisaros 
    heis etos de pentekaidekatos ho   hEgemonia *PN*   *PN*   
    P  N_DSN C A_DSN      RA_GSF N_GSF   N_GSM  N_GSM  

 hEgemoneuontos pontiou pilatou tEs  ioudaias kai tetraarchountos tEs  
 hEgemoneuO   *PN*  *PN*  ho   *PN*   kai tetraarcheO   ho   
 V_PAPGSM    N_GSM  N_GSM  RA_GSF N_GSF  C  V_PAPGSM    RA_GSF 

 galilaias hErOdou philippou de tou  adelphou autou tetraarchountos tEs 

 *PN*   *PN*  *PN*   de ho   adelphos autos tetraarcheO   ho 

 N_GSF   N_GSM  N_GSM   C RA_GSM N_GSM  RP_GSM V_PAPGSM    
RA_GSF 

 itouraias kai trachOnitidos chOras kai lusaniou tEs  abilEnEs 
 *PN*   kai *PN*     chOra kai *PN*   ho   *PN*   
 A_GSF   C  A_GSF     N_GSF C  N_GSM  RA_GSF N_GSF  

 tetraarchountos 
 tetraarcheO   
 V_PAPGSM    

luk:3:2 epi archiereOs hanna kai kaiapha egeneto rhEma theou epi iOannEn ton
  
    epi archiereus *PN* kai *PN*  ginomai rhEma theos epi *PN*  ho 
  
    P  N_GSM   N_GSM C  N_GSM  V_AMI3S N_NSN N_GSM P  N_ASM 
RA_ASM 

 zachariou huion en  tE   erEmO 
 *PN*   huios heis ho   erEmos 
 N_GSM   N_ASM P  RA_DSF A_DSF 

luk:3:3 kai Elthen  eis pasan [tEn] perichOron tou  iordanou kErussOn 
    kai erchomai heis pas  ho   perichOros ho   *PN*   kErussO 
    C  V_AAI3S P  A_ASF RA_ASF A_ASF   RA_GSM N_GSM  V_PAPNSM 

 baptisma metanoias eis aphesin hamartiOn 
 baptisma metanoia heis aphesis hamartia 
 N_ASN  N_GSF   P  N_ASF  N_GPF   

luk:3:4 hOs gegraptai en  biblO logOn Esaiou tou  prophEtou phOnE
boOntos 
    hOs graphO  heis biblos logos *PN*  ho   prophEtEs phOnE boaO 

    C  V_XPI3S  P  N_DSF N_GPM N_GSM RA_GSM N_GSM   N_NSF
V_PAPGSM 

 en  tE   erEmO hetoimasate tEn  hodon kuriou eutheias poieite tas  
 heis ho   erEmos hetoimazO  ho   hodos kurios euthus  poieO  ho   
 P  RA_DSF A_DSF V_AAD2P   RA_ASF N_ASF N_GSM A_APF  V_PAD2P RA_APF 

 tribous autou 
 tribos autos 
 N_APF  RP_GSM 

luk:3:5 pasa pharagx plErOthEsetai kai pan  oros kai bounos
tapeinOthEsetai 
    pas  pharagx plEroO    kai pas  oros kai bounos tapeinoO   

    A_NSF N_NSF  V_FPI3S    C  A_NSN N_NSN C  N_NSM V_FPI3S   


 kai estai  ta   skolia eis eutheian kai hai  tracheiai eis hodous 
 kai eimi  ho   skolios heis euthus  kai ho   trachus  heis hodos 
 C  V_FMI3S RA_NPN A_NPN  P  A_ASF  C  RA_NPF A_NPF   P  N_APF 

 leias 
 leios 
 A_APF 

luk:3:6 kai opsetai pasa sarx to   sOtErion tou  theou 
    kai horaO  pas  sarx ho   sOtErios ho   theos 
    C  V_FMI3S A_NSF N_NSF RA_ASN A_ASN  RA_GSM N_GSM 

luk:3:7 elegen oun tois  ekporeuomenois ochlois baptisthEnai hup autou 
    legO  oun ho   ekporeuomai  ochlos baptizO   hupo autos 
    V_IAI3S C  RA_DPM V_PMPDPM    N_DPM  V_APN    P  RP_GSM 

 gennEmata echidnOn tis  hupedeixen  humin phugein apo tEs  mellousEs 
 gennEma  echidna tis  hupodeiknumi su  pheugO apo ho   mellO   
 N_VPN   N_GPF  RI_NSM V_AAI3S   RP_DP V_AAN  P  RA_GSF V_PAPGSF 

 orgEs 
 orgE 
 N_GSF 

luk:3:8 poiEsate oun karpous axious tEs  metanoias kai mE arxEsthe legein 
    poieO  oun karpos axios ho   metanoia kai mE archO  legO  
    V_AAD2P C  N_APM  A_APM RA_GSF N_GSF   C  D V_AMS2P V_PAN 

 en  heautois patera echomen ton  abraam legO  gar humin hoti dunatai 
 heis heautou patEr echO  ho   *PN*  legO  gar su  hoti dunamai 
 P  RP_DPM  N_ASM V_PAI1P RA_ASM N_ASM V_PAI1S C  RP_DP C  V_PMI3S 

 ho   theos ek tOn  lithOn toutOn egeirai tekna tO   abraam 
 ho   theos ek ho   lithos houtos egeirO teknon ho   *PN*  
 RA_NSM N_NSM P RA_GPM N_GPM RD_GPM V_AAN  N_APN RA_DSM N_DSM 

luk:3:9 EdE de kai hE   axinE pros tEn  rhizan tOn  dendrOn keitai 
pan  
    EdE de kai ho   axinE pros ho   rhiza ho   dendron keimai 
pas  
    D  C D  RA_NSF N_NSF P  RA_ASF N_ASF RA_GPN N_GPN  V_PMI3S
A_NSN 

 oun dendron mE poioun  karpon kalon ekkoptetai kai eis pur  balletai 
 oun dendron mE poieO  karpos kalos ekkoptO  kai heis pur  ballO  
 C  N_NSN  D V_PAPNSN N_ASM A_ASM V_PPI3S  C  P  N_ASN V_PPI3S 

luk:3:10 kai epErOtOn auton hoi  ochloi legontes ti   oun poiEsOmen 
     kai eperOtaO autos ho   ochlos legO   tis  oun poieO   
     C  V_IAI3P RP_ASM RA_NPM N_NPM V_PAPNPM RI_ASN C  V_AAS1P  

luk:3:11 apokritheis de elegen autois ho   echOn  duo  chitOnas 
     apokrinomai de legO  autos ho   echO   duo  chitOn  
     V_APPNSM  C V_IAI3S RP_DPM RA_NSM V_PAPNSM A_APM N_APM  

 metadotO  tO   mE echonti kai ho   echOn  brOmata homoiOs poieitO 
 metadidOmi ho   mE echO   kai ho   echO   brOma  homoiOs poieO  
 V_AAD3S  RA_DSM D V_PAPDSM C  RA_NSM V_PAPNSM N_APN  D    V_PAD3S 

luk:3:12 Elthon  de kai telOnai baptisthEnai kai eipan  pros auton 
     erchomai de kai telOnEs baptizO   kai legO  pros autos 
     V_AAI3P C D  N_NPM  V_APN    C  V_AAI3P P  RP_ASM 

 didaskale ti   poiEsOmen 
 didaskalos tis  poieO   
 N_VSM   RI_ASN V_AAS1P  

luk:3:13 ho   de eipen  pros autous mEden pleon para to  
diatetagmenon 
     ho   de legO  pros heautou mEdeis polus para ho   diatassO 
  
     RA_NSM C V_AAI3S P  RP_APM A_ASN A_ASNC P  RA_ASN V_XPPASN 
  

 humin prassete 
 su  prassO  
 RP_DP V_PAD2P 

luk:3:14 epErOtOn de auton kai strateuomenoi legontes ti   poiEsOmen kai 
     eperOtaO de autos kai strateuomai  legO   tis  poieO   kai 
     V_IAI3P C RP_ASM D  V_PMPNPM   V_PAPNPM RI_ASN V_AAS1P  D  

 hEmeis kai eipen  autois mEdena diaseisEte mEde sukophantEsEte kai
arkeisthe 
 egO  kai legO  autos mEdeis diaseiO  mEde sukophanteO  kai arkeO 
  
 RP_NP C  V_AAI3S RP_DPM A_ASM V_AAS2P  C  V_AAS2P    C 
V_PPD2P  

 tois  opsOniois humOn 
 ho   opsOnion su  
 RA_DPN N_DPN   RP_GP 

luk:3:15 prosdokOntos de tou  laou kai dialogizomenOn pantOn en  tais  
     prosdokaO  de ho   laos kai dialogizomai  pas  heis ho   
     V_PAPGSM   C RA_GSM N_GSM C  V_PMPGPM    A_GPM P  RA_DPF 

 kardiais autOn peri tou  iOannou mEpote autos eiE   ho   christos 
 kardia  autos peri ho   *PN*  mEpote autos eimi  ho   *PN*   
 N_DPF  RP_GPM P  RA_GSM N_GSM  X   RP_NSM V_PAO3S RA_NSM N_NSM  

luk:3:16 apekrinato legOn  pasin ho   iOannEs egO  men hudati baptizO 
     apokrinomai legO   pas  ho   *PN*  egO  men hudOr baptizO 
     V_AMI3S   V_PAPNSM A_DPM RA_NSM N_NSM  RP_NS C  N_DSN V_PAI1S 

 humas erchetai de ho   ischuroteros mou  hou  ouk eimi  hikanos
lusai 
 su  erchomai de ho   ischuros   egO  hou  ou eimi  hikanos luO

 RP_AP V_PMI3S C RA_NSM A_NSMC    RP_GS RR_GSM D  V_PAI1S A_NSM 
V_AAN 

 ton  himanta tOn  hupodEmatOn autou autos humas baptisei en 
pneumati 
 ho   himas  ho   hupodEma  autos autos su  baptizO heis pneuma

 RA_ASM N_ASM  RA_GPN N_GPN    RP_GSM RP_NSM RP_AP V_FAI3S P  N_DSN 


 hagiO kai puri 
 hagios kai pur  
 A_DSN C  N_DSN 

luk:3:17 hou  to   ptuon en  tE   cheiri autou diakatharai tEn  
     hou  ho   ptuO heis ho   cheir autos diakathairO ho   
     RR_GSM RA_NSN N_NSN P  RA_DSF N_DSF RP_GSM V_AAN    RA_ASF 

 halOna autou kai sunagagein ton  siton eis tEn  apothEkEn autou to 
  
 halOn autos kai sunagO   ho   sitos heis ho   apothEkE autos ho 
  
 N_ASF RP_GSM C  V_AAN   RA_ASM N_ASM P  RA_ASF N_ASF   RP_GSM
RA_ASN 

 de achuron katakausei puri asbestO 
 de achuron katakaiO  pur  asbestos 
 C N_ASN  V_FAI3S  N_DSN A_DSN  

luk:3:18 polla men oun kai hetera parakalOn euEggelizeto ton  laon 
     polus men oun kai heteros parakaleO euaggelizO  ho   laos 
     A_APN C  C  C  A_APN  V_PAPNSM V_IMI3S   RA_ASM N_ASM 

luk:3:19 ho   de hErOdEs ho   tetraarchEs elegchomenos hup autou peri 
     ho   de *PN*  ho   tetraarchEs elegchO   hupo autos peri 
     RA_NSM C N_NSM  RA_NSM N_NSM    V_PPPNSM   P  RP_GSM P  

 hErOdiados tEs  gunaikos tou  adelphou autou kai peri pantOn hOn  
 *PN*    ho   gunE   ho   adelphos autos kai peri pas  hos  
 N_GSF   RA_GSF N_GSF  RA_GSM N_GSM  RP_GSM C  P  A_GPN RR_GPN 

 epoiEsen ponErOn ho   hErOdEs 
 poieO  ponEros ho   *PN*  
 V_AAI3S A_GPN  RA_NSM N_NSM  

luk:3:20 prosethEken kai touto epi pasin [kai] katekleisen ton  iOannEn
en  
     prostithEmi kai houtos epi pas  kai  katakleiO  ho   *PN*  
heis 
     V_AAI3S   D  RD_ASN P  A_DPN D   V_AAI3S   RA_ASM N_ASM  P
  

 phulakE 
 phulakE 
 N_DSF  

luk:3:21 egeneto de en  tO   baptisthEnai hapanta ton  laon kai iEsou 
     ginomai de heis ho   baptizO   hapas  ho   laos kai *PN* 
     V_AMI3S C P  RA_DSN V_APN    A_ASM  RA_ASM N_ASM C  N_GSM 

 baptisthentos kai proseuchomenou aneOchthEnai ton  ouranon 
 baptizO    kai proseuchomai  anoigO    ho   ouranos 
 V_APPGSM   C  V_PMPGSM    V_APN    RA_ASM N_ASM  

luk:3:22 kai katabEnai to   pneuma to   hagion sOmatikO eidei hOs 
     kai katabainO ho   pneuma ho   hagios sOmatikos eidos hOs 
     C  V_AAN   RA_ASN N_ASN RA_ASN A_ASN A_DSN   N_DSN C  

 peristeran ep auton kai phOnEn ex ouranou genesthai su  ei   ho  

 peristera epi autos kai phOnE hex ouranos ginomai  su  eimi  ho  

 N_ASF   P  RP_ASM C  N_ASF P  N_GSM  V_AMN   RP_NS V_PAI2S
RA_NSM 

 huios mou  ho   agapEtos en  soi  eudokEsa 
 huios egO  ho   agapEtos heis su  eudokeO 
 N_NSM RP_GS RA_NSM A_NSM  P  RP_DS V_AAI1S 

luk:3:23 kai autos En   iEsous archomenos hOsei etOn triakonta On    
     kai autos eimi  *PN*  archO   hOsei etos triakonta hos   
     C  RP_NSM V_IAI3S N_NSM V_PMPNSM  D   N_GPN A_GPN   V_PAPNSM 

 huios hOs enomizeto iOsEph tou  Eli  
 huios hOs nomizO  *PN*  ho   *PN* 
 N_NSM C  V_IPI3S  N_GSM RA_GSM N_GSM 

luk:3:24 tou  maththat tou  leui tou  melchi tou  iannai tou  
iOsEph 
     ho   *PN*   ho   *PN* ho   *PN*  ho   *PN*  ho  
*PN*  
     RA_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM
N_GSM 

luk:3:25 tou  mattathiou tou  amOs tou  naoum tou  hesli tou  
naggai 
     ho   *PN*    ho   *PN* ho   *PN* ho   *PN* ho  
*PN*  
     RA_GSM N_GSM   RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM
N_GSM 

luk:3:26 tou  maath tou  mattathiou tou  semein tou  iOsEch tou  
     ho   *PN* ho   *PN*    ho   *PN*  ho   *PN*  ho   
     RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM   RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM 

 iOda 
 *PN* 
 N_GSM 

luk:3:27 tou  iOanan tou  rhEsa tou  zorobabel tou  salathiEl tou  
     ho   *PN*  ho   *PN* ho   *PN*   ho   *PN*   ho   
     RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM   RA_GSM N_GSM   RA_GSM 

 nEri 
 *PN* 
 N_GSM 

luk:3:28 tou  melchi tou  addi tou  kOsam tou  elmadam tou  Er  
     ho   *PN*  ho   *PN* ho   *PN* ho   *PN*  ho   *PN* 
     RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM 

luk:3:29 tou  iEsou tou  eliezer tou  iOrim tou  maththat tou  
leui 
     ho   *PN* ho   *PN*  ho   *PN* ho   *PN*   ho  
*PN* 
     RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM  RA_GSM
N_GSM 

luk:3:30 tou  sumeOn tou  iouda tou  iOsEph tou  iOnam tou  
eliakim 
     ho   *PN*  ho   *PN* ho   *PN*  ho   *PN* ho   *PN* 

     RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM 


luk:3:31 tou  melea tou  menna tou  mattatha tou  natham tou  
dauid 
     ho   *PN* ho   *PN* ho   *PN*   ho   *PN*  ho   *PN*

     RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM RA_GSM
N_GSM 

luk:3:32 tou  iessai tou  iObEd tou  boos tou  sala tou  naassOn 
     ho   *PN*  ho   *PN* ho   *PN* ho   *PN* ho   *PN*  
     RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM  

luk:3:33 tou  aminadab tou  admin tou  arni tou  hesrOm tou  
phares 
     ho   *PN*   ho   *PN* ho   *PN* ho   *PN*  ho   *PN*

     RA_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM
N_GSM 

 tou  iouda 
 ho   *PN* 
 RA_GSM N_GSM 

luk:3:34 tou  iakOb tou  isaak tou  abraam tou  thara tou  nachOr 
     ho   *PN* ho   *PN* ho   *PN*  ho   *PN* ho   *PN*  
     RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM 

luk:3:35 tou  serouch tou  rhagau tou  phalek tou  eber tou  sala

     ho   *PN*  ho   *PN*  ho   *PN*  ho   *PN* ho   *PN*

     RA_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM
N_GSM 

luk:3:36 tou  kainam tou  arphaxad tou  sEm  tou  nOe  tou  
lamech 
     ho   *PN*  ho   *PN*   ho   *PN* ho   *PN* ho   *PN*

     RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM
N_GSM 

luk:3:37 tou  mathousala tou  henOch tou  iaret tou  maleleEl tou  
     ho   *PN*    ho   *PN*  ho   *PN* ho   *PN*   ho   
     RA_GSM N_GSM   RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM  RA_GSM 

 kainam 
 *PN*  
 N_GSM 

luk:3:38 tou  enOs tou  sEth tou  adam tou  theou 
     ho   *PN* ho   *PN* ho   *PN* ho   theos 
     RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM 


Help and Acknowledgements