Help and Acknowledgements


luk:2:1 egeneto de en  tais  hEmerais ekeinais exElthen  dogma para kaisaros 
    ginomai de heis ho   hEmera  ekeinos exerchomai dogma para *PN*   
    V_AMI3S C P  RA_DPF N_DPF  RD_DPF  V_AAI3S  N_NSN P  N_GSM  

 augoustou apographesthai pasan tEn  oikoumenEn 
 *PN*   apographO   pas  ho   oikeO   
 N_GSM   V_PMN     A_ASF RA_ASF N_ASF   

luk:2:2 hautE apographE prOtE egeneto hEgemoneuontos tEs  surias kurEniou 
    autos apographE prOtos ginomai hEgemoneuO   ho   *PN*  *PN*   
    RD_NSF N_NSF   A_NSF V_AMI3S V_PAPGSM    RA_GSF N_GSF N_GSM  

luk:2:3 kai eporeuonto pantes apographesthai hekastos eis tEn  heautou polin 
    kai poreuomai pas  apographO   hekastos heis ho   heautou polis 
    C  V_IMI3P  A_NPM V_PMN     A_NSM  P  RA_ASF RP_GSM N_ASF 

luk:2:4 anebE  de kai iOsEph apo tEs  galilaias ek poleOs nazareth eis 
    anabainO de kai *PN*  apo ho   *PN*   ek polis *PN*   heis 
    V_AAI3S C D  N_NSM P  RA_GSF N_GSF   P N_GSF N_GSF  P  

 tEn  ioudaian eis polin dauid hEtis kaleitai bEthleem dia to   einai 
 ho   *PN*   heis polis *PN* hostis kaleO  *PN*   dia ho   eimi 
 RA_ASF N_ASF  P  N_ASF N_GSM RR_NSF V_PPI3S N_NSF  P  RA_ASN V_PAN 

 auton ex oikou kai patrias dauid 
 autos hex oikos kai patria *PN* 
 RP_ASM P  N_GSM C  N_GSF  N_GSM 

luk:2:5 apograpsasthai sun mariam tE   emnEsteumenE autO  ousE   egkuO 
    apographO   sun *PN*  ho   mnEsteuomai autos eimi   egkuos 
    V_AMN     P  N_DSF RA_DSF V_XPPDSF   RP_DSM V_PAPDSF A_DSF 

luk:2:6 egeneto de en  tO   einai autous ekei eplEsthEsan hai  hEmerai 
    ginomai de heis ho   eimi heautou ekei pimplEmi  ho   hEmera 
    V_AMI3S C P  RA_DSN V_PAN RP_APM D  V_API3P   RA_NPF N_NPF  

 tou  tekein autEn  
 ho   tiktO heautou 
 RA_GSN V_AAN RP_ASF 

luk:2:7 kai eteken ton  huion autEs ton  prOtotokon kai esparganOsen 
    kai tiktO  ho   huios autos ho   prOtotokos kai sparganoO  
    C  V_AAI3S RA_ASM N_ASM RP_GSF RA_ASM A_ASM   C  V_AAI3S   

 auton kai aneklinen auton en  phatnE dioti ouk En   autois topos en  
 autos kai anaklinO autos heis phatnE dioti ou eimi  autos topos heis 
 RP_ASM C  V_AAI3S  RP_ASM P  N_DSF C   D  V_IAI3S RP_DPM N_NSM P  

 tO   katalumati 
 ho   kataluma  
 RA_DSN N_DSN   

luk:2:8 kai poimenes Esan  en  tE   chOra tE   autE agraulountes kai 
    kai poimEn  eimi  heis ho   chOra ho   autos agreuO    kai 
    C  N_NPM  V_IAI3P P  RA_DSF N_DSF RA_DSF A_DSF V_PAPNPM   C  

 phulassontes phulakas tEs  nuktos epi tEn  poimnEn autOn 
 phulassO   phulakE ho   nux  epi ho   poimnE autos 
 V_PAPNPM   N_APF  RA_GSF N_GSF P  RA_ASF N_ASF  RP_GPM 

luk:2:9 kai aggelos kuriou epestE  autois kai doxa kuriou perielampsen 
    kai aggelos kurios ephistEmi autos kai doxa kurios perilampO  
    C  N_NSM  N_GSM V_AAI3S  RP_DPM C  N_NSF N_GSM V_AAI3S   

 autous kai ephobEthEsan phobon megan 
 heautou kai phobeomai  phobos megas 
 RP_APM C  V_API3P   N_ASM A_ASM 

luk:2:10 kai eipen  autois ho   aggelos mE phobeisthe idou gar euaggelizomai 
     kai legO  autos ho   aggelos mE phobeomai idou gar euaggelizO  
     C  V_AAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM  D V_PMD2P  X  C  V_PMI1S    

 humin charan megalEn hEtis estai  panti tO   laO  
 su  chara megas  hostis eimi  pas  ho   laos 
 RP_DP N_ASF A_ASF  RR_NSF V_FMI3S A_DSM RA_DSM N_DSM 

luk:2:11 hoti etechthE humin sEmeron sOtEr hos  estin  christos kurios en  
     hoti tiktO  su  sEmeron sOtEr hos  eimi  *PN*   kurios heis 
     C  V_API3S RP_DP D    N_NSM RR_NSM V_PAI3S N_NSM  N_NSM P  

 polei dauid 
 polis *PN* 
 N_DSF N_GSM 

luk:2:12 kai touto humin to   sEmeion heurEsete brephos esparganOmenon kai 
     kai houtos su  ho   sEmeion heuriskO brephos sparganoO   kai 
     C  RD_NSN RP_DP RA_NSN N_NSN  V_FAI2P  N_ASN  V_XPPASN    C  

 keimenon en  phatnE 
 keimai  heis phatnE 
 V_PMPASN P  N_DSF 

luk:2:13 kai exaiphnEs egeneto sun tO   aggelO plEthos stratias ouraniou 
     kai exaiphnEs ginomai sun ho   aggelos plEthos stratia ouranios 
     C  D     V_AMI3S P  RA_DSM N_DSM  N_NSN  N_GSF  A_GSF  

 ainountOn ton  theon kai legontOn 
 aineO   ho   theos kai legO   
 V_PAPGPM RA_ASM N_ASM C  V_PAPGPM 

luk:2:14 doxa en  hupsistois theO kai epi gEs  eirEnE en  anthrOpois 
     doxa heis hupsistos theos kai epi gE  eirEnE heis anthrOpos 
     N_NSF P  A_DPNS   N_DSM C  P  N_GSF N_NSF P  N_DPM   

 eudokias 
 eudokia 
 N_GSF  

luk:2:15 kai egeneto hOs apElthon  ap autOn eis ton  ouranon hoi  
     kai ginomai hOs aperchomai apo autos heis ho   ouranos ho   
     C  V_AMI3S C  V_AAI3P  P  RP_GPM P  RA_ASM N_ASM  RA_NPM 

 aggeloi hoi  poimenes elaloun pros allElous dielthOmen dE heOs bEthleem kai 
 aggelos ho   poimEn  laleO  pros allElOn dierchomai dE heOs *PN*   kai 
 N_NPM  RA_NPM N_NPM  V_IAI3P P  RP_APM  V_AAS1P  X P  N_GSF  C  

 idOmen to   rhEma touto to   gegonos ho   ho   kurios egnOrisen 
 horaO  ho   rhEma houtos ho   ginomai hos  ho   kurios gnOrizO  
 V_AAS1P RA_ASN N_ASN RD_ASN RA_ASN V_XAPASN RR_ASN RA_NSM N_NSM V_AAI3S  

 hEmin 
 egO  
 RP_DP 

luk:2:16 kai Elthan  speusantes kai aneuran  tEn  te mariam kai ton  
     kai erchomai speudO   kai aneuriskO ho   te *PN*  kai ho   
     C  V_AAI3P V_AAPNPM  C  V_AAI3P  RA_ASF C N_ASF C  RA_ASM 

 iOsEph kai to   brephos keimenon en  tE   phatnE 
 *PN*  kai ho   brephos keimai  heis ho   phatnE 
 N_ASM C  RA_ASN N_ASN  V_PMPASN P  RA_DSF N_DSF 

luk:2:17 idontes de egnOrisan peri tou  rhEmatos tou  lalEthentos autois 
     horaO  de gnOrizO  peri ho   rhEma  ho   laleO    autos 
     V_AAPNPM C V_AAI3P  P  RA_GSN N_GSN  RA_GSN V_APPGSN  RP_DPM 

 peri tou  paidiou toutou 
 peri ho   paidion houtos 
 P  RA_GSN N_GSN  RD_GSN 

luk:2:18 kai pantes hoi  akousantes ethaumasan peri tOn  lalEthentOn hupo 
     kai pas  ho   akouO   thaumazO  peri ho   laleO    hupo 
     C  A_NPM RA_NPM V_AAPNPM  V_AAI3P  P  RA_GPN V_APPGPN  P  

 tOn  poimenOn pros autous 
 ho   poimEn  pros heautou 
 RA_GPM N_GPM  P  RP_APM 

luk:2:19 hE   de mariam panta sunetErei ta   rhEmata tauta sumballousa 
     ho   de *PN*  pas  suntEreO ho   rhEma  houtos sumballO  
     RA_NSF C N_NSF A_APN V_IAI3S  RA_APN N_APN  RD_APN V_PAPNSF  

 en  tE   kardia autEs 
 heis ho   kardia autos 
 P  RA_DSF N_DSF RP_GSF 

luk:2:20 kai hupestrepsan hoi  poimenes doxazontes kai ainountes ton  theon 
     kai hupostrephO ho   poimEn  doxazO   kai aineO   ho   theos 
     C  V_AAI3P   RA_NPM N_NPM  V_PAPNPM  C  V_PAPNPM RA_ASM N_ASM 

 epi pasin hois  Ekousan kai eidon  kathOs elalEthE pros autous 
 epi pas  hos  akouO  kai horaO  kathOs laleO  pros heautou 
 P  A_DPN RR_DPN V_AAI3P C  V_AAI3P C   V_API3S P  RP_APM 

luk:2:21 kai hote eplEsthEsan hEmerai oktO tou  peritemein auton kai 
     kai hote pimplEmi  hEmera oktO ho   peritemnO autos kai 
     C  C  V_API3P   N_NPF  A_NPF RA_GSN V_AAN   RP_ASM C  

 eklEthE to   onoma autou iEsous to   klEthen hupo tou  aggelou pro 
 kaleO  ho   onoma autos *PN*  ho   kaleO  hupo ho   aggelos pros 
 V_API3S RA_NSN N_NSN RP_GSM N_NSM RA_NSN V_APPNSN P  RA_GSM N_GSM  P  

 tou  sullEmphthEnai auton en  tE   koilia 
 ho   sullambanO   autos heis ho   koilia 
 RA_GSN V_APN     RP_ASM P  RA_DSF N_DSF 

luk:2:22 kai hote eplEsthEsan hai  hEmerai tou  katharismou autOn kata 
     kai hote pimplEmi  ho   hEmera ho   katharismos autos kata 
     C  C  V_API3P   RA_NPF N_NPF  RA_GSM N_GSM    RP_GPM P  

 ton  nomon mOuseOs anEgagon auton eis hierosoluma parastEsai tO   
 ho   nomos *PN*  anagO  autos heis *PN*    paristEmi ho   
 RA_ASM N_ASM N_GSM  V_AAI3P RP_ASM P  N_APN    V_AAN   RA_DSM 

 kuriO 
 kurios 
 N_DSM 

luk:2:23 kathOs gegraptai en  nomO kuriou hoti pan  arsen dianoigon mEtran 
     kathOs graphO  heis nomos kurios hoti pas  arsEn dianoigO mEtra 
     C   V_XPI3S  P  N_DSM N_GSM C  A_NSN A_NSN V_PAPNSN N_ASF 

 hagion tO   kuriO klEthEsetai 
 hagios ho   kurios kaleO    
 A_NSN RA_DSM N_DSM V_FPI3S   

luk:2:24 kai tou  dounai thusian kata to   eirEmenon en  tO   nomO 
     kai ho   didOmi thusia kata ho   legO   heis ho   nomos 
     C  RA_GSN V_AAN N_ASF  P  RA_ASN V_XPPASN P  RA_DSM N_DSM 

 kuriou zeugos trugonOn E duo  nossous peristerOn 
 kurios zeugos trugOn  E duo  nossos peristera 
 N_GSM N_ASN N_GPF  C A_APM N_APM  N_GPF   

luk:2:25 kai idou anthrOpos En   en  ierousalEm hO   onoma sumeOn kai 
     kai idou anthrOpos eimi  heis *PN*    hos  onoma *PN*  kai 
     C  X  N_NSM   V_IAI3S P  N_DSF   RR_DSM N_NSN N_NSM C  

 ho   anthrOpos houtos dikaios kai eulabEs prosdechomenos paraklEsin tou  
 ho   anthrOpos houtos dikaios kai eulabEs prosdechomai  paraklEsis ho   
 RA_NSM N_NSM   RD_NSM A_NSM  C  A_NSM  V_PMPNSM    N_ASF   RA_GSM 

 israEl kai pneuma En   hagion ep auton 
 *PN*  kai pneuma eimi  hagios epi autos 
 N_GSM C  N_NSN V_IAI3S A_NSN P  RP_ASM 

luk:2:26 kai En   autO  kechrEmatismenon hupo tou  pneumatos tou  
     kai eimi  autos chrEmatizO    hupo ho   pneuma  ho   
     C  V_IAI3S RP_DSM V_XPPNSN     P  RA_GSN N_GSN   RA_GSN 

 hagiou mE idein thanaton prin [E] an idE   ton  christon kuriou 
 hagios mE horaO thanatos prin E  an horaO  ho   *PN*   kurios 
 A_GSN D V_AAN N_ASM  D  C  X V_AAS3S RA_ASM N_ASM  N_GSM 

luk:2:27 kai Elthen  en  tO   pneumati eis to   hieron kai en  tO   
     kai erchomai heis ho   pneuma  heis ho   hieron kai heis ho   
     C  V_AAI3S P  RA_DSN N_DSN  P  RA_ASN A_ASN C  P  RA_DSN 

 eisagagein tous  goneis to   paidion iEsoun tou  poiEsai autous kata 
 eisagO   ho   goneus ho   paidion *PN*  ho   poieO  heautou kata 
 V_AAN   RA_APM N_APM RA_ASN N_ASN  N_ASM RA_GSN V_AAN  RP_APM P  

 to   eithismenon tou  nomou peri autou 
 ho   ethizO   ho   nomos peri autos 
 RA_ASN V_XPPASN  RA_GSM N_GSM P  RP_GSM 

luk:2:28 kai autos edexato auto  eis tas  agkalas kai eulogEsen ton  
     kai autos dechomai autos heis ho   agkalE kai eulogeO  ho   
     C  RP_NSM V_AMI3S RP_ASN P  RA_APF N_APF  C  V_AAI3S  RA_ASM 

 theon kai eipen  
 theos kai legO  
 N_ASM C  V_AAI3S 

luk:2:29 nun apolueis ton  doulon sou  despota kata to   rhEma sou  en  
     nun apoluO  ho   doulos su  despotEs kata ho   rhEma su  heis 
     D  V_PAI2S RA_ASM N_ASM RP_GS N_VSM  P  RA_ASN N_ASN RP_GS P  

 eirEnE 
 eirEnE 
 N_DSF 

luk:2:30 hoti eidon  hoi  ophthalmoi mou  to   sOtErion sou  
     hoti horaO  ho   ophthalmos egO  ho   sOtErios su  
     C  V_AAI3P RA_NPM N_NPM   RP_GS RA_ASN A_ASN  RP_GS 

luk:2:31 ho   hEtoimasas kata prosOpon pantOn tOn  laOn 
     hos  hetoimazO kata prosOpon pas  ho   laos 
     RR_ASN V_AAI2S  P  N_ASN  A_GPM RA_GPM N_GPM 

luk:2:32 phOs eis apokalupsin ethnOn kai doxan laou sou  israEl 
     phOs heis apokalupsis ethnos kai doxa laos su  *PN*  
     N_ASN P  N_ASF    N_GPN C  N_ASF N_GSM RP_GS N_GSM 

luk:2:33 kai En   ho   patEr autou kai hE   mEtEr thaumazontes epi 
     kai eimi  ho   patEr autos kai ho   mEtEr thaumazO   epi 
     C  V_IAI3S RA_NSM N_NSM RP_GSM C  RA_NSF N_NSF V_PAPNPM   P  

 tois  laloumenois peri autou 
 ho   laleO    peri autos 
 RA_DPN V_PPPDPN  P  RP_GSM 

luk:2:34 kai eulogEsen autous sumeOn kai eipen  pros mariam tEn  mEtera 
     kai eulogeO  heautou *PN*  kai legO  pros *PN*  ho   mEtEr 
     C  V_AAI3S  RP_APM N_NSM C  V_AAI3S P  N_ASF RA_ASF N_ASF 

 autou idou houtos keitai eis ptOsin kai anastasin pollOn en  tO   
 autos idou houtos keimai heis ptOsis kai anastasis polus heis ho   
 RP_GSM X  RD_NSM V_PMI3S P  N_ASF C  N_ASF   A_GPM P  RA_DSM 

 israEl kai eis sEmeion antilegomenon 
 *PN*  kai heis sEmeion antilegO   
 N_DSM C  P  N_ASN  V_PPPASN   

luk:2:35 kai sou  [de] autEs tEn  psuchEn dieleusetai rhomphaia hopOs an 
     kai su  de  autos ho   psuchE dierchomai rhomphaia hopOs an 
     C  RP_GS C  RP_GSF RA_ASF N_ASF  V_FMI3S   N_NSF   C   X 

 apokaluphthOsin ek pollOn kardiOn dialogismoi 
 apokaluptO   ek polus kardia dialogismos 
 V_APS3P     P A_GPF N_GPF  N_NPM    

luk:2:36 kai En   hanna prophEtis thugatEr phanouEl ek phulEs asEr hautE 
     kai eimi  *PN* prophEtis thugatEr *PN*   ek phulE *PN* autos 
     C  V_IAI3S N_NSF N_NSF   N_NSF  N_GSM  P N_GSF N_GSM RD_NSF 

 probebEkuia en  hEmerais pollais zEsasa  meta andros etE  hepta apo tEs  
 probainO  heis hEmera  polus  zaO   meta anEr  etos hepta apo ho   
 V_XAPNSF  P  N_DPF  A_DPF  V_AAPNSF P  N_GSM N_APN A_APN P  RA_GSF 

 parthenias autEs 
 parthenia autos 
 N_GSF   RP_GSF 

luk:2:37 kai autE  chEra heOs etOn ogdoEkonta tessarOn hE   ouk aphistato 
     kai autos chEra heOs etos ogdoEkonta tessares hos  ou aphistamai 
     C  RP_NSF A_NSF P  N_GPN A_GPN   A_GPN  RR_NSF D  V_IMI3S  

 tou  hierou nEsteiais kai deEsesin latreuousa nukta kai hEmeran 
 ho   hieros nEsteia  kai deEsis  latreuO  nux  kai hEmera 
 RA_GSN A_GSN N_DPF   C  N_DPF  V_PAPNSF  N_ASF C  N_ASF  

luk:2:38 kai autE  tE   hOra epistasa anthOmologeito tO   theO kai 
     kai autos ho   hOra ephistEmi anthomologeomai ho   theos kai 
     C  RP_DSF RA_DSF N_DSF V_AAPNSF V_IMI3S     RA_DSM N_DSM C  

 elalei peri autou pasin tois  prosdechomenois lutrOsin ierousalEm 
 laleO  peri autos pas  ho   prosdechomai  lutrOsis *PN*    
 V_IAI3S P  RP_GSM A_DPM RA_DPM V_PMPDPM    N_ASF  N_GSF   

luk:2:39 kai hOs etelesan panta ta   kata ton  nomon kuriou epestrepsan 
     kai hOs teleO  pas  ho   kata ho   nomos kurios epistrephO 
     C  C  V_AAI3P A_APN RA_APN P  RA_ASM N_ASM N_GSM V_AAI3P   

 eis tEn  galilaian eis polin heautOn nazareth 
 heis ho   *PN*   heis polis heautou *PN*   
 P  RA_ASF N_ASF   P  N_ASF RP_GPM N_ASF  

luk:2:40 to   de paidion Euxanen kai ekrataiouto plEroumenon sophia kai 
     ho   de paidion auxanO kai krataioomai plEroO   sophia kai 
     RA_NSN C N_NSN  V_IAI3S C  V_IPI3S   V_PPPNSN  N_DSF C  

 charis theou En   ep auto  
 charis theos eimi  epi autos 
 N_NSF N_GSM V_IAI3S P  RP_ASN 

luk:2:41 kai eporeuonto hoi  goneis autou kat etos eis ierousalEm tE   
     kai poreuomai ho   goneus autos kata etos heis *PN*    ho   
     C  V_IMI3P  RA_NPM N_NPM RP_GSM P  N_ASN P  N_ASF   RA_DSF 

 heortE tou  pascha 
 heortE ho   pascha 
 N_DSF RA_GSN N_GSN 

luk:2:42 kai hote egeneto etOn dOdeka anabainontOn autOn kata to   ethos 
     kai hote ginomai etos dOdeka anabainO   autos kata ho   ethos 
     C  C  V_AMI3S N_GPN A_GPN V_PAPGPM   RP_GPM P  RA_ASN N_ASN 

 tEs  heortEs 
 ho   heortE 
 RA_GSF N_GSF  

luk:2:43 kai teleiOsantOn tas  hEmeras en  tO   hupostrephein autous 
     kai teleioO   ho   hEmera heis ho   hupostrephO  heautou 
     C  V_AAPGPM   RA_APF N_APF  P  RA_DSN V_PAN     RP_APM 

 hupemeinen iEsous ho   pais en  ierousalEm kai ouk egnOsan hoi  goneis 
 hupomenO  *PN*  ho   pais heis *PN*    kai ou ginOskO ho   goneus 
 V_AAI3S  N_NSM RA_NSM N_NSM P  N_DSF   C  D  V_AAI3P RA_NPM N_NPM 

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

luk:2:44 nomisantes de auton einai en  tE   sunodia Elthon  hEmeras hodon 
     nomizO   de autos eimi heis ho   sunodia erchomai hEmera hodos 
     V_AAPNPM  C RP_ASM V_PAN P  RA_DSF N_DSF  V_AAI3P N_GSF  N_ASF 

 kai anezEtoun auton en  tois  suggeneusin kai tois  gnOstois 
 kai anazEteO autos heis ho   suggenEs  kai ho   gnOstos 
 C  V_IAI3P  RP_ASM P  RA_DPM A_DPM    C  RA_DPM A_DPM  

luk:2:45 kai mE heurontes hupestrepsan eis ierousalEm anazEtountes auton 
     kai mE heuriskO hupostrephO heis *PN*    anazEteO   autos 
     C  D V_AAPNPM V_AAI3P   P  N_ASF   V_PAPNPM   RP_ASM 

luk:2:46 kai egeneto meta hEmeras treis heuron  auton en  tO   hierO 
     kai ginomai meta hEmera treis heuriskO autos heis ho   hieros 
     C  V_AMI3S P  N_APF  A_APF V_AAI3P RP_ASM P  RA_DSN A_DSN 

 kathezomenon en  mesO tOn  didaskalOn kai akouonta autOn kai eperOtOnta 
 kathezomai  heis mesos ho   didaskalos kai akouO  autos kai eperOtaO  
 V_PMPASM   P  A_DSN RA_GPM N_GPM   C  V_PAPASM RP_GPM C  V_PAPASM  

 autous 
 heautou 
 RP_APM 

luk:2:47 existanto de pantes hoi  akouontes autou epi tE   sunesei kai 
     existEmi de pas  ho   akouO   autos epi ho   sunesis kai 
     V_IMI3P  C A_NPM RA_NPM V_PAPNPM RP_GSM P  RA_DSF N_DSF  C  

 tais  apokrisesin autou 
 ho   apokrisis  autos 
 RA_DPF N_DPF    RP_GSM 

luk:2:48 kai idontes auton exeplagEsan kai eipen  pros auton hE   mEtEr 
     kai horaO  autos ekplEssomai kai legO  pros autos ho   mEtEr 
     C  V_AAPNPM RP_ASM V_API3P   C  V_AAI3S P  RP_ASM RA_NSF N_NSF 

 autou teknon ti   epoiEsas hEmin houtOs idou ho   patEr sou  kagO 
 autos teknon tis  poieO  egO  houtO idou ho   patEr su  kagO 
 RP_GSM N_VSN RI_ASN V_AAI2S RP_DP D   X  RA_NSM N_NSM RP_GS C  

 odunOmenoi ezEtoumen se  
 odunaomai zEteO   su  
 V_PMPNPM  V_IAI1P  RP_AS 

luk:2:49 kai eipen  pros autous ti   hoti ezEteite me  ouk Edeite hoti 
     kai legO  pros heautou tis  hoti zEteO  egO  ou oida  hoti 
     C  V_AAI3S P  RP_APM RI_ASN C  V_IAI2P RP_AS D  V_YAI2P C  

 en  tois  tou  patros mou  dei   einai me  
 heis ho   ho   patEr egO  deO   eimi egO  
 P  RA_DPN RA_GSM N_GSM RP_GS V_PAI3S V_PAN RP_AS 

luk:2:50 kai autoi ou sunEkan to   rhEma ho   elalEsen autois 
     kai autos ou suniEmi ho   rhEma hos  laleO  autos 
     C  RP_NPM D V_AAI3P RA_ASN N_ASN RR_ASN V_AAI3S RP_DPM 

luk:2:51 kai katebE  met autOn kai Elthen  eis nazareth kai En   
     kai katabainO meta autos kai erchomai heis *PN*   kai eimi  
     C  V_AAI3S  P  RP_GPM C  V_AAI3S P  N_ASF  C  V_IAI3S 

 hupotassomenos autois kai hE   mEtEr autou dietErei panta ta   rhEmata 
 hupotassO   autos kai ho   mEtEr autos diatEreO pas  ho   rhEma  
 V_PPPNSM    RP_DPM C  RA_NSF N_NSF RP_GSM V_IAI3S A_APN RA_APN N_APN  

 en  tE   kardia autEs 
 heis ho   kardia autos 
 P  RA_DSF N_DSF RP_GSF 

luk:2:52 kai iEsous proekopten [en tE]  sophia kai hElikia kai chariti para 
     kai *PN*  prokoptO  heis ho   sophia kai hElikia kai charis para 
     C  N_NSM V_IAI3S  P  RA_DSF N_DSF C  N_DSF  C  N_DSF  P  

 theO kai anthrOpois 
 theos kai anthrOpos 
 N_DSM C  N_DPM   


Help and Acknowledgements