Help and Acknowledgements


luk:24:1 tE   de mia  tOn  sabbatOn orthrou batheOs epi to   mnEma 
     ho   de heis ho   sabbaton orthros bathus epi ho   mnEma 
     RA_DSF C A_DSF RA_GPN N_GPN  N_GSM  A_GSM  P  RA_ASN N_ASN 

 Elthon  pherousai ha   hEtoimasan arOmata 
 erchomai pherO   hos  hetoimazO arOma  
 V_AAI3P V_PAPNPF RR_APN V_AAI3P  N_APN  

luk:24:2 heuron  de ton  lithon apokekulismenon apo tou  mnEmeiou 
     heuriskO de ho   lithos apokuliO    apo ho   mnEmeion 
     V_AAI3P C RA_ASM N_ASM V_XPPASM    P  RA_GSN N_GSN  

luk:24:3 eiselthousai de ouch heuron  to   sOma tou  kuriou iEsou 
     eiserchomai de ou  heuriskO ho   sOma ho   kurios *PN* 
     V_AAPNPF   C D  V_AAI3P RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM N_GSM 

luk:24:4 kai egeneto en  tO   aporeisthai autas  peri toutou kai idou 
     kai ginomai heis ho   aporeO   heautou peri houtos kai idou 
     C  V_AMI3S P  RA_DSN V_PMN    RP_APF P  RD_GSN C  X  

 andres duo  epestEsan autais en  esthEti astraptousE 
 anEr  duo  ephistEmi autos heis esthEs astraptO  
 N_NPM A_NPM V_AAI3P  RP_DPF P  N_DSF  V_PAPDSF  

luk:24:5 emphobOn de genomenOn autOn kai klinousOn ta   prosOpa eis tEn  
     emphobos de ginomai  autos kai klinO   ho   prosOpon heis ho   
     A_GPF  C V_AMPGPF RP_GPF C  V_PAPGPF RA_APN N_APN  P  RA_ASF 

 gEn  eipan  pros autas  ti   zEteite ton  zOnta  meta tOn  nekrOn 
 gE  legO  pros heautou tis  zEteO  ho   zaO   meta ho   nekros 
 N_ASF V_AAI3P P  RP_APF RI_ASN V_PAI2P RA_ASM V_PAPASM P  RA_GPM A_GPM 

luk:24:6 ouk estin  hOde alla EgerthE mnEsthEte  hOs elalEsen humin eti 
     ou eimi  hOde alla egeirO mimnEskomai hOs laleO  su  eti 
     D  V_PAI3S D  C  V_API3S V_APD2P   C  V_AAI3S RP_DP D  

 On    en  tE   galilaia 
 hos   heis ho   *PN*   
 V_PAPNSM P  RA_DSF N_DSF  

luk:24:7 legOn  ton  huion tou  anthrOpou hoti dei   paradothEnai eis 
     legO   ho   huios ho   anthrOpos hoti deO   paradidOmi  heis 
     V_PAPNSM RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   C  V_PAI3S V_APN    P  

 cheiras anthrOpOn hamartOlOn kai staurOthEnai kai tE   tritE hEmera 
 cheir  anthrOpos hamartOlos kai stauroO   kai ho   tritos hEmera 
 N_APF  N_GPM   A_GPM   C  V_APN    C  RA_DSF A_DSF N_DSF 

 anastEnai 
 anistEmi 
 V_AAN   

luk:24:8 kai emnEsthEsan tOn  rhEmatOn autou 
     kai mimnEskomai ho   rhEma  autos 
     C  V_API3P   RA_GPN N_GPN  RP_GSM 

luk:24:9 kai hupostrepsasai apo tou  mnEmeiou apEggeilan tauta panta tois  
     kai hupostrephO  apo ho   mnEmeion apaggellO houtos pas  ho   
     C  V_AAPNPF    P  RA_GSN N_GSN  V_AAI3P  RD_APN A_APN RA_DPM 

 hendeka kai pasin tois  loipois 
 hendeka kai pas  ho   loipos 
 A_DPM  C  A_DPM RA_DPM A_DPM  

luk:24:10 Esan  de hE   magdalEnE maria kai iOanna kai maria hE   iakObou 
     eimi  de ho   *PN*   *PN* kai *PN*  kai *PN* ho   *PN*  
     V_IAI3P C RA_NSF N_NSF   N_NSF C  N_NSF C  N_NSF RA_NSF N_GSM  

 kai hai  loipai sun autais elegon pros tous  apostolous tauta 
 kai ho   loipos sun autos legO  pros ho   apostolos houtos 
 C  RA_NPF A_NPF P  RP_DPF V_IAI3P P  RA_APM N_APM   RD_APN 

luk:24:11 kai ephanEsan enOpion autOn hOsei lEros ta   rhEmata tauta kai 
     kai phainO  enOpion autos hOsei lEros ho   rhEma  houtos kai 
     C  V_API3P  P    RP_GPM C   N_NSM RA_NPN N_NPN  RD_NPN C  

 Epistoun autais 
 apisteO autos 
 V_IAI3P RP_DPF 

luk:24:12 ho   de petros anastas edramen epi to   mnEmeion kai parakupsas 
     ho   de *PN*  anistEmi trechO epi ho   mnEmeion kai parakuptO 
     RA_NSM C N_NSM V_AAPNSM V_AAI3S P  RA_ASN N_ASN  C  V_AAPNSM  

 blepei ta   othonia mona kai apElthen  pros heauton thaumazOn to   
 blepO  ho   othonion monos kai aperchomai pros heautou thaumazO ho   
 V_PAI3S RA_APN N_APN  A_APN C  V_AAI3S  P  RP_ASM V_PAPNSM RA_ASN 

 gegonos 
 ginomai 
 V_XAPASN 

luk:24:13 kai idou duo  ex autOn en  autE  tE   hEmera Esan  
     kai idou duo  hex autos heis autos ho   hEmera eimi  
     C  X  A_NPM P  RP_GPM P  RP_DSF RA_DSF N_DSF V_IAI3P 

 poreuomenoi eis kOmEn apechousan stadious hexEkonta apo ierousalEm hE   
 poreuomai  heis kOmE apechO   stadioi hexEkonta apo *PN*    hos  
 V_PMPNPM  P  N_ASF V_PAPASF  N_APM  A_APM   P  N_GSF   RR_DSF 

 onoma emmaous 
 onoma *PN*  
 N_NSN N_NSF  

luk:24:14 kai autoi hOmiloun pros allElous peri pantOn tOn  sumbebEkotOn 
     kai autos homileO pros allElOn peri pas  ho   sumbainO   
     C  RP_NPM V_IAI3P P  RP_APM  P  A_GPN RA_GPN V_XAPGPN   

 toutOn 
 houtos 
 RD_GPN 

luk:24:15 kai egeneto en  tO   homilein autous kai suzEtein kai autos 
     kai ginomai heis ho   homileO heautou kai suzEteO kai autos 
     C  V_AMI3S P  RA_DSN V_PAN  RP_APM C  V_PAN  C  RP_NSM 

 iEsous eggisas suneporeueto autois 
 *PN*  eggizO  sumporeuomai autos 
 N_NSM V_AAPNSM V_IMI3S   RP_DPM 

luk:24:16 hoi  de ophthalmoi autOn ekratounto tou  mE epignOnai auton 
     ho   de ophthalmos autos krateO   ho   mE epiginOskO autos 
     RA_NPM C N_NPM   RP_GPM V_IPI3P  RA_GSN D V_AAN   RP_ASM 

luk:24:17 eipen  de pros autous tines hoi  logoi houtoi hous  antiballete 
     legO  de pros heautou tis  ho   logos houtos ous  antiballO  
     V_AAI3S C P  RP_APM RI_NPM RA_NPM N_NPM RD_NPM RR_APM V_PAI2P   

 pros allElous peripatountes kai estathEsan skuthrOpoi 
 pros allElOn peripateO   kai histEmi  skuthrOpos 
 P  RP_APM  V_PAPNPM   C  V_API3P  A_NPM   

luk:24:18 apokritheis de heis onomati kleopas eipen  pros auton su  monos 
     apokrinomai de heis onoma  *PN*  legO  pros autos su  monos 
     V_APPNSM  C A_NSM N_DSN  N_NSM  V_AAI3S P  RP_ASM RP_NS A_NSM 

 paroikeis ierousalEm kai ouk egnOs  ta   genomena en  autE  en  tais  
 paroikeO *PN*    kai ou ginOskO ho   ginomai heis autos heis ho   
 V_PAI2S  N_ASF   C  D  V_AAI2S RA_APN V_AMPAPN P  RP_DSF P  RA_DPF 

 hEmerais tautais 
 hEmera  houtos 
 N_DPF  RD_DPF 

luk:24:19 kai eipen  autois poia  hoi  de eipan  autO  ta   peri iEsou 
     kai legO  autos poios ho   de legO  autos ho   peri *PN* 
     C  V_AAI3S RP_DPM RI_APN RA_NPM C V_AAI3P RP_DSM RA_APN P  N_GSM 

 tou  nazarEnou hos  egeneto anEr prophEtEs dunatos en  ergO kai logO 
 ho   *PN*   hos  ginomai anEr prophEtEs dunatos heis ergon kai logos 
 RA_GSM A_GSM   RR_NSM V_AMI3S N_NSM N_NSM   A_NSM  P  N_DSN C  N_DSM 

 enantion tou  theou kai pantos tou  laou 
 enantion ho   theos kai pas  ho   laos 
 P    RA_GSM N_GSM C  A_GSM RA_GSM N_GSM 

luk:24:20 hopOs te paredOkan auton hoi  archiereis kai hoi  archontes 
     hopOs te paradidOmi autos ho   archiereus kai ho   archOn  
     D   C V_AAI3P  RP_ASM RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   

 hEmOn eis krima thanatou kai estaurOsan auton 
 egO  heis krima thanatos kai stauroO  autos 
 RP_GP P  N_ASN N_GSM  C  V_AAI3P  RP_ASM 

luk:24:21 hEmeis de Elpizomen hoti autos estin  ho   mellOn  lutrousthai 
     egO  de elpizO  hoti autos eimi  ho   mellO  lutroomai  
     RP_NP C V_IAI1P  C  RP_NSM V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM V_PMN    

 ton  israEl alla ge kai sun pasin toutois tritEn tautEn hEmeran agei  aph 
 ho   *PN*  alla ge kai sun pas  houtos tritos houtos hEmera agO   apo 
 RA_ASM N_ASM C  X D  P  A_DPN RD_DPN A_ASF RD_ASF N_ASF  V_PAI3S P  

 hou  tauta egeneto 
 hou  houtos ginomai 
 RR_GSM RD_NPN V_AMI3S 

luk:24:22 alla kai gunaikes tines ex hEmOn exestEsan hEmas genomenai 
     alla kai gunE   tis  hex egO  existEmi egO  ginomai  
     C  D  N_NPF  RI_NPF P  RP_GP V_AAI3P  RP_AP V_AMPNPF 

 orthrinai epi to   mnEmeion 
 orthrinos epi ho   mnEmeion 
 A_NPF   P  RA_ASN N_ASN  

luk:24:23 kai mE heurousai to   sOma autou Elthon  legousai kai optasian 
     kai mE heuriskO ho   sOma autos erchomai legO   kai optasia 
     C  D V_AAPNPF RA_ASN N_ASN RP_GSM V_AAI3P V_PAPNPF D  N_ASF  

 aggelOn heOrakenai hoi  legousin auton zEn  
 aggelos horaO   hos  legO   autos zaO  
 N_GPM  V_XAN   RR_NPM V_PAI3P RP_ASM V_PAN 

luk:24:24 kai apElthon  tines tOn  sun hEmin epi to   mnEmeion kai 
     kai aperchomai tis  ho   sun egO  epi ho   mnEmeion kai 
     C  V_AAI3P  RI_NPM RA_GPM P  RP_DP P  RA_ASN N_ASN  C  

 heuron  houtOs kathOs kai hai  gunaikes eipon  auton de ouk eidon  
 heuriskO houtO kathOs kai ho   gunE   legO  autos de ou horaO  
 V_AAI3P D   C   D  RA_NPF N_NPF  V_AAI3P RP_ASM C D  V_AAI3P 

luk:24:25 kai autos eipen  pros autous O anoEtoi kai bradeis tE   kardia 
     kai autos legO  pros heautou O anoEtos kai bradus ho   kardia 
     C  RP_NSM V_AAI3S P  RP_APM X A_VPM  C  A_VPM  RA_DSF N_DSF 

 tou  pisteuein epi pasin hois  elalEsan hoi  prophEtai 
 ho   pisteuO  epi pas  hos  laleO  ho   prophEtEs 
 RA_GSN V_PAN   P  A_DPN RR_DPN V_AAI3P RA_NPM N_NPM   

luk:24:26 ouchi tauta edei  pathein ton  christon kai eiselthein eis 
     ou  houtos esthiO paschO ho   *PN*   kai eiserchomai heis 
     X   RD_APN V_IAI3S V_AAN  RA_ASM N_ASM  C  V_AAN    P  

 tEn  doxan autou 
 ho   doxa autos 
 RA_ASF N_ASF RP_GSM 

luk:24:27 kai arxamenos apo mOuseOs kai apo pantOn tOn  prophEtOn 
     kai archO   apo *PN*  kai apo pas  ho   prophEtEs 
     C  V_AMPNSM P  N_GSM  C  P  A_GPM RA_GPM N_GPM   

 diermEneusen autois en  pasais tais  graphais ta   peri heautou 
 diermEneuO  autos heis pas  ho   graphE  ho   peri heautou 
 V_AAI3S   RP_DPM P  A_DPF RA_DPF N_DPF  RA_APN P  RP_GSM 

luk:24:28 kai Eggisan eis tEn  kOmEn hou eporeuonto kai autos prosepoiEsato 
     kai eggizO heis ho   kOmE hou poreuomai kai autos prospoieomai 
     C  V_AAI3P P  RA_ASF N_ASF D  V_IMI3P  C  RP_NSM V_AMI3S    

 porrOteron poreuesthai 
 porrOteron poreuomai  
 D     V_PMN    

luk:24:29 kai parebiasanto auton legontes meinon meth hEmOn hoti pros 
     kai parabiazomai autos legO   menO  meta egO  hoti pros 
     C  V_AMI3P   RP_ASM V_PAPNPM V_AAD2S P  RP_GP C  P  

 hesperan estin  kai kekliken EdE hE   hEmera kai eisElthen  tou  meinai 
 hespera eimi  kai klinO  EdE ho   hEmera kai eiserchomai ho   menO  
 N_ASF  V_PAI3S C  V_XAI3S D  RA_NSF N_NSF C  V_AAI3S   RA_GSN V_AAN 

 sun autois 
 sun autos 
 P  RP_DPM 

luk:24:30 kai egeneto en  tO   kataklithEnai auton met autOn labOn  
     kai ginomai heis ho   kataklinO   autos meta autos lambanO 
     C  V_AMI3S P  RA_DSN V_APN     RP_ASM P  RP_GPM V_AAPNSM 

 ton  arton eulogEsen kai klasas  epedidou autois 
 ho   artos eulogeO  kai klasis  epididOmi autos 
 RA_ASM N_ASM V_AAI3S  C  V_AAPNSM V_IAI3S  RP_DPM 

luk:24:31 autOn de diEnoichthEsan hoi  ophthalmoi kai epegnOsan auton kai 
     autos de dianoigO    ho   ophthalmos kai epiginOskO autos kai 
     RP_GPM C V_API3P    RA_NPM N_NPM   C  V_AAI3P  RP_ASM C  

 autos aphantos egeneto ap autOn 
 autos aphantos ginomai apo autos 
 RP_NSM A_NSM  V_AMI3S P  RP_GPM 

luk:24:32 kai eipan  pros allElous ouchi hE   kardia hEmOn kaiomenE En   
     kai legO  pros allElOn ou  ho   kardia egO  kaiO   eimi  
     C  V_AAI3P P  RP_APM  X   RA_NSF N_NSF RP_GP V_PPPNSF V_IAI3S 

 [en hEmin] hOs elalei hEmin en  tE   hodO hOs diEnoigen hEmin tas  
 heis egO  hOs laleO  egO  heis ho   hodos hOs dianoigO egO  ho   
 P  RP_DP C  V_IAI3S RP_DP P  RA_DSF N_DSF C  V_IAI3S  RP_DP RA_APF 

 graphas 
 graphE 
 N_APF  

luk:24:33 kai anastantes autE  tE   hOra hupestrepsan eis ierousalEm kai 
     kai anistEmi  autos ho   hOra hupostrephO heis *PN*    kai 
     C  V_AAPNPM  RP_DSF RA_DSF N_DSF V_AAI3P   P  N_ASF   C  

 heuron  Ethroismenous tous  hendeka kai tous  sun autois 
 heuriskO athroizO   ho   hendeka kai ho   sun autos 
 V_AAI3P V_XPPAPM   RA_APM A_APM  C  RA_APM P  RP_DPM 

luk:24:34 legontas hoti ontOs EgerthE ho   kurios kai OphthE simOni 
     legO   hoti ontOs egeirO ho   kurios kai horaO  *PN*  
     V_PAPAPM C  D   V_API3S RA_NSM N_NSM C  V_API3S N_DSM 

luk:24:35 kai autoi exEgounto ta   en  tE   hodO kai hOs egnOsthE autois 
     kai autos exEgeomai ho   heis ho   hodos kai hOs ginOskO autos 
     C  RP_NPM V_IMI3P  RA_APN P  RA_DSF N_DSF C  C  V_API3S RP_DPM 

 en  tE   klasei tou  artou 
 heis ho   klasis ho   artos 
 P  RA_DSF N_DSF RA_GSM N_GSM 

luk:24:36 tauta de autOn lalountOn autos estE  en  mesO autOn kai 
     houtos de autos laleO   autos histEmi heis mesos autos kai 
     RD_APN C RP_GPM V_PAPGPM RP_NSM V_AAI3S P  A_DSN RP_GPM C  

 legei  autois eirEnE humin 
 legO  autos eirEnE su  
 V_PAI3S RP_DPM N_NSF RP_DP 

luk:24:37 ptoEthentes de kai emphoboi genomenoi edokoun pneuma theOrein 
     ptoeomai  de kai emphobos ginomai  dokeO  pneuma theOreO 
     V_APPNPM  C C  A_NPM  V_AMPNPM V_IAI3P N_ASN V_PAN  

luk:24:38 kai eipen  autois ti   tetaragmenoi este  kai dia ti   
     kai legO  autos tis  tarassO   eimi  kai dia tis  
     C  V_AAI3S RP_DPM RI_ASN V_XPPNPM   V_PAI2P C  P  RI_ASN 

 dialogismoi anabainousin en  tE   kardia humOn 
 dialogismos anabainO   heis ho   kardia su  
 N_NPM    V_PAI3P   P  RA_DSF N_DSF RP_GP 

luk:24:39 idete  tas  cheiras mou  kai tous  podas mou  hoti egO  
     horaO  ho   cheir  egO  kai ho   pous egO  hoti egO  
     V_AAD2P RA_APF N_APF  RP_GS C  RA_APM N_APM RP_GS C  RP_NS 

 eimi  autos psElaphEsate me  kai idete  hoti pneuma sarka kai ostea 
 eimi  autos psElaphaO  egO  kai horaO  hoti pneuma sarx kai osteon 
 V_PAI1S RP_NSM V_AAD2P   RP_AS C  V_AAD2P C  N_NSN N_ASF C  N_APN 

 ouk echei  kathOs eme  theOreite echonta 
 ou echO  kathOs egO  theOreO  echO   
 D  V_PAI3S C   RP_AS V_PAI2P  V_PAPASM 

luk:24:40 kai touto eipOn  edeixen autois tas  cheiras kai tous  podas 
     kai houtos legO   deiknumi autos ho   cheir  kai ho   pous 
     C  RD_ASN V_AAPNSM V_AAI3S RP_DPM RA_APF N_APF  C  RA_APM N_APM 

luk:24:41 eti de apistountOn autOn apo tEs  charas kai thaumazontOn eipen  
     eti de apisteO   autos apo ho   chara kai thaumazO   legO  
     D  C V_PAPGPM  RP_GPM P  RA_GSF N_GSF C  V_PAPGPM   V_AAI3S 

 autois echete ti   brOsimon enthade 
 autos echO  tis  brOsimos enthade 
 RP_DPM V_PAI2P RI_ASN A_ASN  D    

luk:24:42 hoi  de epedOkan autO  ichthuos optou meros 
     ho   de epididOmi autos ichthus optos meros 
     RA_NPM C V_AAI3P  RP_DSM N_GSM  A_GSM N_ASN 

luk:24:43 kai labOn  enOpion autOn ephagen 
     kai lambanO enOpion autos esthiO 
     C  V_AAPNSM P    RP_GPM V_AAI3S 

luk:24:44 eipen  de pros autous houtoi hoi  logoi mou  hous  elalEsa pros 
     legO  de pros heautou houtos ho   logos egO  ous  laleO  pros 
     V_AAI3S C P  RP_APM RD_NPM RA_NPM N_NPM RP_GS RR_APM V_AAI1S P  

 humas eti On    sun humin hoti dei   plErOthEnai panta ta   gegrammena 
 su  eti hos   sun su  hoti deO   plEroO   pas  ho   graphO   
 RP_AP D  V_PAPNSM P  RP_DP D  V_PAI3S V_APN    A_APN RA_APN V_XPPAPN  

 en  tO   nomO mOuseOs kai tois  prophEtais kai psalmois peri emou 
 heis ho   nomos *PN*  kai ho   prophEtEs kai psalmos peri egO  
 P  RA_DSM N_DSM N_GSM  C  RA_DPM N_DPM   C  N_DPM  P  RP_GS 

luk:24:45 tote diEnoixen autOn ton  noun tou  sunienai tas  graphas 
     tote dianoigO autos ho   nous ho   suniEmi ho   graphE 
     D  V_AAI3S  RP_GPM RA_ASM N_ASM RA_GSN V_PAN  RA_APF N_APF  

luk:24:46 kai eipen  autois hoti houtOs gegraptai pathein ton  christon kai 
     kai legO  autos hoti houtO graphO  paschO ho   *PN*   kai 
     C  V_AAI3S RP_DPM C  D   V_XPI3S  V_AAN  RA_ASM N_ASM  C  

 anastEnai ek nekrOn tE   tritE hEmera 
 anistEmi ek nekros ho   tritos hEmera 
 V_AAN   P A_GPM RA_DSF A_DSF N_DSF 

luk:24:47 kai kEruchthEnai epi tO   onomati autou metanoian eis aphesin 
     kai kErussO   epi ho   onoma  autos metanoia heis aphesis 
     C  V_APN    P  RA_DSN N_DSN  RP_GSM N_ASF   P  N_ASF  

 hamartiOn eis panta ta   ethnE arxamenoi apo ierousalEm 
 hamartia heis pas  ho   ethnos archO   apo *PN*    
 N_GPF   P  A_APN RA_APN N_APN V_AMPNPM P  N_GSF   

luk:24:48 humeis martures toutOn 
     su   martus  houtos 
     RP_NP N_NPM  RD_GPN 

luk:24:49 kai [idou] egO  apostellO tEn  epaggelian tou  patros mou  eph 
     kai idou  egO  apostellO ho   epaggelia ho   patEr egO  epi 
     C  X   RP_NS V_PAI1S  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM RP_GS P  

 humas humeis de kathisate en  tE   polei heOs hou  endusEsthe ex 
 su  su   de kathizO  heis ho   polis heOs hou  enduO   hex 
 RP_AP RP_NP C V_AAD2P  P  RA_DSF N_DSF P  RR_GSM V_AMS2P  P  

 hupsous dunamin 
 hupsos dunamis 
 N_GSN  N_ASF  

luk:24:50 exEgagen de autous [exO] heOs pros bEthanian kai eparas  tas  
     exagO  de heautou echO heOs pros *PN*   kai epairO  ho   
     V_AAI3S C RP_APM D   P  P  N_ASF   C  V_AAPNSM RA_APF 

 cheiras autou eulogEsen autous 
 cheir  autos eulogeO  heautou 
 N_APF  RP_GSM V_AAI3S  RP_APM 

luk:24:51 kai egeneto en  tO   eulogein auton autous diestE  ap autOn 
     kai ginomai heis ho   eulogeO autos heautou diistEmi apo autos 
     C  V_AMI3S P  RA_DSN V_PAN  RP_ASM RP_APM V_AAI3S P  RP_GPM 

 kai anephereto eis ton  ouranon 
 kai anapherO  heis ho   ouranos 
 C  V_IPI3S  P  RA_ASM N_ASM  

luk:24:52 kai autoi proskunEsantes auton hupestrepsan eis ierousalEm meta 
     kai autos proskuneO   autos hupostrephO heis *PN*    meta 
     C  RP_NPM V_AAPNPM    RP_ASM V_AAI3P   P  N_ASF   P  

 charas megalEs 
 chara megas  
 N_GSF A_GSF  

luk:24:53 kai Esan  dia pantos en  tO   hierO eulogountes ton  theon 
     kai eimi  dia pas  heis ho   hieros eulogeO   ho   theos 
     C  V_IAI3P P  A_GSM P  RA_DSN A_DSN V_PAPNPM  RA_ASM N_ASM 


Help and Acknowledgements