Help and Acknowledgements


luk:23:1 kai anastan hapan to   plEthos autOn Egagon auton epi ton  
     kai anistEmi hapas ho   plEthos autos agO   autos epi ho   
     C  V_AAPNSN A_NSN RA_NSN N_NSN  RP_GPM V_AAI3P RP_ASM P  RA_ASM 

 pilaton 
 *PN*  
 N_ASM  

luk:23:2 Erxanto de katEgorein autou legontes touton heuramen diastrephonta 
     archO  de katEgoreO autos legO   houtos heuriskO diastrephO  
     V_AMI3P C V_PAN   RP_GSM V_PAPNPM RD_ASM V_AAI1P V_PAPASM   

 to   ethnos hEmOn kai kOluonta phorous kaisari didonai kai legonta heauton 
 ho   ethnos egO  kai kOluO  phoros *PN*  didOmi kai legO   heautou 
 RA_ASN N_ASN RP_GP C  V_PAPASM N_APM  N_DSM  V_PAN  C  V_PAPASM RP_ASM 

 christon basilea einai 
 *PN*   basileus eimi 
 N_ASM  N_ASM  V_PAN 

luk:23:3 ho   de pilatos ErOtEsen auton legOn  su  ei   ho   
     ho   de *PN*  erOtaO  autos legO   su  eimi  ho   
     RA_NSM C N_NSM  V_AAI3S RP_ASM V_PAPNSM RP_NS V_PAI2S RA_NSM 

 basileus tOn  ioudaiOn ho   de apokritheis autO  ephE  su  legeis 
 basileus ho   *PN*   ho   de apokrinomai autos phEmi  su  legO  
 N_NSM  RA_GPM A_GPM  RA_NSM C V_APPNSM  RP_DSM V_IAI3S RP_NS V_PAI2S 

luk:23:4 ho   de pilatos eipen  pros tous  archiereis kai tous  ochlous 
     ho   de *PN*  legO  pros ho   archiereus kai ho   ochlos 
     RA_NSM C N_NSM  V_AAI3S P  RA_APM N_APM   C  RA_APM N_APM  

 ouden heuriskO aition en  tO   anthrOpO toutO 
 oudeis heuriskO aitios heis ho   anthrOpos houtos 
 A_ASN V_PAI1S A_ASN P  RA_DSM N_DSM   RD_DSM 

luk:23:5 hoi  de epischuon legontes hoti anaseiei ton  laon didaskOn kath 
     ho   de epischuO legO   hoti anaseiO ho   laos didaskO kata 
     RA_NPM C V_IAI3P  V_PAPNPM C  V_PAI3S RA_ASM N_ASM V_PAPNSM P  

 holEs tEs  ioudaias kai arxamenos apo tEs  galilaias heOs hOde 
 holos ho   *PN*   kai archO   apo ho   *PN*   heOs hOde 
 A_GSF RA_GSF N_GSF  D  V_AMPNSM P  RA_GSF N_GSF   P  D  

luk:23:6 pilatos de akousas epErOtEsen ei ho   anthrOpos galilaios estin  
     *PN*  de akouO  eperOtaO  ei ho   anthrOpos *PN*   eimi  
     N_NSM  C V_AAPNSM V_AAI3S  X RA_NSM N_NSM   A_NSM   V_PAI3S 

luk:23:7 kai epignous  hoti ek tEs  exousias hErOdou estin  anepempsen 
     kai epiginOskO hoti ek ho   exousia *PN*  eimi  anapempO  
     C  V_AAPNSM  C  P RA_GSF N_GSF  N_GSM  V_PAI3S V_AAI3S  

 auton pros hErOdEn onta   kai auton en  hierosolumois en  tautais 
 autos pros *PN*  eimi   kai autos heis *PN*     heis houtos 
 RP_ASM P  N_ASM  V_PAPASM D  RP_ASM P  N_DPN     P  RD_DPF 

 tais  hEmerais 
 ho   hEmera  
 RA_DPF N_DPF  

luk:23:8 ho   de hErOdEs idOn   ton  iEsoun echarE lian En   gar ex 
     ho   de *PN*  horaO  ho   *PN*  chairO lian eimi  gar hex 
     RA_NSM C N_NSM  V_AAPNSM RA_ASM N_ASM V_API3S D  V_IAI3S C  P  

 hikanOn chronOn thelOn  idein auton dia to   akouein peri autou kai 
 hikanos chronos thelO  horaO autos dia ho   akouO  peri autos kai 
 A_GPM  N_GPM  V_PAPNSM V_AAN RP_ASM P  RA_ASN V_PAN  P  RP_GSM C  

 Elpizen ti   sEmeion idein hup autou ginomenon 
 elpizO tis  sEmeion horaO hupo autos ginomai  
 V_IAI3S RI_ASN N_ASN  V_AAN P  RP_GSM V_PMPASN 

luk:23:9 epErOta de auton en  logois hikanois autos de ouden apekrinato 
     eperOtaO de autos heis logos hikanos autos de oudeis apokrinomai 
     V_IAI3S C RP_ASM P  N_DPM A_DPM  RP_NSM C A_ASN V_AMI3S   

 autO  
 autos 
 RP_DSM 

luk:23:10 heistEkeisan de hoi  archiereis kai hoi  grammateis eutonOs 
     histEmi   de ho   archiereus kai ho   grammateus eutonOs 
     V_YAI3P   C RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   D    

 katEgorountes autou 
 katEgoreO   autos 
 V_PAPNPM   RP_GSM 

luk:23:11 exouthenEsas de auton [kai] ho   hErOdEs sun tois  strateumasin 
     exoutheneO  de autos kai  ho   *PN*  sun ho   strateuma  
     V_AAPNSM   C RP_ASM D   RA_NSM N_NSM  P  RA_DPN N_DPN    

 autou kai empaixas peribalOn esthEta lampran anepempsen auton tO   pilatO 
 autos kai empaizO periballO esthEs lampros anapempO  autos ho   *PN*  
 RP_GSM C  V_AAPNSM V_AAPNSM N_ASF  A_ASF  V_AAI3S  RP_ASM RA_DSM N_DSM 

luk:23:12 egenonto de philoi ho   te hErOdEs kai ho   pilatos en  autE  
     ginomai de philos ho   te *PN*  kai ho   *PN*  heis autos 
     V_AMI3P C A_NPM RA_NSM C N_NSM  C  RA_NSM N_NSM  P  RP_DSF 

 tE   hEmera met allElOn proupErchon gar en  echthra ontes  pros autous 
 ho   hEmera meta allElOn prouparchO gar heis echthra eimi   pros heautou 
 RA_DSF N_DSF P  RP_GPM V_IAI3P   C  P  N_DSF  V_PAPNPM P  RP_APM 

luk:23:13 pilatos de sugkalesamenos tous  archiereis kai tous  archontas kai 
     *PN*  de sugkaleO    ho   archiereus kai ho   archOn  kai 
     N_NSM  C V_AMPNSM    RA_APM N_APM   C  RA_APM N_APM   C  

 ton  laon 
 ho   laos 
 RA_ASM N_ASM 

luk:23:14 eipen  pros autous prosEnegkate moi  ton  anthrOpon touton hOs 
     legO  pros heautou prospherO  egO  ho   anthrOpos houtos hOs 
     V_AAI3S P  RP_APM V_AAI2P   RP_DS RA_ASM N_ASM   RD_ASM C  

 apostrephonta ton  laon kai idou egO  enOpion humOn anakrinas outhen 
 apostrephO  ho   laos kai idou egO  enOpion su  anakrinO oudeis 
 V_PAPASM   RA_ASM N_ASM C  X  RP_NS P    RP_GP V_AAPNSM A_ASN 

 heuron  en  tO   anthrOpO toutO aition hOn  katEgoreite kat autou 
 heuriskO heis ho   anthrOpos houtos aitios hos  katEgoreO  kata autos 
 V_AAI1S P  RA_DSM N_DSM   RD_DSM A_ASN RR_GPN V_PAI2P   P  RP_GSM 

luk:23:15 all oude hErOdEs anepempsen gar auton pros hEmas kai idou ouden 
     alla oude *PN*  anapempO  gar autos pros egO  kai idou oudeis 
     C  D  N_NSM  V_AAI3S  C  RP_ASM P  RP_AP C  X  A_NSN 

 axion thanatou estin  pepragmenon autO  
 axios thanatos eimi  prassO   autos 
 A_NSN N_GSM  V_PAI3S V_XPPNSN  RP_DSM 

luk:23:16 paideusas oun auton apolusO 
     paideuO  oun autos apoluO 
     V_AAPNSM C  RP_ASM V_FAI1S 

luk:23:18 anekragon de pamplEthei legontes aire  touton apoluson de hEmin 
     anakrazO de pamplEthei legO   airO  houtos apoluO  de egO  
     V_AAI3P  C D     V_PAPNPM V_PAD2S RD_ASM V_AAD2S C RP_DP 

 ton  barabban 
 ho   *PN*   
 RA_ASM N_ASM  

luk:23:19 hostis En   dia stasin tina  genomenEn en  tE   polei kai 
     hostis eimi  dia stasis tis  ginomai  heis ho   polis kai 
     RR_NSM V_IAI3S P  N_ASF RI_ASF V_AMPASF P  RA_DSF N_DSF C  

 phonon blEtheis en  tE   phulakE 
 phonos ballO  heis ho   phulakE 
 N_ASM V_APPNSM P  RA_DSF N_DSF  

luk:23:20 palin de ho   pilatos prosephOnEsen autois thelOn  apolusai ton  
     palin de ho   *PN*  prosphOneO  autos thelO  apoluO  ho   
     D   C RA_NSM N_NSM  V_AAI3S    RP_DPM V_PAPNSM V_AAN  RA_ASM 

 iEsoun 
 *PN*  
 N_ASM 

luk:23:21 hoi  de epephOnoun legontes staurou staurou auton 
     ho   de epiphOneO legO   stauroO stauroO autos 
     RA_NPM C V_IAI3P  V_PAPNPM V_PAD2S V_PAD2S RP_ASM 

luk:23:22 ho   de triton eipen  pros autous ti   gar kakon epoiEsen 
     ho   de tritos legO  pros heautou tis  gar kakos poieO  
     RA_NSM C A_ASN V_AAI3S P  RP_APM RI_ASN C  A_ASN V_AAI3S 

 houtos ouden aition thanatou heuron  en  autO  paideusas oun auton 
 houtos oudeis aitios thanatos heuriskO heis autos paideuO  oun autos 
 RD_NSM A_ASN A_ASN N_GSM  V_AAI1S P  RP_DSM V_AAPNSM C  RP_ASM 

 apolusO 
 apoluO 
 V_FAI1S 

luk:23:23 hoi  de epekeinto phOnais megalais aitoumenoi auton staurOthEnai 
     ho   de epikeimai phOnE  megas  aiteO   autos stauroO   
     RA_NPM C V_IMI3P  N_DPF  A_DPF  V_PMPNPM  RP_ASM V_APN    

 kai katischuon hai  phOnai autOn 
 kai katischuO ho   phOnE autos 
 C  V_IAI3P  RA_NPF N_NPF RP_GPM 

luk:23:24 kai pilatos epekrinen genesthai to   aitEma autOn 
     kai *PN*  epikrinO ginomai  ho   aitEma autos 
     C  N_NSM  V_AAI3S  V_AMN   RA_ASN N_ASN RP_GPM 

luk:23:25 apelusen de ton  dia stasin kai phonon beblEmenon eis phulakEn 
     apoluO  de ho   dia stasis kai phonos ballO   heis phulakE 
     V_AAI3S C RA_ASM P  N_ASF C  N_ASM V_XPPASM  P  N_ASF  

 hon  Etounto ton  de iEsoun paredOken tO   thelEmati autOn 
 eimi  aiteO  ho   de *PN*  paradidOmi ho   thelEma  autos 
 RR_ASM V_IMI3P RA_ASM C N_ASM V_AAI3S  RA_DSN N_DSN   RP_GPM 

luk:23:26 kai hOs apEgagon auton epilabomenoi simOna tina  kurEnaion 
     kai hOs apagO  autos epilambanomai *PN*  tis  *PN*   
     C  C  V_AAI3P RP_ASM V_AMPNPM   N_ASM RI_ASM N_ASM   

 erchomenon ap agrou epethEkan autO  ton  stauron pherein opisthen tou  
 erchomai  apo agros epitithEmi autos ho   stauros pherO  opisthen ho   
 V_PMPASM  P  N_GSM V_AAI3P  RP_DSM RA_ASM N_ASM  V_PAN  P    RA_GSM 

 iEsou 
 *PN* 
 N_GSM 

luk:23:27 Ekolouthei de autO  polu plEthos tou  laou kai gunaikOn hai  
     akoloutheO de autos polus plEthos ho   laos kai gunE   hos  
     V_IAI3S  C RP_DSM A_NSN N_NSN  RA_GSM N_GSM C  N_GPF  RR_NPF 

 ekoptonto kai ethrEnoun auton 
 koptO   kai thrEneO  autos 
 V_IMI3P  C  V_IAI3P  RP_ASM 

luk:23:28 strapheis de pros autas  [ho]  iEsous eipen  thugateres ierousalEm 
     strephO  de pros heautou ho   *PN*  legO  thugatEr  *PN*    
     V_APPNSM C P  RP_APF RA_NSM N_NSM V_AAI3S N_VPF   N_GSF   

 mE klaiete ep eme  plEn eph heautas klaiete kai epi ta   tekna humOn 
 mE klaiO  epi egO  plEn epi heautou klaiO  kai epi ho   teknon su  
 D V_PAD2P P  RP_AS C  P  RP_APF V_PAD2P C  P  RA_APN N_APN RP_GP 

luk:23:29 hoti idou erchontai hEmerai en  hais  erousin makariai hai  
     hoti idou erchomai hEmera heis hos  legO  makarios ho   
     C  X  V_PMI3P  N_NPF  P  RR_DPF V_FAI3P A_NPF  RA_NPF 

 steirai kai hai  koiliai hai  ouk egennEsan kai mastoi hoi  ouk 
 steira kai ho   koilia hos  ou gennaO  kai mastos hos  ou 
 A_NPF  C  RA_NPF N_NPF  RR_NPF D  V_AAI3P  C  N_NPM RR_NPM D  

 ethrepsan 
 trephO  
 V_AAI3P  

luk:23:30 tote arxontai legein tois  oresin pesete eph hEmas kai tois  
     tote archO  legO  ho   oros  piptO  epi egO  kai ho   
     D  V_FMI3P V_PAN RA_DPN N_DPN V_AAD2P P  RP_AP C  RA_DPM 

 bounois kalupsate hEmas 
 bounos kaluptO  egO  
 N_DPM  V_AAD2P  RP_AP 

luk:23:31 hoti ei en  tO   hugrO xulO tauta poiousin en  tO   xErO 
     hoti ei heis ho   hugros xulon houtos poieO  heis ho   xEros 
     C  C P  RA_DSN A_DSN N_DSN RD_APN V_PAI3P P  RA_DSN A_DSN 

 ti   genEtai 
 tis  ginomai 
 RI_NSN V_AMS3S 

luk:23:32 Egonto de kai heteroi kakourgoi duo  sun autO  anairethEnai 
     agO   de kai heteros kakourgos duo  sun autos anaireO   
     V_IPI3P C D  A_NPM  A_NPM   A_NPM P  RP_DSM V_APN    

luk:23:33 kai hote Elthon  epi ton  topon ton  kaloumenon kranion ekei 
     kai hote erchomai epi ho   topos ho   kaleO   kranion ekei 
     C  C  V_AAI3P P  RA_ASM N_ASM RA_ASM V_PPPASM  N_ASN  D  

 estaurOsan auton kai tous  kakourgous hon  men ek dexiOn hon  de ex 
 stauroO  autos kai ho   kakourgos eimi  men ek dexios eimi  de hex 
 V_AAI3P  RP_ASM C  RA_APM A_APM   RR_ASM C  P A_GPN RR_ASM C P  

 aristerOn 
 aristeros 
 A_GPN   

luk:23:34 [h[o  de iEsous elegen pater aphes  autois ou gar oidasin ti   
     ho   de *PN*  legO  patEr aphiEmi autos ou gar oida  tis  
     RA_NSM C N_NSM V_IAI3S N_VSM V_AAD2S RP_DPM D C  V_XAI3P RI_ASN 

 poiousin]] diamerizomenoi de ta   himatia autou ebalon klErous 
 poieO   diamerizO   de ho   himation autos ballO  klEros 
 V_PAI3P  V_PMPNPM    C RA_APN N_APN  RP_GSM V_AAI3P N_APM  

luk:23:35 kai heistEkei ho   laos theOrOn exemuktErizon de kai hoi  
     kai histEmi  ho   laos theOreO ekmuktErizO  de kai ho   
     C  V_YAI3S  RA_NSM N_NSM V_PAPNSM V_IAI3P    C D  RA_NPM 

 archontes legontes allous esOsen sOsatO heauton ei houtos estin  ho   
 archOn  legO   allos sOzO  sOzO  heautou ei houtos eimi  ho   
 N_NPM   V_PAPNPM A_APM V_AAI3S V_AAD3S RP_ASM C RD_NSM V_PAI3S RA_NSM 

 christos tou  theou ho   eklektos 
 *PN*   ho   theos ho   eklektos 
 N_NSM  RA_GSM N_GSM RA_NSM A_NSM  

luk:23:36 enepaixan de autO  kai hoi  stratiOtai proserchomenoi oxos 
     empaizO  de autos kai ho   stratiOtEs proserchomai  oxos 
     V_AAI3P  C RP_DSM D  RA_NPM N_NPM   V_PMPNPM    N_ASN 

 prospherontes autO  
 prospherO   autos 
 V_PAPNPM   RP_DSM 

luk:23:37 kai legontes ei su  ei   ho   basileus tOn  ioudaiOn sOson  
     kai legO   ei su  eimi  ho   basileus ho   *PN*   sOzO  
     C  V_PAPNPM C RP_NS V_PAI2S RA_NSM N_NSM  RA_GPM A_GPM  V_AAD2S 

 seauton 
 seautou 
 RP_ASM 

luk:23:38 En   de kai epigraphE ep autO  ho   basileus tOn  ioudaiOn 
     eimi  de kai epigraphE epi autos ho   basileus ho   *PN*   
     V_IAI3S C D  N_NSF   P  RP_DSM RA_NSM N_NSM  RA_GPM A_GPM  

 houtos 
 houtos 
 RD_NSM 

luk:23:39 heis de tOn  kremasthentOn kakourgOn eblasphEmei auton legOn  
     heis de ho   kremannumi  kakourgos blasphEmeO autos legO   
     A_NSM C RA_GPM V_APPGPM   A_GPM   V_IAI3S   RP_ASM V_PAPNSM 

 ouchi su  ei   ho   christos sOson  seauton kai hEmas 
 ou  su  eimi  ho   *PN*   sOzO  seautou kai egO  
 X   RP_NS V_PAI2S RA_NSM N_NSM  V_AAD2S RP_ASM C  RP_AP 

luk:23:40 apokritheis de ho   heteros epitimOn autO  ephE  oude phobE   
     apokrinomai de ho   heteros epitimaO autos phEmi  oude phobeomai 
     V_APPNSM  C RA_NSM A_NSM  V_PAPNSM RP_DSM V_IAI3S D  V_PMI2S  

 su  ton  theon hoti en  tO   autO krimati ei   
 su  ho   theos hoti heis ho   autos krima  eimi  
 RP_NS RA_ASM N_ASM C  P  RA_DSN A_DSN N_DSN  V_PAI2S 

luk:23:41 kai hEmeis men dikaiOs axia gar hOn  epraxamen apolambanomen 
     kai egO  men dikaiOs axios gar hos  prassO  apolambanO  
     C  RP_NP C  D    A_APN C  RR_GPN V_AAI1P  V_PAI1P    

 houtos de ouden atopon epraxen 
 houtos de oudeis atopos prassO 
 RD_NSM C A_ASN A_ASN V_AAI3S 

luk:23:42 kai elegen iEsou mnEsthEti  mou  hotan elthEs  eis tEn  
     kai legO  *PN* mimnEskomai egO  hotan erchomai heis ho   
     C  V_IAI3S N_VSM V_APD2S   RP_GS C   V_AAS2S P  RA_ASF 

 basileian sou  
 basileia su  
 N_ASF   RP_GS 

luk:23:43 kai eipen  autO  amEn soi  legO  sEmeron met emou esE   en  
     kai legO  autos amEn su  legO  sEmeron meta egO  eimi  heis 
     C  V_AAI3S RP_DSM X  RP_DS V_PAI1S D    P  RP_GS V_FMI2S P  

 tO   paradeisO 
 ho   paradeisos 
 RA_DSM N_DSM   

luk:23:44 kai En   EdE hOsei hOra hektE kai skotos egeneto eph holEn 
     kai eimi  EdE hOsei hOra hektos kai skotos ginomai epi holos 
     C  V_IAI3S D  D   N_NSF A_NSF C  N_NSN V_AMI3S P  A_ASF 

 tEn  gEn  heOs hOras enatEs 
 ho   gE  heOs hOra enatos 
 RA_ASF N_ASF P  N_GSF A_GSF 

luk:23:45 tou  hEliou eklipontos eschisthE de to   katapetasma tou  naou 
     ho   *PN*  ekleipO  schizO  de ho   katapetasma ho   naos 
     RA_GSM N_GSM V_AAPGSM  V_API3S  C RA_NSN N_NSN    RA_GSM N_GSM 

 meson 
 mesos 
 A_ASN 

luk:23:46 kai phOnEsas phOnE megalE ho   iEsous eipen  pater eis cheiras 
     kai phOneO  phOnE megas ho   *PN*  legO  patEr heis cheir  
     C  V_AAPNSM N_DSF A_DSF RA_NSM N_NSM V_AAI3S N_VSM P  N_APF  

 sou  paratithemai to   pneuma mou  touto de eipOn  exepneusen 
 su  paratithEmi ho   pneuma egO  houtos de legO   ekpneO   
 RP_GS V_PMI1S   RA_ASN N_ASN RP_GS RD_ASN C V_AAPNSM V_AAI3S  

luk:23:47 idOn   de ho   hekatontarchEs to   genomenon edoxazen ton  
     horaO  de ho   hekatontarchEs ho   ginomai  doxazO  ho   
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM     RA_ASN V_AMPASN V_IAI3S RA_ASM 

 theon legOn  ontOs ho   anthrOpos houtos dikaios En   
 theos legO   ontOs ho   anthrOpos houtos dikaios eimi  
 N_ASM V_PAPNSM D   RA_NSM N_NSM   RD_NSM A_NSM  V_IAI3S 

luk:23:48 kai pantes hoi  sumparagenomenoi ochloi epi tEn  theOrian tautEn 
     kai pas  ho   sumparakaleomai ochlos epi ho   theOria houtos 
     C  A_NPM RA_NPM V_AMPNPM     N_NPM P  RA_ASF N_ASF  RD_ASF 

 theOrEsantes ta   genomena tuptontes ta   stEthE hupestrephon 
 theOreO   ho   ginomai tuptO   ho   stEthos hupostrephO 
 V_AAPNPM   RA_APN V_AMPAPN V_PAPNPM RA_APN N_APN  V_IAI3P   

luk:23:49 heistEkeisan de pantes hoi  gnOstoi autO  apo makrothen kai 
     histEmi   de pas  ho   gnOstos autos apo makrothen kai 
     V_YAI3P   C A_NPM RA_NPM A_NPM  RP_DSM P  D     C  

 gunaikes hai  sunakolouthousai autO  apo tEs  galilaias horOsai tauta 
 gunE   ho   sunakoloutheO  autos apo ho   *PN*   horaO  houtos 
 N_NPF  RA_NPF V_PAPNPF     RP_DSM P  RA_GSF N_GSF   V_PAPNPF RD_APN 

luk:23:50 kai idou anEr onomati iOsEph bouleutEs huparchOn [kai] anEr agathos 
     kai idou anEr onoma  *PN*  bouleutEs huparchO kai  anEr agathos 
     C  X  N_NSM N_DSN  N_NSM N_NSM   V_PAPNSM C   N_NSM A_NSM  

 kai dikaios 
 kai dikaios 
 C  A_NSM  

luk:23:51 houtos ouk En   sugkatatetheimenos tE   boulE kai tE   praxei 
     houtos ou eimi  sugkatatithemai  ho   boulE kai ho   praxis 
     RD_NSM D  V_IAI3S V_XMPNSM      RA_DSF N_DSF C  RA_DSF N_DSF 

 autOn apo harimathaias poleOs tOn  ioudaiOn hos  prosedecheto tEn  
 autos apo *PN*     polis ho   *PN*   hos  prosdechomai ho   
 RP_GPM P  N_GSF    N_GSF RA_GPM A_GPM  RR_NSM V_IMI3S   RA_ASF 

 basileian tou  theou 
 basileia ho   theos 
 N_ASF   RA_GSM N_GSM 

luk:23:52 houtos proselthOn  tO   pilatO EtEsato to   sOma tou  iEsou 
     houtos proserchomai ho   *PN*  aiteO  ho   sOma ho   *PN* 
     RD_NSM V_AAPNSM   RA_DSM N_DSM V_AMI3S RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM 

luk:23:53 kai kathelOn enetulixen auto  sindoni kai ethEken auton en  
     kai kathaireO entulissO autos sindOn kai tithEmi autos heis 
     C  V_AAPNSM V_AAI3S  RP_ASN N_DSF  C  V_AAI3S RP_ASM P  

 mnEmati laxeutO hou ouk En   oudeis oupO keimenos 
 mnEma  laxeutos hou ou eimi  oudeis oupO keimai  
 N_DSN  A_DSN  D  D  V_IAI3S A_NSM D  V_PMPNSM 

luk:23:54 kai hEmera En   paraskeuEs kai sabbaton epephOsken 
     kai hEmera eimi  paraskeuE kai sabbaton epiphOskO 
     C  N_NSF V_IAI3S N_GSF   C  N_NSN  V_IAI3S  

luk:23:55 katakolouthEsasai de hai  gunaikes haitines Esan  sunelEluthuiai 
     katakoloutheO   de ho   gunE   hostis  eimi  sullambanO   
     V_AAPNPF     C RA_NPF N_NPF  RR_NPF  V_IAI3P V_XAPNPF    

 ek tEs  galilaias autO  etheasanto to   mnEmeion kai hOs etethE to   
 ek ho   *PN*   autos theaomai  ho   mnEmeion kai hOs tithEmi ho   
 P RA_GSF N_GSF   RP_DSM V_AMI3P  RA_ASN N_ASN  C  C  V_API3S RA_NSN 

 sOma autou 
 sOma autos 
 N_NSN RP_GSM 

luk:23:56 hupostrepsasai de hEtoimasan arOmata kai mura kai to   men 
     hupostrephO  de hetoimazO arOma  kai muron kai ho   men 
     V_AAPNPF    C V_AAI3P  N_APN  C  N_APN C  RA_ASN C  

 sabbaton hEsuchasan kata tEn  entolEn 
 sabbaton hEsuchazO kata ho   entolE 
 N_ASN  V_AAI3P  P  RA_ASF N_ASF  


Help and Acknowledgements