Help and Acknowledgements


luk:22:1 Eggizen de hE   heortE tOn  azumOn hE   legomenE pascha 
     eggizO de ho   heortE ho   azumos ho   legO   pascha 
     V_IAI3S C RA_NSF N_NSF RA_GPN A_GPN RA_NSF V_PPPNSF N_NSN 

luk:22:2 kai ezEtoun hoi  archiereis kai hoi  grammateis to   pOs 
     kai zEteO  ho   archiereus kai ho   grammateus ho   pOs 
     C  V_IAI3P RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   RA_ASN D  

 anelOsin auton ephobounto gar ton  laon 
 anaireO autos phobeomai gar ho   laos 
 V_AAS3P RP_ASM V_IMI3P  C  RA_ASM N_ASM 

luk:22:3 eisElthen  de satanas eis ioudan ton  kaloumenon iskariOtEn 
     eiserchomai de *PN*  heis *PN*  ho   kaleO   *PN*    
     V_AAI3S   C N_NSM  P  N_ASM RA_ASM V_PPPASM  N_ASM   

 onta   ek tou  arithmou tOn  dOdeka 
 eimi   ek ho   arithmos ho   dOdeka 
 V_PAPASM P RA_GSM N_GSM  RA_GPM A_GPM 

luk:22:4 kai apelthOn  sunelalEsen tois  archiereusin kai stratEgois to   
     kai aperchomai sullaleO  ho   archiereus  kai stratEgos ho   
     C  V_AAPNSM  V_AAI3S   RA_DPM N_DPM    C  N_DPM   RA_ASN 

 pOs autois paradO   auton 
 pOs autos paradidOmi autos 
 D  RP_DPM V_AAS3S  RP_ASM 

luk:22:5 kai echarEsan kai sunethento autO  argurion dounai 
     kai chairO  kai suntithemai autos argurion didOmi 
     C  V_API3P  C  V_AMI3P   RP_DSM N_ASN  V_AAN 

luk:22:6 kai exOmologEsen kai ezEtei eukairian tou  paradounai auton ater 
     kai exomologeO  kai zEteO  eukairia ho   paradidOmi autos ater 
     C  V_AAI3S   C  V_IAI3S N_ASF   RA_GSN V_AAN   RP_ASM P  

 ochlou autois 
 ochlos autos 
 N_GSM RP_DPM 

luk:22:7 Elthen  de hE   hEmera tOn  azumOn [en] hE   edei  thuesthai 
     erchomai de ho   hEmera ho   azumos heis hos  esthiO thuO   
     V_AAI3S C RA_NSF N_NSF RA_GPN A_GPN P  RR_DSF V_IAI3S V_PPN   

 to   pascha 
 ho   pascha 
 RA_ASN N_ASN 

luk:22:8 kai apesteilen petron kai iOannEn eipOn  poreuthentes hetoimasate 
     kai apostellO *PN*  kai *PN*  legO   poreuomai  hetoimazO  
     C  V_AAI3S  N_ASM C  N_ASM  V_AAPNSM V_APPNPM   V_AAD2P   

 hEmin to   pascha hina phagOmen 
 egO  ho   pascha hina esthiO  
 RP_DP RA_ASN N_ASN C  V_AAS1P 

luk:22:9 hoi  de eipan  autO  pou theleis hetoimasOmen 
     ho   de legO  autos pou thelO  hetoimazO  
     RA_NPM C V_AAI3P RP_DSM D  V_PAI2S V_AAS1P   

luk:22:10 ho   de eipen  autois idou eiselthontOn humOn eis tEn  polin 
     ho   de legO  autos idou eiserchomai su  heis ho   polis 
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DPM X  V_AAPGPM   RP_GP P  RA_ASF N_ASF 

 sunantEsei humin anthrOpos keramion hudatos bastazOn akolouthEsate autO  
 sunantaO  su  anthrOpos keramion hudOr  bastazO akoloutheO  autos 
 V_FAI3S  RP_DP N_NSM   N_ASN  N_GSN  V_PAPNSM V_AAD2P    RP_DSM 

 eis tEn  oikian eis hEn  eisporeuetai 
 heis ho   oikia heis eimi  eisporeuomai 
 P  RA_ASF N_ASF P  RR_ASF V_PMI3S   

luk:22:11 kai ereite tO   oikodespotE tEs  oikias legei  soi  ho   
     kai legO  ho   oikodespotEs ho   oikia legO  su  ho   
     C  V_FAI2P RA_DSM N_DSM    RA_GSF N_GSF V_PAI3S RP_DS RA_NSM 

 didaskalos pou estin  to   kataluma hopou to   pascha meta tOn  
 didaskalos pou eimi  ho   kataluma hopou ho   pascha meta ho   
 N_NSM   D  V_PAI3S RA_NSN N_NSN  D   RA_ASN N_ASN P  RA_GPM 

 mathEtOn mou  phagO  
 mathEtEs egO  esthiO 
 N_GPM  RP_GS V_AAS1S 

luk:22:12 kakeinos humin deixei  anagaion mega estrOmenon ekei hetoimasate 
     kakeinos su  deiknumi anagaion megas strOnnumi ekei hetoimazO  
     C    RP_DP V_FAI3S N_ASN  A_ASN V_XPPASN  D  V_AAD2P   

luk:22:13 apelthontes de heuron  kathOs eirEkei autois kai hEtoimasan to   
     aperchomai de heuriskO kathOs legO  autos kai hetoimazO ho   
     V_AAPNPM  C V_AAI3P C   V_YAI3S RP_DPM C  V_AAI3P  RA_ASN 

 pascha 
 pascha 
 N_ASN 

luk:22:14 kai hote egeneto hE   hOra anepesen kai hoi  apostoloi sun 
     kai hote ginomai ho   hOra anapiptO kai ho   apostolos sun 
     C  C  V_AMI3S RA_NSF N_NSF V_AAI3S C  RA_NPM N_NPM   P  

 autO  
 autos 
 RP_DSM 

luk:22:15 kai eipen  pros autous epithumia epethumEsa touto to   pascha 
     kai legO  pros heautou epithumia epithumeO houtos ho   pascha 
     C  V_AAI3S P  RP_APM N_DSF   V_AAI1S  RD_ASN RA_ASN N_ASN 

 phagein meth humOn pro tou  me  pathein 
 esthiO meta su  pros ho   egO  paschO 
 V_AAN  P  RP_GP P  RA_GSN RP_AS V_AAN  

luk:22:16 legO  gar humin hoti ou mE phagO  auto  heOs hotou plErOthE en  
     legO  gar su  hoti ou mE esthiO autos heOs hostis plEroO  heis 
     V_PAI1S C  RP_DP C  D D V_AAS1S RP_ASN P  RR_GSM V_APS3S P  

 tE   basileia tou  theou 
 ho   basileia ho   theos 
 RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM 

luk:22:17 kai dexamenos potErion eucharistEsas eipen  labete touto kai 
     kai dechomai potErion eucharisteO  legO  lambanO houtos kai 
     C  V_AMPNSM N_ASN  V_AAPNSM   V_AAI3S V_AAD2P RD_ASN C  

 diamerisate eis heautous 
 diamerizO  heis heautou 
 V_AAD2P   P  RP_APM  

luk:22:18 legO  gar humin [hoti] ou mE piO   apo tou  nun apo tou  
     legO  gar su  hoti  ou mE pinO  apo ho   nun apo ho   
     V_PAI1S C  RP_DP C   D D V_AAS1S P  RA_GSM D  P  RA_GSN 

 genEmatos tEs  ampelou heOs hou  hE   basileia tou  theou elthE  
 genEma  ho   ampelos heOs hou  ho   basileia ho   theos erchomai 
 N_GSN   RA_GSF N_GSF  P  RR_GSM RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM V_AAS3S 

luk:22:19 kai labOn  arton eucharistEsas eklasen kai edOken autois legOn  
     kai lambanO artos eucharisteO  klaiO  kai didOmi autos legO   
     C  V_AAPNSM N_ASM V_AAPNSM   V_AAI3S C  V_AAI3S RP_DPM V_PAPNSM 

 touto estin  to   sOma mou  to   huper humOn didomenon touto poieite 
 houtos eimi  ho   sOma egO  ho   huper su  didOmi  houtos poieO  
 RD_NSN V_PAI3S RA_NSN N_NSN RP_GS RA_NSN P   RP_GP V_PPPNSN RD_ASN V_PAD2P 

 eis tEn  emEn anamnEsin 
 heis ho   emos anamnEsis 
 P  RA_ASF A_ASF N_ASF   

luk:22:20 kai to   potErion hOsautOs meta to   deipnEsai legOn  touto 
     kai ho   potErion hOsautOs meta ho   deipneO  legO   houtos 
     C  RA_ASN N_ASN  D    P  RA_ASN V_AAN   V_PAPNSM RD_NSN 

 to   potErion hE   kainE diathEkE en  tO   haimati mou  to   huper 
 ho   potErion ho   kainos diathEkE heis ho   haima  egO  ho   huper 
 RA_NSN N_NSN  RA_NSF A_NSF N_NSF  P  RA_DSN N_DSN  RP_GS RA_NSN P   

 humOn ekchunnomenon 
 su  ekcheO    
 RP_GP V_PPPNSN   

luk:22:21 plEn idou hE   cheir tou  paradidontos me  met emou epi 
     plEn idou ho   cheir ho   paradidOmi  egO  meta egO  epi 
     C  X  RA_NSF N_NSF RA_GSM V_PAPGSM   RP_AS P  RP_GS P  

 tEs  trapezEs 
 ho   trapeza 
 RA_GSF N_GSF  

luk:22:22 hoti ho   huios men tou  anthrOpou kata to   hOrismenon 
     hoti ho   huios men ho   anthrOpos kata ho   horizO   
     C  RA_NSM N_NSM C  RA_GSM N_GSM   P  RA_ASN V_XPPASN  

 poreuetai plEn ouai tO   anthrOpO ekeinO di hou  paradidotai 
 poreuomai plEn ouai ho   anthrOpos ekeinos dia hou  paradidOmi 
 V_PMI3S  C  X  RA_DSM N_DSM   RD_DSM P  RR_GSM V_PPI3S   

luk:22:23 kai autoi Erxanto suzEtein pros heautous to   tis  ara eiE   
     kai autos archO  suzEteO pros heautou ho   tis  ara eimi  
     C  RP_NPM V_AMI3P V_PAN  P  RP_APM  RA_ASN RI_NSM C  V_PAO3S 

 ex autOn ho   touto mellOn  prassein 
 hex autos ho   houtos mellO  prassO  
 P  RP_GPM RA_NSM RD_ASN V_PAPNSM V_PAN  

luk:22:24 egeneto de kai philoneikia en  autois to   tis  autOn dokei  
     ginomai de kai philoneikia heis autos ho   tis  autos dokeO  
     V_AMI3S C D  N_NSF    P  RP_DPM RA_NSN RI_NSM RP_GPM V_PAI3S 

 einai meizOn 
 eimi megas 
 V_PAN A_NSMC 

luk:22:25 ho   de eipen  autois hoi  basileis tOn  ethnOn kurieuousin 
     ho   de legO  autos ho   basileus ho   ethnos kurieuO   
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DPM RA_NPM N_NPM  RA_GPN N_GPN V_PAI3P   

 autOn kai hoi  exousiazontes autOn euergetai kalountai 
 autos kai ho   exousiazO   autos euergetEs kaleO   
 RP_GPN C  RA_NPM V_PAPNPM   RP_GPN N_NPM   V_PPI3P  

luk:22:26 humeis de ouch houtOs all ho   meizOn en  humin ginesthO hOs 
     su   de ou  houtO alla ho   megas heis su  ginomai hOs 
     RP_NP C D  D   C  RA_NSM A_NSMC P  RP_DP V_PMD3S C  

 ho   neOteros kai ho   hEgoumenos hOs ho   diakonOn 
 ho   neos   kai ho   hEgeomai  hOs ho   diakonos 
 RA_NSM A_NSMC  C  RA_NSM V_PMPNSM  C  RA_NSM V_PAPNSM 

luk:22:27 tis  gar meizOn ho   anakeimenos E ho   diakonOn ouchi ho   
     tis  gar megas ho   anakeimai  E ho   diakonos ou  ho   
     RI_NSM C  A_NSMC RA_NSM V_PMPNSM  C RA_NSM V_PAPNSM X   RA_NSM 

 anakeimenos egO  de en  mesO humOn eimi  hOs ho   diakonOn 
 anakeimai  egO  de heis mesos su  eimi  hOs ho   diakonos 
 V_PMPNSM  RP_NS C P  A_DSN RP_GP V_PAI1S C  RA_NSM V_PAPNSM 

luk:22:28 humeis de este  hoi  diamemenEkotes met emou en  tois  
     su   de eimi  ho   diamenO    meta egO  heis ho   
     RP_NP C V_PAI2P RA_NPM V_XAPNPM    P  RP_GS P  RA_DPM 

 peirasmois mou  
 peirasmos egO  
 N_DPM   RP_GS 

luk:22:29 kagO diatithemai humin kathOs dietheto  moi  ho   patEr mou  
     kagO diatithemai su  kathOs diatithemai egO  ho   patEr egO  
     C  V_PMI1S   RP_DP C   V_AMI3S   RP_DS RA_NSM N_NSM RP_GS 

 basileian 
 basileia 
 N_ASF   

luk:22:30 hina esthEte kai pinEte epi tEs  trapezEs mou  en  tE   
     hina esthiO kai pinO  epi ho   trapeza egO  heis ho   
     C  V_PAS2P C  V_PAS2P P  RA_GSF N_GSF  RP_GS P  RA_DSF 

 basileia mou  kai kathEsesthe epi thronOn tas  dOdeka phulas krinontes 
 basileia egO  kai kathEmai  epi thronos ho   dOdeka phulE krinO   
 N_DSF  RP_GS C  V_FMI2P   P  N_GPM  RA_APF A_APF N_APF V_PAPNPM 

 tou  israEl 
 ho   *PN*  
 RA_GSM N_GSM 

luk:22:31 simOn simOn idou ho   satanas exEtEsato humas tou  siniasai hOs 
     *PN* *PN* idou ho   *PN*  exaiteomai su  ho   siniazO hOs 
     N_VSM N_VSM X  RA_NSM N_NSM  V_AMI3S  RP_AP RA_GSN V_AAN  C  

 ton  siton 
 ho   sitos 
 RA_ASM N_ASM 

luk:22:32 egO  de edeEthEn peri sou  hina mE eklipE hE   pistis sou  kai 
     egO  de deO   peri su  hina mE ekleipO ho   pistis su  kai 
     RP_NS C V_API1S P  RP_GS C  D V_AAS3S RA_NSF N_NSF RP_GS C  

 su  pote epistrepsas stErison tous  adelphous sou  
 su  pote epistrephO stErizO ho   adelphos su  
 RP_NS D  V_AAPNSM  V_AAD2S RA_APM N_APM   RP_GS 

luk:22:33 ho   de eipen  autO  kurie meta sou  hetoimos eimi  kai eis 
     ho   de legO  autos kurios meta su  hetoimos eimi  kai heis 
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DSM N_VSM P  RP_GS A_NSM  V_PAI1S D  P  

 phulakEn kai eis thanaton poreuesthai 
 phulakE kai heis thanatos poreuomai  
 N_ASF  C  P  N_ASM  V_PMN    

luk:22:34 ho   de eipen  legO  soi  petre ou phOnEsei sEmeron alektOr 
     ho   de legO  legO  su  *PN* ou phOneO  sEmeron alektOr 
     RA_NSM C V_AAI3S V_PAI1S RP_DS N_VSM D V_FAI3S D    N_NSM  

 heOs tris me  aparnEsE  eidenai 
 heOs treis egO  aparneomai oida  
 C  D   RP_AS V_AMS2S  V_XAN  

luk:22:35 kai eipen  autois hote apesteila humas ater ballantiou kai pEras kai 
     kai legO  autos hote apostellO su  ater ballantion kai pEra kai 
     C  V_AAI3S RP_DPM C  V_AAI1S  RP_AP P  N_GSN   C  N_GSF C  

 hupodEmatOn mE tinos husterEsate hoi  de eipan  outhenos 
 hupodEma  mE tis  hustereO  ho   de legO  oudeis  
 N_GPN    X RI_GSN V_AAI2P   RA_NPM C V_AAI3P A_GSN  

luk:22:36 eipen  de autois alla nun ho   echOn  ballantion aratO  homoiOs 
     legO  de autos alla nun ho   echO   ballantion airO  homoiOs 
     V_AAI3S C RP_DPM C  D  RA_NSM V_PAPNSM N_ASN   V_AAD3S D    

 kai pEran kai ho   mE echOn  pOlEsatO to   himation autou kai 
 kai pEra kai ho   mE echO   pOleO  ho   himation autos kai 
 D  N_ASF C  RA_NSM D V_PAPNSM V_AAD3S RA_ASN N_ASN  RP_GSM C  

 agorasatO machairan 
 agorazO  machaira 
 V_AAD3S  N_ASF   

luk:22:37 legO  gar humin hoti touto to   gegrammenon dei   telesthEnai 
     legO  gar su  hoti houtos ho   graphO   deO   teleO    
     V_PAI1S C  RP_DP C  RD_ASN RA_ASN V_XPPASN  V_PAI3S V_APN    

 en  emoi to   kai meta anomOn elogisthE kai gar to   peri emou telos 
 heis egO  ho   kai meta anomos logizomai kai gar ho   peri egO  telos 
 P  RP_DS RA_ASN C  P  A_GPM V_API3S  D  C  RA_NSN P  RP_GS N_ASN 

 echei  
 echO  
 V_PAI3S 

luk:22:38 hoi  de eipan  kurie idou machairai hOde duo  ho   de eipen  
     ho   de legO  kurios idou machaira hOde duo  ho   de legO  
     RA_NPM C V_AAI3P N_VSM X  N_NPF   D  A_NPF RA_NSM C V_AAI3S 

 autois hikanon estin  
 autos hikanos eimi  
 RP_DPM A_NSN  V_PAI3S 

luk:22:39 kai exelthOn  eporeuthE kata to   ethos eis to   oros tOn  
     kai exerchomai poreuomai kata ho   ethos heis ho   oros ho   
     C  V_AAPNSM  V_API3S  P  RA_ASN N_ASN P  RA_ASN N_ASN RA_GPF 

 elaiOn EkolouthEsan de autO  kai hoi  mathEtai 
 elaia akoloutheO  de autos kai ho   mathEtEs 
 N_GPF V_AAI3P   C RP_DSM D  RA_NPM N_NPM  

luk:22:40 genomenos de epi tou  topou eipen  autois proseuchesthe mE 
     ginomai  de epi ho   topos legO  autos proseuchomai mE 
     V_AMPNSM C P  RA_GSM N_GSM V_AAI3S RP_DPM V_PMD2P    D 

 eiselthein eis peirasmon 
 eiserchomai heis peirasmos 
 V_AAN    P  N_ASM   

luk:22:41 kai autos apespasthE ap autOn hOsei lithou bolEn kai theis  
     kai autos apospaO  apo autos hOsei lithos bolE kai tithEmi 
     C  RP_NSM V_API3S  P  RP_GPM D   N_GSM N_ASF C  V_AAPNSM 

 ta   gonata prosEucheto 
 ho   gonu  proseuchomai 
 RA_APN N_APN V_IMI3S   

luk:22:42 legOn  pater ei boulei  parenegke touto to   potErion ap emou 
     legO   patEr ei boulomai parapherO houtos ho   potErion apo egO  
     V_PAPNSM N_VSM C V_PMI2S V_AAD2S  RD_ASN RA_ASN N_ASN  P  RP_GS 

 plEn mE to   thelEma mou  alla to   son  ginesthO 
 plEn mE ho   thelEma egO  alla ho   sos  ginomai 
 C  D RA_NSN N_NSN  RP_GS C  RA_NSN A_NSN V_PMD3S 

luk:22:43 [[OphthE de autO  aggelos ap ouranou enischuOn auton 
     horaO  de autos aggelos apo ouranos enischuO autos 
     V_API3S C RP_DSM N_NSM  P  N_GSM  V_PAPNSM RP_ASM 

luk:22:44 kai genomenos en  agOnia ektenesteron prosEucheto kai egeneto 
     kai ginomai  heis agOnia ektenesteron proseuchomai kai ginomai 
     C  V_AMPNSM P  N_DSF A_ASNC    V_IMI3S   C  V_AMI3S 

 ho   hidrOs autou hOsei thromboi haimatos katabainontes epi tEn  gEn]] 
 ho   hidrOs autos hOsei thrombos haima  katabainO   epi ho   gE  
 RA_NSM N_NSM RP_GSM C   N_NPM  N_GSN  V_PAPGSN   P  RA_ASF N_ASF 

luk:22:45 kai anastas apo tEs  proseuchEs elthOn  pros tous  mathEtas 
     kai anistEmi apo ho   proseuchE erchomai pros ho   mathEtEs 
     C  V_AAPNSM P  RA_GSF N_GSF   V_AAPNSM P  RA_APM N_APM  

 heuren  koimOmenous autous apo tEs  lupEs 
 heuriskO koimaomai  heautou apo ho   lupE 
 V_AAI3S V_PMPAPM  RP_APM P  RA_GSF N_GSF 

luk:22:46 kai eipen  autois ti   katheudete anastantes proseuchesthe hina mE 
     kai legO  autos tis  katheudO  anistEmi  proseuchomai hina mE 
     C  V_AAI3S RP_DPM RI_ASN V_PAI2P  V_AAPNPM  V_PMD2P    C  D 

 eiselthEte eis peirasmon 
 eiserchomai heis peirasmos 
 V_AAS2P   P  N_ASM   

luk:22:47 eti autou lalountos idou ochlos kai ho   legomenos ioudas heis 
     eti autos laleO   idou ochlos kai ho   legO   *PN*  heis 
     D  RP_GSM V_PAPGSM X  N_NSM C  RA_NSM V_PPPNSM N_NSM A_NSM 

 tOn  dOdeka proErcheto autous kai Eggisen tO   iEsou philEsai auton 
 ho   dOdeka proerchomai heautou kai eggizO ho   *PN* phileO  autos 
 RA_GPM A_GPM V_IMI3S   RP_APM C  V_AAI3S RA_DSM N_DSM V_AAN  RP_ASM 

luk:22:48 iEsous de eipen  autO  iouda philEmati ton  huion tou  
     *PN*  de legO  autos *PN* philEma  ho   huios ho   
     N_NSM C V_AAI3S RP_DSM N_VSM N_DSN   RA_ASM N_ASM RA_GSM 

 anthrOpou paradidOs 
 anthrOpos paradidOmi 
 N_GSM   V_PAI2S  

luk:22:49 idontes de hoi  peri auton to   esomenon eipan  kurie ei 
     horaO  de ho   peri autos ho   eimi   legO  kurios ei 
     V_AAPNPM C RA_NPM P  RP_ASM RA_ASN V_FMPASN V_AAI3P N_VSM X 

 pataxomen en  machairE 
 patassO  heis machaira 
 V_FAI1P  P  N_DSF  

luk:22:50 kai epataxen heis tis  ex autOn tou  archiereOs ton  doulon 
     kai patassO heis tis  hex autos ho   archiereus ho   doulos 
     C  V_AAI3S A_NSM RI_NSM P  RP_GPM RA_GSM N_GSM   RA_ASM N_ASM 

 kai apheilen to   ous  autou to   dexion 
 kai aphaireO ho   ous  autos ho   dexios 
 C  V_AAI3S RA_ASN N_ASN RP_GSM RA_ASN A_ASN 

luk:22:51 apokritheis de ho   iEsous eipen  eate  heOs toutou kai 
     apokrinomai de ho   *PN*  legO  eaO   heOs houtos kai 
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM V_AAI3S V_PAD2P P  RD_GSN C  

 hapsamenos tou  Otiou iasato auton 
 haptO   ho   Otion iaomai autos 
 V_AMPNSM  RA_GSN N_GSN V_AMI3S RP_ASM 

luk:22:52 eipen  de iEsous pros tous  paragenomenous ep auton archiereis 
     legO  de *PN*  pros ho   paraginomai  epi autos archiereus 
     V_AAI3S C N_NSM P  RA_APM V_AMPAPM    P  RP_ASM N_APM   

 kai stratEgous tou  hierou kai presbuterous hOs epi lEstEn exElthate meta 
 kai stratEgos ho   hieros kai presbuteros hOs epi lEstEs exerchomai meta 
 C  N_APM   RA_GSN A_GSN C  A_APM    C  P  N_ASM V_AAI2P  P  

 machairOn kai xulOn 
 machaira kai xulon 
 N_GPF   C  N_GPN 

luk:22:53 kath hEmeran ontos  mou  meth humOn en  tO   hierO ouk 
     kata hEmera eimi   egO  meta su  heis ho   hieros ou 
     P  N_ASF  V_PAPGSM RP_GS P  RP_GP P  RA_DSN A_DSN D  

 exeteinate tas  cheiras ep eme  all hautE estin  humOn hE   hOra 
 ekteinO  ho   cheir  epi egO  alla autos eimi  su  ho   hOra 
 V_AAI2P  RA_APF N_APF  P  RP_AS C  RD_NSF V_PAI3S RP_GP RA_NSF N_NSF 

 kai hE   exousia tou  skotous 
 kai ho   exousia ho   skotos 
 C  RA_NSF N_NSF  RA_GSN N_GSN  

luk:22:54 sullabontes de auton Egagon kai eisEgagon eis tEn  oikian tou  
     sullambanO de autos agO   kai eisagO  heis ho   oikia ho   
     V_AAPNPM  C RP_ASM V_AAI3P C  V_AAI3P  P  RA_ASF N_ASF RA_GSM 

 archiereOs ho   de petros Ekolouthei makrothen 
 archiereus ho   de *PN*  akoloutheO makrothen 
 N_GSM   RA_NSM C N_NSM V_IAI3S  D     

luk:22:55 periapsantOn de pur  en  mesO tEs  aulEs kai sugkathisantOn 
     periaptO   de pur  heis mesos ho   aulE kai sugkathizO   
     V_AAPGPM   C N_ASN P  A_DSN RA_GSF N_GSF C  V_AAPGPM    

 ekathEto ho   petros mesos autOn 
 kathEmai ho   *PN*  mesos autos 
 V_IMI3S RA_NSM N_NSM A_NSM RP_GPM 

luk:22:56 idousa  de auton paidiskE tis  kathEmenon pros to   phOs kai 
     horaO  de autos paidiskE tis  kathEmai  pros ho   phOs kai 
     V_AAPNSF C RP_ASM N_NSF  RI_NSF V_PMPASM  P  RA_ASN N_ASN C  

 atenisasa autO  eipen  kai houtos sun autO  En   
 atenizO  autos legO  kai houtos sun autos eimi  
 V_AAPNSF RP_DSM V_AAI3S D  RD_NSM P  RP_DSM V_IAI3S 

luk:22:57 ho   de ErnEsato legOn  ouk oida  auton gunai 
     ho   de arneomai legO   ou oida  autos gunE 
     RA_NSM C V_AMI3S V_PAPNSM D  V_XAI1S RP_ASM N_VSF 

luk:22:58 kai meta brachu heteros idOn   auton ephE  kai su  ex autOn 
     kai meta brachus heteros horaO  autos phEmi  kai su  hex autos 
     C  P  A_ASN  A_NSM  V_AAPNSM RP_ASM V_IAI3S D  RP_NS P  RP_GPM 

 ei   ho   de petros ephE  anthrOpe ouk eimi  
 eimi  ho   de *PN*  phEmi  anthrOpos ou eimi  
 V_PAI2S RA_NSM C N_NSM V_IAI3S N_VSM   D  V_PAI1S 

luk:22:59 kai diastasEs hOsei hOras mias allos tis  diischurizeto legOn  
     kai diistEmi hOsei hOra heis allos tis  diikneomai  legO   
     C  V_AAPGSF D   N_GSF A_GSF A_NSM RI_NSM V_IMI3S    V_PAPNSM 

 ep alEtheias kai houtos met autou En   kai gar galilaios estin  
 epi alEtheia kai houtos meta autos eimi  kai gar *PN*   eimi  
 P  N_GSF   D  RD_NSM P  RP_GSM V_IAI3S D  C  A_NSM   V_PAI3S 

luk:22:60 eipen  de ho   petros anthrOpe ouk oida  ho   legeis kai 
     legO  de ho   *PN*  anthrOpos ou oida  hos  legO  kai 
     V_AAI3S C RA_NSM N_NSM N_VSM   D  V_XAI1S RR_ASN V_PAI2S C  

 parachrEma eti lalountos autou ephOnEsen alektOr 
 parachrEma eti laleO   autos phOneO  alektOr 
 D     D  V_PAPGSM RP_GSM V_AAI3S  N_NSM  

luk:22:61 kai strapheis ho   kurios eneblepsen tO   petrO kai hupemnEsthE 
     kai strephO  ho   kurios emblepO  ho   *PN* kai hupomimnEskO 
     C  V_APPNSM RA_NSM N_NSM V_AAI3S  RA_DSM N_DSM C  V_API3S   

 ho   petros tou  rhEmatos tou  kuriou hOs eipen  autO  hoti prin 
 ho   *PN*  ho   rhEma  ho   kurios hOs legO  autos hoti prin 
 RA_NSM N_NSM RA_GSN N_GSN  RA_GSM N_GSM D  V_AAI3S RP_DSM D  D  

 alektora phOnEsai sEmeron aparnEsE  me  tris 
 alektOr phOneO  sEmeron aparneomai egO  treis 
 N_ASM  V_AAN  D    V_FMI2S  RP_AS D   

luk:22:62 kai exelthOn  exO eklausen pikrOs 
     kai exerchomai echO klaiO  pikrOs 
     C  V_AAPNSM  D  V_AAI3S D   

luk:22:63 kai hoi  andres hoi  sunechontes auton enepaizon autO  derontes 
     kai ho   anEr  ho   sunechO   autos empaizO  autos derO   
     C  RA_NPM N_NPM RA_NPM V_PAPNPM  RP_ASM V_IAI3P  RP_DSM V_PAPNPM 

luk:22:64 kai perikalupsantes auton epErOtOn legontes prophEteuson tis  
     kai perikaluptO   autos eperOtaO legO   prophEteuO  tis  
     C  V_AAPNPM    RP_ASM V_IAI3P V_PAPNPM V_AAD2S   RI_NSM 

 estin  ho   paisas  se  
 eimi  ho   paiO   su  
 V_PAI3S RA_NSM V_AAPNSM RP_AS 

luk:22:65 kai hetera polla blasphEmountes elegon eis auton 
     kai heteros polus blasphEmeO   legO  heis autos 
     C  A_APN  A_APN V_PAPNPM    V_IAI3P P  RP_ASM 

luk:22:66 kai hOs egeneto hEmera sunEchthE to   presbuterion tou  laou 
     kai hOs ginomai hEmera sunechO  ho   presbuterion ho   laos 
     C  C  V_AMI3S N_NSF V_API3S  RA_NSN N_NSN    RA_GSM N_GSM 

 archiereis te kai grammateis kai apEgagon auton eis to   sunedrion autOn 
 archiereus te kai grammateus kai apagO  autos heis ho   sunedrion autos 
 N_NPM   C C  N_NPM   C  V_AAI3P RP_ASM P  RA_ASN N_ASN   RP_GPM 

luk:22:67 legontes ei su  ei   ho   christos eipon  hEmin eipen  de 
     legO   ei su  eimi  ho   *PN*   legO  egO  legO  de 
     V_PAPNPM C RP_NS V_PAI2S RA_NSM N_NSM  V_AAD2S RP_DP V_AAI3S C 

 autois ean humin eipO  ou mE pisteusEte 
 autos ean su  legO  ou mE pisteuO  
 RP_DPM C  RP_DP V_AAS1S D D V_AAS2P  

luk:22:68 ean de erOtEsO ou mE apokrithEte 
     ean de erOtaO ou mE apokrinomai 
     C  C V_AAS1S D D V_APS2P   

luk:22:69 apo tou  nun de estai  ho   huios tou  anthrOpou kathEmenos ek 
     apo ho   nun de eimi  ho   huios ho   anthrOpos kathEmai  ek 
     P  RA_GSM D  C V_FMI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   V_PMPNSM  P 

 dexiOn tEs  dunameOs tou  theou 
 dexios ho   dunamis ho   theos 
 A_GPN RA_GSF N_GSF  RA_GSM N_GSM 

luk:22:70 eipan  de pantes su  oun ei   ho   huios tou  theou ho   
     legO  de pas  su  oun eimi  ho   huios ho   theos ho   
     V_AAI3P C A_NPM RP_NS C  V_PAI2S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM 

 de pros autous ephE  humeis legete hoti egO  eimi  
 de pros heautou phEmi  su   legO  hoti egO  eimi  
 C P  RP_APM V_IAI3S RP_NP V_PAI2P C  RP_NS V_PAI1S 

luk:22:71 hoi  de eipan  ti   eti echomen marturias chreian autoi gar 
     ho   de legO  tis  eti echO  marturia chreia autos gar 
     RA_NPM C V_AAI3P RI_ASN D  V_PAI1P N_GSF   N_ASF  RP_NPM C  

 Ekousamen apo tou  stomatos autou 
 akouO   apo ho   stoma  autos 
 V_AAI1P  P  RA_GSN N_GSN  RP_GSM 


Help and Acknowledgements