Help and Acknowledgements


luk:21:1 anablepsas de eiden  tous  ballontas eis to   gazophulakion 
     anablepO  de horaO  ho   ballO   heis ho   gazophulakion 
     V_AAPNSM  C V_AAI3S RA_APM V_PAPAPM P  RA_ASN N_ASN     

 ta   dOra autOn plousious 
 ho   dOron autos plousios 
 RA_APN N_APN RP_GPM A_APM   

luk:21:2 eiden  de tina  chEran penichran ballousan ekei lepta duo  
     horaO  de tis  chEra penichros ballO   ekei lepton duo  
     V_AAI3S C RI_ASF A_ASF A_ASF   V_PAPASF D  A_APN A_APN 

luk:21:3 kai eipen  alEthOs legO  humin hoti hE   chEra hautE hE   
     kai legO  alEthOs legO  su  hoti ho   chEra autos ho   
     C  V_AAI3S D    V_PAI1S RP_DP C  RA_NSF A_NSF RD_NSF RA_NSF 

 ptOchE pleion pantOn ebalen 
 ptOchos polus pas  ballO  
 A_NSF  A_ASNC A_GPM V_AAI3S 

luk:21:4 pantes gar houtoi ek tou  perisseuontos autois ebalon eis ta   
     pas  gar houtos ek ho   perisseuO   autos ballO  heis ho   
     A_NPM C  RD_NPM P RA_GSN V_PAPGSN   RP_DPM V_AAI3P P  RA_APN 

 dOra hautE de ek tou  husterEmatos autEs panta ton  bion hon  
 dOron autos de ek ho   husterEma  autos pas  ho   bios eimi  
 N_APN RD_NSF C P RA_GSN N_GSN    RP_GSF A_ASM RA_ASM N_ASM RR_ASM 

 eichen ebalen 
 echO  ballO  
 V_IAI3S V_AAI3S 

luk:21:5 kai tinOn legontOn peri tou  hierou hoti lithois kalois kai 
     kai tis  legO   peri ho   hieros hoti lithos kalos kai 
     C  RI_GPM V_PAPGPM P  RA_GSN A_GSN C  N_DPM  A_DPM C  

 anathEmasin kekosmEtai eipen  
 anathema  kosmeO   legO  
 N_DPN    V_XPI3S  V_AAI3S 

luk:21:6 tauta ha   theOreite eleusontai hEmerai en  hais  ouk 
     houtos hos  theOreO  erchomai  hEmera heis hos  ou 
     RD_APN RR_APN V_PAI2P  V_FMI3P  N_NPF  P  RR_DPF D  

 aphethEsetai lithos epi lithO hos  ou kataluthEsetai 
 aphiEmi   lithos epi lithos hos  ou kataluO    
 V_FPI3S   N_NSM P  N_DSM RR_NSM D V_FPI3S    

luk:21:7 epErOtEsan de auton legontes didaskale pote oun tauta estai  kai 
     eperOtaO  de autos legO   didaskalos pote oun houtos eimi  kai 
     V_AAI3P  C RP_ASM V_PAPNPM N_VSM   D  C  RD_NPN V_FMI3S C  

 ti   to   sEmeion hotan mellE  tauta ginesthai 
 tis  ho   sEmeion hotan mellO  houtos ginomai  
 RI_NSN RA_NSN N_NSN  C   V_PAS3S RD_NPN V_PMN   

luk:21:8 ho   de eipen  blepete mE planEthEte polloi gar eleusontai epi 
     ho   de legO  blepO  mE planaO   polus gar erchomai  epi 
     RA_NSM C V_AAI3S V_PAD2P C V_APS2P  A_NPM C  V_FMI3P  P  

 tO   onomati mou  legontes egO  eimi  kai ho   kairos Eggiken mE 
 ho   onoma  egO  legO   egO  eimi  kai ho   kairos eggizO mE 
 RA_DSN N_DSN  RP_GS V_PAPNPM RP_NS V_PAI1S C  RA_NSM N_NSM V_XAI3S D 

 poreuthEte opisO autOn 
 poreuomai opisO autos 
 V_APS2P  P   RP_GPM 

luk:21:9 hotan de akousEte polemous kai akatastasias mE ptoEthEte dei   gar 
     hotan de akouO  polemos kai akatastasia mE ptoeomai deO   gar 
     C   C V_AAS2P N_APM  C  N_APF    D V_APS2P  V_PAI3S C  

 tauta genesthai prOton all ouk eutheOs to   telos 
 houtos ginomai  prOtos alla ou eutheOs ho   telos 
 RD_APN V_AMN   A_ASN C  D  D    RA_NSN N_NSN 

luk:21:10 tote elegen autois egerthEsetai ethnos ep ethnos kai basileia epi 
     tote legO  autos egeirO    ethnos epi ethnos kai basileia epi 
     D  V_IAI3S RP_DPM V_FPI3S   N_NSN P  N_ASN C  N_NSF  P  

 basileian 
 basileia 
 N_ASF   

luk:21:11 seismoi te megaloi kai kata topous limoi kai loimoi esontai phobEtra 
     seismos te megas  kai kata topos limos kai loimos eimi  phobEtron 
     N_NPM  C A_NPM  C  P  N_APM N_NPM C  N_NPM V_FMI3P N_NPN   

 te kai ap ouranou sEmeia megala estai  
 te kai apo ouranos sEmeion megas eimi  
 C C  P  N_GSM  N_NPN  A_NPN V_FMI3S 

luk:21:12 pro de toutOn pantOn epibalousin eph humas tas  cheiras autOn kai 
     pros de houtos pas  epiballO  epi su  ho   cheir  autos kai 
     P  C RD_GPN A_GPN V_FAI3P   P  RP_AP RA_APF N_APF  RP_GPM C  

 diOxousin paradidontes eis tas  sunagOgas kai phulakas apagomenous epi 
 diOkO   paradidOmi  heis ho   sunagOgE kai phulakE apagO    epi 
 V_FAI3P  V_PAPNPM   P  RA_APF N_APF   C  N_APF  V_PPPAPM  P  

 basileis kai hEgemonas heneken tou  onomatos mou  
 basileus kai hEgemOn  heneka ho   onoma  egO  
 N_APM  C  N_APM   P    RA_GSN N_GSN  RP_GS 

luk:21:13 apobEsetai humin eis marturion 
     apobainO  su  heis marturion 
     V_FMI3S  RP_DP P  N_ASN   

luk:21:14 thete  oun en  tais  kardiais humOn mE promeletan apologEthEnai 
     tithEmi oun heis ho   kardia  su  mE promeletaO apologeomai  
     V_AAD2P C  P  RA_DPF N_DPF  RP_GP D V_PAN   V_APN     

luk:21:15 egO  gar dOsO  humin stoma kai sophian hE   ou dunEsontai 
     egO  gar didOmi su  stoma kai sophia hos  ou dunamai  
     RP_NS C  V_FAI1S RP_DP N_ASN C  N_ASF  RR_DSF D V_FMI3P  

 antistEnai E anteipein hapantes hoi  antikeimenoi humin 
 anthistEmi E antilegO hapas  ho   antikeimai  su  
 V_AAN   C V_AAN   A_NPM  RA_NPM V_PMPNPM   RP_DP 

luk:21:16 paradothEsesthe de kai hupo goneOn kai adelphOn kai suggenOn kai 
     paradidOmi   de kai hupo goneus kai adelphos kai suggenEs kai 
     V_FPI2P     C D  P  N_GPM C  N_GPM  C  A_GPM  C  

 philOn kai thanatOsousin ex humOn 
 philos kai thanatoO   hex su  
 A_GPM C  V_FAI3P    P  RP_GP 

luk:21:17 kai esesthe misoumenoi hupo pantOn dia to   onoma mou  
     kai eimi  miseO   hupo pas  dia ho   onoma egO  
     C  V_FMI2P V_PPPNPM  P  A_GPM P  RA_ASN N_ASN RP_GS 

luk:21:18 kai thrix ek tEs  kephalEs humOn ou mE apolEtai 
     kai thrix ek ho   kephalE su  ou mE apollumi 
     C  N_NSF P RA_GSF N_GSF  RP_GP D D V_AMS3S 

luk:21:19 en  tE   hupomonE humOn ktEsasthe tas  psuchas humOn 
     heis ho   hupomonE su  ktaomai  ho   psuchE su  
     P  RA_DSF N_DSF  RP_GP V_AMD2P  RA_APF N_APF  RP_GP 

luk:21:20 hotan de idEte  kukloumenEn hupo stratopedOn ierousalEm tote gnOte  
     hotan de horaO  kukloO   hupo stratologeO *PN*    tote ginOskO 
     C   C V_AAS2P V_PPPASF  P  N_GPN    N_ASF   D  V_AAD2P 

 hoti Eggiken hE   erEmOsis autEs 
 hoti eggizO ho   erEmOsis autos 
 C  V_XAI3S RA_NSF N_NSF  RP_GSF 

luk:21:21 tote hoi  en  tE   ioudaia pheugetOsan eis ta   orE  kai 
     tote ho   heis ho   *PN*  pheugO   heis ho   oros kai 
     D  RA_NPM P  RA_DSF N_DSF  V_PAD3P   P  RA_APN N_APN C  

 hoi  en  mesO autEs ekchOreitOsan kai hoi  en  tais  chOrais mE 
 ho   heis mesos autos ekchOreO   kai ho   heis ho   chOra  mE 
 RA_NPM P  A_DSN RP_GSF V_PAD3P    C  RA_NPM P  RA_DPF N_DPF  D 

 eiserchesthOsan eis autEn  
 eiserchomai   heis heautou 
 V_PMD3P     P  RP_ASF 

luk:21:22 hoti hEmerai ekdikEseOs hautai eisin  tou  plEsthEnai panta ta   
     hoti hEmera ekdikEsis houtos eimi  ho   pimplEmi  pas  ho   
     C  N_NPF  N_GSF   RD_NPF V_PAI3P RA_GSN V_APN   A_APN RA_APN 

 gegrammena 
 graphO   
 V_XPPAPN  

luk:21:23 ouai tais  en  gastri echousais kai tais  thElazousais en  
     ouai ho   heis gastEr echO   kai ho   thElazO   heis 
     X  RA_DPF P  N_DSF V_PAPDPF C  RA_DPF V_PAPDPF   P  

 ekeinais tais  hEmerais estai  gar anagkE megalE epi tEs  gEs  kai orgE 
 ekeinos ho   hEmera  eimi  gar anagkE megas epi ho   gE  kai orgE 
 RD_DPF  RA_DPF N_DPF  V_FMI3S C  N_NSF A_NSF P  RA_GSF N_GSF C  N_NSF 

 tO   laO  toutO 
 ho   laos houtos 
 RA_DSM N_DSM RD_DSM 

luk:21:24 kai pesountai stomati machairEs kai aichmalOtisthEsontai eis ta   
     kai piptO   stoma  machaira kai *UNKNOWN*      heis ho   
     C  V_FMI3P  N_DSN  N_GSF   C  V_FPI3P       P  RA_APN 

 ethnE panta kai ierousalEm estai  patoumenE hupo ethnOn achri hou  
 ethnos pas  kai *PN*    eimi  pateO   hupo ethnos achri hou  
 N_APN A_APN C  N_NSF   V_FMI3S V_PPPNSF P  N_GPN P   RR_GSM 

 plErOthOsin kairoi ethnOn 
 plEroO   kairos ethnos 
 V_APS3P   N_NPM N_GPN 

luk:21:25 kai esontai sEmeia en  hEliO kai selEnE kai astrois kai epi tEs  
     kai eimi  sEmeion heis hElios kai selEnE kai astron kai epi ho   
     C  V_FMI3P N_NPN  P  N_DSM C  N_DSF C  N_DPN  C  P  RA_GSF 

 gEs  sunochE ethnOn en  aporia Echous thalassEs kai salou 
 gE  sunochE ethnos heis aporia Echos thalassa kai salos 
 N_GSF N_NSF  N_GPN P  N_DSF N_GSN N_GSF   C  N_GSM 

luk:21:26 apopsuchontOn anthrOpOn apo phobou  kai prosdokias tOn  
     apopsuchO   anthrOpos apo phobeomai kai prosdokia ho   
     V_PAPGPM   N_GPM   P  N_GSM   C  N_GSF   RA_GPN 

 eperchomenOn tE   oikoumenE hai  gar dunameis tOn  ouranOn 
 eperchomai  ho   oikeO   ho   gar dunamis ho   ouranos 
 V_PMPGPN   RA_DSF N_DSF   RA_NPF C  N_NPF  RA_GPM N_GPM  

 saleuthEsontai 
 saleuO     
 V_FPI3P    

luk:21:27 kai tote opsontai ton  huion tou  anthrOpou erchomenon en  
     kai tote horaO  ho   huios ho   anthrOpos erchomai  heis 
     C  D  V_FMI3P RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   V_PMPASM  P  

 nephelE meta dunameOs kai doxEs pollEs 
 nephelE meta dunamis kai doxa polus 
 N_DSF  P  N_GSF  C  N_GSF A_GSF 

luk:21:28 archomenOn de toutOn ginesthai anakupsate kai eparate tas  kephalas 
     archO   de houtos ginomai  anakuptO  kai epairO ho   kephalE 
     V_PMPGPN  C RD_GPN V_PMN   V_AAD2P  C  V_AAD2P RA_APF N_APF  

 humOn dioti eggizei hE   apolutrOsis humOn 
 su  dioti eggizO ho   apolutrOsis su  
 RP_GP C   V_PAI3S RA_NSF N_NSF    RP_GP 

luk:21:29 kai eipen  parabolEn autois idete  tEn  sukEn kai panta ta   
     kai legO  parabolE autos horaO  ho   sukE kai pas  ho   
     C  V_AAI3S N_ASF   RP_DPM V_AAD2P RA_ASF N_ASF C  A_APN RA_APN 

 dendra 
 dendron 
 N_APN  

luk:21:30 hotan probalOsin EdE blepontes aph heautOn ginOskete hoti EdE eggus 
     hotan proballO  EdE blepO   apo heautou ginOskO  hoti EdE eggus 
     C   V_AAS3P  D  V_PAPNPM P  RP_GPM V_PAI2P  C  D  D   

 to   theros estin  
 ho   theros eimi  
 RA_NSN N_NSN V_PAI3S 

luk:21:31 houtOs kai humeis hotan idEte  tauta ginomena ginOskete hoti eggus 
     houtO kai su   hotan horaO  houtos ginomai ginOskO  hoti eggus 
     D   D  RP_NP C   V_AAS2P RD_APN V_PMPAPN V_PAD2P  C  D   

 estin  hE   basileia tou  theou 
 eimi  ho   basileia ho   theos 
 V_PAI3S RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM 

luk:21:32 amEn legO  humin hoti ou mE parelthE  hE   genea hautE heOs an 
     amEn legO  su  hoti ou mE parerchomai ho   genea autos heOs an 
     X  V_PAI1S RP_DP C  D D V_AAS3S   RA_NSF N_NSF RD_NSF C  X 

 panta genEtai 
 pas  ginomai 
 A_NPN V_AMS3S 

luk:21:33 ho   ouranos kai hE   gE  pareleusontai hoi  de logoi mou  
     ho   ouranos kai ho   gE  parerchomai  ho   de logos egO  
     RA_NSM N_NSM  C  RA_NSF N_NSF V_FMI3P    RA_NPM C N_NPM RP_GS 

 ou mE pareleusontai 
 ou mE parerchomai  
 D D V_FMI3P    

luk:21:34 prosechete de heautois mEpote barEthOsin humOn hai  kardiai en  
     prosechO  de heautou mEpote bareO   su  ho   kardia heis 
     V_PAD2P  C RP_DPM  C   V_APS3P  RP_GP RA_NPF N_NPF  P  

 kraipalE kai methE kai merimnais biOtikais kai epistE  eph humas aiphnidios 
 kraipalE kai methE kai merimna  biOtikos kai ephistEmi epi su  aiphnidios 
 N_DSF  C  N_DSF C  N_DPF   A_DPF   C  V_AAS3S  P  RP_AP A_NSF   

 hE   hEmera ekeinE 
 ho   hEmera ekeinos 
 RA_NSF N_NSF RD_NSF 

luk:21:35 hOs pagis epeiseleusetai gar epi pantas tous  kathEmenous epi 
     hOs pagis epeiserchomai gar epi pas  ho   kathEmai  epi 
     C  N_NSF V_FMI3S    C  P  A_APM RA_APM V_PMPAPM  P  

 prosOpon pasEs tEs  gEs  
 prosOpon pas  ho   gE  
 N_ASN  A_GSF RA_GSF N_GSF 

luk:21:36 agrupneite de en  panti kairO deomenoi hina katischusEte ekphugein 
     agrupneO  de heis pas  kairos deomai  hina katischuO  ekpheugO 
     V_PAD2P  C P  A_DSM N_DSM V_PMPNPM C  V_AAS2P   V_AAN   

 tauta panta ta   mellonta ginesthai kai stathEnai emprosthen tou  huiou 
 houtos pas  ho   mellO  ginomai  kai histEmi  emprosthen ho   huios 
 RD_APN A_APN RA_APN V_PAPAPN V_PMN   C  V_APN   P     RA_GSM N_GSM 

 tou  anthrOpou 
 ho   anthrOpos 
 RA_GSM N_GSM   

luk:21:37 En   de tas  hEmeras en  tO   hierO didaskOn tas  de 
     eimi  de ho   hEmera heis ho   hieros didaskO ho   de 
     V_IAI3S C RA_APF N_APF  P  RA_DSN A_DSN V_PAPNSM RA_APF C 

 nuktas exerchomenos Eulizeto eis to   oros to   kaloumenon elaiOn 
 nux  exerchomai  aulizomai heis ho   oros ho   kaleO   elaia 
 N_APF V_PMPNSM   V_IMI3S  P  RA_ASN N_ASN RA_ASN V_PPPASN  N_GPF 

luk:21:38 kai pas  ho   laos Orthrizen pros auton en  tO   hierO 
     kai pas  ho   laos orthrizO pros autos heis ho   hieros 
     C  A_NSM RA_NSM N_NSM V_IAI3S  P  RP_ASM P  RA_DSN A_DSN 

 akouein autou 
 akouO  autos 
 V_PAN  RP_GSM 


Help and Acknowledgements