Help and Acknowledgements


luk:20:1 kai egeneto en  mia  tOn  hEmerOn didaskontos autou ton  laon 
     kai ginomai heis heis ho   hEmera didaskO   autos ho   laos 
     C  V_AMI3S P  A_DSF RA_GPF N_GPF  V_PAPGSM  RP_GSM RA_ASM N_ASM 

 en  tO   hierO kai euaggelizomenou epestEsan hoi  archiereis kai hoi  
 heis ho   hieros kai euaggelizO   ephistEmi ho   archiereus kai ho   
 P  RA_DSN A_DSN C  V_PMPGSM    V_AAI3P  RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM 

 grammateis sun tois  presbuterois 
 grammateus sun ho   presbuteros 
 N_NPM   P  RA_DPM A_DPM    

luk:20:2 kai eipan  legontes pros auton eipon  hEmin en  poia  exousia 
     kai legO  legO   pros autos legO  egO  heis poios exousia 
     C  V_AAI3P V_PAPNPM P  RP_ASM V_AAD2S RP_DP P  RI_DSF N_DSF  

 tauta poieis E tis  estin  ho   dous   soi  tEn  exousian tautEn 
 houtos poieO  E tis  eimi  ho   didOmi  su  ho   exousia houtos 
 RD_APN V_PAI2S C RI_NSM V_PAI3S RA_NSM V_AAPNSM RP_DS RA_ASF N_ASF  RD_ASF 

luk:20:3 apokritheis de eipen  pros autous erOtEsO humas kagO logon kai 
     apokrinomai de legO  pros heautou erOtaO su  kagO logos kai 
     V_APPNSM  C V_AAI3S P  RP_APM V_FAI1S RP_AP D  N_ASM C  

 eipate moi  
 legO  egO  
 V_AAD2P RP_DS 

luk:20:4 to   baptisma iOannou ex ouranou En   E ex anthrOpOn 
     ho   baptisma *PN*  hex ouranos eimi  E hex anthrOpos 
     RA_NSN N_NSN  N_GSM  P  N_GSM  V_IAI3S C P  N_GPM   

luk:20:5 hoi  de sunelogisanto pros heautous legontes hoti ean eipOmen ex 
     ho   de sullogizomai pros heautou legO   hoti ean legO  hex 
     RA_NPM C V_AMI3P    P  RP_APM  V_PAPNPM C  C  V_AAS1P P  

 ouranou erei  dia ti   ouk episteusate autO  
 ouranos legO  dia tis  ou pisteuO   autos 
 N_GSM  V_FAI3S P  RI_ASN D  V_AAI2P   RP_DSM 

luk:20:6 ean de eipOmen ex anthrOpOn ho   laos hapas katalithasei hEmas 
     ean de legO  hex anthrOpos ho   laos hapas katalithazO egO  
     C  C V_AAS1P P  N_GPM   RA_NSM N_NSM A_NSM V_FAI3S   RP_AP 

 pepeismenos gar estin  iOannEn prophEtEn einai 
 peithO   gar eimi  *PN*  prophEtEs eimi 
 V_XPPNSM  C  V_PAI3S N_ASM  N_ASM   V_PAN 

luk:20:7 kai apekrithEsan mE eidenai pothen 
     kai apokrinomai mE oida  pothen 
     C  V_API3P   D V_XAN  D   

luk:20:8 kai ho   iEsous eipen  autois oude egO  legO  humin en  poia  
     kai ho   *PN*  legO  autos oude egO  legO  su  heis poios 
     C  RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DPM D  RP_NS V_PAI1S RP_DP P  RI_DSF 

 exousia tauta poiO  
 exousia houtos poieO  
 N_DSF  RD_APN V_PAI1S 

luk:20:9 Erxato de pros ton  laon legein tEn  parabolEn tautEn anthrOpos 
     archO  de pros ho   laos legO  ho   parabolE houtos anthrOpos 
     V_AMI3S C P  RA_ASM N_ASM V_PAN RA_ASF N_ASF   RD_ASF N_NSM   

 [tis] ephuteusen ampelOna kai exedeto  auton geOrgois kai apedEmEsen 
 tis  phuteuO  ampelOn kai ekdidomai autos geOrgos kai apodEmeO  
 RI_NSM V_AAI3S  N_ASM  C  V_AMI3S  RP_ASM N_DPM  C  V_AAI3S  

 chronous hikanous 
 chronos hikanos 
 N_APM  A_APM  

luk:20:10 kai kairO apesteilen pros tous  geOrgous doulon hina apo tou  
     kai kairos apostellO pros ho   geOrgos doulos hina apo ho   
     C  N_DSM V_AAI3S  P  RA_APM N_APM  N_ASM C  P  RA_GSM 

 karpou tou  ampelOnos dOsousin autO  hoi  de geOrgoi exapesteilan auton 
 karpos ho   ampelOn  didOmi  autos ho   de geOrgos exapostellO autos 
 N_GSM RA_GSM N_GSM   V_FAI3P RP_DSM RA_NPM C N_NPM  V_AAI3P   RP_ASM 

 deirantes kenon 
 derO   kenos 
 V_AAPNPM A_ASM 

luk:20:11 kai prosetheto heteron pempsai doulon hoi  de kakeinon deirantes 
     kai prostithEmi heteros pempO  doulos ho   de kakeinos derO   
     C  V_AMI3S   A_ASM  V_AAN  N_ASM RA_NPM C D    V_AAPNPM 

 kai atimasantes exapesteilan kenon 
 kai atimazO   exapostellO kenos 
 C  V_AAPNPM  V_AAI3P   A_ASM 

luk:20:12 kai prosetheto triton pempsai hoi  de kai touton traumatisantes 
     kai prostithEmi tritos pempO  ho   de kai houtos traumatizO   
     C  V_AMI3S   D   V_AAN  RA_NPM C D  RD_ASM V_AAPNPM    

 exebalon 
 ekballO 
 V_AAI3P 

luk:20:13 eipen  de ho   kurios tou  ampelOnos ti   poiEsO pempsO 
     legO  de ho   kurios ho   ampelOn  tis  poieO  pempO  
     V_AAI3S C RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   RI_ASN V_AAS1S V_FAI1S 

 ton  huion mou  ton  agapEton isOs touton entrapEsontai 
 ho   huios egO  ho   agapEtos isOs houtos entrepO    
 RA_ASM N_ASM RP_GS RA_ASM A_ASM  D  RD_ASM V_FPI3P    

luk:20:14 idontes de auton hoi  geOrgoi dielogizonto pros allElous legontes 
     horaO  de autos ho   geOrgos dialogizomai pros allElOn legO   
     V_AAPNPM C RP_ASM RA_NPM N_NPM  V_IMI3P   P  RP_APM  V_PAPNPM 

 houtos estin  ho   klEronomos apokteinOmen auton hina hEmOn genEtai 
 houtos eimi  ho   klEronomos apokteinO  autos hina egO  ginomai 
 RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM   V_AAS1P   RP_ASM C  RP_GP V_AMS3S 

 hE   klEronomia 
 ho   klEronomia 
 RA_NSF N_NSF   

luk:20:15 kai ekbalontes auton exO tou  ampelOnos apekteinan ti   oun 
     kai ekballO  autos echO ho   ampelOn  apokteinO tis  oun 
     C  V_AAPNPM  RP_ASM P  RA_GSM N_GSM   V_AAI3P  RI_ASN C  

 poiEsei autois ho   kurios tou  ampelOnos 
 poiEsis autos ho   kurios ho   ampelOn  
 V_FAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   

luk:20:16 eleusetai kai apolesei tous  geOrgous toutous kai dOsei  ton  
     erchomai kai apollumi ho   geOrgos houtos kai didOmi ho   
     V_FMI3S  C  V_FAI3S RA_APM N_APM  RD_APM C  V_FAI3S RA_ASM 

 ampelOna allois akousantes de eipan  mE genoito 
 ampelOn allos akouO   de legO  mE ginomai 
 N_ASM  A_DPM V_AAPNPM  C V_AAI3P D V_AMO3S 

luk:20:17 ho   de emblepsas autois eipen  ti   oun estin  to   
     ho   de emballO  autos legO  tis  oun eimi  ho   
     RA_NSM C V_AAPNSM RP_DPM V_AAI3S RI_NSN C  V_PAI3S RA_NSN 

 gegrammenon touto lithon hon  apedokimasan hoi  oikodomountes houtos 
 graphO   houtos lithos eimi  apodokimazO ho   oikodomeO   houtos 
 V_XPPNSN  RD_NSN N_ASM RR_ASM V_AAI3P   RA_NPM V_PAPNPM   RD_NSM 

 egenEthE eis kephalEn gOnias 
 ginomai heis kephalE gOnia 
 V_API3S P  N_ASF  N_GSF 

luk:20:18 pas  ho   pesOn  ep ekeinon ton  lithon sunthlasthEsetai eph 
     pas  ho   piptO  epi ekeinos ho   lithos sunthlaomai   epi 
     A_NSM RA_NSM V_AAPNSM P  RD_ASM RA_ASM N_ASM V_FPI3S     P  

 hon  d an pesE  likmEsei auton 
 eimi  de an piptO  likmaO  autos 
 RR_ASM C X V_AAS3S V_FAI3S RP_ASM 

luk:20:19 kai ezEtEsan hoi  grammateis kai hoi  archiereis epibalein ep 
     kai zEteO  ho   grammateus kai ho   archiereus epiballO epi 
     C  V_AAI3P RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   V_AAN   P  

 auton tas  cheiras en  autE  tE   hOra kai ephobEthEsan ton  laon 
 autos ho   cheir  heis autos ho   hOra kai phobeomai  ho   laos 
 RP_ASM RA_APF N_APF  P  RP_DSF RA_DSF N_DSF C  V_API3P   RA_ASM N_ASM 

 egnOsan gar hoti pros autous eipen  tEn  parabolEn tautEn 
 ginOskO gar hoti pros heautou legO  ho   parabolE houtos 
 V_AAI3P C  C  P  RP_APM V_AAI3S RA_ASF N_ASF   RD_ASF 

luk:20:20 kai paratErEsantes apesteilan egkathetous hupokrinomenous heautous 
     kai paratithEmi  apostellO egkathetos hupokrinomai  heautou 
     C  V_AAPNPM    V_AAI3P  A_APM    V_PMPAPM    RP_APM  

 dikaious einai hina epilabOntai  autou logou hOste paradounai auton tE   
 dikaios eimi hina epilambanomai autos logos hOste paradidOmi autos ho   
 A_APM  V_PAN C  V_AMS3P    RP_GSM N_GSM C   V_AAN   RP_ASM RA_DSF 

 archE kai tE   exousia tou  hEgemonos 
 archE kai ho   exousia ho   hEgemOn  
 N_DSF C  RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM   

luk:20:21 kai epErOtEsan auton legontes didaskale oidamen hoti orthOs legeis 
     kai eperOtaO  autos legO   didaskalos oida  hoti orthOs legO  
     C  V_AAI3P  RP_ASM V_PAPNPM N_VSM   V_XAI1P C  D   V_PAI2S 

 kai didaskeis kai ou lambaneis prosOpon all ep alEtheias tEn  hodon 
 kai didaskO  kai ou lambanO  prosOpon alla epi alEtheia ho   hodos 
 C  V_PAI2S  C  D V_PAI2S  N_ASN  C  P  N_GSF   RA_ASF N_ASF 

 tou  theou didaskeis 
 ho   theos didaskO  
 RA_GSM N_GSM V_PAI2S  

luk:20:22 exestin hEmas kaisari phoron dounai E ou 
     exesti egO  *PN*  phoros didOmi E ou 
     V_PAI3S RP_AP N_DSM  N_ASM V_AAN C D 

luk:20:23 katanoEsas de autOn tEn  panourgian eipen  pros autous 
     katanoeO  de autos ho   panourgia legO  pros heautou 
     V_AAPNSM  C RP_GPM RA_ASF N_ASF   V_AAI3S P  RP_APM 

luk:20:24 deixate moi  dEnarion tinos echei  eikona kai epigraphEn hoi  
     deiknumi egO  dEnarion tis  echO  eikOn kai epigraphE ho   
     V_AAD2P RP_DS N_ASN  RI_GSM V_PAI3S N_ASF C  N_ASF   RA_NPM 

 de eipan  kaisaros 
 de legO  *PN*   
 C V_AAI3P N_GSM  

luk:20:25 ho   de eipen  pros autous toinun apodote  ta   kaisaros 
     ho   de legO  pros heautou toinun apodidOmi ho   *PN*   
     RA_NSM C V_AAI3S P  RP_APM C   V_AAD2P  RA_APN N_GSM  

 kaisari kai ta   tou  theou tO   theO 
 *PN*  kai ho   ho   theos ho   theos 
 N_DSM  C  RA_APN RA_GSM N_GSM RA_DSM N_DSM 

luk:20:26 kai ouk ischusan epilabesthai autou rhEmatos enantion tou  laou 
     kai ou ischuO  epilambanomai autos rhEma  enantion ho   laos 
     C  D  V_AAI3P V_AMN     RP_GSM N_GSN  P    RA_GSM N_GSM 

 kai thaumasantes epi tE   apokrisei autou esigEsan 
 kai thaumazO   epi ho   apokrisis autos sigaO  
 C  V_AAPNPM   P  RA_DSF N_DSF   RP_GSM V_AAI3P 

luk:20:27 proselthontes de tines tOn  saddoukaiOn hoi  [anti]legontes 
     proserchomai de tis  ho   *PN*    ho   antilegO    
     V_AAPNPM   C RI_NPM RA_GPM N_GPM    RA_NPM V_PAPNPM    

 anastasin mE einai epErOtEsan auton 
 anastasis mE eimi eperOtaO  autos 
 N_ASF   D V_PAN V_AAI3P  RP_ASM 

luk:20:28 legontes didaskale mOusEs egrapsen hEmin ean tinos adelphos 
     legO   didaskalos *PN*  graphO  egO  ean tis  adelphos 
     V_PAPNPM N_VSM   N_NSM V_AAI3S RP_DP C  RI_GSM N_NSM  

 apothanE  echOn  gunaika kai houtos ateknos E    hina labE  ho   
 apothnEskO echO   gunE  kai houtos ateknos eimi  hina lambanO ho   
 V_AAS3S  V_PAPNSM N_ASF  C  RD_NSM A_NSM  V_PAS3S C  V_AAS3S RA_NSM 

 adelphos autou tEn  gunaika kai exanastEsE sperma tO   adelphO autou 
 adelphos autos ho   gunE  kai exanistEmi sperma ho   adelphos autos 
 N_NSM  RP_GSM RA_ASF N_ASF  C  V_AAS3S  N_ASN RA_DSM N_DSM  RP_GSM 

luk:20:29 hepta oun adelphoi Esan  kai ho   prOtos labOn  gunaika 
     hepta oun adelphos eimi  kai ho   prOtos lambanO gunE  
     A_NPM C  N_NPM  V_IAI3P C  RA_NSM A_NSM V_AAPNSM N_ASF  

 apethanen ateknos 
 apothnEskO ateknos 
 V_AAI3S  A_NSM  

luk:20:30 kai ho   deuteros 
     kai ho   deuteros 
     C  RA_NSM A_NSM  

luk:20:31 kai ho   tritos elaben autEn  hOsautOs de kai hoi  hepta ou 
     kai ho   tritos lambanO heautou hOsautOs de kai ho   hepta ou 
     C  RA_NSM A_NSM V_AAI3S RP_ASF D    C D  RA_NPM A_NPM D 

 katelipon tekna kai apethanon 
 kataleipO teknon kai apothnEskO 
 V_AAI3P  N_APN C  V_AAI3P  

luk:20:32 husteron kai hE   gunE apethanen 
     husteros kai ho   gunE apothnEskO 
     A_ASNC  D  RA_NSF N_NSF V_AAI3S  

luk:20:33 hE   gunE oun en  tE   anastasei tinos autOn ginetai gunE 
     ho   gunE oun heis ho   anastasis tis  autos ginomai gunE 
     RA_NSF N_NSF C  P  RA_DSF N_DSF   RI_GSM RP_GPM V_PMI3S N_NSF 

 hoi  gar hepta eschon autEn  gunaika 
 ho   gar hepta echO  heautou gunE  
 RA_NPM C  A_NPM V_AAI3P RP_ASF N_ASF  

luk:20:34 kai eipen  autois ho   iEsous hoi  huioi tou  aiOnos toutou 
     kai legO  autos ho   *PN*  ho   huios ho   aiOn  houtos 
     C  V_AAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM RA_NPM N_NPM RA_GSM N_GSM RD_GSM 

 gamousin kai gamiskontai 
 gameO  kai gamiskO   
 V_PAI3P C  V_PPI3P   

luk:20:35 hoi  de kataxiOthentes tou  aiOnos ekeinou tuchein kai tEs  
     ho   de kataxioO    ho   aiOn  ekeinos tugchanO kai ho   
     RA_NPM C V_APPNPM    RA_GSM N_GSM RD_GSM V_AAN  C  RA_GSF 

 anastaseOs tEs  ek nekrOn oute gamousin oute gamizontai 
 anastasis ho   ek nekros oute gameO  oute gamizO   
 N_GSF   RA_GSF P A_GPM C  V_PAI3P C  V_PPI3P  

luk:20:36 oude gar apothanein eti dunantai isaggeloi gar eisin  kai huioi 
     oude gar apothnEskO eti dunamai isaggelos gar eimi  kai huios 
     D  C  V_AAN   D  V_PMI3P A_NPM   C  V_PAI3P C  N_NPM 

 eisin  theou tEs  anastaseOs huioi ontes  
 eimi  theos ho   anastasis huios eimi   
 V_PAI3P N_GSM RA_GSF N_GSF   N_NPM V_PAPNPM 

luk:20:37 hoti de egeirontai hoi  nekroi kai mOusEs emEnusen epi tEs  batou 
     hoti de egeirO   ho   nekros kai *PN*  mEnuO  epi ho   batos 
     C  C V_PPI3P  RA_NPM A_NPM D  N_NSM V_AAI3S P  RA_GSF N_GSF 

 hOs legei  kurion ton  theon abraam kai theon isaak kai theon iakOb 
 hOs legO  kurios ho   theos *PN*  kai theos *PN* kai theos *PN* 
 C  V_PAI3S N_ASM RA_ASM N_ASM N_GSM C  N_ASM N_GSM C  N_ASM N_GSM 

luk:20:38 theos de ouk estin  nekrOn alla zOntOn  pantes gar autO  zOsin  
     theos de ou eimi  nekros alla zaO   pas  gar autos zaO   
     N_NSM C D  V_PAI3S A_GPM C  V_PAPGPM A_NPM C  RP_DSM V_PAI3P 

luk:20:39 apokrithentes de tines tOn  grammateOn eipan  didaskale kalOs 
     apokrinomai  de tis  ho   grammateus legO  didaskalos kalOs 
     V_APPNPM   C RI_NPM RA_GPM N_GPM   V_AAI3P N_VSM   D   

 eipas  
 legO  
 V_AAI2S 

luk:20:40 ouketi gar etolmOn eperOtan auton ouden 
     ouketi gar tolmaO eperOtaO autos oudeis 
     D   C  V_IAI3P V_PAN  RP_ASM A_ASN 

luk:20:41 eipen  de pros autous pOs legousin ton  christon einai dauid 
     legO  de pros heautou pOs legO   ho   *PN*   eimi *PN* 
     V_AAI3S C P  RP_APM D  V_PAI3P RA_ASM N_ASM  V_PAN N_GSM 

 huion 
 huios 
 N_ASM 

luk:20:42 autos gar dauid legei  en  biblO psalmOn eipen  kurios tO   
     autos gar *PN* legO  heis biblos psalmos legO  kurios ho   
     RP_NSM C  N_NSM V_PAI3S P  N_DSF N_GPM  V_AAI3S N_NSM RA_DSM 

 kuriO mou  kathou  ek dexiOn mou  
 kurios egO  kathEmai ek dexios egO  
 N_DSM RP_GS V_PMD2S P A_GPN RP_GS 

luk:20:43 heOs an thO   tous  echthrous sou  hupopodion tOn  podOn sou  
     heOs an tithEmi ho   echthros su  hupopodion ho   pous su  
     C  X V_AAS1S RA_APM A_APM   RP_GS N_ASN   RA_GPM N_GPM RP_GS 

luk:20:44 dauid oun kurion auton kalei  kai pOs autou huios estin  
     *PN* oun kurios autos kaleO  kai pOs autos huios eimi  
     N_NSM C  N_ASM RP_ASM V_PAI3S C  D  RP_GSM N_NSM V_PAI3S 

luk:20:45 akouontos de pantos tou  laou eipen  tois  mathEtais [autou] 
     akouO   de pas  ho   laos legO  ho   mathEtEs autos  
     V_PAPGSM C A_GSM RA_GSM N_GSM V_AAI3S RA_DPM N_DPM   RP_GSM 

luk:20:46 prosechete apo tOn  grammateOn tOn  thelontOn peripatein en  
     prosechO  apo ho   grammateus ho   thelO   peripateO heis 
     V_PAD2P  P  RA_GPM N_GPM   RA_GPM V_PAPGPM V_PAN   P  

 stolais kai philountOn aspasmous en  tais  agorais kai prOtokathedrias en  
 stolE  kai phileO   aspasmos heis ho   agora  kai prOtokathedria heis 
 N_DPF  C  V_PAPGPM  N_APM   P  RA_DPF N_DPF  C  N_APF      P  

 tais  sunagOgais kai prOtoklisias en  tois  deipnois 
 ho   sunagOgE  kai prOtoklisia heis ho   deipnon 
 RA_DPF N_DPF   C  N_APF    P  RA_DPN N_DPN  

luk:20:47 hoi  katesthiousin tas  oikias tOn  chErOn kai prophasei makra 
     hos  katesthiO   ho   oikia ho   chEra kai prophasis makros 
     RR_NPM V_PAI3P    RA_APF N_APF RA_GPF A_GPF C  N_DSF   A_APN 

 proseuchontai houtoi lEmpsontai perissoteron krima 
 proseuchomai houtos lambanO  perissoteros krima 
 V_PMI3P    RD_NPM V_FMI3P  A_ASNC    N_ASN 


Help and Acknowledgements