Help and Acknowledgements


luk:1:1 epeidEper polloi epecheirEsan anataxasthai diEgEsin peri tOn  
    epeidEper polus epicheireO  anatassomai diEgEsis peri ho   
    C     A_NPM V_AAI3P   V_AMN    N_ASF  P  RA_GPN 

 peplErophorEmenOn en  hEmin pragmatOn 
 plErophoreO    heis egO  pragma  
 V_XPPGPN     P  RP_DP N_GPN   

luk:1:2 kathOs paredosan hEmin hoi  ap archEs autoptai kai hupEretai 
    kathOs paradidOmi egO  ho   apo archE autoptEs kai hupEretEs 
    C   V_AAI3P  RP_DP RA_NPM P  N_GSF N_NPM  C  N_NPM   

 genomenoi tou  logou 
 ginomai  ho   logos 
 V_AMPNPM RA_GSM N_GSM 

luk:1:3 edoxe  kamoi parEkolouthEkoti anOthen pasin akribOs kathexEs soi  
    dokeO  kagO parakoloutheO  anOthen pas  akribOs kathexEs su  
    V_AAI3S D   V_XAPDSM     D    A_DPN D    D    RP_DS 

 grapsai kratiste theophile 
 graphO kratistos *PN*   
 V_AAN  A_VSMS  N_VSM   

luk:1:4 hina epignOs  peri hOn  katEchEthEs logOn tEn  asphaleian 
    hina epiginOskO peri hos  katEcheO  logos ho   asphaleia 
    C  V_AAS2S  P  RR_GPM V_API2S   N_GPM RA_ASF N_ASF   

luk:1:5 egeneto en  tais  hEmerais hErOdou basileOs tEs  ioudaias hiereus 
    ginomai heis ho   hEmera  *PN*  basileus ho   *PN*   hiereus 
    V_AMI3S P  RA_DPF N_DPF  N_GSM  N_GSM  RA_GSF N_GSF  N_NSM  

 tis  onomati zacharias ex ephEmerias abia kai gunE autO  ek tOn  
 tis  onoma  *PN*   hex ephEmeria *PN* kai gunE autos ek ho   
 RI_NSM N_DSN  N_NSM   P  N_GSF   N_GSM C  N_NSF RP_DSM P RA_GPF 

 thugaterOn aarOn kai to   onoma autEs elisabet 
 thugatEr  *PN* kai ho   onoma autos *PN*   
 N_GPF   N_GSM C  RA_NSN N_NSN RP_GSF N_NSF  

luk:1:6 Esan  de dikaioi amphoteroi enantion tou  theou poreuomenoi en  
    eimi  de dikaios amphoteroi enantion ho   theos poreuomai  heis 
    V_IAI3P C A_NPM  A_NPM   P    RA_GSM N_GSM V_PMPNPM  P  

 pasais tais  entolais kai dikaiOmasin tou  kuriou amemptoi 
 pas  ho   entolE  kai dikaiOma  ho   kurios amemptos 
 A_DPF RA_DPF N_DPF  C  N_DPN    RA_GSM N_GSM A_NPM  

luk:1:7 kai ouk En   autois teknon kathoti En   hE   elisabet steira 
    kai ou eimi  autos teknon kathoti eimi  ho   *PN*   steira 
    C  D  V_IAI3S RP_DPM N_NSN C    V_IAI3S RA_NSF N_NSF  A_NSF 

 kai amphoteroi probebEkotes en  tais  hEmerais autOn Esan  
 kai amphoteroi probainO   heis ho   hEmera  autos eimi  
 C  A_NPM   V_XAPNPM   P  RA_DPF N_DPF  RP_GPM V_IAI3P 

luk:1:8 egeneto de en  tO   hierateuein auton en  tE   taxei tEs  
    ginomai de heis ho   hierateuO  autos heis ho   taxis ho   
    V_AMI3S C P  RA_DSN V_PAN    RP_ASM P  RA_DSF N_DSF RA_GSF 

 ephEmerias autou enanti tou  theou 
 ephEmeria autos enanti ho   theos 
 N_GSF   RP_GSM P   RA_GSM N_GSM 

luk:1:9 kata to   ethos tEs  hierateias elache  tou  thumiasai 
    kata ho   ethos ho   hierateia lagchanO ho   thumiaO  
    P  RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF   V_AAI3S RA_GSN V_AAN   

 eiselthOn  eis ton  naon tou  kuriou 
 eiserchomai heis ho   naos ho   kurios 
 V_AAPNSM  P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM 

luk:1:10 kai pan  to   plEthos En   tou  laou proseuchomenon exO 
     kai pas  ho   plEthos eimi  ho   laos proseuchomai  echO 
     C  A_NSN RA_NSN N_NSN  V_IAI3S RA_GSM N_GSM V_PMPNSN    D  

 tE   hOra tou  thumiamatos 
 ho   hOra ho   thumiama  
 RA_DSF N_DSF RA_GSN N_GSN    

luk:1:11 OphthE de autO  aggelos kuriou hestOs  ek dexiOn tou  
     horaO  de autos aggelos kurios histEmi ek dexios ho   
     V_API3S C RP_DSM N_NSM  N_GSM V_XAPNSM P A_GPN RA_GSN 

 thusiastEriou tou  thumiamatos 
 thusiastErion ho   thumiama  
 N_GSN     RA_GSN N_GSN    

luk:1:12 kai etarachthE zacharias idOn   kai phobos epepesen ep auton 
     kai tarassO  *PN*   horaO  kai phobos epipiptO epi autos 
     C  V_API3S  N_NSM   V_AAPNSM C  N_NSM V_AAI3S P  RP_ASM 

luk:1:13 eipen  de pros auton ho   aggelos mE phobou  zacharia dioti 
     legO  de pros autos ho   aggelos mE phobeomai *PN*   dioti 
     V_AAI3S C P  RP_ASM RA_NSM N_NSM  D V_PMD2S  N_VSM  C   

 eisEkousthE hE   deEsis sou  kai hE   gunE sou  elisabet gennEsei 
 eisakouO  ho   deEsis su  kai ho   gunE su  *PN*   gennEsis 
 V_API3S   RA_NSF N_NSF RP_GS C  RA_NSF N_NSF RP_GS N_NSF  V_FAI3S 

 huion soi  kai kaleseis to   onoma autou iOannEn 
 huios su  kai kaleO  ho   onoma autos *PN*  
 N_ASM RP_DS C  V_FAI2S RA_ASN N_ASN RP_GSM N_ASM  

luk:1:14 kai estai  chara soi  kai agalliasis kai polloi epi tE   genesei 
     kai eimi  chara su  kai agalliasis kai polus epi ho   genesis 
     C  V_FMI3S N_NSF RP_DS C  N_NSF   C  A_NPM P  RA_DSF N_DSF  

 autou charEsontai 
 autos chairO   
 RP_GSM V_FPI3P   

luk:1:15 estai  gar megas enOpion [tou] kuriou kai oinon kai sikera ou mE 
     eimi  gar megas enOpion ho   kurios kai oinos kai sikera ou mE 
     V_FMI3S C  A_NSM P    RA_GSM N_GSM C  N_ASM C  N_ASN D D 

 piE   kai pneumatos hagiou plEsthEsetai eti ek koilias mEtros autou 
 pinO  kai pneuma  hagios pimplEmi   eti ek koilia mEtEr autos 
 V_AAS3S C  N_GSN   A_GSN V_FPI3S   D  P N_GSF  N_GSF RP_GSM 

luk:1:16 kai pollous tOn  huiOn israEl epistrepsei epi kurion ton  theon 
     kai polus  ho   huios *PN*  epistrephO epi kurios ho   theos 
     C  A_APM  RA_GPM N_GPM N_GSM V_FAI3S   P  N_ASM RA_ASM N_ASM 

 autOn 
 autos 
 RP_GPM 

luk:1:17 kai autos proeleusetai enOpion autou en  pneumati kai dunamei Eliou 
     kai autos proerchomai enOpion autos heis pneuma  kai dunamis *PN* 
     C  RP_NSM V_FMI3S   P    RP_GSM P  N_DSN  C  N_DSF  N_GSM 

 epistrepsai kardias paterOn epi tekna kai apeitheis en  phronEsei dikaiOn 
 epistrephO kardia patEr  epi teknon kai apeithEs heis phronEsis dikaios 
 V_AAN    N_APF  N_GPM  P  N_APN C  A_APM   P  N_DSF   A_GPM  

 hetoimasai kuriO laon kateskeuasmenon 
 hetoimazO kurios laos kataskeuazO   
 V_AAN   N_DSM N_ASM V_XPPASM    

luk:1:18 kai eipen  zacharias pros ton  aggelon kata ti   gnOsomai touto 
     kai legO  *PN*   pros ho   aggelos kata tis  ginOskO houtos 
     C  V_AAI3S N_NSM   P  RA_ASM N_ASM  P  RI_ASN V_FMI1S RD_ASN 

 egO  gar eimi  presbutEs kai hE   gunE mou  probebEkuia en  tais  
 egO  gar eimi  presbutEs kai ho   gunE egO  probainO  heis ho   
 RP_NS C  V_PAI1S N_NSM   C  RA_NSF N_NSF RP_GS V_XAPNSF  P  RA_DPF 

 hEmerais autEs 
 hEmera  autos 
 N_DPF  RP_GSF 

luk:1:19 kai apokritheis ho   aggelos eipen  autO  egO  eimi  gabriEl 
     kai apokrinomai ho   aggelos legO  autos egO  eimi  *PN*  
     C  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM  V_AAI3S RP_DSM RP_NS V_PAI1S N_NSM  

 ho   parestEkOs enOpion tou  theou kai apestalEn lalEsai pros se  kai 
 ho   paristEmi enOpion ho   theos kai apostellO laleO  pros su  kai 
 RA_NSM V_XAPNSM  P    RA_GSM N_GSM C  V_API1S  V_AAN  P  RP_AS C  

 euaggelisasthai soi  tauta 
 euaggelizO   su  houtos 
 V_AMN      RP_DS RD_APN 

luk:1:20 kai idou esE   siOpOn  kai mE dunamenos lalEsai achri hEs  
     kai idou eimi  siOpaO  kai mE dunamai  laleO  achri eimi  
     C  X  V_FMI2S V_PAPNSM C  D V_PMPNSM V_AAN  P   RR_GSF 

 hEmeras genEtai tauta anth hOn  ouk episteusas tois  logois mou  
 hEmera ginomai houtos anti hos  ou pisteuO  ho   logos egO  
 N_GSF  V_AMS3S RD_NPN P  RR_GPN D  V_AAI2S  RA_DPM N_DPM RP_GS 

 hoitines plErOthEsontai eis ton  kairon autOn 
 hostis  plEroO     heis ho   kairos autos 
 RR_NPM  V_FPI3P    P  RA_ASM N_ASM RP_GPM 

luk:1:21 kai En   ho   laos prosdokOn ton  zacharian kai ethaumazon 
     kai eimi  ho   laos prosdokaO ho   *PN*   kai thaumazO  
     C  V_IAI3S RA_NSM N_NSM V_PAPNSM RA_ASM N_ASM   C  V_IAI3P  

 en  tO   chronizein en  tO   naO  auton 
 heis ho   chronizO  heis ho   naos autos 
 P  RA_DSN V_PAN   P  RA_DSM N_DSM RP_ASM 

luk:1:22 exelthOn  de ouk edunato lalEsai autois kai epegnOsan hoti optasian 
     exerchomai de ou dunamai laleO  autos kai epiginOskO hoti optasia 
     V_AAPNSM  C D  V_IMI3S V_AAN  RP_DPM C  V_AAI3P  C  N_ASF  

 heOraken en  tO   naO  kai autos En   dianeuOn autois kai diemenen 
 horaO  heis ho   naos kai autos eimi  dianeuO autos kai diamenO 
 V_XAI3S P  RA_DSM N_DSM C  RP_NSM V_IAI3S V_PAPNSM RP_DPM C  V_IAI3S 

 kOphos 
 kOphos 
 A_NSM 

luk:1:23 kai egeneto hOs eplEsthEsan hai  hEmerai tEs  leitourgias autou 
     kai ginomai hOs pimplEmi  ho   hEmera ho   leitourgia autos 
     C  V_AMI3S C  V_API3P   RA_NPF N_NPF  RA_GSF N_GSF    RP_GSM 

 apElthen  eis ton  oikon autou 
 aperchomai heis ho   oikos autos 
 V_AAI3S  P  RA_ASM N_ASM RP_GSM 

luk:1:24 meta de tautas tas  hEmeras sunelaben elisabet hE   gunE autou 
     meta de houtos ho   hEmera sullambanO *PN*   ho   gunE autos 
     P  C RD_APF RA_APF N_APF  V_AAI3S  N_NSF  RA_NSF N_NSF RP_GSM 

 kai periekruben heautEn mEnas pente legousa 
 kai perikrubO  heautou mEn  pente legO   
 C  V_IAI3S   RP_ASF N_APM A_APM V_PAPNSF 

luk:1:25 hoti houtOs moi  pepoiEken kurios en  hEmerais hais  epeiden 
     hoti houtO egO  poieO   kurios heis hEmera  hos  ephoraO 
     C  D   RP_DS V_XAI3S  N_NSM P  N_DPF  RR_DPF V_AAI3S 

 aphelein oneidos mou  en  anthrOpois 
 aphaireO oneidos egO  heis anthrOpos 
 V_AAN  N_ASN  RP_GS P  N_DPM   

luk:1:26 en  de tO   mEni tO   hektO apestalE ho   aggelos gabriEl 
     heis de ho   mEn  ho   hektos apostellO ho   aggelos *PN*  
     P  C RA_DSM N_DSM RA_DSM A_DSM V_API3S  RA_NSM N_NSM  N_NSM  

 apo tou  theou eis polin tEs  galilaias hE   onoma nazareth 
 apo ho   theos heis polis ho   *PN*   hos  onoma *PN*   
 P  RA_GSM N_GSM P  N_ASF RA_GSF N_GSF   RR_DSF N_NSN N_NSF  

luk:1:27 pros parthenon emnEsteumenEn andri hO   onoma iOsEph ex oikou dauid 
     pros parthenos mnEsteuomai  anEr hos  onoma *PN*  hex oikos *PN* 
     P  N_ASF   V_XPPASF   N_DSM RR_DSM N_NSN N_NSM P  N_GSM N_GSM 

 kai to   onoma tEs  parthenou mariam 
 kai ho   onoma ho   parthenos *PN*  
 C  RA_NSN N_NSN RA_GSF N_GSF   N_NSF 

luk:1:28 kai eiselthOn  pros autEn  eipen  chaire kecharitOmenE ho   
     kai eiserchomai pros heautou legO  chairO charitoO   ho   
     C  V_AAPNSM  P  RP_ASF V_AAI3S V_PAD2S V_XPPVSF   RA_NSM 

 kurios meta sou  
 kurios meta su  
 N_NSM P  RP_GS 

luk:1:29 hE   de epi tO   logO dietarachthE kai dielogizeto potapos 
     ho   de epi ho   logos diatassO   kai dialogizomai potapos 
     RA_NSF C P  RA_DSM N_DSM V_API3S   C  V_IMI3S   RI_NSM 

 eiE   ho   aspasmos houtos 
 eimi  ho   aspasmos houtos 
 V_PAO3S RA_NSM N_NSM  RD_NSM 

luk:1:30 kai eipen  ho   aggelos autE  mE phobou  mariam heures  gar 
     kai legO  ho   aggelos autos mE phobeomai *PN*  heuriskO gar 
     C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM  RP_DSF D V_PMD2S  N_VSF V_AAI2S C  

 charin para tO   theO 
 charis para ho   theos 
 N_ASF P  RA_DSM N_DSM 

luk:1:31 kai idou sullEmpsE en  gastri kai texE  huion kai kaleseis to   
     kai idou sullambanO heis gastEr kai tiktO  huios kai kaleO  ho   
     C  X  V_FMI2S  P  N_DSF C  V_FMI2S N_ASM C  V_FAI2S RA_ASN 

 onoma autou iEsoun 
 onoma autos *PN*  
 N_ASN RP_GSM N_ASM 

luk:1:32 houtos estai  megas kai huios hupsistou klEthEsetai kai dOsei  
     houtos eimi  megas kai huios hupsistos kaleO    kai didOmi 
     RD_NSM V_FMI3S A_NSM C  N_NSM A_GSMS  V_FPI3S   C  V_FAI3S 

 autO  kurios ho   theos ton  thronon dauid tou  patros autou 
 autos kurios ho   theos ho   thronos *PN* ho   patEr autos 
 RP_DSM N_NSM RA_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM  N_GSM RA_GSM N_GSM RP_GSM 

luk:1:33 kai basileusei epi ton  oikon iakOb eis tous  aiOnas kai tEs  
     kai basileuO  epi ho   oikos *PN* heis ho   aiOn  kai ho   
     C  V_FAI3S  P  RA_ASM N_ASM N_GSM P  RA_APM N_APM C  RA_GSF 

 basileias autou ouk estai  telos 
 basileia autos ou eimi  telos 
 N_GSF   RP_GSM D  V_FMI3S N_NSN 

luk:1:34 eipen  de mariam pros ton  aggelon pOs estai  touto epei andra ou 
     legO  de *PN*  pros ho   aggelos pOs eimi  houtos epei anEr ou 
     V_AAI3S C N_NSF P  RA_ASM N_ASM  D  V_FMI3S RD_NSN C  N_ASM D 

 ginOskO 
 ginOskO 
 V_PAI1S 

luk:1:35 kai apokritheis ho   aggelos eipen  autE  pneuma hagion 
     kai apokrinomai ho   aggelos legO  autos pneuma hagios 
     C  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM  V_AAI3S RP_DSF N_NSN A_NSN 

 epeleusetai epi se  kai dunamis hupsistou episkiasei soi  dio kai to   
 eperchomai epi su  kai dunamis hupsistos episkiazO su  dio kai ho   
 V_FMI3S   P  RP_AS C  N_NSF  A_GSMS  V_FAI3S  RP_DS C  D  RA_NSN 

 gennOmenon hagion klEthEsetai huios theou 
 gennaO   hagios kaleO    huios theos 
 V_PPPNSN  A_NSN V_FPI3S   N_NSM N_GSM 

luk:1:36 kai idou elisabet hE   suggenis sou  kai autE  suneilEphen huion 
     kai idou *PN*   ho   suggenis su  kai autos sullambanO huios 
     C  X  N_NSF  RA_NSF N_NSF  RP_GS D  RP_NSF V_XAI3S   N_ASM 

 en  gErei autEs kai houtos mEn  hektos estin  autE  tE   kaloumenE 
 heis gEras autos kai houtos mEn  hektos eimi  autos ho   kaleO   
 P  N_DSN RP_GSF C  RD_NSM N_NSM A_NSM V_PAI3S RP_DSF RA_DSF V_PPPDSF 

 steira 
 steira 
 A_DSF 

luk:1:37 hoti ouk adunatEsei para tou  theou pan  rhEma 
     hoti ou adunateO  para ho   theos pas  rhEma 
     C  D  V_FAI3S  P  RA_GSM N_GSM A_NSN N_NSN 

luk:1:38 eipen  de mariam idou hE   doulE kuriou genoito moi  kata to   
     legO  de *PN*  idou ho   doulE kurios ginomai egO  kata ho   
     V_AAI3S C N_NSF X  RA_NSF N_NSF N_GSM V_AMO3S RP_DS P  RA_ASN 

 rhEma sou  kai apElthen  ap autEs ho   aggelos 
 rhEma su  kai aperchomai apo autos ho   aggelos 
 N_ASN RP_GS C  V_AAI3S  P  RP_GSF RA_NSM N_NSM  

luk:1:39 anastasa de mariam en  tais  hEmerais tautais eporeuthE eis tEn  
     anistEmi de *PN*  heis ho   hEmera  houtos poreuomai heis ho   
     V_AAPNSF C N_NSF P  RA_DPF N_DPF  RD_DPF V_API3S  P  RA_ASF 

 oreinEn meta spoudEs eis polin iouda 
 oreinE meta spoudE heis polis *PN* 
 A_ASF  P  N_GSF  P  N_ASF N_GSM 

luk:1:40 kai eisElthen  eis ton  oikon zachariou kai Espasato tEn  
     kai eiserchomai heis ho   oikos *PN*   kai aspazomai ho   
     C  V_AAI3S   P  RA_ASM N_ASM N_GSM   C  V_AMI3S  RA_ASF 

 elisabet 
 *PN*   
 N_ASF  

luk:1:41 kai egeneto hOs Ekousen ton  aspasmon tEs  marias hE   elisabet 
     kai ginomai hOs akouO  ho   aspasmos ho   *PN*  ho   *PN*   
     C  V_AMI3S C  V_AAI3S RA_ASM N_ASM  RA_GSF N_GSF RA_NSF N_NSF  

 eskirtEsen to   brephos en  tE   koilia autEs kai eplEsthE pneumatos 
 skirtaO  ho   brephos heis ho   koilia autos kai pimplEmi pneuma  
 V_AAI3S  RA_NSN N_NSN  P  RA_DSF N_DSF RP_GSF C  V_API3S N_GSN   

 hagiou hE   elisabet 
 hagios ho   *PN*   
 A_GSN RA_NSF N_NSF  

luk:1:42 kai anephOnEsen kraugE megalE kai eipen  eulogEmenE su  en  
     kai anaphOneO  kraugE megas kai legO  eulogeO  su  heis 
     C  V_AAI3S   N_DSF A_DSF C  V_AAI3S V_XPPNSF  RP_NS P  

 gunaixin kai eulogEmenos ho   karpos tEs  koilias sou  
 gunE   kai eulogeO   ho   karpos ho   koilia su  
 N_DPF  C  V_XPPNSM  RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF  RP_GS 

luk:1:43 kai pothen moi  touto hina elthE  hE   mEtEr tou  kuriou mou  
     kai pothen egO  houtos hina erchomai ho   mEtEr ho   kurios egO  
     C  D   RP_DS RD_NSN D  V_AAS3S RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM RP_GS 

 pros eme  
 pros egO  
 P  RP_AS 

luk:1:44 idou gar hOs egeneto hE   phOnE tou  aspasmou sou  eis ta   
     idou gar hOs ginomai ho   phOnE ho   aspasmos su  heis ho   
     X  C  C  V_AMI3S RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM  RP_GS P  RA_APN 

 Ota  mou  eskirtEsen en  agalliasei to   brephos en  tE   koilia 
 ous  egO  skirtaO  heis agalliaO  ho   brephos heis ho   koilia 
 N_APN RP_GS V_AAI3S  P  N_DSF   RA_NSN N_NSN  P  RA_DSF N_DSF 

 mou  
 egO  
 RP_GS 

luk:1:45 kai makaria hE   pisteusasa hoti estai  teleiOsis tois  
     kai makarios ho   pisteuO  hoti eimi  teleiOsis ho   
     C  A_NSF  RA_NSF V_AAPNSF  C  V_FMI3S N_NSF   RA_DPN 

 lelalEmenois autE  para kuriou 
 laleO    autos para kurios 
 V_XPPDPN   RP_DSF P  N_GSM 

luk:1:46 kai eipen  mariam 
     kai legO  *PN*  
     C  V_AAI3S N_NSF 

luk:1:47 megalunei hE   psuchE mou  ton  kurion kai Egalliasen to   
     megalunO ho   psuchE egO  ho   kurios kai agalliaO  ho   
     V_PAI3S  RA_NSF N_NSF RP_GS RA_ASM N_ASM C  V_AAI3S  RA_NSN 

 pneuma mou  epi tO   theO tO   sOtEri mou  
 pneuma egO  epi ho   theos ho   sOtEr egO  
 N_NSN RP_GS P  RA_DSM N_DSM RA_DSM N_DSM RP_GS 

luk:1:48 hoti epeblepsen epi tEn  tapeinOsin tEs  doulEs autou idou gar 
     hoti epiblepO  epi ho   tapeinOsis ho   doulE autos idou gar 
     C  V_AAI3S  P  RA_ASF N_ASF   RA_GSF N_GSF RP_GSM X  C  

 apo tou  nun makariousin me  pasai hai  geneai 
 apo ho   nun makarizO  egO  pas  ho   genea 
 P  RA_GSM D  V_FAI3P   RP_AS A_NPF RA_NPF N_NPF 

luk:1:49 hoti epoiEsen moi  megala ho   dunatos kai hagion to   onoma 
     hoti poieO  egO  megas ho   dunatos kai hagios ho   onoma 
     C  V_AAI3S RP_DS A_APN RA_NSM A_NSM  C  A_NSN RA_NSN N_NSN 

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

luk:1:50 kai to   eleos autou eis geneas kai geneas tois  phoboumenois 
     kai ho   eleos autos heis genea kai genea ho   phobeomai  
     C  RA_NSN N_NSN RP_GSM P  N_APF C  N_APF RA_DPM V_PMPDPM   

 auton 
 autos 
 RP_ASM 

luk:1:51 epoiEsen kratos en  brachioni autou dieskorpisen huperEphanous 
     poieO  kratos heis brachiOn autos diaskorpizO huperEphanos 
     V_AAI3S N_ASN P  N_DSM   RP_GSM V_AAI3S   A_APM     

 dianoia kardias autOn 
 dianoia kardia autos 
 N_DSF  N_GSF  RP_GPM 

luk:1:52 katheilen dunastas apo thronOn kai hupsOsen tapeinous 
     kathaireO dunastEs apo thronos kai hupsoO  tapeinos 
     V_AAI3S  N_APM  P  N_GPM  C  V_AAI3S A_APM   

luk:1:53 peinOntas eneplEsen agathOn kai ploutountas exapesteilen kenous 
     peinaO  empimplEmi agathos kai plouteO   exapostellO kenos 
     V_PAPAPM V_AAI3S  A_GPN  C  V_PAPAPM  V_AAI3S   A_APM 

luk:1:54 antelabeto   israEl paidos autou mnEsthEnai eleous 
     antilambanomai *PN*  pais  autos mimnEskomai eleos 
     V_AMI3S    N_GSM N_GSM RP_GSM V_APN    N_GSN 

luk:1:55 kathOs elalEsen pros tous  pateras hEmOn tO   abraam kai tO   
     kathOs laleO  pros ho   patEr  egO  ho   *PN*  kai ho   
     C   V_AAI3S P  RA_APM N_APM  RP_GP RA_DSM N_DSM C  RA_DSN 

 spermati autou eis ton  aiOna 
 sperma  autos heis ho   aiOn 
 N_DSN  RP_GSM P  RA_ASM N_ASM 

luk:1:56 emeinen de mariam sun autE  hOs mEnas treis kai hupestrepsen eis 
     menO  de *PN*  sun autos hOs mEn  treis kai hupostrephO heis 
     V_AAI3S C N_NSF P  RP_DSF D  N_APM A_APM C  V_AAI3S   P  

 ton  oikon autEs 
 ho   oikos autos 
 RA_ASM N_ASM RP_GSF 

luk:1:57 tE   de elisabet eplEsthE ho   chronos tou  tekein autEn  kai 
     ho   de *PN*   pimplEmi ho   chronos ho   tiktO heautou kai 
     RA_DSF C N_DSF  V_API3S RA_NSM N_NSM  RA_GSN V_AAN RP_ASF C  

 egennEsen huion 
 gennaO  huios 
 V_AAI3S  N_ASM 

luk:1:58 kai Ekousan hoi  perioikoi kai hoi  suggeneis autEs hoti 
     kai akouO  ho   perioikos kai ho   suggenEs autos hoti 
     C  V_AAI3P RA_NPM A_NPM   C  RA_NPM A_NPM   RP_GSF C  

 emegalunen kurios to   eleos autou met autEs kai sunechairon autE  
 megalunO  kurios ho   eleos autos meta autos kai sugchairO  autos 
 V_AAI3S  N_NSM RA_ASN N_ASN RP_GSM P  RP_GSF C  V_IAI3P   RP_DSF 

luk:1:59 kai egeneto en  tE   hEmera tE   ogdoE Elthon  peritemein 
     kai ginomai heis ho   hEmera ho   ogdoos erchomai peritemnO 
     C  V_AMI3S P  RA_DSF N_DSF RA_DSF A_DSF V_AAI3P V_AAN   

 to   paidion kai ekaloun auto  epi tO   onomati tou  patros autou 
 ho   paidion kai kaleO  autos epi ho   onoma  ho   patEr autos 
 RA_ASN N_ASN  C  V_IAI3P RP_ASN P  RA_DSN N_DSN  RA_GSM N_GSM RP_GSM 

 zacharian 
 *PN*   
 N_ASM   

luk:1:60 kai apokritheisa hE   mEtEr autou eipen  ouchi alla klEthEsetai 
     kai apokrinomai ho   mEtEr autos legO  ou  alla kaleO    
     C  V_APPNSF   RA_NSF N_NSF RP_GSM V_AAI3S X   C  V_FPI3S   

 iOannEs 
 *PN*  
 N_NSM  

luk:1:61 kai eipan  pros autEn  hoti oudeis estin  ek tEs  suggeneias 
     kai legO  pros heautou hoti oudeis eimi  ek ho   suggeneia 
     C  V_AAI3P P  RP_ASF C  A_NSM V_PAI3S P RA_GSF N_GSF   

 sou  hos  kaleitai tO   onomati toutO 
 su  hos  kaleO  ho   onoma  houtos 
 RP_GS RR_NSM V_PPI3S RA_DSN N_DSN  RD_DSN 

luk:1:62 eneneuon de tO   patri autou to   ti   an theloi kaleisthai 
     enneuO  de ho   patEr autos ho   tis  an thelO  kaleO   
     V_IAI3P C RA_DSM N_DSM RP_GSM RA_ASN RI_ASN X V_PAO3S V_PPN   

 auto  
 autos 
 RP_ASN 

luk:1:63 kai aitEsas pinakidion egrapsen legOn  iOannEs estin  onoma autou 
     kai aiteO  pinakidion graphO  legO   *PN*  eimi  onoma autos 
     C  V_AAPNSM N_ASN   V_AAI3S V_PAPNSM N_NSM  V_PAI3S N_NSN RP_GSM 

 kai ethaumasan pantes 
 kai thaumazO  pas  
 C  V_AAI3P  A_NPM 

luk:1:64 aneOchthE de to   stoma autou parachrEma kai hE   glOssa autou 
     anoigO  de ho   stoma autos parachrEma kai ho   glOssa autos 
     V_API3S  C RA_NSN N_NSN RP_GSM D     C  RA_NSF N_NSF RP_GSM 

 kai elalei eulogOn ton  theon 
 kai laleO  eulogeO ho   theos 
 C  V_IAI3S V_PAPNSM RA_ASM N_ASM 

luk:1:65 kai egeneto epi pantas phobos tous  perioikountas autous kai en  
     kai ginomai epi pas  phobos ho   perioikeO   heautou kai heis 
     C  V_AMI3S P  A_APM N_NSM RA_APM V_PAPAPM   RP_APM C  P  

 holE tE   oreinE tEs  ioudaias dielaleito panta ta   rhEmata tauta 
 holos ho   oreinE ho   *PN*   dialaleO  pas  ho   rhEma  houtos 
 A_DSF RA_DSF A_DSF RA_GSF N_GSF  V_IPI3S  A_NPN RA_NPN N_NPN  RD_NPN 

luk:1:66 kai ethento pantes hoi  akousantes en  tE   kardia autOn 
     kai tithEmi pas  ho   akouO   heis ho   kardia autos 
     C  V_AMI3P A_NPM RA_NPM V_AAPNPM  P  RA_DSF N_DSF RP_GPM 

 legontes ti   ara to   paidion touto estai  kai gar cheir kuriou 
 legO   tis  ara ho   paidion houtos eimi  kai gar cheir kurios 
 V_PAPNPM RI_NSN C  RA_NSN N_NSN  RD_NSN V_FMI3S D  C  N_NSF N_GSM 

 En   met autou 
 eimi  meta autos 
 V_IAI3S P  RP_GSM 

luk:1:67 kai zacharias ho   patEr autou eplEsthE pneumatos hagiou kai 
     kai *PN*   ho   patEr autos pimplEmi pneuma  hagios kai 
     C  N_NSM   RA_NSM N_NSM RP_GSM V_API3S N_GSN   A_GSN C  

 eprophEteusen legOn  
 prophEteuO  legO   
 V_AAI3S    V_PAPNSM 

luk:1:68 eulogEtos kurios ho   theos tou  israEl hoti epeskepsato kai 
     eulogEtos kurios ho   theos ho   *PN*  hoti episkeptomai kai 
     A_NSM   N_NSM RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM C  V_AMI3S   C  

 epoiEsen lutrOsin tO   laO  autou 
 poieO  lutrOsis ho   laos autos 
 V_AAI3S N_ASF  RA_DSM N_DSM RP_GSM 

luk:1:69 kai Egeiren keras sOtErias hEmin en  oikO dauid paidos autou 
     kai egeirO keras sOtEria egO  heis oikos *PN* pais  autos 
     C  V_AAI3S N_ASN N_GSF  RP_DP P  N_DSM N_GSM N_GSM RP_GSM 

luk:1:70 kathOs elalEsen dia stomatos tOn  hagiOn ap aiOnos prophEtOn autou 
     kathOs laleO  dia stoma  ho   hagios apo aiOn  prophEtEs autos 
     C   V_AAI3S P  N_GSN  RA_GPM A_GPM P  N_GSM N_GPM   RP_GSM 

luk:1:71 sOtErian ex echthrOn hEmOn kai ek cheiros pantOn tOn  misountOn 
     sOtEria hex echthros egO  kai ek cheir  pas  ho   miseO   
     N_ASF  P  A_GPM  RP_GP C  P N_GSF  A_GPM RA_GPM V_PAPGPM 

 hEmas 
 egO  
 RP_AP 

luk:1:72 poiEsai eleos meta tOn  paterOn hEmOn kai mnEsthEnai diathEkEs 
     poieO  eleos meta ho   patEr  egO  kai mimnEskomai diathEkE 
     V_AAN  N_ASN P  RA_GPM N_GPM  RP_GP C  V_APN    N_GSF   

 hagias autou 
 hagios autos 
 A_GSF RP_GSM 

luk:1:73 horkon hon  Omosen pros abraam ton  patera hEmOn tou  dounai 
     horkos eimi  omnuO  pros *PN*  ho   patEr egO  ho   didOmi 
     N_ASM RR_ASM V_AAI3S P  N_ASM RA_ASM N_ASM RP_GP RA_GSN V_AAN 

 hEmin 
 egO  
 RP_DP 

luk:1:74 aphobOs ek cheiros echthrOn rhusthentas latreuein autO  
     aphobOs ek cheir  echthros rhuomai   latreuO  autos 
     D    P N_GSF  A_GPM  V_APPAPM  V_PAN   RP_DSM 

luk:1:75 en  hosiotEti kai dikaiosunE enOpion autou pasais tais  hEmerais 
     heis hosiotEs kai dikaiosunE enOpion autos pas  ho   hEmera  
     P  N_DSF   C  N_DSF   P    RP_GSM A_DPF RA_DPF N_DPF  

 hEmOn 
 egO  
 RP_GP 

luk:1:76 kai su  de paidion prophEtEs hupsistou klEthEsE proporeusE  gar 
     kai su  de paidion prophEtEs hupsistos kaleO  proporeuomai gar 
     D  RP_NS C N_VSN  N_NSM   A_GSMS  V_FPI2S V_FMI2S   C  

 enOpion kuriou hetoimasai hodous autou 
 enOpion kurios hetoimazO hodos autos 
 P    N_GSM V_AAN   N_APF RP_GSM 

luk:1:77 tou  dounai gnOsin sOtErias tO   laO  autou en  aphesei 
     ho   didOmi gnOsis sOtEria ho   laos autos heis aphesis 
     RA_GSN V_AAN N_ASF N_GSF  RA_DSM N_DSM RP_GSM P  N_DSF  

 hamartiOn autOn 
 hamartia autos 
 N_GPF   RP_GPM 

luk:1:78 dia splagchna eleous theou hEmOn en  hois  episkepsetai hEmas 
     dia splagchnon eleos theos egO  heis hos  episkeptomai egO  
     P  N_APN   N_GSN N_GSM RP_GP P  RR_DPN V_FMI3S   RP_AP 

 anatolE ex hupsous 
 anatolE hex hupsos 
 N_NSF  P  N_GSN  

luk:1:79 epiphanai tois  en  skotei kai skia thanatou kathEmenois tou  
     epiphainO ho   heis skotos kai skia thanatos kathEmai  ho   
     V_AAN   RA_DPM P  N_DSN C  N_DSF N_GSM  V_PMPDPM  RA_GSN 

 kateuthunai tous  podas hEmOn eis hodon eirEnEs 
 kateuthunO ho   pous egO  heis hodos eirEnE 
 V_AAN    RA_APM N_APM RP_GP P  N_ASF N_GSF  

luk:1:80 to   de paidion Euxanen kai ekrataiouto pneumati kai En   en  
     ho   de paidion auxanO kai krataioomai pneuma  kai eimi  heis 
     RA_NSN C N_NSN  V_IAI3S C  V_IPI3S   N_DSN  C  V_IAI3S P  

 tais  erEmois heOs hEmeras anadeixeOs autou pros ton  israEl 
 ho   erEmos heOs hEmera anadeixis autos pros ho   *PN*  
 RA_DPF A_DPF  P  N_GSF  N_GSF   RP_GSM P  RA_ASM N_ASM 


Help and Acknowledgements